Download Print this page

JVC AV20BJ8EES Instructions Manual

Jvc colour television instructions
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AV20BJ8EES

  Summary of Contents for JVC AV20BJ8EES

 • Page 13 RMS.
 • Page 18 Aby wyłączyć A.P.S., naciśnij przycisk “ ”. Możesz usunąć lub wstawić kanał pod numer programu albo ponowni e wł ąc zyć A. P. S. za pomocą „ Menu Spis Programów (Programowanie)” (zob. informacje na stronie 19). 4- Naciśnij przycisk “STANDARD” aby zachować ustawienia początkowe.
 • Page 25 RMS.
 • Page 37 RMS.
 • Page 49 RMS.
 • Page 50 Ñúäúðæàíèå Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò...
 • Page 51 Êîï÷åòà íà óñòðîéñòâîòî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå ÂÍÈÌÀÍÈÅ...
 • Page 52 Êîï÷åòà âúðõó êîðïóñà íà òåëåâèçîðà Ñâúðçâàíå êúì àíòåíà...
 • Page 53 Ïîäãîòîâêà Ïðåäè äà âêëþ÷èòå òåëåâèçîðà ñè Âêëþ÷âàíå / Èçêëþ÷âàíå íà òåëåâèçîðà Ïúðâîíà÷àëíà íàñòðîéêà...
 • Page 54 Ðàáîòà ñ ìåíþòà...
 • Page 57 Äðóãè ôóíêöèè...
 • Page 58 Òåëåòåêñò...
 • Page 59 Ñâúðçâàíå íà âúíøíèòå óñòðîéñòâà...
 • Page 60 Ïîëåçíè ñúâåòè...
 • Page 61 Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè RMS.
 • Page 73 RMS.

This manual is also suitable for:

Av21bj8ees