Download Print this page

Advertisement

Batteridriven radio
Radio
Radio batteridrevet
Akkutoiminen radio
Cordless Radio
UR 18DSL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

   Summary of Contents for Hitachi UR 18DSL

 • Page 1

  Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio UR 18DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.

 • Page 2

  & Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓝ Ⓖ Ⓗ Ⓜ Ⓛ Ⓘ Ⓚ Ⓙ...

 • Page 4

  Symboler Symboler Symboler VARNING ADVARSEL ADVARSEL Nedan visas de symboler som Det følgende viser symboler, Følgende symboler brukes for används för maskinen. Se till som anvendes for maskinen. maskinen. Sørg for å forstå att du förstår vad de betyder Vær sikker på, at du forstår betydningen av disse innan verktyget används.

 • Page 5

  Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskada Inspektioner och reparationer bör utföras i aff ären där eller brand. den inhandlades eller av Hitachi servicecenter för 18. Vid oriktigt handhavande kan vätska komma ut från elektriska verktyg. batteriet; undvik kontakt. Om kontakt av misstag 7.

 • Page 6

  AC-adapter (DC 12 V 1 A), Tre AA batterier Standardtillbehör ANMÄRKNING: Uppladdningsbart batteri De fl esta uppladdningsbara batterier för Hitachi elektriska verktyg kan användas med denna radio, förutom följande modeller. 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V och 24 V och över...

 • Page 7

  Svenska ● Isättning uppladdningsbara ANVÄNDNINGSTID PER BATTERILADDNING batteriet Batterikapacitet Användningstid* VARNING 1,3 Ah Cirka 7 timmar Fäst skjutluckan för kontakt för att förhindra att smuts kommer in kontakten eller andra skador som kan 1,4 Ah Cirka 8 timmar uppstå vid kontakt med kontaktområdet när inte något skjutbatteri är isatt.

 • Page 8

  Svenska ● Automatiskt val Tryck på knappen för insomningstimer/klocka för att kontrollera återstående tid för timern. Tryck på eller sökknapp för att söka efter stationer ● Signalalarm / Radioalarm med starka radiovågor automatiskt. När en station upptäcks spelas den under 3 sekunder. ANMÄRKNING Tryck på...

 • Page 9

  OBSERVERA 2. Inget ljud kommer att höras från radions högtalare när Reparationer, modifi eringar och inspektioner av Hitachis hörlurar eller öronproppar är anslutna. elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad 3. Justera volymen. serviceverkstad. ● Ladda en mobiltelefon Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas...

 • Page 10

  Anvendelse af andre genopladelige batterier kan og reparationer skal udføres af den forretning, hvor muligvis give risiko for tilskadekomst og brand. den blev købt eller af et Hitachi-servicecenter for el- 17. Når det genopladelige batteri ikke anvendes, skal værktøj. du opbevare det væk fra andre metalobjekter som fx 7.

 • Page 11

  AC-adapter (DC 12 V 1 A), tre AA-batterier Standardtilbehør BEMÆRK: Genopladeligt batteri De fl este genopladelige batterier til Hitachi el-værktøjer kan anvendes sammen med denne radio, med undtagelse af følgende. 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V og 24 V og over...

 • Page 12

  Dansk ● Isætning af det genopladelige batteri DRIFTSTID PR. BATTERIOPLADNING FORSIGTIG Batterikapacitet Driftstid* Når der ikke er isat noget slide-batteri, skal du montere slide-terminaldækslet for at forhindre, at du skærer 1,3 Ah Cirka 7 timer dig eller lignende, hvis du skulle komme til at røre ved terminalområdet.

 • Page 13

  Dansk ● Automatisk valg Tryk på sleep-timer/ur-knappen for at kontrollere den resterende tid på timeren. Tryk på eller søge-knappen for at søge automatisk efter stationer med stærke radiobølger. ● Brummealarm / Radioalarm Når der er fundet en station, afspiller radioen 3 sekunder. BEMÆRK Tryk på...

 • Page 14

  ● Liste over reservedele 3. Juster lydstyrken. FORSIGTIG ● Opladning af en mobiltelefon Reparationer, modifi kationer og eftersyn af Hitachi el- FORSIGTIG værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- ○ Når du bruger det genopladelige batteri som strømkilde, center.

 • Page 15

  • Kortslutning av batteriet kan forårsake skader eller du kjøpte radioen eller av et Hitachi elektroverktøy brann. service senter. 18. Hvis batteriet utsettes for uvøren behandling, kan 7.

 • Page 16

  AC adapter (DC 12 V 1 A), tre AA batterier Standard tilbehør MERK: Oppladbare batteri De fl este batterier som passer Hitachi elektorverktøy kan brukes til denne radioen med unntak av følgende. 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V og 24 V og over...

 • Page 17

  Norsk ● Innstalering av det oppladbare batteriet LADINGSTID PER BATTERI OPPLADING ADVARSEL Batteri kapasitet Ladingstid* Når ikke lagt skyve batteri, fest skyveterminaldekselet for å forhindre kutt og andre 1,3 Ah Mellom 7 timer skader som kan oppstå fra berøring av terminalområdet. MERK 1,4 Ah Mellom 8 timer...

 • Page 18

  Norsk ● Auto Valg For å sjekke gjenstående tid SLEEP indikatoren vises når søvn timeren er innstilt. Trykk the søke knappen for å søke automatisk etter Trykk søvn timer / klokke knappen for å sjekke gjenstående stasjoner med kraftige radiosignaler. tid på...

 • Page 19

  ● For å skru på/av tale beskjeder Ved standard fabrikkinnstilling er tale beskjeden ”Velkommen til Hitachi Elektroverktøy” når radioen er slått på og ”Presentert av Hitachi Elektroverktøy” når den er slått av. For å dempe tale beskjedene, trykk inn minne knapp 1 mens radioen er slått av og viser [OFF] på...

 • Page 20

  Suomi 13. Kun liukuakkua asennettu, kiinnitä AKKUTOIMISEN RADION liukuliitännän kansi liitäntään estääksesi haavat TURVALLISUUSVAROITUKSET ja muut loukkaantumiset, jotka voivat aiheutua liitäntäalueeseen koskemisesta. VAROITUS 14. Käsittele varaparistoja huolella. Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki • Paristojen virheellinen käsittely saattaa ohjeet. johtaa repeytymään vuotoon,...

 • Page 21

  Suomi OSIEN NIMET Ⓐ 1 FM-antenni ^ Muistipainike (1 - 5) Stereo-osoitin Ⓑ 2 Kahva & Hakupainike (Kello (-) painike) Viritinosoitin Ⓒ 3 Takaovi * Hakupainike (Kello (+) painike) AUX-osoitin 4 Kaiutin ( Äänenvoimakkuudenvalitsin Ⓓ Akku kulunut loppuun-osoitin Ⓔ 5 Kiinnityssolki ) Valintalaite Uniajastimen osoitin Ⓕ...

 • Page 22

  Suomi ● Ladattavan akun asennus KÄYTTÖAIKA AKUN LATAUSTA KOHTI VAROITUS Akun kapasiteeetti Käyttöaika* Kun liukuakkua ei ole asennettu, kiinnitä liukuliitännän kansi liitäntään estääksesi haavat muut 1,3 Ah Noin 7 tuntia loukkaantumiset, jotka voivat aiheutua liitäntäalueeseen koskemisesta. 1,4 Ah Noin 8 tuntia HUOM 1,5 Ah Noin 8 tuntia...

 • Page 23

  Suomi ● Automaattinen valinta ● Äänimerkkiherätys / Radioherätys Paina hakupainiketta etsiäksesi automaattisesti HUOM asemia, joilla on voimakkaat radioaallot. ○ Äänimerkkiherätyksen äänenvoimakkuutta ei voida Kun asema on havaittu, radio soittaa sitä 3 sekuntia. säätää. Paina hakupainiketta ennen kuin seuraava haku alkaa ○...

 • Page 24

  3. Valitse AUX-tila aloittaaksesi lataamisen. ● Ääniviestien päälle ja pois kytkeminen Tehdasasetuksessa ääniviestitoiminto soittaa ”Welcome to Hitachi Power Tools”, kun virta käännetään päälle ja ”Presented by Hitachi Power Tools”, kun virta käännetään pois päältä. Vaimentaaksesi ääniviestit paina muistipainiketta 1, kun virta on pois päältä...

 • Page 25

  Doing so may result in electric shock or fi re. coins, keys, nails, screws, or other small metal Inspections and repairs should be performed by the objects that can make a connection from one store where purchased or by a Hitachi power tool terminal to another. service center. •...

 • Page 26

  AC adapter (DC 12 V 1 A), three AA batteries Standard accessories NOTE: Rechargeable battery Most rechargeable batteries for Hitachi power tools can be used with this radio, except for the following. 3.6 V, 7.2 V, 10.8 V and 24 V and over...

 • Page 27

  English ● Loading the rechargeable battery SERVICE TIME PER BATTERY CHARGE CAUTION Battery capacity Service time* When no slide battery is loaded, attach the slide terminal cover to the terminal to prevent cuts and other injuries 1.3 Ah Approx. 7 hours that may result from touching the terminal area.

 • Page 28: Sleep Timer

  English ● Auto Select Press the sleep timer / clock button to check the remaining time on the timer. Press the search button to automatically search for stations with strong radio waves. ● Buzzer Alarm / Radio Alarm When a station is detected, the radio plays for 3 seconds. NOTE Press the search button before the next search starts to ○...

 • Page 29

  CAUTION headphones or earphones are connected. Repair, modifi cation and inspection of Hitachi Power 3. Adjust the volume. Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service ● Charging a Cell Phone Center. NOTE This Parts List will be helpful if presented with the tool to ○...

 • Page 35

  Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...

 • Page 36

  EU-direktiv 2005/32/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative offi ce in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 6. 2010 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head offi ce in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: