Download Print this page

Bosch 1080-LI Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

OBJ_DOKU-24593-003.fm Page 1 Tuesday, February 14, 2012 7:37 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 890 (2012.02) O / 32 XXX
Professional GSR
1080-LI | 1440-LI | 1800-LI
en Original instructions
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ar
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch 1080-LI

 • Page 1 OBJ_DOKU-24593-003.fm Page 1 Tuesday, February 14, 2012 7:37 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Professional GSR Germany www.bosch-pt.com 1080-LI | 1440-LI | 1800-LI 2 609 140 890 (2012.02) O / 32 XXX en Original instructions ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿...
 • Page 2 ........vÝ—U 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 3: General Power Tool Safety Warnings

  Protective equipment such as dust mask, pack may create a risk of fire when used with another bat- non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used tery pack. for appropriate conditions will reduce personal injuries. Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)
 • Page 4 OBJ_BUCH-1378-003.book Page 4 Tuesday, February 14, 2012 7:54 AM 4 | English Use power tools only with specifically designated bat- Use the battery only in conjunction with your Bosch tery packs. Use of any other battery packs may create a power tool. This measure alone protects the battery risk of injury and fire.
 • Page 5: Delivery Scope

  Switching Off Senior Vice President Engineering Director Engineering PT/ESI Right/left rotation Rated voltage Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Battery Capacity D-70745 Leinfelden-Echterdingen 24.01.2012 No-load speed (1. gear) No-load speed (2. gear) Noise/Vibration Information Maximum torque according to ISO 5393...
 • Page 6: Mounting And Operation

  Our after-sales service responds to your questions concern- Australia, New Zealand and Pacific Islands ing maintenance and repair of your product as well as spare Robert Bosch Australia Pty. Ltd. parts. Exploded views and information on spare parts can al- Power Tools...
 • Page 7 Batteries no longer suitable for use can be directly returned Unit E, Almar Centre 143 Crompton Street Great Britain Pinetown Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) Tel.: +27 (031) 7 01 21 20 P.O. Box 98 Fax: +27 (031) 7 01 24 46 Broadwater Park E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com...
 • Page 8 ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ê ýëåêòðîïèòàíèþ è/èëè ê àêêó- ÷èñòîì ñîñòîÿíèè. Çàáîòëèâî óõîæåííûå ðåæóùèå ìóëÿòîðó óáåäèòåñü â âûêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè èíñòðóìåíòû ñ îñòðûìè ðåæóùèìè êðîìêàìè ðåæå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Óäåðæàíèå ïàëüöà íà çàêëèíèâàþòñÿ è èõ ëåã÷å âåñòè. âûêëþ÷àòåëå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 9 òàê àêêóìóëÿòîð çàùèùåí îò îïàñíîé ïåðåãðóçêè. Ðåìîíò Âàøåãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ïîðó÷àéòå Èñïîëüçóéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå àêêóìóëÿòîðíûå òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó è òîëüêî ñ áàòàðåè Bosch ñ íàïðÿæåíèåì, óêàçàííûì íà ïðèìåíåíèåì îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé. Ýòèì çàâîäñêîé òàáëè÷êå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Èñïîëü- îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçîïàñíîñòü ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. çîâàíèå äðóãèõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, íàïð., ïîääåëîê, âîññòàíîâëåííûõ...
 • Page 10 ×èñëî îáîðîòîâ õîëîñòîãî õîäà Âàì ïðàâèëüíåå è íàäåæíåå ðàáîòàòü ñ (2-ÿ ïåðåäà÷à) ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì. Ìàêñ. êðóòÿùèé ìîìåíò ñîãëàñíî ISO 5393 Ñèìâîë Çíà÷åíèå Ìåòàëë GSR 1080-LI/GSR 1440-LI/ GSR 1800-LI: àêêóìóëÿòîðíàÿ äðåëü- Äðåâåñèíà øóðóïîâåðò Ø Äèàìåòð ñâåðëà, ìàêñ. ó÷àñòîê, îáîçíà÷åííûé ñåðûì öâåòîì: ðóêîÿòêà (ñ èçîëèðîâàííîé Ø...
 • Page 11: Òåõíè÷Åñêèå Äàííûå

  PT/ESI Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ, ðàáî÷èé èíñòðóìåíò è ïðî÷èå èçîáðàæåííûå èëè îïèñàííûå ïðèíàäëåæíîñòè íå âõîäÿò â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò ïîñòàâêè. Ïîëíûé íàáîð ïðèíàäëåæíîñòåé Âû íàéäåòå â íàøåì Robert Bosch GmbH, Power Tools Division àññîðòèìåíòå ïðèíàäëåæíîñòåé. D-70745 Leinfelden-Echterdingen 24.01.2012 Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ Äàííûå ïî øóìó è âèáðàöèè...
 • Page 12 Íà âëîæåííûå ëèòèåâî-èîííûå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè íàéäåòå òàêæå ïî àäðåñó: ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè www.bosch-pt.com òðàíñïîðòèðîâêè îïàñíûõ ãðóçîâ. Àêêóìóëÿòîðíûå Êîëëåêòèâ êîíñóëüòàíòîâ Bosch îõîòíî ïîìîæåò Âàì â áàòàðåè ìîãóò ïåðåâîçèòüñÿ ñàìèì ïîëüçîâàòåëåì âîïðîñàõ ïîêóïêè, ïðèìåíåíèÿ è íàñòðîéêè ïðîäóêòîâ è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì áåç íåîáõîäèìîñòè ïðèíàäëåæíîñòåé.
 • Page 13 î볿, ãîñòðèõ êðà¿â òà äåòàëåé ïðèëàäó, ùî ðóõàþòüñÿ. Ïîøêîäæåíèé àáî çàêðó÷åíèé êàáåëü çá³ëüøóº ðèçèê åëåêòðîïðèëàäàìè óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì. Íå ïåðåâàíòàæóéòå ïðèëàä. Âèêîðèñòîâóéòå òàêèé ïðèëàä, ùî ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ðîáîòè. Ç ïðèäàòíèì ïðèëàäîì Âè ç ìåíøèì ðèçèêîì Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)
 • Page 14 ñïðè÷èíèòè ïåðåìèêàííÿ êîíòàêò³â. Êîðîòêå Çàõèùàéòå àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ â³ä òåïëà, çàìèêàííÿ ì³æ êîíòàêòàìè àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿ ìîæå çîêðåìà, íàïð., â³ä ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â, ñïðè÷èíÿòè îï³êè àáî ïîæåæó. âîãíþ, âîäè òà âîëîãè. ²ñíóº íåáåçïåêà âèáóõó. 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 15 ïîøêîäæåííÿ åëåêòðî³íñòðóìåíòó. ïåðåâàíòàæåííÿ. Ñèìâîëè Âèêîðèñòîâóéòå ëèøå îðèã³íàëüí³ àêóìóëÿòîðè Bosch ç íàïðóãîþ, ùî â³äïîâ³äຠäàíèì íà Íàñòóïí³ ñèìâîëè ñòàíóòü Âàì â ïðèãîä³, êîëè Âè áóäåòå çàâîäñüê³é òàáëè÷ö³ Âàøîãî åëåêòðîïðèëàäó. Ïðè ÷èòàòè òà ùîá çðîçóì³òè ³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿. âèêîðèñòàíí³ ³íøèõ àêóìóëÿòîð³â, íàïð., ï³äðîáîê, Çàïàì’ÿòàéòå...
 • Page 16 Senior Vice President Engineering Director ʳëüê³ñòü îáåðò³â õîëîñòîãî õîäó Engineering PT/ESI (2-à øâèäê³ñòü) Ìàêñ. îáåðòàëüíèé ìîìåíò â³äïîâ. äî ISO 5393 Ìåòàë Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Äåðåâèíà 24.01.2012 Ø Ä³àìåòð ðîçñâåðäëþâàëüíîãî îòâîðó, ²íôîðìàö³ÿ ùîäî øóìó ³ â³áðàö³¿ ìàêñ. Ø...
 • Page 17 çàï÷àñòèí ìîæíà çíàéòè çà àäðåñîþ: ³äñèëàéòå àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ ëèøå ç íåïîøêîäæåíèì www.bosch-pt.com êîðïóñîì. Çàêëåéòå â³äêðèò³ êîíòàêòè òà çàïàêóéòå Êîíñóëüòàíòè Bosch ç ðàä³ñòþ äîïîìîæóòü Âàì ïðè àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ òàê, ùîá âîíà íå ñîâàëàñÿ â çàïèòàííÿõ ñòîñîâíî êóï³âë³, çàñòîñóâàííÿ ³ íàëàãîäæåííÿ óïàêîâö³.
 • Page 18 .‫ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﺭﺳﻞ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ ﻓﻘﻂ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ. ﺍﺣﺠﺐ ﺍﳌﻼﻣﺴﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‬ .‫ﺑﻼﺻﻘﺎﺕ ﻭﻏﻠﻒ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺩ‬ .‫ﻳﺮﺟﯽ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‬ 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 19 Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Engineering Director Engineering PT/ESI ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ‬ Robert Bosch GmbH, Power Tools Division ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﻤﻴﻨﻲ/ﻳﺴﺎﺭﻱ‬ D-70745 Leinfelden-Echterdingen 24.01.2012 ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﻭﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻻﺳﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﺔ ﺍﳌﺮﻛﻢ‬ ‫ﺫﻛﺮﺕ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬...
 • Page 20 ‫ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺇﻟﯽ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒ ﺎ ﹰ . ﻗﺪ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﯽ‬ ‫ﺍﻟﺮﻣﺰ‬ .‫ﺗﺘﻜﻠﺐ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟﯽ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ GSR 1080-LI / GSR 1440-LI / GSR 1800-LI: ◀ .‫ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﳌﺮﻛﻢ. ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻘﺼﲑ ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻘﺎﺏ ﺭﺑﻂ ﻟﻮﺍﻟﺐ ﺑﻤﺮﻛﻢ‬...
 • Page 21 ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺐ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﯽ ﺣﺪﻭﺙ‬ ‫ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ. ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ‬ .‫ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ‬ .‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﯽ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)
 • Page 22 ‫ﻃﺒﻖ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ‬ 2002/96/EG ‫ﻭ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎی ﺧﺮﺍﺏ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ‬ 2006/66/EG .‫ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﻮﻧﺪ‬ .‫ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‬ 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 23 ‫ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ، ﮔﺮﻡ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﱳ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻭ‬ Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen .‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﺎﺭی‬ Senior Vice President Engineering Director Engineering PT/ESI Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 24.01.2012 ‫ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﱳ ﺑﺎﺗﺮی‬...
 • Page 24 .‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ‬ Ø ‫ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﭘﯿﭻ‬ Ø ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ‬ GSR 1080-LI / GSR 1440-LI / GSR 1800-LI: ‫ﺩﺭﯾﻞ ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺷﺎﺭژی‬ ‫ﻭﺯﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ EPTA-Procedure 01/ :‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺭﻧﮓ‬ 2003 (‫ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﻩ )ﺑﺎ ﺭﻭﮐﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺩﺍﺭ‬...
 • Page 25 ‫ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ‬ .‫ﺁﺯﺑﺴﺖ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍ ﹰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‬ .‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)
 • Page 26 ‫ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ‬ .‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﯽ ﲡﺮﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺍﺳﺖ‬ .‫ﺧﻄﺎ ﻭ ﻧﺸﺘﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‬ 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 27 OBJ_BUCH-1378-003.book Page 27 Tuesday, February 14, 2012 7:54 AM | 27 GSR 1080-LI GSR 1080-LI GSR 1440-LI GSR 1440-LI GSR 1800-LI 3 601 JA8 9.. 3 601 JA8 9.. 3 601 JA8 4.. 3 601 JA8 4.. 3 601 JA8 3..
 • Page 28 OBJ_BUCH-1378-003.book Page 28 Tuesday, February 14, 2012 7:54 AM 28 | 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 29 OBJ_BUCH-1378-003.book Page 29 Tuesday, February 14, 2012 7:54 AM | 29 Min. Max. Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)
 • Page 30 OBJ_BUCH-1378-003.book Page 30 Tuesday, February 14, 2012 7:54 AM 30 | 2 609 140 890 | (14.2.12) Bosch Power Tools...
 • Page 31 18 V (Li-Ion) 2 607 336 684 (1,3 Ah) 2 607 336 092 (2,6 Ah) 2 607 336 236 (3,0 Ah) AL 1814 CV (10,8 – 18 V) 2 607 225 728 (EU) Bosch Power Tools 2 609 140 890 | (14.2.12)