Download Print this page

Advertisement

OBJ_DOKU-15206-003.fm Page 1 Thursday, January 21, 2010 8:43 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 004 467 (2010.01) O / 127 WEU
PSB
14,4 LI-2 | 18 LI-2
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi
Alkuperäiset ohjeet

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch PSB 14,4 LI-2

 • Page 1

  OBJ_DOKU-15206-003.fm Page 1 Thursday, January 21, 2010 8:43 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 14,4 LI-2 | 18 LI-2 2 609 004 467 (2010.01) O / 127 WEU de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης en Original instructions tr Orijinal işletme talimat...

 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......Sayfa 117 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 3

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 3 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM PSB 18 LI-2 Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 4

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 4 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 5: Deutsch | 5

  Moment der Unachtsamkeit beim Ge- terstecker gemeinsam mit schutzgeerde- brauch des Elektrowerkzeuges kann zu ten Elektrowerkzeugen. Unveränderte ernsthaften Verletzungen führen. Stecker und passende Steckdosen verrin- gern das Risiko eines elektrischen Schla- ges. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 6

  Sorgfältig gepflegte Schneid- schlossen sind und richtig verwendet werkzeuge mit scharfen Schneidkanten werden. Verwendung einer Staubabsau- verklemmen sich weniger und sind leich- gung kann Gefährdungen durch Staub ver- ter zu führen. ringern. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 7

  Fachpersonal und nur mit Ihrer Hand. Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Mate- des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. rialmischungen sind besonders gefährlich. Leichtmetallstaub kann brennen oder explo- dieren. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 8

  9 Akku-Ladezustandsanzeige fe können die Atemwege reizen. 10 Drehrichtungsumschalter Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung 11 Ein-/Ausschalter mit Ihrem Bosch Elektrowerkzeug. Nur so 12 Zusatzgriff (isolierte Grifffläche) wird der Akku vor gefährlicher Überlastung 13 Handgriff (isolierte Grifffläche) geschützt. 14 Akku-Entriegelungstaste...

 • Page 9

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 9 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Deutsch | 9 Technische Daten Akku-Schlagbohrschrauber PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Sachnummer 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Nennspannung 14,4 Leerlaufdrehzahl – 1. Gang 0 – 350 0 – 400 –...

 • Page 10

  Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C Engineering Certification zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebens- dauer erreicht. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Zusatzgriff (siehe Bild B) 13.01.2010 Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zusatzgriff 12.

 • Page 11

  (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Auf- Akku einsetzen bewahrung den Drehrichtungsumschalter Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen- in Mittelstellung. Bei unbeabsichtigtem Be- Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres tätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verlet- Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung.

 • Page 12

  Akku-Temperatur von 65 °C schaltet Elektrowerkzeugs stufenlos regulieren, je nach- die Elektronik das Elektrowerkzeug ab, bis diese dem, wie weit Sie den Ein-/Ausschalter 11 ein- wieder im optimalen Betriebstemperaturbe- drücken. reich ist. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 13

  Ersatzteilen finden Sie auch unter: Nach längerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl www.bosch-pt.com sollten Sie das Elektrowerkzeug zur Abkühlung Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger- ca. 3 Minuten lang bei maximaler Drehzahl im ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel- Leerlauf drehen lassen.

 • Page 14

  Wiederverwertung zugeführt werden. Akkus/Batterien: Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Ak- kus/Batterien sollen, wenn möglich entladen, gesammelt, recycelt oder auf umwelt- freundliche Weise entsorgt werden. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 15: English | 15

  Damaged or entangled cords increase the Loose clothes, jewellery or long hair can risk of electric shock. be caught in moving parts. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 16

  Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 17: Functional Description

  17 Wing bolt for adjustment of auxiliary handle Use the battery only in conjunction with 18 Universal bit holder* your Bosch power tool. This measure alone *Accessories shown or described are not part of the protects the battery against dangerous over- standard delivery scope of the product.

 • Page 18

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 18 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM 18 | English Technical Data Combination Cordless Drill PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Article number 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Rated voltage 14.4 No-load speed – 1st gear 0 –...

 • Page 19: Declaration Of Conformity

  Engineering Certification ner. Observe the notes for disposal. Auxiliary Handle (see figure B) Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Operate your machine only with the auxilia- 13.01.2010 ry handle 12. The auxiliary handle 12 can be set to any posi-...

 • Page 20

  Inserting the Battery tional direction switch to the centre posi- Use only original Bosch lithium ion batter- tion. Unintentional actuation of the On/Off ies with the voltage listed on the nameplate switch can lead to injuries.

 • Page 21

  –30 to +65°C and/or when the overload protection has actuated. Light pressure on the On/Off switch 11 results in a low rotational speed. Further pressure on the switch results in an increase in speed. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 22: Maintenance And Service

  P.O. Box 98 For drilling in metal, use only perfectly sharp- Broadwater Park ened HSS drill bits (HSS=high-speed steel). The North Orbital Road appropriate quality is guaranteed by the Bosch Denham accessories program. Uxbridge Before screwing larger, longer screws into hard...

 • Page 23

  Transport Great Britain Dispatch batteries only when the housing is un- Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) damaged. Tape or mask off open contacts and P.O. Box 98 pack up the battery in such a manner that it can- Broadwater Park not move around in the packaging.

 • Page 24: Français

  électrique si votre corps est cher des outils dont l’interrupteur est en relié à la terre. position marche est source d’accidents. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 25

  à des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 26

  électrique. Un endommagement d’une con- N’utiliser que des accus d’origine Bosch qui duite de gaz peut provoquer une explosion. ont la tension indiquée sur la plaque signa- La perforation d’une conduite d’eau provo-...

 • Page 27

  3 Bague de réglage de présélection du couple res. Caractéristiques techniques Perceuse à percussion sans fil PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 N° d’article 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Tension nominale 14,4 Vitesse à...

 • Page 28

  Perçage à percussion dans le béton : Valeur d’émission vibratoire a =18 m/s , incertitude K =1,5 m/s Vissage : Valeur d’émission vibratoire Robert Bosch GmbH, Power Tools Division <2,5 m/s , incertitude K =1,5 m/s D-70745 Leinfelden-Echterdingen Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instruc- 13.01.2010 tions d’utilisation a été...

 • Page 29

  Respectez les règlements spécifiques aux la butée de profondeur corresponde à la profon- matériaux à traiter en vigueur dans votre deur de perçage souhaitée X. pays. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 30

  Tournez la bague de réglage 3 sur le symbole N’utilisez que des accus à ions lithium d’ori- « Perçage sans percussion ». gine Bosch dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de Dans la position « Perçage » l’embrayage à...

 • Page 31

  ≥ 76% rets HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers Lumière permanente 2 x verte 51—75% super rapides). La gamme d’accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire. Lumière permanente 1 x verte 26—50% Avant de visser des vis d’un gros diamètre ou Lumière clignotante lente 1 x verte ≤...

 • Page 32

  éclatées ainsi que des infor- mations concernant les pièces de rechange éga- lement sous : www.bosch-pt.com Les conseillers techniques Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions con- cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos produits et de leurs accessoires.

 • Page 33

  à la directive européen- ne 2006/66/CE. Les accus/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposés directement auprès de : Suisse Batrec AG 3752 Wimmis BE Sous réserve de modifications. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 34: Español

  No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los en- chufes sin modificar adecuados a las res- pectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 35

  Mantenga los útiles limpios y afilados. dos y que sean utilizados correctamente. Los útiles mantenidos correctamente se El empleo de estos equipos reduce los dejan guiar y controlar mejor. riesgos derivados del polvo. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 36

  Mantenga limpio su puesto de trabajo. La mezcla de diversos materiales es especial- mente peligrosa. Las aleaciones ligeras en polvo pueden arder o explotar. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 37

  9 Indicador del estado de carga del acumula- Solamente utilice acumuladores originales Bosch de la tensión indicada en la placa de 10 Selector de sentido de giro características de su herramienta eléctrica. 11 Interruptor de conexión/desconexión Si se utilizan acumuladores diferentes, co- 12 Empuñadura adicional (aislada)

 • Page 38

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 38 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM 38 | Español Datos técnicos Atornilladora-taladradora de percusión por acumulador PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Nº de artículo 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Tensión nominal 14,4 Revoluciones en vacío –...

 • Page 39

  “Indicador del estado de carga del acumulador”. El acumulador viene equipado con un sensor de temperatura NTC que solamente admite su re- Robert Bosch GmbH, Power Tools Division carga dentro del margen de temperatura entre D-70745 Leinfelden-Echterdingen 0 °C y 45 °C. De esta manera se alcanza un lar- 13.01.2010...

 • Page 40

  Solamente utilice acumuladores de iones ción central el selector de sentido de giro. de litio originales Bosch de la tensión indi- Vd. podría accidentarse en caso de un accio- cada en la placa de características de su he- namiento fortuito del interruptor de co- rramienta eléctrica.

 • Page 41

  –30 a Ajuste de las revoluciones +65 °C. Variando la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión 11 puede Ud. regular de forma continua las revoluciones de la herra- mienta eléctrica. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 42: Mantenimiento Y Servicio

  Bosch. Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará Antes de enroscar tornillos grandes y largos en gustosamente en cuanto a la adquisición, aplica- materiales duros deberá...

 • Page 43

  Tel.: +58 (02) 207 45 11 Sólo para los países de la UE: México ¡No arroje las herramientas eléc- Robert Bosch S.A. de C.V. tricas a la basura! Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 Conforme a la Directiva Europea Tel.

 • Page 44: Português

  Evitar que o corpo possa entrar em con- tacto com superfícies ligadas à terra, co- mo tubos, aquecimentos, fogões e frigo- ríficos. Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver liga- do à terra. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 45

  Puxar a ficha da tomada e/ou remover o de outros acumuladores pode levar a le- acumulador antes de executar ajustes no sões e perigo de incêndio. aparelho, de substituir acessórios ou de Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 46

  Só utilizar o acumulador junto com a sua pode colocar sob tensão as peças metálicas ferramenta eléctrica Bosch. Só assim é que do aparelho e levar a um choque eléctrico. o seu acumulador é protegido contra perigo- Utilizar detectores apropriados, para en- sa sobrecarga.

 • Page 47

  3 Anel de pré-selecção do binário acessórios encontram-se no nosso programa de aces- sórios. Dados técnicos Berbequim de percussão sem fio PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 N° do produto 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Tensão nominal 14,4 N°...

 • Page 48

  Furar com percussão em betão: Valor de emis- são de vibrações a =18 m/s , incerteza K =1,5 m/s Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Aparafusar: Valor de emissão de vibrações D-70745 Leinfelden-Echterdingen <2,5 m/s , incerteza K =1,5 m/s 13.01.2010...

 • Page 49

  Observe as directivas para os materiais a se- modo que a distância entre a ponta da broca e a rem trabalhados, vigentes no seu país. ponta do esbarro de profundidade corresponda à profundidade de perfuração desejada X. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 50

  Na posição “Furar” a embreagem de segurança está desactivada. Só utilizar acumuladores de iões de lítio Bosch com a tensão indicada no logotipo da Furar com percussão sua ferramenta eléctrica. A utilização de ou- Colocar o anel de ajuste 3 sobre o sím- tros acumuladores pode levar a lesões e pe-...

 • Page 51

  é composto de 3 LEDs verdes. HSS (HSS=aço de corte rápido de alta potência) afiadas e em perfeito estado. O programa de Capacidade acessórios Bosch garante a respectiva qualida- Luz permanente 3 x verde ≥ 76% Luz permanente 2 x verde 51—75%...

 • Page 52

  A nossa equipa de consultores Bosch esclarece água. Acumuladores/pilhas com prazer todas as suas dúvidas a respeito da devem ser, se possível descar- compra, aplicação e ajuste dos produtos e aces- regados, recolhidos, recicla- sórios.

 • Page 53: Italiano | 53

  Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 54

  Gli utensili da taglio curati ni pericolose dovute alla polvere. con particolare attenzione e con taglienti affilati s’inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 55

  In tale maniera potrà essere sal- vaguardata la sicurezza dell’elettroutensi- Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 56

  9 Indicatore dello stato di carica della batteria 10 Commutatore del senso di rotazione Utilizzare esclusivamente batterie ricarica- bili originali Bosch dotate della tensione in- 11 Interruttore di avvio/arresto dicata sulla targhetta di identificazione 12 Impugnatura supplementare (superficie di dell’elettroutensile.

 • Page 57

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 57 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Italiano | 57 Dati tecnici Trapano avvitatore a batteria con battente PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Codice prodotto 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Tensione nominale 14,4 Numero di giri a vuoto –...

 • Page 58

  Premere l’interruttore di avvio/arresto 11 per richiamare lo stato di ricarica della batteria ricaricabile, ve- dere paragrafo «Indicatore dello stato di carica Robert Bosch GmbH, Power Tools Division della batteria». D-70745 Leinfelden-Echterdingen La batteria ricaricabile è dotata di un sensore 13.01.2010...

 • Page 59

  Applicazione della batteria ricaricabile mandrino autoserrante in maniera veloce, como- Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni di da e semplice. litio originali Bosch dotate della tensione ri- Aprire il mandrino autoserrante 2 ruotando nel portata sulla targhetta di costruzione senso di rotazione fino a quando l’utensile...

 • Page 60

  11 solo dopo che la vite sia stata avvitata con grandi diametri di foratura. a filo nel pezzo in lavorazione. In questo caso la testa della vite non penetra nel pezzo in lavora- zione. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 61

  HSS perfettamente affilate (HSS = acciaio su- Luce continua 1 x verde 26—50% perrapido). Una rispettiva qualità viene garanti- ta dal programma accessori Bosch. Segnale luminoso intermittente lento 1 x verde ≤ 25% Volendo avvitare viti di dimensioni maggiori in materiale duro, eseguire prima un foro pari al I 3 LED dell’indicatore dello stato di carica della...

 • Page 62

  Conformemente alla norma della www.bosch-pt.com direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra dispo- apparecchiature elettriche ed sizione per rispondere alle domande relative elettroniche (RAEE) ed all’attua- all’acquisto, impiego e regolazione di apparec- zione del recepimento nel diritto nazionale, gli chi ed accessori.

 • Page 63: Nederlands | 63

  Gebruik geen adap- ernstige verwondingen leiden. terstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveran- derde stekkers en passende stopcontac- ten beperken het risico van een elektri- sche schok. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 64

  Het gebruik van een stofaf- scherpe snijkanten klemmen minder snel zuiging beperkt het gevaar door stof. vast en zijn gemakkelijker te geleiden. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 65

  Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng- sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 66

  3 Instelring vooraf instelbaar draaimoment irriteren. 4 Toerentalschakelaar Gebruik de accu alleen in combinatie met 5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien uw Bosch elektrische gereedschap. Alleen 6 Draairichtingindicatie linksdraaien zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbe- lasting beschermd. 7 Accu* 8 Lamp „Power Light”...

 • Page 67

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 67 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Nederlands | 67 Technische gegevens Accuklopboorschroevendraaier PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Zaaknummer 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Nominale spanning 14,4 Onbelast toerental – Stand 1 0 – 350 0 –...

 • Page 68

  De accu is voorzien van een thermische beveili- ging (NTC) die opladen alleen in het tempera- tuurbereik tussen 0 °C en 45 °C toelaat. Daar- Robert Bosch GmbH, Power Tools Division door wordt een lange levensduur van de accu D-70745 Leinfelden-Echterdingen 13.01.2010...

 • Page 69

  Zet de draairichtingomschakelaar in de mid- delste stand voor werkzaamheden aan het Accu plaatsen elektrische gereedschap (zoals het uitvoe- Gebruik alleen originele Bosch-lithiumion- ren van onderhoud en het wisselen van in- accu’s met de op het typeplaatje van het zetgereedschap) en voordat u het gereed- elektrische gereedschap aangegeven span- schap vervoert of opbergt.

 • Page 70

  De drie LED's van de accuoplaadindicatie 9 en kelen laat u de aan/uit-schakelaar 11 los. de lamp 8 knipperen snel als de temperatuur van de accu buiten het bedrijfstemperatuurbe- reik van –30 tot +65 °C ligt. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 71

  HSS-boren gen en informatie over vervangingsonderdelen (HSS = hogecapaciteit-snelstaal). De vereiste vindt u ook op: kwaliteit wordt gewaarborgd door het Bosch- www.bosch-pt.com toebehorenprogramma. De medewerkers van onze klantenservice advi- seren u graag bij vragen over de aankoop, het...

 • Page 72

  Alleen voor landen van de EU: Volgens richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu’s en batterijen worden gerecy- cled. Wijzigingen voorbehouden. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 73: Dansk | 73

  øges risikoen for elektrisk øger risikoen for personskader. stød. c) Maskinen må ikke udsættes for regn el- ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk- tøj øger risikoen for elektrisk stød. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 74

  Søg læge, hvis væsken kommer i ikke har gennemlæst disse instrukser, øjnene. Akku-væske kan give hudirritation benytte maskinen. El-værktøj er farligt, eller forbrændinger. hvis det benyttes af ukyndige personer. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 75

  Hold maskinen i de isolerede gribeflader, Anvend kun akkuen i forbindelse med dit når du udfører arbejde, hvor indsatsværktø- Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be- jet eller skruen kan ramme bøjede strøm- skyttes akkuen mod farlig overbelastning. ledninger. Kontakt med en spændingsføren- de ledning kan også...

 • Page 76

  7 Akku* ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det 8 Lampe „Power Light“ fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørspro- gram. Tekniske data Akku-slagboreskruetrækker PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Typenummer 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Nominel spænding 14,4 Omdrejningstal, ubelastet –...

 • Page 77

  Ekstrahåndtag (se Fig. B) Brug altid el-værktøjet med ekstrahåndta- get 12. Du kan svinge ekstrahåndtaget 12 efter ønske Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen for at opnå en sikker arbejdsholdning, hvor du 13.01.2010 ikke bliver så hurtigt træt.

 • Page 78

  Ibrugtagning Værktøjsskift (se Fig. C) Isæt akku Retningsomskifteren skal altid stå i midten, Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, før der indstilles på maskinen (f.eks. vedli- der skal have den spænding, der er angivet geholdelse, værktøjsskift osv.) samt før ma- på...

 • Page 79

  9 og lampen 8 blinker hurtigt, hvis akkuens tem- Let tryk på start-stop-kontakten 11 fører til et peratur er uden for driftstemperaturområdet fra lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges –30 til +65°C og/eller overbelastningsbeskyttel- omdrejningstallet. sen er aktiveret. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 80

  Indsatsværktøjet bevæger sig ikke mere. oner om reservedele findes også under: www.bosch-pt.com Arbejdsvejledning Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig El-værktøjet skal altid være slukket, når det med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel- anbringes på skruen. Roterende indsats- se og indstilling af produkter og tilbehør.

 • Page 81

  Akkuer/batterier skal hvis muligt aflades, indsam- les, genbruges eller bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter. Gælder kun i EU-lande: Iht. direktivet 2006/66/EF skal defekte eller brugte akkuer/batterier genbruges. Ret til ændringer forbeholdes. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 82: Svenska

  I detta fall kan du lättare kontrollera d) Missbruka inte nätsladden och använd elverktyget i oväntade situationer. den inte för att bära eller hänga upp el- verktyget och inte heller för att dra 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 83

  Kontakt med en spännings- g) Använd elverktyget, tillbehör, insats- förande ledning kan sätta elverktygets metall- verktyg osv. enligt dessa anvisningar. delar under spänning och leda till elstöt. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 84

  åkommor. Ångorna kan leda till irri- 16 Knapp för djupinställning tation i andningsvägarna. 17 Vingskruv för stödhandtagsjustering Använd batteriet endast med Bosch elverk- 18 Universalbitshållare* tyget. Detta skyddar batteriet mot farlig *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör överbelastning.

 • Page 85

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 85 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Svenska | 85 Tekniska data Sladdlös slagborrskruvdragare PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Produktnummer 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Märkspänning 14,4 Tomgångsvarvtal – 1. växelläget 0 – 350 0 –...

 • Page 86

  Certification Stödhandtaget 12 kan valfritt svängas för att uppnå en säker och vilsam kroppsställning. Vrid vingskruven för stödhandtagets justering Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 17 moturs och sväng stödhandtaget 12 till öns- D-70745 Leinfelden-Echterdingen 13.01.2010 kat läge. Dra därefter fast vingskruven 17 med- urs.

 • Page 87

  I läget ”Slagborrning” är rasterkopplingen avak- Insättning av batterimodul tiverad och total effekt kan utnyttjas. Använd endast original Bosch litiumjonbat- Mekaniskt växelval terier med den spänning som anges på el- verktygets typskylt. Används andra batterier Påverka växellägesomkopplaren 4 endast finns risk för kropsskada och brand.

 • Page 88

  Batteriets laddningsindikering skärpta HSS-borrar (HSS=högeffektssnabbstål). Denna kvalitet of- Batterimodulens laddningsindikator 9 har tre fererar Bosch som tillbehör. gröna lysdioder som vid halvt eller helt ned- tryckt strömställare Till/Från 11 för några sekun- Innan större, längre skruvar dras in i hårt mate- der visar batterimodulens laddningstillstånd.

 • Page 89

  Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för dertas på miljövänligt sätt för återvinning. Bosch-elverktyg när batterimodulen inte längre är funktionsduglig. Endast för EU-länder: Om i elverktyget trots exakt tillverkning och Släng inte elverktyg i hushållsav-...

 • Page 90: Norsk

  Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg fuktighet. Dersom det kommer vann i et for å stå stødig og i balanse. Dermed kan elektroverktøy, øker risikoen for elektris- du kontrollere elektroverktøyet bedre i ke støt. uventede situasjoner. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 91

  Hvis du mis- Godt stelte skjæreverktøy med skarpe ter kontrollen, kan dette føre til skader. skjær setter seg ikke så ofte fast og er let- tere å føre. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 92

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 92 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM 92 | Norsk Hold elektroverktøyet på de isolerte gripe- Bruk kun originale Bosch batterier med en flatene, hvis du utfører arbeid der verktøyet spenning som er angitt på typeskiltet til eller skruen kan treffe på skjulte strømled- elektroverktøyet ditt.

 • Page 93

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 93 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Norsk | 93 Tekniske data Batteri-slagboreskrutrekker PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Produktnummer 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Nominell spenning 14,4 Tomgangsturtall – 1. gir 0 – 350 0 –...

 • Page 94

  12. Du kan svinge ekstrahåndtaket 12 hvor som helst, for å oppnå en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Skru vingeskruen til innstilling av ekstrahåndta- D-70745 Leinfelden-Echterdingen 13.01.2010 ket 17 mot urviserne og sving ekstrahåndtaket 12 til ønsket posisjon.

 • Page 95

  Igangsetting I posisjon «Slagboring» er slurekoblingen deak- Innsetting av batteriet tivert og alltid den maksimale effekten virksom. Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier Mekanisk girvalg med en spenning som er angitt på typeskil- tet til elektroverktøyet ditt. Bruk av andre Bruk girvalgbryteren 4 kun når elektroverk- batterier kan medføre skader og brannfare.

 • Page 96

  Batteri-ladetilstandsindikator Bruk kun feilfrie, slipte HSS-bor (HSS=høyeffekt hurtigskjærende stål) til boring i metall. Tilsva- Batteri-ladetilstandsindikatoren 9 viser ved halv- rende kvalitet garanterer Bosch-tilbehør-pro- veis eller helt inntrykket på-/av-bryter 11 batte- grammet. riets ladetilstand i noen sekunder og består av 3 grønne LED.

 • Page 97

  Deltegninger og informasjoner om vennlig måte. reservedeler finner du også under: www.bosch-pt.com Kun for EU-land: Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs- Defekte eller oppbrukte batterier må resirkule- mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og res iht. direktiv 2006/66/EF. tilbehør.

 • Page 98: Suomi

  Sähköiskun vaara kasvaa, tistat itsesi onnettomuuksille. jos kehosi on maadoitettu. c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis- kun riskiä. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 99

  Älä anna sel- laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka- lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö- työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 100

  Hallinnan menettäminen saattaa toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä. johtaa loukkaantumisiin. Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-säh- Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista, kötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat akku- tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai si vaaralliselta ylikuormitukselta.

 • Page 101: Tekniset Tiedot

  *Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei 7 Akku* kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike- 8 ”Power Light”-lamppu luettelon tarvikeohjelmastamme. 9 Akun latausvalvontanäyttö Tekniset tiedot Akkuiskuporaruuvinväännin PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Tuotenumero 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Nimellisjännite 14,4 Tyhjäkäyntikierrosluku –...

 • Page 102

  Senior Vice President Head of Product Engineering Certification Ota huomioon hävitysohjeet. Lisäkahva (katso kuva B) Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 12 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division kanssa. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa 12, löy- 13.01.2010 tääksesi varman ja vaivattoman työskentely- asennon.

 • Page 103

  Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen- Akun asennus toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) se- Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniak- kä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. kuja, joiden jännite vastaa sähkötyökalusi Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal- tyyppikilvessä olevaa jännitettä. Jonkun lus muodostaa loukkaantumisvaaran.

 • Page 104

  Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käyn- nistyskytkintä 11 ja pidä se painettuna. Lamppu 8 palaa, kun käynnistyskytkintä 11 pai- netaan vähän tai kokonaan pohjaan ja mahdollis- taa ruuvauskohdan valaisun epäsuotuisissa valo- olosuhteissa. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 105

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 105 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Suomi | 105 Lämpötilariippuva ylikuormitussuoja Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimus- huollon puoleen. Asiallisessa käytössä ei sähkötyökalua voida yli- kuormittaa. Liian suurella kuormalla tai, jos akun Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistukses- sallittu lämpötila 65 °C ylitetään kytkee sähkö-...

 • Page 106

  Akut/paristot tulee mah- dollisuuksien mukaan purkka, kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Vain EU-maita varten: Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrät- tää direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 107

  με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φις. εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις ρούς τραυματισμούς. σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Μη μεταποιημένα φις και κατάλ- ληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκ- τροπληξίας. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 108

  και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκο- μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελατ- λότερα και οδηγούνται ευκολότερα. τώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 109

  επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο λέστερα με μια διάταξη σύσφιγξης ή με μια προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά. μέγγενη παρά με το χέρι σας. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφά- λειας του μηχανήματος. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 110

  11 Διακόπτης ON/OFF υπερφόρτιση. 12 Πρόσθετη λαβή (μονωμένη επιφάνεια Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες πιασίματος) της Bosch με την τάση που αναφέρεται στην 13 Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος) πινακίδα κατασκευαστή. Σε περίπτωση που 14 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες, π. χ.

 • Page 111

  OBJ_BUCH-870-003.book Page 111 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM Eλληνικά | 111 Τεχνικά χαρακτηριστικά Κρουστικό δράπανο μπαταρίας PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Αριθμός ευρετηρίου 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Ονομαστική τάση 14,4 Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο...

 • Page 112

  οποία περιορίζει την φόρτιση της μπαταρίας εν- τός μιας περιοχής θερμοκρασίας από 0 °C έως 45 °C. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης. D-70745 Leinfelden-Echterdingen 13.01.2010 Πρόσθετη...

 • Page 113

  συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες και όταν πρόκειται να το μεταφέρετε θέστε ιόντων από της Bosch με τάση ίδια μ’ αυτήν το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατα- στη μεσαία θέση. Σε περίπτωση αθέλητης...

 • Page 114

  δείχνει, όταν ο διακόπτης ON/OFF 11 είναι κατά άξονα με το τρυπάνι. το ήμισυ ή τέρμα πατημένος, για λίγα δευτερόλεπτα την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και αποτελείται από 3 πράσινες φωτοδιόδους. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 115

  τήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτημένο Υποδείξεις εργασίας συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Να βάζετε το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στη Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς βίδα μόνο όταν αυτό βρίσκεται εκτός...

 • Page 116

  και ανταλλακτικών. οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να Ελλάδα συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με Robert Bosch A.E. τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ερχείας 37 Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 19400 Κορωπί – Αθήνα Tel.: +30 (0210) 57 01 270 Να...

 • Page 117: Türkçe | 117

  Bedeniniz toprakland ğ anda büyük şalter üzerinde dururken taş rsan z ve alet bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya ç kar. aç kken fişi prize sokarsan z kazalara neden olabilirsiniz. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 118

  Eğer s v gözlerinize gele- elektrikli el aletleri tehlikelidir. cek olursa hemen bir hekime başvurun. D şar s zan akü s v s cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 119

  ğ bulunan işleri yaparken aleti Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde izolasyonlu tutamaklar ndan tutun. Gerilim belirtilen gerilimdeki orijinal Bosch ileten kablolarla temas, aletin metal akülerini kullan n. Başka akülerin, örneğin parçalar n gerilime maruz b rakabilir ve bu taklitlerin, onar m görmüş...

 • Page 120

  Aksesuar n tümünü 8 “Power Light” lambas aksesuar program m zda bulabilirsiniz. Teknik veriler Akülü darbeli delme/vidalama makinesi PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Ürün kodu 3 603 J58 4.. 3 603 J58 3.. Anma gerilimi 14,4 Boştaki devir say s...

 • Page 121

  Certification aral ğ nda şarj işlemine izin verir. Bu sayede akünün kullan m ömrü önemli ölçüde uzar. Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 13.01.2010 Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 122

  Mandren açma/kapama şalteri 11 bas l iken bu mümkün otomatik olarak kilitlenir. değildir. Ucu ç karmak için kovan ters yöne çevirdiğinizde kilitleme aç l r. 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

 • Page 123

  Akü şarj durumu 3 LED'i 9 ve lamba 8 akünün s cakl ğ –30 ... +65 °C derecelerin d ş nda ise etmiyorsa, tahrik milini bir matkap ucuyla biraz çevirin. h zl bir tempo ile yan p sönmeye başlar. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 124

  çeliği). Bu konudaki www.bosch-pt.com garantiyi Bosch aksesuar program sağlar. Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürü- nün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar Büyük ve uzun vidalar sert malzemeye işlemleri hakk ndaki sorular n z ile yedek parça- vidalamadan önce dişin çekirdek çap ile vida...

 • Page 125

  Sadece AB üyesi ülkeler için: 2006/66/AT Yönetmeliği uyar nca ar zal veya kullan m ömrünü tamamlam ş aküler ve bataryalar yeniden kazan m işlemine tabi tutulmak zorundad r. Değişiklik haklar m z sakl d r. Bosch Power Tools 2 609 004 467 | (21.1.10)

 • Page 126

  (10,8 – 18 V) 2 607 225 472 (EU) 2 607 225 474 (UK) 2 607 225 475 (AUS) 2 609 003 247 2 603 001 019 2 609 003 279 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools...

This manual also for:

Psb 18 li-2

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: