Download Print this page

Husqvarna M 148 SV Operator's Manual

Husqvarna lawn mower operator's manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Br uksan visning
Käyttöohje
Br ugsan visning
Oper a tor ' s manual
Br uksan visning
M 148 SV
R 148 SV
S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 9 9 9 9 ) ) ) )
F F F F I I I I ( ( ( ( 2 2 2 2 0 0 0 0 - - - - 3 3 3 3 7 7 7 7 ) ) ) )
Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du an vänder maskinen.
D D D D K K K K ( ( ( ( 3 3 3 3 8 8 8 8 - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 ) ) ) )
Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmär rä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää k onetta
Læs brugsan visningen omh yggeligt igennem og f orstå indholdet, inden du bruger maskinen
N N N N O O O O ( ( ( ( 5 5 5 5 6 6 6 6 - - - - 7 7 7 7 3 3 3 3 ) ) ) )
Les nøy e gjennom bruksan visningen og f orstå innholdet før du bruk er maskinen.
G G G G B B B B ( ( ( ( 7 7 7 7 4 4 4 4 - - - - 9 9 9 9 1 1 1 1 ) ) ) )
Please r ead the operator' s man ual car efull y and mak e sur e y ou understand the instructions bef or e using the machine .

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna M 148 SV

  Summary of Contents for Husqvarna M 148 SV

 • Page 1 Br uksan visning Käyttöohje Br ugsan visning Oper a tor ′ s manual Br uksan visning M 148 SV R 148 SV S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 9 9 9 9 ) ) ) ) F F F F I I I I ( ( ( ( 2 2 2 2 0 0 0 0 - - - - 3 3 3 3 7 7 7 7 ) ) ) ) Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå...
 • Page 2: Symbolförklaring

  Symbolförklaring VARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom br uksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. An vänd alltid: • Godkända hörselskydd An vänd aldrig maskinen om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.
 • Page 3: Symbolförklaring

  V ARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser kan utgöra en hälsorisk. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.
 • Page 4: Table Of Contents

  Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring ... Åtgärder före användning av ny gräsklippare ... INNEHÅLL Innehåll ... SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd ... Maskinens säkerhetsutrustning ... Allmänna säkerhetsinstruktioner ... Allmänna arbetsinstruktioner ... VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? ... Vad är vad på gräsklipparen? ... MONTERING Montering av styre ...
 • Page 5: Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd VARNING! Vid all användning av maskinen skall personligt skydd användas. • Hörselskydd • Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering, inspektion eller rengöring av skärutrustning. • Använd alltid kraftiga långbyxor. Bär inte kortbyxor eller sandaler och gå...
 • Page 6: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Skärutrustning Undvik att kniven slår mot främmande föremål som stenar rötter eller liknande. Detta kan leda till att kniven blir slö och att motoraxeln blir krokig. Var noga med att alltid ha en väl slipad och korrekt balanserad kniv. Se även anvisningar under rubrik Underhåll.
 • Page 7: Allmänna Arbetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Bränslesäkerhet (Tankning/Förvaring) VARNING! Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga. Var försiktig vid hantering av bränsle och motorolja. Tänk på brand-, explosions- och inandningsrisker. • Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift. • Sörj för god ventilation vid tankning och oljepåfyllning. •...
 • Page 8 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Bromsbygeln får aldrig vara permanent förankrad i handtaget när maskinen är igång. Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en gräsklippare utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Grundläggande klippteknik VARNING! Se till att händer och fötter inte kommer åt skärutrustningen när motorn är i gång.
 • Page 9: Vad Är Vad

  Vad är vad på gräsklipparen? R 148 SV 1 Handtag / styre 2 Drivning 3 Starthandtag 4 Gräsuppsamlare 5 Bränsletank 6 Klipphöjdsreglage 7 Luftfilter 8 Tallriksfjäder 9 Knivbult 10 Knivfäste VAD ÄR VAD? 11 Kniv/skärutrustning 12 Tändstift 13 Klippkåpa 14 Ljuddämpare 15 Vattenanslutning 16 Oljetank 17 Bakre sköld...
 • Page 10: Vad Är Vad På Gräsklipparen

  Vad är vad på gräsklipparen? M 148 SV 1 Handtag / styre 2 Kopplingsspak 3 Starthandtag 4 Bränsletank 5 Klipphöjdsreglage 6 Luftfilter 7 Tallriksfjäder 8 Knivbult 9 Knivfäste 10 – Svenska VAD ÄR VAD? 10 Kniv/skärutrustning 11 Tändstift 12 Klippkåpa 13 Ljuddämpare 14 Vattenanslutning 15 Oljetank...
 • Page 11: Montering

  Montering av styre När du fäller ihop styret var försiktig så att inte kablar och vajrar skadas. Lyft upp styret tills styrets övre rörkonstruktion kommer mitt för styrets undre del. Skruva åt vreden ordentligt. Demontering och montering av knivblad VARNING! Använd alltid kraftiga handskar vid service och underhåll av skärutrustningen.
 • Page 12: Bränslehantering

  Motorolja Kontrollera oljenivån innan gräsklipparen startas. En för låg oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA fyrtaktsolja. • Om HUSQVARNA fyrtaktsolja ej finns tillgänglig kan annan fyrtaktsolja av hög kvalitet användas. Kontakta din återförsäljare vid val av olja.
 • Page 13: Start Och Stopp

  Start och stopp VARNING! Innan start måste följande observeras: Starta ej gräsklipparen utan att kniv och samtliga kåpor är monterade. Kniven kan annars lossna och orsaka personskador. Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start. Placera maskinen på ett fast underlag. Se till att skärutrustningen ej kan ta i något föremål.
 • Page 14 Mulchingfunktion M 148 SV är en gräsklippare med mulchingfunktion. R 148 SV kan användas med mulchinfunktion på följande sätt: • Lyft upp bakre skölden och lyft bort behållaren. • Sätt dit mulchingpluggen i uppsamlarkanalen. • Stäng skölden och se till att den låses fast med mulchingpluggen.
 • Page 15: Underhåll

  Underhåll VARNING! Före rengöring, reparation eller inspektion ska du se till att skärutrustningen har stannat. Tag bort tändkabeln från tändstiftet. Tändkabeln skall alltid lossas från tändstiftet före reparation, rengöring eller underhållsarbete. Luftfilter Luftfiltret skall regelbundet rengöras från damm och smuts för att undvika: •...
 • Page 16: Byte Av Olja

  När du monterar kniven igen ska bulten dras med ett moment av 45-60 Nm. Se anvisningar under rubrik Montering. Om kniven slår mot främmande föremål som stenar, rötter eller liknande så slirar kniven mot knivfästet. Därför kan knivfästets anläggningsyta se lite sliten ut vilket är helt i sin ordning.
 • Page 17: Rengöring Klippkåpa

  Rengöring klippkåpa • Anslut en vattenslang till klippkåpans anslutning. Skrapa bort resterna med skrapan som medföljer maskinen. Justering av kopplingsvajer Kopplingsvajern justeras genom att skruva på justerskruven. Nedan följer några allmänna skötselinstruktioner. Daglig tillsyn 1 Kontrollera att motorbromsbygeln fungerar säkerhetsmässigt. 2 Borsta rent gräsklipparen från löv, gräs och dylikt.
 • Page 18: Tekniska Data

  Tekniska data Motor Cylindervolym, cm Cylinderdiameter, mm Slaglängd, mm Varvtal, rpm Tändsystem Tändstift Elektrodgap, mm Bränsle-/smörjsystem Volym bensintank, liter Volym oljetank, liter Motorolja Vikt Gräsklippare med tomma tankar, kg Bulleremissioner (se anm. 1) Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå, garanterad L dB(A) Vibrationsnivåer (se anm.
 • Page 19: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparna Husqvarna M 148 SV och R 148 SV från och med serienummer 81100001 och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 22 juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EG.
 • Page 20: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käytä aina: • Hyväksyttyjä kuulonsuojaimia Älä...
 • Page 21: Toimenpiteet Ennen Uuden Ruohonleikkurin Käyttöä

  On erittäin tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen ja ymmärrät sen sisällön. VAROITUS! Moottorin pakokaasujen pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. – 21 Finnish...
 • Page 22: Sisältö Sisältö

  Sisältö MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset ... Toimenpiteet ennen uuden ruohonleikkurin käyttöä..SISÄLTÖ Sisältö ... TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus ... Koneen turvalaitteet ... Yleiset turvaohjeet ... Yleiset työohjeet ... KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? ... Ruohonleikkurin osat? ... ASENNUS Ohjaimen asennus ... Terän irrotus ja asennus ...
 • Page 23: Turvaohjeet

  Henkilökohtainen suojaus VAROITUS! Koneen kaikenlaisessa käsittelyssä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. • Kuulonsuojaimet • Käsineitä on käytettävä tarvittaessa, esim. terälaitteen asennuksen, tarkastuksen tai puhdistuksen yhteydessä. • Käytä aina lujia pitkiä housuja. Älä käytä lyhyitä housuja tai sandaaleja, äläkä kulje paljasjaloin. • Käytä...
 • Page 24: Yleiset Turvaohjeet

  Alueilla, joissa on lämmin ja kuiva ilmasto, voi tulipalovaara olla ilmeinen. Näillä alueilla voidaan laeilla ja vaatimuksilla säätää, että äänenvaimentimessa on mm. oltava hyväksytty kipinänsammutusverkko. Äänenvaimentimen tarkastuksessa, kunnossapidossa ja huollossa on tärkeä noudattaa annettuja ohjeita. VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja hetken aikaa sen jälkeen.
 • Page 25: Yleiset Työohjeet

  • Varmista, että työskentelyalue on riittävästi valaistu, jotta työympäristö on turvallinen. • Tarkkaile ympäristöä ja varmista, ettei terälaite pääse osumaan ihmisiin tai eläimiin. • Sijoita ruohonleikkuri vakaalle, tasaiselle alustalle ja käynnistä se. Varmista, että terät eivät osu maahan tai muihin esineisiin. •...
 • Page 26 • Ruohonleikkuria ei saa käyttää alueella, jonka kaltevuus on suurempi kuin 30 astetta. • Moottori tulee sammuttaa, kun se siirretään sellaisen alueen yli, jota ei leikata. Esimerkiksi hiekkakäytävät, kivetys, sora, asfaltti jne. Jarrukahva ei saa koskaan olla pysyvästi kiinnitettynä kahvaan, kun kone on käynnissä. Noudata yllä...
 • Page 27: Koneen Osat

  Ruohonleikkurin osat? R 148 SV 1 Kahva / ohjausaisa 2 Veto 3 Käynnistyskahva 4 Ruohonkerääjä 5 Polttoainesäiliö 6 Leikkuukorkeuden säädin 7 Ilmansuodatin 8 Lautasjousi 9 Teräpultti 10 Teränpidin KONEEN OSAT 11 Terä/leikkuulaitteisto 12 Sytytystulppa 13 Leikkuukotelo 14 Äänenvaimennin 15 Vesiliitäntä 16 Öljysäiliö...
 • Page 28: Ruohonleikkurin Osat

  Ruohonleikkurin osat? M 148 SV 1 Kahva / ohjausaisa 2 Kytkinvipu 3 Käynnistyskahva 4 Polttoainesäiliö 5 Leikkuukorkeuden säädin 6 Ilmansuodatin 7 Lautasjousi 8 Teräpultti 9 Teränpidin 28 – Finnish KONEEN OSAT 10 Terä/leikkuulaitteisto 11 Sytytystulppa 12 Leikkuukotelo 13 Äänenvaimennin 14 Vesiliitäntä 15 Öljysäiliö...
 • Page 29: Asennus

  Ohjaimen asennus Kun taitat ohjausaisan kokoon, pidä huolta etteivät kaapelit ja vaijerit vaurioidu. Nosta ohjausaisaa kunnes ohjausaisan ylempi putkirakenne tulee ohjausaisan alemman osan keskelle. Kiristä vääntimet hyvin. Terän irrotus ja asennus VAROITUS! Käytä aina tukevia käsineitä leikkuulaitteistoa huoltaessasi ja kunnostaessasi. Terät ovat hyvin teräviä ja viiltovammoja voi syntyä...
 • Page 30: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine VAROITUS! Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta polttoaineita käsiteltäessä. Bensiini • Käytä lyijytöntä laatubensiiniä. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, mikäli lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. • Käytä vähintään 77-oktaanista polttoainetta. • Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. Moottoriöljy Tarkasta öljymäärä...
 • Page 31: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Käynnistys ja pysäytys VAROITUS! Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Älä käynnistä ruohonleikkuria, elleivät terä ja kaikki kotelot ole asennettuina. Terä voi muuten irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennen käynnistämistä. Aseta kone tukevalle alustalle. Varmista, ettei terälaite pääse osumaan mihinkään esineeseen.
 • Page 32 KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Silppuritoiminto M 148 SV on ruohonleikkuri, jossa on silppuritoiminto. R 148 SV -laitetta voidaan käyttää silppuritoiminnon kanssa seuraavasti: • Nosta takasuojus ja nosta säiliö pois. • Aseta silppuri keräyskanavaan. • Sulje suojus ja varmista, että se sulkeutuu lujasti silppurin kanssa.
 • Page 33: Kunnossapito

  Kunnossapito VAROITUS! Varmista ennen koneen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta, että terälaite on pysähtynyt. Irrota sytytysjohto sytytystulpasta. Sytytyskaapeli on aina irrotettava sytytystulpasta ennen korjauksia, puhdistusta tai huoltotöitä. Ilmansuodatin Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja liasta vältetään seuraavat ongelmat: • Kaasutinhäiriöt • Käynnistysongelmat •...
 • Page 34: Terä

  Terä VAROITUS! Käytä aina lujatekoisia suojakäsineitä terälaitetta korjatessasi. Veitsiterät ovat erittäin terävät ja aiheuttavat erittäin helposti viiltohaavoja. On tärkeää, että terä on terävä ja tasapainossa. Irrota terän kiinnityspultti ja toimita terä vähintään kerran vuodessa huoltokorjaamoon hiottavaksi ja tasapainotettavaksi. Sopiva ajankohta tälle on leikkuukauden lopussa. Jos terä...
 • Page 35: Leikkuukannen Puhdistaminen

  • Puhdista vaihdelaatikko harjalla. Tarkasta myös, ettei käyttöhihnassa ja hihnapyörässä ole vaurioita, kuten esim. halkeamia. Leikkuukannen puhdistaminen • Liitä vesiletku leikkuukannen liittimeen. Kaavi loput pois koneen mukana tulleella kaapimella. Kytkentävaijerin säätäminen Kytkentävaijeri säädetään kiertämällä säätöruuvia. KUNNOSSAPITO Alla on annettu joitakin yleisiä hoito-ohjeita. Päivittäiset toimenpiteet 1 Tarkasta, että...
 • Page 36: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Moottori Sylinteritilavuus, cm Sylinterihalkaisija, mm Iskunpituus, mm Kierrrosluku, rpm Sytytysjärjestelmä Sytytystulppa Kärkiväli, mm Polttoaine-/voitelujärjestelmä Polttoainesäiliön tilavuus, litraa Öljysäiliön tilavuus, litraa Moottoriöljy Paino Ruohonleikkuri, tyhjät säiliöt, kg Melupäästöt (ks. huom. 1) Äänentehotaso, mitattu dB(A) Äänentehotaso, taattu L dB(A) Tärinätasot (ks.
 • Page 37: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että moottoriruohonleikkurit Husqvarna M148 SV ja R148 SV alkaen sarjanumerosta 81100001 vastaavat NEUVOSTON DIREKTIIVIN määräyksiä: - 22. kesäkuuta 1998 ”koskien koneita” 98/37/EG. - 15. joulukuuta 2004 ”sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva” direktiivi 2004/108/EEC.
 • Page 38: Symbolforklaring Symbolforklaring

  Symbolforklaring ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: • Godkendt høreværn Brug aldrig maskinen, hvis der er personer, især børn, eller husdyr i nærheden.
 • Page 39: Forberedelser, Inden En Ny Plæneklipper Tages I Brug

  ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas kan være sundhedsskadelig. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. SYMBOLFORKLARING – 39...
 • Page 40: Indhold Indhold

  Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ... Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug . INDHOLD Indhold ... SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ... Maskinens sikkerhedsudstyr ... Generelle sikkerhedsinstruktioner ... Generelle arbejdsinstruktioner ... HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ... Hvad er hvad på plæneklipperen? ... MONTERING Montering af styr ...
 • Page 41: Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges personligt beskyttelsesudstyr. • Høreværn • Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret. • Brug altid kraftige lange bukser. Brug ikke shorts eller sandaler, og gå...
 • Page 42: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Skæreudstyr Undgå, at kniven slår imod fremmedlegemer som sten, rødder eller lignende. Dette kan medføre, at kniven bliver sløv, og at motorakslen bliver bøjet. Sørg for, at kniven altid er velslebet og korrekt afbalanceret. Se også anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Kontrollér skæreudstyret.
 • Page 43: Generelle Arbejdsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER • Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret. Brugeren er ansvarlig for farer og risici over for mennesker og ejendom. • Anbring plæneklipperen på et stabilt og plant underlag, og start den.
 • Page 44 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER • Plæneklipperen bør ikke anvendes på hældninger over 30 grader. • Motoren skal blokeres ved transport over et område, der ikke skal klippes; f.eks. havegang, sten, grus, asfalt o.l. Bremsebøjlen må aldrig være permanent fastgjort til håndtaget, når maskinen er i gang. Følg ovennævnte punkter, men brug aldrig en plæneklipper, hvis det ikke er muligt at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke.
 • Page 45: Hvad Er Hvad

  Hvad er hvad på plæneklipperen? R 148 SV 1 Håndtag / styr 2 Drev 3 Starthåndtag 4 Græssamler 5 Brændstoftank 6 Klippehøjdeindstilling 7 Luftfilter 8 Tallerkenfjeder 9 Knivbolt 10 Knivfæste HVAD ER HVAD? 11 Kniv/skæreudstyr 12 Tændrør 13 Klippeskjold 14 Lyddæmper 15 Vandtilslutning 16 Olietank 17 Bagskjold...
 • Page 46: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  Hvad er hvad på plæneklipperen? M 148 SV 1 Håndtag / styr 2 Koblingsgreb 3 Starthåndtag 4 Brændstoftank 5 Klippehøjdeindstilling 6 Luftfilter 7 Tallerkenfjeder 8 Knivbolt 9 Knivfæste 46 – Danish HVAD ER HVAD? 10 Kniv/skæreudstyr 11 Tændrør 12 Klippeskjold 13 Lyddæmper 14 Vandtilslutning 15 Olietank...
 • Page 47: Montering

  Montering af styr Pas på ikke at beskadige wirer og kabler, når du folder styret sammen. Løft styret op, så styrets øverste rørkonstruktion er midt for styrets nederste del. Spænd grebet fast til. Afmontering og montering af knivblad ADVARSEL! Brug altid kraftige handsker ved service og vedligeholdelse af skæreudstyret.
 • Page 48: Brændstofhåndtering

  Motorolie Kontrollér olieniveauet, før plæneklipperen startes. Et for lavt olieniveau kan forårsage alvorlige motorskader. • Anvend HUSQVARNA firetaktsolie for at opnå det bedste resultat og den bedste funktion. • Hvis HUSQVARNA firetaktsolie ikke er tilgængelig, kan du anvende en anden firetaktsolie af høj kvalitet. Kontakt din forhandler ved valg af olie.
 • Page 49: Start Og Stop

  Start og stop ADVARSEL! Inden start skal du være opmærksom på følgende: Start aldrig plæneklipperen, medmindre kniv og alle afskærmninger er monteret. Kniven kan i modsat fald løsne sig og forårsage personskader. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. Placer maskinen på...
 • Page 50 Spredningsfunktion M 148 SV er en græsslåmaskine med spredningsfunktion. R 148 SV kan anvendes med spredningsfunktion på følgende måde: • Løft det bageste skjold og løft beholderen ud. • Sæt spredningsproppen i opsamlingskanalen. • Luk skjoldet og sørg for, at det låses fast med spredningsproppen.
 • Page 51: Vedligeholdelse

  Vedligeholdelse ADVARSEL! Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Tændkablet skal altid tages af tændrøret før reparation, rengøring eller vedligeholdelsesarbejde. Luftfilter Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: •...
 • Page 52: Kniv

  Kniv ADVARSEL! Benyt altid kraftige arbejdshandsker ved reparation af skæreudstyret. Knivene er ekstremt skarpe og kan nemt give snitsår. Det er vigtigt, at kniven er skarp og korrekt afbalanceret. Skru bolten af, som holder kniven, og indlevér kniven til et serviceværksted mindst én gång om året til slibning og afbalancering.
 • Page 53: Rengøring Af Klippekappen

  • Træk derefter beskyttelseskappen opad. • Rengør gearkassen med en børste. Kontrollér også, at drivremmen og remhjulet er fri for defekter som f.eks. revner. Rengøring af klippekappen • Sæt en vandslange til klippekappens tilslutning. Skrab resterne væk med den skraber, der følger med maskinen.
 • Page 54: Tekniske Data

  Tekniske data Motor Cylindervolumen, cm Cylinderdiameter, mm Slaglængde, mm Omdrejningstal, rpm Tændingssystem Tændrør Elektrodeafstand, mm Brændstof-/smøresystem Volumen benzintank, liter Volumen olietank, liter Motorolie Vægt Plæneklippere med tomme tanke, kg Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt dB(A) Lydeffektniveau, garanteret L dB(A) Vibrationsniveauer (se anm.
 • Page 55: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, erklærer hermed, at motorplæneklipperne Husqvarna M 148 SV og R 148 SV fra og med serienummer 81100001 og fremad opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF.
 • Page 56: Symbolforklaring Symbolforklaring

  Symbolforklaring ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruk alltid: • Godkjent hørselsvern Bruk aldri maskinen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten.
 • Page 57: Tiltak Før Bruk Av En Ny Gressklippere

  ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser kan utgjøre en helsefare. Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. SYMBOLFORKLARING –...
 • Page 58: Innhold Innhold

  Innhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ... Tiltak før bruk av en ny gressklippere ... INNHOLD Innhold ... SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse ... Maskinens sikkerhetsutstyr ... Generelle sikkerhetsinstruksjoner ... Generelle arbeidsinstruksjoner ... HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? ... Hva er hva på gressklipperen? ... MONTERING Montering av styre ...
 • Page 59: Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse ADVARSEL! Ved all bruk av maskinen skal det brukes personlig verneutstyr. • Hørselsvern • Hansker skal brukes ved behov, f.eks. ved montering, inspeksjon eller rengjøring av skjæreutstyr. • Bruk alltid kraftige langbukser. Ikke bruk kortbukser eller sandaler, og gå ikke barbent. •...
 • Page 60: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Under og en stund etter bruk er lyddemperen meget varm. Lyddemperen må ikke røres når den er varm! • Bruk aldri en maskin som har defekt lyddemper. • Kontroller at lyddemperen sitter fast og er uskadd. Skjæreutstyr Unngå at kniven slår mot fremmedlegemer som steiner, røttre eller liknende.
 • Page 61: Generelle Arbeidsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER • Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skjæreutstyr. Brukeren er ansvarlig for ulykker som kan oppstå og risikoer overfor mennesker og eiendom. • Plasser gressklipperen på...
 • Page 62 SIKKERHETSINSTRUKSJONER • Motoren skal slås av ved forflytting over terreng som ikke skal klippes. For eksempel grusgang, stein, singel, asfalt osv. Bremsebøylen må aldri være permanent forankret i håndtaket når maskinen er i gang. Følg punktene over, men bruk aldri en gressklipper uten mulighet til å...
 • Page 63: Hva Er Hva

  Hva er hva på gressklipperen? R 148 SV 1 Håndtak / styre 2 Drift 3 Starthåndtak 4 Gressoppsamler 5 Brennstofftank 6 Klippehøydehendel 7 Luftfilter 8 Tallerkenfjær 9 Knivbolt 10 Knivfeste HVA ER HVA? 11 Kniv/skjæreutstyr 12 Tennplugg 13 Klippedeksel 14 Lyddemper 15 Vanntilkopling 16 Oljetank 17 Bakre skjerm...
 • Page 64: Hva Er Hva På Gressklipperen

  Hva er hva på gressklipperen? M 148 SV 1 Håndtak / styre 2 Koplingsspak 3 Starthåndtak 4 Brennstofftank 5 Klippehøydehendel 6 Luftfilter 7 Tallerkenfjær 8 Knivbolt 9 Knivfeste 64 – Norwegian HVA ER HVA? 10 Kniv/skjæreutstyr 11 Tennplugg 12 Klippedeksel 13 Lyddemper 14 Vanntilkopling 15 Oljetank...
 • Page 65: Montering

  Montering av styre Når du feller sammen styret, må du være forsiktig slik at ikke kabler og vaiere skades. Løft opp styret til styrets øvre rørkonstruksjon er rett overfor styrets nedre del. Skru låserattene ordentlig til. Demontering og montering av knivblad ADVARSEL! Bruk alltid kraftige hansker ved service og vedlikehold av skjæreutstyret.
 • Page 66: Brennstoffhåndtering

  Motorolje Kontroller oljenivået før gressklipperen startes. For lavt oljenivå kan forårsake akvorlige motorskader. • For beste resultat og funksjon, bruk HUSQVARNA firetaktsolje. • Hvis HUSQVARNA firetaktsolje ikke er tilgjengelig, kan det brukes annen firetaktsolje av høy kvalitet. Kontakt forhandleren ved valg av olje.
 • Page 67: Start Og Stopp

  Start og stopp ADVARSEL! Før start må man legge merke til følgende: Ikke start gressklipperen uten at kniv og samtlige deksler er montert. Ellers kan kniven løsne og forårsake personskade. Flytt alltid maskinen fra tankingsstedet før start. Plasser maskinen på et fast underlag. Pass på...
 • Page 68 Mulchingfunksjon M 148 SV er en gressklipper med mulchingfunksjon. R 148 SV kan brukes med mulchingfunksjonen på følgende måte: • Løft opp den bakre skjermen og løft bort beholderen. • Sett mulchingpluggen i oppsamlerkanalen. • Steng skjermen og pass på at den låses fast med mulchingpluggen.
 • Page 69: Vedlikehold

  Vedlikehold ADVARSEL! Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon skal du kontrollere at skjæreutstyret har stanset. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen. Tenningskabelen skal alltid løsnes fra tennpluggen før reparasjon, rengjøring eller vedlikeholdsarbeid. Luftfilter Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å unngå: •...
 • Page 70: Kniv

  Kniv ADVARSEL! Bruk alltid kraftige hansker ved reparasjon av skjæreutstyret. Knivene er meget skarpe og kan lett forårsake kuttskader. Det er viktig å ha en skarp og korrekt balansert kniv. Løsne bolten som holder kniven og lever kniven til et serviceverksted minst en gang per år for sliping og balansering.
 • Page 71: Rengjøring Av Klippekåpen

  • Rengjør girkassen med en børste. Kontroller også at drivremmen og remhjulet er fri for defekter som for eksempel sprekker. Rengjøring av klippekåpen • Koble en vannslange til uttaket på klippekåpen. Skrap bort restene med skrapen som følger med maskinen. Justering av koplingsvaier.
 • Page 72: Tekniske Data

  Tekniske data Motor Sylindervolum, cm Sylinderdiameter, mm Slaglengde, mm Turtall, rpm Tenningssystem Tennplugg Elektrodeavstand, mm Brennstoff-/smøresystem Volum bensintank, liter Volum oljetank, liter Motorolje Vekt Gressklipper med tomme tanker, kg Støyutslipp (se anm. 1) Lydeffektnivå, mål dB(A) Lydeffektnivå, garantert L dB(A) Vibrasjonsnivåer (se anm.
 • Page 73: Ef-Erklæring Om Samsvar

  EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, forsikrer hermed at motorgressklipperne Husqvarna M 148 SV og R 148 SV fra og med serienummer 81100001 og fremover tilsvarer forskriftene i RÅDETS DIREKTIV: - av 22. juni 1998 "angående maskiner" 98/37/EC.
 • Page 74: Key To Symbols

  Key to symbols WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Always wear: •...
 • Page 75: Steps Before Using A New Lawn Mower

  WARNING! Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes can represent a health hazard. Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice. KEY TO SYMBOLS –...
 • Page 76: Contents

  Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ... Steps before using a new lawn mower ... CONTENTS Contents ... SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection ... Machine′s safety equipment ... General safety precautions ... General working instructions ... WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ...
 • Page 77: Safety Instructions

  • Check that the engine brake works correctly and is undamaged. Place the lawn mower on firm, flat surface and start it. Make sure that the cutter cannot come into contact with the ground or other objects. Apply full throttle and then release the brake handle. The engine brake should always be adjusted so that the engine stops within 3 seconds.
 • Page 78: Cutting Equipment

  General safety precautions • A lawn mower is only designed to mow lawns. The only accessories you can use with this engine unit are the cutters we recommend in the Technical data chapter. •...
 • Page 79: General Working Instructions

  This can make the cutter dull and bend the engine shaft. • Never lift up the lawn mower or carry it around when the engine is running. If you must lift the lawn mower, first switch off the engine and disconnect the ignition lead from the spark plug.
 • Page 80 The brake handle must never be permanently anchored in handle when the machine is running. Follow the instructions above, but do not use a lawn mower in a situation where you cannot call for help in case of an accident.
 • Page 81: What Is What

  What is what on the lawn mower? R 148 SV 1 Handle / handlebar 2 Drive 3 Starter handle 4 Grass catcher 5 Fuel tank 6 Cutting height control 7 Air filter 8 Cup spring 9 Cutter bolt 10 Cutter bracket...
 • Page 82: What Is What On The Lawn Mower

  What is what on the lawn mower? M 148 SV 1 Handle / handlebar 2 Clutch lever 3 Starter handle 4 Fuel tank 5 Cutting height control 6 Air filter 7 Cup spring 8 Cutter bolt 9 Cutter bracket 82 –...
 • Page 83: Assembly

  The cutters are very sharp and cuts can occur very easily. The ignition lead should always be removed from the spark plug before repair, cleaning or maintenance work. Always empty the fuel tank before you place the lawn mower on its side. Dismantling •...
 • Page 84: Engine Oil

  Check the oil level before starting the lawn mower. A too low oil level can cause serious damage to the engine. • For the best result and function use HUSQVARNA four- stroke oil. • If HUSQVARNA four-stroke oil is not available, you may use another four-stroke oil of good quality.
 • Page 85: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Starting and stopping WARNING! Note the following before starting: Do not start a lawn mower unless the cutter and all covers are fitted correctly. Otherwise the cutter could come loose and cause personal injuries. Always move the machine away from the refuelling area before starting.
 • Page 86 STARTING AND STOPPING Mulching function M 148 SV is a lawn mower with mulching function. R 148 SV can be used with mulching function in the following way: • Lift up the back shield and remove the container. • Insert the mulching plug into the collector channel.
 • Page 87: Maintenance

  Maintenance WARNING! Make sure the cutting attachment has stopped before cleaning, carrying out repairs or an inspection. Disconnect the HT lead from the spark plug. The ignition lead should always be removed from the spark plug before repair, cleaning or maintenance work. Air filter The air filter must be regularly cleaned to remove dust and dirt in order to avoid:...
 • Page 88: Cutter

  Cutter WARNING! Always wear heavy-duty gloves when repairing the cutting attachment. The blades are very sharp and can easily cause cuts. It is important to have a sharp and correctly balanced cutter. Loosen the bolt holding the cutter and leave the cutter at a service workshop at least once a year for grinding and balancing.
 • Page 89: Cleaning Cutting Cover

  Daily maintenance 1 Check that the engine brake handle works safely. 2 Brush leaves, grass and the like off of the lawn mower. 3 Check the oil level. 4 Clean the air intake on the starter. Check the starter and starter cord.
 • Page 90: Technical Data

  Electrode gap, mm Fuel and lubrication system Fuel tank capacity, litre Oil tank capacity, litre Engine oil Weight Lawn mower with empty tanks, kg Noise emissions (see note 1) Sound power level, measured dB(A) Sound power level, guaranteed L dB(A)
 • Page 91: Ec-Declaration Of Conformity

  (Applies to Europe only) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the lawn mowers Husqvarna M 148 SV and R 148 SV from the serial numbers 81100001 and onwards comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of June 22, 1998 ”relating to machinery”...
 • Page 92 1151148-10 ´®z+S.q¶0S¨ ´®z+S.q¶0S¨ 2008-06-19...

This manual is also suitable for:

R 148 sv