Download  Print this page

Zanussi FA8023

Washing machine fa8023
Hide thumbs

Advertisement

35.292.789/0

WASHING MACHINE

FA 8023
AQUACYCLE
B
60 -
B
90
C
40 -
A
60
D
F
USER MANUAL
J
30 -
K
60
L
30 -
H
40
M

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Zanussi FA8023

  Summary of Contents for Zanussi FA8023

 • Page 1: Washing Machine

  WASHING MACHINE FA 8023 AQUACYCLE 60 - 30 - 40 - 30 - USER MANUAL 35.292.789/0...
 • Page 2 é·ÓÁ̇˜eÌËfl, ÍÓÚÓ˚e ‚˚ ‚ÒÚeÚËÚe fl‰ÓÏ Ò ÌeÍÓÚÓ˚ÏË Ô‡‡„‡Ù‡ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ËÏe˛Ú ÒÎe‰Û˛˘ee Á̇˜eÌËe: 燯 ‚Í·‰ ‚ Á‡˘ËÚÛ ÓÍÛʇ˛˘eÈ Òe‰˚: Ï˚ ËÒÔÓθÁÛeÏ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ôee‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ·Ûχ„Û.
 • Page 4 ùÚË Ò‚e‰eÌËfl ÔË‚Ó‰flÚÒfl ‚ ËÌÚeeÒ‡ı ·eÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. èee‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ËÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËeÈ ÔË·Ó‡ Ëı ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˘‡ÚeθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸.
 • Page 7 P0287 AL013 P0018 P0021 AL009 P0001 P0002...
 • Page 8 1,5 m. Max. P0254...
 • Page 9 AQUACYCLE 60 - 30 - 40 - 30 - R0001 3D...
 • Page 10 AQUACYCLE 60 - 30 - 40 - 30 -...
 • Page 13 Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke. NORMALWNAÅ STIRKA Stirka Stirka Stirka Stirka STIRKA pri 95° pri 60° pri 40° pri 30° Ru©naå Ne stiratw stirka v vode BEREËNAÅ STIRKA OTBELIVANIE MoΩno otbelivatw v holodnoj vode Ne otbelivatw...
 • Page 14 R0032S R0033 R0033 B R0070 R0071...
 • Page 18 P1114 P1115 C0073 R0072 P1117 P1116...
 • Page 19 P0090 P0021...
 • Page 20 èpo·ÎeÏ˚, ÍÓÚÓ˚e ‚˚ ÏÓÊeÚe e¯ËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚeθÌÓ.
 • Page 21 P1035RUS P1034RUS...
 • Page 22 EHPOESL/Z - 04/2002...