Download  Print this page

Zanussi FA 1032 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
35.292.712/0
WASHING MACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRACKA
USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSLUGI
NÁVOD NA OBSLUHU
FA 1032
BLANCOS
60°-90°
B
SINTETICOS
30°-60°
J
COLORES RESISTENTES
40°-60°
B
DELICADOS
30°-40°
K
COLORES DELICADOS
30°-40°
C
LANA
30°-40°
L
BLANCOS CON PRELAV.
60°-90°
A
SINTETICOS CON PRELAV.
30°-60°
H
ACLARADOS
D
ACLARADOS
M
SUAVIZANTES
F
CENTRIFUGADO
G
SUAVIZANTES
N
DESCARGA
P
GB
PL
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Zanussi FA 1032

  Related Manuals for Zanussi FA 1032

  Summary of Contents for Zanussi FA 1032

 • Page 1 WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA FA 1032 BLANCOS 60°-90° SINTETICOS 30°-60° COLORES RESISTENTES 40°-60° DELICADOS 30°-40° COLORES DELICADOS 30°-40° LANA 30°-40° BLANCOS CON PRELAV. 60°-90° SINTETICOS CON PRELAV. 30°-60° ACLARADOS ACLARADOS SUAVIZANTES CENTRIFUGADO SUAVIZANTES DESCARGA USER MANUAL INSTRUKCJA OBSLUGI NÁVOD NA OBSLUHU...
 • Page 2 Dear customer, Please read these operating instructions carefully and pay particular attention to the safety notes indicated in the first pages. We recommend that you keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners. Transport damages When unpacking the appliance, check that it is not damaged.
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Warnings Maintenance Bodywork Disposal Detergent dispenser drawer Cleaning of the drainage area Tips for environmental protection 5 Water inlet filter Frost precautions Technical specifications Emergency emptying out Installation Something not working? 20-21 Unpacking Hydraulic connection Levelling Electrical connection Your new washing machine Description of the appliance Detergent dispenser drawer Control panel...
 • Page 4: Warnings

  Warnings The following warnings are provided in the interests of overall safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. Installation • Leave the porthole door slightly ajar when the appliance is not in use. This preserves the door •...
 • Page 5: Disposal

  Child safety • Keep all detergents in a safe place out of children’s reach. • Children are often not aware of how dangerous • Make sure that children or pets do not climb into electrical appliances can be. When the machine is the drum.
 • Page 6: Technical Specifications

  Technical specifications DIMENSIONS Height 85 cm Width 60 cm Depth 60 cm MAXIMUM LOAD Cotton 5 kg Synthetics 2 kg Delicates 2 kg Woollens 1 kg SPIN SPEED 1000 rpm max. POWER SUPPLY VOLTAGE/FREQUENCY 220-230 V/50 Hz TOTAL POWER ABSORBED 2000 W MINIMUM FUSE PROTECTION 10 A...
 • Page 7: Installation

  Installation Transit security bars Hydraulic connection Before starting the machine up, the transport There should be a COLD WATER tap near the security bars must be removed as follows: washing machine with a screwing on connection You are advised to keep all the transport security pipe of ⁄...
 • Page 8: Levelling

  1,5 m. Max. IMPORTANT: The distance from the floor to the Electrical connections highest part of the hose should be between 60 to Before plugging the appliance make sure that: 90 cm. (It is advised to be between 60 and 70 cm). 1º.
 • Page 9: Your New Washing Machine

  Your new washing machine This new machine meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption. • The temperature selector dial will allow you to choose the most suitable temperature for your laundry. •...
 • Page 10: Use

  Control panel 1. Programme chart 6. Temperature selector It will help you to choose the most suitable washing This control allows you to select the temperature of programme for your laundry. the washing cycle in accordance with the kind of clothes to be washed.
 • Page 11: Washing Hints

  Laundry weights Washing hints The following weights are indicative: Sorting the laundry bathrobe 1200 g napkin 100 g Follow the wash code symbols on each garment quilt cover 700 g label and the manufacturer’s washing instructions. Sort the laundry as follows: sheet 500 g whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.
 • Page 12: Detergents And Additives

  Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric Quantity of detergent to be used first with acetone (*), then with acetic acid; treat any The type and quantity of detergent will depend on residual marks on white fabrics with bleach and then the type of fabric, load size, degree of soiling and rinse thoroughly.
 • Page 13: International Wash Code Symbols

  International wash code symbols These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry. Energetic wash Max. wash Max. wash Max. wash Max. wash temperature temperature temperature temperature 95°C 60°C 40°C 30°C Hand wash Do not...
 • Page 14: Operating Sequence

  4. Select the temperature Operating sequence Turn the dial to the required setting. Before washing your first load of laundry, we recommend that you run a cotton cycle at 60°C, with the machine empty, in order to remove any manufacturing residue from the drum and tub. Pour half a measure of detergent into the main wash compartment and start up the machine.
 • Page 15: At The End Of The Programme

  7. At the end of the programme The machine stops automatically. The mains on light goes out. If you have selected a programme which ends with the water of the last rinse left in the tub, drain the water before opening the door. Select programme “P”...
 • Page 16: Washing Programmes

  Programme table Washing programmes for cotton and linen Load: 5 kg Additional DESCRIPTION Programme Temp. Fabrics functions 60°-90° WHITES WITH PREWASH, for Prewash example work garments, sheets, Wash at 60°-90°C household linen, underwear, towels 3 rinses Spin 60°-90° WHITES WITHOUT PREWASH, for Wash at 60°-90°C example household linen, sheets, 3 rinses...
 • Page 17: Washing Programmes

  Programme table Washing programmes for synthetics, mixed fabrics, delicates and wool Load: 2 kg, wool 1 kg Addi-tional func- DESCRIPTION Programme Temp. Fabrics tions 30°-60° SYNTHETICS WITH PREWASH, for Prewash at 30°C example underwear, coloured items, Wash at 30°-60°C shirts, blouses 3 rinses Water drain 30°-60°...
 • Page 18: Maintenance

  Maintenance 1. Bodywork 3. Cleaning of the drainage area Clean the outside of the machine with warm water The drainage area must be cleaned if the pump has and a neutral, non-abrasive household detergent. been blocked with objects such as buttons, safety Rinse with clean water and dry with a soft cloth.
 • Page 19: Water Inlet Filter

  4. The water inlet hose filter 6. Frost precautions If the machine is installed in a place where the If it takes longer to fill up the washing machine it is temperature could drop below 0°C, proceed as time to check the water inlet hose filter it may be follows: clogged.
 • Page 20: Something Not Working

  Something not working? Problems which you can resolve yourself. Problem Possible cause • The machine does not start up: • The door is not firmly closed. • The machine is not plugged in or there is no power at the socket. •...
 • Page 21 If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.
 • Page 22 Szanowny Kliencie, Prosimy o uwaqne przeczytanie instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpieczenstwa podane na pierwszych stronach. Radzimy zachowa© instrukcje celem konsultacji. Instrukcje naleqy przekaza© ewentualnemu nowemu wlaßcicielowi pralki. Uszkodzenia powstale podczas transportu Rozpakowujac urzadzenie prosimy sprawdzi© czy nie jest ono uszkodzone.
 • Page 23 Spis treßci Konserwacja Waqne informacje 24-25 Obudowa Skladowanie odpadów Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych Filtr spustowy Ochrona ßrodowiska Filtr weqa doplywowego Awaryjne odpompowywanie wody Dane techniczne Eksploatacja w niskich temperaturach Instalacja 27-28 Jeßli pralka nie dziala 40-41 Blokady transportowe Podlaczenie do instalacji wodnej Poziomowanie Podlaczenie do sieci elektrycznej Panstwa nowa pralka...
 • Page 24: Waqne Informacje

  Waqne informacje Poniqsze informacje sluqa bezpieczenstwu uqytkownika i otoczenia. Naleqy zapozna© sie z nimi przed instalacja i rozpoczeciem uqytkowania urzadzenia. Instalacja • Po zakonczeniu prania pozostawi© drzwiczki niedomkniete. Przedluqymy w ten sposób trwaloß© • Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© uszczelki i zapobiegniemy powstawaniu wszystkie elementy opakowania.
 • Page 25: Skladowanie Odpadów

  • ßrodki piorace naleqy przechowywa© w miejscu Bezpieczenstwo dziecka niedostepnym dla dzieci. • Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z • Upewni© sie, czy dziecko lub zwierze domowe nie niebezpieczenstw, jakie niesie zabawa znajduje sie w bebnie pralki. urzadzeniami elektrycznymi. Podczas pracy •...
 • Page 26: Dane Techniczne

  Dane techniczne WYMIARY Wysokoß© 85 cm Szerokoß© 60 cm Glebokoß© 60 cm MAKSYMALNA LADOWNOfi Bawelna 5 kg Syntetyki 2 kg Tkaniny delikatn 2 kg Welna 1 kg PREDKOfi WIRNIKA max.1000 obrotów/min. NAPIECIE 220-230 V/50 Hz MAKSYMALNY POBÓR MOCY 2000 W MINIMALNE ZABEZPIECZENIE 10 A CIfiNIENIE WODY...
 • Page 27: Instalacja

  Instalacja Blokady transportowe Podlaczenie do instalacji wodnej Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© W pobliqu pralki powinny znajdowa© sie: ZAWÓR blokady transportowe postepujac zgodnie z ZIMNEJ WODY z gwintem ⁄ ”, odplyw, zlew lub rury poniqszymi wskazówkami. odplywowe zamontowane w ßcianie. Radzimy zachowa©...
 • Page 28: Poziomowanie

  1,5 m. Max. WAQNE: Najwyqszy punkt kolanka odplywowego Podlaczenie do sieci elektrycznej powinien znajdowa© sie 60-90 cm. nad posadzka Przed podlaczeniem do sieci upewni© sie, qe: (odlegloß© optymalna: 60-70 cm). Naleqy uwaqa©, by waq nie byl zagiety lub przygnieciony, a w 1º.
 • Page 29: Panstwa Nowa Pralka

  Panstwa nowa pralka Panstwa nowe urzadzenie spelnia wszelkie nowoczesne standardy w zakresie skutecznego prania przy oszczednym zuqyciu wody, energii i ßrodków pioracych. • Pokretlo regulacji temperatury pozwala wybra© optymalna temperature prania. • System kontrolny równowagi zapewnia stabilnoß© pralki podczas wirowania. Opis urzadzenia 1 Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych 2 Tabela programów...
 • Page 30: Eksploatacja

  Eksploatacja Panel sterowania 1. Tabela programów 6. Pokretlo regulacji temperatury Tabela z wykresem programów pozwoli Panstwu wybra© kaqdorazowo optymalny program. Pokretlo pozwala wybra© optymalna temperature cyklu pioracego w zaleqnoßci od rodzaju pranej 2. Pokretlo Spin speed – predkoß© odzieqy. Przekreci© pokretlo, aq qadana wartoß© temperatury wirowania znajdzie sie pod pionowa kreska.
 • Page 31: Wskazówki Dotyczace Prania

  W przypadku tkanin mocno zabrudzonych Wskazówki dotyczace zmniejszy© wielkoß© wsadu. prania Cieqar ubran Sortowanie odzieqy Orientacyjna waga niektórych ubran: Stosowa© sie do symboli konserwacji odzieqy Szlafrok kapielowy 1200 g znajdujacych sie na metce i do zalecen producenta. Serwetka 100 g Sortowa©...
 • Page 32: Firodki Piorace I Dodatki

  spirytusem metylowym. Pozostale ßlady usuna© przy Wybielacza (chloru) moqna uqywa© tylko do prania pomocy wybielacza. tkanin bialych, trwale barwionych i lnianych. Wla© do komory oznaczonej symbolem Czerwone wino: zamoczy© w wodzie ze ßrodkiem pioracym, wypluka© i wywabia© kwasem octowym Naleqy przestrzega© zalecen producenta ßrodka lub cytrynowym, wypluka©...
 • Page 33: Miedzynarodowe Symbole Konserwacji Odzieqy

  Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy najwłaściwsze dla pranej bielizny. PRANIE ZASADNICZE Maksymalna Maksymalna Maksymalna Maksymalna temperatura temperatura temperatura temperatura prania prania prania prania 95˚C 60˚C 40˚C 30˚C Prać ręcznie Nie prać...
 • Page 34: Kolejnoß© Czynnoßci

  4. Wybór temperatury Kolejnoß© czynnoßci Ustawi© pokretlo na qadanej wartoßci. Przed upraniem pierwszej partii odzieqy w nowej pralce, radzimy nastawi© program dla bawelny na 60°C i wlaczy© nie wypelniajac bebna, aby usuna© ewentualne pozostaloßci fabryczne z bebna i zbiornika. Wsypa© pól porcji ßrodka pioracego do komory prania zasadniczego i uruchomi©...
 • Page 35 7. Po zakonczeniu programu Pralka zatrzymuje sie automatycznie i przestaje pobiera© prad. Jeßli wybrano opcje Rinse Hold (woda z ostatniego plukania pozostaje w bebnie) odpompowa© wode przed otwarciem drzwiczek. Nastawi© program “P” (odpompowywanie) lub “G” (wirowanie). Przed otwarciem drzwiczek zaczeka© kilka minut, aq zwolni sie elektryczny mechanizm blokujacy.
 • Page 36: Tabele Programów

  Tabela programów Programy do prania bawelny i lnu Wsad: 5 kg Dodatkowe OPIS Program Temp. Tkaniny funkcje 60°-90° BIALE Z PRANIEM WSTEPNYM, Pranie wstepne np. garderoba, poßciel, tkaniny Pranie zasadnicze w temp. lniane, bielizna, reczniki 60°-90°C 3 cykle plukania - Wirowanie 60°-90°...
 • Page 37 Tabela programów Programy do prania syntetyków, tkanin mieszanych, delikatnych i welny Wsad: 2 kg, welna: 1 kg Dodatkowe OPIS Program Temp. Tkaniny funkcje 30°-60° SYNTETYKI Z PRANIEM Pranie wstepne w temp. 30°C WSTEPNYM, np. bielizna Pranie zasadnicze w temp. osobista, tkaniny barwione, 30°-60°C - 3 cykle plukania koszule, bluzki Odprowadzanie wody...
 • Page 38: Konserwacja

  Konserwacja 1. Obudowa 3. Filtr spustowy My© obudowe ciepla woda z dodatkiem lagodnego Naleqy obowiazkowo czyßci© filtr spustowy, jeßli ßrodka czyszczacego. Opluka© czysta woda i w pompie utkwily przedmioty takie jak guziki, osuszy© miekka szmatka. agrafki, monety itp., lub jeßli zgromadzily sie tam Waqne: Nie stosowa©...
 • Page 39: Filtr Weqa Doplywowego

  6. Eksploatacja w niskich 4. Filtr weqa doplywowego temperaturach Jeqeli pobór wody przez pralke trwa dluqej niq zwykle, naleqy sprawdzi© czy filtr weqa Jeqeli pralka zainstalowana jest w miejscu, gdzie doplywowego nie jest zatkany. temperatura moqe spaß© poniqej 0°C, podja© nastepujace dzialania: Zakreci©...
 • Page 40: Jeßli Pralka Nie Dziala

  Jeßli pralka nie dziala Problemy, które moga Panstwo rozwiaza© we wlasnym zakresie. Problem Przypuszczalny powód • Drzwiczki nie sa szczelnie zamkniete. • Pralka nie wlacza sie: • Pralka nie jest podlaczona do sieci / Prad nie dociera do gniazdka . •...
 • Page 41 W razie niemoqnoßci stwierdzenia i usuniecia usterki, skontaktowa© sie z autoryzowanym serwisem naprawczym. Zglaszajac usterke naleqy obowiazkowo poda© model, numer seryjny i date kupna pralki. Przez Pralka nie halasuje: drzwiczki pralki nie wida© wyposaqona jest w silnik komutatorowy, wody. Pralka, produkt najnowoczeßniejszej technologii, pracuje w sposób oszczedny i który sprawia, qe urzadzenie dziala bez zarzutu.
 • Page 42 Vážení zákazníci, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod na použití a dejte dobrý pozor především na upozornění uvedená na prvních stránkách. Doporučujeme Vám, uschovejte si tento návod pro budoucí použití a předejte jej případnému novému nabyvateli spotřebiče. Škody způsobené při dopravě Při rozbalování...
 • Page 43 Obsah Upozornění 44-45 Údržba Úkony čištění Likvidace Zásuvka na čistící prostředky Čištění drenážní oblasti Rady pro ochranu životního Vodní filtr v přítokové hadici prostředí Ochrana před zamrznutím Nouzové vypuštění vody Technické vlastnosti Něco nefunguje? 60-61 Instalace 47-48 Vybalení Hydraulické připojení Vyrovnání...
 • Page 44: Upozornění

  Upozornění Následující upozornění jsou uváděny v zájmu obecné bezpečnosti. Před samotnou instalací spotřebiče si je musíte pozorně přečíst. Instalace • Vždy před otevřením dvířek se přesvědčte, zda byla voda vypuštěna. Jestliže k tomu nedošlo, • Vnitřní obalové prvky musí být před použitím vypusťte vodu podle instrukcí...
 • Page 45: Likvidace

  Ochrana dětí • Udržujte všechny prací prostředky mimo dosah • Děti si často neuvědmují míru nebezpečnosti dětí. elektrických spotřebičů. Při provozu pračky udržujte děti pod dozorem a nedovolte, aby si hrály • Zabraňte, aby děti nebo domácí zvířata vlezly do se spotřebičem.
 • Page 46: Technické Vlastnosti

  Technické vlastnosti ROZMĚRY Výška 85 cm Šířka 60 cm Hloubka 60 cm MAXIMÁLNÍ NÁPLŇ Bavlna 5 kg Syntetika 2 kg Jemné prádlo 2 kg Vlna 1 kg RYCHLOST OTÁČENÍ 1000 ot/min. max. NAPĚTÍ/KMITOČET NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČE 220-230 V/50 Hz CEKLOVÝ POHLCOVANÝ PROUD 2000 W MINIMÁLNÍ...
 • Page 47: Instalace

  Instalace Blokovací lišty pro bezpečnou Hydraulické připojení dopravu V blízkosti pračky by se měl nacházet kohout se STUDENOU VODOU se závitovou koncovkou o Nejprve je třeba odmotovat blokovací lišty pro rozměru ⁄ ” plynové trubky pro přívod vody, výlevka, bezpečnou dopravu podle následujícího postupu: umyvadlo nebo odpadový...
 • Page 48: Vyrovnání

  1,5 m. Max. DŮLEŽITÉ: Vzdálenost od podlahy k nejvýše Připojení k elektrické síti položené části hadice se musí pohybovat mezi 60 a Před připojením spotřebiče do el. sítě se 90 cm. (Doporučujeme hodnoty mezi 60 a 70 cm). přesvedčte, zda: Hadice nesmí...
 • Page 49: Vaše Nová Pračka

  Vaše nová pračka Tato nová pračka uspokojuje všechny moderní požadavky na výkoné praní při spotřebě malého množství vody, energie a pracího prostředku. • Volič teploty vám umožní zvolit nejpříhodnější teplotu pro praní prádla. • Kontrolní systém rovnováhy zajišťuje stabilitu pračky v průběhu odstřeďování. Popis spotřebiče 1 Zásuvka na prací...
 • Page 50: Použití

  Použití Kontrolní panel 1. Tabulka s programy 6. Knoflík pro volbu teploty Pomůže vám při volbě nejvhodnjšího pracího Tento volič umožňuje zvolit teplotu pracího cyklu v programu pro vaše prádlo. závislosti na typu prádla, které budete prát. Otáčejte knoflíkem, dokud se hodnota požadované teploty neobjeví...
 • Page 51: Pokyny Pro Praní

  Hmotnost prádla Pokyny pro praní Následující hodnoty jsou indikativní: koupací pláš 1200 g Rozdělení prádla ubrousek 100 g Postupujte podle kodifikovaných symbolů na štítcích povlak prošívané přikrývky 700 g jednotlivých kusů oděvů a podle údajů výrobce pro prostěradlo 500 g praní.
 • Page 52: Prací A Přídavné Prostředky

  Červené víno: namočte do vody s pracím Postupujte podle doporučení výrobce pracích prostředkem, vymáchejte, očistěte kyselinou prostředků při jejich odměřování a nikdy citronovou nebo octovou a znovu vymáchejte. nepřekračujte označení MAX na zásuvce pro Zbývající stopy skvrn odstraňte běličkou. prací prostředky. Ingoust: záleží...
 • Page 53: Mezinárodní Symboly Pro Praní

  MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření vašeho prádla. ÚSPORNÉ PRANÍ Max. prací Max. prací Max. prací Max. prací teplota 95˚C teplota 60˚C teplota 40˚C teplota 30˚C Ruční praní Vůbec neprat JEMNÉ...
 • Page 54: Pracovní Postup

  4. Volba teploty Pracovní postup Otáčejte knoflíkem na požadované hodnoty. Před prvním praním prádla ve vaší nové pračce doporučujeme spustit jednou prací program pro bavlnu při 60°C s prázdnou pračkou, aby se tak odstranily jakékoliv zbytky z výroby v bubnu a trubkách.
 • Page 55: Na Konci Programu

  7. Na konci programu Spotřebič se automaticky zastaví. Světelná kontroka zhasne. Jestliže jste navolili program, který končí se zadržením vody v bubnu po posledním máchání, vypusťte před otevřením dvířek vodu. Zvolte program “P” (vypouštění) nebo “G” (odstřeďování). Vyčkejte několik minut s otevřením dvířek, dokud je ochranný...
 • Page 56: Prací Programy

  Tabulka pracích programů Prací programy pro bavlnu a len Náplň: 5 kg Přídavné Program Teplota Oděvy POPIS funkce 60°-90° BÍLÉ PRÁDLO S PŘEDPÍRKOU, Předpírka např. pracovní oděvy, domácí lněné Praní při 60°-90°C prádlo, spodní prádlo, ručníky 3 máchání Odstřeďování 60°-90° BÍLÉ...
 • Page 57 Tabulka pracích programů Prací programy pro bavlnu a len Náplň: 2 kg, vlna 1 kg Přídavné POPIS Program Teplota Oděvy funkce 30°-60° SYNTETIKA S PŘEDPÍRKOU, např. Předpírka při 30°C spodní prádlo, barevné svršky, trička, Praní při 30°-60°C blůzy 3 máchání Odstřeďování...
 • Page 58: Údržba

  Maintenance 1. Úkony čištění 3. Čištění drenážní oblasti Očištete vnější povrch spotřebiče horkou vodou a V případě, že dojde k zablokování čerpadla neutrálním, nebrusným domácím čistícím předměty jako knoflíky, zavírací špendlíky, mince prostředkem. Opláchněte čistou vodou a vysušte atd., nebo v případě vzniku chuchvalců vláken, měkkou hadrou.
 • Page 59: Vodní Filtr V Přítokové Hadici

  4. Vodní filtr v přítokové hadici 6. Ochrana před zamrznutím Jestliže se prodlužuje čas potřebný na napuštění Jestliže je spotřebič nainstalován do prostředí, kde pračky, může to být způsobeno ucpáním vstupního teplota může klesnout pod 0°C, postupujte filtru. následovně: Uzavřete přívodový vodovodní kohout. •...
 • Page 60: Něco Nefunguje

  Něco nefunguje? Problémy, které můžete vyřešit samí. Problém Možné příčiny • Spotřebič se neuvede do chodu: • Dvířka nejsou dobře uzavřena. • Spotřebič není zapojen do sítě nebo není napětí v el. síti. • Vyhořela hlavní pojistka. • Volič programů není správně nastaven anebo nebyl vytažen knoflík voliče programů.
 • Page 61 Jestliže nejste schopni určit povahu problému a vyřešit jej, obraťte se na servisní středisko. Před zavoláním si poznamenejte jméno modelu, výrobní číslo a datum nákupu vašeho spotřebiče, neboť servisní centrum po vás bude tyto informace požadovat. V pračce není vidět voda. Zařízení, které je Pračka vydává...
 • Page 64 EHPOESL/Z - 07/2001...

This manual is also suitable for:

Fa 832Fa 522