Download  Print this page

LG Refrigerator-freezer Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
REFRIGERATOR-
FREEZER
OWNER'S MANUAL
PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR
REFERENCE AT ALL TIMES.
ïéãéÑàãúçàä ë
åéêéáàãúçõå éíÑÖãÖçàÖå
àçëíêìäñàü èé
ùäëèãìÄíÄñàà
èÖêÖÑ ÇäãûóÖçàÖå ïéãéÑàãúçàäÄ
ÇçàåÄíÖãúçé èêéóàíÄâíÖ ÑÄççìû
àçëíêìäñàû à ÇëÖÉÑÄ ÑÖêÜàíÖ ÖÖ èéÑ êìäéâ.
ÑÇéäÄåÖêçàâ ïéãéÑàãúçàä
äÖêßÇçàñíÇé äéêàëíìÇÄóÄ
èÖêÖÑ äéêàëíìÇÄççüå, ÅìÑú ãÄëäÄ,
êÖíÖãúçé éáçÄâéåíÖëú áß áåßëíéå ÑÄçéÉé
äÖêßÇçàñíÇÄ äéêàëíìÇÄóÄ, íÄ íêàåÄâíÖ
çÄÑÄãß âéÉé èßÑ êìäéû Ñãü áÇÖêçÖççü Ñé
çúéÉé ì ÅìÑú-üäàâ óÄë.
Internet Address: http://www.lg.ru
Warranty card Text & Tel no.
(095)742-77-77

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for LG Refrigerator-freezer

  Summary of Contents for LG Refrigerator-freezer

 • Page 1 àçëíêìäñàû à ÇëÖÉÑÄ ÑÖêÜàíÖ ÖÖ èéÑ êìäéâ. ÑÇéäÄåÖêçàâ ïéãéÑàãúçàä äÖêßÇçàñíÇé äéêàëíìÇÄóÄ èÖêÖÑ äéêàëíìÇÄççüå, ÅìÑú ãÄëäÄ, êÖíÖãúçé éáçÄâéåíÖëú áß áåßëíéå ÑÄçéÉé äÖêßÇçàñíÇÄ äéêàëíìÇÄóÄ, íÄ íêàåÄâíÖ çÄÑÄãß âéÉé èßÑ êìäéû Ñãü áÇÖêçÖççü Ñé çúéÉé ì ÅìÑú-üäàâ óÄë. Internet Address: http://www.lg.ru Warranty card Text & Tel no. (095)742-77-77...
 • Page 2: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction Registration Important Safety Instruction Identification of Parts Installation Installation Starting Temperature Control Operation Refrigerator Freezer Function Super Freezer Vacation Lock Self Test Ice Making Defrosting Water Dispenser Suggestion On Storing Food Food storage Care and General Information Maintenance Lamp Replacement Cleaning...
 • Page 3: Introduction Registration

  Introduction Registration Introduction The model and serial number are found on the rear of this unit. This number is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase.
 • Page 4 Introduction Important Safety Instruction To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance. 1. When connecting the power The dedicated outlet should be used.
 • Page 5 Introduction Important Safety Instruction Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands. • It may cause electric shock or injury. Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.
 • Page 6 Introduction Important Safety Instruction Do not install the fridge-freezer in the wet place or the place which water or rain splashes. Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage. Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the fridge-freezer.
 • Page 7 Introduction Important Safety Instruction Avoid the heating devices. It may cause fire. Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the fridge-freezer. It may cause fire, electric shock or injury by dropping down. Use the submerged fridge-freezer after checking it. It may cause electric shock or fire.
 • Page 8 Introduction Important Safety Instruction When any strange smell or smoke is detected from the fridge-freezer, disconnect the power plug immediately and contact to the service center. It may cause fire. Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the fridge- freezer.
 • Page 9 Introduction Important Safety Instruction Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the fridge- freezer, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside. It may cause electric shock or injury. When you want to dispose the fridge-freezer, contact to the down-block office.
 • Page 10 Introduction Important Safety Instruction Do not install the fridge-freezer in the wet place or the place which water or rain splashes. Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage. Do not insert the hands into the bottom of the fridge-freezer.
 • Page 11 Introduction Important Safety Instruction Precaution • This fridge-freezer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instruction before it is used. • Never unplug your fridge-freezer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
 • Page 12 Extension Cord electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload. Accessibility of The supply plug of the refrigerator-freezer should be Supply Plug placed in easy accessible position for quick disconnection in emergency. Supply Cord...
 • Page 13 Introduction Introduction Important Safety Instruction • If the wall socket is loose, do not insert the power plug. It may cause electric shock or fire. • Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet.
 • Page 14: Identification Of Parts

  Introduction Identification of Parts Utility Corner (movable) Removable Glass Door Basket Shelf Lamp Multi-air Flow Duct Egg Tray(1 or 2) Fresh Zone (Optional) Water Tank Refrigerator Temperature Control Vegetable Drawer Handle (Optional) Used to keep fruits and vegetables, etc. fresh 2...
 • Page 15: Installation Installation

  Installation Installation Installation Select a good location. Place your fridge-freezer where it is easy to use. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture. There must be proper air circulation around your fridge-freezer to keep it operating efficiently. To avoid vibration, the unit must be leveled.
 • Page 16: Operation Temperature Control

  Operation Temperature Control Your fridge-freezer has two controls that let you regulate the temperature in the fridge and freezer compartments. Refrigerator • Initially set the TEMP. CONTROL at "4". Then adjust the compartment temperature according to your desire. • If you want an inside temperature TEMP.
 • Page 17 Operation • The initial Temperature of the Freezer Compartment is -18°C . You can now adjust the temperature of the compartment as you want. < LED 88 Type > < LED BAR Type > • When you press the temperature control buttons, the temperature of Freezer compartment is repeated in the following order.
 • Page 18: Function

  Operation Function Super Freezer • Please select this function for prompt freezer. • This function is used when you want to freeze the foods quickly. Press the ‘SUPER FRZ.’ (Super Freezer) button once, and then the quick freeze operation starts with the lamp on.
 • Page 19: Lock

  Operation Lock • Pressing this button stops operation of other buttons. • ”Locking” or “Un-Locking” is repeated whenever pressing the ‘CHILD LOCK’ button. (For “Locking” or “Un-Locking” press the ‘CHILD LOCK’ button for 2 secs.) • When ‘CHILD LOCK’ is activated, pressing the other buttons would not work.
 • Page 20: Water Dispenser

  Operation Water Dispenser Features Install • Please assemble the VALVE ASSEMBLY after correctly adjusting it with a DOOR HOLE.
 • Page 21 Operation Filling of After turning the HANDLE Tank backward with the WATER TANK WATER TANK installed at the DOOR, Open the CAP TANK (SMALL) and then fill water using a kettle etc. * Fill water while watching a sight glass on the front of the WATER TANK.
 • Page 22: Suggestion On Storing Food

  Suggestions on food storage Storing Food Storing Food • Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as banana, and melon. • Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
 • Page 23: General Information

  Care and Maintenance General Information Power Failure • 1~2 hour power failure does no harm to the foods stores. Try to avoid opening and closing the door too frequently. If You Move • Take out foods from the fridge-freezer and firmly fix the loose items with tape.
 • Page 24: Cleaning

  Care and Maintenance Cleaning Before Cleaning Be sure to unplug the power. Exterior Clean the outside of the fridge-freezer with a soft cloth soaked with hot water or liquid detergent. If you use a detergent, be sure to wipe it with a clean wet cloth. Interior As above.
 • Page 25 Care and Maintenance GRILLE and DRIP Remove the GRILLE , wipe moisture out around the DOOR TRAY part and the DRIP TRAY using a clean cloth. Exterior Dispenser Wipe moisture etc out outside of Dispenser and on the DISPENSER PAD using a cloth. WATER TANK Lift the WATER TANK up by pressing the fixing LEVER on the bottom of WATER TANK and then remove it.
 • Page 26: Trouble Shooting Trouble Shooting

  Trouble Shooting Trouble Shooting Before calling for service, check this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance. Problem Possible Causes Fridge-Freezer •...
 • Page 27: Disposal Of Your Old Appliance

  Trouble Shooting Problem Possible Causes Moisture collects • Too frequent or too long door openings. inside • In humid weather, air carries moisture into fridge when doors are opened. Fridge has odor • Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped.
 • Page 28: To Reverse Precaution

  To Reverse the Doors Your fridge-freezer is designed with reversible doors,so that they may open from either the left or right hand side to suit your kitchen design. Precaution Before reversing the door, first of all,you should take out food and accessories like shelves or trays which are not fixed in the fridge-freezer.
 • Page 29 Loosen the bolt of the Hinge Middle , remove the Hinge Middle , and lift up the freezer door to separate it. (When separating the refrigerator door, separate the bush together.)Separate the hinge cover and set it on the separated part of middle hinge .
 • Page 30 Холодильное отделение Морозильное отделение Функция Глубокая заморозка Отпуск Замок Процедура Меры предосторожности перевешивания двери на противоположную Процедура перевешивания двери сторону...
 • Page 33 ЖОҚ...
 • Page 34 ЖОҚ...
 • Page 44 TEMP. CONTROL Индикаторная панель управления температурой Светодиод (88) Светодиод (линейка) Функции панели дисплея Кнопка глубокой заморозки Кнопка блокировки Кнопка регулировки температуры Кнопка режима отпуска морозильной камеры...
 • Page 45 • Исходная температура морозильной камеры составляет -18°С. Вы можете отрегулировать температуру камеры по своему желанию. < Светодиод типа 88 > < Светодиодная линейка > • При нажатии кнопок управления температурой значения температуры морозильной камеры отображаются в следующем порядке: Морозильная камера со светодиодными индикаторами...
 • Page 46 Функция Глубокая • Выберите эту функцию для быстрой заморозки заморозка продуктов. • Эта функция используется когда вы хотите быстрой заморозить продукты. Нажмите кнопку ‘SUPER FRZ.’ (Глубокая заморозка) один раз, после чего загорится соответствующий индикатор и начнется процесс быстрой заморозки. • Действие глубокой заморозки продолжается примерно 3 часа.
 • Page 47 Замок • При нажатии этой кнопки все остальные кнопки прекращают работать. • При нажатии кнопки ‘CHILD LOCK’ происходит блокировка или разблокировка замка. Для блокировки или разблокировки нажмите кнопку ‘CHILD LOCK’ на 2 секунды. • Когда функция замка от детей активирована, другие...
 • Page 53 Снимите решетка, вытрите влагу, скопившуюся вокруг двери и поднoc чистой тканью...
 • Page 56 Чтобы снять расположенную слева ручку дверцы , сначала нужно удалить колпачки , а затем отвинтить винты в направлении против часовой стрелки.Ручка дверцы морозильной камеры снимается так же, как и ручка холодильной камеры.(При наличии скрытой ручки выполнение описанной выше процедуры не требуется). Отвинтив...
 • Page 57 Ослабьте болт средней петли , снимите среднюю петлю и приподнимите дверцу морозильного отделения , чтобы снять ее.(При снятии дверцы холодильной камеры втулку нужно снимать вместе с дверцей).Снимите крышку петли и установите ее на снятую часть средней петли .Отвинтив винт от нижней...
 • Page 58 Зміст Реєстрація Введення Важливі зауваження щодо безпечного користування Основні частини холодильника Встановлення Встановлення Підготовка до роботи Регулювання температури Експлуатація Холодильне відділення Морозильне відділення Функції Швидке заморожування Режим відпустки Блокування Самодіагностика Приготування льоду Розморожування Дозатор води Рекомендації зі Зберігання продуктів зберігання продуктів...
 • Page 67 ПОПЕРЕДЖЕННЯ...
 • Page 68 НЕБЕЗПЕКА...
 • Page 69 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ...
 • Page 70: Основні Частини Холодильника

  Полиця з кришкою (пересувна) Знімна скляна Дверні полиці полиця Лампа Багатопотокова система подачі повітря Лоток для яєць (1 або 2) Зона для свіжих продуктів (не в усіх моделях) Резервуар для води Регулятор температури холодильного відділення Висувний ящик Дверна ручка для овочів (не...
 • Page 71: Встановлення Встановлення

  Встановлення Встановлення Правильно виберіть місце. Встановіть прилад так, щоб ним було зручно користуватися. Не ставте його поряд з джерелами тепла, під прямим сонячним промінням або у вологому середовищі. Для ефективної роботи холодильника забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо приладу. Щоб уникнути вібрації, прилад необхідно вирівняти. При...
 • Page 72: Експлуатація Регулювання Температури

  Експлуатація Регулювання температури У холодильнику є два регулятори, які дозволяють регулювати температуру в морозильному і в холодильному відділеннях. Холодильне • Спочатку встановіть регулятор температури TEMP. CONTROL відділення в положення "4". Потім встановіть необхідну температуру в холодильному відділенні. TEMP. CONTROL • Якщо ви хочете злегка підвищити або знизити температуру...
 • Page 73 Експлуатація • Початкова температура у морозильному відділенні -18°C. Ви можете відрегулювати температуру за власним бажанням. < Цифровий індикатор > < Шкальний індикатор > • При натисненні кнопок регулювання температури, значення температури у морозильному відділенні повторюються у наступному порядку: Індикатор температури морозильного відділення цифрового...
 • Page 74: Функції

  Експлуатація Функції Швидке • Скористайтеся цією функцією для швидкого заморожування продуктів. заморожування • Ця функція використовується коли потрібно швидко заморозити продукти. Одноразово натисніть кнопку ‘SUPER FRZ.’ (Швидке заморожування). Загориться індикатор і почнеться процес швидкого заморожування. • Операція швидкого заморожування триває приблизно 3 години.
 • Page 75: Блокування

  Експлуатація Блокування • Ця кнопка блокує роботу інших клавіш панелі керування. • При натисканні на кнопку ‘CHILD LOCK’ більше ніж на 2 секунди функція блокування включатиметься або відключатиметься. • У режимі блокування ‘CHILD LOCK’ натиснення на інші клавіші не дасть результату. Заблоковано...
 • Page 76: Дозатор Води

  Експлуатація Дозатор води Компоненти ВАЖІЛЬ ДОЗАТОРА РЕШІТКА ВОДОЗБІРНИК РУЧКА РЕЗЕРВУАРА КРИШКА РЕЗЕРВУАРА (МАЛА) КРИШКА РЕЗЕРВУАРА (ВЕЛИКА) РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ КЛАПАННИЙ ПРИСТРІЙ Встановлення • Зберіть КЛАПАННИЙ ПРИСТРІЙ і встановіть його у ОТВІР НА ДВЕРЦЯТАХ.
 • Page 77 Експлуатація Наповнювання Встановивши резервуар для води в дверці, резервуара поверніть його ручку назад, відкрийте малу кришку для води і залийте воду, наприклад, з чайника. * Наливаючи воду, стежте за індикатором наповнення на резервуарі для води. * Максимальний об'єм складає 4,5 літра. Натиснувши, закрийте...
 • Page 78: Рекомендації Зі Зберігання Продуктів

  Рекомендації зі зберігання продуктів Зберігання продуктів Зберігання продуктів • Не зберігайте при низькій температурі продукти, які від цього втрачають якість, наприклад, банани або дині. • Дайте остигнути гарячій їжі, перш ніж поміщати її в холодильник. Присутність у холодильнику гарячої їжі може...
 • Page 79: Догляд І Загальна Інформація

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Загальна інформація Збій живлення • Збій живлення тривалістю 1~2 години не приведе до псування продуктів. Проте, в цей час краще якомога рідше відкривати дверці холодильника. При переїзді • Вийміть усі продукти і надійно закріпіть усі рухомі частини холодильника за допомогою клейкої стрічки. •...
 • Page 80: Чищення І Прибирання

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Чищення і прибирання Перед початком Не забудьте вимкнути холодильник з розетки. прибирання Зовнішні поверхні Зовнішні поверхні холодильника промивають м’якою холодильника тканиною з теплою водою або розчином миючого засобу. При застосуванні миючого засобу витріть його чистою вологою тканиною. Внутрішні...
 • Page 81 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Решітка і Зніміть решітку, чистою тканиною витріть вологу з водозбірник дверцят і з водозбірника. Зовнішня частина Чистою тканиною витріть вологу з дозатора води і дозатора важеля дозатора. Резервуар для води 1. Підніміть резервуар для води, натиснувши на фіксуючий...
 • Page 82: Можливі Несправності Можливі Несправності І Способи Їх Усунення

  Можливі несправності й способи їх усунення Можливі несправності й способи їх усунення Прочитайте цей розділ до того, як звертатися в сервісний центр. Це може заощадити ваші час і гроші. У цьому списку приведені найбільш поширені ситуації, які не є результатом поганої якості...
 • Page 83 Можливі несправності й способи їх усунення Неполадка Можлива причина Усередині • Дверці відкриваються дуже часто або на довгий збирається волога час. • Коли вологість повітря висока, при відкритті дверцят холодильника всередину потрапляє волога. Неприємний запах • Продукти, що мають сильний запах, слід покласти в...
 • Page 84: Перевішування Застережні Заходи

  Перевішування дверей У вашому холодильнику передбачена можливість перевішування дверей для того, щоб пристрій відповідав обстановці на вашій кухні. Застережні заходи Перш, ніж розпочати перевішування дверей, заберіть всі продукти і незафіксовані деталі (полиці, лотки) з холодильника/морозильника. Для відгвинчування чи загвинчування болта скористайтеся гайковим ключем. Не...
 • Page 85 Відгвинтіть болти середньої петлі , зніміть середню петлю , після чого підніміть дверцята морозильного відділення і зніміть їх.(Знімаючи двері морозильного відділення, зніміть також втулку ) .Зніміть заглушку петлі і встановіть її на місце знятої середньої петлі .Відкрутіть гвинт на нижній панелі встановіть заглушку з...
 • Page 86 P/No. MFL37432227...

This manual is also suitable for:

Fridge-freezer