Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 2207
Hair Dryer
User Manual
Saç Kurutma Makinesi
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2207

 • Page 1 BKK 2207 Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa- nying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.1.1 Electrical safety ....5 1.1.2 Product safety .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment In this section, there are Do not leave the appliance • safety instructions to help unattended when it is in prevent injury or materialis- use. tic damage. In the event of Always keep the appliance •...
 • Page 5: Electrical Safety

  1.1.1 Electrical safety rent device which has The Beko Small Home Ap- maximum 30 mA nominal • pliances conform to the value. For recommenda- applicable safety meas- tions, consult your electri- ures;...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment Never touch the appliance Do not pull the cable of the • • or the plug if your hands appliance to remove from are damp or wet. the power source and do not wrap the cable around Place the appliance in a •...
 • Page 7: Product Safety

  Important instructions for safety and environment 1.1.2 Product safety Do not use the appliance • for anything other than its Hiçbir zaman bu cihazın • intended purpose. herhangi bir parçasını gazlı Do not use the appliance ocak, elektrikli ocak veya •...
 • Page 8: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with This appliance can be • used by children aged WEEE regulation and from 8 years and above disposal of the waste and persons with reduced product physical, sensory or men- This product does tal capabilities or lack of not contain harm- experience and knowledge...
 • Page 9: Package Information

  Important instructions for safety and environment 1.5 Package Therefore do not dispose of information the product with normal do- mestic waste at the end of its Packaging materials of the • service life. product are manufactured Take it to a collection point from recyclable materials for the recycling of electrical in accordance with our Na-...
 • Page 10: Your Ionic Hair Straightener

  Your hair dryer 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts This product conforms to the European directives 1- Power cord 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2- İon On/Off button 2009/125/EC and 3- On/Off button 2011/65/EU. 4- Temperature level switch 5- Cool Shot button Technical and design modifications 6- Concentrator reserved.
 • Page 11: Operation

  Operation 3.1 First use 3.2.3 Temperature level 1. Take off all packaging and – : Cool air labeling materials and dispose – : Moderate temperature of them accordingly with your for gently drying and local regulations. styling 2. Clean the appliance before –...
 • Page 12: Operation

  Operation 8. After use, switch off the appli- Check if the mains ance with the (3) button and voltage on the type pull out power cord (1) from the plate on the handle of wall socket. the appliance corre- sponds to your supply. WARNING Never wind the power cord...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage If you do not plan to use the ap- • WARNING : Do not pliance for a long period of time, use benzine, solvents, please store it carefully. abrassive clean- ers, metal objects Make sure the appliance is un- •...
 • Page 14 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 15 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-19 1.1 Genel güvenlik ..... . 15 1.1.1 Elektrik güvenliği ....16 1.1.2 Ürün güvenliği .
 • Page 16: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya Kullanımda olduğu zaman • da maddi hasar tehlikeleri- bu cihazın yanından ayrıl- ni önlemeye yardımcı ola- mayın. cak güvenlik talimatları yer Cihazı daima dengeli, düz, • almaktadır. Bu talimatlara temiz, kuru ve kaymayan uyulmaması...
 • Page 17: Elektrik Güvenliği

  30 mA anma aksesuara göre ayarlayın. değerine sahip bir ev alet- leri artık akım cihazına 1.1.1 Elektrik güvenliği bağlanmalıdır. Öneri için Beko Küçük Ev Aletleri, ge- • elektrik teknisyeninize da- çerli güvenlik standartla- nışın. rına uygundur; bundan do- Cihazı topraklı prizde kul- layı...
 • Page 18 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı, elektrik fişine her Cihazı güç kaynağından • • zaman ulaşılabilecek şe- ayırmak için kablosundan kilde yerleştirin. çekmeyin ve kablosunu ci- hazın etrafına sarmayın. Elektrik kablosunun hasar • görmesini önlemek için sı- Cihazı, elektrik kablosunu •...
 • Page 19: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.1.2 Ürün güvenliği Cihazı, kullanım amacının • dışında hiçbir amaç için Hiçbir zaman bu cihazın • kullanmayın. herhangi bir parçasını gazlı Cihazı ısı kaynağı olarak ocak, elektrikli ocak veya • kullanmayın. ısınmış fırın gibi sıcak yü- zeylerin üzerinde veya ya- 1.3 Çocuk güvenliği nında çalıştırmayın ya da...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.4 AEEE Bu cihaz, cihazın güvenli • bir şekilde kullanımıyla ilgili yönetmeliğine uyum olarak gözetim altında tu- ve atık ürünün elden tulmaları veya kendilerine çıkarılması talimat verilmesi ve cihazın Bu ürün, T.C. Çevre kullanımıyla ilgili tehlikeleri ve Şehircilik anlamaları...
 • Page 21: Ambalaj Bilgisi

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.5 Ambalaj bilgisi Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya Ürünün ambalajı, diğer atıklarla birlikte atma- Ulusal Mevzuatımız yın. Elektrikli ve elektronik ci- gereği geri dönüş- hazların geri dönüşümü için türülebilir malze- bir toplama noktasına götü- melerden üretilmiştir.
 • Page 22: Genel Bakış

  Saç kurutma makineniz 2.1 Genel Bakış 2.1.1. Kontroller ve parçalar Bu ürün 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC 1. Şebeke kablosu ve 2011/65/EU Avrupa 2. iyon açma/kapama düğmesi 3. Açma/kapama ve hız düğmesi direktiflerine uygundur. 4. Sıcaklık kademesi anahtarı 5. Soğuk üfleme düğmesi 2.1.2.
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 İlk kullanım 3.2.2 Hız kademesi 1. Tüm ambalaj ve etiket malze- – 0: Kapalı melerini çıkarın ve yürürlükteki – 1: Zayıf hava akımı yerel düzenlemelere uygun ola- – 2: Güçlü hava akımı rak atın. 3.2.3 Sıcaklık Kademesi 2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı...
 • Page 24 Kullanım 3. Şebeke kablosunun fişini (1) 7. Gerektiğinde kurutma esnasın- prize takın. da iyon beslemesini açmak için (2) tuşuna basın. Tip etiketinde (cihazın – İyon beslemesi açık ise, (2) tutma sapında) yazılı tuşundaki kontrol lamba- olan şebeke gerilimi- sı yanar. nin yerel şebeke geri- 8.
 • Page 25: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4.2 Saklama Cihazı uzun süre kullanmayı dü- • UYARI: Cihazı temiz- şünmüyorsanız, lütfen dikkatli lemek için kesinlikle bir şekilde saklayın. benzin, solvent, aşın- dırıcı temizleyiciler, Cihaz fişinin çekildiğinden, ciha- • zın soğuduğundan ve tamamen metal nesneler veya kuru olduğundan emin olun.
 • Page 26 çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ar- dından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
 • Page 27 Müșteri Memnuniyeti Politikası Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr , faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve...
 • Page 28 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Kurutma Makinesi’nin normalin dışında kullanılmasından do- ğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arı- zalar, 3.
 • Page 29 Saç Kurutma Makinesi Garanti Belgesi BEKO Saç Kurutma Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dı- şındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üze- re tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents