Download Print this page

Electrolux EGG3322 User Manual

Electrolux hobs
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EGG3322
................................................ .............................................
EN HOB
ET PLIIDIPLAAT
FI KEITTOTASO
FR TABLE DE CUISSON
USER MANUAL
KASUTUSJUHEND
KÄYTTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
2
16
28
41

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EGG3322

  Related Manuals for Electrolux EGG3322

  Summary of Contents for Electrolux EGG3322

 • Page 1 ..................... EGG3322 EN HOB USER MANUAL ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. SERVICE AND GUARANTEE IN TAIWAN ........14 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes in- juries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 4: Safety Instructions

  • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 5: Gas Connection

  ENGLISH nect the appliance from the mains at all • Used oil, that can contain food rem- poles. The isolation device must have a nants, can cause fire at a lower temper- contact opening width of minimum 3 ature than oil used for the first time. •...
 • Page 6: Product Description

  • Do not clean the burners in the dish- • Contact your municipal authority for in- washer. formation on how to discard the appli- ance correctly. • Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do •...
 • Page 7: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH Always light the burner before you In the absence of electricity you put cookware. can ignite the burner without elec- trical device; in this case approach To light the burner: the burner with a flame, push the relevant knob down and turn it Push the control knob down and turn counter-clockwise to maximum it counterclockwise to the maximum...
 • Page 8: Care And Cleaning

  Use cookware with diameters applicable WARNING! to the size of burners. Make sure that pot handles is not above the front edge of the cook- Burner Diameters of cook- top. Make sure that pots are cen- ware trally put on the rings in order to...
 • Page 9: Troubleshooting

  ENGLISH At the end rub the appliance dry Keep these components well clean to with a clean cloth. prevent difficult lighting and check that the The stainless steel can become tarnished burner crown holes are not obstructed. if it is too much heated. Refer to this you must not cook with potstones, earthen- 6.2 Periodic maintenance ware pans or cast iron plates.
 • Page 10: Installation

  10 www.electrolux.com 7.1 Labels supplied with the accessories bag Stick the adhesive labels as indicated be- low: MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Stick it on Guarantee Card and send...
 • Page 11: Electrical Connection

  ENGLISH you must fit an applicable pressure ad- Liquid gas juster on the gas supply pipe. Use the rubber pipe holder for liquid gas. Always engage the gasket. Then continue 8.3 Adjustment of minimum level with the gas connection. The flexible pipe is prepared for apply To adjust the minimum level of the burn- when: ers:...
 • Page 12: Possibilities For Insertion

  12 www.electrolux.com with the voltage and the power of the et and supplementary seals is available at local power supply. our Service Centres. The relevant installa- tion instructions are supplied within the kit • This appliance is supplied with a mains package.
 • Page 13: Technical Information

  ENGLISH stalled separately for safety reasons and Kitchen unit with oven to let easy remove oven from the unit. The hob recess dimensions must obey the indication and the kitchen unit must 50 cm 120 cm be equipped with vents to let a continu- ous supply of air.
 • Page 14: Service And Guarantee In Taiwan

  0.318 10. SERVICE AND GUARANTEE IN TAIWAN This appliance is guaranteed by Taiwan placed shall become the company’s Sakura, the authorized agent of Electrolux property. major kitchen appliance in Taiwan. Taiwan This warranty is invalid in the following Sakura guarantees to the end user 1-year...
 • Page 15: Environment Concerns

  ENGLISH – The serial number has been al- In case of any disputes, the company tered, effaced and/or removed. reserves the right for the final deci- sion. The service will only be provided un- der safe condition and circumstan- When requiring service to the appli- ces.
 • Page 16 16 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO ............... 17 2.
 • Page 17: Ohutusinfo

  EESTI 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐ hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht! •...
 • Page 18: Ohutusjuhised

  18 www.electrolux.com OHUTUSJUHISED • Veenduge, et paigaldatud on põrutuskaitse. See seade sobib järgmiste turgude puhul: • Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis. • Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega - juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks 2.1 Paigaldamine võtke ühendust teeninduskeskusega. HOIATUS • Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varusta‐...
 • Page 19: Seadme Kirjeldus

  EESTI • Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, • Jälgige, et nõud oleks paigutatud rõngaste võib süttida madalamal temperatuuril kui ka‐ keskele ega ulatuks üle pliidiplaadi äärte. sutamata õli. • Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tar‐ • Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐ vikuid.
 • Page 20: Igapäevane Kasutamine

  20 www.electrolux.com 3.2 Juhtnupud Sümbol Kirjeldus minimaalne gaasi Sümbol Kirjeldus pealevool gaasi pealevool puu‐ dub / asend "väljas" süüteasend / maksi‐ maalne gaasi peale‐ vool 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS Põleti kaas Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Põleti kroon Süüteküünal 4.1 Põletite süütamine...
 • Page 21: Vihjeid Ja Näpunäiteid

  EESTI 5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID HOIATUS HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Jälgige, et potikäepidemed ei ulatuks üle pliidi serva. Jälgige, et nõud aset‐ seksid täpselt ringi kohal – nii ei lähe 5.1 Energia kokkuhoid need ümber ja ka gaasikulu on väik‐ sem.
 • Page 22: Veaotsing

  22 www.electrolux.com • Olge anumatugede paigutamisel äärmiselt et‐ sutada talgikivist nõusid, keraamilisi panne või tevaatlik, et vältida pliidiplaadi kahjustamist. valumalmist nõusid. Pärast puhastamist kuivatage seadet pehme la‐ piga. 6.1 Süüteseadme puhastamine Mustuse eemaldamine: Süütamine toimub keraamilise süüteküünla me‐ – Eemaldada koheselt: sulav plast, plastki‐...
 • Page 23: Paigaldamine

  EESTI 7.1 Tarvikute kotis olevad sildid Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu allpool näha: MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Kleepige see garantiikaardile ja saatke see Kleepige see juhistebrošüürile Kleepige see garantiikaardile ja hoidke see osa alles...
 • Page 24 24 www.electrolux.com Vedelgaas Reguleerige õhukese kruvikeerajaga möö‐ daviigukruvi asendit. Vedelgaasi puhul kasutage kummist voolikuhoi‐ dikut. Kinnitage alati kõigepealt tihend. Alles see‐ järel jätkake gaasiühendusega. Painduvat toru võib kasutada, kui: – see ei lähe kuumemaks kui toatemperatuur, mitte üle 30 °C;...
 • Page 25 EESTI juoht. Jälgige, et maandus vastaks kehtivatele komplekti kuuluv tugi nõuetele ja eeskirjadele. ETTEVAATUST • Ärge laske toitejuhtmel kuumeneda üle 90° C. Pliidi võib paigaldada ainult tasasele Veenduge, et sinine neutraalkaabel on ühenda‐ tööpinnale. tud klemmiga, mille tähis on "N". Ühendage pruun (või must) faasikaabel klemmiga, mille tä‐...
 • Page 26: Tehnilised Andmed

  26 www.electrolux.com 9. TEHNILISED ANDMED Pliidi mõõtmed Pliidi süvendi mõõtmed Laius : 290 mm Laius : 270 mm Pikkus: 510 mm Pikkus: 490 mm Kuumutusvõimsus Kiirpõleti: 3,0 kW 2,8 kW (vedelgaas) Lisapõleti: 1,0 kW KOGUVÕIMSUS: G20 (2H) 20 mbaari = 4 kW...
 • Page 27 EESTI Gaasipõletid G20 13 mbaari — ainult Venemaal PÕLETI TAVALINE VÄHENDATUD TAVAVÕIMSUS VÕIMSUS VÕIMSUS MAAGAAS G20 (2H) 13 mbaari inj. 100/mm m³/h Lisapõleti 0.33 0.106 Kiire 0.75 0.318 10. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud ringlusse suunata. Selleks viige pakendid seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
 • Page 28 9. TEKNISET TIEDOT ............39 WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä...
 • Page 29: Turvallisuustiedot

  SUOMI 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asen- nusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellises- tä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammau- tumisen vaara.
 • Page 30: Turvallisuusohjeet

  30 www.electrolux.com • Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. • Älä säilytä mitään keittotason päällä. • Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. • Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuu- mentua.
 • Page 31 SUOMI • Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: VAROITUS! suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat Laite voi muutoin vaurioitua. sulakkeet on irrotettava kannasta), vika- • Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpa- virtakytkimet ja kontaktorit. neelin päällä. • Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin. Kaasuliitäntä • Älä kytke keittoalueita toimintaan keitto- •...
 • Page 32: Laitteen Kuvaus

  32 www.electrolux.com • Irrota pistoke pistorasiasta. 2.4 Hävittäminen • Leikkaa johto irti ja hävitä se. VAROITUS! • Litistä ulkoiset kaasuputket. Tällöin on olemassa henkilövahin- ko- tai tukehtumisvaara. • Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomai- selta. 3. LAITTEEN KUVAUS 3.1 Keittoalueet Pikapoltin Lisäpoltin...
 • Page 33: Hyödyllisiä Neuvoja Ja Vinkkejä

  SUOMI Säädä liekki sen jälkeen, kun se on Jos sähkövirtaa ei ole käytettävis- tasainen. sä, voit sytyttää polttimen ilman sähkölaitetta viemällä liekin poltti- Jos poltin ei syty muutaman yri- men lähelle, painamalla vastaavan tyksen jälkeen, tarkista, ovatko vääntimen alas ja kääntämällä sitä polttimen suojus ja kupu oikein vastapäivään kaasunsyötön mak- paikoillaan.
 • Page 34: Hoito Ja Puhdistus

  34 www.electrolux.com VAROITUS! Älä käytä liekin levitintä. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas VAROITUS! ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran Varmista, että keittoastian kahvat akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi eivät ole keittotason etureunan suosittelemme ruokien kypsennystä yläpuolella. Varmista, että keittoa- mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa...
 • Page 35: Vianmääritys

  SUOMI 6.1 Sytytystulpan puhdistaminen 6.2 Jaksottainen hoito Tämä toiminto saavutetaan keraamisella Pyydä lähintä valtuutettua huoltoliikettä sytytystulpalla, jossa on metallinen elek- tarkistamaan kaasuputki ja mahdollinen trodi. Pidä nämä komponentit täysin puh- paineensäädin säännöllisesti. taina, jotta sytyttäminen ei olisi vaikeaa, ja tarkista, että polttimen kannen aukoissa ei ole tukkiutumia.
 • Page 36: Asennus

  36 www.electrolux.com MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä Kiinnitä se ohjekirjaan Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä 8. ASENNUS VAROITUS! Varmista, että...
 • Page 37 SUOMI Joustava putki sopii asennukseen silloin, Sytytä poltin. kun: Käännä väännin minimiasentoon. – se ei voi kuumentua huoneen lämpöti- Irrota väännin. laa korkeammaksi, yli 30 °C lämpötilaan Säädä ohivirtauksen säätöruuvia – se on korkeintaan 1500 mm pitkä ohutta ruuvitalttaa käyttäen. –...
 • Page 38 38 www.electrolux.com • Varmista, että laitteen verkkovirtakyt- kentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. • Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrot- taessasi. Vedä aina pistokkeesta. • Tulipalovaara on olemassa, jos laite liite- tään jatkojohdolla tai muulla vastaavalla tavalla. Varmista, että maadoitusliitäntä on standardien ja määräyksien mukai- nen.
 • Page 39: Tekniset Tiedot

  SUOMI seen turvallisuussyistä ja jotta uuni voitai- Kaluste, jossa on uuni siin poistaa helposti. Keittotason aukon mittojen on oltava il- moitettujen mittojen mukaisia ja keittiöka- 50 cm 120 cm lusteessa on oltava tuuletusaukkoja hyvän ilmankierron takaamiseksi. Keittotason ja uunin sähköliitännät on asennettava erik- 180 cm 360 cm 9.
 • Page 40 40 www.electrolux.com Kaasupolttimet TYYPPI NOR- ALHAI- NORMAALI TEHO MAALI MAAKAASU Nestekaasu TEHO TEHO G20 (2H) 20 mbar (Butaani/Pro- paani) G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar suut 1/100 m³/h suut 1/100 Lisä- 0.33 0.095 Pikapoltin 3.0 (maa- 0.75 0.286 kaasu) 2.8 (nes- tekaasu) Kaasupolttimet G20 13 mbar - koskee vain Venäjää...
 • Page 41 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ........53 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 42: Consignes De Sécurité

  42 www.electrolux.com 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneuse- ment les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez tou- jours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 43: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. •...
 • Page 44 44 www.electrolux.com • Ne laissez pas le câble d'alimentation 2.2 Utilisation s'emmêler. AVERTISSEMENT • Assurez-vous que le câble d'alimenta- Risque de blessures, de brûlures tion ou la fiche (si présente) n'entrent ou d'électrocution. pas en contact avec les surfaces brû- lantes de l'appareil ou les récipients...
 • Page 45 FRANÇAIS • Prenez soin de ne pas laisser tomber • Nettoyez régulièrement l'appareil afin d'objets ou de récipients sur l'appareil. de maintenir le revêtement en bon état. Sa surface risque d'être endommagée. • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur •...
 • Page 46: Description De L'appareil

  46 www.electrolux.com 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 3.1 Description de la table de cuisson Brûleur rapide Brûleur auxiliaire Manettes de commande 3.2 Manettes de commande Symbole Description alimentation en Symbole Description gaz minimum pas d'alimenta- tion en gaz / posi- tion arrêt...
 • Page 47: Conseils Utiles

  FRANÇAIS Si le brûleur s'éteint accidentelle- ment, tournez la manette de com- mande sur la position Arrêt et at- tendez au moins 1 minute avant d'essayer une nouvelle fois d'allu- mer le brûleur. Le générateur d'étincelles se dé- clenche automatiquement à la mi- se sous tension de l'appareil, après l'installation ou une coupure d'électricité.
 • Page 48: Entretien Et Nettoyage

  48 www.electrolux.com AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Assurez-vous que le fond des ré- Assurez-vous que les poignées cipients ne dépasse pas au-des- des récipients ne dépassent pas sus des manettes de commande. du devant de la table de cuisson. Si les manettes de commande se Assurez-vous que les récipients...
 • Page 49: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS Pour finir, frottez l'appareil avec un métallique. Maintenez ces éléments pro- chiffon propre. pres pour prévenir un allumage difficile et L'acier inoxydable peut ternir s'il est trop vérifier que les trous de la couronne du chauffé. Gardez à l'esprit que vous ne de- brûleur ne sont pas obstrués.
 • Page 50: Installation

  50 www.electrolux.com de et adaptée. Ces données figurent 7.1 Étiquettes fournies avec le sur la plaque signalétique fournie. sac d'accessoires • Description du modèle .... Collez les étiquettes adhésives comme in- • Référence produit (PNC) .... diqué ci-dessous : • Numéro de série (S.N.) ....
 • Page 51 FRANÇAIS Assurez-vous que la pression de L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique l'alimentation en gaz de l'appareil lorsque : correspond aux valeurs recom- – il ne peut pas devenir plus chaud que la mandées. Le raccordement régla- température ambiante, à savoir plus de ble est relié...
 • Page 52 52 www.electrolux.com Si la pression de l'alimentation en gaz 8.4 Branchement électrique peut être modifiée ou est différente de la • Vérifiez que la tension nominale et le ty- pression nécessaire, vous devez monter pe d'alimentation figurant sur la plaque un système de réglage de la pression sur...
 • Page 53: Caracteristiques Techniques

  FRANÇAIS accessible au cas où une intervention 8.6 Encastrement technique serait nécessaire. 30 mm min. 650 mm 490 mm min 20 mm 40-50 mm (max 150 mm) 55 mm 60 mm 30 mm 270 mm Si vous devez installer plusieurs tables de cuisson de 30 cm les unes à...
 • Page 54 54 www.electrolux.com Longueur : 490 mm Dimensions de la niche d'encastrement de la table de cuisson Largeur : 270 mm Puissance Brûleur rapide : 3,0 kW (gaz naturel) 2,8 kW (gaz liquéfié) Brûleur auxiliaire : 1,0 kW PUISSANCE TOTALE :...
 • Page 55 FRANÇAIS 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole électroniques. Ne jetez pas les appareils . Déposez les emballages dans les portant le symbole avec les ordures conteneurs prévus à cet effet. ménagères. Emmenez un tel produit dans Contribuez à...
 • Page 56 www.electrolux.com/shop...