Download Print this page

Advertisement

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
EN
User manual
DA Brugervejledning
DE
Benutzerhandbuch
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
ES
Manual del usuario
FI
Käyttöopas
FR
Mode d'emploi
3
IT
Manuale utente
13
NL
Gebruiksaanwijzing
23
NO Brukerhåndbok
35
PT
Manual do utilizador
47
SV
Användarhandbok
59
TR
Kullanım kılavuzu
69
AR
SCD505
79
89
99
109
121
131
141

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SCD505

   Related Manuals for Philips SCD505

   Summary of Contents for Philips SCD505

 • Page 1

  Register your product and get support at www.philips.com/AVENT SCD505 User manual Manuale utente DA Brugervejledning Gebruiksaanwijzing Benutzerhandbuch NO Brukerhåndbok Εγχειρίδιο χρήσης Manual do utilizador Manual del usuario Användarhandbok Käyttöopas Kullanım kılavuzu Mode d’emploi...

 • Page 2: Table Of Contents

  Contents 1 Introduction 2 Important Recycling Electromagnetic fields (EMF) 3 Overview Parent unit Baby unit 4 Get started Charge the parent unit Set up the baby unit 5 Use your baby monitor Operating range Change the microphone sensitivity ECO mode Reset the baby monitor 6 Guarantee and service 7 Frequently asked questions...

 • Page 3: Introduction

  2 Important Congratulations on your purchase and welcome Read this user manual carefully before you use to Philips AVENT! To fully benefit from the the baby monitor and save the user manual for support that Philips AVENT offers, register your future reference.

 • Page 4: Recycling

  • If you replace the batteries, use the type This Philips AVENT appliance complies with all of batteries specified in this user manual. standards regarding electromagnetic fields (EMF). If Replace all the batteries in the unit at the handled properly and according to the instructions same time.

 • Page 5: Overview

  3 Overview • Press and hold to turn on or turn off the parent unit Parent unit • Press to change the volume • Flashes red: The rechargeable batteries are low in power. • Flashes green: The rechargeable batteries are in charging mode. •...

 • Page 6: Baby Unit

  Baby unit • Press and hold to turn on or turn off the baby unit b on • In green: The baby unit is turned on. c PAGE • Press to locate the parent unit • Press to stop paging alerts d Microphone e Nightlight •...

 • Page 7: Get Started

  4 Get started Set up the baby unit You can connect the baby unit to the mains or insert non-rechargeable batteries to operate it. Charge the parent unit For added reassurance, insert non-rechargeable batteries to guarantee a backup in case of power supply failure.

 • Page 8: Use Your Baby Monitor

  » If no link is established, the link 5 Use your baby indicator flashes red. The parent unit monitor beeps from time to time. Position the baby monitor: Keep the baby unit and the mains cord at least 1 metre/3.5 feet away from your Link the parent unit to the baby unit: baby.

 • Page 9: Operating Range

  Operating range ECO mode • In normal mode: When you monitor your baby from a small • Outdoors: up to 330 metres/ distance, you can enable ECO mode. In ECO 1000 feet mode, the baby monitor consumes less energy, • Indoors: up to 50 metres/150 feet but still ensures that you can hear your baby •...

 • Page 10: Guarantee And Service

  If you need service or information or if you Why doesn’t the link indicator on the parent have a problem, please visit the Philips AVENT unit light up when I press on the parent website at www.philips.com/AVENT welcome...

 • Page 11

  Why don’t I hear a sound? Why can’t I hear The specific operating range of the baby my baby cry? monitor is 330 metres/1000 feet. Why does • Increase the volume of the parent unit. my baby monitor manage a much smaller •...

 • Page 12

  Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Vigtigt Genanvendelse Elektromagnetiske felter (EMF) 3 Oversigt Forældreenhed Babyenhed 4 Kom godt i gang Oplad forældreenheden Konfigurer babyenheden 5 Brug din babyalarm Senderækkevidde Juster mikrofonens følsomhed ECO-modus Nulstil babyalarmen 6 Garanti og service 7 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

 • Page 13: Indledning

  1 Indledning 2 Vigtigt Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden babyalarmen tages i brug. Gem AVENT! Hvis du vil have fuldt udbytte af den brugervejledningen til eventuel senere brug. support, Philips AVENT tilbyder, kan du registrere dit produkt på...

 • Page 14: Genanvendelse

  Elektromagnetiske felter (EMF) denne brugervejledning. • Hvis du udskifter batterierne, skal du Dette Philips AVENT-apparat overholder alle bruge den type batterier, der er angivet standarder i forhold til elektromagnetiske i denne brugervejledning. Udskift alle felter (EMF). Hvis apparatet håndteres batterierne i enheden på...

 • Page 15: Oversigt

  3 Oversigt • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for forældreenheden Forældreenhed • Tryk for at ændre lydstyrken • Blinker rødt: De genopladelige batterier er næsten opbrugt. • Blinker grønt: De genopladelige batterier er i opladningstilstand. • Tryk og hold nede for at aktivere ECO-modus •...

 • Page 16: Babyenhed

  Babyenhed • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for babyenheden b on • Grøn: Babyenheden er tændt. c PAGE • Tryk for at finde forældreenheden • Tryk for at stoppe søgealarmer d Mikrofon e Natlampe • Tryk for at afspille den næste vuggevise •...

 • Page 17: Kom Godt I Gang

  4 Kom godt i gang Konfigurer babyenheden Du kan slutte babyenheden til stikkontakten eller isætte ikke-genopladelige batterier for at Oplad forældreenheden anvende den. For ekstra sikkerhed skal du isætte ikke-genopladelige batterier som garanti for reservestrøm i tilfælde af strømsvigt. Bemærk Før du slutter babyenheden til •...

 • Page 18: Brug Din Babyalarm

  » Hvis der ikke etableres forbindelse, 5 Brug din blinker link-indikatoren rødt. babyalarm Forældreenheden bipper en gang imellem. Placer babyalarmen: Hold babyenheden og netledningen Forbind forældreenheden med babyenheden: mindst 1 meter væk fra barnet. Tryk og hold nede på babyenheden i to sekunder.

 • Page 19: Senderækkevidde

  Senderækkevidde ECO-modus • I normal tilstand: Når du overvåger dit barn på kort afstand, • Udendørs: op til 330 meter kan du aktivere ECO-modus. I ECO-modus • Indendørs: op til 50 meter forbruger babyalarmen mindre strøm, men • I ECO-modus: sikrer stadig, at du kan høre dit barn mere •...

 • Page 20: Garanti Og Service

  Philips Kundecenter i forældreenheden? folderen “World-Wide Guarantee”. Hvis der • Slut forældreenheden til en ikke findes et Philips Kundecenter i dit land, kan strømforsyning. du henvende dig til den lokale Philips-forhandler. • Nulstil forældreenheden til standardindstillingerne. Hvorfor lyser indikatoren on på babyenheden ikke, når jeg trykker på...

 • Page 21

  Hvorfor afgiver forældreenheden en skinger, Hvorfor løber de ikke-genopladelige batterier hvinende tone? i babyenheden så hurtigt tør for strøm? • Placer forældreenheden og babyenheden Hvordan sparer jeg på batterierne? mindst 1,5 meter fra hinanden. Det tager • Skru ned for højttalerens lydstyrke eller et par sekunder, før støjundertrykkelsen mikrofonens følsomhed.

 • Page 22

  Inhaltsangabe 1 Einführung 2 Wichtig Recycling Elektromagnetische Felder 3 Überblick Elterneinheit Babyeinheit 4 Erste Schritte Elterneinheit aufladen Babyeinheit einrichten 5 Babyphone verwenden Empfangsbereich Mikrofonempfindlichkeit ändern ECO-Modus Das Babyphone zurücksetzen 6 Garantie und Kundendienst 7 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

 • Page 23: Einführung

  WARNUNG! Um eine Strangulation mit www.philips.com/AVENT registrieren. dem Netzkabel zu verhindern, halten Sie die Babyeinheit und das Netzkabel außerhalb der Philips AVENT hat es sich zur Aufgabe Reichweite Ihres Kindes, mindestens 1 Meter. gemacht, zuverlässige Produkte für Babys und Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

 • Page 24: Recycling

  • Setzen Sie die Batterien richtig ein (+/-). Ersatz • Nehmen Sie die Batterien heraus, • Verwenden Sie beim Austausch der wenn Sie das Produkt länger als Adapter den Adaptertyp, der in diesem 30 Tage nicht verwenden. Benutzerhandbuch angegeben wird. •...

 • Page 25: Elektromagnetische Felder

  Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Elektromagnetische Felder Dieses Philips AVENT Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

 • Page 26

  o Batteriefach • Halten Sie diese Taste gedrückt, p AC/DC-Adapter mit dem gleichen Typ um die Elterneinheit ein- oder wie für die Babyeinheit auszuschalten. q Halstrageband • Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu ändern. • Blinkt rot: Die wiederaufladbaren Batterien sind fast leer.

 • Page 27: Babyeinheit

  b on Babyeinheit • Leuchtet grün: Die Babyeinheit ist eingeschaltet. c PAGE • Drücken Sie diese Taste, um die Elterneinheit zu suchen. • Drücken Sie diese Taste, um die Suchsignale zu beenden. d Mikrofon e Nachtlicht • Drücken Sie diese Taste, um das nächste Schlaflied abzuspielen.

 • Page 28: Erste Schritte

  4 Erste Schritte Babyeinheit einrichten Um die Babyeinheit zu betreiben, können Sie sie an die Stromversorgung anschließen oder Elterneinheit aufladen nicht wiederaufladbare Batterien einlegen. Um sicherzustellen, dass das Gerät bei einem Stromausfall betriebsbereit bleibt, legen Sie Hinweis nicht wiederaufladbare Batterien ein. •...

 • Page 29: Babyphone Verwenden

  » 5 Babyphone Wenn keine Verbindung hergestellt wurde, blinkt die Anzeige link rot. Die verwenden Elterneinheit gibt von Zeit zu Zeit einen Signalton aus. So stellen Sie das Babyphone auf: Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit So verbinden Sie die Elterneinheit mit der und das Netzkabel mindestens einen Babyeinheit: Meter von Ihrem Baby entfernt sind.

 • Page 30: Empfangsbereich

  Geräusche klar hören. Weitere Informationen Empfangsbereich zum Empfangsbereich im ECO-Modus erhalten • Im Standardmodus: Sie im Abschnitt “Empfangsbereich”. • Im Freien: bis zu 330 Meter • Im Haus: bis zu 50 Meter Hinweis • Im ECO-Modus: • Vergewissern Sie sich, dass die Elterneinheit •...

 • Page 31: Garantie Und Kundendienst

  Probleme auf, besuchen Sie bitte die der Elterneinheit nicht, wenn ich an der Philips AVENT Website unter www.philips.com/ Elterneinheit drücke? AVENT, oder setzen Sie sich mit dem Philips • Schließen Sie die Elterneinheit an die Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Stromversorgung an.

 • Page 32

  Warum ertönt an der Elterneinheit ein Weshalb entleeren sich die Batterien in der pfeifendes Geräusch? Babyeinheit so schnell? Wie schone ich die • Achten Sie darauf, dass zwischen Batterie? Elterneinheit und Babyeinheit ein • Verringern Sie die Lautsprecherlautstärke Abstand von mindestens 1,5 Metern oder die Mikrofonempfindlichkeit.

 • Page 34

  Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 2 Σημαντικό Ανακύκλωση Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) 3 Επισκόπηση Μονάδα γονέα Μονάδα μωρού 4 Ξεκινήστε Φόρτιση της μονάδας γονέα Ρύθμιση της μονάδας μωρού 5 Χρήση της μονάδας μωρού Εμβέλεια λειτουργίας Αλλαγή της ευαισθησίας μικροφώνου 43 Λειτουργία ECO Επαναφορά...

 • Page 35: Εισαγωγή

  1 Εισαγωγή 2 Σημαντικό Συγχαρητήρια για την αγορά σας και Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης καλώς ήλθατε στη Philips AVENT! Για να προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη συσκευή παρακολούθησης μωρού και που προσφέρει η Philips AVENT, δηλώστε το...

 • Page 36: Ανακύκλωση

  παρακολούθησης μωρού και να Προφυλάξεις ασφαλείας προκαλέσει εγκαύματα και ερεθισμό • Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη στο δέρμα ή στα μάτια: συσκευή παρακολούθησης μωρού σε • Μην επαναφορτίζετε μη θερμοκρασία μεταξύ 10°C (50°F) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 35°C (95°F). Διατηρείτε τη συσκευή •...

 • Page 37: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (emf)

  που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συσκευή Philips AVENT συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η...

 • Page 38

  j talk • Πατήστε παρατεταμένα για • Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενεργοποίηση της λειτουργίας της μονάδας γονέα ομιλίας k Κρίκος για λουράκι λαιμού • Πατήστε για αλλαγή της έντασης l Καπάκι θήκης μπαταριών ήχου m Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA 850mAh •...

 • Page 39: Μονάδα μωρού

  b on Μονάδα μωρού • Ανάβει με πράσινο χρώμα: Η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη. c PAGE • Πατήστε για εντοπισμό της μονάδας γονέα • Πατήστε για διακοπή της εκπομπής ειδοποιήσεων d Μικρόφωνο e Νυχτερινό φως • Πατήστε για αναπαραγωγή του επόμενου...

 • Page 40: Ξεκινήστε

  4 Ξεκινήστε Ρύθμιση της μονάδας μωρού Για να λειτουργήσει η μονάδα μωρού μπορείτε να την συνδέσετε στην πρίζα ή Φόρτιση της μονάδας γονέα να τοποθετήσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για επιπλέον σιγουριά, τοποθετήστε μη επαναφορτιζόμενες Σημείωση μπαταρίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι •...

 • Page 41: Χρήση της μονάδας μωρού

  5 Χρήση της μονάδας μωρού Συνδέστε τη μονάδα γονέα με τη μονάδα μωρού: Πατήστε παρατεταμένα το στη » Εάν δεν δημιουργηθεί σύνδεση, η μονάδα μωρού για δύο δευτερόλεπτα. ένδειξη link αναβοσβήνει με κόκκινο » Η μονάδα μωρού ενεργοποιείται και χρώμα. Η μονάδα γονέα εκπέμπει όλες...

 • Page 42: Εμβέλεια λειτουργίας

  Στεγνά υλικά Πάχος Απώλεια Συμβουλή υλικών εμβέλειας • Απαιτούνται λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα Μεταλλικές < 1 εκ./ 90-100% για να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ της γρίλιες ή μπάρες 0,4 ίντσες μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού. • Όταν η μονάδα γονέα είναι εκτός της Φύλλα...

 • Page 43: Επαναφορά της συσκευής παρακολούθησης μωρού

  ανάβει με μπλε χρώμα και η μονάδα γονέα πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Εάν χρειάζεστε σέρβις/πληροφορίες ή εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Philips AVENT στη διεύθυνση www.philips.com/AVENT welcome ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε...

 • Page 44: Συχνές ερωτήσεις

  Γιατί η μονάδα γονέα παράγει ένα 7 Συχνές διαπεραστικό ήχο; ερωτήσεις • Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο/5 πόδια τη μία από την άλλη. Απαιτούνται λίγα Γιατί η ένδειξη link στη μονάδα γονέα δεν δευτερόλεπτα...

 • Page 45

  Γιατί η μονάδα γονέα αντιδρά με Γιατί ο χρόνος φόρτισης της μονάδας γονέα καθυστέρηση στο κλάμα του μωρού; υπερβαίνει τις 8 ώρες; • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο της • Την πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο μονάδας μωρού είναι στραμμένο προς χρονικό...

 • Page 46

  Contenido 1 Introducción 2 Importante Reciclaje Campos electromagnéticos (CEM) 3 Descripción general Unidad de padres Unidad del bebé 4 Introducción Carga de la unidad de padres Configuración de la unidad del bebé 5 Uso del vigilabebés Alcance de funcionamiento Cambio de la sensibilidad del micrófono 54 Modo ECO Restablecimiento del vigilabebés 6 Garantía y servicio...

 • Page 47: Introducción

  ADVERTENCIA Para evitar la estrangulación www.philips.com/AVENT. con el cable de alimentación, mantenga siempre Philips AVENT se dedica a la fabricación de la unidad del bebé y el cable de alimentación productos fiables para el cuidado del bebé, que fuera del alcance de bebé, al menos a 1 metro proporcionen a los padres la tranquilidad que de distancia.

 • Page 48: Reciclaje

  (CEM) Sustitución • Si sustituye los adaptadores, utilice el tipo Este aparato Philips AVENT cumple todos los de adaptadores especificados en este estándares sobre campos electromagnéticos manual del usuario. (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo •...

 • Page 49: Descripción General

  3 Descripción general • Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad de padres Unidad de padres • Púlselo para cambiar el volumen. • Parpadea en rojo: las pilas recargables están a punto de agotarse. • Parpadea en verde: las pilas recargables están en modo de carga.

 • Page 50: Unidad Del Bebé

  b on Unidad del bebé • En verde: la unidad del bebé está encendida. c PAGE • Púlselo para buscar la unidad de padres • Púlselo para detener las alarmas de búsqueda d Micrófono e Luz de compañía • Púlselo para reproducir la siguiente nana •...

 • Page 51: Introducción

  4 Introducción Configuración de la unidad del bebé Para ponerla en funcionamiento, puede Carga de la unidad de padres conectar la unidad del bebé a la red eléctrica o insertar las pilas no recargables. Para una mayor tranquilidad, inserte pilas no recargables para Nota garantizar un respaldo en caso de un fallo en el •...

 • Page 52: Uso Del Vigilabebés

  » Si no se establece la conexión, el 5 Uso del indicador link parpadea en rojo. La vigilabebés unidad de padres emite un pitido cada cierto tiempo. Coloque el vigilabebés: Mantenga la unidad del bebé y el cable de Conecte la unidad de padres a la unidad del bebé: alimentación al menos a 1 metro/3,5 pies Mantenga pulsado en la unidad del...

 • Page 53: Alcance De Funcionamiento

  Alcance de funcionamiento Cambio de la sensibilidad del micrófono • En el modo normal: • En exteriores: hasta Puede cambiar la sensibilidad del micrófono de 330 metros/1000 pies la unidad del bebé. Hay cinco niveles. • En interiores: hasta Pulse sensitivity varias veces en la unidad 50 metros/150 pies de padres.

 • Page 54: Restablecimiento Del Vigilabebés

  Philips AVENT en www.philips.com/AVENT welcome vigilabebés o póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Philips en su Para restablecer la unidad de padres: país. Puede encontrar el número de teléfono Mantenga pulsado para apagar la del centro de servicio de atención al cliente de...

 • Page 55: Preguntas Más Frecuentes

  7 Preguntas más ¿Por qué la unidad de padres produce un ruido muy agudo? frecuentes • Coloque la unidad de padres y la unidad del bebé a una distancia mínima de 1,5 metros/5 pies. La supresión acústica tarda unos segundos en activarse. ¿Por qué...

 • Page 56

  ¿Por qué se agotan tan rápidamente las pilas no recargables de la unidad del bebé? ¿Cómo ahorro energía de las pilas? • Disminuya el volumen del altavoz o la sensibilidad del micrófono. • Cuando la unidad del bebé no esté en uso, apague la luz de compañía y la unidad del bebé.

 • Page 58

  Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Tärkeää Kierrätys Sähkömagneettiset kentät (EMF) 3 Yleiskuvaus Vanhemman yksikkö Lapsen yksikkö 4 Aloitus Vanhemman yksikön lataaminen Lapsen yksikön määrittäminen 5 Itkuhälyttimen käyttäminen Kuuluvuusalue Mikrofonin herkkyyden muuttaminen ECO-tila Itkuhälyttimen nollaaminen 6 Takuu ja huolto 7 Usein kysytyt kysymykset...

 • Page 59: Johdanto

  Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tervetuloa Philips AVENT -käyttäjäksi! Käytä itkuhälyttimen ensimmäistä käyttökertaa ja hyväksesi Philips AVENT -tuki ja rekisteröi tuote säilytä se tulevaa käyttöä varten. osoitteessa www.philips.com/AVENT. VAROITUS! Säilytä lapsen yksikkö ja virtajohto aina poissa lapsen ulottuvilta ja Philips AVENT on omistautunut sellaisten vähintään 1 metrin päässä, jotta lapsi ei kuristu...

 • Page 60: Kierrätys

  Jos vaihdat sovittimia, käytä tässä (EMF) käyttöoppaassa määritettyä sovitintyyppiä. • Jos vaihdat akkuja, käytä tässä Tämä Philips AVENT -laite vastaa kaikkia käyttöoppaassa määritettyä akkutyyppiä. sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia Vaihda kaikki yksikön akut samanaikaisesti. standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen...

 • Page 61: Yleiskuvaus

  3 Yleiskuvaus • Käynnistä ja sammuta vanhemman yksikkö painamalla pitkään Vanhemman yksikkö • Muuta äänenvoimakkuutta painamalla • Vilkkuu punaisena: akkujen virta on vähissä. • Vilkkuu vihreänä: akut ovat lataustilassa. • Ota ECO-tila käyttöön painamalla pitkään • Sininen: Eco-tila käytössä. e Äänenvoimakkuuden merkkivalot •...

 • Page 62: Lapsen Yksikkö

  Lapsen yksikkö • Käynnistä ja sammuta lapsen yksikkö painamalla pitkään b on • Vihreä: lapsen yksikköön on kytketty virta. c PAGE • Etsi vanhemman yksikkö painamalla • Keskeytä hakuhälytykset painamalla d Mikrofoni e Yövalo • Toista seuraava kehtolaulu painamalla • Toista tai lopeta kehtolaulu painamalla •...

 • Page 63: Aloitus

  4 Aloitus Lapsen yksikön määrittäminen Lapsen yksikköä voi käyttää verkkovirralla tai paristoilla. Yksikköön kannattaa asettaa paristot Vanhemman yksikön varmistukseksi sähkökatkoksen varalta. lataaminen Irrota paristolokeron kansi, ennen kuin liität lapsen yksikön pistorasiaan. Huomautus • Varmista, että vanhemman yksikkö on irrotettu verkkovirrasta ja sammutettu. Irrota paristolokeron kansi.

 • Page 64: Itkuhälyttimen Käyttäminen

  » Jos yhteyden muodostaminen 5 Itkuhälyttimen epäonnistuu, link-merkkivalo vilkkuu käyttäminen punaisena. Vanhemman yksikkö antaa ajoittain äänimerkin. Itkuhälyttimen sijoittaminen: Pidä lapsen yksikkö ja virtajohto vähintään Yhdistä vanhemman yksikkö lapsen yksikköön: 1 metrin päässä lapsesta. Paina lapsen yksikön -painiketta kaksi sekuntia. » Lapsen yksikkö...

 • Page 65: Mikrofonin Herkkyyden Muuttaminen

  • Kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja Huomautus muiden häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan. Kosteat ja märät materiaalit • Varmista, että vanhemman yksikkö on yhteydessä lapsen yksikköön. saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti. Kuivien materiaalien Voit ottaa käyttöön ECO-tilan painamalla aiheuttamat häiriöt esitellään seuraavassa vanhemman yksikön -painiketta kaksi taulukossa: sekuntia.

 • Page 66: Takuu Ja Huolto

  6 Takuu ja huolto 7 Usein kysytyt kysymykset Jos tarvitset huoltoa tai lisätietoja tai laitteen käytössä ilmenee ongelmia, siirry Philips AVENT -sivustoon osoitteessa www.philips.com/AVENT/ Miksi vanhemman yksikön link-merkkivalo ei welcome tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun. syty, kun painan -painiketta? Philipsin asiakaspalvelun puhelinnumero on •...

 • Page 67

  Miksi ääntä ei kuulu? Miksen kuule, kun lapseni Miksi vanhemman yksikön käyttöaika on alle itkee? 24 tuntia? • Lisää vanhemman yksikön • Ensimmäisten 4 latauskerran yhteydessä äänenvoimakkuutta. vanhemman yksikön käyttöaika on • Lisää mikrofonin herkkyyttä. alle 24 tuntia. Akut saavuttavat täyden •...

 • Page 68

  Table des matières 1 Introduction 2 Important Recyclage Champs électromagnétiques (CEM) 3 Aperçu Unité parents Unité bébé 4 Guide de démarrage Charge de l’unité parents Configuration de l’unité bébé 5 Utilisation de votre écoute-bébé Portée Modification de la sensibilité du microphone Mode ÉCO Réinitialisation de l’écoute-bébé...

 • Page 69: Introduction

  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant Félicitations pour votre achat et bienvenue d’utiliser l’écoute-bébé et conservez-le pour un chez Philips AVENT ! Pour profiter pleinement usage ultérieur. de l’assistance offerte par Philips AVENT, enregistrez votre produit à l’adresse suivante : AVERTISSEMENT ! Pour empêcher...

 • Page 70: Recyclage

  Champs électromagnétiques d’utiliser les piles, laissez-les retrouver la (CEM) température ambiante. Remplacement Cet appareil Philips AVENT est conforme • Si vous remplacez les adaptateurs, utilisez à toutes les normes relatives aux champs le type d’adaptateurs précisé dans ce électromagnétiques (CEM). Il répond aux manuel d’utilisation.

 • Page 71: Aperçu

  3 Aperçu • Maintenez le bouton enfoncé pour mettre l’unité parents sous/hors tension Unité parents • Appuyez sur ce bouton pour régler le volume • Lorsque le voyant clignote en rouge, les piles rechargeables sont presque épuisées. • Lorsque le voyant clignote en vert, les piles rechargeables sont en mode charge.

 • Page 72: Unité Bébé

  b on Unité bébé • Lorsque le voyant est vert, l’unité bébé est sous tension. c PAGE • Appuyez sur ce bouton pour localiser l’unité parents • Appuyez sur ce bouton pour arrêter les signaux sonores d’appel d Microphone e Veilleuse •...

 • Page 73: Guide De Démarrage

  4 Guide de Configuration de l’unité bébé démarrage Vous pouvez brancher l’unité bébé sur secteur ou insérer les piles non rechargeables pour la faire fonctionner. Pour garder l’esprit tranquille, insérez les piles non rechargeables afin de garantir une Charge de l’unité parents sauvegarde en cas de panne de courant.

 • Page 74: Utilisation De Votre écoute-bébé

  5 Utilisation de votre écoute-bébé Pour relier l’unité parents à l’unité bébé : » Si aucun lien n’est établi, le voyant link Maintenez enfoncé le bouton de l’unité clignote en rouge. L’unité parents émet bébé pendant deux secondes. un signal sonore de temps en temps. »...

 • Page 75: Portée

  Portée Mode ÉCO Lorsque vous surveillez votre bébé sur une courte • En mode normal : distance, vous pouvez activer le mode ÉCO. En • À l’extérieur : jusqu’à 330 mètres mode ÉCO, l’écoute-bébé consomme moins • À l’intérieur : jusqu’à 50 mètres d’énergie mais vous permet toujours d’entendre •...

 • Page 76: Garantie Et Service

  ? sur le site Web de Philips AVENT à l’adresse • Branchez l’unité parents sur secteur. www.philips.com/AVENT ou contactez le •...

 • Page 77

  Pourquoi l’unité parents produit-elle un son La portée spécifique de l’écoute-bébé est de aigu ? 330 mètres. Pourquoi mon écoute-bébé ne • Placez l’unité parents et l’unité bébé à fonctionne-t-il qu’à une distance bien plus une distance minimum de 1,5 mètre. courte ? L’activation de la suppression acoustique •...

 • Page 78

  Sommario 1 Introduzione 2 Importante Riciclaggio Campi elettromagnetici (EMF) 3 Panoramica Unità genitore Unità bambino 4 Guida introduttiva Carica dell’unità genitore Preparazione dell’unità bambino 5 Utilizzo del baby monitor Portata di funzionamento Modificare la sensibilità del microfono Modalità ECO Ripristinare il baby monitor 6 Garanzia e assistenza 7 Domande frequenti...

 • Page 79: Introduzione

  1 Introduzione 2 Importante Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Prima di utilizzare questo baby monitor, leggere Philips AVENT! Per trarre il massimo vantaggio attentamente il presente manuale utente e dall’assistenza fornita da Philips AVENT, conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

 • Page 80: Riciclaggio

  Ricambio • Se si sostituiscono gli adattatori, usare il tipo di adattatori specificati in questo Questo apparecchio Philips AVENT è conforme a manuale dell’utente. tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici • Se si sostituiscono le batterie, usare il tipo (EMF).

 • Page 81: Panoramica

  3 Panoramica • Tenere premuto per accendere o spegnere l’unità genitore Unità genitore • Premere questi pulsanti per regolare il volume. • Se lampeggia in rosso: le batterie ricaricabili sono scariche. • Se lampeggia in verde: le batterie ricaricabili sono in modalità di carica. •...

 • Page 82: Unità Bambino

  b on Unità bambino • In verde: unità bambino accesa. c PAGE • Premere questo pulsante per localizzare l’unità genitore • Premere questo pulsante per interrompere gli allarmi del ricevitore d Microfono e Luce notturna • Premere questo pulsante per riprodurre la ninna nanna successiva •...

 • Page 83: Guida Introduttiva

  4 Guida Preparazione dell’unità bambino introduttiva L’unità bambino può funzionare sia se viene collegata all’alimentazione che alle batterie non ricaricabili. Per un’ulteriore rassicurazione, inserire le batterie non ricaricabili che entreranno in Carica dell’unità genitore funzione in caso di guasti all’alimentazione. Prima di collegare l’unità...

 • Page 84: Utilizzo Del Baby Monitor

  » Se il collegamento non è stato stabilito, 5 Utilizzo del baby la spia link lampeggia in rosso. L’unità monitor genitore emette un segnale a intervalli. Posizionare il baby monitor: Tenere l’unità bambino e il cavo di alimentazione ad almeno 1 metro di Collegare l’unità...

 • Page 85: Portata Di Funzionamento

  Portata di funzionamento Modalità ECO Quando si controlla il bambino da una distanza • In modalità normale: breve, è possibile attivare la modalità ECO. Nella • All’esterno: fino a 330 metri modalità ECO, il baby monitor consuma meno • All’interno: fino a 50 metri energia, ma consente comunque di sentire il •...

 • Page 86: Garanzia E Assistenza

  Philips AVENT all’indirizzo www.philips.com/ • Collegare l’unità genitore a AVENT oppure contattare il Centro assistenza un’alimentazione. Philips del proprio paese. Il numero di telefono • Ripristinare l’unità genitore alle del Centro assistenza Philips è riportato impostazioni predefinite. nell’opuscolo della garanzia. Se nel proprio paese non è...

 • Page 87

  Perché l’unità genitore produce un rumore Perché le batterie non ricaricabili dell’unità acuto? bambino si esauriscono così velocemente? • Posizionare l’unità genitore e l’unità Come si preserva la carica della batteria? bambino a una distanza minima di • Ridurre il volume dell’altoparlante o la 1,5 metri.

 • Page 88

  Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Belangrijk Recycling Elektromagnetische velden (EMV) 3 Overzicht Ouderunit Babyunit 4 Aan de slag De ouderunit opladen De babyunit klaarmaken voor gebruik 5 De babyfoon gebruiken Bereik De microfoongevoeligheid wijzigen ECO-modus De babyfoon opnieuw instellen 6 Garantie en service 7 Veelgestelde vragen...

 • Page 89: Inleiding

  Philips AVENT! Registreer uw product op voordat u de babyfoon gaat gebruiken en www.philips.com/AVENT om optimaal gebruik bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien te kunnen maken van de door Philips AVENT nodig te kunnen raadplegen. geboden ondersteuning. WAARSCHUWING! Voorkom wurging...

 • Page 90: Recycling

  Elektromagnetische velden (EMV) • Als u de adapters vervangt, dient u het type adapter te gebruiken dat in deze Dit Philips AVENT-apparaat voldoet gebruikershandleiding wordt vermeld. aan alle richtlijnen met betrekking tot • Als u de batterijen vervangt, dient u het elektromagnetische velden (EMV).

 • Page 91: Overzicht

  3 Overzicht • Houd deze knop ingedrukt om de ouderunit in of uit te schakelen Ouderunit • Druk hierop om het volume te wijzigen • Knippert rood: de oplaadbare batterijen zijn bijna leeg. • Knippert groen: de oplaadbare batterijen worden opgeladen. •...

 • Page 92: Babyunit

  b on Babyunit • Brandt groen: de babyunit is ingeschakeld. c PAGE • Druk hierop om de ouderunit te zoeken • Druk hierop om het afgeven van oproepsignalen te stoppen d Microfoon e Nachtlampje • Druk hierop om het volgende slaapliedje af te spelen •...

 • Page 93: Aan De Slag

  4 Aan de slag De babyunit klaarmaken voor gebruik U kunt de babyunit aansluiten op netstroom of De ouderunit opladen niet-oplaadbare batterijen plaatsen. Plaats voor de zekerheid niet-oplaadbare batterijen in de babyunit voor het geval de stroom uitvalt. Opmerking Verwijder het deksel van het batterijvak •...

 • Page 94: De Babyfoon Gebruiken

  » Als er geen koppeling kan worden 5 De babyfoon gemaakt, knippert de link-indicator gebruiken rood. De ouderunit piept zo nu en dan. De babyfoon plaatsen: Houd de babyunit en het netsnoer op ten minste 1 meter afstand van uw baby. Koppel de ouderunit aan de babyunit: Houd twee seconden ingedrukt op de...

 • Page 95: Bereik

  Bereik ECO-modus U kunt de ECO-modus inschakelen als u uw • In normale modus: baby vanaf een kleine afstand in de gaten houdt. • Buiten: tot 330 meter In de ECO-modus verbruikt de babyfoon • Binnen: tot 50 meter minder energie, maar blijft u uw baby altijd •...

 • Page 96: Garantie En Service

  Philips Consumer Care Centre in het ouderunit. ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Philips Consumer Care Centre in uw land is, ga Waarom gaat de on-indicator op de babyunit niet dan naar uw Philips-dealer. branden wanneer ik op de babyunit op druk? •...

 • Page 97

  Waarom hoor ik geen geluid? Waarom kan ik Waarom is de gebruiksduur van mijn mijn baby niet horen huilen? ouderunit minder dan 24 uur? • Zet het volume van de ouderunit hoger. • Wanneer de ouderunit de eerste 4 keer •...

 • Page 98

  Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Viktig Resirkulering Elektromagnetiske felt (EMF) 3 Oversikt Foreldreenhet Babyenhet 4 Komme i gang Lade foreldreenheten Konfigurere babyenheten 5 Bruke babymonitoren Driftsrekkevidde Endre følsomheten til mikrofonen ECO-modus Tilbakestille babymonitoren 6 Garanti og service 7 Vanlige spørsmål...

 • Page 99: Innledning

  ADVARSEL! Hold alltid babyenheten og Philips AVENT er svært opptatt av å produsere ledningen utenfor babyens rekkevidde, minst omsorgsfulle og pålitelige produkter som gir 1 meter unna, for å unngå at babyen blir kvalt foreldrene den tryggheten de trenger.

 • Page 100: Resirkulering

  Elektromagnetiske felt (EMF) • Hvis du bytter ut batteriene, må du bruke batteritypene som er angitt i denne Dette Philips AVENT apparatet overholder brukerhåndboken. Bytt ut alle batteriene i alle standarder som gjelder elektromagnetiske enheten samtidig. felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å...

 • Page 101: Oversikt

  3 Oversikt • Trykk på og hold nede for å slå av eller på foreldreenheten. Foreldreenhet • Trykk på for å endre volumet. • Blinker rødt: De oppladbare batteriene er snart utladet. • Blinker grønt: De oppladbare batteriene er i lademodus. •...

 • Page 102: Babyenhet

  Babyenhet • Trykk på og hold nede for å slå av eller på babyenheten. b på • Lyser grønt: Babyenheten er slått på. c SIDE • Trykk på for å finne foreldreenheten. • Trykk på for å stoppe varslene for søking.

 • Page 103: Komme I Gang

  4 Komme i gang Konfigurere babyenheten Du kan koble babyenheten til strømuttaket, eller sette inn batterier som ikke er oppladbare, for Lade foreldreenheten å bruke den. Du kan som en ekstra sikkerhet sette inn batterier som ikke er oppladbare, i tilfelle det oppstår et strømbrudd.

 • Page 104: Bruke Babymonitoren

  » Hvis det ikke opprettes en kobling, 5 Bruke blinker kobling-indikatoren rødt. babymonitoren Foreldreenheten piper av og til. Plassering av babymonitoren: Hold babyenheten og strømledningen minst 1 meter fra babyen. Koble foreldreenheten til babyenheten: Trykk på og hold nede på babyenheten i to sekunder.

 • Page 105: Driftsrekkevidde

  Driftsrekkevidde ECO-modus • I normal modus: Når du overvåker babyen fra en kort avstand, • Utendørs: opptil 330 meter kan du aktivere ECO-modusen. I ECO-modusen • Innendørs: opptil 50 meter bruker babymonitoren mindre strøm, men • I ECO-modus: sørger fortsatt for at du hører babyen klart, uten •...

 • Page 106: Garanti Og Service

  Du finner telefonnummeret til Philips’ Hvorfor lyser ikke på-indikatoren på kundestøtte i garantiheftet. Hvis det ikke er babyenheten når jeg trykker på på noen Philips kundestøtte der du bor, går du til babyenheten? den lokale Philips-forhandleren. • Bytt ut batteriene i babyenheten, eller koble den til et strømuttak.

 • Page 107

  Hvorfor hører jeg ingen lyd? Hvorfor kan jeg Hvorfor er driftstiden til foreldreenheten ikke høre at babyen gråter? kortere enn 24 timer? • Øk volumet på foreldreenheten. • Når foreldreenheten lades opp de fire • Øk følsomheten til mikrofonen. første gangene, er driftstiden på mindre •...

 • Page 108

  Índice 1 Introdução 2 Importante Reciclagem Campos electromagnéticos (CEM) 3 Visão geral Unidade dos pais Unidade do bebé 4 Introdução Carregar a unidade dos pais Configurar a unidade do bebé 5 Utilizar o seu intercomunicador para bebé Alcance de funcionamento Alterar a sensibilidade do microfone Modo ECO Repor o intercomunicador para bebé...

 • Page 109: Introdução

  1 Introdução 2 Importante Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips Leia cuidadosamente este manual do utilizador AVENT! Para usufruir de todas as vantagens do antes de utilizar o intercomunicador para bebé suporte oferecidas pela Philips AVENT, registe o e guarde-o para uma eventual consulta futura.

 • Page 110: Reciclagem

  • retire as pilhas se não for utilizar Substituição o produto durante um período • Se substituir os transformadores, utilize superior a 30 dias, o tipo de transformadores especificado • mantenha as pilhas afastadas de calor neste manual do utilizador. excessivo, como luz do sol, fogo ou •...

 • Page 111: Campos Electromagnéticos (cem)

  Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips AVENT cumpre todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas...

 • Page 112

  o Compartimento das pilhas • Mantenha premido para ligar ou p Transformador CA/CC, com o mesmo desligar a unidade dos pais tipo que a unidade do bebé q Fita para o pescoço • Prima para alterar o volume • Intermitência a vermelho: As baterias recarregáveis têm pouca potência.

 • Page 113: Unidade Do Bebé

  b ligado Unidade do bebé • Verde: A unidade do bebé está ligada. c PÁGINA • Prima para localizar a unidade dos pais • Prima para parar a emissão de alertas d Microfone e Luz de presença • Prima para reproduzir a próxima canção de embalar •...

 • Page 114: Introdução

  4 Introdução Configurar a unidade do bebé Pode ligar a unidade do bebé à alimentação ou colocar pilhas não recarregáveis para a operar. Carregar a unidade dos pais Para uma confiança adicional, coloque baterias não recarregáveis para garantir energia de reserva em caso de falhas de alimentação.

 • Page 115: Utilizar O Seu Intercomunicador Para Bebé

  » 5 Utilizar o seu Quando a ligação é estabelecida, o indicador ligação acende a verde. intercomunicador para bebé Ligue a unidade dos pais à unidade do bebé: Mantenha premido na unidade do bebé durante dois segundos. » » A unidade de bebé liga-se e todos Se não for estabelecida nenhuma os indicadores na unidade do bebé...

 • Page 116: Alcance De Funcionamento

  Alterar a sensibilidade do Dica microfone • Demora menos de 15 segundos a estabelecer a ligação entre a unidade dos pais e a unidade do bebé. Pode alterar a sensibilidade do microfone da • Quando a unidade dos pais está fora do unidade do bebé.

 • Page 117: Repor O Intercomunicador Para Bebé

  Web site da Philips AVENT em www.philips.com/AVENT para bebé ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Pode encontrar o número Para repor a unidade dos pais: de telefone do Centro de Apoio ao Cliente da Mantenha premido para desligar a Philips no folheto da garantia mundial.

 • Page 118: Perguntas Frequentes

  Por que razão a unidade dos pais emite um 7 Perguntas ruído muito estridente? frequentes • Posicione a unidade dos pais e a unidade do bebé a uma distância mínima de 1,5 metros. Demora alguns segundos até a supressão acústica ser activada. Por que razão o indicador ligação na unidade •...

 • Page 119

  Por que razão as pilhas não recarregáveis da unidade do bebé ficam sem carga tão depressa? Como poupo energia das pilhas? • Diminua o volume do altifalante ou a sensibilidade do microfone. • Quando a unidade do bebé não estiver a ser utilizada, desligue a luz nocturna e a unidade do bebé.

 • Page 120

  Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 Viktigt Återvinning Elektromagnetiska fält (EMF) 3 Översikt Föräldraenhet Babyenhet 4 Komma igång Ladda föräldraenheten Konfigurera babyenheten 5 Använda babyvakten Räckvidd Ändra mikrofonkänsligheten ECO-läge Återställa babyvakten 6 Garanti och service 7 Vanliga frågor...

 • Page 121: Introduktion

  1 Introduktion 2 Viktigt Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Läs användarhandboken noggrant innan AVENT! Genom att registrera din produkt på du använder babyvakten och spara den för www.philips.com/AVENT kan du dra nytta av framtida bruk. Philips AVENT.

 • Page 122: Återvinning

  Innan du använder batterierna Elektromagnetiska fält (EMF) bör de återgå till rumstemperatur. Byten Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller • Om du byter ut adaptrarna bör du alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). använda de typer av adaptrar som anges i Om apparaten hanteras på...

 • Page 123: Översikt

  3 Översikt • Håll nedtryckt för att slå på eller stänga av föräldraenheten Föräldraenhet • Tryck för att ändra volym • Blinkar med rött sken: De laddningsbara batterierna är svaga. • Blinkar med grönt sken: De laddningsbara batterierna är i laddningsläge.

 • Page 124: Babyenhet

  Babyenhet • Håll nedtryckt för att slå på eller stänga av babyenheten b på • Grönt sken: Babyenheten är påslagen. c SIDA • Tryck här för att hitta föräldraenheten • Tryck här för att stoppa söksignal d Mikrofon e Nattlampa •...

 • Page 125: Komma Igång

  4 Komma igång Konfigurera babyenheten Du kan ansluta babyenheten till elnätet eller sätta in icke-laddningsbara batterier för att driva Ladda föräldraenheten den. Sätt för säkerhets skull i icke-laddningsbara batterier för att få ett garanterat reservbatteri vid ett eventuellt strömavbrott. Kommentar Innan du ansluter babyenheten •...

 • Page 126: Använda Babyvakten

  5 Använda babyvakten Koppla ihop föräldraenheten och babyenheten: Håll på babyenheten nedtryckt i två sekunder. » Om ingen anslutning upprättas » Babyenheten slås på, och alla blinkar anslutning-indikatorn rött. indikatorer på babyenheten lyser en Föräldraenheten piper då och då. kort stund. Placera babyvakten: Håll babyenheten och nätsladden minst en meter från babyn.

 • Page 127: Räckvidd

  Räckvidd ECO-läge • I normalt läge: När du övervakar babyn från ett kort avstånd • Utomhus: upp till 330 meter kan du aktivera ECO-läge. I ECO-läge förbrukar • Inomhus: upp till 50 meter babyvakten mindre energi, men den ser • I ECO-läge: fortfarande till att du kan höra babyn tydligt utan •...

 • Page 128: Garanti Och Service

  • Återställ föräldraenheten till welcome eller kontaktar Philips kundtjänst standardinställningarna. i landet. Du hittar telefonnumret till Philips kundtjänst i garantibroschyren. Om Philips inte Varför tänds inte på-indikatorn på har någon kundtjänst i ditt land kan du besöka babyenheten när jag trycker på...

 • Page 129

  Varför hör inte jag något ljud? Varför kan jag Varför är babyvaktens drifttid kortare än inte höra mitt barn skrika? 24 timmar? • Höj volymen på föräldraenheten. • När föräldraenheten har laddats de första • Öka mikrofonens känslighet. fyra gångerna är drifttiden mindre än •...

 • Page 130

  İçindekiler 1 Giriş 2 Önemli Geri dönüşüm Elektromanyetik alanlar (EMF) 3 Genel Bakış Ana ünite Bebek ünitesi 4 Başlarken Ana üniteyi şarj edin Bebek ünitesinin kurulması 5 Bebek monitörünün kullanımı Çalışma menzili Mikrofon hassasiyetinin değiştirilmesi Ekonomik mod Bebek monitörünün sıfırlanması 6 Garanti ve servis 7 Sıkça sorulan sorular...

 • Page 131: Giriş

  2 Önemli Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, UYARI! Güç kablosu nedeniyle boğulmaya ürününüzü www.philips.com/AVENT adresinde izin vermemek için, bebek ünitesini ve güç...

 • Page 132: Geri Dönüşüm

  Pilleri değiştirecekseniz, bu kullanım Elektromanyetik alanlar (EMF) kılavuzunda belirtilen türde piller kullanın. Bir ünitedeki bütün pilleri aynı zamanda değiştirin. Bu Philips AVENT cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Geri dönüşüm Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı...

 • Page 133: Genel Bakış

  3 Genel Bakış • Ana üniteyi açmak veya kapatmak için düğmeyi basılı tutun Ana ünite • Ses seviyesini değiştirmek için basın • Yanıp sönen kırmızı ışık: Şarj edilebilir pillerin gücü azalmıştır. • Yanıp sönen yeşil ışık: Şarj edilebilir piller şarj olma modundadır. •...

 • Page 134: Bebek ünitesi

  Bebek ünitesi • Bebek ünitesini açmak veya kapatmak için basılı tutun b açık • Yeşil ışık: Bebek ünitesi açık. c SAYFA • Ana üniteyi bulmak için basın • Çağrıları durdurmak için basın d Mikrofon e Gece ışığı • Bir sonraki ninniyi çalmak için basın •...

 • Page 135: Başlarken

  4 Başlarken Bebek ünitesinin kurulması Çalıştırmak için, bebek ünitesini ana şebekeye bağlayabilir veya şarj edilebilir pilleri takabilirsiniz. Ana üniteyi şarj edin Bir güç kesintisi nedeniyle çalışmasını aksatmayı önlemek için, yedek güç sağlamak amacıyla şarj edilebilir pilleri takın. Bebek ünitesini ana şebekeye bağlamadan •...

 • Page 136: Bebek Monitörünün Kullanımı

  5 Bebek monitörünün kullanımı Ana ünite ile bebek ünitesi arasında bağlantı » Bağlantı kurulmazsa bağlantı göstergesi kurma: kırmızı renkte yanıp söner. Ana ünite Bebek ünitesindeki düğmesini iki saniye belirli zaman aralıklarıyla bip sesi çıkarır. boyunca basılı tutun. Bebek monitörünün yerleştirilmesi: »...

 • Page 137: Çalışma Menzili

  Çalışma menzili Ekonomik mod • Normal modda: Bebeğinizi kısa mesafeden takip ederken ECO • Dış mekan: 330 metreye kadar modunu kullanabilirsiniz. ECO modunda bebek • İç mekan: 50 metreye kadar monitörü daha az enerji harcar, ancak yine de • ECO modunda: bebeğinizin sesini araya giren herhangi bir ses •...

 • Page 138: Garanti Ve Servis

  çapında garanti broşüründe bulabilirsiniz. • Bebek ünitesinin pillerini değiştirin veya Ülkenizde Philips Tüketici Danışma Merkezi bebek ünitesini bir güç kaynağına bağlayın. yoksa, lütfen yerel Philips satıcınızı ziyaret edin. • Bebek ünitesini varsayılan ayarlara sıfırlayın. Ana ünitedeki göstergesi, üniteyi şarj etmeye başlamama rağmen neden yanmıyor?

 • Page 139

  Neden hiç bir ses duyamıyorum? Bebeğimin Ana ünitem neden 24 saatten daha az bir süre ağlamasını neden duyamıyorum? çalışıyor? • Ana ünitenin sesini açın. • Ana ünite ilk 4 sefer şarj edildiğinde, • Mikrofonun hassasiyetini artırın. çalışma süresi 24 saatten daha azdır. •...

 • Page 140

  (EMF)

 • Page 141

  !Philips AVENT Philips www.philips.com/ AVENT .AVENT 3.5/ Philips AVENT Philips AVENT • DECT • • • • • • • • (-/+) • • • • • • • • •...

 • Page 142

  • • • .EC/2002/96 • • • • 35 ( EC/2006/66 • ‘Pb’ • • (EMF) Philips AVENT . ( EMF)

 • Page 143

  • • • • • • • • link h • • sensitivity i • talk j • NiMH AAA...

 • Page 144

  • on b • PAGE c • • • • • • • • R6 AA 100-240 • • SSW- • SSW- 1920UK-2 1920EU-2...

 • Page 145

  • (-/+) R6 AA (-/+) € • • •...

 • Page 146

  3.5/ > 1m/3.5ft € > 1.5m/5ft € • • link • € knil € knil • 1000/ • 150/ • • 850/ • • 100% € knil...

 • Page 147

  € 0-10% 5-35% 30-100% 0.4/ 1 > 90-100% 0.4/ 1 > 100% € sensitivity € € ” . “ •...

 • Page 148

  Philips AVENT www.philips.com/AVENT welcome • Philips • Philips Philips Philips • • • • link • • • • • • • •...

 • Page 149

  • DECT • • • • • • 3.5/ • • • • • 1000/ • • •...

 • Page 150: Ec Declaration Of Conformity

  (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. (Name / Nom de l’entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité...

 • Page 151

  ©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. 3140 035 25162 SCD505_WE_UM_V2.0...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: