Download Print this page

HP df820 - 8" Series Digital Picture Frame Limited Warranty page 2

Hp digital picture frame - warranty guide
Hide thumbs

Advertisement

geautoriseerde HP Business Partners of nationale distributeurs
ERKLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT
("HP"). De term "HP product" heeft uitsluitend betrekking op
BEGRÆNSET GARANTI PÅ HARDWARE
hardwarecomponenten en de benodigde firmware. De term
Denne begrænsede garanti gælder udelukkende hardware
"HP product" heeft GEEN betrekking op softwareapplicaties of
af mærket HP, som sælges af Hewlett-Packard Company,
programma's en evenmin op producten of randapparatuur van
dettes datterselskaber i hele verden, associerede selskaber,
andere fabrikanten of merken dan HP.
autoriserede forhandlere eller landedistributører (HP) med denne
begrænsede garanti. Betegnelsen "HP-mærket produkt" er
HP garandeert dat het HP product bij normaal gebruik
begrænset til hardwaredele og påkrævet firmware. Betegnelsen
gedurende de garantieperiode van 1 jaartal vanaf de
"HP-mærket produkt" omfatter IKKE softwareapplikationer eller
aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Een
-programmer, produkter fra andre producenter end HP eller
aankoop- of ontvangstbewijs met datum geldt als bewijs voor de
eksterne enheder af andre mærker end HP.
aankoopdatum. Het overleggen van een bewijs van aankoop
kan noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de
HP garanterer over for dig, at det HP-mærkede produkt er
garantieservice.
uden fejl og mangler i materialer og udførelse ved normal
brug i garantiperioden på 1 år, som starter på købsdatoen.
Voor zover toegestaan volgens de nationale wetgeving,
Din daterede købs- eller leveringskvittering er dit bevis for
kunnen HP producten en eventuele vervangende producten
købsdatoen. Du bliver muligvis bedt om at fremvise et købsbevis
of onderdelen bestaan uit nieuwe materialen en gebruikte
som betingelse for at modtage garantiservice.
materialen die wat betreft prestaties en betrouwbaarheid
gelijkwaardig zijn aan nieuwe. De functionaliteit van alle
I det omfang den lokale lovgivning tillader det, kan HP-mærkede
vervangende producten en onderdelen is ten minste gelijk aan
produkter samt erstatningsprodukter eller udskiftningsdele
de functionaliteit van het te vervangen product of onderdeel.
omfatte nye og brugte materialer, der svarer til nye, hvad
Vervangende producten en onderdelen zijn gegarandeerd vrij
angår ydelse og driftssikkerhed. Erstatningsprodukter eller
van materiaal- en fabricagefouten gedurende 90 dagen of,
udskiftningsdele vil desuden have en funktionalitet, som mindst
indien dit langer is, gedurende de resterende garantieperiode
svarer til det produkt eller den del, der erstattes eller udskiftes.
van het HP product waarvoor de producten in de plaats komen
Det garanteres, at erstatningsprodukter og udskiftningsdele er
of waarin de onderdelen worden geïnstalleerd.
uden fejl og mangler i materialer og udførelse i 90 dage eller i
den resterende gældende garantiperiode for det HP-mærkede
Indien HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt
produkt, de erstatter eller er installeret i, afhængig af hvilken
gesteld van een defect in een HP product waarop deze
periode der er længst.
garantievoorwaarden van toepassing zijn, zal HP het product
naar eigen keuze repareren of vervangen. HP is niet verplicht
Hvis HP bliver underrettet om en fejl eller mangel i et HP-mærket
tot reparatie, vervanging of restitutie totdat u het defecte
produkt, der er dækket af denne begrænsede garanti, inden
product heeft geretourneerd naar HP. Indien het HP product
for garantiperioden, reparerer eller erstatter HP efter eget valg
opnieuw defect raakt, kan HP ervoor kiezen u een vervangend
produktet. HP har ingen forpligtelse til at reparere, erstatte eller
product naar keuze van HP te verstrekken met ten minste
refundere, før det defekte produkt er returneret til HP. Hvis dit
dezelfde functionaliteit als het defecte product, dan wel het
HP-mærkede produkt får tilbagevendende fejl, kan HP vælge
aankoopbedrag te restitueren in plaats van het product te
enten at give dig et erstatningsprodukt efter HP's valg, som
vervangen.
er magen til dit produkt eller svarer til det, eller at refundere
købsprisen til dig i stedet for at give dig et erstatningsprodukt.
HP IS GERECHTIGD OM, NAAR EIGEN INZICHT, DE HIER
HP KAN EFTER EGET SKØN VÆLGE AT ENGAGERE EN
BESCHREVEN GARANTIESERVICES UIT TE BESTEDEN AAN OF
UNDERLEVERANDØR ELLER EN TREDJEPART FOR AT LEVERE
TE LATEN VERLENEN DOOR EEN DERDE PARTIJ.
DEN GARANTISERVICE, SOM BESKRIVES HERI.
Uitsluitingen
Undtagelser
Deze garantie geldt niet voor verbruiksartikelen en voor
Denne begrænsede garanti gælder ikke forbrugsstoffer,
producten waarvan het serienummer is verwijderd of die zijn
forbrugsvarer eller produkter, hvor serienummeret er blevet
beschadigd of defect geraakt (a) als gevolg van ongevallen,
fjernet, eller hvis der er tale om beskadigelse, defekter eller
onzorgvuldig of verkeerd gebruik, besmetting, virusinfecties,
mangler opstået som følge af (a) uheld, forkert anvendelse,
onjuist of ontoereikend onderhoud of kalibratie, of andere van
misbrug, kontamination, virusinficering, forkert eller utilstrækkelig
buitenaf inwerkende oorzaken; (b) door software, interfaces,
vedligeholdelse eller kalibrering eller andre udefrakommende
onderdelen of verbruiksartikelen van andere leveranciers dan
omstændigheder, (b) software, interfaceenheder, dele eller
HP; (c) door onjuiste voorbereiding of ontoereikend onderhoud
artikler, der ikke er leveret af HP, (c) forkert forberedelse af
van de gebruikslocatie; (d) door verlies of beschadiging tijdens
placeringssted eller vedligeholdelse, (d) tab eller beskadigelse
transport; of (f) door aanpassingen, onderhoud of reparatie
under transport eller (f) ændringer, vedligeholdelse eller
anders dan uitgevoerd door HP of een geautoriseerde HP
reparation af andre end HP eller en serviceleverandør, der er
Business Partner.
godkendt af HP.
Beperkingen op de garantie, nationale wetgeving
Begrænsninger i garantien/lokal lovgivning
HP VERLEENT GEEN ANDERE GARANTIE, NOCH EXPLICIET
HP GIVER INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER, DET VÆRE
NOCH IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR
SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER
NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGENETHED
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
TIL ET BESTEMT FORMÅL, UD OVER DEM, DER UDTRYKKELIGT
DOEL, ANDERS DAN DE GARANTIE DIE UITDRUKKELIJK
ER ANFØRT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. HP AFVISER
IN DEZE GARANTIEVERKLARING WORDT VERMELD. HP
UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER
VERLEENT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE
IKKE ER NÆVNT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. ENHVER
EN STELT GEEN ANDERE VOORWAARDEN DAN DIE
STILTIENDE GARANTI, DER MÅTTE VÆRE PÅLAGT I HENHOLD
WELKE IN DEZE GARANTIEVERKLARING ZIJN VERMELD. DE
TIL LOVEN, ER BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN GÆLDENDE
GELDIGHEIDSDUUR VAN EVENTUELE WETTELIJK OPGELEGDE
GARANTIPERIODE.
IMPLICIETE GARANTIES IS BEPERKT TOT DE BETREFFENDE
GARANTIEPERIODE.
Nogle stater/lande tillader ikke en begrænsning på, hvor
længe en stiltiende garanti varer, eller indskrænkninger eller
In sommige landen is een beperking van de duur van de
begrænsninger af hændelige skader eller følgeskader på
impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van wettelijk
forbrugerprodukter eller af en forbrugers lovfæstede rettigheder.
voorgeschreven consumentenrechten of van de aansprakelijkheid
I sådanne stater/lande gælder visse indskrænkninger eller
voor indirecte of gevolgschade aan consumentenproducten
begrænsninger af denne begrænsede garanti muligvis ikke dig.
niet toegestaan. Daarom zijn mogelijk niet alle uitsluitingen
of beperkingen van deze garantievoorwaarden op u van
Denne begrænsede garanti gælder i alle lande og kan finde
toepassing.
anvendelse i alle lande eller områder, hvor HP eller deres
autoriserede serviceleverandører tilbyder garantiservice.
Deze garantieverklaring is geldig in alle landen. U kunt
Tilgængeligheden af garantiservicen og reaktionstider kan
gebruikmaken van de rechten uit deze garantieverklaring
variere fra land til land og kan være betinget af krav om
in alle landen en regio's waar HP of een geautoriseerde HP
registrering i købslandet. Du kan få yderligere oplysninger hos
Business Partner garantieservice verleent. De beschikbaarheid
din autoriserede HP-serviceleverandør.
van deze service en de responstijd zijn afhankelijk van het
land waarin u zich bevindt en kunnen onderworpen zijn aan
Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske
registratievereisten in het land van aankoop. Raadpleeg een
rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, der kan
geautoriseerde HP Business Partner voor meer informatie.
variere fra stat til stat/land til land. Det anbefales, at du søger
oplysninger i gældende lovgivning i din stat/dit land for at få
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. U heeft
fuldt overblik over dine rettigheder.
mogelijk ook nog andere rechten, die van land tot land kunnen
variëren. U wordt aangeraden de geldende wetgeving in uw
GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING
land te controleren om exact vast te stellen welke rechten u
INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE –
heeft.
UNDTAGEN I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET – MEN
ER EN UDVIDELSE AF DE UFRAVIGELIGE LOVFÆSTEDE
DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING BEHELZEN,
RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT
BEHALVE VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEN
TIL DIG.
UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN DE WETTELIJK
VOORGESCHREVEN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE
Ansvarsbegrænsninger
VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U, MAAR VORMEN EEN
I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i
AANVULLING OP DEZE RECHTEN.
denne erklæring dine eneste og eksklusive retsmidler. Disse
vilkår og betingelser træder i stedet for alle tidligere aftaler eller
Beperking van aansprakelijkheid
erklæringer, herunder aftaler eller erklæringer, der forefindes i
Voor zover wettelijk is toegestaan, heeft u uitsluitend de
HP-salgsdokumentation eller råd, du har fået af eller på vegne
verhaalsmogelijkheden die worden beschreven in deze
af HP i forbindelse med dit køb.
garantieverklaring. Deze voorwaarden en bepalingen komen
in de plaats van alle eerdere overeenkomsten of toezeggingen,
I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN LOKALE
inclusief toezeggingen in verkoopliteratuur van HP en informatie
LOVGIVNING, GÆLDER FØLGENDE: MED UNDTAGELSE AF
die door of namens HP aan u is verstrekt in verband met de
DE FORPLIGTELSER, DER ER ANFØRT I DENNE ERKLÆRING,
aankoop van het HP product.
ER HP IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM FORÅRSAGES
AF PRODUKTET ELLER PRODUKTETS MANGLENDE
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE
FUNKTIONALITET, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE OG
WETGEVING EN MET UITZONDERING VAN DE
SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE
VERPLICHTINGEN DIE NADRUKKELIJK IN DEZE
OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT
GARANTIEVERKLARING WORDEN BESCHREVEN,
ELLER I FORBINDELSE MED ANDRE JURIDISKE FORHOLD,
AANVAARDT HP IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJKHEID
OG UANSET OM DER ER ORIENTERET OM RISIKOEN FOR
VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET
SÅDANNE SKADER. HP KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR
PRODUCT OF DOOR GEBREKKIGE WERKING VAN HET
KRAV FREMSAT AF TREDJEPART ELLER FREMSAT AF DIG PÅ
PRODUCT, WAARONDER BEGREPEN DIRECTE, INDIRECTE,
VEGNE AF TREDJEPART.
SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZIJ HET
GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF
Sådan kontaktes HP
ENIGE ANDERE JURIDISCHE INTERPRETATIE, OOK NIET
Hvis du får brug for support i løbet af garantiperioden, kan du
INDIEN HP VOORAF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN
finde din nærmeste HP-support på:
DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HP IS NIET
http://www.hp.com/dk/support.
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING DOOR DERDEN
OF VOOR ENIGE VORDERING DOOR U TEN BEHOEVE VAN
Når du kontakter HP eller en autoriseret HP-serviceleverandør,
DERDEN INGESTELD.
skal du have produktets modelnavn og nummer klar sammen
med din operativsystemtype og eventuelle fejlmeddelelser.
Contact opnemen met HP
Indien u tijdens de garantieperiode een beroep wilt doen op
Procedure ved garantikrav:
garantieservice, kunt u een HP Business Partner bij u in de buurt
Hvis dit HP-mærkede produkt skal repareres inden for
vinden via de website:
garantiperioden, bedes du kontakte det oprindelige købssted
http://www.hp.com/nl/support.
eller en autoriseret HP-forhandler i dit land. Hvis reparationen
ikke kan udføres disse steder, bedes du kontakte en
Zorg dat u informatie over modelnaam, modelnummer, het type
garantirepræsentant for HP-mærkede produkter på hollands@
besturingssysteem en eventuele foutberichten bij de hand heeft
hpodd.com. Der kan skrives e-mail på følgende sprog: Engelsk,
wanneer u contact opneemt met HP of een geautoriseerde HP
fransk, tysk, italiensk og spansk. En garantirepræsentant vil
Business Partner.
hjælpe dig med at udbedre fejlen eller løse problemet og i
givet fald udstede et returautorisationsnummer (RMA), så du
Procedure voor garantieclaims:
kan få udskiftet dit HP-mærkede produkt. Ved garantikrav
Indien uw HP product binnen de garantieperiode reparatie
vil du blive bedt om at fremvise en kopi af den originale
behoeft, neemt u contact op met de winkel waar u het product
daterede salgskvittering som købsbevis og det udstedte
gekocht heeft of met een geautoriseerde HP Business Partner
RMA-nummer. Kunden skal selv betale omkostningerne
in uw land. Indien er op deze wijze geen garantieservice
i forbindelse med at sende produktet til servicecenteret.
beschikbaar is, neemt u via hollands@hpodd.com contact
Servicerepræsentanten giver dig en adresse, og du skal selv
op met een garantiemedewerker voor HP producten. U kunt
afholde forsendelsesomkostningerne til garantiservicecenteret
e-mailberichten sturen in de volgende talen: Engels, Frans,
i Storbritannien. Når dit produkt er blevet modtaget af
Duits, Italiaans en Spaans. De garantiemedewerker probeert het
servicecenteret, sendes et erstatningsprodukt tilbage til dig
probleem samen met u op te lossen en zal u indien noodzakelijk
inden for 5 arbejdsdage.
een RMA-nummer (Return Material Authorization) verstrekken,
waarmee u het HP product kunt laten vervangen. Om gebruik
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
te kunnen maken van de garantieservice, dient u een kopie van
Du kan finde navn og adresse på den HP-afdeling der er
het originele en van een datum voorziene aankoopbewijs plus
ansvarlig for HP-garantien i Danmark, her: http://www.hp.com/
het afgegeven RMA-nummer over te leggen. De kosten voor het
dk/support.
verzenden van het product naar het servicecentrum komen voor
rekening van de gebruiker. De garantiemedewerker geeft u een
Du kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til
adres door. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten
købeloven. Disse rettigheder er ikke på nogen måde berørt af
naar het servicecentrum in Groot-Brittannië. Nadat het
denne HP-garanti.
servicecentrum uw HP product heeft ontvangen, wordt binnen 5
werkdagen een vervangend product naar u verzonden.
GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Europese Economische Ruimte
GARANTIE OP DE HARDWARE
Raadpleeg de volgende website voor informatie over naam
Deze garantieverklaring geldt uitsluitend voor HP producten
en adres van de organisatie die in uw land belast is met de
die met deze garantie zijn verkocht door Hewlett-Packard
uitvoering van de HP garantie: http://www.hp.com/nl/support
Company, haar dochter- en zusterondernemingen wereldwijd,
Mogelijk hebt u op basis van uw verkoopovereenkomst nog
begrænset til hardwaredele og påkrævet firmware. Betegnelsen
andere wettelijke rechten ten opzichte van de leverancier.
"HP-mærket produkt" omfatter IKKE softwareapplikationer eller
Deze rechten worden op geen enkele wijze beïnvloed door de
-programmer, produkter fra andre producenter end HP eller
HP garantie.
eksterne enheder af andre mærker end HP.
HP garanterer over for dig, at det HP-mærkede produkt er
uden fejl og mangler i materialer og udførelse ved normal
PIIRATUD GARANTII JA TEHNILISE TOE DEKLARATSIOON
brug i garantiperioden på 1 ikä, som starter på købsdatoen.
PIIRATUD RIISTVARAGARANTII
Din daterede købs- eller leveringskvittering er dit bevis for
Käesolev piiratud garantii kehtib ainult HP kaubamärgiga
købsdatoen. Du bliver muligvis bedt om at fremvise et købsbevis
toodetele, mida müüvad Hewlett-Packard Company, tema
som betingelse for at modtage garantiservice.
ülemaailmsed tütarettevõtted, filiaalid, volitatud edasimüüjad
või üleriigilised turustajad (HP) kooskõlas käesoleva piiratud
I det omfang den lokale lovgivning tillader det, kan HP-mærkede
garantiiga. Mõiste „HP kaubamärgiga toode" kehtib üksnes
produkter samt erstatningsprodukter eller udskiftningsdele
riistvarakomponentidele ja vajalikule püsivarale. Mõiste „
omfatte nye og brugte materialer, der svarer til nye, hvad
HP kaubamärgiga toode" EI HÕLMA mingisuguseid
angår ydelse og driftssikkerhed. Erstatningsprodukter eller
tarkvararakendusi ega programme, HP kaubamärgita tooteid
udskiftningsdele vil desuden have en funktionalitet, som mindst
ega HP kaubamärgita välisseadmeid.
svarer til det produkt eller den del, der erstattes eller udskiftes.
Det garanteres, at erstatningsprodukter og udskiftningsdele er
HP garanteerib, et HP kaubamärgiga tootel ei ilmne 1-aastase
uden fejl og mangler i materialer og udførelse i 90 dage eller i
garantiiaja kestel normaalse kasutamise korral ühtki materjali-
den resterende gældende garantiperiode for det HP-mærkede
ega tehnoloogilist defekti. Ostuaega tõendab kuupäevastatud
produkt, de erstatter eller er installeret i, afhængig af hvilken
müügi- või tarnekviitung. Garantiiteenindusse vastuvõtul
periode der er længst.
võidakse teilt nõuda toote ostu kinnitava tõendi esitamist.
Hvis HP bliver underrettet om en fejl eller mangel i et HP-mærket
Kohalike seadustega lubatavas ulatuses võivad HP
produkt, der er dækket af denne begrænsede garanti, inden
kaubamärgiga tooted ja asendustooted või -osad sisaldada
for garantiperioden, reparerer eller erstatter HP efter eget valg
uusi või kasutatud materjale, mis on omadustelt ja töökindluselt
produktet. HP har ingen forpligtelse til at reparere, erstatte eller
võrdväärsed uute toodete või osadega. Iga asendustoote või
refundere, før det defekte produkt er returneret til HP. Hvis dit
-osa talitlusvõime on samuti vähemalt võrdne asendatava toote
HP-mærkede produkt får tilbagevendende fejl, kan HP vælge
või osaga. Asendustoodete ja -osade puhul garanteeritakse, et
enten at give dig et erstatningsprodukt efter HP's valg, som
HP kaubamärgiga tootele paigaldamisel ei ilmne neil 90 päeva
er magen til dit produkt eller svarer til det, eller at refundere
või tootele kehtiva garantii ülejäänud aja kestel, ükskõik kumb
købsprisen til dig i stedet for at give dig et erstatningsprodukt.
on pikem, ühtki materjali- ega tehnoloogilist defekti.
HP KAN EFTER EGET SKØN VÆLGE AT ENGAGERE EN
Kui HP saab garantiiperioodi kehtivuse ajal teate HP
UNDERLEVERANDØR ELLER EN TREDJEPART FOR AT LEVERE
kaubamärgiga toote defekti kohta, mis kuulub käesoleva piiratud
DEN GARANTISERVICE, SOM BESKRIVES HERI.
garantii alla, remondib või asendab HP toote, tehes otsuse omal
äranägemisel. HP pole kohustatud remontima, asendama või
Undtagelser
hüvitama vigast toodet seni, kuni seda ei tagastata HP-le. Kui
Denne begrænsede garanti gælder ikke forbrugsstoffer,
teie HP kaubamärgiga tootel esinevad tõrked korduvalt, võib
forbrugsvarer eller produkter, hvor serienummeret er blevet
HP omal äranägemisel asendada teie toote samasuguse või
fjernet, eller hvis der er tale om beskadigelse, defekter eller
samaväärsega või asendamise asemel hüvitada selle ostuhinna.
mangler opstået som følge af (a) uheld, forkert anvendelse,
misbrug, kontamination, virusinficering, forkert eller utilstrækkelig
HP VÕIB OMAL ÄRANÄGEMISEL PALGATA ALLTÖÖVÕTJA VÕI
vedligeholdelse eller kalibrering eller andre udefrakommende
KOLMANDA OSAPOOLE GARANTIITEENUSTE OSUTAMISEKS
omstændigheder, (b) software, interfaceenheder, dele eller
KÄESOLEVA GARANTII RAAMES.
artikler, der ikke er leveret af HP, (c) forkert forberedelse af
placeringssted eller vedligeholdelse, (d) tab eller beskadigelse
Erandid
under transport eller (f) ændringer, vedligeholdelse eller
Käesolev piiratud garantii ei kehti kulu- või tarbeosade suhtes
reparation af andre end HP eller en serviceleverandør, der er
ega toodete suhtes, millelt on eemaldatud seerianumber, või
godkendt af HP.
mis on korrast ära või vigastatud: a) õnnetusjuhtumi tagajärjel,
väära või ebaõige kasutuse tõttu, saastunud, viirusega
Begrænsninger i garantien/lokal lovgivning
nakatatud, hooletult või oskamatult hooldatud või kalibreeritud
HP GIVER INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER, DET VÆRE
ning muudel välistel põhjustel; b) tarkvara, liideste, osade või
SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER
tarvikute tõrgete tõttu, mida ei ole tarninud HP; c) töökoha
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGENETHED
ebaõige ettevalmistuse või hoolduse tõttu; d) kahjustuste või
TIL ET BESTEMT FORMÅL, UD OVER DEM, DER UDTRYKKELIGT
kaotsimineku tõttu kättetoimetamisel; ning f) muudatuste või
ER ANFØRT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. HP AFVISER
teeninduse korral, mille on teostanud keegi teine peale HP või
UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER
HP volitatud teenusepakkuja.
IKKE ER NÆVNT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. ENHVER
STILTIENDE GARANTI, DER MÅTTE VÆRE PÅLAGT I HENHOLD
Garantii ja kohalike seaduste piirangud
TIL LOVEN, ER BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN GÆLDENDE
VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS PIIRATUD GARANTIIS
GARANTIPERIODE.
SELGESÕNALISELT MÄÄRATLETU, EI ANNA HP MINGEID
MUID SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID GARANTIISID,
Nogle stater/lande tillader ikke en begrænsning på, hvor
SEALHULGAS ENESESTMÕISTETAVAT GARANTIID MÜÜGIEDU
længe en stiltiende garanti varer, eller indskrænkninger eller
VÕI KONKREETSEL OTSTARBEL KASUTUSKÕLBLIKKUSE
begrænsninger af hændelige skader eller følgeskader på
KOHTA. HP ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST
forbrugerprodukter eller af en forbrugers lovfæstede rettigheder.
TAGATISTEST JA TINGIMUSTEST, MIS EI OLE KÄESOLEVAS
I sådanne stater/lande gælder visse indskrænkninger eller
PIIRATUD GARANTIIS MÄÄRATLETUD. IGA VIIDE SEADUSEGA
begrænsninger af denne begrænsede garanti muligvis ikke dig.
SÄTESTATUD GARANTIIKOHUSTUSELE VÕIB OLLA ESITATUD
ASJAKOHASE RAKENDATAVA GARANTII KESTUSE VÄLTEL.
Denne begrænsede garanti gælder i alle lande og kan finde
anvendelse i alle lande eller områder, hvor HP eller deres
Mõned osariigid ja riigid ei luba rakendatava garantii
autoriserede serviceleverandører tilbyder garantiservice.
kehtivusaja piiramist, erandeid ega piiranguid tarbekaupade
Tilgængeligheden af garantiservicen og reaktionstider kan
juhuslike või avariikahjustuste korral ega tarbija seadusjärgsete
variere fra land til land og kan være betinget af krav om
õiguste piiranguid. Mainitud osariikides või riikides ei pruugi
registrering i købslandet. Du kan få yderligere oplysninger hos
käesoleva piiratud garantii mõned erandid ja piirangud teie
din autoriserede HP-serviceleverandør.
suhtes kehtida.
Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske
Käesolev piiratud garantii on rakendatav kõigis riikides ning
rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, der kan
selle võib jõustada mis tahes riigis või piirkonnas, kus HP
variere fra stat til stat/land til land. Det anbefales, at du søger
või selle volitatud teenusepakkujad garantiiteenindusega
oplysninger i gældende lovgivning i din stat/dit land for at få
tegelevad. Garantiiteeninduse kättesaadavus ja toimimisaeg
fuldt overblik over dine rettigheder.
võib riikide lõikes erineda ning võib olla allutatud ostukoha riigi
registreerimisnõuetele. Üksikasjalikku teavet saate HP volitatud
GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING
teenusepakkujalt.
INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE –
UNDTAGEN I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET – MEN
Käesolev piiratud garantii annab teile täpsustatud seaduslikud
ER EN UDVIDELSE AF DE UFRAVIGELIGE LOVFÆSTEDE
õigused. Teil võib olla ka muid õigusi, mis on osariikide ja
RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT
riikide kaupa erinevad. Oma õiguste täpseks piiritlemiseks
TIL DIG.
soovitame teil uurida toote kasutamise osariigis või riigis
kehtivaid seadusi.
Ansvarsbegrænsninger
I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i
KÄESOLEVAS DEKLARATSIOONIS SISALDUVAD
denne erklæring dine eneste og eksklusive retsmidler. Disse
GARANTIITINGIMUSED, VÄLJA ARVATUD GARANTII
vilkår og betingelser træder i stedet for alle tidligere aftaler eller
SEADUSLIKULT LUBATUD ULATUSES, EI VÄLISTA, PIIRA EGA
erklæringer, herunder aftaler eller erklæringer, der forefindes i
MUUDA ÜHTEGI TEIE JAOKS SELLE TOOTE OSTMISEST
HP-salgsdokumentation eller råd, du har fået af eller på vegne
TULENEVAT SEADUSLIKKU ÕIGUST, VAID TÄIENDAVAD NEID.
af HP i forbindelse med dit køb.
Vastutuse piirang
I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN LOKALE
Kohaliku seadusega lubatud ulatuses on käesolevas
LOVGIVNING, GÆLDER FØLGENDE: MED UNDTAGELSE AF
deklaratsioonis kehtestatud hüvitised teie suhtes ainsad ja
DE FORPLIGTELSER, DER ER ANFØRT I DENNE ERKLÆRING,
muid välistavad. Nimetatud sätted ja tingimused tühistavad
ER HP IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM FORÅRSAGES
kõik eelnevad kokkulepped ja esitlused, kaasa arvatud HP
AF PRODUKTET ELLER PRODUKTETS MANGLENDE
müügikirjanduses tehtud või teie ostuga seoses HP poolt või HP
FUNKTIONALITET, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE OG
nimel antud soovitused.
SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE
OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT
KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES EI KANNA
ELLER I FORBINDELSE MED ANDRE JURIDISKE FORHOLD,
HP PEALE KÄESOLEVAS DEKLARATSIOONIS NIMETATUD
OG UANSET OM DER ER ORIENTERET OM RISIKOEN FOR
KOHUSTUSTE VASTUTUST MINGITE OTSESTE, KAUDSETE,
SÅDANNE SKADER. HP KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR
ERILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE
KRAV FREMSAT AF TREDJEPART ELLER FREMSAT AF DIG PÅ
EGA TOOTE TÖÖVÕIME PUUDUMISE EEST, EI LEPINGU,
VEGNE AF TREDJEPART.
TSIVIILÕIGUSE EGA ÜHEGI MUU JURIIDILISE TEOORIA
ALUSEL NING OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISE KAHJU
Sådan kontaktes HP
VÕIMALIKKUSEST TEATATI VÕI MITTE. HP EI VASTUTA
Hvis du får brug for support i løbet af garantiperioden, kan du
VARALISELT ÜHEGI KOLMANDA OSAPOOLE NÕUDE EGA
finde din nærmeste HP-support på:
TEIE POOLT KOLMANDA OSAPOOLE KASUKS ESITATUD
http://www.hp.com/fi/support.
NÕUDE KORRAL.
Når du kontakter HP eller en autoriseret HP-serviceleverandør,
Ühenduse võtmine HP-ga
skal du have produktets modelnavn og nummer klar sammen
Kui vajate garantiiaja kestel tuge, leiate HP lähima tugikeskuse
med din operativsystemtype og eventuelle fejlmeddelelser.
asukoha aadressilt
http://www.hp.com/ee/support.
Procedure ved garantikrav:
Hvis dit HP-mærkede produkt skal repareres inden for
HP või volitatud teenusepakkuja poole pöördumisel valmistage
garantiperioden, bedes du kontakte det oprindelige købssted
eelnevalt ette ja hoidke käepärast oma toote mudeli nimi,
eller en autoriseret HP-forhandler i dit land. Hvis reparationen
number, operatsioonisüsteemi tüüp ja olemasolevad tõrketeated.
ikke kan udføres disse steder, bedes du kontakte en
garantirepræsentant for HP-mærkede produkter på svensk@
Garantiinõude protseduur
hpodd.com. Der kan skrives e-mail på følgende sprog: Engelsk,
Kui teie HP kaubamärgiga toode peaks vajama garantii
fransk, tysk, italiensk og spansk. En garantirepræsentant vil
kehtivuse ajal teenindust, palume pöörduda esialgse ostukoha
hjælpe dig med at udbedre fejlen eller løse problemet og i
või HP volitatud edasimüüja poole teie riigis. Kui nendes
givet fald udstede et returautorisationsnummer (RMA), så du
kohtades pole vajalikku teenindust saadaval, pöörduge HP
kan få udskiftet dit HP-mærkede produkt. Ved garantikrav
kaubamärgiga toote garantiiagendi poole aadressil deutsch@
vil du blive bedt om at fremvise en kopi af den originale
hpodd.com. Meilivahetuses võib kasutada järgmisi keeli:
daterede salgskvittering som købsbevis og det udstedte
inglise, saksa, itaalia ja hispaania. Garantiiagent teeb teiega
RMA-nummer. Kunden skal selv betale omkostningerne
koostööd vea leidmiseks ja probleemi lahendamiseks ning
i forbindelse med at sende produktet til servicecenteret.
väljastab vajaduse korral tagastusmaterjali loa (Return Material
Servicerepræsentanten giver dig en adresse, og du skal selv
Authorization, RMA) HP kaubamärgiga toote asendamiseks.
afholde forsendelsesomkostningerne til garantiservicecenteret
Garantiinõude puhul peate ostu tõendamiseks esitama
i Storbritannien. Når dit produkt er blevet modtaget af
kuupäevastatud müügikviitungi koopia ja väljastatud RMA
servicecenteret, sendes et erstatningsprodukt tilbage til dig
numbri. Toote teeninduskeskusesse toimetamise saatekulud
inden for 5 arbejdsdage.
kannab lõppkasutajast klient. Teenindusagent annab teile
Suurbritannias asuva garantiiteeninduskeskuse aadressi,
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
kusjuures võimalikud saatekulud peate tasuma ise. Kui teie
Du kan finde navn og adresse på den HP-afdeling der er
toode on nimetatud teeninduskeskuses vastu võetud, saadetakse
ansvarlig for HP-garantien i Danmark, her: http://www.hp.com/
asendusseade teile tagasi 5 tööpäeva jooksul.
fi/support.
Euroopa majanduspiirkond
Du kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til
Järgmiselt veebisaidilt leiate enda riigis HP piiratud garantii eest
købeloven. Disse rettigheder er ikke på nogen måde berørt af
vastutava ettevõtte nime ja aadressi: http://www.hp.com/ee/
denne HP-garanti.
support.
Ostu-müügilepingust tulenevalt võib teil olla müüja ees
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
täiendavaid seadusega ettenähtud õigusi. Need õigused ei ole
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
mitte mingil viisil seotud käesoleva HP piiratud garantiiga.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για
προϊόντα με το εμπορικό σήμα ΗΡ, τα οποία πωλούνται από
ERKLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT
την εταιρεία Hewlett-Packard Company, θυγατρικές της
BEGRÆNSET GARANTI PÅ HARDWARE
εταιρείες παγκοσμίως, συγγενείς εταιρείες, εξουσιοδοτημένους
Denne begrænsede garanti gælder udelukkende hardware
μεταπωλητές ή διανομείς ανά χώρα (ΗΡ) με την παρούσα
af mærket HP, som sælges af Hewlett-Packard Company,
Περιορισμένη Εγγύηση. Ο όρος «Προϊόν με το εμπορικό σήμα της
dettes datterselskaber i hele verden, associerede selskaber,
HP» περιορίζεται στα στοιχεία εξοπλισμού και στο απαιτούμενο
autoriserede forhandlere eller landedistributører (HP) med denne
υλικολογισμικό. Ο όρος "Προϊόν με το εμπορικό σήμα HP" ΔΕΝ
begrænsede garanti. Betegnelsen "HP-mærket produkt" er
συμπεριλαμβάνει εφαρμογές λογισμικού ή προγράμματα, ούτε
προϊόντα ή περιφερειακά που δεν φέρουν το εμπορικό σήμα HP.
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉS TECHNIKAI TÁMOGATÁSI NYILATKOZAT
KORLÁTOZOTT HARDVERGARANCIA
Η ΗΡ εγγυάται ότι το προϊόν με το εμπορικό σήμα ΗΡ δεν θα
Ez a korlátozott jótállás csak a HP vagy a HP fiókvállalata,
παρουσιάσει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής σε συνθήκες
leányvállalata, engedéllyel rendelkező viszonteladója vagy
φυσιολογικής χρήσης για την περίοδο εγγύησης 1 έτος που αρχίζει
országos forgalmazója (a továbbiakban HP) által ezzel a
από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία στην απόδειξη
korlátozott jótállással forgalmazott, a HP emblémájával ellátott
αγοράς ή παραλαβής συνιστά απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.
termékekre vonatkozik. A „HP márkájú termék" kifejezés
Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε απόδειξη της αγοράς ως
kizárólag a hardverösszetevőkre és a szükséges belső
προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
vezérlőprogramokra vonatkozik, A „HP márkájú termék" NEM
βάσει της εγγύησης.
foglalja magába a szoftveres alkalmazásokat és programokat; a
nem HP márkájú termékeket és a nem HP márkájú perifériákat.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, τα προϊόντα
με το εμπορικό σήμα ΗΡ και οποιαδήποτε προϊόντα ή εξαρτήματα
A HP garantálja Önnek, hogy a HP márkájú termék átlagos
αντικατάστασης ενδέχεται να περιλαμβάνουν καινούργια
használat mellett, a vásárlás dátumától számított 1 év garancia
και μεταχειρισμένα υλικά που είναι ισοδύναμα με καινούργια
időtartama alatt anyagában és kidolgozásában hibátlan marad.
σε απόδοση και αξιοπιστία. Όλα τα προϊόντα ή εξαρτήματα
A vásárlás dátumát az eladáskor vagy kiszállításkor kapott
αντικατάστασης θα παρουσιάζουν λειτουργικότητα τουλάχιστον
bizonylat igazolja. A jótállási szolgáltatások igénybevételének
ισοδύναμη με αυτή του προϊόντος ή του εξαρτήματος που
feltételeként kérhetik Öntől, hogy igazolja a vásárlás tényét.
αντικαθιστούν. Η HP εγγυάται ότι τα προϊόντα και τα εξαρτήματα
αντικατάστασης δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα όσον αφορά
A helyi törvények által engedélyezett mértékig a HP márkájú
τα υλικά ή την κατασκευή τους για περίοδο 90 ημερών ή για το
termékek, valamint bármely cseretermék vagy alkatrész új
υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου εγγύησης του προϊόντος με
és használt anyagokat tartalmazhat, amelyek minőségüket
το εμπορικό σήμα HP, το οποίο αντικαθιστούν ή στο οποίο έχουν
és megbízhatóságukat tekintve egyenértékűek az újakkal.
τοποθετηθεί, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.
Bármely cseretermék vagy alkatrész működését tekintve
is legalább egyenértékű azzal termékkel vagy alkatrésszel,
Εάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ΗΡ λάβει ενημέρωση για
amelyet helyettesít. A cseretermékek és alkatrészek 90 napig,
ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν με το εμπορικό σήμα ΗΡ που
illetve annak a HP márkájú termék jótállási idejének hátralévő
καλύπτεται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, η ΗΡ, κατά
részéig, amelyet helyettesítenek vagy amelybe beszerelték őket,
την κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν. Η
anyagukat és kidolgozásukat tekintve garantáltan hibátlanok
ΗΡ δεν έχει καμία υποχρέωση να επισκευάσει, να αντικαταστήσει
maradnak. A két időtartam közül a hosszabbik érvényes.
ή να επιστρέψει χρήματα, έως ότου της επιστρέψετε το
ελαττωματικό προϊόν. Εάν το προϊόν με το εμπορικό σήμα ΗΡ
Amennyiben a HP a jótállási időszak során tudomást szerez
παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες βλάβες, είναι στην κρίση της ΗΡ
a HP márkájú termék olyan hibájáról, amelyre e korlátozott
να σας παρέχει ένα προϊόν αντικατάστασης της επιλογής της, το
jótállás vonatkozik, a HP saját döntése szerint választ a
οποίο θα είναι ίδιο ή ισοδύναμο σε απόδοση, ή να σας επιστρέψει
termék megjavítása vagy kicserélése közül. A HP csak azután
το αντίτιμο της αγοράς αντί να αντικαταστήσει το προϊόν.
köteles cserére, javításra vagy visszafizetésre, miután Ön a
Η ΗΡ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ
meghibásodott terméket eljuttatta a HP részére. Ha a HP márkájú
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
terméknek visszatérő hibái vannak, a HP saját választásától
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΝΑ
függően a terméket vagy egy ugyanolyan, illetve egyenértékű
ΤΟ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ.
termékre cseréli, mint az eredeti HP márkájú termék, vagy csere
helyett visszatéríti a vásárláskor fizetett árat.
Εξαιρέσεις
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα
A HP SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉST
εξαρτήματα ή προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο
KÖTHET KÜLSŐ FELEKKEL, ILLETVE MEGBÍZHATJA AZOKAT, HOGY
αριθμός σειράς ή τα οποία έχουν υποστεί βλάβη ή κατέστησαν
AZ ITT LEÍRT JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTSÁK.
ελαττωματικά λόγω (α) ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης, κακής
χρήσης, μόλυνσης, προσβολής από ιό, ακατάλληλης ή ανεπαρκούς
Kizárások
συντήρησης ή βαθμονόμησης ή άλλων εξωτερικών αιτίων, (β)
Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a bővíthető és
χρήσης λογισμικού, μονάδων διασύνδεσης, εξαρτημάτων ή
fogyó alkatrészekre, sem azokra a termékekre, amelyekről
αναλώσιμων τα οποία δεν παρέχονται από την ΗΡ, (γ) ακατάλληλης
a sorozatszámot eltávolították, illetve amelyek a következők
προετοιμασίας ή συντήρησης του χώρου, (δ) απώλειας ή
miatt károsodtak vagy meghibásodtak: (a) baleset, nem
βλάβης κατά τη μεταφορά ή (ε) τροποποίησης ή επισκευής από
rendeltetésszerű használat, túlzott használat, szennyezés,
οποιονδήποτε άλλον εκτός της ΗΡ ή εξουσιοδοτημένου από την ΗΡ
vírusfertőzés, helytelen vagy elégtelen karbantartás vagy
παροχέα τεχνικής υποστήριξης.
kalibráció, illetve más külső okok; (b) szoftver, csatlakozófelület,
nem a HP által biztosított alkatrészek vagy kellékek; (c) a
Περιορισμοί εγγύησης/Τοπική νομοθεσία
használati hely nem megfelelő előkészítése vagy karbantartása;
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
(d) szállítás közben történő elvesztés vagy sérülés; valamint (e)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΗΡ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η
nem a HP vagy egy HP által engedélyezett szervizszolgáltató által
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
végzett módosítások vagy szerviz.
ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ΗΡ
A jótállás/helyi törvények korlátozásai
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
AZ EBBEN A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN KIFEJEZETTEN
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.
LEÍRTAKON KÍVÜL A HP NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT,
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ
SEM BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET, AZ
ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ
ELADHATÓSÁGÉRT VAGY A VALAMILYEN CÉLRA VALÓ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ALKALMASSÁGÉRT VALÓ JÓTÁLLÁST IS BELEÉRTVE. A HP
KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT,
Ορισμένες πολιτείες/χώρες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό της
AMELY NEM SZEREPEL EBBEN A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN.
διάρκειας ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων ή την εξαίρεση ή τον
BÁRMILYEN, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGSZABOTT BELEÉRTETT
περιορισμό θετικής ή αποθετικής ζημίας για τα καταναλωτικά
JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA A MEGFELELŐ JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA
προϊόντα ή για τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή. ΣΕ ΑΥΤΕΣ
KORLÁTOZÓDIK.
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΧΩΡΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Egyes országok/térségek nem teszik lehetővé a beleértett
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
jótállás időbeli érvényességének korlátozását, a fogyasztói
termékek véletlenül vagy valaminek következtében előforduló
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για όλες τις χώρες και
károsodásának, illetve a fogyasztó törvényben megszabott
δύναται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή όπου η ΗΡ
jogainak kizárását vagy korlátozását. Ezekben az országokban/
ή οι εξουσιοδοτημένοι από αυτή παροχείς τεχνικής υποστήριξης
térségekben előfordulhat, hogy a korlátozott jótállás bizonyos
παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης. Η
kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak Önre.
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει της
εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από
Ez a korlátozott jótállás minden országban/térségben
χώρα σε χώρα και μπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης
alkalmazható, és kötelező érvényű lehet bármely országban/
του προϊόντος στη χώρα αγοράς. Ο εξουσιοδοτημένος παροχέας
térségben, ahol a HP vagy a HP engedélyével rendelkező
τεχνικής υποστήριξης της HP μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.
szervizszolgáltató jótállási szolgáltatásokat kínál. A jótállási
szolgáltatások elérhetősége és a válaszadási idők országonként/
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα
térségenként eltérhetnek, és a vásárlás országában
νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα,
nyilvántartási kötelezettség tárgyai lehetnek. A részletekről a HP
τα οποία μπορεί να διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία ή από
engedélyével rendelkező szervizszolgáltatónál tájékozódhat.
χώρα σε χώρα. Για τον ακριβή καθορισμό των δικαιωμάτων σας,
συνιστάται να ανατρέξετε στην ισχύουσα νομοθεσία της πολιτείας
Ez a korlátozott jótállás a vásárló számára kifejezett jogokat
ή της χώρας στην οποία βρίσκεστε.
biztosít. Ezen kívül más jogai is lehetnek, amelyek országról
országra/térségről térségre változhatnak. Javasoljuk, hogy a
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
jogok teljes meghatározása érdekében tájékozódjon a megfelelő
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ország/térség törvényeiről.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ
(A TÖRVÉNYEK ÁLTAL TILTOTTAKON KÍVÜL) NEM ZÁRJÁK KI,
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.
NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK AZ E TERMÉKNEK A
VÁSÁRLÓNAK TÖRTÉNŐ ELADÁSÁRA ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ
Περιορισμός ευθύνης
ÉRVÉNYŰ, TÖRVÉNY ADTA JOGOKAT, HANEM KIEGÉSZÍTIK ŐKET.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι
αποζημιώσεις που προβλέπονται στην παρούσα δήλωση είναι
Korlátozott felelősségvállalás
οι μόνες και αποκλειστικές αποζημιώσεις. Αυτοί οι όροι και
A helyi jogi szabályozás által meghatározott mértékben kizárólag
προϋποθέσεις υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε προηγούμενων
e nyilatkozatban leírt jogorvoslatokra van lehetőség. Ezek a
συμφωνιών ή δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
feltételek minden korábbi megállapodást vagy ismertetést
γίνονται στα εμπορικά ή συμβουλευτικά έντυπα της ΗΡ, που σας
hatálytalanítanak, beleértve a HP értékesítési dokumentációiban
παρέχονται από την ΗΡ ή εκ μέρους της αναφορικά με την αγορά
szereplő, vagy a HP nevében és a termék vásárlásával
σας.
kapcsolatban adott tanácsadás során elhangzó eseteket is.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,
A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ
A JELEN NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, Η ΗΡ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
KIVÉTELÉVEL A HP SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή
FELELŐSSÉGET A TERMÉK ÁLTAL OKOZOTT VAGY A TERMÉK
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT,
ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN
ΖΗΜΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ
VAGY OKKAL BEKÖVETKEZŐ KÁROKAT, KELETKEZZEN AZ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ
SZERZŐDÉSBŐL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI CSELEKMÉNYBŐL VAGY
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
EGYÉB ÚTON, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A HP-T VAGY
ΖΗΜΙΩΝ. Η HP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ
BESZÁLLÍTÓIT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK
ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ.
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A HP NEM FELELŐS
SEMMILYEN KÜLSŐ FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉSÉRT,
Επικοινωνία με την HP
SEM A VÁSÁRLÓ ÁLTAL VALAMELY KÜLSŐ FÉLLEL SZEMBEN
Εάν χρειάζεστε υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου
TÁMASZTOTT KÖVETELÉSÉRT.
εγγύησης, εντοπίστε την πλησιέστερη τοποθεσία υποστήριξης της
ΗΡ στη διεύθυνση:
Kapcsolatfelvétel a HP-val
http://www.hp.com/gr/support
Ha a jótállási időszak alatt támogatásra van szüksége, keresse
fel az Önhöz legközelebbi HP támogatási helyet, melyet
Όταν επικοινωνείτε με την ΗΡ ή εξουσιοδοτημένο παροχέα
meghatározhat a következő címen:
τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ πρέπει να έχετε διαθέσιμα το όνομα
http://www.hp.com/hu/support.
και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος, τον τύπο του λειτουργικού
συστήματος και κάθε μήνυμα σφάλματος που εμφανίστηκε.
A HP-val vagy a HP engedélyével rendelkező szervizszolgáltatóval
való kapcsolatfelvétel során tartsa magánál a termék típusának
Διαδικασία αξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση:
nevét, számát, az operációs rendszer típusát és a megfelelő
Σε περίπτωση που το προϊόν σας με το εμπορικό σήμα ΗΡ χρειαστεί
hibaüzeneteket.
επισκευή εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με το
αρχικό σημείο αγοράς ή με εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της ΗΡ
A jótállási igény érvényesítésének folyamata
στη χώρα σας. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει επισκευή σε αυτές
Amennyiben a HP márkájú termék szervizre szorul a jótállási
τις τοποθεσίες, επικοινωνήστε με εκπρόσωπο για την εγγύηση του
időszak alatt, kérjük lépjen kapcsolatba a vásárlás eredeti
προϊόντος με το εμπορικό σήμα ΗΡ στη διεύθυνση italiano@hpodd.
helyével vagy valamelyik országon belüli HP viszonteladóval.
com. Οι υποστηριζόμενες γλώσσες για επικοινωνία μέσω e-mail
Ha ezeken a helyeken nem érhető el szerviz, kérjük lépjen
είναι: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Ένας
kapcsolatba a HP márkájú termék valamelyik jótállási ügynökével
εκπρόσωπος εγγύησης θα συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσετε
a deutsch@hpodd.com címen. A következő nyelveken írhat
το πρόβλημα και, εάν χρειαστεί, να εκδώσει έναν αριθμό έγκρισης
e-mailt: angol, francia, német, olasz és spanyol. A jótállási
επιστροφής υλικού (RMA), προκειμένου να αντικαταστήσετε το
ügynök együttműködik Önnel a probléma megoldásában,
προϊόν με το εμπορικό σήμα ΗΡ. Για αξιώσεις που απορρέουν
és ha szükséges, kiállít egy visszárukezelési (RMA) számot,
από την εγγύηση, θα πρέπει να παρέχετε ως απόδειξη αγοράς
amellyel kérheti a HP márkájú termék cseréjét. A jótállási
ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς που θα φέρει
igény érvényesítéséhez a vásárlás bizonyítékaként be kell
ημερομηνία και τον αριθμό RMA. Ο πελάτης και τελικός χρήστης
mutatnia a dátummal ellátott eredeti blokk másolatát és a
είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής, όταν αποστέλλεται το
kiállított RMA-számot. A termék szervizközpontba történő
προϊόν στο κέντρο επισκευής. Ο υπεύθυνος υποστήριξης θα σας
szállításáért felmerülő költségeket a végfelhasználónak
δώσει μια διεύθυνση και εσείς θα φέρεται την ευθύνη για τυχόν
kell viselni. A szervizzel megbízott ügynök közli az egyesült
έξοδα αποστολής στο κέντρο υπηρεσιών εγγύησης στο Ηνωμένο
királyságbeli szervizközpont címét, ahová el kell küldenie a
Βασίλειο. Από τη στιγμή που το προϊόν σας θα παραληφθεί από
terméket. A postaköltség Önt terheli. A termék kézhezvétele
αυτό το κέντρο υπηρεσιών εγγύησης, θα σας σταλεί μια μονάδα
után a szervizközpont 5 munkanapon belül visszaküld egy
αντικατάστασης εντός 5 εργασίμων ημερών.
csereterméket.
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Európai Gazdasági Térség
Στην παρακάτω τοποθεσία web θα βρείτε το όνομα και τη
A HP korlátozott jótállásának igénybe vehetőségét az Ön
διεύθυνση του φορέα που είναι αρμόδιος για την απόδοση της
országában/térségében ellenőrző jogi személy nevét és címét
Περιορισμένης Εγγύησης ΗΡ στη χώρα σας: http://www.hp.com/
a következő webhelyen találja meg: http://www.hp.com/hu/
gr/support.
support.
Ενδέχεται να έχετε και άλλα νόμιμα δικαιώματα κατά του
A vásárlási megállapodás alapján további, törvény által
πωλητή, βάσει του συμβολαίου αγοράς. Τα δικαιώματα αυτά δεν
szabályozott jogai lehetnek az eladóval szemben. Ezeket a
επηρεάζονται με κανένα τρόπο από την παρούσα Περιορισμένη
jogokat a HP korlátozott jótállása semmilyen mértékben nem
Εγγύηση ΗΡ.
befolyásolja.
ERKLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT
APARATŪRAS IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem ar HP
preču zīmi, kurus pārdod uzņēmums Hewlett-Packard, tās
pasaules meitsabiedrības, filiāles, pilnvarotie tālākpārdevēji
vai valsts izplatītāji (HP) ar šo ierobežoto garantiju. Termina „
Izstrādājums ar HP preču zīmi" lietojums ir ierobežots, un šis
termins attiecas uz aparatūras komponentiem un nepieciešamo
programmaparatūru. Termins „Izstrādājums ar HP preču
zīmi" NEIETVER ne programmproduktus, ne programmas, ne
izstrādājumus, kas nav ar HP preču zīmi vai HP preču zīmes
perifērijas ierīces.
HP garantē, ka izstrādājumam ar HP preču zīmi, to normāli
lietojot, nebūs materiālu vai apstrādes defektu 1 gadu garantijas
periodā, sākot no iegādes datuma. Iegādes datumu apliecina
pārdošanas vai piegādes kvīts. Lai saņemtu garantijas
pakalpojumu, iespējams, būs jāuzrāda pirkuma apliecinājums.
Izstrādājumos ar HP preču zīmi un jebkuros aizstājējproduktus
vai daļās var būt jauni un izmantoti materiāli, kas veiktspējas
un drošuma ziņā ir līdzvērtīgi jauniem, ja tas nav pretrunā ar
vietējo likumdošanu. Jebkuram aizstājējproduktam vai daļai būs
funkcionalitāte, kas ir vismaz līdzvērtīga aizvietojamā produkta
vai daļas funkcionalitātei. Uz aizstājējproduktiem un daļām
attiecas garantija, ka tiem nav materiālu vai apstrādes defektu
Æ
90 dienas vai, ja tie aizstāj izstrādājumus ar HP preču zīmi vai ir
tajos uzstādīti, piemērojamo atlikušo garantijas laiku atkarībā no
tā, kurš periods ir garāks.
Ja HP garantijas laikā saņem paziņojumu par jebkura
izstrādājuma ar HP preču zīmi, ko ietver šī garantija, defektu, HP
pēc savas izvēles veic produkta remontu vai aizstāj to. HP nav
jāremontē, jāaizstāj vai jāatlīdzina produkts, kamēr klients bojāto
produktu nav nogādājis atpakaļ kompānijai HP. Ja izstrādājumam
ar HP preču zīmi defekti atkārtojas, HP pēc sava ieskata var
aizvietot HP produktu ar tādu, kas izpildes ziņā ir tāds pats vai
līdzvērtīgs, vai atlīdzināt klientam iegādes cenu.
LAI SNIEGTU ŠAJĀ DOKUMENTĀ NORĀDĪTOS GARANTIJAS
PAKALPOJUMUS, HP BRĪVI PĒC SAVA IESKATA VAR SLĒGT LĪGUMU
AR APAKŠUZŅĒMĒJU VAI NOLĪGT TREŠO PUSI.
Izņēmumi
Šī ierobežotā garantija neattiecas uz patēriņa precēm vai patēriņa
preču daļām, vai jebkuru produktu, kuram noņemts sērijas
numurs vai tas ir bojāts vai nepilnīgs a) negadījuma, nepareizas
lietošanas, nepareizas ekspluatācijas, piesārņojuma, vīrusa
infekcijas, nepilnīgas vai nepareizas apkopes vai kalibrēšanas,
vai citu ārēju iemeslu rezultātā; b) tādas programmatūras,
interfeisa, daļu vai izejmateriālu lietošanas rezultātā, kuru
piegādātājs nav HP; c) nepareizas vietas sagatavošanas vai
uzturēšanas rezultātā; d) tāda zaudējuma vai bojājuma rezultātā,
kas gūts pārvadāšanas laikā; vai f) tādas modifikācijas vai
apkalpošanas rezultātā, ko veicis kāds cits, nevis kompānija HP
vai HP pilnvarots pakalpojuma sniedzējs.
Garantijas ierobežojumi/vietējā likumdošana
HP NEPIEDĀVĀ NEKĀDAS CITAS SKAIDRI IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS
GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, TAJĀ SKAITĀ NEKĀDAS
IETVERTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PRECES ATBILSTĪBU
UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, IZŅEMOT ŠAJĀ
GARANTIJĀ SKAIDRI FORMULĒTO. HP SKAIDRI ATSAKĀS NO
VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM, KAS NAV PAZIŅOTI ŠAJĀ
IEROBEŽOTAJĀ GARANTIJĀ. JEBKURAS IETVERTAS GARANTIJAS,
KURU PIEMĒROŠANU VAR NOTEIKT LIKUMDOŠANA, IR
IEROBEŽOTAS AR PIEMĒROJAMO GARANTIJAS PERIODU.
Dažās valstīs netiek pieļauts iero
Æ
Æ
W

Advertisement

loading

  Also See for HP df820 - 8" Series Digital Picture Frame

  Related Manuals for HP df820 - 8" Series Digital Picture Frame

This manual is also suitable for:

Df1000a3