Download  Print this page

Kenmore 625.348471 Manual page 19

Demand water softener
Hide thumbs

Advertisement

6(&7,21 
$
HHSWKLVPDQXDOZLWK
LQIRUPDWLRQ RQ WKH IROORZLQJ SDJHV )RU WHOHSKRQH DVVLVWDQFH FDOO WROO IUHH ïïï
$&(3/$7(
GLVSOD\
IRU &XVWRPHU $VVLVWDQFH

212)) +2/ EXWWRQ
5HFKDUJH 7RQLJKW 1RZ
/: <6 0 .( 7+(6(
1 7 $/ &+(&.6
RHV WKH WLPH GLVSOD\ VKRZ WKH FRUUHFW WLPH RI GD\"
ï ,I GLVSOD\ LV EODQN FKHFN SRZHU VRXUFH WR WKH
VRIWHQHU
ï ,I WLPH LV IODVKLQJ SRZHU ZDV RII IRU RYHU KRXUV7KH
VRIWHQHU UHVXPHV QRUPDO RSHUDWLRQ EXW UHJHQHUD
WLRQV RFFXU DW WKH ZURQJ WLPH
ï ,I DQ HUURU FRGH ([DPSOH (UU  VKRZV LQ WKH IDFH
SODWH GLVSOD\ JR WR
OXPELQJ
\SDVV YDOYH V PXVW H LQ )XOO 6HUYLFH
SRVLWLRQ
7KH LQOHW DQG RXWOHW SLSHV PXVW FRQQHFW WR WKH VRIWHQHU
YDOYH LQOHW DQG RXWOHW UHVSHFWLYHO\
,V WKH WUDQVIRUPHU SOXJJHG LQWR D ´OLYHµ JURXQGHG

ZDOO RXWOHW DQG LV WKH SRZHU FD OH IDVWHQHG VHFXUHO\"
7KH YDOYH GUDLQ KRVH PXVW H IUHH RI NLQNV DQG VKDUS

HQGV DQG QRW HOHYDWHG RYHU  IW D RYH WKH IORRU
7528%/(6+227,1*
RXU ZDWHU VRIWHQHU
HDUV :DWHU /LQH
212))
(&+$ *( 721,*+7
  
+2/'
(&+$ *( 12:
),567
XWRPDWLF (OHFWURQLF 'LDJQRVWLFV
(59,&( 7(&+ ,1)250$7,21
I UHSDLUV DUH QHHGHG WKH VHUYLFH WHFKQLFLDQ PXVW KDYH WKH
(/(&7
6(/(&7 EXWWRQ
2:1
EXWWRQ
(029( 7+( 723 &29( $1' 6$/7 7$1. &29(
V WKHUH VDOW LQ WKH VWRUDJH DQN"

,V
KH EULQH
GLDJUDPV 

,V KH EULQH YDOYH IORD VH ULJK " 6HH SDJH  

3UHVV
KH 6(/(&7 EX RQ 
KDUGQHVV VH LQJ %H VXUH L LV KH FRUUHF VH LQJ IRU KH
KRXVHKROG·V ZD HU VXSSO\ 0DNH D KDUGQHVV HV RI
KH UDZ ZD HU DQG FRPSDUH ZL K KH KDUGQHVV VH LQJ
$OVR HV D VRI ZD HU VDPSOH R YHULI\ LI D SUREOHP
H[LV V 3UHVV 6(/(&7 ZLFH PRUH R UH XUQ KH LPH RI
GD\ GLVSOD\
DQXDO
,I \RX GR QR ILQG KH SUREOHP DI HU PDNLQJ LQL LDO FKHFNV
GR
KH
0DQXDO $GYDQFH 5HJHQHUDWLRQ &KHFN

83 EXWWRQ
HPDQG :DWHU 6RIWH
07
XELQJ FRQQHF HG" 6HH ZD HU IORZ
LPHV
QLWLDWHG (OHFWURQLF 'LDJQRVWLFV DQG WKH
R GLVSOD\
KH

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenmore 625.348471

  Related Manuals for Kenmore 625.348471

This manual is also suitable for:

625.348491