Electrolux EHS60210P User Manual

Electrolux EHS60210P User Manual

60cm touch control ceramic hob with 4 rapid power zones
Hide thumbs Also See for EHS60210P:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 12
návod k použití
user manual
notice d'utilisation
használati útmutató
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
instrukcja obsługi
návod na používanie
Varná deska
Hob
Table de cuisson
Főzőlap
Plīts
Kaitlentė
Płyta grzejna
Varný panel
EHS60210P

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EHS60210P

 • Page 1 návod k použití user manual notice d'utilisation használati útmutató lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi návod na používanie Varná deska Table de cuisson Főzőlap Plīts Kaitlentė Płyta grzejna Varný panel EHS60210P...
 • Page 2 2 electrolux Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostní informace Instalace Popis spotřebiče Použití spotřebiče Užitečné rady a tipy BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu.
 • Page 3 3 mm. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držá- ku), spouštěče uzemnění a stykače. electrolux 3...
 • Page 4 4 electrolux MONTÁŽ min. 500mm min. 50mm Pokud používáte ochrannou skříň (do- plňkové příslušenství ochranné dno přímo pod spotřebičem. Ochrannou skříň nelze použít, pokud spotřebič instalujete nad troubou. 1) Ochranná skříň nemusí být v některých zemích v nabídce. Obraťte se prosím na svého místního dodavatele.
 • Page 5 STOP+GO aktivuje automatický ohřev ukazuje, pro kterou zónu je nastavený čas ukazuje čas v minutách ukazuje nastavení teploty zapne a vypne oválnou zónu ukazuje, že je vypnutí aktivní ukazuje, že je varná zóna stále horká electrolux 5 funkce...
 • Page 6 6 electrolux senzorové tlačítko ovládací lišta UKAZATELE Displej + číslice UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA Upozornění Nebezpečí popálení zbytkovým teplem! POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ZAPNUTO A VYPNUTO Stiskněte na 1 vteřinu k zapnutí nebo vy- pnutí spotřebiče. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ Funkce vypne automaticky varnou desku, když: •...
 • Page 7 . Dotkněte se čas se bude odečítat zpět až do Kontrolka varné zóny zhasne. Vypnutí Můžete se také dotknout ně. Po uplynutí nastaveného času zazní zvu- kový signál a bliká . Varná zóna se vy- pne. electrolux 7 . Zbývající součas-...
 • Page 8 8 electrolux • Vypnutí zvukového signálu: dotkněte CountUp Timer (Měřič času) Použijte CountUp Timer ke zjištění délky za- pnutí varné zóny. • Volba varné zóny (jestliže je zapnutá více než 1 varná zóna):dotkněte se opakovaně , až se rozsvítí kontrolka požadované...
 • Page 9 Použijte max. 1/4 l vody na 750 g brambor 60—150 Až 3 l vody a přísady podle V polovině doby obraťte potřeby 5—15 V polovině doby obraťte škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout. electrolux 9...
 • Page 10 10 electrolux ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Spotřebič čistěte po každém použití. Používejte vždy nádoby s čistým dnem. Upozornění Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. Z bezpečnostních důvodů nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticí přístroji. Škrábance nebo tmavé skvrny na sklo- keramické...
 • Page 11 OBALOVÝ MATERIÁL Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plasto- vé díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého by- dliště. electrolux 11 opět rozsvítí, obraťte se...
 • Page 12: Table Of Contents

  12 electrolux Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Installation Description of the appliance Operating the appliance SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation and use. Al- ways keep these instructions with the appliance even if you move or sell it.
 • Page 13: Installation

  3 mm. You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leak- age trips and contactors. electrolux 13...
 • Page 14 14 electrolux ASSEMBLY min. 500mm min. 50mm If you use a protection box (the addi- tional accessory ), the protective floor directly below the appliance is not nec- essary. You can not use the protection box if you install the appliance above an oven.
 • Page 15: Description Of The Appliance

  15 function...
 • Page 16: Operating The Appliance

  16 electrolux sensor field DISPLAYS Display + digit RESIDUAL HEAT INDICATOR Warning! Risk of burns from residual heat! OPERATING THE APPLIANCE ON AND OFF Touch for 1 second to start or stop the appliance. AUTOMATIC SWITCH OFF The function stops the hob automatically if: •...
 • Page 17 • Stopping the timer: select the cooking zone with . Touch time counts backwards to cator of the cooking zone goes out. To switch off You can also touch at the same time. electrolux 17 . The indicator touch . The remaining . The indi-...
 • Page 18 18 electrolux When the time elapses, the sound oper- ates and flashes. The cooking zone switches off. • Stopping the sound: touch CountUp Timer (Count up timer) Use the CountUp Timer to monitor how long the cooking zone operates. • Selection of the cooking zone (if...
 • Page 19: Helpful Hints And Tips

  Up to 3 l liquid plus ingredients as re- Turn halfway through quired 5-15 Turn halfway through (specially the one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that you cook at the lowest electrolux 19...
 • Page 20: Care And Cleaning

  20 electrolux temperatures and do not brown food too much. CARE AND CLEANING Clean the appliance after each use. Always use cookware with clean bottom. Warning! Sharp objects and abrasive cleaning agents will damage the appliance. For your safety, do not clean the appli- ance with steam blasters or high-pres- sure cleaners.
 • Page 21: Environment Concerns

  PACKAGING MATERIAL The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality. electrolux 21...
 • Page 22: Consignes De Sécurité

  22 electrolux Partagez notre imagination sur www.electrolux.com SOMMAIRE Consignes de sécurité Installation Description de l'appareil Utilisation de l'appareil Conseils utiles CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et le bon fonction- nement de l'appareil, lisez attentive- ment ce manuel avant l'installation et l'utilisation.
 • Page 23: Installation

  N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre ! Les récipients chauds sur la table de cuis- son risquent de tomber lors de l'ouver- ture de la porte ou de la fenêtre. electrolux 23...
 • Page 24 24 electrolux Avertissement Le courant électrique peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de branchement doivent être réalisées par un technicien qualifié. • La borne d'alimentation est sous tension. • Mettez la borne d'alimentation hors ten- sion. • Assurez-vous que l'appareil est correcte- ment installé...
 • Page 25: Description De L'appareil

  3) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local. min. 28 mm ), le fond de Zone de cuisson 1200 W Zone de cuisson ovale 1500/2400 W Zone de cuisson 1200 W Bandeau de commande Zone de cuisson à triple circuit 800/1600/2300 W electrolux 25...
 • Page 26 26 electrolux DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Des voyants, des affichages et des signaux sonores confirment l'activation des fonctions sélectionnées. Touche sensitive Voyants du minuteur des zones de cuisson Affichage du minuteur Indicateur du niveau de cuisson...
 • Page 27: Utilisation De L'appareil

  Le voyant s'allume. Pour activer plusieurs circuits extérieurs, appuyez de nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant suivant s'allume. Répétez ces opérations pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant de contrôle s'éteint. electrolux 27 s'allume 4 heures 1 heure et demie ACTIVATION /...
 • Page 28 28 electrolux FONCTION DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA CUISSON Avec la fonction de démarrage automati- que, la zone de cuisson est chauffée à la puissance maximale pendant un certain temps puis passe automatiquement au ni- veau de cuisson souhaité. Vou pouvez at- teindre le niveau de cuisson souhaité...
 • Page 29 Appuyez sur gnalant que l'appareil est en mode stan- dard. Le signal sonore est activé. electrolux 29 . Le voyant s'allume. pendant 4 secondes. , la Sécurité enfants est pendant 3 secondes. Tous pendant 3 secondes.
 • Page 30: Conseils Utiles

  30 electrolux CONSEILS UTILES PLATS DE CUISSON • Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que possible avant chaque uti- lisation. • Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur les zones de cuisson vitrocérami-...
 • Page 31: Entretien Et Nettoyage

  La zone de cuisson n'a été activée que pendant un court laps de temps et, par conséquent, n'a pas eu le temps de chauffer. Si la zone de cuisson est censée être chaude, contactez le Service Après-vente. electrolux 31 est activée. Désactivez la . Voir le chapitre "Dispositif...
 • Page 32: En Matière De Protection De L'environnement

  32 electrolux Anomalie Il est impossible d'activer les circuits de cuisson extérieurs. Un signal sonore retentit et l'appareil se remet en fonction- nement et à l'arrêt. Au bout de 5 secondes, un signal sonore retentit de nouveau. s'allume Affichage de et d'un chiffre.
 • Page 33: Electrolux

  Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági információk Üzembe helyezés A készülék leírása A készülék kezelése BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelme- sen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel...
 • Page 34: Üzembe Helyezés

  34 electrolux • Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főző- felületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát. • Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is. • Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.
 • Page 35 (a tokból eltávolí- tott csavar típusú biztosítékok), földszivár- gás-kioldó szerkezetek és érintkezők. min. 50mm min. 28 mm Nem használhatja a védőburkolatot, ha a készüléket sütő fölött helyezi el. electrolux 35 +1 mm min. 25 mm min. 20 mm...
 • Page 36: A Készülék Leírása

  36 electrolux A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A FÕZÕFELÜLET KIALAKÍTÁSA A KEZELÕPANEL KIALAKÍTÁSA A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. A szimbólumok, kijelzők és hangok jelzik, hogy melyik funkciók működnek. érzékelõmezõ Egyszeres fõzõzóna 1200 W Ovális zóna 1500/2400 W Egyszeres fõzõzóna 1200 W Kezelõpanel...
 • Page 37: A Készülék Kezelése

  • nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő után a Lásd a táblázatot. 5 óra electrolux 37 funkció Leírás felgyullad, és a főzőlap leáll. 4 óra 1.5 óra...
 • Page 38 38 electrolux A HŐBEÁLLÍTÁS Érintse meg a kezelősávot a szükséges hő- fok beállításához. A hőbeállítás jelzőfény fel- gyullad. A KÜLSÕ GYÛRÛK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA A ténylegesen melegítõ felület nagyságát az edény méretéhez tudja igazítani. Ha be akarja kapcsolni a külsõ gyûrût, érin- tse meg az érzékelõmezõt.
 • Page 39 OFFSOUND CONTROL (A HANGOK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSÁRA) A hangjelzések kikapcsolása Kapcsolja ki a készüléket. Érintse meg a kijelzése megjelenik és kialszik. Érintse meg electrolux 39 gomb kivételével. Ezzel gombot. A visszajelző vi- gombot. A visszajelző kialszik. gombbal. Ne gombot 4 másodper- gombbal.
 • Page 40: Hasznos Javaslatok És Tanácsok

  40 electrolux gombot 3 másodpercig. A gyullad, a készülék normál módban van. Érintse meg a kezelőgombot, a gyullad, és a hang ki van kapcsolva Amikor a hangjelzések ki vannak kapcsolva, csak akkor hallható, amikor megérinti a kezelőgombot, amikor a percszámláló vagy a visszaszámlálásos időzítő...
 • Page 41: Ápolás És Tisztítás

  Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket. 2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mo- sószeres nedves ruhával. 3. Végül törölje szárazra a készüléket tiszta ruhával. electrolux 41...
 • Page 42: Mit Tegyek, Ha

  42 electrolux MIT TEGYEK, HA... Probléma Nem tudja elindítani vagy üze- meltetni a készüléket. Hang hallatszik a készülék ki- kapcsolt állapotában. Nem gyullad ki a maradékhő jelzőfénye. Nem lehet a külső gyűrűket be- kapcsolni. Hangjelzés hallatszik, majd a készülék elindul és újra leáll. 5 másodperc elteltével újabb...
 • Page 43 CSOMAGOLÓANYAG A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csoma- golóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el. electrolux 43...
 • Page 44 • Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes no- ņemiet visus iesaiņojuma materiālus un uzlīmes. • Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet gatavošanas zonas stāvoklī Izslēgt. Electrolux. Thinking of you. www.electrolux.com Noderīgi padomi un ieteikumi Kopšana un tīrīšana Ko darīt, ja ... Apsvērumi par vides aizsardzību •...
 • Page 45 ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po- liem, un kura atstarpe starp kontaktiem ir vismaz 3 mm. Jūsu rīcībā jābūt piemērotām izolācijas ierī- cēm: līnijas drošības aizsargslēdži, drošinā- tāji (ieskrūvējamos drošinātājus ir jāizskrūvē no to turētājiem), elektrības noplūdes uz ze- mi pārtraucēji un savienotāji. electrolux 45...
 • Page 46 46 electrolux MONTĀŽA min. 500mm min. 50mm Ja izmantojat aizsargnodalījumu (pa- pildpiederums) ), aizsargplāksne zem ierīces nav nepieciešama. Ja uzstādāt ierīci virs cepeškrāsns, aiz- sargkārbu nedrīkst izmantot. 5) Aizsargnodalījums kā papildpiederums dažās valstīs nav pieejams. Sazinieties ar vietējo ierīces piegādātāju.
 • Page 47 STOP+GO aktivizē automātisko sakarsēšanu norāda, kurai zonai ir iestatīts laiks parāda laiku minūtēs rāda sakarsēšanas iestatījumu aktivizē un aptur ovālās zonas darbību parāda, ka aktivizēta izslēgšanas funkcija norāda, ka gatavošanas zona vēl ir karsta electrolux 47 funkcija...
 • Page 48 48 electrolux sensoru lauka vadības elementu josla RĀDĪJUMI UZ DISPLEJA Rādījums un cipars ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS Brīdinājums Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma dēļ! IERĪCES LIETOŠANA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA Pieskarieties pie 1 sekundi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS Funkcija automātiski izslēgs plīti, ja: •...
 • Page 49 • Taimera apturēšana: izvēlieties gatavo- šanas zonu, izmantojot . Atlikušais laiks tiek skaitīts atpakaļ līdz . Gatavošanas zonas indikators no- dziest. Lai izslēgtu, varat vienlaikus pie- skarties pie electrolux 49 , lai iestatītu . Gatavo- . Pieskarieties...
 • Page 50 50 electrolux Kad laiks būs pagājis, atskanēs skaņas signāls un sāks mirgot zona izslēgsies. • Skaņas signāla izslēgšana: pieskarie- ties CountUp Timer (Laika skaitīšanas taimeris) Izmantojiet CountUp Timer, lai pārraudzītu gatavošanas zonas darbības laiku. • Gatavošanas zonas izvēle (ja darbo- jas vairāk par 1 gatavošanas zo-...
 • Page 51 25 – 50 20 – 45 20 – 60 60 – 150 min pēc ne- piecieša- mības electrolux 51 3 sekundes. Displejs ie- , jo skaņa ir iz- , izgaismojas Ieteikumi Uzlieciet vāku Periodiski apmaisiet Gatavošanas laikā uzlieciet vāku Šķidruma daudzumam jābūt vismaz divreiz lielākam nekā...
 • Page 52 52 electrolux Sildī- Lietojiet, lai: šanas pakā- Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu kartupeļu pankūkas, filejas steikus, steikus Vārītu lielu ūdens daudzumu, vārītu makaronus, apbrūninātu gaļu (gulašs, sautēts cepetis), ceptu kartupeļus frī eļļā INFORMĀCIJA PAR AKRILAMĪDIEM Svarīgi Pamatojoties uz pēdējiem zinātniskajiem atzinumiem, intensīva pārtikas apbrūnināšana, īpaši tādu...
 • Page 53 Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu. electrolux 53 . Izslēdziet bērnu iedegas at-...
 • Page 54 54 electrolux IEPAKOJUMA MATERIĀLI Iepakojuma materiāls ir dabai nekaitīgs un to var izmantot atkārtoti. Plastmasas sastāvdaļas tiek apzīmētas ar attiecīgu marķējumu. >PE<,>PS<, u.c. Lūdzu, atbrīvojieties no iesaiņojuma materiā- liem atbilstošās atkritumu savākšanas vietās.
 • Page 55 Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com TURINYS Saugos informacija Įrengimas Prietaiso aprašymas Prietaiso naudojimas SAUGOS INFORMACIJA Tam, kad užtikrintumėte savo saugą ir kad prietaisas gerai veiktų, prieš įreng- dami ir naudodami, atidžiai perskaityki- te šį vadovą. Šias instrukcijas laikykite kartu su prietaisu, net tada, kai jį perke- liate ar parduodate.
 • Page 56 56 electrolux Įspėjimas Jei paviršius įskilęs, atjunkite prietaisą nuo elektros ĮRENGIMAS Prieš pradėdami montuoti, užsirašy- kite serijos numerį (Ser. Nr.) iš techninių duomenų lentelės.Prietaiso techninių duomenų lentelė yra ant jo apatinio gaubto. EHS60210P 220-240 V 50-60 Hz 58 HAD 56 AO...
 • Page 57 Apsauginės pertvaros naudoti negalite, jeigu prietaisą įrengiate virš orkaitės. 6) Apsaugos dėžės priedą galima įsigyti ne visose šalyse. Kreipkitės į vietos tiekėją. min. 50mm min. 28 mm electrolux 57 +1 mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm...
 • Page 58 58 electrolux PRIETAISO APRAŠYMAS MAISTO GAMINIMO PAVIRŠIAUS IŠDĖSTYMAS VALDYMO PULTO IŠDĖSTYMAS Prietaisą galite valdyti jutiklių laukais. Indikatoriai, rodmenys ir signalai nurodo, kurios funkcijos veikia. Jutiklių laukas kaitvietės laikmačio indikatoriai laikmačio ekranas kaitinimo padėties indikatorius valdymo juosta Viena kaitvietė: 1200 W Ovalo formos kaitvietė...
 • Page 59 Kurį laiką veiks garso signalas ir kaitlentė išsijungs. Pašalinkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį. • neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio. Po kiek laiko užsidega ir kaitlentė išsijungia automatiškai. Žr. len- telę. 5 val. electrolux 59 Funkcija 4 val. 1,5 val.
 • Page 60 60 electrolux KAITINIMO LYGIS Palieskite valdymo juostą ties reikiamu kaiti- nimo lygiu. Neužsidega likusios šilumos in- dikatorius. IŠORINIŲ KAITVIETĖS ŽIEDŲ ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS Jūs galite efektyviai pritaikyti kaitinimo pavir- šių naudojamo dydžio indams. Norėdami įjungti išorinį žiedą palieskite jutik- lio lauką...
 • Page 61 Garso signalų įjungimas Išjunkite prietaisą. Lieskite ekranas. Lieskite ga, nes garso signalai išjungti. Palieskite užsidega; prietaisas veikia standartine veiksena. Garso signalai įjungti. electrolux 61 . Kaitinimo nuo- 4 sekundes. Užsidegs indika- . Kaitinimo nuo- 4 se- . Užsidegs indika- 4 sekundes. Nustatykite , vaikų...
 • Page 62 62 electrolux NAUDINGI PATARIMAI VIRTUVĖS REIKMENYS • Indo dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis. • Naudojant prikaistuvius, pagamintus iš emale padengto plieno arba su aliuminio ar vario dugnu, ant stiklo keraminio paviršiaus gali likti dėmių. ENERGIJOS TAUPYMAS • Jei įmanoma, puodus visada užden- kite dangčiais.
 • Page 63 Nuvalykite valdymo skydelį Uždengėte vieną ar kelis jutiklinius laukelius. Atidenkite jutiklinius laukelius. Nuvalykite valdymo skydelį. Kaitvietė nėra karšta todėl, kad ji veikė pernelyg trumpai. Jei kait- vietė turėtų būti karšta, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. electrolux 63 . Išjunkite vaikų saugos...
 • Page 64 64 electrolux Problema Išorinių kaitinamųjų žiedų įjungti negalite. Skamba garso signalas, o prie- taisas įsijungia ir vėl išsijungia. Po 5 sek. įsijungia dar vienas garso signalas. Užsidega Užsidega ir skaičius. Paspaudus jutiklinius mygtukus, nėra garso. Jei išbandžius aukščiau išvardytus sprendi- mo būdus problemos pašalinti nepavyksta,...
 • Page 65: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  • Wszystkie materiały opakowaniowe nale- ży przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia. • Gdy urządzenie działa, dzieci nie mogą się do niego zbliżać. Electrolux. Thinking of you. Przydatne wskazówki i porady Konserwacja i czyszczenie Co zrobić, gdy… Ochrona środowiska Ostrzeżenie! Uruchomić...
 • Page 66: Instalacja

  66 electrolux nych naczyń. Nie dopuszczać do zaplą- tania przewodów elektrycznych. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UNIKNĄĆ USZKODZEŃ URZĄDZENIA • W przypadku spadnięcia na płytę cera- miczną jakichkolwiek przedmiotów czy naczyń jej powierzchnia może ulec usz- kodzeniu. • Przesuwanie naczyń wykonanych z żeli- wa, stopu aluminium lub naczyń...
 • Page 67 Konieczne jest również zastosowanie odpo- wiednich urządzeń odcinających zasilanie, takich jak: wyłączniki automatyczne, bez- pieczniki topikowe (typu wykręcanego - na- leży je wyjąć z oprawki), wyłączniki różnico- wo-prądowe (RCD) i styczniki. min. 50mm electrolux 67 +1 mm min. 25 mm min. 20 mm...
 • Page 68: Opis Urządzenia

  68 electrolux W przypadku zastosowania kasety ochronnej (wyposażenie dodatkowe zastosowanie osłony bezpośrednio pod urządzeniem nie jest konieczne. W przypadku montażu urządzenia nad piekarnikiem nie można użyć kasety ochronnej. OPIS URZĄDZENIA UKŁAD PŁYTY KUCHENNEJ 7) Kaseta ochronna może nie być dostępna w niektórych krajach. Należy skontaktować się z miejscowym dostawcą.
 • Page 69 Pole grzejne jest nadal gorące (ciepło resztkowe) Dwie części potrójnego pola grzejnego są włączone Wszystkie części potrójnego pola grzejnego są włączone Owalne rozszerzenie pola do pieczenia jest włączone Nieprawidłowe działanie electrolux 69 Funkcja Opis...
 • Page 70: Obsługa Urządzenia

  70 electrolux Wyświetlacz WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek działania ciepła resztkowego! OBSŁUGA URZĄDZENIA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE Dotknąć i przez 1 sekundę przytrzymać po- le czujnika , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE Funkcja ta powoduje samoczynne wyłączenie płyty, gdy: •...
 • Page 71 . Po- • Dotknąć Zaświeci się ustawiona poprzednio moc grzania. nie blokuje funkcji zegara. blokuje paski regulacji. electrolux 71 . Pole grzejne wyłącza się. , dopóki nie zaświe- zegara; zaświeci się i dotknąć , aby wyłączyć stoper. Wskaź- służy do przestawiania wszyst- , aby uruchomić...
 • Page 72: Przydatne Wskazówki I Porady

  72 electrolux BLOKADA Gdy włączone są pola grzejne, istnieje moż- liwość zablokowania panelu sterowania z wyjątkiem . Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy grzania. Najpierw należy ustawić moc grzania. Aby włączyć tę funkcję, należy dotknąć Zaświeci się wskaźnik. Zegar pozostanie włączony.
 • Page 73: Konserwacja I Czyszczenie

  Ze wzglądów bezpieczeństwa zabra- nia się czyszczenia urządzenia parą i myjkami wysokociśnieniowymi. Zarysowania lub ciemne plamy na pły- cie ceramicznej nie mają wpływu na działanie urządzenia. electrolux 73...
 • Page 74: Co Zrobić, Gdy

  74 electrolux Usuwanie zabrudzeń: 1. – Usunąć natychmiast: stopiony plastik, folię oraz potrawy zawierają- ce cukier. W przeciwnym razie za- brudzenia mogą spowodować usz- kodzenie urządzenia. Użyć specjal- nego skrobaka do szkła. Skrobak należy przyłożyć pod kątem ostrym do powierzchni szklanej i przesuwać...
 • Page 75: Ochrona Środowiska

  Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać re- cyklingowi. Elementy z tworzyw sztucz- nych posiadają odpowiednie oznacze- nie: >PE<,>PS<, itp. Materiały opako- waniowe należy wyrzucić do odpo- wiedniego pojemnika udostępnionego przez komunalny zakład utylizacji odpa- dów. electrolux 75...
 • Page 76 • Pred prvým použitím odstráňte zo spo- trebiča všetky obaly, nálepky a fólie. • Po každom použití varné zóny vypnite. Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Užitočné rady a tipy Ošetrovanie a čistenie Čo robiť, keď... Ochrana životného prostredia •...
 • Page 77 Obráťte sa na miestne servisné stredisko. Elektrická inštalácia spotrebiča musí umož- ňovať odpojenie všetkých pólov spotrebiča od siete s medzerou medzi kontaktmi naj- menej 3 mm. Musia sa používať správne odpojovacie prístroje: ochranné ističe, poistky (skrutko- vacie poistky treba vybrať z držiaka). electrolux 77...
 • Page 78 78 electrolux MONTÁŽ min. 500mm min. 50mm Ak použijete ochranný box (doplnkové príslušenstvo ), ochranná priehradka priamo pod spotrebičom nie je potreb- ná. Ochranný box nemôžete použiť pri in- štalácii spotrebiča nad rúrou. 8) Doplnkové príslušenstvo ochranný box nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách. Obráťte sa na vášho miest- neho predajcu.
 • Page 79 STOP+GO aktivuje automatický ohrev ukazuje, pre ktorú zónu nastavujete čas zobrazuje čas v minútach indikuje varný stupeň zapína a vypína oválnu zónu indikuje, že je aktívne automatické vypnutie indikuje, že varná zóna je ešte horúca electrolux 79 funkcia...
 • Page 80 80 electrolux Senzorové pole ovládací pásik INDIKÁCIE Indikácia + číslo INDIKÁCIA ZVYŠKOVÉHO TEPLA Varovanie Nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom! OBSLUHA SPOTREBIČA ZAPNUTIE A VYPNUTIE Dotykom na 1 sekundu sa spotrebič za- pína alebo vypína. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE Funkcia automaticky vypne varnú dosku, ak: •...
 • Page 81 . • Zastavenie časovača: vyberte varnú zónu pomocou . Dotknite sa ná doba sa bude odpočítavať až do Kontrolka varnej zóny zhasne. Pri vypína- ní sa môžete tiež naraz dotknúť electrolux 81 . Zvyš-...
 • Page 82 82 electrolux Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvu- kový signál a začne blikať indikátor Varná zóna sa vypne. • Vypnutie zvuku: dotknite sa CountUp Timer (Časovač odrátavajúci smerom nahor) Použite CountUp Timer na sledovanie času prevádzky varnej zóny. • Výber varnej zóny (ak je v činnosti viac ako jedna zóna):opakovane sa do-...
 • Page 83 Použite max. 1/4 l vody na 750 g zemiakov 60 - 150 Až 3 l kvapaliny a suroviny podľa V polovici doby prípravy obráťte potreby 5 - 15 V polovici doby prípravy obráťte electrolux 83 sa zapne, spotrebič je v Rady...
 • Page 84 84 electrolux INFORMÁCIE O AKRYLAMIDOCH Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy pri pečení potravín (predovšetkým OŠETROVANIE A ČISTENIE Spotrebič po každom použití vyčistite. Vždy používajte riad s čistým dnom. Varovanie Ostré a drsné čistiace prostriedky poškodzujú spotrebič. Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič...
 • Page 85 životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk. MATERIÁL OBALU Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plasto- vé časti sú označené značkami: >PE<,>PS< a pod. Obalový materiál vyhoďte do príslušných zberných nád- ob na odpad. electrolux 85...
 • Page 86 86 electrolux...
 • Page 87 87...
 • Page 88 892932593-D-342011...

Table of Contents