Download Print this page

Advertisement

Quick Links

Using the Lenovo Battery Option
Refer to the documentation that comes with your computer before installing
the product.
You can replace the main battery with this Lenovo™ Battery.
To replace the main battery with the optional battery, refer to the online
information provided with your Lenovo computer.
This option package includes the following components:
• Lenovo System Battery
• Reference Guide (this book)
All personal computers manufactured by Lenovo contain a non-rechargeable
coin cell battery to provide power to the system clock. In addition many
P/N:31039296
mobile products such as notebook PCs utilize a rechargeable battery pack to
provide system power when in portable mode. Batteries supplied by Lenovo
for use with your product have been tested for compatibility and should only
be replaced with Lenovo approved parts.
Never attempt to open or service any battery. Do not crush, puncture, or
incinerate batteries or short circuit the metal contacts. Do not expose the
battery to water or other liquids. Only recharge the battery pack strictly
according to instructions included in the product documentation.
Battery abuse or mishandling can cause the battery to overheat, which can
cause gasses or flame to "vent" from the battery pack or coin cell. If your
battery is damaged, or if you notice any discharge from your battery or the
buildup of foreign materials on the battery leads, stop using the battery and
obtain a replacement from the battery manufacturer.
Batteries can degrade when they are left unused for long periods of time. For
some rechargeable batteries (particularly Lithium Ion batteries), leaving a
battery unused in a discharged state could increase the risk of a battery short
Lenovo Battery User's Guide
circuit, which could shorten the life of the battery and can also pose a safety
hazard. Do not let rechargeable Lithium-Ion batteries completely discharge or
store these batteries in a discharged state.
Note: Note for Japan (JEITA guidance): Batteries are expendable products.
When a fully charged battery no longer provides sufficient run time (in
hours), it should be replaced. A battery used for more than one year is a
good candidate for replacement. Battery life is affected by several factors
such as recharge cycle count, temperature, system usage, screen brightness,
applications and other customer preferences. The battery utility program
included with your system can be used to determine the current condition of
the battery.
First edition (June 2009 )
Note: Lenovo Battery Options are shipped partially charged to maximize shelf
© Copyright Lenovo 2009. All rights reserved.
life. To maximize longevity of your battery, you should fully charge it after
LENOVO products, data, computer software, and services have been
receiving it. Batteries should also be recharged at least twice a year. If the
developed exclusively at private expense and are sold to govern-
battery is stored with a low charge for extended periods of time, the battery
mental entities as commercial items as defined by 48 C.F.R. 2.101
may become unusable and might be disabled.
with limited and restricted rights to use, reproduction and disclosure.
Power cords and power adapters
LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If products, data,
Use only the power cords and power adapters supplied by the product
computer software, or services are delivered pursuant a General Serv-
manufacturer. The power cord and power adapter are intended for use with
ices Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure
this product only. They should never be used with any other product.
is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.
Batteries
In the Netherlands:
Batteries supplied by Lenovo for use with your product have been tested for
Batterij niet
compatibility and should only be replaced with approved parts.
weggooien maar
A battery pack other than the one specified by Lenovo, or a disassembled or
inleveren als KCA.
modified battery pack is not covered by the warranty.
Lege batterijen?
Lever ze in!
US and Canada Only
廢電池請回收
Polski
Korzystanie z baterii Lenovo
Przed montażem produktu należy zapoznać się z treścią dokumentów
dołączanych do komputera.
Tą bateria marki Lenovo™ pozwala zastąpić baterię główną.
Wymiana baterii głównej na opcjonalną została opisana w dokumentacji
elektronicznej dostarczanej w komplecie z komputerem Lenovo.
Opakowanie zawiera następujące składniki pakietu:
• Bateria systemowa Lenovo
• Instrukcja użycia (niniejsza książka)
Wszystkie komputery osobiste marki Lenovo są wyposażone w małą,
okrągłą baterię jednorazową, która zasila zegar systemowy. Oprócz tego
wiele urządzeń przenośnych, jak notebooki, ma akumulator wielokrotnego
ładowania, zasilający urządzenie niepodłączone do prądu. Baterie dostarczane
przez Lenovo zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktem i mogą
być zastępowane wyłącznie bateriami zaakceptowanymi przez producenta
urządzenia.
Baterii nigdy nie należy otwierać ani naprawiać. Baterii nie należy miażdżyć,
nakłuwać, palić, ani zwierać ich metalowych styków. Nie narażać baterii
na działanie wody ani innych płynów. Ładowanie baterii wykonywać ściśle
według instrukcji podanych w dokumentacji produktu.
Niewłaściwe użycie baterii może spowodować jej przegrzanie i w efekcie
zapłon lub wydzielanie się gazów. W razie uszkodzenia baterii, dostrzeżenia
wyładowań lub wytworzenia się na stykach baterii nieznanego osadu, należy
zaprzestać korzystania z baterii i zaopatrzyć się nowy zamiennik u producenta.
Sprawność baterii pozostawionych na dłuższy czas bez użytku może się
pogarszać. W przypadku niektórych baterii wielokrotnego użycia (zwłaszcza
litowo-jonowych) pozostawienie baterii nieużywanej w stanie wyładowanym
może zwiększać ryzyko powstania zwarć, co skraca żywotność baterii i
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użycia. Baterii litowo-jonowych
wielokrotnego użycia nie należy wyładowywać do końca ani przechowywać
ich w stanie wyładowanym.
Uwaga: Zasady obowiązujące użytkowników w Japonii (przepisy JEITA):
Baterie są produktami ulegającymi zużyciu. Kiedy w pełni naładowana
bateria przestaje zapewniać zasilanie przez wystarczająco długi czas, należy
ją wymienić. Wymianę baterii na nową należy rozważać już w przypadku
eksploatacji trwającej dłużej niż rok. Na żywotność baterii wpływa kilka
czynników takich jak liczba cykli rozładowania i naładowania, temperatura
eksploatacji, sposób korzystania z urządzenia, jasność ekranu, liczba i
rodzaj uruchomionych aplikacji oraz inne parametry. Do zorientowania
się w bieżącym stanie baterii można użyć programu narzędziowego
zainstalowanego w systemie.
Uwaga: Baterie Lenovo są dostarczane w stanie częściowo naładowanym,
aby wydłużyć ich dopuszczalny czas przechowywania. Aby zapewnić sobie
maksymalną trwałość baterii, po nabyciu produktu należy baterię w pełni
naładować. Poza tym baterie powinny być ładowane przynajmniej dwa razy
do roku. Jeśli bateria jest przechowywana przez bardzo długi okres w stanie
niskiego naładowania, może to doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia.
Kable zasilające i zasilacze
Należy stosować wyłącznie kable zasilające i zasilacze dostarczone przez
producenta. Kabel zasilający i zasilacz zostały przewidziane wyłącznie do
użycia z danym produktem. Nigdy nie należy ich stosować do zasilania
innych urządzeń.
Baterie
Baterie dostarczane przez Lenovo zostały przetestowane pod kątem zgodności
z produktem i mogą być zastępowane wyłącznie bateriami zaakceptowanymi
przez producenta urządzenia.
Baterie innego typu niż podane przez Lenovo lub baterie rozbierane i
modyfikowane nie są objęte gwarancją.
CSH09F0623_Battery User's Guide.1 1
CSH09F0623_Battery User's Guide.1 1
English
Français
Utilisation de la batterie Lenovo en option
Reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur avant d'installer
le produit.
Vous pouvez remplacer la batterie principale par la présente batterie Lenovo™.
Pour ce faire, consultez les informations en ligne fournies avec votre ordinateur
Lenovo.
Les éléments suivants sont fournis avec l'option :
• La batterie système Lenovo
• Le Guide de référence (le présent manuel)
Tous les PC Lenovo contiennent une pile format bouton non rechargeable
destinée à alimenter l'horloge système. En outre, de nombreux portables
utilisent un bloc de batteries rechargeable destiné à alimenter le système
lorsqu'il est utilisé en mode portable. La compatibilité des piles fournies par
Lenovo en vue d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles doivent
être uniquement remplacées par des composants agréés par Lenovo.
Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer une pile. Ne broyez pas, ne percez pas
et n'incinérez pas les piles ou les batteries et ne provoquez pas de court-circuit
sur les contacts en métal. N'exposez pas la pile ou la batterie à l'eau ou à tout
autre liquide. Rechargez uniquement le bloc de batteries en vous conformant
strictement aux instructions fournies dans la documentation du produit.
Toute utilisation incorrecte d'une pile ou d'une batterie peut provoquer la
surchauffe de cette dernière, et l'apparition d'émanations gazeuses ou de
flammes. Si votre pile ou batterie est endommagée ou si vous remarquez qu'elle
se décharge ou qu'un dépôt est présent sur les éléments de contacts, cessez de
l'utiliser et prenez contact avec le fabricant afin d'obtenir une de remplacement.
Les piles ou les batteries peuvent se dégrader lorsqu'elles restent inutilisé es
pendant un long moment. Le fait de laisser certaines batteries rechargeables
(telles que les batteries au lithium-ion) déchargées et inutilisées pendant une
période prolongée peut accroître les risques de court-circuit de la batterie,
réduire sa durée de vie et mettre en danger la sécurité. Ne laissez pas les
batteries au lithium-ion rechargeables complètement déchargées et ne les
stockez pas dans cet état.
Remarque : Remarque pour le Japon (déclaration JEITA) : les batteries sont
des produits extensibles. Lorsqu'une batterie complètement chargée n'assure
plus une durée d'exécution suffisante (en heures), elle doit être remplacée. Une
batterie utilisée depuis plus d'un an doit généralement ê tre remplacée. La durée
de vie d'une batterie dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre de cycles
de recharge, la température, l'utilisation du système, la luminosité de l'écran,
les applications et d'autres préférences utilisateur. Le programme utilitaire de la
batterie fourni avec le système peut être utilisé pour déterminer à tout moment
l'état de la batterie.
Remarque : Les batteries Lenovo en option sont fournies partiellement
chargées, ce qui permet d'optimiser leur durée limite de stockage. Afin
d'augmenter la longévité de votre batterie, il vous est conseillé de la charger dès
que vous l'aurez reçue. Une batterie doit être rechargée au moins deux fois par
an. Si une batterie reste stockée déchargée pendant longtemps, elle risque de
devenir inutilisable.
Cordons et adaptateurs d'alimentation
Utilisez uniquement les cordons et les adaptateurs d'alimentation fournis par le
fabricant du produit. Ils sont conçus pour ce produit uniquement. Ils ne doivent
en aucun cas être utilisés avec un autre produit.
Piles et batteries
La compatibilité des piles et batteries fournies par Lenovo pour votre produit
a été testée et celles-ci ne doivent être remplacées que par des composants
approuvés.
L'utilisation d'un bloc de batteries qui a été démonté ou modifié, ou d'un
modèle autre que celui spécifié par Lenovo, n'est pas couverte par la garantie.
Português
Utilizando a Bateria Opcional Lenovo
Consulte a documentação que acompanha o computador antes de instalar o
produto.
Você pode substituir a bateria principal por esta Bateria Lenovo™.
Para substituir a bateria principal pela bateria opcional, consulte as
informações on-line fornecidas com o computador Lenovo.
Esse pacote de opcionais inclui os componentes a seguir:
• Bateria do Sistema Lenovo
• Guia de Referência (este manual)
Todos os computadores pessoais fabricados pela Lenovo contêm uma bateria
redonda não recarregável que fornece energia ao clock do sistema. Além
disso, muitos produtos móveis como PCs notebook utilizam um pacote de
baterias recarregáveis para fornecer energia ao sistema quando em modo
portátil. As baterias fornecidas pela Lenovo para utilização com o produto
tiveram sua compatibilidade testada e devem ser substituídas apenas por peças
aprovadas pela Lenovo.
Nunca tente abrir ou consertar uma bateria. Não comprima, perfure ou
incinere baterias nem faça curto-circuito entre os contatos de metal. Não
exponha a bateria à agua ou outros líquidos. Recarregue o pacote de bateria
estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do
produto.
O mau uso ou mau trato da bateria pode causar superaquecimento, fazendo
com que gases ou chamas sejam "expelidos" do pacote de bateria ou
bateria tipo moeda. Se a bateria estiver danificada ou se perceber que está
descarregando ou ainda o acúmulo de materiais estranhos nas partes metálicas,
pare de utilizá-la e peça substituição para o fabricante.
Baterias podem ser danificadas quando permanecem sem uso por longos
períodos de tempo. Em algumas baterias recarregáveis (especialmente baterias
de lítio), a falta de uso no estado descarregado pode aumentar o risco de curto-
circuito, que pode reduzir a vida da bateria e apresentar risco de segurança.
Não deixe baterias de lítio recarregáveis completamente descarregadas ou
armazene-as em um estado descarregado.
Nota: Nota para o Japão (orientação JEITA): Baterias são produtos
descartáveis. Quando uma bateria carregada completamente não fornecer mais
tempo de execução (em horas) suficiente, ela deve ser substituída. Uma bateria
utilizada por mais de um ano é uma boa candidata à substituição. A vida da
bateria é afetada por diversos fatores, como a contagem do ciclo de recarga,
a temperatura, a utilização do sistema, o brilho da tela, os aplicativos e outras
preferências do ciente. O programa utilitário da bateria, incluído no sistema,
pode ser utilizado para determinar a condição atual da bateria.
Nota: As Baterias Opcionais Lenovo são enviadas parcialmente carregadas,
para maximizar a vida útil no estoque. Para obter o má ximo de longevidade
de sua bateria, você deve carregá-la completamente depois de recebê-la. As
baterias também devem ser recarregadas pelo menos duas vezes ao ano. Se
a bateria for armazenada com baixa carga por longos períodos, ela pode se
tornar inutilizável e pode ser desativada.
Cabos de Alimentação e Adaptadores de Energia
Utilize apenas os cabos de alimentação e os adaptadores de alimentação
fornecidos pelo fabricante do produto. O cabo e o adaptador de alimentação
são designados para a utilização apenas com esse produto. Eles nunca devem
ser utilizados com qualquer outro produto.
Baterias
As baterias fornecidas pela Lenovo para utilização com seu produto foram
testadas quanto à compatibilidade e devem ser substituídas somente por peças
aprovadas.
Um pacote de bateria diferente do especificado pela Lenovo, ou um
desmontado ou um pacote de bateria modificado não são cobertos pela
garantia.
Deutsch
Lenovo Akku verwenden
Utilizzo della batteria di riserva Lenovo
Lesen Sie vor der Installation des Produkts die Dokumentation, die im
Prima di installare il prodotto, fare riferimento alla documentazione fornita
Lieferumfang Ihres Computers enthalten ist.
con il computer.
Sie können den Hauptakku durch diesen Lenovo™ Akku ersetzen.
È possibile sostituire la batteria principale con questa batteria Lenovo™.
Weitere Informationen zum Ersetzen des Hauptakkus durch den optionalen
Per sostituire la batteria principale con quella sostitutiva, fare riferimento alle
Akku erhalten Sie in den Onlineinformationen zum Lenovo Computer.
informaioni online fornite con il computer Lenovo.
Dieses Zusatzpaket enthält die folgenden Komponenten:
Questo pacchetto di opzioni include i seguenti componenti:
• Lenovo Systemakku
• Batteria di sistema Lenovo
• Referenzhandbuch (das vorliegende Handbuch)
• Guida di riferimento (questo manuale)
Alle Lenovo PCs enthalten für die Stromversorgung der Systemuhr eine nicht
Tutti i personal computer prodotti da Lenovo dispongono di una batteria
aufladbare Knopfzellenbatterie. Zusätzlich werden bei vielen tragbaren Produkten,
non ricaricabile per l'orologio del sistema. Inoltre, molti prodotti quali i PC
wie etwa bei Notebook-PCs, aufladbare Akkus verwendet, um das System auch
notebook utilizzano una batteria ricaricabile che fornisce corrente al sistema
unterwegs mit Strom zu versorgen. Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des
Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf Kompatibilität getestet und sollten
quando sono in funzione in modalità portatile. Le batterie fornite dalla Lenovo
nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt werden.
da utilizzare con il prodotto acquistato sono state testate per la compatibilità e
devono essere sostituite solo da componenti Lenovo approvati.
Öffnen, zerlegen oder warten Sie den Akku nicht. Beschädigen Sie den Akku
nicht, erhitzen Sie den Akku nicht über 100 Grad Celsius; schließen Sie die
Non aprire o riparare la batteria. Evitare di far cadere, smontare o bruciare le
Metallkontakte nicht kurz. Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und
batterie oppure avvicinare le linguette metalliche. Evitare che la batteria venga
Nässe. Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der
a contatto con l'acqua o con altre sostanze liquide. Ricaricare la batteria solo
Produktdokumentation.
secondo le istruzioni fornite nella documentazione del prodotto.
Die Knopfzellenbatterie bzw. der Akku können durch unsachgemäße
L'utilizzo errato della batteria può causare il surriscaldamento e generare
Handhabung überhitzen, so dass Gase oder Flammen austreten können. Um
emissione di gas o fiamme. Se la batteria è danneggiata oppure si verifica la
die Gefahr eines Feuers zu vermeiden, beachten Sie auf jeden Fall Folgendes:
perdita di qualsiasi sostanza dalla batteria, richiederne la sostituzione.
Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist, sich selbständig
entlädt oder wenn sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial
Le batterie possono deteriorarsi se lasciate inutilizzate per lunghi periodi
ablagert. Erwerben Sie in diesem Fall einen Ersatzakku vom Hersteller.
di tempo. Per alcune batterie ricaricabili (in particolare le batterie a ioni di
Akkus können sich entladen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden.
litio), il non utilizzo potrebbe aumentare i rischi di corto circuito della batteria
Bei einigen wiederaufladbaren Akkus (besonders bei LithiumIonenakkus)
stessa, ridurre la durata della batteria e creare situazioni di pericolo. Non
steigt das Risiko eines Kurzschlusses, wenn der Akku im entladenen Zustand
scaricare completamente le batterie al litio ricaricabili oppure conservarle
aufbewahrt wird. Dies kann die Lebensdauer des Akkus verringern und
scariche.
ein Sicherheitsrisiko darstellen Entladen Sie wiederaufladbare Lithium-
Nota: Note for Japan (JEITA guidance): Batteries are expendable products.
Ionenakkus niemals vollständig. Bewahren Sie diese Art von Akkus nicht im
entladenen Zustand auf.
When a fully charged battery no longer provides sufficient run time (in
hours), it should be replaced. A battery used for more than one year is a
Anmerkung: Hinweis für Japan (JEITA-Richtlinie): Batterien sind
good candidate for replacement. Battery life is affected by several factors
Verbrauchsartikel. Wenn eine vollständig aufgeladene Batterie nicht mehr
such as recharge cycle count, temperature, system usage, screen brightness,
genügend Laufzeit (in Stunden) bereitstellt, sollte sie ersetzt werden. Eine
applications and other customer preferences. The battery utility program
Batterie, die länger als 1 Jahr verwendet wurde, sollte ersetzt werden. Die
Lebensdauer einer Batterie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst,
included with your system can be used to determine the current condition of
wie beispielsweise dem Aufladen des Zählzyklus, der Temperatur, dem
the battery.
Einsatz des System, der Bildschirmhelligkeit, den Anwendungen und
Nota: Lenovo Battery Options are shipped partially charged to maximize shelf
anderen Benutzereinstellungen. Das Ihrem System beigefügte Batterie-
life. To maximize longevity of your battery, you should fully charge it after
Dienstprogramm kann verwendet werden, um den aktuellen Zustand der
receiving it. Batteries should also be recharged at least twice a year. If the
Batterie zu bestimmen.
battery is stored with a low charge for extended periods of time, the battery
Anmerkung: Lenovo-Akkus werden teilweise geladen geliefert, um die
may become unusable and might be disabled.
Haltbarkeit zu steigern. Um die Langlebigkeit des Akkus zu steigern, sollten
Sie ihn nach dem Erhalt vollständig laden. Akkus sollten mindestens zweimal
Cavi e adattatori di alimentazione
im Jahr aufgeladen werden. Wird der Akku für einen längeren Zeitraum mit
Utilizzare solo cavi e schede di alimentazione forniti dal produttore. Il cavo
geringer Ladung gelagert, wird er möglicherweise unbrauchbar und wird
di alimentazione e l'adattatore sono progettati per il solo utilizzo con questo
möglicherweise inaktiviert.
prodotto. Si prega di non utilizzarli mai con altri prodotti.
Netzkabel und Netzteile
Batterie
Verwenden Sie nur vom Hersteller mitgelieferte Netzkabel und Netzteile. Das
Le batterie fornite da Lenovo da utilizzare con il prodotto sono state testate
Netzkabel und das Netzteil sind nur für die Verwendung mit diesem Produkt
per la compatibilità e devono essere sostituite solo da componenti Lenovo
vorgesehen. Sie sollten nicht für andere Produkte verwendet werden.
approvati.
Batterien und Akkus
Una batteria non specificata da Lenovo, una batteria smontata o modificata
Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten
non è coperta dalla garanzia.
sind, wurden auf Kompatibilität getestet und sollten nur durch gleichartige
Batterien und Akkus ersetzt werden.
Akkus und Batteriesätze, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben
sind, oder zerlegte oder veränderte Akkus und Batteriesätze sind von der
Gewährleistung ausgeschlossen.
Türkçe
Lenovo Pil Aksamının Kullanılması
Использование сменной батареи Lenovo
Bu ürünü kurmadan önce bilgisayarınızla birlikte gönderilen belgelere bakın.
Ana pili bu Lenovo™ Pili ile değiştirebilirsiniz.
Ana pili isteğe bağlı pille değiştirmek için Lenovo bilgisayarınızla birlikte
sağlanan çevrimiçi bilgilere bakın.
Bu aksam takımı aşağıdaki bileşenleri içerir:
• Lenovo Sistem Pili
• Reference Guide (Başvuru Kılavuzu; bu kitap)
• «Справочное руководство»
Lenovo tarafından üretilen tüm kişisel bilgisayarlarda, sistem saatine güç
sağlayan, yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklüğünde bir pil bulunur.
Ayrıca, dizüstü kişisel bilgisayarlar gibi birçok taşınabilir ürün, taşınabilir
kipteyken sistem gücü sağlamak için yeniden doldurulabilir bir pil takımı
kullanır. Ürününüzle kullanmanız için Lenovo tarafından sağlanan piller
uyumluluk bakımından sınanmıştır ve yalnızca Lenovo tarafından onaylanan
parçalarla değiştirilebilir.
Pilleri açmayı ya da pillere bakım yapmayı hiçbir zaman denemeyin. Pilleri
ezmeyin, delmeyin ya da yakmayın ya da metal nesnelerle kısa devre
yaptırmayın. Pili suya ya da diğer sıvı maddelere maruz bırakmayın. Pil
takımını yalnızca, ürünle birlikte verilen belgelerdeki yönergelere göre
yeniden doldurun.
Pilin yanlış ya da kötü kullanılması pilin aşırı ısınmasına neden olarak,
pil takımından ya da iç pilden gaz ya da alev "çıkmasına" neden olabilir.
Piliniz zarar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da kurşun asitli pillerde
yabancı maddelerin biriktiğini fark ederseniz, pili kullanmayı durdurun ve pil
üreticisinden yeni bir pil edinin.
Piller uzun süre kullanılmadığında özelliklerini kaybedebilir. Bazı yeniden
doldurulabilir pillerde (özellikle Lityum İyon piller), pilin boşalmış bir
durumda bırakılması pilin kısa devre yapma riskini artırarak pilin ömrünü
kısaltabilir ve ayrıca, bir güvenlik tehlikesi de taşıyabilir. Yeniden
doldurulabilir Lityum-İyon pilleri tamamen boşaltmayın ya da bu pilleri
boşalmış halde saklamayın.
Not: Japonya İçin Not (JEITA yönergesi): Pillerin kullanım ömürleri
Примечание:
sınırlıdır. Tam olarak doldurulmuş bir pil artık yeterli miktarda çalışma süresi
(saat olarak) sağlamıyorsa değiştirilmelidir. Bir yıldan uzun süre kullanılan
pillerin genellikle değiştirilmesi gerekir. Pil ömrü, yeniden doldurma sayısı,
sıcaklık, sistem kullanımı, ekran parlaklığı, uygulamalar, diğer müşteri
tercihleri gibi birçok etkene bağlıdır. Sisteminizde bulunan pil yardımcı
programı pilin geçerli durumunu belirlemek için kullanılabilir.
Not: Lenovo Pil Aksamları raf ömrünün uzatılması için kısmen dolu
olarak gönderilir. Pilinizin ömrünü uzatmak için pili aldıktan sonra tam
Примечание:
olarak doldurmanız gerekir. Ayrıca, pillerin en az yılda iki kere yeniden
doldurulmaları gerekir. Pil uzun süre düşük güçle saklanırsa, kullanılamaz
duruma gelebilir ve devre dışı kalabilir.
Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları
Yalnızca ürün üreticisi tarafından sağlanan güç kablolarını ve güç
Шнуры и блоки питания
bağdaştırıcılarını kullanın. Güç kablosu ve güç bağdaştırıcısı yalnızca bu
ürünle birlikte kullanılabilir. Kabloyu ve bağdaştırıcıyı başka hiçbir ürünle
birlikte kullanmamanız gerekir.
Piller
Ürününüzle kullanmanız için Lenovo tarafından sağlanan piller uyumluluk
Батареи
bakımından sınanmıştır ve yalnızca onaylı parçalarla değiştirilebilir.
Lenovo tarafından belirtilmeyen ya da parçalarına ayrılan ya da değiştirilen pil
takımı garanti kapsamında değildir.
Italiano
Español
Utilización de la opción de batería Lenovo
Consulte la documentación que se suministra junto con el sistema antes de
instalar el producto.
Puede sustituir la batería principal por esta batería Lenovo™.
Para sustituir la batería principal por la batería opcional, consulte la
información en línea que se suministra junto con el sistema Lenovo.
Este paquete de opción incluye los componenetes siguientes:
• Batería de sistema Lenovo
• Guía de referencia (esta publicación)
Todos los PC fabricados por Lenovo contienen una batería no recargable de
tipo botón, que proporciona alimentación al reloj del sistema. Asimismo,
muchos productos portátiles como los PC portátiles utilizan un paquete
de baterías recargable que constituye un sistema de alimentación cuando
funcionan en modalidad portátil. La compatibilidad de las baterías que
suministra Lenovo para que se utilicen con el producto ha sido comprobada
y estas baterías sólo deben ser sustituidas por componentes aprobados por
Lenovo.
Nunca intente abrir o arreglar una batería. No presione, perfore, arroje al
fuego ni cortocircuite los contactos metálicos de las baterías. No exponga
las baterías al agua ni a otros líquidos. Recargue el paquete de baterías
únicamente según las instrucciones incluidas en la documentación del
producto.
Un mal uso o un uso abusivo de la batería puede hacer que ésta se
sobrecaliente, que el paquete de la batería o la batería celular de botón "emita"
gases o llamas. Si la batería está dañada o si nota alguna descarga de la batería
o la acumulación de materiales extraños en los contactos de la batería, deje de
utilizarla y obtenga un recambio del fabricante.
Las baterías pierden sus propiedades si no se utilizan durante periodos
prolongados de tiempo. Con algunas baterías recargables (especialmente las
baterías de iones de litio), si no se utilizan y se dejan en estado de descarga,
aumenta el riesgo de cortocircuito de la batería, lo que puede acortar su vida y
suponer un riesgo para la seguridad. No deje que las baterías de iones de litio
se descarguen completamente ni las almacene en estado de descarga.
Nota: Nota para Japón (instrucciones de JEITA): las baterías son productos
consumibles. Cuando una batería completamente cargada ya no proporciona
un tiempo de ejecución suficiente (en horas), debe ser sustituida. Si se ha
utilizado durante más de un año, es un buen momento para sustituirla. Existen
varios factores que afectan a la vida de la batería, tales como el recuento
cícico de recarga, la temperatura, el uso del sistema, el brillo de la pantalla,
las aplicaciones y otras preferencias del ciente. El programa de utilidad
de la batería que se incluye en el sistema puede servir para determinar las
condiciones actuales de la batería.
Nota: Las opciones de batería Lenovo se envían parcialmente cargadas para
maximizar su vida útil. Para aumentar la vida de la batería, debería cargarla
totalmente cuando la reciba. Las baterías se deben recargar dos veces al año.
Si la batería se almacena con una carga baja durante extensos periodos de
tiempo, puede quedar inutilizable y desactivada.
Cables y adaptadores de alimentación
Utilice sólo los cables y adaptadores de alimentación proporcionados por
el fabricante del producto. El cable y el adaptador de alimentación son para
utilizar únicamente con este producto. No deben utilizarse con ning ún otro
producto.
Baterías
La compatibilidad de las baterías que suministra Lenovo para que se utilicen
con el producto ha sido comprobada y estas baterías sólo deben ser sustituidas
por componentes aprobados.
La garantía no cubre ningún paquete de batería desmontado ni modificado, ni
ningún otro que no sea el que especifique Lenovo.
Русский
Čeština
Používání náhradní baterie Lenovo
Před instalací produktu si přečtěte dokumentaci dodanou spolu s vaším
počítačem.
Hlavní baterii můžete nahradit touto baterií od společnosti Lenovo™.
Chcete-li vyměnit hlavní baterii za náhradní, přečtěte si informace online
poskytované spolu s počítačem Lenovo.
Balíček volitelného příslušenství obsahuje tyto komponenty:
• Baterie Lenovo pro počítač
• Referenční příručka (tato kniha)
Všechny osobní počítače vyrobené společností Lenovo obsahují knoflíkovou
baterii bez možnosti dobíjení, která napájí systémové hodiny. Kromě toho
řada mobilních produktů, jako jsou notebooky, využívá dobíjecí baterie, které
zajišťují napájení počítače v mobilním režimu. Baterie dodané společností
Lenovo pro použití s vaším produktem prošly zkouškami kompatibility a
mohou být nahrazeny pouze součástmi schválenými společností Lenovo.
Žádnou baterii se nepokoušejte otevřít nebo opravit. Baterie nemačkejte,
nepropichujte ani nespalujte a nezkratujte kovové kontakty. Nevystavujte
baterii styku s vodou a jinými kapalinami. Při dobíjení baterie postupujte
přesně podle pokynů uvedených v dokumentaci produktu.
Nesprávné používání nebo manipulace s bateriemi může způsobit přehřátí, což
má za následek únik plynů nebo vznícení baterie nebo knoflíkového článku.
Pokud je baterie poškozená nebo si povšimnete úniku jakékoli látky z baterie
nebo hromadění cizího materiálu na příslušných vodičích, přestaňte baterii
používat a vyžádejte si od výrobce náhradu.
Jsou-li baterie ponechány po delší dobu bez používání, může dojít ke zhoršení
jejich stavu. U některých dobíjecích baterií (zejména typu Li-Ion) se může
po určité době, je-li baterie vybita a není používána, zvýšit nebezpečí zkratu,
což může zkrátit životnost baterie a také ohrozit bezpečnost. Nenechávejte
dobíjecí lithium-iontové baterie zcela vybít ani je neskladujte ve vybitém
stavu.
Poznámka: Poznámka pro Japonsko (směrnice organizace JEITA): Baterie
jsou spotřební výrobky. Pokud plně nabitá baterie nezajišťuje dostatečnou
dobu provozu (v hodinách), musí být vyměněna. Baterii používanou déle než
jeden rok je vhodné vyměnit. Na životnost baterií má vliv několik faktorů,
například počet dobíjecích cyklů, teplota, využití počítače, jas obrazovky,
používané aplikace a jiné, nastavené uživatelem, předvolby. Ke zjišťování
aktuálního stavu baterie je možné používat pomocný program pro baterie
nainstalovaný v počítači.
Poznámka: Náhradní baterie Lenovo jsou kvůli zajištění dlouhé skladovací
doby expedovány ve stavu částečného nabití. Chcete-li dosáhnout co nejdelší
doby životnosti baterie, po obdržení ji plně nabijte. Baterie je nutné alespoň
dvakrát ročně dobít. Je-li baterie skladována po delší dobu při nízkém stavu
nabití, může se stát, že bude nepoužitelná, případně dezaktivována.
Napájecí kabely a napájecí adaptéry
Používejte jen napájecí kabely a adaptéry napájení dodané výrobcem
produktu. Tento napájecí kabel a adaptér napájení jsou určeny výhradně pro
tento produkt. Nikdy je nepoužívejte s jiným produktem.
Baterie
Baterie dodané společností Lenovo pro použití s vaším produktem prošly
zkouškami kompatibility a mohou být nahrazeny pouze schválenými
součástmi.
Na baterie, které nebyly specifikovány společností Lenovo, a na demontované
či změněné baterie se záruka nevztahuje.
2009-7-8 9:16:07
2009-7-8 9:16:07

Advertisement

loading

Summary of Contents for Lenovo IdeaPad U450P/U550 6Cell LiBattery

  • Page 1 Batterij niet compatibility and should only be replaced with approved parts. weggooien maar A battery pack other than the one specified by Lenovo, or a disassembled or inleveren als KCA. modified battery pack is not covered by the warranty. Lege batterijen?
  • Page 2 .‫לקבוע את מצבה הנוכחי של הסוללה‬ Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig nem használják, akkor a teljesítményük ‫ נשלחת טעונה חלקית כדי להאריך את אורך חיי המדף שלה. כדי‬Lenovo ‫הערה: סוללת הרשות של‬ csökkenhet. Egyes újratölthető akkumulátoroknál (különösképpen a ‫למקסם את אורך חיי הסוללה, עליכם להטעין אותה במלואה לאחר קבלתה. בנוסף, יש להקפיד לטעון את הסוללה‬...

This manual is also suitable for:

Ideapad s10-2 6 cell li batteryIdeapad s10-2 3 cell li batteryIdeapad s10-3 3 cell li batteryIdeapad s10-3 6 cell li batteryIdeapad s10-3s 3 cell li batteryIdeapad s10-3s 6 cell li battery ... Show all