Download Print this page

Lenovo IdeaPad U450P/U550 6Cell LiBattery User Manual Page 2

Hide thumbs
   

Advertisement

Dansk
Brug af Lenovos batteritilbehør
De optionele Lenovo-batterij gebruiken
Se den dokumentation, der følger med computeren, før du installere produktet.
Raadpleeg de documentatie bij uw computer voordat u het product installeert.
Du kan udskifte hovedbatteriet med dette Lenovo™-batteri.
U kunt de hoofdbatterij vervangen door deze Lenovo™-batterij.
Raadpleeg de online informatie die beschikbaar is voor uw Lenovo-computer voor
Se den online information, der følger med din Lenovo-computer, vedrørende
informatie over het vervangen van de hoofdbatterij door de optionele batterij.
udskiftning af batteriet med batteritilbehøret.
Dit optiepakket bevat het volgende:
Denne tilbehørspakke indeholder følgende dele:
• Lenovo-systeembatterij
• Lenovo-systembatteri
• Naslaghandleiding (dit boek)
• Vejledning (denne bog)
Alle pc's (personal computers) die door Lenovo zijn geproduceerd, bevatten een
Alle computere, der er fremstillet af Lenovo, indeholder et ikke-genopladeligt
niet-oplaadbare knoopcelbatterij voor de systeemklok. Daarnaast worden bij veel
knapcellebatteri, der forsyner systemuret med strøm. Endvidere bruger mange
mobiele producten, zoals notebook-pc's, oplaadbare batterijen gebruikt die het
mobile produkter som f.eks. bærbare computere en genopladelig batteripakke
systeem van stroom voorzien wanneer dit in de draagbare modus wordt gebruikt.
som strømkilde, når produktet ikke er stationært. Batterier fra Lenovo til brug
Batterijen die door Lenovo worden geleverd voor gebruik met uw product, zijn op
i dit produkt er testet for kompatibilitet og bør kun udskiftes med dele, der er
compatibiliteit getest en dienen alleen te worden vervangen door onderdelen die zijn
godkendt af Lenovo.
goedgekeurd door Lenovo.
Forsøg aldrig at åbne eller servicere et batteri. Knus, punkter eller afbrænd
Probeer nooit een batterij te openen of te repareren. Batterijen mogen nooit worden
ikke batterier. Kortslut ikke metalkontakterne. Udsæt ikke batteriet for vand
samengeperst, doorboord of verbrand, en de metalen contactpunten mogen nooit
eller anden væske. Oplad kun batteripakken i henhold til vejledningen, der
worden kortgesloten. Stel de batterij niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
Ga bij het opladen van de batterijen altijd precies zo te werk als is beschreven in de
følger med produktdokumentationen.
instructies in de documentatie bij het product.
Fejlagtig brug eller håndtering af batterier kan forårsage overophedning,
Door een onjuist gebruik kan de batterij oververhit raken, waardoor er
så batteripakken eller knapbatteriet kan udsende gasser eller flammer. Hvis
gasvorming kan ontstaan of de batterij of knoopcelbatterij vlam kan vatten.
batteriet er beskadiget, eller hvis du bemærker nogen form for emission fra
Als uw batterij beschadigd is, als deze lekt of als er sprake is van een afzetting
batteriet eller aflejring af fremmed materiale på batteriets bly, skal du stoppe
van vreemd materiaal aan de buitenkant van de batterij, dient u de batterij niet
brugen af batteriet og få fat i et nyt fra batteriproducenten.
langer te gebruiken en moet u deze vervangen door een andere batterij van de
Batteriets kapacitet kan reduceres, hvis det ikke bruges i længere tid. For
batterijfabrikant.
nogle genopladelige batterier (især Lithium Ion-batterier) kan det øge risikoen
De kwaliteit van batterijen kan achteruit gaan wanneer ze langere tijd niet worden
for batterikortslutning, hvilket kan reducere batteriets levetid og udgøre en
gebruikt. Wanneer sommige oplaadbare batterijen (vooral Lithium-Ionbatterijen) in
sikkerhedsrisiko, hvis batterierne opbevares i afladet tilstand. Aflad ikke
geheel ontladen toestand worden bewaard, kan er een groter risico op kortsluiting
genopladelige Lithium-Ion-batterier helt, og opbevar dem ikke i afladet
ontstaan. De levensduur van de batterij kan hierdoor worden verkort en er kan
tilstand.
een veiligheidsrisico ontstaan. Zorg er daarom voor dat oplaadbare Lithium-
Ionbatterijen nooit helemaal ontladen zijn en bewaar ze ook niet in een geheel
Bemærk: Bemærkning for Japan (JEITA-vejledning): Batterier er
ontladen toestand.
forbrugsvarer. Når et fuldt opladet batteri ikke længere har tilstrækkelig
Opmerking: Opmerking voor Japan (JEITA-richtlijn): batterijen zijn
kapacitet (i timer), skal det udskiftes. Et batteri, der har været anvendt i
verbruiksgoederen. Wanneer de gebruiksduur (in uren) van een volledig opgeladen
mere end et år, er ved at være modent til udskiftning. Batteriets levetid
batterij niet meer voldoende is, moet de batterij worden vervangen. De kans dat een
påvirkes af mange faktorer såsom antallet af genopladninger, temperatur,
batterij moet worden vervangen, is groot wanneer deze langer dan een jaar is gebruikt.
systembrug, skærmens lysstyrke, programmer og andre brugerindstillinger.
De levensduur van een batterij is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het
Batterihjælpeprogrammet, der følger med systemet, kan bruges til at
aantal keren dat de batterij is opgeladen, de temperatuur, het systeemgebruik, de
kontrollere batteriets aktuelle tilstand.
helderheid van het scherm, de gebruikte toepassingen en andere door de gebruiker
Bemærk: Lenovos batteritilbehør er delvist opladet ved levering for at
ingestelde voorkeuren. U kunt de huidige conditie van de batterij controleren met het
maksimere den tid, det kan ligge på lager i butikkerne. Oplad batteriet helt,
hulpprogramma voor batterijen dat deel uitmaakt van uw systeem.
når du modtager det, så dets levetid maksimeres. Batterier skal endvidere
Opmerking: optionele Lenovo-batterijen zijn bij levering slechts gedeeltelijk
genoplades mindst to gange om året. Hvis batteriet opbevares med lav
opgeladen om een maximale houdbaarheidsperiode te waarborgen. Voor een
ladestyrke i længere tid, kan batteriet blive uanvendeligt og muligvis
maximale levensduur van uw batterij is het raadzaam deze meteen na ontvangst
deaktiveret.
volledig op te laden. Bovendien moeten batterijen minstens twee keer per jaar
opnieuw worden opgeladen. Als de batterij gedurende langere tijd met een lage
Netledninger og netadaptere
lading wordt bewaard, kan deze onbruikbaar worden.
Brug kun de netledninger og netadaptere, som produktets fabrikant har leveret.
Netsnoeren en netvoedingsadapters
Netledningen og netadapteren er kun beregnet til brug sammen med dette
Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde netsnoeren en
produkt. De må aldrig anvendes sammen med andre produkter.
netvoedingsadapters. Het netsnoer en de netvoedingsadapter zijn uitsluitend bedoeld
Batterier
voor gebruik met dit product en deze mogen nooit voor andere apparaten worden
gebruikt.
Batterier fra Lenovo til brug sammen med dit produkt er testet for
kompabilitet og bør kun udskiftes med godkendte dele.
Batterijen
Andre batteripakker end de af Lenovo specificerede eller en adskilt eller
Batterijen die door Lenovo worden geleverd voor gebruik met uw product, zijn
op compatibiliteit getest en mogen alleen worden vervangen door goedgekeurde
modificeret batteripakke dækkes ikke af garantien.
onderdelen.
De garantie geldt niet voor batterijen die niet door Lenovo zijn goedgekeurd of voor
batterijen die zijn gedemonteerd of aangepast.
Norsk
Bruke ekstrabatteriet fra Lenovo
Använda Lenovos batteritillval
Les i dokumentasjonen som leveres sammen med datamaskinen før produktet
Se dokumentationen som medföljer datorn innan produkten installeras.
monteres.
Du kan ersätta huvudbatteriet med ett Lenovo™-batteri.
Hovedbatteriet kan byttes ut med dette Lenovo™-batteriet.
Se informationen online som medföljer Lenovo-datorn när du vill ersätta
En nettlenke til informasjon om skifte av hovedbatteriet ble levert sammen
huvudbatteriet med tillvalsbatteriet.
med datamaskinen.
Tillvalsförpackningen innehåller följande komponenter:
Denne ekstrapakken inneholder følgende komponenter:
• Lenovo systembatteri
• Lenovo systembatteri
• Handbok (den här handboken)
• Referansehåndbok (denne boken)
Alla persondatorer som tillverkats av Lenovo innehåller ett ej laddningsbart
Alle personlige datamaskiner produsert av Lenovo inneholder et ikke-
cellbatteri som driver systemklockan. Många mobila produkter, t.ex. bärbara
oppladbart myntbatteri for å gi strøm til systemklokken. I tillegg har mange
datorer, har även ett laddningsbart batteri som matar ström när systemet är i
mobile produkter som f.eks. bærbare datamaskiner, en oppladbar batteripakke
portabelt läge. Batterier som medföljer produkter från Lenovo har testats för
for å levere strøm til systemet ved bærbar drift. Batterier fra Lenovo som skal
kompatibilitet och bör enbart ersättas med delar som godkänts av Lenovo.
brukes i produktet, er testet med hensyn til kompatibilitet og skal kun byttes
Försök aldrig öppna eller underhålla ett batteri. Krossa, punktera eller bränn
med deler som er godkjent av Lenovo.
inte batterier och kortslut inte metallkontakterna. Utsätt inte batteriet för
Forsøk aldri å åpne eller utføre service på batterier. Ikke knus, punkter eller
vatten eller vätskor. Ladda batteriet genom att följa instruktionerna som
brenn batterier eller kortslutt metallkontaktene. Ikke utsett batteriet for vann
medföljer produkten.
eller andre væsker. Lad batteripakken kun i henhold til instruksjonene vedlagt
Om batteriet används eller hanteras på fel sätt kan det överhettas vilket kan
i produktdokumentasjonen.
göra att gas eller lågor "läcker ut" ur batteriet eller cellbatteriet. Sluta använda
Misbruk eller feil bruk av batteriet kan føre til overoppheting og det kan lekke
batteriet och skaffa ett nytt batteri från batteritillverkaren om batteriet är
gasser eller flammer av batteripakken eller myntbatteriet. Batteriet må ikke
skadat, läcker eller främmande partiklar har samlats på batterikablarna.
brukes men skal skiftes ut hvis det er skadet eller lekker strøm eller det dannes
Batterier kan försämras om de inte används på en längre tid. Med vissa
et belegg på batterikontaktene.
laddningsbara batterier (speciellt litiumjonbatterier) kan risken för kortslutning
Batterier kan svekkes når de ikke brukes i lengre perioder. For noen
öka om batteriet får ligga urladdat utan att användas. Det förkortar batteriets
oppladbare batterier (spesielt litiumion-batterier) kan risikoen for en
livslängd och kan även utgöra en säkerhetsrisk. Låt inte laddningsbara
kortslutning av batteriet øke ved at det ligger i utladet tilstand, noe som kan
litiumjonbatterier laddas ur helt och förvara inte sådana batteriet i urladdat
forkorte levetiden på batteriet og kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko. Ikke la
skick.
oppladbare litiumion-batterier lade helt ut eller lagre disse batteriene utladet.
Obs: Anmärkning för Japan (JEITA-vägledning): Batterier är
Merk: Merknad for Japan (JEITA-veiledning): Batterier er en forbruksvare.
förbrukningsartiklar. När ett helt laddat batteri inte längre ger tillräckligt lång
Når et fulladet batteri ikke lenger gir tilstrekkelig driftstimer (i timer), skal
drifttid (i timmar), ska det bytas ut. Ett batteri som använts i mer än ett år
det byttes. Et batteri som brukes i mer enn ett år, er modent for utskifting.
behöver förmodligen bytas ut. Batteriets livslängd påverkas av flera faktorer,
Levetid på batteriet påvirkes av flere faktorer som f.eks. antall oppladninger,
t.ex. antalet uppladdningar, temperatur, systemets användning, skärmens
temperatur, belastning, skjermens lysstyrke, bruksmåte samt andre
ljusstyrka, program och andra kundinställningar. Verktygsprogrammet
egendefinerte innstillinger. Batteriets hjelpeprogram er inkludert i systemet og
för batterier som medföljer systemet kan användas när du vill kontrollera
kan brukes til å bestemme batteriets tilstand i gjeldende øyeblikk.
batteriets aktuella skick.
Merk: Lenovo ekstrabatterier sendes delvis oppladet for å forlenge
Obs: Lenovos batteritillval levereras delvis laddade för längre hållbarhet.
lagringstiden. For å forlenge batteriets levetid, bør det lades helt opp etter at
Batteriet bör laddas upp helt efter köpet för att maximera batteriets livslängd.
det er mottatt. Batterier skal også lades minst to ganger per år. Hvis batteriet
Batterier bör även laddas minst två gånger om året. Batteriet kan bli instabilt
blir lagret med lav spenning i lange perioder, kan batteriet bli ubrukelig og må
och kanske slutar fungera om det förvaras med låg laddning under längre
kastes.
perioder.
Strømledninger og adaptere
Strömsladdar och nätadaptrar
Du må kun benytte strømledninger og adaptere fra produsenten av produktet.
Använd endast strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahålls av produktens
Strømledningen og adapteren er kun ment for å benyttes sammen med dette
tillverkare. Strömsladden och nätadaptern är avsedda för användning endast
produktet. De må overhodet ikke brukes sammen med andre produkter.
med den här produkten. De får aldrig användas med någon annan produkt.
Batterier
Batterier
Batterier fra Lenovo som skal brukes i produktet, er testet med hensyn til
Batterier som medföljer produkter från Lenovo har testats för kompatibilitet
kompatibilitet og skal kun byttes med godkjente deler.
och bör enbart ersättas med godkända delar.
Garantien dekker ikke demonterte eller endrede batteripakker, eller andre
Batterier som tagits isär eller förändrats omfattas inte av garantin. Andra
batteripakker enn den som er spesifisert av Lenovo.
batterier än de som särskilt angetts av Lenovo omfattas inte heller.
CSH09F0623_Battery User's Guide.2 2
CSH09F0623_Battery User's Guide.2 2
Nederlands
Suomi
Lenovon lisävarusteakun käyttö
Katso lisätietoja tietokoneesi mukana toimitetuista oppaista ennen tämän
tuotteen asennusta.
Voit korvata pääakun tällä Lenovon™ akulla.
Jos haluat korvata pääakun lisävarusteakulla, katso lisätietoja Lenovo-
tietokoneesi mukana toimitetuista verkossa olevista tiedoista.
Tämä lisävarustepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Lenovon järjestelmäakku
• Hakuopas (tämä opas)
Kaikki Lenovon valmistamat tietokoneet sisältävät nappipariston, jota ei voi
ladata. Paristo antaa virtaa järjestelmän kellolle. Lisäksi useat kannettavat
laitteet, kuten kannettavat tietokoneet käyttävät ladattavaa akkua, joka
antaa järjestelmälle virtaa kannettavassa tilassa. Lenovon tuotteesi kanssa
käytettäväksi toimittamien akkujen yhteensopivuus on testattu ja ne tulisi
korvata vain Lenovon hyväksymillä osilla.
Älä koskaan yritä avata tai huoltaa mitään akkua tai paristoa. Älä murskaa,
puhkaise tai polta akkuja, äläkä aiheuta oikosulkua metalliliittimillä. Älä
altista akkua vedelle tai muille nesteille. Lataa akku ainoastaan tuotteen
ohjekirjan ohjeistuksen mukaisesti.
Akun väärinkäyttö tai virheellinen käsittely saattaa johtaa akun
ylikuumenemiseen, jonka johdosta akusta tai nappiparistosta saattaa purkautua
kaasuja tai liekki. Jos akku on vahingoittunut, jos havaitset että akusta vuotaa
jotain, tai jos akkukaapeleihin on kerääntynyt vierasta ainesta, lopeta akun
käyttö ja hanki vaihtoakku akun valmistajalta.
Akut saattavat heiketä, jos niitä ei käytetä pitkiin aikoihin. Jos tietyt ladattavat
akut (erityisesti litiumioniakut) jätetään tyhjentyneenä käyttämättä, akun
oikosulun riski saattaa kasvaa, mikä saattaa lyhentää akun käyttöikää ja
johtaa turvallisuusvaaraan. Älä anna ladattavien litiumioniakkujen tyhjentyä
kokonaan, äläkä säilytä näitä akkuja tyhjentyneessä tilassa.
Huomaa: Huomautus käyttäjille Japanissa (JEITA-ohje): Akut ovat ehtyviä
tuotteita. Kun täysin ladattu akku ei enää tarjoa riittävästi tehoa (tunneissa), se
pitää vaihtaa uuteen. Yli vuoden käytössä ollut akku on hyvä vaihtaa uuteen.
Akun käyttöikään vaikuttavat monet tekijät, kuten latausten määrä, lämpötila,
järjestelmän käyttö, näytön kirkkaus, sovellukset ja muut käyttäjän valinnat.
Järjestelmän sisältämän akun käyttöohjelman avulla voidaan määrittää akun
nykyinen tila.
Huomaa: Lenovon lisävarusteakut toimitetaan osittain ladattuina
säilyvyysajan maksimoimiseksi. Hankittuasi akun lataa se täyteen akun
käyttöiän maksimoinniksi. Akut tulisi lisäksi ladata vähintään kahdesti
vuodessa. Jos akkua säilytetään pitkiä aikoja alhaisella latauksella, siitä saattaa
tulla käyttökelvoton.
Virtajohdot ja muuntajat
Käytä vain tuotteen valmistajan toimittamia virtajohtoja ja muuntajia.
Virtajohto ja muuntaja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tässä tuotteessa.
Älä ikinä käytä niitä muiden tuotteiden kanssa.
Akut
Lenovon tuotteesi kanssa käytettäväksi toimittamien akkujen yhteensopivuus
on testattu ja ne tulisi korvata vain hyväksytyillä osilla.
Takuu korvaa vain Lenovon hyväksymät akut; se ei korvaa muita akkuja tai
purettuja tai muokattuja akkuja.
日本語
Svenska
Lenovo バッテリーオプションの使用
本製品をインストールする前に、コンピュータに付属しているマニュアルを参照してくだ
さい。
この Lenovo
バッテリーは、メインバッテリーと交換することができます。
メインバッテリーをオプションのバッテリーに交換する場合は、Lenovo コンピュータに関す
るオンライン情報を参照してください。
このオプションパッケージには以下の品目が含まれています。
• Lenovo システム バッテリー
(本書)
Lenovo製パソコンはすべて、システムクロックの電源に再充電不能のコイン型電池を使
用しています。 ノートパソコンのような多くのモバイル製品では、ポータブルモード時、充電
式のバッテリーパックによりシステムに電源を提供しています。 Lenovo が製品に搭載す
る電池はすべて互換テスト済みです。交換時は、必ず Lenovo 承認済みの製品と交換し
てください。
電池を開けようとしたり、修理しようとしないでください。 電池をつぶしたり、破裂させた
り、焼却したりしないで下さい。また、金属接点を短絡させないように注意してください。
電池に水や液体がかからないようにして下さい。 バッテリーパックは、必ず製品ドキュメント
の説明に従って充電してください。
電池を誤用したり、取り扱いを誤ったりすると電池がオーバーヒートします。オーバーヒート
により、バッテリーパックやコイン型電池からガスや炎が吹き出します。 電池が損傷してい
る場合、電池の放電、または電池のリード接点に異物が溜まっていることに気付いた場合
は、その電池の使用を止めバッテリーメーカーから交換用の電池を入手してください。
電池を長時間使用せずに放置すると、電池は劣化します。 一部の充電式電池(特にリチ
ウムイオン電池)は、放電したまま使用しないと、バッテリー短絡の危険が増大する恐れが
あります。これは電池の寿命を短縮するだけではなく、危険でもあります。 充電式リチウム
イオン電池を完全に放電しないでください。また、このタイプの電池を放電状態のままに
しないで下さい。
注意:日本向けの注意(JEITAガイダンス):電池は消耗製品です。 フル充電した電池
がすぐに放電してしまう場合は、電池を交換する必要があります。 1年間以上使用した
場合も、電池は交換した方が良いです。 電池の寿命はいくつかの要素に影響されます。
例えば、充電回数、温度、システムの使用状況、画面の明るさ、アプリケーションやその他
のお客様の好みなどです。 システムに搭載されたバッテリー・ユーティリティ・プログラム
で、電池の状態を調べることができます。
注意: Lenovo バッテリーオプションは保存期間を最大限にするため、一部充電した状
態で出荷されます。 電池の寿命を最大限するため、電池を受け取った後、完全に充電し
てください。 電池は少なくとも、年に二回充電してください。 電池が充電不足の状態で、
長期間保存すると、使用不能になる可能性があります。
電源コードと電源アダプタ
必ず製品メーカーが提供する電源コードと電源アダプタのみを使用してくださ
い。 電源コードと電源アダプタは、その製品専用です。 他の製品には使用し
ないでください。
電池
Lenovoが製品用に搭載する電池はすべて互換テスト済みです。交換時は、必ず承認済
みのものと交換してください。
Lenovo が承認していないバッテリーパック、または分解、あるいは修理したバッテリーパッ
クは、保証対象外です。
Ελληνικά
Χρήση της προαιρετικής μπαταρίας Lenovo
.‫ שלכם‬Lenovo ‫כדי להחליף את הסוללה הראשית בסוללת רשות זו, עיינו במידע המקוון שמצורף למחשב‬
‫ מכילים סוללה בלתי נטענת בגודל מטבע, שמספקת חשמל לשעון‬Lenovo ‫כל המחשבים האישיים מתוצרת‬
Οδηγό αναφοράς
‫המערכת. בנוסף, מוצרים ניידים רבים, כגון מחשבים ניידים, משתמשים במארז סוללות נטענות כדי לספק חשמל‬
‫ לשימוש במוצרכם עברו מבדקי תאימות‬Lenovo ‫למערכת כאשר המחשב במצב נייד. הסוללות המסופקות ע"י‬
‫לעולם אל תנסו לפתוח או לתקן אף סוללה. אין למחוץ, לנקב, או להבעיר סוללות או לקצר את מגעי המתכת. אין‬
‫לחשוף את הסוללה למים או לאף נוזל אחר. טענו את מארז הסוללות אך ורק בהתאם להוראות הכלולות במסמכי‬
‫פגיעה או שימוש לא נכון בסוללה עלולים לגרום לה להתחמם, וכתוצאה מכך לגרום לגזים או ללהבות לבקוע‬
‫ממארז הסוללות או מסוללת המטבע. אם הסוללה ניזוקה, או אם הבחנתם בחומר הנפלט מהסוללה או בהצטברות‬
.‫של חומרים זרים על מגעי הסוללה, הפסיקו להשתמש בסוללה והשיגו תחליף מיצרן הסוללה‬
‫ביצועי הסוללות עלולים להתדרדר במידה ולא נעשה בהן שימוש במשך זמן רב. עבור חלק מהסוללות הניתנות‬
‫לטעינה חוזרת )במיוחד סוללות ליתיום-יון(, השארת הסוללה המרוקנת ללא שימוש עלולה להגדיל את הסיכון‬
‫לקצר בסוללה, דבר המקצר את חיי הסוללה ועלול להוות סכנת בטיחות. אל תניחו לסוללות ליתיום-יון נטענות‬
‫(: סוללות הן מוצרים מתכלים. כאשר סוללה טעונה לגמרי לא מספקת‬JEITA ‫הערה: הערה ליפן: )הנחיות‬
.‫לכם זמן עבודה תקין )בשעות(, יש להחליפה. שיקלו להחליף את הסוללה אם היא נמצאת בשימוש למעלה משנה‬
‫אורך חיי הסוללה מושפע מגורמים רבים כגון כמות מחזורי ההטענה מחדש, טמפרטורה, שימוש המערכת, בהירות‬
‫המסך, יישומים, ושאר התאמות אישיות. באפשרותכם להשתמש בתוכנת השירות לסוללה המצורפת למערכת כדי‬
‫ נשלחת טעונה חלקית כדי להאריך את אורך חיי המדף שלה. כדי‬Lenovo ‫הערה: סוללת הרשות של‬
‫למקסם את אורך חיי הסוללה, עליכם להטעין אותה במלואה לאחר קבלתה. בנוסף, יש להקפיד לטעון את הסוללה‬
‫מחדש לפחות פעמיים בשנה. במידה והסוללה מאוחסנת בטעינה נמוכה למשך תקופות ארוכות, היא עלולה להפוך‬
Σημείωση:
‫השתמשו אך ורק בכבלי החשמל ובמתאמי החשמל שסיפק יצרן המוצר. כבל החשמל ומתאם החשמל מיועדים‬
.‫ לשימוש עברו מבדקי תאימות ויש להחליפן רק בחלפים שקיבלו אישור‬Lenovo ‫הסוללות שסיפקה‬
.‫, או סוללה שפורקה או שונתה, אינה מכוסה במסגרת האחריות‬Lenovo ‫סוללה אחרת פרט לזו שצוינה על-ידי‬
Σημείωση:
Καλώδια ρεύματος και τροφοδοτικά
Μπαταρίες
한글
Lenovo 배터리 옵션 사용
Lenovo
제품을 설치하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
安装本产品前,请参阅计算机随附的文档。
주 배터리를 본 Lenovo™ 배터리로 교체할 수 있습니다.
您可以用此款 Lenovo
주 배터리를 옵션 배터리로 교체하려면 Lenovo 컴퓨터와 함께 제공된 온라인
要用可选电池更换主电池,请参阅 Lenovo 计算机随附的联机信息。
정보를 참조하십시오.
此选件包内含以下组件:
이 옵션 패키지에는 다음 구성품이 포함되어 있습니다.
• Lenovo 系统电池
Lenovo 시스템 배터리
• 《参考指南》(本书)
(본 책자)
由 Lenovo 制造的所有个人计算机都包含不可充电的纽扣电池为系统时
Lenovo에서 제조한 모든 개인용 컴퓨터에는 시스템 클럭에 전원을 공급하는
钟提供电源。另外,许多移动式产品(例如笔记本电脑)在便携方式下
일회용 코인 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 또한 노트북 PC 등의 많은 모바
还利用可充电电池为系统供电。由 Lenovo 提供与您的产品配套使用的
일 제품이 휴대용 모드에서 충전식 배터리 팩을 통해 시스템에 전원을 공급합
电池已经过兼容性测试,只能用 Lenovo 认可的部件进行更换。
니다. 제품과 함께 사용하도록 Lenovo에서 제공한 배터리는 호환성 테스트를
거쳤으며 Lenovo에서 승인한 부품으로만 교체해야 합니다.
切勿尝试打开或维修任何电池。请勿挤压、刺破、焚烧电池或使电池金
결코 배터리를 열거나 수리하려고 하지 마십시오. 배터리를 눌러 부수거나 구
属触点短路。请勿将电池暴露于水或其他液体中。只能严格根据产品文
멍을 내거나 소각하거나 금속 접촉부를 단락시키지 마십시오. 배터리를 물이
档中包含的说明对电池进行充电。
나 다른 액체에 노출시키지 마십시오. 제품 설명서에 포함된 지침에 따라서만
电池的滥用或误操作会引起电池过热,而这会导致从电池或硬币状电池
정확히 배터리 팩을 충전하십시오.
"放出"气体或火焰。如果电池损坏,或者如果您注意到电池放电或电池
배터리를 오용하거나 잘못 취급하면 배터리 과열로 인해 배터리 팩이나 코인
引线上有异物堆积,请停止使用电池并从电池制造商处获取替换品。
셀에서 가스나 불꽃이 "분출"될 수 있습니다. 배터리가 손상된 경우 또는 배
长时间不使用电池,电池性能会降低。对于某些可充电电池(特别是锂
터리 방전이나 배터리 납에 쌓인 이물질을 목격한 경우에는 배터리 사용을 중
离子电池),使不用的电池处于放电状态会增加电池短路的危险,这样
지하고 배터리 제조업체로부터 교체품을 구입하십시오.
会缩短电池的使用寿命并且也会造成安全隐患。请勿让可充电锂离子电
배터리를 장시간 사용하지 않은 채로 두면 성능이 저하될 수 있습니다. 일부
池完全放电,也不要将这些电池以放电状态存储。
충전식 배터리, 특히 리튬 이온 배터리의 경우 방전 상태의 배터리를 사용하
지 않은 채로 두면 배터리 단락 위험이 증가하여 배터리 수명이 단축되고 안
针对日本的注意事项(JEITA 指导):电池是消耗品。如果充足电量
전상 위험에 처할 수도 있습니다. 충전식 리튬 이온 배터리를 완전히 방전시
的电池不再提供足够长的运行时间(数小时),应对其进行更换。电池
키거나 이러한 배터리를 방전 상태로 보관하지 마십시오.
使用一年之后最好换下。电池寿命受充电周期数、温度、系统使用情况、
주의사항: 일본 사용자에 대한 주의사항(JEITA 지침): 배터리는 소모품입니
屏幕亮度、应用程序和其他客户首选项等各种因素的影响。系统随附的电
다. 완전히 충전해도 실행 시간이 더 이상 충분하지 않으면 배터리를 교체해
池实用程序可用于确定当前的电池情况。
야 합니다. 1년이 넘게 사용한 배터리는 교체하는 것이 좋습니다. 충전 주기
Lenovo 电池选件在出厂时已部分充电,以最大程度地延长可销售时
수, 온도, 시스템 사용법, 화면 밝기, 응용 프로그램 및 기타 고객 선호 사항
间。要最大程度地延长电池的使用寿命,您应该在收到电池后为其充足
등의 여러 요인이 배터리 수명에 영향을 미칩니다. 시스템에 포함된 배터리
电量。另外还应该每年至少为电池充电两次。如果电池在电量不足的状
유틸리티 프로그램을 사용하여 배터리의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.
态下长时间放置,可能会导致无法使用或失效。
주의사항: Lenovo 배터리 옵션은 저장 수명 극대화를 위해 일부만 충전한 상
태로 배송됩니다. 배터리 수명을 극대화하려면 배터리를 받은 후 완전히 충
전해야 합니다. 또한 적어도 1년에 두 번씩 배터리를 충전해야 합니다. 충
请仅使用由产品制造商提供的电源线和电源适配器。此电源线和电源适
전 잔량이 적은 상태로 장시간 보관하면 배터리가 쓸모없게 되어 사용하지 못
配器只能与本产品配套使用。切勿将它们用于其他产品。
할 수 있습니다.
전원 코드 및 전원 어댑터
Lenovo 提供的用于您产品的电池已经过兼容性测试,只能用经过核准的
제품 제조업체에서 제공한 전원 코드와 전원 어댑터만 사용하십시오. 전원 코
部件来将其更换。
드와 전원 어댑터는 본 제품에만 사용하도록 설계되었으며 결코 다른 제품에
非 Lenovo 指定的电池、拆开或改装过的电池不在保修范围内。
사용하면 안 됩니다.
배터리
제품과 함께 사용하도록 Lenovo에서 제공한 배터리는 호환성 테스트를 거쳤
으며 Lenovo에서 승인한 부품으로만 교체해야 합니다.
LENOVO
Lenovo에서 지정하지 않은 배터리 팩이나 분해 또는 개조된 배터리 팩은 보
증 대상이 아닙니다.
5
China ROHS
‫עברית‬
Lenovo ‫השימוש באופציה של סוללת‬
A Lenovo opcionális akkumulátor használata
.‫נא עיינו במסמכים המסופקים עם המחשב שלכם לפני התקנת המוצר‬
A termék telepítése előtt olvassa el a számítógép dokumentációját.
.‫ הזו‬Lenovo™ ‫באפשרותכם להחליף את הסוללה הראשית בסוללת‬
Ezzel a Lenovo™ akkumulátorral cserélheti le a termék fő akkumulátorát.
A fő akkumulátor opcionális akkumulátorra való cserélésével kapcsolatban
tekintse meg, és olvassa el a Lenovo számítógéphez biztosított online
:‫מארז רשות זה כולל את המרכיבים הבאים‬
információkat.
Lenovo ‫• סוללת מערכת של‬
Ez az opcionális csomag a következőket tartalmazza:
(‫• מדריך הנחיות )ספר זה‬
• Lenovo rendszer-akkumulátor
• Referencia útmutató (ez a kézikönyv)
Minden, a Lenovo által gyártott személyi számítógép egy nem újratölthető
gombelemet is tartalmaz – ez biztosítja az áramot a rendszerórának. E mellett
.Lenovo ‫ויש להחליפן רק בחלפים שקיבלו אישור של‬
számos mobil termék (pl. notebook számítógépek) tartalmaz újratölthető
akkumulátorcsomagot is, amely a rendszert a hordozható üzemmódban
árammal látja el. A Lenovo által biztosított akkumulátorokat teszteltük a
termékkel való kompatibilitásra. Azokat csak a Lenovo által jóváhagyott
.‫המוצר‬
alkatrészre szabad lecserélni.
Soha ne próbálja kinyitni vagy javítani az akkumulátort. Ne szúrja, ne
lyukassza ki és ne tegye tűzbe az akkumulátort, a fém érintkezőket pedig
ne zárja rövidre. Óvja az akkumulátort a víztől és más folyadékoktól. Az
akkumulátorcsomagot szigorúan csak a termékdokumentációban található
utasításoknak megfelelően töltse.
Az akkumulátorok nem rendeltetésszerű használata, illetve nem megfelelő
.‫להתרוקן לגמרי, ואל תאחסנו אותן כשהן מרוקנות‬
kezelése túlmelegedést okozhat, ami miatt az akkumulátorcsomagban vagy
a cellában gázfejlődés indulhat el, illetve láng csaphat ki belőle. Ha az
akkumulátor megsérült vagy folyik, illetve ha csatlakozóira idegen anyagok
rakódtak le, akkor azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, és a
csereakkumulátor-rendelés érdekében lépjen kapcsolatba az akkumulátor
gyártójával.
.‫לקבוע את מצבה הנוכחי של הסוללה‬
Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig nem használják, akkor a teljesítményük
csökkenhet. Egyes újratölthető akkumulátoroknál (különösképpen a
lítiumionos akkumulátoroknál) a töltetlen állapotban való hosszabb időn
keresztüli tárolás növeli az akkumulátor rövidzárlatának a kockázat, egyúttal
.‫לבלתי שמישה וייתכן ותצטרכו להשביתה‬
csökkenti a termék élettartamát és biztonsági kockázatokkal is jár. Ne engedje
a lítium ionos akkumulátorokat teljesen lemerülni és ne tárolja ezeket az
‫כבלי חשמל ומתאמי חשמל‬
akkumulátorokat lemerült állapotban.
Megjegyzés: Megjegyzés a Japán felhasználóknak (JEITA útmutató): Az
.‫לשימוש עם מוצר זה בלבד. אין להשתמש בהם עם מוצר אחר כלשהו‬
akkumulátorok fogyóeszköznek minősülnek. Ha a teljesen töltött akkumulátor
‫סוללות‬
már nem biztosít elégséges üzemidőt (órákban), akkor le kell cserélni. Az egy
évnél hosszabb ideig használt akkumulátort valószínűleg le kell cserélni. Az
akkumulátor élettartamát számos tényező befolyásolja – pl. a töltések száma,
a hőmérséklet, a rendszer használata, a kijelző fényereje, az alkalmazások
és ezenkívül más felhasználói preferenciák is. A rendszerhez mellékelt
akkumulátor-segédprogram segítségével megállapíthatja az akkumulátor
aktuális állapotát.
Megjegyzés: A Lenovo opcionális akkumulátorokat részben töltve
szállítjuk, növelve azok polcélettartamát. Az akkumulátort, élettartamának
maximalizálásához a kézhezvételt követően töltse fel teljesen. Az
akkumulátorokat legalább évente kétszer fel kell tölteni. Ha az akkumulátort
sokáig tárolja lemerült állapotban, akkor az akkumulátor tönkremehet, illetve
a rendszer letilthatja.
Tápkábelek és hálózati adapterek
Csak a termék gyártója által szállított tápkábeleket és hálózati adaptereket
használja! A tápkábelt és a hálózati adaptert csak ezzel a termékkel való
használatra szánták. Soha nem szabad más termékkel használni őket!
Akkumulátorok
A Lenovo által biztosított akkumulátorokat teszteltük a termékkel való
kompatibilitásra, azokat csak jóváhagyott alkatrészre szabad lecserélni.
A Lenovo által meghatározottól eltérő, szétszedett, illetve módosított
akkumulátorra a garancia nem érvényes.
Lenovo q ∩ ]
w
ú ºeA
\qúH
电池更换主电池。
zi
q
≤½Dq C
Lenovo
YnH ∩ q
≤½Dq A
∩ ] M≤]tFUC ≤G
v Lenovo t q
v
ΓU ]
ú
Hqúí
Lenovo
q C
A\hΓaíú ]pºO¼qú hOQ iRqq
Aú Γa
t q CLenovo ú Pú ft
e
A
H Lenovo
π s≤iμ≤½C
}
⌠≤q C
u⌠C
²q
⌠ ΣLGΘC
í
∩q
RqC
q
L
Bzúϕ
Pq
u Xv≡Θ ⌡KCpGz q wgⁿlA z N q
±qípA q Ñ X{°Φ∩nA
yt
Rsq C
q
[
A
Φ
U
C∩≤í
Aq
b±q¼AUú
RA]π w W U{C
²RqYq
≤±q¼AC
: Θ
N
]JEITA
h Gq
ú ¼≈qO]Hp
μ
≤½w
@ HW q Cq
B
Bt
qA
⌡G
ÑCziH
t H
q
: Xf] ñ
Lenovo q ∩ ] w í qOA
RCYn °
RA ≤¼ q
²q ±q ½sRq
Aiα Pq ú÷
Lk
q uPq πy
ú sy
ú
q uPq πy Cq uPq πy
ú
A ú
≤ΣL⌠≤ú C
q
zú ú
q wqL e
Lenovo
≤C
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(Cr(VI))
(PBB)
PBDE
D
Lenovo ⁿw q
B
≥ C
SJ/T 11363-2006
SJ/T 11363-2006
X
2002/95/EC
(EPuP)
Magyar
中文繁體
í σ≤C
\ Lenovo qúú
uWΩTC
úiRq w⌠¼q A H
t
q ígL
úHBW} INq
I
Yμϕ ú σ≤ñ
L÷Aiαy¿q
w⌠q
⌠≤
ε
o q A Vq s
Rqq
í]
ΣOYq
W[q
u⌠
MIAYuq
±qA ²o q B
°
AϕRíq q LkA
ANϕ
≤½q FC
nα≈
Rⁿ h ] vTA pRqg
B
{íBH
ΣL
ß
n]w
{í P q
e¼pC
O F °q
¿WR¼qOC B@
Γ CpG° HCqO¼Axsq
C
Ap ≤½ u
π s
∩ q
A úbOTd
2009-7-3 16:00:36
2009-7-3 16:00:36

Advertisement

   Related Products for Lenovo IdeaPad U450P/U550 6Cell LiBattery

This manual also for:

Ideapad s10-2 6 cell li battery Ideapad s10-2 3 cell li battery Ideapad s10-3 3 cell li battery Ideapad s10-3 6 cell li battery Ideapad s10-3s 3 cell li battery Ideapad s10-3s 6 cell li battery... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: