Bosch Professional GOS 10,8 V-LI Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for Professional GOS 10,8 V-LI:
Table of Contents
 • Table of Contents
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Dansk
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Ελληνικά
 • Türkçe
 • Polski
 • Česky
 • Slovensky
 • Magyar
 • Русский
 • Українська
 • Română
 • Български
 • Srpski
 • Slovensko
 • Hrvatski
 • Eesti
 • Latviešu
 • Lietuviškai

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 10

Quick Links

OBJ_BUCH-1311-003.book Page 1 Tuesday, December 11, 2012 9:38 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 00D (2012.12) T / 118 UNI
All manuals and user guides at all-guides.com
GOS 10,8 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
pl Instrukcja oryginalna
Notice originale
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
hu Eredeti használati utasítás
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
ru Оригинальное руководство по
gebruiksaanwijzing
эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
bg Оригинална инструкция
Alkuperäiset ohjeet
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
ar
fa

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch Professional GOS 10,8 V-LI

 • Page 1 All manuals and user guides at all-guides.com OBJ_BUCH-1311-003.book Page 1 Tuesday, December 11, 2012 9:38 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GOS 10,8 V-LI Professional Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 00D (2012.12) T / 118 UNI de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο...
 • Page 2: Table Of Contents

  ............1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 3 2 610 014 567 (Ø 17 mm, 1,22 m) 2 610 014 570 (0,91 m) 2 610 014 568 (Ø 9,5 mm, 0,91 m) Ø 2 610 014 564 (Ø 17 mm) 2 610 014 565 (Ø 9,5 mm) 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 4 All manuals and user guides at all-guides.com OBJ_BUCH-1311-003.book Page 4 Tuesday, December 11, 2012 9:33 AM GOS 10,8 V-LI 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 5 All manuals and user guides at all-guides.com OBJ_BUCH-1311-003.book Page 5 Tuesday, December 11, 2012 9:33 AM 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 6: Deutsch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch fährlicher Überlastung geschützt. Die digitale Inspektionskamera ist geeignet zur Inspektion  Verwenden Sie nur original Bosch-Akkus mit der auf schwer zugänglicher oder dunkler Bereiche. Sie ist nach Mon- dem Typenschild Ihrer Inspektionskamera angegebe- tage der mitgelieferten Hilfsmittel am Kamerakopf auch zum nen Spannung.
 • Page 7 Bei Bedarf können Sie auf die gleiche Weise weitere Verlänge- Maße (Länge x Breite x Höhe) 166 x 66 x 45 rungen montieren. Ab etwa 10 m Gesamtlänge (inklusive Kamerakabel) verschlechtert sich jedoch die Bildqualität. 1) frei von Betauung Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 8 Inbetriebnahme gen. Akku einsetzen Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung  Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen-Akkus mit zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden der auf dem Typenschild Ihrer Inspektionskamera an- muss. gegebenen Spannung. Der Gebrauch von anderen Akkus Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.
 • Page 9 Servicezentrum Elektrowerkzeuge werden. Zur Luhne 2 Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt 37589 Kalefeld – Willershausen abgegeben werden bei: Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile be- Deutschland stellen oder Reparaturen anmelden. Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480 Osteroder Landstraße 3...
 • Page 10: English

   Use the battery only together with your Bosch inspec- and removing small and light objects (e.g., small screws). tion camera. This is the only way to protect the battery The digital inspection camera may not be used for medicinal against dangerous overload.
 • Page 11 Battery Charging spection camera.  Use only the battery chargers listed on the graphics page. Only these battery chargers are matched to the lith- ium-ion battery used in your inspection camera. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 12 Initial Operation Inserting the battery Maintenance and Cleaning  Use only original Bosch lithium-ion batteries with the Do not immerse the hand unit 1 into water or other fluids. voltage listed on the nameplate of your inspection cam- Keep the inspection camera clean at all times. Clean the in- era.
 • Page 13 Western Cape – BSC Service Centre so be found under: Democracy Way, Prosperity Park www.bosch-pt.com Milnerton Bosch’s application service team will gladly answer questions Tel.: (021) 5512577 concerning our products and their accessories. Fax: (021) 5513223 Great Britain E-Mail: bsc@zsd.co.za Bosch Headquarters Robert Bosch Ltd.
 • Page 14 Tel.: 02 6311879 – 1888 (10 lines) are no longer usable, and according to the Fax: 02 2384783 European Guideline 2006/66/EC, defec- Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 tive or used battery packs/batteries, must Bangkok 10501, Thailand be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.
 • Page 15: Français

  Bosch. Ceci protège l’accu contre une surcharge dange- reuse. Dépliez le volet sur lequel la caméra d’inspection est repré-  N’utiliser que des accus d’origine Bosch dont la tension sentée sous forme graphique. Laissez le volet déplié pendant est indiquée sur la plaque signalétique de votre caméra la lecture de la présente notice d’utilisation.
 • Page 16 Pour retirer le flexible de caméra 6, dévissez la douille 13 Format du port vidéo NTSC dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez le 1) sans rosée flexible de caméra. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 17  N’utilisez que des accumulateurs Lithium-ion d’origine Vissez le flexible de caméra 6 sur la dernière rallonge de Bosch dont la tension correspond à celle indiquée sur la flexible 12 conformément aux indications dans « Montage du plaque signalétique de la caméra d’inspection. L’utilisa- flexible de caméra ».
 • Page 18 Seulement pour les pays de l’Union Européenne : www.bosch-pt.com Conformément à la directive européenne Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre 2002/96/CE, les équipements électriques disposition pour répondre à vos questions concernant nos dont on ne peut plus se servir, et conformé- produits et leurs accessoires.
 • Page 19: Español

  « Transport »,  Únicamente utilice el acumulador en combinación con page 18. su cámara de inspección Bosch. Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.  Únicamente utilice acumuladores originales Bosch de Sous réserve de modifications.
 • Page 20 Para el funcionamiento de la cámara de inspección es necesa- de la cámara rio conectar el cable de la cámara 6 al terminal portátil 1. Diámetro del cabezal de la cámara 17/9,5 1) sin alcanzar el punto de rocío 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 21  Solamente utilice acumuladores de iones de litio origi- la calidad de la imagen empeora a partir de una longitud total nales Bosch de la tensión indicada en la placa de carac- 10 m de (incluyendo el cable de la cámara).
 • Page 22 Buzón Postal 7750000 deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para he- Tel.: (02) 5203100 rramientas eléctricas Bosch. No abra Ud. mismo la cámara de E-Mail: emasa@emasa.cl inspección. Transporte Para cualquier consulta o pedido de piezas de recambio es imprescindible indicar el nº...
 • Page 23: Português

   Só utilizar o acumulador junto com a sua câmara de ins- pecção Bosch. Só assim é que o seu acumulador estará protegido contra perigosa sobrecarga.  Só utilizar acumuladores originais Bosch com a tensão indicada na placa de características da sua câmara de...
 • Page 24 11 Tecla de destravamento do acumulador altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção 12 Extensão do cabo da câmara* do processo de carga não danifica o acumulador. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 25 “Montar o cabo da câmara” 14 e apara- Colocar o acumulador fusar firmemente.  Só utilizar acumuladores de iões de lítio Bosch com a Se necessário poderá montar outras extensões do mesmo tensão indicada no logotipo da sua câmara de inspec- modo.
 • Page 26 Para reduzir a claridade e para desligar a lâmpada da câmara www.bosch-pt.com 9 deverá premir repetidamente a tecla “–” 4 até alcançar a A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem claridade desejada. com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, apli- cação e ajuste dos produtos e acessórios.
 • Page 27: Italiano

  “Transporte”, Página 26. lizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.  Utilizzare la batteria ricaricabile esclusivamente insie- me alla telecamera d’ispezione Bosch. Solo in questo modo la batteria ricaricabile viene protetta da sovraccari- Sob reserva de alterações. co pericoloso.
 • Page 28 Tensione nominale 10,8 >1/2 Temperatura di esercizio °C –20...+65 Temperatura di magazzinaggio <1/2 (apparecchio manuale senza batteria ricaricabile) °C –30...+80 Riserva Umidità relativa dell’aria 5 –95 1) non bagnata di rugiada 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 29  Controllare se il cavo della telecamera e le prolunghe  Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili agli ioni sono collegate saldamente. Solamente con un collega- di litio originali Bosch dotate della tensione indicata mento saldo il cavo della telecamera e la prolunga sono im- sulla targhetta di identificazione della telecamera permeabili all’acqua.
 • Page 30 9 sulla testa della telecamera e razione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizza- to per gli elettroutensili Bosch. Non aprire da soli la telecame- regolare la luminosità. ra d’ispezione.
 • Page 31: Nederlands

  Si prega di tener presente le indicazio- bruikt. ni riportare nel paragrafo «Trasporto»,  Gebruik de accu alleen in combinatie met de Bosch in- pagina 30. spectiecamera. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
 • Page 32 0 °C en 45 °C toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu be- 12 Verlenging camerakabel* reikt. 13 Huls aan camera-aansluiting 14 Camera-aansluiting 15 Magneet 16 Haak 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 33 Zet de verlenging 12 zoals in „Camerakabel monteren” be- schreven op de camera-aansluiting 14 en schroef deze vast.  Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu’s met de op het typeplaatje van de inspectiecamera aangege- Indien nodig kunt u op dezelfde wijze meer verlengingen mon- ven spanning.
 • Page 34 Als u de lichtintensiteit wilt verminderen en de cameralamp 9 Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra- wilt uitschakelen, drukt u de toets „–” 4 zo vaak in tot de ge- gen over onze producten en toebehoren.
 • Page 35: Dansk

  (f.eks.  Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch inspek- små skruer). tionskamera. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod Det digitale inspektionskamera må...
 • Page 36 Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den li-ion-akku, der bruges på dit inspektionskamera. Spejlet 17, magneten 15 og krogen 16 kan monteres på ka- merahovedet 7 som hjælpemiddel. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 37 Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse. Ibrugtagning Vedligeholdelse og service Isæt akku  Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha- Vedligeholdelse og rengøring ve den spænding, der er angivet på dit inspektionska- Dyp ikke håndapparatet 1 i vand eller andre væsker.
 • Page 38: Svenska

  På så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelast- snit „Transport“, side 38. ning.  Använd endast original Bosch batterier med den spän- ning som anges på inspektionskamerans typskylt. Om andra batterier används, t.ex. kopierade, renoverade bat- terier eller batterier av främmande fabrikat, finns risk för Ret til ændringer forbeholdes.
 • Page 39 3 På-/Av-knapp laddaren. 4 Knapp för svagare belysning ”–” Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom 5 Display detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om 6 Kamerakabel laddning avbryts. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 40 Ta bort kamerakabeln 6 genom att skruva upp hylsan 13 mot- Insättning av batteri urs och sedan dra ur kamerakabeln.  Använd endast original Bosch litiumjonbatterier med den spänning som anges på inspektionskamerans typ- Montera kamerakabelns förlängning (tillbehör) skylt. Om andra batterier används, finns risk för person- Före montering av kamerakabelns förlängning 12 måste...
 • Page 41: Norsk

  Ändringar förbehålles. Om i inspektionskameran trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auk- toriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Öppna inte Norsk inspektionskameran på egen hand. Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på...
 • Page 42  Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch-inspek- (f.eks. små skruer). sjonskameraet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig Det digitale inspeksjonskameraet må ikke brukes til medisi- overbelastning.
 • Page 43 Til fjerning av batteriet 10 trykker du på låsetastene 11 og ligge i bilen over lengre tid. La inspeksjonskameraet først trekker batteriet bakover ut av inspeksjonskameraet. Ikke tempereres ved større temperatursvingninger, før du tar bruk makt. det i bruk. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 44 Service og vedlikehold Igangsetting Innsetting av batteriet Vedlikehold og rengjøring  Bruk kun originale Bosch li-ion-batterier med den spen- Ikke dypp håndapparatet 1 i vann eller andre væsker. ningen som er angitt på typeskiltet på inspeksjonska- Hold inspeksjonskameraet alltid rent. Rengjør inspeksjonska- meraet.
 • Page 45: Suomi

  Vain täten suojaat akkusi vaaralliselta yli- Ta hensyn til informasjonene i avsnit- kuormitukselta. tet «Transport», side 44.  Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite vastaa tarkastuskamerasi tyyppikilvessä mainittua jännitettä. Muita akkuja käytettäessä, esim. jäljitelmiä, työstettyjä akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa loukkaantumisvaara ja räjähtävien akkujen aiheuttamat ai-...
 • Page 46 Kamerakaapelin pienin lin yli ja kierrä se sormivoimin kiinni myötäpäivään. taivutussäde Irrota kamerakaapeli 6 kiertämällä hylsy 13 auki vastapäivään Kamerapään halkaisija 17/9,5 ja vetämällä kamerakaapeli irti. Kameralinssin terävyysalue 38 – 1) kastevapaa 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 47 Älä upota käsiyksikköä 1 veteen tai muihin nesteisiin. Akun asennus Pidä aina tarkastuskamera puhtaana. Puhdista tarkastuska-  Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden mera ja kaikki apuvälineet erityisen perusteellisesti sen jäl- jännite vastaa tarkastuskamerasi tyyppikilvessä mai- keen, kun olet työskennellyt kohteissa, joissa on terveydelle nittua jännitettä.
 • Page 48: Ελληνικά

  Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”, sivu 48. nukkaa. Jos tarkastuskamerassa, huolellisesta valmistuksesta ja koes- tusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, anna korjaus Bosch-sopimushuollon tehtäväksi. Älä itse avaa tarkastuska- meraa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy tarkastuskameran tyyppikilvestä.
 • Page 49  Να χρησιμοποιείτε μόνο τις γνήσιες μπαταρίες της ώρηση δυσπρόσιτων ή σκοτεινών περιοχών. Με συναρμολόγη- Bosch με τάση αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κα- ση στην κεφαλή της κάμερας των βοηθητικών μέσων που περι- τασκευαστή της ψηφιακής κάμερας επιθεώρησης. Όταν...
 • Page 50 μανδάλωσης μπαταρίας 11 και αφαιρέστε την μπαταρία τραβώ- μερας επιθεώρησης σε μια εξωτερική οθόνη όταν αυτή υποστη- ντας την από το πίσω μέρος της ψηφιακής καμερας επιθεώρη- ρίζει τα στάνταρ NTSC σήματα βίντεο. σης. Μην εφαρμόσετε βία. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 51 τουργεί, τότε η επισκευή της πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα εξουσι- να ενεργοποιήσετε τη λυχνία 9 στην κεφαλή της κάμερας και να οδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Μην ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια την ψηφιακή κάμερα επιθεώρησης.
 • Page 52: Türkçe

  Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά: Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών. www.bosch-pt.com Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα- Türkçe κτικά τους. Ελλάδα...
 • Page 53 All manuals and user guides at all-guides.com OBJ_BUCH-1311-003.book Page 53 Tuesday, December 11, 2012 9:33 AM Türkçe | 53  Aküyü sadece Bosch gözlem kameranız ile kullanın. An- tirilmesine ve çıkarılmasına da uygundur. cak bu şekilde akü aşırı zorlanmaya karşı korunur.
 • Page 54 Akünün yerleştirilmesi  Sadece gözlem kameranızın tip etiketinde belirtilen ge- Kamera kablosu uzatmasını 12 takmak için mevcut kamera rilime sahip orijinal Bosch lityum iyon aküleri kullanın. kablosunu 6 çıkarmalısınız. Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangına ne- Daha sonra uzatmayı 12 “Kamera kablosunun takılması” bölü- den olabilir.
 • Page 55 Gözlem kamerası dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen Gözlem kamerasını açmak için açma/kapama tuşuna 3 basın. arıza yapacak olursa, onarım sadece Bosch elektrikli el aletleri Display’de 5 kamera başı 7 tarafından alınan resim gösterilir. için yetkili bir müşteri servisinde yaptırılmalıdır. Gözlem ka- merasını...
 • Page 56: Polski

  Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etme- przenoszeniem, transportem lub przechowywaniem yecek biçimde paketleyin. jej, z kamery należy wyjąć akumulator. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.  Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 57 Proszę otworzyć rozkładaną stronę przedstawiającą rysunki  Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory fir- kamery monitorującej i pozostawić ją rozłożoną podczas czy- my Bosch, o napięciu podanym na tabliczce znamiono- tania instrukcji eksploatacji. wej kamery monitorującej. Użycie innych akumulatorów, np. podróbek, przeróbek lub akumulatorów innych produ- Użycie zgodne z przeznaczeniem...
 • Page 58 Nieszczelne połączenia podnoszą ryzyko Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado- porażenia prądem elektrycznym bądź grożą uszkodzeniem wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż- kamery monitorującej. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 59 Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na  Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory li- zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy. towo-jonowe firmy Bosch, o napięciu podanym na tab- Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów. liczce znamionowej kamery monitorującej. Zastosowa- nie akumulatorów innego typu może spowodować...
 • Page 60: Česky

  Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na Zastrzega się prawo dokonywania zmian. wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem. Polska Česky Robert Bosch Sp. z o.o.
 • Page 61 účely. Není rovněž určena pro odstraňování ucpání trubek ne-  Akumulátor používejte pouze ve spojení s Vaší inspekč- bo vtahování kabelů. ní kamerou Bosch. Jen tak bude akumulátor chráněný Zobrazené komponenty před nebezpečným přetížením.  Používejte pouze originální akumulátory Bosch s napě- Číslování...
 • Page 62 7 orosená. Inspekční kameru zapněte te- prve, když se vlhkost odpařila. Inspekční kamera se jinak kabelu kamery zasahoval do vybrání na přípojce kamery jak je vyobrazeno na obrázku. Nasuňte pouzdro 13 na přípojce ka- může poškodit. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 63  Používejte pouze originální akumulátory Li-ion firmy Ruční přístroj 1 neponořujte do vody ani do jiných kapalin. Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vaší in- spekční kamery. Používání jiných akumulátorů může vést Inspekční kameru udržujte neustále čistou. Inspekční kameru ke zraněním a nebezpečí...
 • Page 64: Slovensky

  žiaru. Změny vyhrazeny.  Používajte tento akumulátor iba spolu s Vašou inšpekč- nou kamerou Bosch. Len takto bude akumulátor chráne- ný pred nebezpečným preťažením. Slovensky  Používajte len originálne akumulátory Bosch s napä- tím, ktoré je uvedené na typovom štítku Vašej inšpekč- nej kamery.
 • Page 65 18 Konektor videovýstupu Indikácia Kapacita 19 Videokábel *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ- >1/2 nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva. <1/2 Rezerva Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 66 Založte predlžovací kábel 12 podľa popisu v odseku „Montáž  Používajte len originálne lítiovo-iónové akumulátory kábla kamery“ na prípojku kamery 14 a napevno ju priskrut- Bosch s napätím, ktoré je uvedené na typovom štítku Vašej inšpekčnej kamery. Používanie iných akumuláto- kujte.
 • Page 67: Magyar

  Olvassa el az összes biztonsági figyelmezte- www.bosch-pt.com tést és előírást. A következőkben leírt előírá- Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri sok betartásának elmulasztása áramütések- otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. hez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez Slovakia vezethet.
 • Page 68 ábrás oldalt, és hagyja így kihajtva, miközben ezt az üze- látort próbál feltölteni, tűz keletkezhet. meltetési útmutatót olvassa.  Az akkumulátort csak az Ön Bosch gyártmányú inspek- Rendeltetésszerű használat ciós kamerájával használja. Az akkumulátort csak így le- het megvédeni a veszélyes túlterhelésektől.
 • Page 69 áramütési veszélyt és az inspekciós kamera hium-ionos-akkumulátorok töltésére. megrongálódásának a veszélyét. Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltő- készülékben. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 70  Csak az Ön inspekciós kamerájának a típustábláján Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lénye- megadott feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú Li- gesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor el- ion-akkumulátort használjon. Más akkumulátorok hasz- használódott és ki kell cserélni.
 • Page 71: Русский

  A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb- rák és egyéb információk a címen találhatók: www.bosch-pt.com Русский A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé- keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak. Указания по безопасности Magyarország Robert Bosch Kft.
 • Page 72 ной опасности при использовании его с другими акку- муляторами. Описание продукта и услуг  Используйте аккумулятор только в комбинации с Вашим видеоскопом Bosch. Только так Вы сможете Пожалуйста, откройте раскладные страницы с изображе- нием видеоскопа и оставляйте эти страницы открытыми, предотвратить опасную перегрузку аккумулятора.
 • Page 73 только в пределах температуры от 0 °C до 45 °C. Благода- Указание: Магнит 15 и крючок 16 предназначены только ря этому достигается продолжительный срок службы ак- для передвижения и удаления незакрепленных, неболь- кумулятора. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 74 Установка аккумулятора Храните аккумулятор только в диапазоне температур от  Используйте только оригинальные литиево-ионные 0 °C до 50 °C. Не оставляйте аккумулятор летом в автомо- аккумуляторы производства Bosch с напряжением, биле. указанным на заводской табличке Вашего видео- Значительное сокращение продолжительности работы...
 • Page 75 испытания видеоскоп все-таки выйдет из строя, ремонт Казахстан должна производить авторизированная сервисная ма- Тел.: +7 (727) 232 37 07 стерская для электроинструментов Bosch. Не вскрывайте Факс: +7 (727) 233 07 87 самостоятельно видеоскоп. E-Mail: pt-service.ka@bosch.com При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей...
 • Page 76: Українська

  OBJ_BUCH-1311-003.book Page 76 Tuesday, December 11, 2012 9:33 AM 76 | Українська  Використовуйте лише оригінальні акумуляторні Українська батареї Bosch з напругою, що відповідає даним на заводській табличці Вашого відеоскопа. При Вказівки з техніки безпеки використанні інших акумуляторних батарей, напр., підробок, відновлених...
 • Page 77 Монтаж кабелю камери (див. мал. A) Діагональ дисплея мм 68,6 Для експлуатації відеоскопа до рукоятки 1 повинен бути Розрішення дисплея 320 x 240 під’єднаний кабель камери 6. 1) без утворення роси Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 78 Встромляння акумуляторної батареї прикрутіть його.  Використовуйте лише оригінальні літієво-іонні При необхідності подібним способом можна монтувати ще акумулятори Bosch з напругою, що відповідає подовжувачі. Починаючи прибл. з 10 м загальної довжини зазначеній на заводській табличці Вашого (включаючи кабель камери), якість зображення...
 • Page 79 знайти за адресою: себе, повинні здаватися окремо і утилізуватися www.bosch-pt.com екологічно чистим способом. Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту...
 • Page 80: Română

  розділі «Транспортування», cât cei prevăzuţi pentru acesta. стор. 79.  Folosiţi acumulatorul numai pentru camera dumnea- voastră de inspecţie Bosch. Numai astfel aumulatorul va fi protejat împotriva suprasolicitării periculoase. Можливі зміни.  Folosiţi numai acumulatori originali Bosch având tensi- unea specificată pe plăcuţa indicatoare a tipului came- rei dumneavoastră...
 • Page 81 Umiditate relativă a aerului 5 –95 Pentru extragerea acumulatorului 10 apăsaţi tastele de de- 1) fără condens blocare 11 şi trageţi acumulatorul spre spate pentru a-l scoa- te din camera pentru inspecţie. Nu forţaţi. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 82 Pentru a putea monta un prelungitor al cablului de cameră 12, Montarea acumulatorului trebuie mai întâi să demontaţi cablul de cameră 6 existent.  Folosiţi numai acumulatori litiu-ion originali Bosch a- Introduceţi apoi prelungitorul 12 conform celor descrise la vând tensiunea specificată pe plăcuţa indicatoare a ti- „Montarea cablului de cameră“, în conectorul camerei 14 şi...
 • Page 83 Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri- vind piesele de schimb şi la: Sub rezerva modificărilor. www.bosch-pt.com Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între- bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 84: Български

  магнитни полета уреди. Вследствие влиянието на маг- за зареждане на различни от предвидените акумула- нита може да се стигне до невъзвратима загуба на ин- торни батерии, съществува опасност от пожар. формация. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 85 Каталожен номер 3 601 B41 000 Светодиод Капацитет Номинално напрежение 10,8 Работен температурен диапазон °C –20...+65 >1/2 Температура за съхраняване (уред с извадена акумулаторна <1/2 батерия) °C –30...+80 1) без кондензиране резерва Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 86 За изключване на инспекционната камера натиснете от- то средство. ново пусковия прекъсвач 3. Ако в продължение на прибл. 20 min не бъде натиснат бу- тон на инспекционната камера, за предпазване на батери- ята тя се изключва автоматично. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 87 кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтво- суровини. рители. Не изхвърляйте инспекционната камера и обикновени или Почиствайте особено внимателно обектива на камерата 8 акумулаторни батерии при битовите отпадъци! и внимавайте по него да не остават власинки. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 88: Srpski

  делно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за  Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vašom оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Bosch-kamerom za kontrolu. Samo tako se čuva Акумулаторни или обикновени батерии: akumulator od opasnog preopterećenja.  Upotrebljavajte samo originalne Bosch akumulatore sa...
 • Page 89 čvrsto rukom u kamere 38 – pravcu kazaljke na satu. Display diagonala 68,6 Za skidanje kabla kamere 6 navrnite čauru 13 suprotno od 1) bez zamagljivanja kazaljke na satu i svucite kabl kamere. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 90 Da bi montirali produžetak kabla kamere 12, morate skinuti Ubacivanje baterije postojeći kabl kamere 6.  Upotrebljavajte samo originalne Bosch- Litijum jonske Stavite potom produžetak 12 kao što je kod „Montiranje kabla akumualtore sa naponom navedenim na tipskoj tablici kamere“ opisano na priključak kamere 14 i čvrsto ga uvrnite.
 • Page 91: Slovensko

  Digitalna inšpekcijska kamera Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako Preberite vsa opozorila in napotila. Napake imate pitanja o našim proizvodima i priboru. zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo- Srpski zoril in napotil lahko povzročijo električni udar,...
 • Page 92 šitev v ceveh ali vdevanje kablov.  Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Komponente na sliki Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici vaše inšpekcijske kamere. Pri uporabi drugih akumulatorskih Oštevilčenje komponent se nanaša na prikaz inšpekcijske ka- baterij, na primer ponaredkov, predelanih akumulatorskih mere na grafični strani.
 • Page 93 časa ležala v avtomobilu. Pustite, da se tempe- Za delovanje inšpekcijske kamere morate montirati kabel ka- ratura inšpekcijske kamere pri večjih temperaturnih niha- mere 6 na ročni napravi 1. njih najprej uravna, preden jo vzamete v obratovanje. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 94 Namestitev akumulatorske baterije  Uporabljajte samo originalne litij-ionske akumulator- Vzdrževanje in servisiranje ske baterije Bosch z napetostjo, ki je navedena na tip- ski tablici vaše inšpekcijske kamere. Uporaba drugih Vzdrževanje in čiščenje akumulatorskih baterij lahko vodi do poškodb in nevarno- Ročne naprave 1 ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine.
 • Page 95: Hrvatski

  Samo tako će se aku-baterija Li-Ion: zaštititi od opasnog preopterećenja. Prosimo upoštevajte navodila v od-  Koristite samo originalne Bosch aku-baterije s napo- stavku „Transport“, stran 94. nom navedenim na tipskoj pločici vaše kontrolne kame- re. Kod uporabe nekih drugih aku-baterija, npr. imitacija, dorađenih aku-baterija ili proizvoda drugih proizvođača,...
 • Page 96 Najmanji radijus savijanja kabela na priključku kamere. Navucite čahuru 13 na priključak kame- kamere re, preko kabela kamere i ručno čvrsto navrnite u smjeru ka- 1) bez rošenja zaljke na satu. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 97 Stavljanje aku-baterije Montaža produžetka kabela kamere (pribor)  Koristite samo originalne Bosch Li-ionske aku-baterije s naponom navedenim na tipskoj pločici kontrolne ka- Za instaliranje produžnog kabela kamere 12 morate skinuti mere. Uporaba nekih drugih aku-baterija može rezultirati postojeći kabel kamere 6.
 • Page 98: Eesti

  Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lu- na adresi: www.bosch-pt.com geda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise taga- Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od- järjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru. rasked vigastused.
 • Page 99 Kaamera läätse teravustamise vahemik 38 – kirjeldus Ekraani diagonaal 68,6 Avage kasutusjuhendi ümbris kontrollkaamera joonistega ja Ekraani resolutsioon 320 x 240 jätke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti. Videoväljundi formaat NTSC 1) kondensaadivaba Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 100  Kasutage üksnes Boschi liitium-ioon-originaalakusid, (lisatarvik) mille pinge vastab kontrollkaamera andmesildil toodud pingele. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigas- Kaamera pikendusjuhtme 12 paigaldamiseks tuleb olemas- tuste ja tulekahju ohu. olev kaamera kaabel 6 maha võtta. 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools...
 • Page 101 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus- Hooldus ja puhastus ressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor- Ärge kastke käeshoitavat seadet 1 vette ega teistesse vedeli- duskasutada. kesse. Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 102: Latviešu

  Järgige palun juhiseid punktis „Trans- jums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var izraisīt aiz- port“, lk 101. degšanos.  Lietojiet akumulatoru vienīgi kopā ar Bosch pārlūkka- meru. Tikai tā akumulatoru iespējams pasargāt no kaitīgās pārslodzes.  Lietojiet tikai oriģinālos Bosch akumulatorus, kuru Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
 • Page 103 13 uz kameras kabeļa sa- Ekrāna izšķirtspēja 320 x 240 vienotāja un ar roku stingri pieskrūvējiet, griežot pulksteņa rā- Izejas videosignāla formāts NTSC dītāju kustības virzienā. 1) bez mitruma kondensācijas Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 104 14 un stingri pieskrūvējiet, kā aprakstīts sadaļā Akumulatora ievietošana „Kameras kabeļa pievienošana“.  Lietojiet tikai oriģinālos Bosch akumulatorus, kuru Vajadzības gadījumā šādā veidā var vienu aiz otra pievienot spriegums atbilst uz pārlūkkameras marķējuma plāk- vairākus pagarinātājkabeļus. Ja kabeļu kopējais garums pār- snītes norādītajai vērtībai.
 • Page 105: Lietuviškai

  Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē: www.bosch-pt.com Saugos nuorodos Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vis- labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz- strādājumiem un to piederumiem. Skaitmeninė patikros kamera Latvijas Republika Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir...
 • Page 106 žiems ir lengviems daiktams (pvz., varžtams) stumti, traukti  Akumuliatorių naudokite tik su Bosch patikros kamera. ar pašalinti. Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos perkro- Skaitmeninę patikros kamerą medicininiais tikslais naudoti vos.
 • Page 107 0 °C ir 45 °C. Tai gerokai pailgina akumuliatoriaus nau- linti. Per stipriai traukiant gali būti pažeista patikros kamera ar dojimo laiką. pagalbinė priemonė. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius Kai patikros kamera įjungta, ekrane 5 atsiranda akumuliato- riaus įkrovos indikatorius: Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12)
 • Page 108 Parengimas naudoti Priežiūra ir valymas Akumuliatoriaus įdėjimas Nepanardinkite rankinio prietaiso 1 į vandenį ir kitokius skys-  Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų akumuliato- čius. rius, kurių įtampa atitinka jūsų patikros kameros firmi- Patikros kamerą visada laikykite švarią. Jei dirbote zonose, nėje lentelėje nurodytą...
 • Page 109 All manuals and user guides at all-guides.com OBJ_BUCH-1311-003.book Page 109 Tuesday, December 11, 2012 9:33 AM Lietuviškai | 109 Lietuva Bosch įrankių servisas Informacijos tarnyba: (037) 713350 ļrankių remontas: (037) 713352 Faksas: (037) 713354 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com Transportavimas Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų...
 • Page 110 ‫اﻧﻔﺮاد ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‬ .‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪوﻳﺮ‬ :‫اﻟﻤﺮاﻛﻢ/اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ :‫إﻳﻮﻧﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم‬ ‫ﻳﺮﺟﯽ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﺮة‬ ‫”اﻟﻨﻘﻞ“، اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ .‫ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬ 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 110 gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 110 11.12.2012 09:43:16 11.12.2012 09:43:16...
 • Page 111 ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﻃﻔﺎء‬ .‫ذﻟﻚ ﻋﻠﯽ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﺘﻬﺎ رأس‬ ‫. ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺎﺷﺔ‬ ‫واﻹﻃﻔﺎء‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12) gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 111 gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 111 11.12.2012 09:43:16 11.12.2012 09:43:16...
 • Page 112 .(‫م )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬ ‫ﻣﻦ ﻃﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ‬ ‫ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻴﺮ‬ ‫ارﺑﻂ ﻛﺒﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬ .“‫ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ”ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺒﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬ 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 112 gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 112 11.12.2012 09:43:16 11.12.2012 09:43:16...
 • Page 113 ‫ﻻ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﻃﻔﺎء ﺑﻌﺪ‬ ◀ ‫ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﻃﻔﺎء‬ ‫اﻧﻄﻔﺎء ﻛﺎﻣﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ. ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﯽ‬ “–” ‫زر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺿﺎءة‬ .‫ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺮﻛﻢ‬ ‫اﻟﺸﺎﺷﺔ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12) gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 113 gos108vli_ar_1609929X35_003.indd 113 11.12.2012 09:43:17 11.12.2012 09:43:17...
 • Page 114 ‫ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ، ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ .‫ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎراﻧﺘﯽ، ﺗﻌﻤﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﻳﺪﻛﯽ‬ .‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬ 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 114 gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 114 11.12.2012 09:53:33 11.12.2012 09:53:33...
 • Page 115 ◀ ‫ﺑﮑﺎر ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. دورﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ‬ ‫واﻗﻊ در ﺳﺮ دورﺑﯿﻦ‬ ‫را ﭘﺲ از رﻓﻊ رﻃﻮﺑﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت‬ .‫دورﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12) gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 115 gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 115 11.12.2012 09:53:33 11.12.2012 09:53:33...
 • Page 116 ‫اﻧﺪازه )ﻃﻮل‬ 45 x 66 x 166 × × ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و آن را ﻣﺤﮑﻢ‬ ‫دورﺑﯿﻦ« روی اﺗﺼﺎل دورﺑﯿﻦ‬ .‫ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺪون ﺑﺨﺎر ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‬ 1 609 92A 00D | (11.12.12) Bosch Power Tools gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 116 gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 116 11.12.2012 09:53:33 11.12.2012 09:53:33...
 • Page 117 .‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‬ .‫ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫دورﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ‬ .‫ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00D | (11.12.12) gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 117 gos108vli_fa_1609929X35_003.indd 117 11.12.2012 09:53:33...

Table of Contents