Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Installation Instructions
Installationsanleitung
Montaj Talimatları
Installationsvejledning
Asennusohjeet
Installasjonsinstruksjoner
Monteringsinstruktioner
Instrucțiuni de instalare
Инструкции за Инсталация
Упатства за инсталирање
Instrukcja montażu
Pokyny k instalaci
Paigaldusjuhised
Installatie instructies
Priručnik za instalaciju
Priručnik za instalaciju
EN / DE / TR / DA / FI / NO / SV / RO / BG / MK / PL / CZ /
ET / NL / HR / BS / SB / ES / PT / EL / FR / HU / IT / LT / LV
/ RU / SK / SL / UK / KK / ZH
385.4400.83/R.AF/14.03.2022
Uputstvo za ugradnju
Manual de instalación
Manual de Instalação
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instructions d'installation
Telepítési útmutató
Istruzioni per l'installazione
Įdiegimo instrukcija
Uzstādīšanas instrukcijas
Руководство по установке
Pokyny na inštaláciu
Navodilo za namestitev
Інструкції з встановлення
Орнату туралы нұсқаулар
安装说明

Advertisement

loading

Summary of Contents for Beko BBSM13300XM

 • Page 1 Installation Instructions Uputstvo za ugradnju Installationsanleitung Manual de instalación Montaj Talimatları Manual de Instalação Οδηγίες Εγκατάστασης Installationsvejledning Asennusohjeet Instructions d’installation Installasjonsinstruksjoner Telepítési útmutató Monteringsinstruktioner Istruzioni per l’installazione Instrucțiuni de instalare Įdiegimo instrukcija Инструкции за Инсталация Uzstādīšanas instrukcijas Упатства за инсталирање Руководство...
 • Page 2 Ø 3,5 x 22mm min. 560 min.35 min. 500...
 • Page 3 min.560 min.35 min.500 min. 0,3 min.50 min.50 min. 45 min.5 min.5...
 • Page 4: Installing The Product

  EN - Safety instructions If the product will be placed in the tall cabinet: (Figure 3) • Product must be installed by a qualified • In the back compartment of the kitchen person in accordance with the regulations furniture, openings should be created in in force.
 • Page 5 • The connection cable must not be If the product is produced with cable clamped,bent or trapped or come into and without plug contact with hot parts of the oven. You • Connect the cord of product to supply may cause the oven to short circuit and power as identified below: catch fire as a result of the cable melting.
 • Page 6: De - Wichtige Sicherheitshinweise

  • Fix the product to the furniture using the des Transports und der Installation screws provided. (Figure 6) des Gerätes. Trennen Sie das Gerät • At the end of the installation, check that the vor der Installation vollständig von der screws are properly tightened and that the Stromversorgung.
 • Page 7 mit einer Sicherung passender Kapazität Sicherung passend für den Gerätestrom abgesichert ist – schauen Sie sich dazu dimensioniert ist. die “Technische Daten”-Tabelle an. Lassen • Der Anschluss muss alle nationalen Sie durch einen qualifizierten Elektriker eine Richtlinien erfüllen. • Der Netzanschluss muss mit den Werten Erdung vornehmen, wenn Sie das Gerät mit oder ohne Transformator verwenden.
 • Page 8 • Lösen Sie die Befestigungsschrauben. - N = Neutral (Blau) • Heben Sie das Produkt mit zwei oder mehr - L = Phase (Braun/Schwarz) - E = Erde (Grün/Gelb) Personen leicht an und nehmen Sie es - C =Kabelklemmkomponente vollständig heraus. •...
 • Page 9 uyun. kablosu hasar görürse, ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Aksi takdirde Ürün boy dolabı içine yerleştirilecek elektrik çarpması, kısa devre veya yangın ise: (Resim 3) tehlikesi vardır! • Mutfak mobilyasının arka bölmesinde, • Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi kolay erişilebilir olmalıdır (ancak ocakların amacı...
 • Page 10 • Tornavida yardımı ile terminal bloğu Ürünün yerinden tekrar çıkarmak kapağını açın. • Ürünün şebeke bağlantısını kesin. • Elektrik kablosunu terminalin altındaki kablo • Sabitleme vidalarını sökün. kelepçesinden geçirin ve kablo sıkıştırma • Ürünü iki ya da daha fazla kişi ile hafifçe elemanındaki entegre vida yardımıyla ana kaldırıp tamamen dışarı...
 • Page 11 • Den elektriske forbindelse skal være • Ovnens bageste overflade bliver varm, når i område A i figur 2 eller uden for den er i brug. Sørg for, at den elektriske installationsstedet. forbindelse ikke kommer i kontakt med • Hvis produktet skal placeres under et bagfladen, ellers kan forbindelserne blive komfur, skal du følge de dimensioner, der beskadiget.
 • Page 12 Hvis produktet er produceret med på mindst 0,3 grader mod bagsiden af ovnen, for at teleskopskinnerne kabel og stik fungerer korrekt. Til dette, efter at • Dit produkt er produceret med netkabel produktet er placeret på møblet, skal du og stik. Tilslut stikket til dit produkt til en placere vaterpasset på...
 • Page 13 asennusta. takuuaika alkaa oikean asennuksen • Kaluston, johon uuni asennetaan, on oltava jälkeen. Laiteen valmistajaa ei voida lämmönkestävä (vähintään 100 °C). asettaa vastuuseen vahingoista, jotka ovat • Varmista, että kaluste on kiinnitetty, ennen aiheutuneet valtuuttamattoman henkilön tuotteen asennusta. suorittamista toimenpiteistä. •...
 • Page 14 ja mitätöidä tuotteen takuun. jotta teleskooppikiskot toimivat kunnolla. • Lisäsuojausta jäännösvirtakatkaisimella Tätä varten aseta vesivaaka tuotteen suositellaan. huonekalujen päälle asettamisen jälkeen teleskooppikiskoon kuvan 5 mukaisesti ja Jos tuote on varustettu kaapelilla ja varmista, että kaltevuus uunin takaosaan pistokkeella on vähintään 0,3 astetta. •...
 • Page 15 (minimum 100 °C). strømnettet. Det er fare for elektrisk støt! • Forsikre deg om at møblene er festet før du • Produktet må kun kobles til installerer produktet. strømforsyningen av en autorisert • Ikke installer varmeisolasjonsstrimler på og kvalifisert person. Produktets innsiden av møblene som ovnen skal garantiperiode starter først etter riktig installeres i.
 • Page 16 kobles til, og alle polene på denne ikke er tilgjengelig for det elektriske frakoblingsenheten må være tilliggende tilkoblingspunktet. (ikke over) produktet i samsvar med IEE- Plassere og feste produktet direktiver. Unnlatelse av å følge denne (Figur 5-6) instruksjonen kan føre til driftsproblemer og •...
 • Page 17 produkten (figur 1). Se alltid till att bära transformator. Vårt företag ansvarar inte för skyddshandskar under transport och eventuella problem som uppstår på grund installation. av att produkten inte jordas i enlighet med • Koppla bort elektriska anslutningar i lokala bestämmelser. •...
 • Page 18 • Om produkten ansluts direkt till Förebyggande mot eventuell ström försörjningen: Om det inte är brandrisk!; möjligt att koppla bort alla stolpar i ström • Se till att alla elektriska anslutningar är försörjningen måste en frånkopplingsenhet säkra och täta för att förhindra risk för med minst 3 mm kontakt avstånd ljusbågar.
 • Page 19 • Produsul trebuie instalat în conformitate cu • Conexiunea electrică trebuie să fie în zona toate reglementările electrice locale. A din figura 3 sau în afara amplasamentului • Înainte de instalarea produsului, îndepărtați de instalare. toate materialele şi documentele din acesta Dacă...
 • Page 20 • În momentul cablajului, respectați tehnic trebuie conectat la produs, urmând reglementările electrice naționale / locale instrucțiunile. Cablul de alimentare nu trebuie şi folosiți priza/cablul şi fişa adecvate să depăşească 2 m, din motive de siguranță. • Deschideți capacul blocului de borne, cu o cuptorului.
 • Page 21 ленти във вътрешността на мебелите, şi dacă şuruburile nu sunt strânse където трябва да се монтира фурната. corespunzător, există riscul de răsturnare în • Уредът не трябва да се монтира зад timpul utilizării. декоративна врата, за да се избегне Verificarea finală прегряване.
 • Page 22 не е заземен в съответствие с използвате щепсела и контакта. местните разпоредби. • Уверете се, че класа на • Преди да започнете работа по предпазителите е съвместим с електрическата инсталация, изключете продукта. продукта от мрежовото захранване. • Свързването трябва да отговаря на Съществува...
 • Page 23 следвате инструкциите. Захранващият Ако продуктът не е монтиран в кабел не трябва да е по-дълъг от 2 м съответствие с инструкциите и поради съображения за безопасност. винтовете не са добре затегнати, • Отворете капака на клемния блок с съществува риск от преобръщане по отвертка.
 • Page 24 производот мора да бидат отпорни на наведено во “Технички спецификации”. топлина (најмалку 100 °C). Заземјувањето нека го направи • Погрижете се елементот на мебелот квалификуван електричар додека да биде добро фиксиран пред да се го користите производот со или без инсталира...
 • Page 25 на вредностите на струјата на која - Плав кабел = N (нулти) работи производот го надминуваат - Зелен/жолт кабел = (E) капацитетот на приклучокот и (заземјување) штекерот/линијата, мора да го поврзете Ако производот е произведен без производот директно за фиксната кабел...
 • Page 26: Montaż Urządzenia

  правилно. За ова, откако ќе го ставите przestrzeń z obu stron, aby łatwiej było производот на мебелот, поставете prenieść urządzenie (rysunek 1). Podczas го либето на телескопската шина transportu i montażu należy nosić rękawice како што е прикажано на слика 5 и ochronne.
 • Page 27 do uziemionego gniazdka/linii z napięciem wtyczki i gniazdka/linii. i zabezpieczeniem określonym w • Należy upewnić się, że prąd znamionowy „Specyfikacjach technicznych”. Uziemienie bezpiecznika jest zgodny z urządzeniem. • Połączenie musi być zgodne z przepisami. do urządzenia używane z lub bez •...
 • Page 28 CZ – Bezpečnostní pokyny - N = Neutralny (niebieski) - L = Faza (brązowo-czarny) • Výrobek musí být instalován kvalifikovanou - E = Uziemienie (zielono-żółty) osobou v souladu s platnými předpisy. - C = zacisk do przewodu Výrobce neodpovídá za škody vzniklé •...
 • Page 29 třeba v zadní části kuchyňského nábytku kvalifikovaným elektrikářem. Jinak hrozí vytvořit otvory s rozměry znázorněnými na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, obrázku 3. Tyto otvory by měly být podél zkratu nebo požáru! • Zástrčka napájecího kabelu musí být po výšky skříňky. •...
 • Page 30 Pokud je výrobek vyráběn bez kabelu nainstalován v souladu s pokyny a šrouby nejsou řádně utaženy, existuje během a zástrčky používání nebezpečí překlopení. Napájecí kabel, který je definován v Závěrečná kontrola technické tabulce, musí být připojen k • Po instalaci zapněte napájení ze sítě. výrobku podle pokynů.
 • Page 31 • Elektriühendus peab olema joonisel 2 kokku ahju kuumade pindadega. Juhtme näidatud piirkonnas A või väljaspool sulamise tagajärjel võib tekkida lühis ja ahi paigalduskohta. võib süttida. Kui toitejuhe on kahjustatud, • Kui toode tuleb asetada pliidiplaadi alla, peab selle vahetama kvalifitseeritud elektrik. järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendis Vastasel juhul tekib elektrilöögi, lühise või toodud mõõtmeid.
 • Page 32 (maandus) sisse. • Enne sesmakordset kasutamist lugege Kui toode on toodetud ilma kaabli ja kasutusjuhendit. pistikuta • Kontrollige toote funktsioone. Tehnilises tabelis määratletud toitekaabel Toote eemaldamine tuleb tootega ühendada, järgides juhiseid. • Ühendage toode vooluvõrgust lahti. Toitekaabel ei tohi ohutuse tagamiseks olla •...
 • Page 33 A termék telepítése személyek által végrehajtott eljárásokból fakadó károkért. Ha a termék pult alá kerül • A készüléket úgy kell telepíteni, hogy az beszerelésre: (2. ábra) teljes mértékben leválasztható legyen • Ahhoz, hogy a konyhabútor hátulján a az elektromos hálózatról. A leválasztást megfelelő...
 • Page 34 problémákat okozhat és érvényteleníti a A termék elhelyezése és rögzítése termék jótállását. (5-6. ábra) • Kiegészítő védelemként javasolt áramvédő • Helyezze a készüléket a bútorba, legalább kapcsoló használata. két ember tartsa egyensúlyban. Ha a termék kábellel és dugvillával • Ha terméke teleszkópos sínnel van felszerelve, akkor a sütő...
 • Page 35 Als het product in een hoek wordt vertoont. In het geval van schade, mag u het niet installeren. geplaatst: (Afbeelding 4a-4b) • Het product is zwaar. U moet het dus met • De opgegeven afmetingen moeten worden ten minste twee personen dragen. gerespecteerd voor de installatie in een •...
 • Page 36 de kabels smelten. Als het netsnoer Als het product voorzien is van een beschadigd is, moet het worden vervangen netsnoer zonder stekker door een gekwalificeerde elektricien. Zo • Sluit het snoer van het product aan op niet, bestaat het risico van elektrische de netspanning volgens de onderstaande schokken, kortsluitingen of brand.
 • Page 37 van de oven worden gegeven om de • Površine namještaja u koji se pećnica telescopische rails goed te laten werken. ugrađuje moraju biti otporne na toplinu Plaats hiervoor na het plaatsen van het (minimalno 100 ° C). • Provjerite je li namještaj fiksiran prije product op het meubel de waterpas op de telescopische rail zoals weergegeven instaliranja proizvoda.
 • Page 38 udara! operativne probleme i poništiti jamstvo za • Proizvod mora biti povezan s mrežnim proizvod. napajanjem samo od strane ovlaštene i • Preporučuje se dodatna zaštita prekidačem kvalificirane osobe. Proizvođač ne snosi za rezidualnu struju. odgovornost za štetu nastalu postupcima Ako se proizvod proizvodi sa koje provode neovlaštene osobe.
 • Page 39 Postavljanje i popravljanje proizvoda prostore za podizanje s obje strane proizvoda (slika 1). Uvek nosite zaštitne (Slika 5-6) rukavice tokom transporta i ugradnje. • Uređaj stavite na namještaj u središte s • Prije instalacije isključite električne priključke pomoću dvije ili više osoba. u području koje treba ugraditi.
 • Page 40 neće biti odgovorna za probleme nastale kontaktnog zastoja (osigurači, sigurnosni zbog toga što proizvod nije uzemljen u prekidači, kontaktori) i svi stubovi ove skladu s lokalnim propisima. jedinice za isključivanje moraju biti iste (ili • Prije početka bilo kakvih radova na iznad) vrijednosti proizvoda u skladu s IEE električnoj instalaciji, isključite proizvod iz smjernicama.
 • Page 41 Postavljanje i popravljanje proizvoda podizanje ili premeštanje uređaja. Koristite namenske otvore koje se nalaze sa obe (Slika 5-6) strane uređaja (slika 1). Uvek nosite zaštitne • Uređaj stavite na namještaj koji je centriran rukavice tokom transporta i montiranja. sa dvije ili više osoba. •...
 • Page 42 napona i klase zaštite kao što je navedeno nalepnicu, otvorite vrata uređaja. u “Tehničkim specifikacijama”. Uzemljenje • Strujni kabl uređaja se mora poklapati mora povezati kvalifikovani električar kada sa vrednostima iz tabele iz “Tehničkih se uređaj koristi sa ili bez transformatora. specifikacija”.
 • Page 43 Prevencija mogućeg požara! • El producto debe instalarse de acuerdo con todas las reglamentaciones eléctricas • Proverite da li su sve električne konekcije locales. čvrsto stegnute kako ne bi došlo do • Antes de instalar el producto, retire todos varničenja. los materiales y documentos que contiene •...
 • Page 44 estar a lo largo de la altura del armario. electricista cualificado. De lo contrario, • Si hay un panel posterior en el armario existe riesgo de descarga eléctrica, alto donde se colocará el producto, debe cortocircuito o incendio. • El enchufe del cable de alimentación debe retirarse.
 • Page 45 Si el producto viene con cable y sin telescópico, se debe dar una inclinación de al menos 0,3 grados hacia la parte enchufe: posterior del horno para que los rieles • Conecte el cable del producto a la fuente telescópicos funcionen correctamente. de alimentación como se identifica a Para ello, después de colocar el producto continuación:...
 • Page 46: Instalação Do Produto

  aparelho. Utilize os espaços de elevação Ligação do aparelho à alimentação de ambos os lados do produto (figura 1). elétrica Use sempre luvas de proteção durante o • Ligue o produto apenas a uma tomada/ transporte e a instalação. linha ligada à terra com a tensão e •...
 • Page 47 elétrica fixa sem utilizar a tomada e a fixe-o à carroça principal com o parafuso tomada/linha. integrado no componente de fixação do • Certifique-se de que a classificação do cabo. • Ligue os cabos de acordo com o diagrama fusível é compatível com o produto. •...
 • Page 48 διαγράμματα εγκατάστασης είναι σε mm. • Leia o manual do utilizador para a primeira utilização do produto. Εγκατάσταση του προϊόντος • Verifique as funções do produto. Αν το προϊόν πρόκειται να Remoção do produto εγκατασταθεί κάτω από τον πάγκο: • Desligue o produto da alimentação elétrica. •...
 • Page 49 ρεύματος δικτύου. Υπάρχει κίνδυνος • Βεβαιωθείτε ότι το ονομαστικό ρεύμα της ηλεκτροπληξίας! ασφάλειας είναι συμβατό με το προϊόν. • Το προϊόν επιτρέπεται να συνδεθεί • Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με στην παροχή ρεύματος δικτύου μόνο τους εθνικούς κανονισμούς. από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο •...
 • Page 50: Fr - Consignes De Sécurité

  • Ανοίξτε το κάλυμμα του μπλοκ των Αν το προϊόν δεν εγκατασταθεί σύμφωνα ακροδεκτών με ένα κατσαβίδι. με τις οδηγίες και οι βίδες δεν έχουν • Περάστε το καλώδιο ρεύματος μέσα από συσφιχτεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος το σφιγκτήρα καλωδίου κάτω από τον ανατροπής...
 • Page 51: Installation Du Produit

  • Avant de commencer tout travail sur thermique à l’intérieur du meuble dans lequel le four doit être installé. l’installation électrique, débranchez • L’appareil ne doit pas être installé derrière l’appareil de l’alimentation secteur. Il existe une porte décorative afin d’éviter la un risque d’électrocution ! surchauffe.
 • Page 52 • Branchez les câbles selon le schéma indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil Ouvrez la porte avant pour voir la (Figure 7) fourni. plaque signalétique. - N = Neutre (Bleu) • Le câble d’alimentation de votre appareil - L = Phase sous tension (Marron/noir) doit être conforme aux valeurs indiquées - E = Terre (Vert/Jaune)
 • Page 53 A termék telepítése • Lisez le manuel d’utilisation avant la première utilisation de l’appareil. Ha a termék pult alá kerül • Vérifier les fonctionnalités de l’appareil. beszerelésre: (2. ábra) Retirez l’appareil • Ahhoz, hogy a konyhabútor hátulján a • Débranchez l’appareil de l’alimentation megfelelő...
 • Page 54 megfelelő telepítést követően kezdődik. A leválasztóegységet (biztosíték, vezetékvédő gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen kapcsoló, védőrelé) kell bekötni az összes személyek által végrehajtott eljárásokból pólusra, és a leválasztóegység összes fakadó károkért. pólusát a termék közelében (nem felette) • A készüléket úgy kell telepíteni, hogy az kell elhelyezni, az IEE irányelvek szerint.
 • Page 55: Installazione Del Prodotto

  • Ne használjon sérült kábeleket vagy • Il prodotto deve essere installato in hosszabbítókat. conformità con tutte le norme elettriche • Ügyeljen arra, hogy folyadékok vagy locali. • Prima di installare il prodotto, rimuovere nedvesség ne juthasson az elektromos csatlakozási pontokhoz. tutti i materiali e i documenti in esso contenuti e controllare visivamente se il A termék elhelyezése és rögzítése...
 • Page 56 posteriore dei mobili da cucina. Questa del cavo. Se il cavo di alimentazione è apertura dovrebbe essere praticata lungo danneggiato, deve essere sostituito da un l’altezza del mobiletto. elettricista qualificato. Altrimenti c’è il rischio • Se c’è un pannello posteriore del mobiletto di scosse elettriche, cortocircuiti o incendi! •...
 • Page 57 l’alimentazione come indicato di seguito: l’angolo di inclinazione verso il retro del - Cavo marrone/nero = L (fase) forno sia di almeno 0,3 gradi. - Cavo blu = N (Neutro) • Fissare il prodotto al mobile con le viti in - Cavo verde/giallo = (E) (Terra) dotazione.
 • Page 58 • Nedėkite šilumą izoliuojančių juostelių • Prietaisą prie maitinimo tinklo gali prijungti baldų, kuriuose bus montuojama orkaitė, tik įgaliotasis kvalifikuotas meistras. viduje. Prietaiso garantija galioja tik tinkamai jį • Prietaiso negalima montuoti už prijungus. Gamintojas nėra atsakingas dekoratyvinių durelių, kad jis neperkaistų. už...
 • Page 59 garantija nebegalios. Gaminio padėjimas ir tvirtinimas (5-6 • Rekomenduojama papildoma apsauga, pav.) panaudojant elektros grandinės pertraukiklį. • Padėkite prietaisą ant baldų, centruotų su Jei gaminys pagamintas naudojant dviem ar daugiau žmonių. • Jei jūsų gaminyje yra teleskopinis bėgelis, kabelį ir kištuką orkaitės gale turi būti bent 0,3 laipsnių...
 • Page 60 laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus. elektriķim. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs • Pirms uzstādīšanas atvienojiet elektriskos par jebkādām problēmām, kas rodas savienojumus vietā, kur izstrādājums sakarā ar to, ka izstrādājums nav iezemēts jāuzstāda. saskaņā ar vietējiem noteikumiem. • Mēbeļu virsmām, kurās paredzēts uzstādīt •...
 • Page 61 • Ja izstrādājums tiks tieši pievienots Profilakse pret iespējamu barošanas avotam: Ja nav iespējams ugunsbīstamību!; atvienot visus barošanas avota polus, • Pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi jāpievieno atvienošanas mezgls ar vismaz ir droši un cieši, lai novērstu loka 3 mm kontakta atstarpi (drošinātāji, līnijas veidošanos.
 • Page 62 Если продукт будет размещен в результате процедур, выполненных неуполномоченными лицами, что также высоком шкафу: (Рисунок 3) может привести к отмене гарантии. • В заднем отсеке кухонной мебели • Клиент ответственен за подготовку отверстия должны быть выполнены места и электромонтаж продукта. в...
 • Page 63 духовки нагревается. Убедитесь, разъединителя должны быть рядом что электрическое соединение не (не выше) с продуктом в соответствии соприкасается с задней поверхностью, с директивами IEE. Несоблюдение в противном случае соединения могут данной инструкции может привести быть повреждены. к эксплуатационным проблемам и •...
 • Page 64 Предотвращение возможного za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými пожара! osobami. • Убедитесь, что все электрические • Za prípravu umiestnenia a elektrickej соединения надежны, чтобы inštalácie produktu zodpovedá výrobca. предотвратить риск возгорания. • Výrobok musí byť nainštalovaný v súlade •...
 • Page 65 • Ak má vysoká skrinka, na ktorej bude kábla ľahko prístupná (ale nie nad varnou výrobok umiestnený, zadný panel, je doskou). potrebné ho odstrániť. • Pri zapojovaní musíte dodržiavať národné/ • Elektrické pripojenie musí byť v oblasti A na miestne elektrické predpisy a používať obrázku 3 alebo mimo miesta inštalácie.
 • Page 66 nesmie byť z bezpečnostných dôvodov dlhší prevrátenia počas používania. ako 2 m. Záverečná kontrola • Pomocou skrutkovača otvorte kryt • Po inštalácii zapnite sieťové napájanie. svorkovnice. • Pri prvom používaní výrobku si prečítajte • Napájací kábel zasuňte cez káblovú svorku návod na obsluhu.
 • Page 67 odprtine z merami, navedenimi na sliki 2. zaradi tega lahko poškodujejo. • Električni priključek mora biti izveden • Priključni kabel ne sme biti ukleščen, v področju A na sliki 2 ali izven mesta prepognjen ali zataknjen ali priti v stik z namestitve.
 • Page 68 - rjava/črna žica = L (faza) uporabo prevrne. - modra žica = N (ničelni vodnik) Končni pregled - zeleno-rumena žica = E (ozemljitev) • Po končani namestitvi vključite električno Če je izdelek izveden brez kabla in napajanje. • Pred prvo uporabo naprave preberite vtiča uporabniški priročnik.
 • Page 69 • Щоб уникнути занадто сильного не заземлений відповідно до місцевих нагрівання, забороняється норм. встановлювати пристрій за • Перш ніж розпочати будь-які роботи декоративними дверцятами. з електромонтажу, відключіть виріб • Розміри, наведені на монтажних від електромережі. Існує небезпека схемах, є в мм. ураження...
 • Page 70 національним нормам. прикріпіть його до основного корпусу • Дані живлення мережі мають за допомогою вбудованого гвинта на відповідати даним, зазначеним на затискачі кабелю. етикетці типу виробу. Відчиніть передні • Підключіть кабелі відповідно до схеми. дверцята, щоб побачити мітку типу. (Рис. 7) •...
 • Page 71 Өнімді орнату • Перевірте функції виробу. Видалення виробу Егер өнім есептегіштің астына • Від’єднайте виріб від електромережі. қойылатын болса: (2-сурет) • Відкрутіть закріплюючі гвинти. • Ас үй жиһазының артқы жағында • Злегка підніміть виріб разом з двома қажетті желдетуді қамтамасыз ету үшін або...
 • Page 72 адамдар жүргізген процедуралардан қосқыштары, контакторлар) қосу керек туындаған зияндар үшін өндіруші және IEE директиваларына сәйкес осы жауапкершілік көтермейді. ажырату блогының барлық істіктері • Құрылғыны электр желісінен толық өнім жанында (үстінде емес) болуы ажыратуға болатындай етіп орнату керек. Осы нұсқауды орындамау жұмыс керек.
 • Page 73 • 安装产品之前请移除其中的所有材料及文 сенімді және тығыз екендігіне көз 件,并目检查产品是否存在任何缺陷。若 жеткізіңіз. 存在缺陷,请不要立即安装。 • Зақымдалған кабельдерді немесе • 产品较重,请确保至少由两人搬运。 ұзартқыш кабельдерді пайдаланбаңыз. • 门和/或把手不得用于提升或移动设备。应 • Сұйықтықтың немесе ылғалдың 使用产品两侧的提升空间 (图 1)。运输 электр қосылым тұсына ене алмауын 和安装过程中请务必佩戴防护手套。 қамтамасыз етіңіз. • 安装之前请断开安装区域的电气连接。 Өнімді орналастыру және бекіту •...
 • Page 74 与烤箱背面发生任何接触,否则将有可能 会与产品发生接触及受到产品和墙壁的挤 损坏连接。 压。 • 不得使连接电线夹紧、弯曲、卡住或接触 预防可能发生的的火灾危险!; 烤箱的高温部件。电线熔化可能导致烤箱 • 确保所有电气连接牢固,以防止电弧危 短路并起火。若电源线损坏,则必须由专 险。 业电工更换。否则将有触电、短路、火灾 • 请勿使用损坏的电线或延伸电线。 等危险! • 确保电气连接点不与液体或湿气接触。 • 安装后,应保证电源线的插头便于插拔( 放置并固定产品 但不要放置于灶具上)。 (图 5-6) • 接线时必须遵守国家/地方电气法规,并 • 两名及以上人员共同将本产品放置于家具 使用适合烤箱的插座/电线和插头。若产品 上。 的功率极限超过插头、插座/电线的电流 • 제품에 텔레스코픽 레일이 장착된 경우 承载能力,则必须在不使用插头、插座/ 텔레스코픽 레일이 제대로 작동하려면 线路的情况下将产品直接连接到固定的电...
 • Page 75 ‫בתמונה 5 וודאו שזווית הנטייה כלפי גב התנור‬ .‫היא לפחות 3,0 מעלות‬ ‫קבעו את המכשיר לארון באמצעות הברגים‬ )6 ‫המצורפים. (איור‬ ‫בתום ההתקנה, בדקו שהברגים מהודקים‬ ‫כראוי ושהמכשיר מקובע. אם המוצר אינו מותקן‬ ‫בהתאם להוראות והברגים אינם מהודקים‬ .‫כהלכה, קיים סיכון של נפילה במהלך השימוש‬ ‫בדיקה...
 • Page 76 ‫כאשר כל הקטבים של יחידת ניתוק זו יהיו‬ ‫ באיור 3 או‬A ‫חיבור החשמל חייב להיות באזור‬ .IEE ‫צמודים (לא על) למכשיר בהתאם להוראות‬ .‫מחוץ למקום ההתקנה‬ ‫אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום לבעיות הפעלה‬ )4a-4b ‫אם המכשיר מותקן בפינה: (איור‬ .‫וביטול...
 • Page 77 ‫إذا تم إنتاج المنتج بكابل ودون قابس‬ ‫افصل المنتج من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي‬ .‫فك براغي التثبيت‬ :‫وص ّ ِ ل سلك المنتج بمصدر الطاقة كما هو موضح فيما يلي‬ L )‫- الكابل البني / األسود = (الطور‬ ‫ارفع المنتج برفق بمساعدة شخصين أو أكثر حتى إخراجه‬ )‫...
 • Page 78 ‫-اللغة العربية- تعليمات السالمة‬AR ‫أثناء استخدام المنتج بمحول أو دون محول. لن تكون‬ ‫شركتنا مسؤولة عن أي مشاكل تنشأ بسبب عدم تأريض‬ ‫ينبغي تركيب المنتج من قبل شخص مؤهل وفق ً ا للوائح‬ .‫المنتج وفق ً ا للوائح المحلية‬ ‫التنظيمية المعمول بها. وال تتحمل الشركة المص ن ّ عة‬ ‫افصل...
 • Page 80 ‫تعليمات التثبيت‬ ‫הוראות התקנה‬ AR / HE R.AF/14.03.2022/385.4400.83...