Download Print this page

Motorola dct2500 User Manual

Digital cable receiver
Hide thumbs

Advertisement

User Guide
DCT2500
Digital Cable
Receiver
MESSAGES
REMOTE
ON
CURSOR
SELECT
CHANNEL
POWER
GUIDE
MENU
INFO

Advertisement

loading

  Related Manuals for Motorola dct2500

  Summary of Contents for Motorola dct2500

 • Page 1 User Guide DCT2500 Digital Cable Receiver MESSAGES REMOTE CURSOR SELECT CHANNEL POWER GUIDE MENU INFO...
 • Page 2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. dê~éÜáÅ~ä=ëóãÄçäë=~åÇ=ëìééäÉãÉåí~ä=ï~êåáåÖ=ã~êâáåÖ=äçÅ~íáçåë=çå=Äçííçã=çÑ=íÉêãáå~äK= t^okfkd= ql=mobsbkq=cfob=lo=pel`h=e^w^oaI=al=klq=bumlpb=qefp=^mmif^k`b=ql= o^fk=lo=jlfpqrobK= `^rqflk= ql=mobsbkq=bib`qof`^i=pel`hI=al=klq=rpb=qefp=Emli^ofwbaF=mird= tfqe=^k=buqbkpflk=`loaI=ob`bmq^`ibI=lo=lqebo=lrqibq=rkibpp= qeb=_i^abp=`^k=_b=criiv=fkpboqba=ql=mobsbkq=_i^ab=bumlprobK= qÜÉ=äáÖÜíåáåÖ=Ñä~ëÜ=ïáíÜ=~êêçïÜÉ~Ç=ëóãÄçäI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë= áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ìåáåëìä~íÉÇ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉÒ= ïáíÜáå=íÜÉ=éêçÇìÅíÛë=ÉåÅäçëìêÉ=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=çÑ=ëìÑÑáÅáÉåí=ã~ÖåáíìÇÉ=íç=ÅçåëíáíìíÉ= ~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=íç=éÉêëçåëK= qÜÉ=ÉñÅä~ã~íáçå=éçáåíI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=...
 • Page 3 fãéçêí~åí=p~ÑÉíó=fåëíêìÅíáçåë== oÉ~Ç=áåëíêìÅíáçåë= ^ää=íÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ= ÄÉ=êÉ~Ç=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íÉÇK= oÉí~áå=áåëíêìÅíáçåë= qÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ= êÉí~áåÉÇ=Ñçê=ÑìíìêÉ=êÉÑÉêÉåÅÉK= eÉÉÇ=ï~êåáåÖë= ^ää=ï~êåáåÖë=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=áå=íÜÉ= çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÇÜÉêÉÇ=íçK= cçääçï=áåëíêìÅíáçåë= ^ää=çéÉê~íáåÖ=~åÇ=ìëÉ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ= ÑçääçïÉÇK= `äÉ~åáåÖ= råéäìÖ=íÜáë=éêçÇìÅí=Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=ÄÉÑçêÉ= ÅäÉ~åáåÖK=aç=åçí=ìëÉ=äáèìáÇ=ÅäÉ~åÉêë=çê=~Éêçëçä= ÅäÉ~åÉêëK=rëÉ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖK= ^íí~ÅÜãÉåíë= aç=åçí=ìëÉ=~íí~ÅÜãÉåíë=åçí=êÉÅçããÉåÇÉÇ= ~ë=íÜÉó=ã~ó=Å~ìëÉ=Ü~ò~êÇK= t~íÉê=~åÇ=ãçáëíìêÉ= aç=åçí=ìëÉ=íÜáë=ÉèìáéãÉåí=åÉ~ê=ï~íÉêX=Ñçê= Éñ~ãéäÉI=åÉ~ê=~=Ä~íÜ=íìÄI=ï~ëÜ=ÄçïäI=âáíÅÜÉå= ëáåâI=çê=ä~ìåÇêó=íìÄI=áå=~=ïÉí=Ä~ëÉãÉåíI=çê=åÉ~ê= ~=ëïáããáåÖ=éççäI=~åÇ=íÜÉ=äáâÉK= ^ÅÅÉëëçêáÉë= aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜáë=éêçÇìÅí=çå=~å=ìåëí~ÄäÉ=Å~êíI= ëí~åÇI=íêáéçÇI=Äê~ÅâÉíI=çê=í~ÄäÉK=qÜÉ=éêçÇìÅí=ã~ó= Ñ~ää=Å~ìëáåÖ=ëÉêáçìë=áåàìêó=~åÇ=ëÉêáçìë=Ç~ã~ÖÉ=íç= íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=rëÉ=çåäó=ïáíÜ=~=Å~êíI=ëí~åÇI=íêáéçÇI= Äê~ÅâÉíI=çê=í~ÄäÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêI=çê=ëçäÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåíK=^åó= ãçìåíáåÖ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ëÜçìäÇ=Ñçääçï=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=áåëíêìÅíáçåëI=~åÇ=ëÜçìäÇ=ìëÉ=~= ãçìåíáåÖ=~ÅÅÉëëçêó=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêK= sÉåíáä~íáçå= päçíë=~åÇ=çéÉåáåÖë=áå=íÜÉ=Å~ÄáåÉí=~êÉ=éêçîáÇÉÇ=Ñçê= îÉåíáä~íáçå=~åÇ=íç=ÉåëìêÉ=êÉäá~ÄäÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ= ÉèìáéãÉåí=~åÇ=íç=éêçíÉÅí=áí=Ñêçã=çîÉêÜÉ~íáåÖK=qÜÉ= çéÉåáåÖë=ëÜçìäÇ=åÉîÉê=ÄÉ=ÄäçÅâÉÇ=Äó=éä~ÅáåÖ=íÜÉ= éêçÇìÅí=çå=~=ÄÉÇI=ëçÑ~I=êìÖI=çê=ëáãáä~ê=ëìêÑ~ÅÉK= bèìáéãÉåí=ëÜçìäÇ=åÉîÉê=ÄÉ=éä~ÅÉÇ=åÉ~ê=çê=çîÉê=~=...
 • Page 4 N R = iáÖÜíåáåÖ= cçê=~ÇÇÉÇ=éêçíÉÅíáçå=Ñçê=íÜáë=ÉèìáéãÉåí=ÇìêáåÖ= ~=äáÖÜíåáåÖ=ëíçêãI=çê=ïÜÉå=áí=áë=äÉÑí=ìå~ííÉåÇÉÇ= ~åÇ=ìåìëÉÇ=Ñçê=äçåÖ=éÉêáçÇë=çÑ=íáãÉI=ìåéäìÖ=áí= Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=~åÇ=ÇáëÅçååÉÅí=íÜÉ=~åíÉåå~= çê=Å~ÄäÉ=ëóëíÉãK=qÜáë=ïáää=éêÉîÉåí=Ç~ã~ÖÉ=íç= íÜÉ=îáÇÉç=éêçÇìÅí=ÇìÉ=íç=äáÖÜíåáåÖ=~åÇ=éçïÉê= äáåÉ=ëìêÖÉëK= N S = mçïÉê=äáåÉë= ^å=çìíëáÇÉ=~åíÉåå~=ëóëíÉã=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ= äçÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=îáÅáåáíó=çÑ=çîÉêÜÉ~Ç=éçïÉê=äáåÉë= çê=ïÜÉêÉ=áí=Å~å=Ñ~ää=áåíç=ëìÅÜ=éçïÉê=äáåÉë=çê= ÅáêÅìáíëK=tÜÉå=áåëí~ääáåÖ=~å=çìíëáÇÉ=~åíÉåå~= ëóëíÉãI=ÉñíêÉãÉ=Å~êÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=í~âÉå=íç=âÉÉé= Ñêçã=íçìÅÜáåÖ=ëìÅÜ=éçïÉê=äáåÉë=çê=ÅáêÅìáíëI=~ë= Åçåí~Åí=ïáíÜ=íÜÉã=ã~ó=ÄÉ=Ñ~í~äK= N T = lîÉêäç~ÇáåÖ= aç=åçí=çîÉêäç~Ç=ï~ää=çìíäÉíë=~åÇ=ÉñíÉåëáçå= ÅçêÇë=~ë=íÜáë=Å~å=êÉëìäí=áå=~=êáëâ=çÑ=ÑáêÉ=çê= ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëÜçÅâK= N U = lÄàÉÅí=~åÇ=äáèìáÇ=Éåíêó= kÉîÉê=éìëÜ=çÄàÉÅíë=çÑ=~åó=âáåÇ=áåíç=íÜáë= ÉèìáéãÉåí=íÜêçìÖÜ=çéÉåáåÖë=~ë=íÜÉó=ã~ó=íçìÅÜ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉ=éçáåíë=çê=ëÜçêíJçìí=é~êíë=íÜ~í= ÅçìäÇ=êÉëìäí=áå=~=ÑáêÉ=çê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëÜçÅâK=kÉîÉê= ëéáää=äáèìáÇ=çÑ=~åó=âáåÇ=çå=íÜÉ=éêçÇìÅíK= N V = pÉêîáÅáåÖ= aç=åçí=~ííÉãéí=íç=ëÉêîáÅÉ=íÜáë=ÉèìáéãÉåí= óçìêëÉäÑ=~ë=çéÉåáåÖ=çê=êÉãçîáåÖ=ÅçîÉêë=ã~ó=...
 • Page 5 O R = qÉäÉéÜçåÉ=ÉèìáéãÉåí= lÄëÉêîÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=éêÉÅ~ìíáçåë=ïÜÉå=áåëí~ääáåÖ= íÉäÉéÜçåÉ=ãçÇÉã=ÉèìáéãÉåíW= kÉîÉê=áåëí~ää=íÉäÉéÜçåÉ=ïáêáåÖ=ÇìêáåÖ=~=äáÖÜíåáåÖ= ëíçêãK= Ä= kÉîÉê=áåëí~ää=íÉäÉéÜçåÉ=à~Åâë=áå=~=ïÉí=äçÅ~íáçå= ìåäÉëë=íÜÉ=à~Åâ=áë=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=ïÉí= äçÅ~íáçåëK== Å= kÉîÉê=íçìÅÜ=ìåáåëìä~íÉÇ=íÉäÉéÜçåÉ=ïáêÉë=çê= íÉêãáå~äë=ìåäÉëë=íÜÉ=íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= ÇáëÅçååÉÅíÉÇ=~í=íÜÉ=åÉíïçêâ=áåíÉêÑ~ÅÉK= Ç= rëÉ=Å~ìíáçå=ïÜÉå=áåëí~ääáåÖ=çê=ãçÇáÑóáåÖ= íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉëK=...
 • Page 6 oÉÖìä~íçêó=fåÑçêã~íáçå= cÉÇÉê~ä=`çããìåáÅ~íáçåë=`çããáëëáçå=o~Çáç=~åÇ=qÉäÉîáëáçå=fåíÉêÑ~ÅÉ=pí~íÉãÉåí=Ñçê=~= `ä~ëë=Ú_Û=aÉîáÅÉ= qÜáë=ÉèìáéãÉåí=Ü~ë=ÄÉÉå=íÉëíÉÇ=~åÇ=ÑçìåÇ=íç=Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=äáãáíë=Ñçê=~=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä= ÇÉîáÅÉI=éìêëì~åí=íç=é~êí=NR=çÑ=íÜÉ=c``=oìäÉëK=qÜÉëÉ=äáãáíë=~êÉ=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=éêçîáÇÉ= êÉ~ëçå~ÄäÉ=éêçíÉÅíáçå=~Ö~áåëí=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=áå=íÜÉ=êÉëáÇÉåíá~ä=áåëí~ää~íáçåK=qÜáë= ÉèìáéãÉåí=ÖÉåÉê~íÉëI=ìëÉë=~åÇ=Å~å=ê~Çá~íÉ=ê~Çáç=ÑêÉèìÉåÅó=ÉåÉêÖó=~åÇI=áÑ=åçí=áåëí~ääÉÇ=~åÇ= ìëÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåëI=ã~ó=Å~ìëÉ=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íç=ê~Çáç= ÅçããìåáÅ~íáçåëK=eçïÉîÉêI=íÜÉêÉ=áë=åç=Öì~ê~åíÉÉ=íÜ~í=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=ïáää=åçí=çÅÅìê=áå=~= é~êíáÅìä~ê=áåëí~ää~íáçåK= fÑ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=ÇçÉë=Å~ìëÉ=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íç=ê~Çáç=çê=íÉäÉîáëáçå=êÉÅÉéíáçåI=ïÜáÅÜ=Å~å= ÄÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íìêåáåÖ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=çÑÑ=~åÇ=çåI=íÜÉ=ìëÉê=áë=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=íç=íêó=íç=ÅçêêÉÅí= íÜÉ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=Äó=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ãÉ~ëìêÉëW= fåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=ëÉé~ê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=íÜÉ=~ÑÑÉÅíÉÇ=êÉÅÉáîÉê= `çååÉÅí=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=çå=~=ÅáêÅìáí=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=íÜÉ=çåÉ=íÜÉ=êÉÅÉáîÉê=áë=çå= båëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçîÉê=éä~íÉ=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅìêáíó=Å~êÇ=áë=ëÉÅìêÉÇ=~åÇ=íáÖÜí= `Ü~åÖÉë=çê=ãçÇáÑáÅ~íáçå=åçí=ÉñéêÉëëäó=~ééêçîÉÇ=Äó=íÜÉ=é~êíó=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=Åçãéäá~åÅÉ= ÅçìäÇ=îçáÇ=íÜÉ=ìëÉêÛë=~ìíÜçêáíó=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåíK= `çéóêáÖÜí=«=OMMP=Äó=jçíçêçä~I=fåÅK=^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK=kç=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÅçåíÉåíë=çÑ=íÜáë=Äççâ=ã~ó=ÄÉ=êÉéêçÇìÅÉÇ=çê=íê~åëãáííÉÇ=áå=~åó=Ñçêã=çê=Äó=~åó=ãÉ~åë=ïáíÜçìí=ïêáííÉå=éÉêãáëëáçå=çÑ= íÜÉ=éìÄäáëÜÉêK= jlqloli^=~åÇ=íÜÉ=píóäáòÉÇ=j=içÖç=~êÉ=êÉÖáëíÉêÉÇ=áå=íÜÉ=rp=m~íÉåí=C=qê~ÇÉã~êâ=lÑÑáÅÉK=j~åìÑ~ÅíìêÉÇ=ìåÇÉê=äáÅÉåëÉ=Ñêçã=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK=?açäÄó?=~åÇ=íÜÉ=ÇçìÄäÉJa=ëóãÄçä=~êÉ= êÉÖáëíÉêÉÇ=íê~ÇÉã~êâë=çÑ=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK=^ää=çíÜÉê=éêçÇìÅí=çê=ëÉêîáÅÉ=å~ãÉë=~êÉ=íÜÉ=éêçéÉêíó=çÑ=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=çïåÉêëK= jçíçêçä~=êÉëÉêîÉë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=êÉîáëÉ=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=~åÇ=íç=ã~âÉ=ÅÜ~åÖÉë=áå=ÅçåíÉåí=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉ=ïáíÜçìí=çÄäáÖ~íáçå=çå=íÜÉ=é~êí=çÑ=jçíçêçä~=íç=éêçîáÇÉ=åçíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëìÅÜ=êÉîáëáçå= çê=ÅÜ~åÖÉK=jçíçêçä~=éêçîáÇÉë=íÜáë=ÖìáÇÉ=ïáíÜçìí=ï~êê~åíó=çÑ=~åó=âáåÇI=ÉáíÜÉê=áãéäáÉÇ=çê=ÉñéêÉëëÉÇI=áåÅäìÇáåÖI=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íçI=íÜÉ=áãéäáÉÇ=ï~êê~åíáÉë=çÑ=ãÉêÅÜ~åí~Äáäáíó=~åÇ=ÑáíåÉëë=Ñçê=~= é~êíáÅìä~ê=éìêéçëÉK=jçíçêçä~=ã~ó=ã~âÉ=áãéêçîÉãÉåíë=çê=ÅÜ~åÖÉë=áå=íÜÉ=éêçÇìÅíEëF=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜáë=ã~åì~ä=~í=~åó=íáãÉK aÉÅä~ê~íáçå=çÑ=`çåÑçêãáíó= ^ÅÅçêÇáåÖ=íç=QT=`coI=m~êíë=O=~åÇ=NR=Ñçê=`ä~ëë=_=mÉêëçå~ä=`çãéìíÉêë=~åÇ=mÉêáéÜÉê~äëX= ~åÇLçê=`mr=_ç~êÇë=~åÇ=mçïÉê=pìééäáÉë=ìëÉÇ=ïáíÜ=`ä~ëë=_=mÉêëçå~ä=`çãéìíÉêëI= jçíçêçä~I=fåÅKI=SQRM=pÉèìÉåÅÉ=aêáîÉI=p~å=aáÉÖçI=`^=VONONI=NJUMMJOORJVQQSI=ÇÉÅä~êÉë= ìåÇÉê=ëçäÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=íÜ~í=íÜÉ=éêçÇìÅí=áÇÉåíáÑáÉë=ïáíÜ=QT=`co=m~êí=O=~åÇ=NR=çÑ=íÜÉ= c``=oìäÉë=~ë=~=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä=ÇÉîáÅÉK=b~ÅÜ=éêçÇìÅí=ã~êâÉíÉÇ=áë=áÇÉåíáÅ~ä=íç=íÜÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ìåáí=íÉëíÉÇ=~åÇ=ÑçìåÇÉÇ=íç=ÄÉ=Åçãéäá~åí=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇëK=oÉÅçêÇë= ã~áåí~áåÉÇ=ÅçåíáåìÉ=íç=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=ÄÉáåÖ=éêçÇìÅÉÇ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=ÄÉ= ïáíÜáå=íÜÉ=î~êá~íáçå=~ÅÅÉéíÉÇI=ÇìÉ=íç=èì~åíáíó=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=íÉëíáåÖ=çå=~=ëí~íáëíáÅ~ä= Ä~ëáë=~ë=êÉèìáêÉÇ=Äó=QT=`co=OKVMVK=léÉê~íáçå=áë=ëìÄàÉÅí=íç=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåW=qÜáë= ÇÉîáÅÉ=ãìëí=~ÅÅÉéí=~åó=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=êÉÅÉáîÉÇI=áåÅäìÇáåÖ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íÜ~í=ã~ó=Å~ìëÉ= ìåÇÉëáêÉÇ=çéÉê~íáçåK=qÜÉ=~ÄçîÉ=å~ãÉÇ=é~êíó=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÉåëìêáåÖ=íÜ~í=íÜÉ= ÉèìáéãÉåí=ÅçãéäáÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=QT=`coI=m~ê~Öê~éÜë=NRKNMT=íç=NRKNMVK== `~å~Çá~å=`çãéäá~åÅÉ= qÜáë=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä=~éé~ê~íìë=ãÉÉíë=~ää=êÉèìáêÉãÉåíë=çÑ=íÜÉ=`~å~Çá~å= fåíÉêÑÉêÉåÅÉJ`~ìëáåÖ=bèìáéãÉåí=oÉÖìä~íáçåëK=`Éí=~éé~êÉáä=åìã¨êáèìÉ=ÇÉ=ä~=Åä~ëëÉ=_= êÉëéÉÅíë=íçìíÉë=äÉë=ÉñáÖÉåÅÉë=Çì=o≠ÖäÉãÉåí=ëìê=äÉ=ã~í¨êáÉä=ÄêçìáääÉìê=Çì=`~å~Ç~K=...
 • Page 7 `lkqbkq fåíêçÇìÅíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O cêçåí=m~åÉäKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP oÉ~ê=m~åÉäKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV oÉÅçêÇáåÖ=vçìê=`çååÉÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN rëáåÖ=íÜÉ=oÉãçíÉ=`çåíêçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNO fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS _~ëáÅ=léÉê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT qìêåáåÖ=mçïÉê=lå=~åÇ=lÑÑKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT `Ü~åÖáåÖ=`Ü~ååÉäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT ^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=sçäìãÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bäÉÅíêçåáÅ=mêçÖê~ã=dìáÇÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU ^ìÇáç=lìíéìí=jçÇÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU ^ìÇáçLsáÇÉç=`çååÉÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV `çååÉÅíáåÖ=óçìê=a`qORMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM pí~åÇ~êÇ=qs=`~ÄäáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM pí~åÇ~êÇ=s`o=`~ÄäáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON `~ÄäáåÖ=ïáíÜ=oc=_óé~ëëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO `çãéçëáíÉ=_~ëÉÄ~åÇ=~åÇ=pJsáÇÉçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP `çãéçëáíÉ=s`o=`~ÄäáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ...
 • Page 8 fkqolar`qflk= vçìê=a`qORMM=áåÅäìÇÉë=çåÉ=çê=ãçêÉ=çÑ=íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÑÉ~íìêÉëW= oÉãçíÉ=Åçåíêçä= sçäìãÉ=Åçåíêçä= m~êÉåí~ä=Åçåíêçä= c~îçêáíÉ=ÅÜ~ååÉä=êÉÅ~ää= b~ëó=m~óJmÉêJsáÉï=éìêÅÜ~ëÉë= bäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ= sáÇÉç=çå=aÉã~åÇ= aáÖáí~ä=~ìÇáç `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=êÉÅÉáîáåÖ=óçìê=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí=a`qORMM=ÇáÖáí~ä=ÅçåëìãÉê= íÉêãáå~äK=qÜÉ=a`qORMM=ÄêáåÖë=ìåëìêé~ëëÉÇ=ÇáÖáí~ä=~ìÇáç=~åÇ=îáÇÉç=èì~äáíó=íç= óçìê=qs=îáÉïáåÖK=bäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=ãÉåìë=éêçîáÇÉ=ÅçåîÉåáÉåí= Åçåíêçä=çÑ=ëÉäÉÅíáåÖ=~åÇ=îáÉïáåÖ=éêçÖê~ãëK=fíÛë=ëáãéäÉ=íç=ëÉí=ìé=~åÇ=É~ëó=íç= çéÉê~íÉK= vçì=Å~å=éìêÅÜ~ëÉ=m~óJmÉêJsáÉï=ëéÉÅá~ä=ÉîÉåíëI=êÉÅÉåí=ãçîáÉë=çê=sáÇÉç=çå= aÉã~åÇK=sáÇÉç=çå=aÉã~åÇ=áë=ëáãáä~ê=íç=êÉåíáåÖ=~=îáÇÉçI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=~Äáäáíó= íç=é~ìëÉI=êÉïáåÇI=~åÇ=Ñ~ëíJÑçêï~êÇK= qÜáë=ÖìáÇÉ=áåíêçÇìÅÉë=óçì=íç=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=a`qORMMK= ^ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=a`qORMM=ÑÉ~íìêÉë=áë=Ö~áåÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=bmdK= qç=ÖÉí=íÜÉ=ãçëí=çìí=çÑ=óçìê=a`qORMMI=ÄÉ=ëìêÉ=íç=êÉ~Ç=óçìê=bmd= áåëíêìÅíáçå=ã~åì~äK=...
 • Page 9 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= qÜÉ=a`qORMM=Ñêçåí=é~åÉä=Ü~ë=NN=âÉóë=~åÇ=~å=iba=Çáëéä~óK=rëÉ=íÜÉ=âÉóë=íç= éÉêÑçêã=Ä~ëáÅ=ÑìåÅíáçåë=ëìÅÜ=~ë=ÅÜ~åÖáåÖ=ÅÜ~ååÉäë=~åÇ=éçïÉêáåÖ=çå=~åÇ=çÑÑK= aáëéä~ó=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=çê=íáãÉ=çÑ=Ç~ó=çå=íÜÉ=iba=Äó=ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ= ÇÉÑ~ìäí=ëÉííáåÖë=áå=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉK= M ESSAG ES C URSO R SELEC T PO WER M ENU R EM O TE C HANNEL G UID E INF O...
 • Page 10 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= jçîÉë=íÜÉ=Åìêëçê=áå=ãÉåìë=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=ëÅêÉÉåë= CURSOR SELECT iáÖÜíë=íç=áåÇáÅ~íÉ=íÜ~í=~=ãÉëë~ÖÉ=áë=éêÉëÉåí= MESSAGES iáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=ìåáí=áë=íìêåÉÇ=çå= aáëéä~óë=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=åìãÄÉê=çê=íáãÉ=çÑ=Ç~ó= cä~ëÜÉë=ïÜÉå=~=ëáÖå~ä=áë=êÉÅÉáîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä= REMOTE `Ü~åÖÉë=íÜÉ=ÅÜ~ååÉä=ìé=~åÇ=Ççïå= CHANNEL pÉäÉÅíë=ãÉåì=çéíáçåëI=m~óJmÉêJsáÉï=EmmsF=ÉîÉåíëI=~åÇ=íìåÉë=ÅÜ~ååÉäë=Ñêçã=íÜÉ=bmd= CURSOR SELECT...
 • Page 11 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= qìêåë=íÜÉ=a`qORMM=çå=~åÇ=çÑÑ= POWER aáëéä~óë=íÜÉ=ã~áå=ãÉåì= MENU aáëéä~óë=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=~åÇ=éêçÖê~ã=áåÑçêã~íáçå= INFO aáëéä~óë=íÜÉ=bmd= GUIDE...
 • Page 12 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=áåëí~ääáåÖ=íÜÉ=a`qORMMI=í~âÉ=~=ãçãÉåí=íç=ÄÉÅçãÉ=Ñ~ãáäá~ê= ïáíÜ=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ÅçååÉÅíáçåëK=qÜÉëÉ=ÅçååÉÅíçêë=~êÉ=Ñçê=ëóëíÉã=Å~ÄäáåÖK= ^å=^`=éçïÉê=ÅçêÇ=ÅçååÉÅíë=íÜÉ=a`qORMM=íç=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=éçïÉê=çìíäÉíK= cçê=Å~ÄäáåÖ=Çá~Öê~ãëI=ëÉÉ=`çååÉÅíáåÖ=vçìê=a`qORMMK= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX 10 11 12 PHONE DATA SWIT CH ED 105-125V 60H z 4A M AX 500W M A X TV PASS CARD 14 15...
 • Page 13 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= oc=fk= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=íÜ~í=áë=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=ql=oc=fkI=ëÉÉ=`çååÉÅíáåÖ=íÜÉ=a`qORMMK= ql=oc=fk= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=íÜ~í=ÇáêÉÅíë=íÜÉ=Å~ÄäÉ=ëáÖå~ä=íç=çíÜÉê=ÅçååÉÅíáçåë=çå=íÜÉ=a`qORMMK= oáÖÜíLäÉÑí=o`^=ëíÉêÉç=çìíéìíë=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=óçìê=qsK=qÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=íç=óçìê=qs=áë=îçäìãÉ= ^rafl=lrq= ql=qs=o=i= ÅçåíêçääÉÇK= ^rafl=lrq= oáÖÜíLäÉÑí=o`^=ëíÉêÉç=çìíéìíë=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=óçìê=s`oK=qÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=íç=óçìê=s`o=áë=äáåÉ=äÉîÉäK= ql=s`o=o=i= a^q^= ^=ÜáÖÜJëéÉÉÇ=ëÉêá~ä=áåíÉêÑ~ÅÉ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=~å=ÉñíÉêå~ä=ÜáÖÜ=ÇÉÑáåáíáçå=qs=ÇÉÅçÇÉê=EÇç=åçí=ÅçååÉÅí=óçìê=m`=íç= íÜáë=áåíÉêÑ~ÅÉFK= ^`=éçïÉê= qÜáë=áë=~=íïçJéäìÖ=^`=éçïÉê=áåäÉíK=qÜÉ=Äçííçã=éäìÖ=áë=Ñçê=~íí~ÅÜáåÖ=~=éçïÉê=ÅçêÇK=qÜÉ=íçé=éäìÖ=Å~å=ÄÉ= ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=éäìÖÖáåÖ=áå=~åçíÜÉê=ÇÉîáÅÉ=ëìÅÜ=~ë=~=qs=çê=s`oK== ql=qsLs`o== ^=Åç~ñá~ä=çìíéìí=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=íÜÉ=qs=çê=s`oK= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=Ñçê=íÜÉ=áåÅçãáåÖ=ëáÖå~ä=Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉíK= `^_ib=fk= pJsfabl== ^å=pJsáÇÉç=ÅçååÉÅíçê=Ñçê=ëÉåÇáåÖ=ÜáÖÜ=èì~äáíó=îáÇÉç=íç=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉë=EÜáÖÜJÉåÇ=s`o=çê=qsF=íÜ~í=~ÅÅÉéí= pJsáÇÉçK=Eléíáçå~äF= qÜáë=o`^=îáÇÉç=çìíéìí=ÅçååÉÅíë=íÜÉ=a`qORMM=íç=~å=áåéìí=çå=~=qsI=s`oI=çê=çíÜÉê=ÇÉîáÅÉK= sfabl=...
 • Page 14 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= afdfq^i=^rafl= ^=Åç~ñá~ä=~ìÇáç=çìíéìí=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK= `l^u= afdfq^i=^rafl= ^=qçëäáåâ=ÅçååÉÅíçê=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK=Eléíáçå~äF= lmqf`^i= qs=m~ëë=`~êÇ=ëäçí= qÜáë=ëé~ÅÉ=áë=êÉëÉêîÉÇ=Ñçê=ÑìíìêÉ=ìëÉK= rp_= qÜÉ=råáîÉêë~ä=pÉêá~ä=_ìë=Erp_F=áë=ìëÉÇ=íç=ÅçååÉÅí=íç=ÇÉîáÅÉë=ëìÅÜ=~ë=âÉóÄç~êÇëI=àçóëíáÅâëI=ëÅ~ååÉêëI=Çáëâ=ëíçê~ÖÉI= m`ëI=éêáåíÉêëI=~åÇ=ÇáÖáí~ä=Å~ãÉê~ëI=áÑ=ëìééçêíÉÇK=Eléíáçå~äF= ^=ëíÉêÉç=ãáåáJéÜçåÉ=ÅçååÉÅíçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íÜÉ=çéíáçå~ä=fåÑê~êÉÇ=EfoF=_ä~ëíÉê=~íí~ÅÜãÉåí=Ñçê=óçìê=a`qORMMK= melkb= cçê=ìëÉ=áå=qÉäÅç=êÉíìêå=ëóëíÉãëK=pÉÉ= oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåëÒ=Ñçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçåK=Eléíáçå~äF=...
 • Page 15 fkqolar`qflk= CABLE IN pïáíÅÜ CONV çéíáçåë RF OUT PHONE qÉäÅç êÉíìêå oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåë= qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=êÉ~ê=é~åÉä=çéíáçåë=Å~å=ÄÉ=áåÅäìÇÉÇ=çå=óçìê=a`qORMMW= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= ^L_=pïáíÅÜ= qÜáë=Åçåí~áåë=Åç~ñá~ä=áåéìí=ÅçååÉÅíçêë=ìëÉÇ= áå=~=Çì~ä=Å~ÄäÉ=ëóëíÉã=~åÇ=ïáíÜ=~å=^L_=ÄçñK= qÜÉëÉ=Åç~ñá~ä=ÅçååÉÅíçêë=Éå~ÄäÉ=íÜÉ=Å~ÄäÉ= oc=_óé~ëë= ëáÖå~ä=íç=Äóé~ëë=íÜÉ=a`qORMM=~åÇ=Öç= ÇáêÉÅíäó=íç=~=Å~ÄäÉJêÉ~Çó=qs=çê=s`oK= qÜÉëÉ=Åç~ñá~ä=ÅçååÉÅíçêë=~êÉ=ìëÉÇ=áå=~=Çì~ä= ar^i=^L_Joc=_vm^pp= Å~ÄäÉ=ëóëíÉãK=qÜÉ=Å~ÄäÉ=ëáÖå~ä=Ñêçã=^=çê=_= ÖçÉë=ÇáêÉÅíäó=íç=~=Å~ÄäÉJêÉ~Çó=qs=çê=s`oK= qÉäÅç=oÉíìêå= qÜÉ=qÉäÅç=oÉíìêå=fãéìäëÉ=m~óJmÉêJsáÉï= çéíáçå=áë=~=íÉäÉéÜçåÉ=ÅçååÉÅíáçå=ãçÇìäÉ= íÜ~í=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=éìêÅÜ~ëÉ=ëéÉÅá~ä= éêçÖê~ããáåÖ=çå=çåÉJï~ó=Å~ÄäÉ=ëóëíÉãëK=...
 • Page 16 fkqolar`qflk= S-VIDEO DIGITAL AUDIO OPTICAL fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= rp_= qÜÉ=råáîÉêë~ä=pÉêá~ä=_ìë=Erp_F=áë=ìëÉÇ=íç= ëìééçêí=ÇÉîáÅÉë=ëìÅÜ=~ë=âÉóÄç~êÇëI=àçóëíáÅâëI= ëÅ~ååÉêëI=Çáëâ=ëíçê~ÖÉI=m`ëI=éêáåíÉêëI=~åÇ= ÇáÖáí~ä=Å~ãÉê~ëI=áÑ=ëìééçêíÉÇK== pJsáÇÉç= qÜÉ=pJsáÇÉç=ÅçååÉÅíçê=ëÉåÇë=ÜáÖÜ=èì~äáíó= îáÇÉç=íç=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉë=EÜáÖÜJÉåÇ=s`o=çê= qsF=íÜ~í=~ÅÅÉéí=pJsáÇÉçK= qçëäáåâ= qÜÉ=qçëäáåâ=ÅçååÉÅíçê=áë=ìëÉÇ=íç=ÅçååÉÅí= íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK== N M =...
 • Page 17 ob`loafkd=vlro=`lkkb`qflkp= aì~ä=^L_= ^L_=få oc=_óé~ëë oc=_óé~ëë RF OUT CONV CABLE IN pïáíÅÜ çéíáçåë TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX VIDEO 2 MONITOR eçãÉ VIDEO 1 S-VIDEO VIDEO...
 • Page 18 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= VCR/D VD CA BLE AU DIO HE LP PO WE R PAGE PAGE LO CK EXI T INF O M EN U LAST V OLUM E CH ANNEL FAVOR ITE THEM E LIST CA NCE L TV/VCR ENTER STOP PLAY PAUSE RECORD...
 • Page 19 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= ^raflI=s`oI=`^_ibI=çê= ebim= mltbo= m^db=▲ çê=m^db▼= bufq= lhLpbib`q= drfab= aÉëÅêáéíáçå= pÉäÉÅíë=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ÇÉîáÅÉ=íç=Åçåíêçä=EíÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ãçÇÉ=êÉã~áåë=~ÅíáîÉ=ìåíáä=óçì=éêÉëë=~åçíÜÉê=âÉóF= aáëéä~óë=íÜÉ=ÜÉäé=ëÅêÉÉå= qìêåë=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÜçãÉ=ÉåíÉêí~áåãÉåí=ÅçãéçåÉåí=çå=çê=çÑÑ= m~ÖÉë=íÜêçìÖÜ=ãÉåì=ëÅêÉÉåë=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF= bñáíë=ãÉåìë=~åÇ=bmd= jçîÉë=Åìêëçê=~êçìåÇ=íÜÉ=bmd=~åÇ=ãÉåì=ëÅêÉÉåë= pÉäÉÅíë=ãÉåì=çéíáçåë=~åÇ=m~óJmÉêJsáÉï=ÉîÉåíëI=çê=íìåÉë=éêçÖê~ãë=Ñêçã=íÜÉ=bmd=Eóçìê=êÉãçíÉ= Åçåíêçä=ã~ó=çåäó=Ü~îÉ=lhX=áí=éÉêÑçêãë=íÜÉ=ë~ãÉ=ÑìåÅíáçåëF== aáëéä~óë=íÜÉ=bmd= N P =...
 • Page 20 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= slirjb=H=çê= slirjb=J= ^I=_I=çê=`== krj_bo=hbvp= qsLs`o= _vm^pp= ◄=a^v= a^v=►= pqlmI=m^rpbI=mi^vI= obtI=ob`loaI=cKcta= jrqb= il`hLmms= aÉëÅêáéíáçå= fåÅêÉ~ëÉë=çê=ÇÉÅêÉ~ëÉë=îçäìãÉ=çÑ=íÜÉ=ÅìêêÉåíäó=ëÉäÉÅíÉÇ=ÇÉîáÅÉ= cìåÅíáçå~äáíó=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê= aáêÉÅíäó=ëÉäÉÅíë=~=ÅÜ~ååÉä= tÜÉå=áå=`^_ib=ãçÇÉI=Éå~ÄäÉë=oc=_óé~ëëI=áÑ=~î~áä~ÄäÉK=_óé~ëë=áë=çéíáçå~äK= rëÉ=ïÜÉå=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EãçîÉë=bmd=~ÜÉ~Ç=çê=Ä~Åâ=OQ=ÜçìêëF= `çåíêçäë=íÜÉ=s`o= qçÖÖäÉë=íÜÉ=ëçìåÇ=çå=~åÇ=çÑÑ= iáãáíë=îáÉïáåÖ=çÑ=ëÉäÉÅíÉÇ=éêçÖê~ãëI=~åÇ=~ÅÅÉëëÉë=íÜÉ=m~óJmÉêJsáÉï=ãÉåì=Eóçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=ã~ó= çåäó=Ü~îÉ= il`h X=íÜáë=âÉó=éÉêÑçêãë=íÜÉ=ë~ãÉ=ÑìåÅíáçåëF= N Q =...
 • Page 21 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= fkcl= jbkr= i^pq= `e^kkbi=H=çê= `e^kkbi=J= c^slofqb= bkqboLjrpf`= aÉëÅêáéíáçå= aáëéä~óë=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=~åÇ=éêçÖê~ã=áåÑçêã~íáçå=Eåçí=ëìééçêíÉÇ=Äó=~ää=~ééäáÅ~íáçåëF= aáëéä~óë=íÜÉ=j~áå=ãÉåì= oÉÅ~ääë=íÜÉ=ä~ëí=ÅÜ~ååÉä=çê=ÖçÉë=Ä~Åâ=çåÉ=ëÅêÉÉå=áå=íÜÉ=ãÉåì= `Ü~åÖÉë=íÜÉ=ÅÜ~ååÉäë=ìé=çê=Ççïå= aáëéä~óë=éêÉëÉí=Ñ~îçêáíÉ=Å~ÄäÉ=ÅÜ~ååÉäë= aáëéä~óë=ÇáÖáí~ä=ãìëáÅ=ÅÜ~ååÉä=ãÉåìë=Eçå=ëçãÉ=qs=ãçÇÉäëI=éêÉëë=íç=ÉåíÉê=ÅÜ~ååÉäëF= N R =...
 • Page 22 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉë= _ÉÑçêÉ=óçì=Å~å=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäI=óçì=ãìëí=áåëí~ää=íïç=^^=ENKRJîçäíF= ~äâ~äáåÉ=Ä~ííÉêáÉëW= päáÇÉ=çéÉå=íÜÉ=Ä~ííÉêó=Çççê=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= fåëÉêí=íÜÉ=Ä~ííÉêáÉë=áå=íÜÉ=ÇáêÉÅíáçå=áåÇáÅ~íÉÇ=çå=íÜÉ=áåëáÇÉ=çÑ=íÜÉ= Ä~ííÉêó=Åçãé~êíãÉåíK= _~ííÉêáÉë=áåëí~ääÉÇ=áåÅçêêÉÅíäó=Å~å=Å~ìëÉ=Ä~ííÉêó=äÉ~â~ÖÉ=~åÇ=Åçêêçëáçå=íÜ~í= ïáää=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= päáÇÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêó=Çççê=ÅäçëÉÇ=ìåíáä=áí=ëå~éë=áåíç=éä~ÅÉK= mçáåí=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=~í=íÜÉ=a`qORMMI=éêÉëë= K=fÑ=íÜÉ=a`qORMM=ÇçÉë=åçí=íìêå=çåI=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=çêáÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ= mltbo Ä~ííÉêáÉë=çê=êÉéä~ÅÉ=ïáíÜ=åÉï=Ä~ííÉêáÉëK= vçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=ã~ó=ÄÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=íÜÉ=çåÉ=áääìëíê~íÉÇ=ÜÉêÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ= êÉãçíÉ=Åçåíêçä=áåëíêìÅíáçå=ÖìáÇÉ=Ñçê=ÇÉí~áäë=çå=Ä~ííÉêó=áåëí~ää~íáçåK= N S = I=~åÇ=íÜÉå=éêÉëë= `^_ib...
 • Page 23 _^pf`=lmbo^qflk= qìêåáåÖ=mçïÉê=lå=~åÇ=lÑÑ= =çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=íç=íìêå=íÜÉ=a`qORMM=çå=çê=çÑÑK=fÑ=ìëáåÖ=íÜÉ= mêÉëë= mltbo êÉãçíÉ=ÅçåíêçäI=ÄÉ=ëìêÉ=áí=áë=áå=Å~ÄäÉ=ãçÇÉ=Äó=éêÉëëáåÖ= mltbo `Ü~åÖáåÖ=`Ü~ååÉäë= vçì=Å~å=ÅÜ~åÖÉ=ÅÜ~ååÉäë=áå=íïç=ï~óëW= mêÉëë= =▲=çê=▼=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=çÑ=íÜÉ=a`qORMMI=çê= `e^kkbi éêÉëë= =+ çê=-=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëíÉé=íÜêçìÖÜ=íÜÉ= `e^kkbi ÅÜ~ååÉä=ëÉäÉÅíáçåK= båíÉê=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=íÜÉ=ÅÜ~ååÉä=óçì=ï~åí=íç=íìåÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=åìãÉêáÅ= âÉóë=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= ^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=sçäìãÉ= mêÉëë= =+=çê=–=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=~Çàìëí=íÜÉ=îçäìãÉK=tÜÉå= slirjb óçì=~Çàìëí=íÜÉ=îçäìãÉI=íÜÉ=îçäìãÉ=ëÅ~äÉ=áë=Çáëéä~óÉÇ=çå=íÜÉ=ëÅêÉÉåK= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=íìêå=íÜÉ=ëçìåÇ=çÑÑ=~åÇ=çå=~Ö~áåK== jrqb cçê=ÄÉëí=~ìÇáç=èì~äáíóI=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëÉí=íÜÉ=a`qORMM=íç= ~ééêçñáã~íÉäó=™=çÑ=íÜÉ=ã~ñáãìã=îçäìãÉ=äÉîÉä=~åÇ=íÜÉå=~Çàìëí=íÜÉ=~ìÇáç= äÉîÉäë=çå=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉëI=ëìÅÜ=~ë=óçìê=qsK= vçìê=s`oÛë=~ìÇáç=çìíéìíë=~êÉ=åçí=~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=~ÇàìëíãÉåíë=íç=íÜÉ=îçäìãÉK= I=~åÇ=íÜÉå=éêÉëë= `^_ib N T =...
 • Page 24 _^pf`=lmbo^qflk= bäÉÅíêçåáÅ=mêçÖê~ã=dìáÇÉ= qÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=Çáëéä~óë=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=qs=éêçÖê~ãë= ~åÇ=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=~ÅÅÉëë=ÑÉ~íìêÉë=ëìÅÜ=~ë=m~êÉåí~ä=`çåíêçä=çê= m~óJmÉêJsáÉïK=bmdë=Å~å=î~êó=áå=äççâ=~åÇ=ÑÉÉä=ïáíÜ=É~ÅÜ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= oÉÑÉêÉåÅÉ=íÜÉ=bmd=áåëíêìÅíáçå=ã~åì~ä=Ñçê=ÇÉí~áäÉÇ=áåëíêìÅíáçåëK= ^ìÇáç=lìíéìí=jçÇÉë= qÜÉ=a`qORMM=áåÅäìÇÉë=ìíáäáíáÉë=íÜ~í=Éå~ÄäÉ=óçì=íç=ëÉäÉÅí=~åÇ=~Çàìëí=áíë= =EÅç~ñá~ä=çê=çéíáÅ~äF=çê= afdfq^i=^rafl ^rafl=lrq= bmd=í~âÉë=~Çî~åí~ÖÉ=çÑ=íÜÉëÉ=ìíáäáíáÉëI=áí=éêçîáÇÉë=ãÉåì=ÅÜçáÅÉë=íç=ëÉäÉÅí=~åÇ= çéíáãáòÉ=íÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=~åÇ=ÅçãéêÉëëáçå=ãçÇÉëK=cçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí=~ìÇáç=çìíéìí=ãçÇÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçåI=êÉÑÉê=íç=óçìê=bmd=ìëÉê=ã~åì~äK= N U = Eo`^=ëíóäÉF=çìíéìíëK=fÑ=óçìê=...
 • Page 25 ^raflLsfabl=`lkkb`qflkp= klqb= fí=áë=áãéçêí~åí=íç=êÉãÉãÄÉê=åçí=íç=éä~ÅÉ=~åóíÜáåÖ= çå=íçé=çÑ=íÜÉ=a`qORMM=~åÇ=íç=éêçîáÇÉ=Ñçê= ~ÇÉèì~íÉ=îÉåíáä~íáçå=íç=éêÉîÉåí=çîÉêÜÉ~íáåÖK= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=íç=Üççâìé=óçìê=a`qORMMI=êÉîáÉï=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW== cçê=Ä~ëáÅ=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåëI=ìëÉ=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ= cJíóéÉ=ÅçååÉÅíçêëK=vçì=Å~å=ÑáåÇ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=áå=óçìê=äçÅ~ä=ÉäÉÅíêçåáÅë= ëíçêÉK= cçê=~ìÇáç=çê=îáÇÉç=çìíéìíëI=ìëÉ=Å~ÄäÉë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=o`^JíóéÉ= ÅçååÉÅíçêëK= cçê=íÜÉ=ÇáÖáí~ä=~ìÇáç=çéíáÅ~ä=çìíéìíI=ìëÉ=~=qçëäáåâ=Å~ÄäÉK= aáëÅçååÉÅí=éçïÉê=Ñêçã=íÜÉ=a`qORMM=ÄÉÑçêÉ=ÅçååÉÅíáåÖ=çê=ÅÜ~åÖáåÖ= Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåëK== aç=åçí=éä~ÅÉ=~åóíÜáåÖ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=a`qORMMI=ÉëéÉÅá~ääó=çíÜÉê=ÜçãÉ= îáÇÉç=ÅçãéçåÉåíëK= N V =...
 • Page 26 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV AUDIO RF IN RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX a`qORMM cêçã= Å~ÄäÉ=çìíäÉí= AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT S-VIDEO OUT pí~åÇ~êÇ=qs=`~ÄäáåÖ= rëÉ=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=íç=ÅçååÉÅí=óçìê=a`qORMM=íç=~=qsK=qÜáë=áë=íÜÉ= ãçëí=Åçããçå=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåI=~åÇ=áí=éêçîáÇÉë=~ää=çÑ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=...
 • Page 27 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV AUDIO RF IN RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX TV PASS CARD cêçã= Å~ÄäÉ=çìíäÉí= AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE OUT AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN...
 • Page 28 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CONV CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX cêçã= Å~ÄäÉ= çìíäÉí= AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT S-VIDEO OUT AUDIO VIDEO S-VIDEO...
 • Page 29 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX a`q=ORMM AUDIO S-VIDEO IN VIDEO IN AUDIO CABLE S-VIDEO OUT VIDEO OUT `çãéçëáíÉ=_~ëÉÄ~åÇ=~åÇ=pJsáÇÉç= `çååÉÅíáåÖ=íÜÉ=a`qORMM=ìëáåÖ=íÜÉ=o`^JíóéÉ=Ä~ëÉÄ~åÇ=çìíéìíë=Éå~ÄäÉë=óçì= íç=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ëíÉêÉç=~ìÇáç=ïÜÉå=~î~áä~ÄäÉK= SWITCHED 105-125V 60Hz...
 • Page 30 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDIO RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX TV PASS CARD AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE OUT AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT...
 • Page 31 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDI O RF IN DIGITAL AUDI O TO VCR OPT I C AL DATA PHONE CABLE SWITCHED T V/VCR 105-125V 60Hz 4A MAX VI D EO DIGITAL S-VIDEO AUDIO 500W MAX COAX TV PA SS CARD AUDIO VIDEO S-VIDEO...
 • Page 32 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDIO RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE SWITCHED T V/VCR 105-125V 60Hz 4A MAX VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO 500W MAX T V PA S S CARD COAX AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO...
 • Page 33 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV AUDIO RF IN DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDI O TV PA S S CARD COAX cêçã Å~ÄäÉ çìíäÉí= VIDEO 2 MONITOR COAXIAL VIDEO 1 S-VIDEO VIDEO OUT R OPTICAL AUDIO...
 • Page 34 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV AUD IO RF IN RF IN DIGITAL AUD I O TO VC R OPTICAL DATA PHONE CAB LE SWITCHED 105-125V TV/VCR 60Hz 4A MAX VI D EO DIGITAL S-VIDEO AUD IO 500W MAX COAX TV PA SS CARD cêçã...
 • Page 35 qolr_ibpellqfkd= _ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=êÉîáÉï=íÜÉ=íêçìÄäÉëÜççíáåÖ=ÖìáÇÉK=qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=íç=ÜÉäé=óçì=èìáÅâäó=ëçäîÉ=~=éêçÄäÉãK=fÑ= óçìê=éêçÄäÉã=ëíáää=ÉñáëíëI=Åçåí~Åí=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= mêçÄäÉã= kç=ëçìåÇ= kç=éáÅíìêÉ= máÅíìêÉ=çê=ëçìåÇ=áë=åçáëó=çå=çåÉ=ÅÜ~ååÉä= pçìåÇ=Ñêçã=çåäó=çåÉ=ëíÉêÉç=ëéÉ~âÉê= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=êÉëíçêÉ=íÜÉ=îçäìãÉ=äÉîÉäK= MUTE `ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ëíÉêÉç=áë=ëÉí=íç=íÜÉ=éêçéÉê=áåéìí=ëçìêÅÉK= qìêå=óçìê=s`o=çåK= j~âÉ=ëìêÉ=íÜÉ=qs=çê=ëíÉêÉç=îçäìãÉ=áë=ëÉí=íç=~å=~ééêçéêá~íÉ=äÉîÉäK=cçê=ÄÉëí=~ìÇáç=äÉîÉä= ÅçåíêçäI=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëÉí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~ééêçñáã~íÉäó=™=çÑ=íÜÉ= ã~ñáãìã=îçäìãÉ=äÉîÉä=~åÇ=íÜÉå=~Çàìëí=íÜÉ=~ìÇáç=äÉîÉäë=çÑ=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉëK= `ÜÉÅâ=íç=ÄÉ=ëìêÉ=íÜ~í=~ää=Å~ÄäÉë=~êÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=éêçéÉêäó=EÜ~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=åÉÅÉëë~êóFK= fÑ=ÅçååÉÅíÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=Ä~ëÉÄ~åÇ=o`^=îáÇÉç=ÅçååÉÅíáçåI=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜÉ=Å~ÄäÉë=~êÉ= ÅçååÉÅíÉÇ=éêçéÉêäóK== fÑ=óçì=~êÉ=ï~íÅÜáåÖ=qs=ìëáåÖ=óçìê=s`oI=ÄÉ=ëìêÉ=óçìê=s`o=áë=çåK= oÉÅçååÉÅí=íÜÉ=Å~ÄäÉ=~åÇ=Ü~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=äççëÉK= e~åÇJíáÖÜíÉå=çê=êÉÅçååÉÅí=íÜÉ=Å~ÄäÉë=éêçéÉêäóK=_É=ëìêÉ=ïáêÉë=~êÉ=åçí=Ñê~óÉÇ=~åÇ=éäìÖë= ~êÉ=åçí=ÄÉåí=çê=ÄêçâÉåK= O V =...
 • Page 36 qolr_ibpellqfkd= mêçÄäÉã= kç=éçïÉê= oÉãçíÉ=Åçåíêçä=ÇçÉë=åçí=ïçêâ= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= oÉÅçååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK=_É=ëìêÉ=íÜÉ=a`qORMM=áë=éäìÖÖÉÇ=áåíç=~å=çìíäÉí=íÜ~í=áë=~äï~óë= äáîÉK= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=áë=áå=Å~ÄäÉ=ãçÇÉK= `^_ib `Ü~åÖÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêáÉë=áå=óçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=ëÉÅíáçåI= fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉëKÒ= _É=ëìêÉ=íÜ~í=åçíÜáåÖ=áë=çå=íÜÉ=a`qORMM=çê=ÄäçÅâáåÖ=~=ÅäÉ~ê=äáåÉ=çÑ=ëáÖÜí=ÄÉíïÉÉå=áí=~åÇ= íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= P M =...
 • Page 37 Visit our website at: www.motorola.com 504991-001 05-03 MGBI...