Download Print this page

Motorola dct2500 User Manual

Digital cable receiver
Hide thumbs Also See for dct2500:

Advertisement

User Guide
DCT2500
Digital Cable
Receiver
MESSAGES
REMOTE
ON
CURSOR
SELECT
CHANNEL
POWER
GUIDE
MENU
INFO

Advertisement

loading

Summary of Contents for Motorola dct2500

 • Page 1 User Guide DCT2500 Digital Cable Receiver MESSAGES REMOTE CURSOR SELECT CHANNEL POWER GUIDE MENU INFO...
 • Page 2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. dê~éÜáÅ~ä=ëóãÄçäë=~åÇ=ëìééäÉãÉåí~ä=ï~êåáåÖ=ã~êâáåÖ=äçÅ~íáçåë=çå=Äçííçã=çÑ=íÉêãáå~äK= t^okfkd= ql=mobsbkq=cfob=lo=pel`h=e^w^oaI=al=klq=bumlpb=qefp=^mmif^k`b=ql= o^fk=lo=jlfpqrobK= `^rqflk= ql=mobsbkq=bib`qof`^i=pel`hI=al=klq=rpb=qefp=Emli^ofwbaF=mird= tfqe=^k=buqbkpflk=`loaI=ob`bmq^`ibI=lo=lqebo=lrqibq=rkibpp= qeb=_i^abp=`^k=_b=criiv=fkpboqba=ql=mobsbkq=_i^ab=bumlprobK= qÜÉ=äáÖÜíåáåÖ=Ñä~ëÜ=ïáíÜ=~êêçïÜÉ~Ç=ëóãÄçäI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë= áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ìåáåëìä~íÉÇ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉÒ= ïáíÜáå=íÜÉ=éêçÇìÅíÛë=ÉåÅäçëìêÉ=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=çÑ=ëìÑÑáÅáÉåí=ã~ÖåáíìÇÉ=íç=ÅçåëíáíìíÉ= ~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=íç=éÉêëçåëK= qÜÉ=ÉñÅä~ã~íáçå=éçáåíI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=...
 • Page 3 fãéçêí~åí=p~ÑÉíó=fåëíêìÅíáçåë== oÉ~Ç=áåëíêìÅíáçåë= ^ää=íÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ= ÄÉ=êÉ~Ç=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íÉÇK= oÉí~áå=áåëíêìÅíáçåë= qÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ= êÉí~áåÉÇ=Ñçê=ÑìíìêÉ=êÉÑÉêÉåÅÉK= eÉÉÇ=ï~êåáåÖë= ^ää=ï~êåáåÖë=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=áå=íÜÉ= çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÇÜÉêÉÇ=íçK= cçääçï=áåëíêìÅíáçåë= ^ää=çéÉê~íáåÖ=~åÇ=ìëÉ=áåëíêìÅíáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ= ÑçääçïÉÇK= `äÉ~åáåÖ= råéäìÖ=íÜáë=éêçÇìÅí=Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=ÄÉÑçêÉ= ÅäÉ~åáåÖK=aç=åçí=ìëÉ=äáèìáÇ=ÅäÉ~åÉêë=çê=~Éêçëçä= ÅäÉ~åÉêëK=rëÉ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖK= ^íí~ÅÜãÉåíë= aç=åçí=ìëÉ=~íí~ÅÜãÉåíë=åçí=êÉÅçããÉåÇÉÇ= ~ë=íÜÉó=ã~ó=Å~ìëÉ=Ü~ò~êÇK= t~íÉê=~åÇ=ãçáëíìêÉ= aç=åçí=ìëÉ=íÜáë=ÉèìáéãÉåí=åÉ~ê=ï~íÉêX=Ñçê= Éñ~ãéäÉI=åÉ~ê=~=Ä~íÜ=íìÄI=ï~ëÜ=ÄçïäI=âáíÅÜÉå= ëáåâI=çê=ä~ìåÇêó=íìÄI=áå=~=ïÉí=Ä~ëÉãÉåíI=çê=åÉ~ê= ~=ëïáããáåÖ=éççäI=~åÇ=íÜÉ=äáâÉK= ^ÅÅÉëëçêáÉë= aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜáë=éêçÇìÅí=çå=~å=ìåëí~ÄäÉ=Å~êíI= ëí~åÇI=íêáéçÇI=Äê~ÅâÉíI=çê=í~ÄäÉK=qÜÉ=éêçÇìÅí=ã~ó= Ñ~ää=Å~ìëáåÖ=ëÉêáçìë=áåàìêó=~åÇ=ëÉêáçìë=Ç~ã~ÖÉ=íç= íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=rëÉ=çåäó=ïáíÜ=~=Å~êíI=ëí~åÇI=íêáéçÇI= Äê~ÅâÉíI=çê=í~ÄäÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêI=çê=ëçäÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåíK=^åó= ãçìåíáåÖ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ëÜçìäÇ=Ñçääçï=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=áåëíêìÅíáçåëI=~åÇ=ëÜçìäÇ=ìëÉ=~= ãçìåíáåÖ=~ÅÅÉëëçêó=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉêK= sÉåíáä~íáçå= päçíë=~åÇ=çéÉåáåÖë=áå=íÜÉ=Å~ÄáåÉí=~êÉ=éêçîáÇÉÇ=Ñçê= îÉåíáä~íáçå=~åÇ=íç=ÉåëìêÉ=êÉäá~ÄäÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ= ÉèìáéãÉåí=~åÇ=íç=éêçíÉÅí=áí=Ñêçã=çîÉêÜÉ~íáåÖK=qÜÉ= çéÉåáåÖë=ëÜçìäÇ=åÉîÉê=ÄÉ=ÄäçÅâÉÇ=Äó=éä~ÅáåÖ=íÜÉ= éêçÇìÅí=çå=~=ÄÉÇI=ëçÑ~I=êìÖI=çê=ëáãáä~ê=ëìêÑ~ÅÉK= bèìáéãÉåí=ëÜçìäÇ=åÉîÉê=ÄÉ=éä~ÅÉÇ=åÉ~ê=çê=çîÉê=~=...
 • Page 4 N R = iáÖÜíåáåÖ= cçê=~ÇÇÉÇ=éêçíÉÅíáçå=Ñçê=íÜáë=ÉèìáéãÉåí=ÇìêáåÖ= ~=äáÖÜíåáåÖ=ëíçêãI=çê=ïÜÉå=áí=áë=äÉÑí=ìå~ííÉåÇÉÇ= ~åÇ=ìåìëÉÇ=Ñçê=äçåÖ=éÉêáçÇë=çÑ=íáãÉI=ìåéäìÖ=áí= Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=~åÇ=ÇáëÅçååÉÅí=íÜÉ=~åíÉåå~= çê=Å~ÄäÉ=ëóëíÉãK=qÜáë=ïáää=éêÉîÉåí=Ç~ã~ÖÉ=íç= íÜÉ=îáÇÉç=éêçÇìÅí=ÇìÉ=íç=äáÖÜíåáåÖ=~åÇ=éçïÉê= äáåÉ=ëìêÖÉëK= N S = mçïÉê=äáåÉë= ^å=çìíëáÇÉ=~åíÉåå~=ëóëíÉã=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ= äçÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=îáÅáåáíó=çÑ=çîÉêÜÉ~Ç=éçïÉê=äáåÉë= çê=ïÜÉêÉ=áí=Å~å=Ñ~ää=áåíç=ëìÅÜ=éçïÉê=äáåÉë=çê= ÅáêÅìáíëK=tÜÉå=áåëí~ääáåÖ=~å=çìíëáÇÉ=~åíÉåå~= ëóëíÉãI=ÉñíêÉãÉ=Å~êÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=í~âÉå=íç=âÉÉé= Ñêçã=íçìÅÜáåÖ=ëìÅÜ=éçïÉê=äáåÉë=çê=ÅáêÅìáíëI=~ë= Åçåí~Åí=ïáíÜ=íÜÉã=ã~ó=ÄÉ=Ñ~í~äK= N T = lîÉêäç~ÇáåÖ= aç=åçí=çîÉêäç~Ç=ï~ää=çìíäÉíë=~åÇ=ÉñíÉåëáçå= ÅçêÇë=~ë=íÜáë=Å~å=êÉëìäí=áå=~=êáëâ=çÑ=ÑáêÉ=çê= ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëÜçÅâK= N U = lÄàÉÅí=~åÇ=äáèìáÇ=Éåíêó= kÉîÉê=éìëÜ=çÄàÉÅíë=çÑ=~åó=âáåÇ=áåíç=íÜáë= ÉèìáéãÉåí=íÜêçìÖÜ=çéÉåáåÖë=~ë=íÜÉó=ã~ó=íçìÅÜ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉ=éçáåíë=çê=ëÜçêíJçìí=é~êíë=íÜ~í= ÅçìäÇ=êÉëìäí=áå=~=ÑáêÉ=çê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëÜçÅâK=kÉîÉê= ëéáää=äáèìáÇ=çÑ=~åó=âáåÇ=çå=íÜÉ=éêçÇìÅíK= N V = pÉêîáÅáåÖ= aç=åçí=~ííÉãéí=íç=ëÉêîáÅÉ=íÜáë=ÉèìáéãÉåí= óçìêëÉäÑ=~ë=çéÉåáåÖ=çê=êÉãçîáåÖ=ÅçîÉêë=ã~ó=...
 • Page 5 O R = qÉäÉéÜçåÉ=ÉèìáéãÉåí= lÄëÉêîÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=éêÉÅ~ìíáçåë=ïÜÉå=áåëí~ääáåÖ= íÉäÉéÜçåÉ=ãçÇÉã=ÉèìáéãÉåíW= kÉîÉê=áåëí~ää=íÉäÉéÜçåÉ=ïáêáåÖ=ÇìêáåÖ=~=äáÖÜíåáåÖ= ëíçêãK= Ä= kÉîÉê=áåëí~ää=íÉäÉéÜçåÉ=à~Åâë=áå=~=ïÉí=äçÅ~íáçå= ìåäÉëë=íÜÉ=à~Åâ=áë=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=ïÉí= äçÅ~íáçåëK== Å= kÉîÉê=íçìÅÜ=ìåáåëìä~íÉÇ=íÉäÉéÜçåÉ=ïáêÉë=çê= íÉêãáå~äë=ìåäÉëë=íÜÉ=íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= ÇáëÅçååÉÅíÉÇ=~í=íÜÉ=åÉíïçêâ=áåíÉêÑ~ÅÉK= Ç= rëÉ=Å~ìíáçå=ïÜÉå=áåëí~ääáåÖ=çê=ãçÇáÑóáåÖ= íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉëK=...
 • Page 6 oÉÖìä~íçêó=fåÑçêã~íáçå= cÉÇÉê~ä=`çããìåáÅ~íáçåë=`çããáëëáçå=o~Çáç=~åÇ=qÉäÉîáëáçå=fåíÉêÑ~ÅÉ=pí~íÉãÉåí=Ñçê=~= `ä~ëë=Ú_Û=aÉîáÅÉ= qÜáë=ÉèìáéãÉåí=Ü~ë=ÄÉÉå=íÉëíÉÇ=~åÇ=ÑçìåÇ=íç=Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=äáãáíë=Ñçê=~=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä= ÇÉîáÅÉI=éìêëì~åí=íç=é~êí=NR=çÑ=íÜÉ=c``=oìäÉëK=qÜÉëÉ=äáãáíë=~êÉ=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=éêçîáÇÉ= êÉ~ëçå~ÄäÉ=éêçíÉÅíáçå=~Ö~áåëí=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=áå=íÜÉ=êÉëáÇÉåíá~ä=áåëí~ää~íáçåK=qÜáë= ÉèìáéãÉåí=ÖÉåÉê~íÉëI=ìëÉë=~åÇ=Å~å=ê~Çá~íÉ=ê~Çáç=ÑêÉèìÉåÅó=ÉåÉêÖó=~åÇI=áÑ=åçí=áåëí~ääÉÇ=~åÇ= ìëÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåëI=ã~ó=Å~ìëÉ=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íç=ê~Çáç= ÅçããìåáÅ~íáçåëK=eçïÉîÉêI=íÜÉêÉ=áë=åç=Öì~ê~åíÉÉ=íÜ~í=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=ïáää=åçí=çÅÅìê=áå=~= é~êíáÅìä~ê=áåëí~ää~íáçåK= fÑ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=ÇçÉë=Å~ìëÉ=Ü~êãÑìä=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íç=ê~Çáç=çê=íÉäÉîáëáçå=êÉÅÉéíáçåI=ïÜáÅÜ=Å~å= ÄÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íìêåáåÖ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=çÑÑ=~åÇ=çåI=íÜÉ=ìëÉê=áë=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=íç=íêó=íç=ÅçêêÉÅí= íÜÉ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=Äó=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ãÉ~ëìêÉëW= fåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=ëÉé~ê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=íÜÉ=~ÑÑÉÅíÉÇ=êÉÅÉáîÉê= `çååÉÅí=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=çå=~=ÅáêÅìáí=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=íÜÉ=çåÉ=íÜÉ=êÉÅÉáîÉê=áë=çå= båëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçîÉê=éä~íÉ=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅìêáíó=Å~êÇ=áë=ëÉÅìêÉÇ=~åÇ=íáÖÜí= `Ü~åÖÉë=çê=ãçÇáÑáÅ~íáçå=åçí=ÉñéêÉëëäó=~ééêçîÉÇ=Äó=íÜÉ=é~êíó=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=Åçãéäá~åÅÉ= ÅçìäÇ=îçáÇ=íÜÉ=ìëÉêÛë=~ìíÜçêáíó=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=ÉèìáéãÉåíK= `çéóêáÖÜí=«=OMMP=Äó=jçíçêçä~I=fåÅK=^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK=kç=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÅçåíÉåíë=çÑ=íÜáë=Äççâ=ã~ó=ÄÉ=êÉéêçÇìÅÉÇ=çê=íê~åëãáííÉÇ=áå=~åó=Ñçêã=çê=Äó=~åó=ãÉ~åë=ïáíÜçìí=ïêáííÉå=éÉêãáëëáçå=çÑ= íÜÉ=éìÄäáëÜÉêK= jlqloli^=~åÇ=íÜÉ=píóäáòÉÇ=j=içÖç=~êÉ=êÉÖáëíÉêÉÇ=áå=íÜÉ=rp=m~íÉåí=C=qê~ÇÉã~êâ=lÑÑáÅÉK=j~åìÑ~ÅíìêÉÇ=ìåÇÉê=äáÅÉåëÉ=Ñêçã=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK=?açäÄó?=~åÇ=íÜÉ=ÇçìÄäÉJa=ëóãÄçä=~êÉ= êÉÖáëíÉêÉÇ=íê~ÇÉã~êâë=çÑ=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK=^ää=çíÜÉê=éêçÇìÅí=çê=ëÉêîáÅÉ=å~ãÉë=~êÉ=íÜÉ=éêçéÉêíó=çÑ=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=çïåÉêëK= jçíçêçä~=êÉëÉêîÉë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=êÉîáëÉ=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=~åÇ=íç=ã~âÉ=ÅÜ~åÖÉë=áå=ÅçåíÉåí=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉ=ïáíÜçìí=çÄäáÖ~íáçå=çå=íÜÉ=é~êí=çÑ=jçíçêçä~=íç=éêçîáÇÉ=åçíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëìÅÜ=êÉîáëáçå= çê=ÅÜ~åÖÉK=jçíçêçä~=éêçîáÇÉë=íÜáë=ÖìáÇÉ=ïáíÜçìí=ï~êê~åíó=çÑ=~åó=âáåÇI=ÉáíÜÉê=áãéäáÉÇ=çê=ÉñéêÉëëÉÇI=áåÅäìÇáåÖI=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íçI=íÜÉ=áãéäáÉÇ=ï~êê~åíáÉë=çÑ=ãÉêÅÜ~åí~Äáäáíó=~åÇ=ÑáíåÉëë=Ñçê=~= é~êíáÅìä~ê=éìêéçëÉK=jçíçêçä~=ã~ó=ã~âÉ=áãéêçîÉãÉåíë=çê=ÅÜ~åÖÉë=áå=íÜÉ=éêçÇìÅíEëF=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜáë=ã~åì~ä=~í=~åó=íáãÉK aÉÅä~ê~íáçå=çÑ=`çåÑçêãáíó= ^ÅÅçêÇáåÖ=íç=QT=`coI=m~êíë=O=~åÇ=NR=Ñçê=`ä~ëë=_=mÉêëçå~ä=`çãéìíÉêë=~åÇ=mÉêáéÜÉê~äëX= ~åÇLçê=`mr=_ç~êÇë=~åÇ=mçïÉê=pìééäáÉë=ìëÉÇ=ïáíÜ=`ä~ëë=_=mÉêëçå~ä=`çãéìíÉêëI= jçíçêçä~I=fåÅKI=SQRM=pÉèìÉåÅÉ=aêáîÉI=p~å=aáÉÖçI=`^=VONONI=NJUMMJOORJVQQSI=ÇÉÅä~êÉë= ìåÇÉê=ëçäÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=íÜ~í=íÜÉ=éêçÇìÅí=áÇÉåíáÑáÉë=ïáíÜ=QT=`co=m~êí=O=~åÇ=NR=çÑ=íÜÉ= c``=oìäÉë=~ë=~=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä=ÇÉîáÅÉK=b~ÅÜ=éêçÇìÅí=ã~êâÉíÉÇ=áë=áÇÉåíáÅ~ä=íç=íÜÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ìåáí=íÉëíÉÇ=~åÇ=ÑçìåÇÉÇ=íç=ÄÉ=Åçãéäá~åí=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇëK=oÉÅçêÇë= ã~áåí~áåÉÇ=ÅçåíáåìÉ=íç=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=ÉèìáéãÉåí=ÄÉáåÖ=éêçÇìÅÉÇ=Å~å=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=ÄÉ= ïáíÜáå=íÜÉ=î~êá~íáçå=~ÅÅÉéíÉÇI=ÇìÉ=íç=èì~åíáíó=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=íÉëíáåÖ=çå=~=ëí~íáëíáÅ~ä= Ä~ëáë=~ë=êÉèìáêÉÇ=Äó=QT=`co=OKVMVK=léÉê~íáçå=áë=ëìÄàÉÅí=íç=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåW=qÜáë= ÇÉîáÅÉ=ãìëí=~ÅÅÉéí=~åó=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=êÉÅÉáîÉÇI=áåÅäìÇáåÖ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=íÜ~í=ã~ó=Å~ìëÉ= ìåÇÉëáêÉÇ=çéÉê~íáçåK=qÜÉ=~ÄçîÉ=å~ãÉÇ=é~êíó=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÉåëìêáåÖ=íÜ~í=íÜÉ= ÉèìáéãÉåí=ÅçãéäáÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=QT=`coI=m~ê~Öê~éÜë=NRKNMT=íç=NRKNMVK== `~å~Çá~å=`çãéäá~åÅÉ= qÜáë=`ä~ëë=_=ÇáÖáí~ä=~éé~ê~íìë=ãÉÉíë=~ää=êÉèìáêÉãÉåíë=çÑ=íÜÉ=`~å~Çá~å= fåíÉêÑÉêÉåÅÉJ`~ìëáåÖ=bèìáéãÉåí=oÉÖìä~íáçåëK=`Éí=~éé~êÉáä=åìã¨êáèìÉ=ÇÉ=ä~=Åä~ëëÉ=_= êÉëéÉÅíë=íçìíÉë=äÉë=ÉñáÖÉåÅÉë=Çì=o≠ÖäÉãÉåí=ëìê=äÉ=ã~í¨êáÉä=ÄêçìáääÉìê=Çì=`~å~Ç~K=...
 • Page 7 `lkqbkq fåíêçÇìÅíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O cêçåí=m~åÉäKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP oÉ~ê=m~åÉäKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV oÉÅçêÇáåÖ=vçìê=`çååÉÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN rëáåÖ=íÜÉ=oÉãçíÉ=`çåíêçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNO fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS _~ëáÅ=léÉê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT qìêåáåÖ=mçïÉê=lå=~åÇ=lÑÑKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT `Ü~åÖáåÖ=`Ü~ååÉäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT ^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=sçäìãÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bäÉÅíêçåáÅ=mêçÖê~ã=dìáÇÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU ^ìÇáç=lìíéìí=jçÇÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU ^ìÇáçLsáÇÉç=`çååÉÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV `çååÉÅíáåÖ=óçìê=a`qORMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM pí~åÇ~êÇ=qs=`~ÄäáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM pí~åÇ~êÇ=s`o=`~ÄäáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON `~ÄäáåÖ=ïáíÜ=oc=_óé~ëëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO `çãéçëáíÉ=_~ëÉÄ~åÇ=~åÇ=pJsáÇÉçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP `çãéçëáíÉ=s`o=`~ÄäáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ...
 • Page 8 fkqolar`qflk= vçìê=a`qORMM=áåÅäìÇÉë=çåÉ=çê=ãçêÉ=çÑ=íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÑÉ~íìêÉëW= oÉãçíÉ=Åçåíêçä= sçäìãÉ=Åçåíêçä= m~êÉåí~ä=Åçåíêçä= c~îçêáíÉ=ÅÜ~ååÉä=êÉÅ~ää= b~ëó=m~óJmÉêJsáÉï=éìêÅÜ~ëÉë= bäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ= sáÇÉç=çå=aÉã~åÇ= aáÖáí~ä=~ìÇáç `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=êÉÅÉáîáåÖ=óçìê=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí=a`qORMM=ÇáÖáí~ä=ÅçåëìãÉê= íÉêãáå~äK=qÜÉ=a`qORMM=ÄêáåÖë=ìåëìêé~ëëÉÇ=ÇáÖáí~ä=~ìÇáç=~åÇ=îáÇÉç=èì~äáíó=íç= óçìê=qs=îáÉïáåÖK=bäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=ãÉåìë=éêçîáÇÉ=ÅçåîÉåáÉåí= Åçåíêçä=çÑ=ëÉäÉÅíáåÖ=~åÇ=îáÉïáåÖ=éêçÖê~ãëK=fíÛë=ëáãéäÉ=íç=ëÉí=ìé=~åÇ=É~ëó=íç= çéÉê~íÉK= vçì=Å~å=éìêÅÜ~ëÉ=m~óJmÉêJsáÉï=ëéÉÅá~ä=ÉîÉåíëI=êÉÅÉåí=ãçîáÉë=çê=sáÇÉç=çå= aÉã~åÇK=sáÇÉç=çå=aÉã~åÇ=áë=ëáãáä~ê=íç=êÉåíáåÖ=~=îáÇÉçI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=~Äáäáíó= íç=é~ìëÉI=êÉïáåÇI=~åÇ=Ñ~ëíJÑçêï~êÇK= qÜáë=ÖìáÇÉ=áåíêçÇìÅÉë=óçì=íç=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=a`qORMMK= ^ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=a`qORMM=ÑÉ~íìêÉë=áë=Ö~áåÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=bmdK= qç=ÖÉí=íÜÉ=ãçëí=çìí=çÑ=óçìê=a`qORMMI=ÄÉ=ëìêÉ=íç=êÉ~Ç=óçìê=bmd= áåëíêìÅíáçå=ã~åì~äK=...
 • Page 9 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= qÜÉ=a`qORMM=Ñêçåí=é~åÉä=Ü~ë=NN=âÉóë=~åÇ=~å=iba=Çáëéä~óK=rëÉ=íÜÉ=âÉóë=íç= éÉêÑçêã=Ä~ëáÅ=ÑìåÅíáçåë=ëìÅÜ=~ë=ÅÜ~åÖáåÖ=ÅÜ~ååÉäë=~åÇ=éçïÉêáåÖ=çå=~åÇ=çÑÑK= aáëéä~ó=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=çê=íáãÉ=çÑ=Ç~ó=çå=íÜÉ=iba=Äó=ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ= ÇÉÑ~ìäí=ëÉííáåÖë=áå=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉK= M ESSAG ES C URSO R SELEC T PO WER M ENU R EM O TE C HANNEL G UID E INF O...
 • Page 10 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= jçîÉë=íÜÉ=Åìêëçê=áå=ãÉåìë=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=ëÅêÉÉåë= CURSOR SELECT iáÖÜíë=íç=áåÇáÅ~íÉ=íÜ~í=~=ãÉëë~ÖÉ=áë=éêÉëÉåí= MESSAGES iáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=ìåáí=áë=íìêåÉÇ=çå= aáëéä~óë=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=åìãÄÉê=çê=íáãÉ=çÑ=Ç~ó= cä~ëÜÉë=ïÜÉå=~=ëáÖå~ä=áë=êÉÅÉáîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä= REMOTE `Ü~åÖÉë=íÜÉ=ÅÜ~ååÉä=ìé=~åÇ=Ççïå= CHANNEL pÉäÉÅíë=ãÉåì=çéíáçåëI=m~óJmÉêJsáÉï=EmmsF=ÉîÉåíëI=~åÇ=íìåÉë=ÅÜ~ååÉäë=Ñêçã=íÜÉ=bmd= CURSOR SELECT...
 • Page 11 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= qìêåë=íÜÉ=a`qORMM=çå=~åÇ=çÑÑ= POWER aáëéä~óë=íÜÉ=ã~áå=ãÉåì= MENU aáëéä~óë=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=~åÇ=éêçÖê~ã=áåÑçêã~íáçå= INFO aáëéä~óë=íÜÉ=bmd= GUIDE...
 • Page 12 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=áåëí~ääáåÖ=íÜÉ=a`qORMMI=í~âÉ=~=ãçãÉåí=íç=ÄÉÅçãÉ=Ñ~ãáäá~ê= ïáíÜ=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ÅçååÉÅíáçåëK=qÜÉëÉ=ÅçååÉÅíçêë=~êÉ=Ñçê=ëóëíÉã=Å~ÄäáåÖK= ^å=^`=éçïÉê=ÅçêÇ=ÅçååÉÅíë=íÜÉ=a`qORMM=íç=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=éçïÉê=çìíäÉíK= cçê=Å~ÄäáåÖ=Çá~Öê~ãëI=ëÉÉ=`çååÉÅíáåÖ=vçìê=a`qORMMK= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX 10 11 12 PHONE DATA SWIT CH ED 105-125V 60H z 4A M AX 500W M A X TV PASS CARD 14 15...
 • Page 13 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= oc=fk= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=íÜ~í=áë=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=ql=oc=fkI=ëÉÉ=`çååÉÅíáåÖ=íÜÉ=a`qORMMK= ql=oc=fk= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=íÜ~í=ÇáêÉÅíë=íÜÉ=Å~ÄäÉ=ëáÖå~ä=íç=çíÜÉê=ÅçååÉÅíáçåë=çå=íÜÉ=a`qORMMK= oáÖÜíLäÉÑí=o`^=ëíÉêÉç=çìíéìíë=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=óçìê=qsK=qÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=íç=óçìê=qs=áë=îçäìãÉ= ^rafl=lrq= ql=qs=o=i= ÅçåíêçääÉÇK= ^rafl=lrq= oáÖÜíLäÉÑí=o`^=ëíÉêÉç=çìíéìíë=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=óçìê=s`oK=qÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=íç=óçìê=s`o=áë=äáåÉ=äÉîÉäK= ql=s`o=o=i= a^q^= ^=ÜáÖÜJëéÉÉÇ=ëÉêá~ä=áåíÉêÑ~ÅÉ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=~å=ÉñíÉêå~ä=ÜáÖÜ=ÇÉÑáåáíáçå=qs=ÇÉÅçÇÉê=EÇç=åçí=ÅçååÉÅí=óçìê=m`=íç= íÜáë=áåíÉêÑ~ÅÉFK= ^`=éçïÉê= qÜáë=áë=~=íïçJéäìÖ=^`=éçïÉê=áåäÉíK=qÜÉ=Äçííçã=éäìÖ=áë=Ñçê=~íí~ÅÜáåÖ=~=éçïÉê=ÅçêÇK=qÜÉ=íçé=éäìÖ=Å~å=ÄÉ= ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=éäìÖÖáåÖ=áå=~åçíÜÉê=ÇÉîáÅÉ=ëìÅÜ=~ë=~=qs=çê=s`oK== ql=qsLs`o== ^=Åç~ñá~ä=çìíéìí=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=íÜÉ=qs=çê=s`oK= ^=Åç~ñá~ä=áåéìí=Ñçê=íÜÉ=áåÅçãáåÖ=ëáÖå~ä=Ñêçã=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉíK= `^_ib=fk= pJsfabl== ^å=pJsáÇÉç=ÅçååÉÅíçê=Ñçê=ëÉåÇáåÖ=ÜáÖÜ=èì~äáíó=îáÇÉç=íç=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉë=EÜáÖÜJÉåÇ=s`o=çê=qsF=íÜ~í=~ÅÅÉéí= pJsáÇÉçK=Eléíáçå~äF= qÜáë=o`^=îáÇÉç=çìíéìí=ÅçååÉÅíë=íÜÉ=a`qORMM=íç=~å=áåéìí=çå=~=qsI=s`oI=çê=çíÜÉê=ÇÉîáÅÉK= sfabl=...
 • Page 14 fkqolar`qflk= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= afdfq^i=^rafl= ^=Åç~ñá~ä=~ìÇáç=çìíéìí=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK= `l^u= afdfq^i=^rafl= ^=qçëäáåâ=ÅçååÉÅíçê=íç=ÅçååÉÅí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK=Eléíáçå~äF= lmqf`^i= qs=m~ëë=`~êÇ=ëäçí= qÜáë=ëé~ÅÉ=áë=êÉëÉêîÉÇ=Ñçê=ÑìíìêÉ=ìëÉK= rp_= qÜÉ=råáîÉêë~ä=pÉêá~ä=_ìë=Erp_F=áë=ìëÉÇ=íç=ÅçååÉÅí=íç=ÇÉîáÅÉë=ëìÅÜ=~ë=âÉóÄç~êÇëI=àçóëíáÅâëI=ëÅ~ååÉêëI=Çáëâ=ëíçê~ÖÉI= m`ëI=éêáåíÉêëI=~åÇ=ÇáÖáí~ä=Å~ãÉê~ëI=áÑ=ëìééçêíÉÇK=Eléíáçå~äF= ^=ëíÉêÉç=ãáåáJéÜçåÉ=ÅçååÉÅíçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íÜÉ=çéíáçå~ä=fåÑê~êÉÇ=EfoF=_ä~ëíÉê=~íí~ÅÜãÉåí=Ñçê=óçìê=a`qORMMK= melkb= cçê=ìëÉ=áå=qÉäÅç=êÉíìêå=ëóëíÉãëK=pÉÉ= oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåëÒ=Ñçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçåK=Eléíáçå~äF=...
 • Page 15 fkqolar`qflk= CABLE IN pïáíÅÜ CONV çéíáçåë RF OUT PHONE qÉäÅç êÉíìêå oÉ~ê=m~åÉä=léíáçåë= qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=êÉ~ê=é~åÉä=çéíáçåë=Å~å=ÄÉ=áåÅäìÇÉÇ=çå=óçìê=a`qORMMW= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= ^L_=pïáíÅÜ= qÜáë=Åçåí~áåë=Åç~ñá~ä=áåéìí=ÅçååÉÅíçêë=ìëÉÇ= áå=~=Çì~ä=Å~ÄäÉ=ëóëíÉã=~åÇ=ïáíÜ=~å=^L_=ÄçñK= qÜÉëÉ=Åç~ñá~ä=ÅçååÉÅíçêë=Éå~ÄäÉ=íÜÉ=Å~ÄäÉ= oc=_óé~ëë= ëáÖå~ä=íç=Äóé~ëë=íÜÉ=a`qORMM=~åÇ=Öç= ÇáêÉÅíäó=íç=~=Å~ÄäÉJêÉ~Çó=qs=çê=s`oK= qÜÉëÉ=Åç~ñá~ä=ÅçååÉÅíçêë=~êÉ=ìëÉÇ=áå=~=Çì~ä= ar^i=^L_Joc=_vm^pp= Å~ÄäÉ=ëóëíÉãK=qÜÉ=Å~ÄäÉ=ëáÖå~ä=Ñêçã=^=çê=_= ÖçÉë=ÇáêÉÅíäó=íç=~=Å~ÄäÉJêÉ~Çó=qs=çê=s`oK= qÉäÅç=oÉíìêå= qÜÉ=qÉäÅç=oÉíìêå=fãéìäëÉ=m~óJmÉêJsáÉï= çéíáçå=áë=~=íÉäÉéÜçåÉ=ÅçååÉÅíáçå=ãçÇìäÉ= íÜ~í=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=éìêÅÜ~ëÉ=ëéÉÅá~ä= éêçÖê~ããáåÖ=çå=çåÉJï~ó=Å~ÄäÉ=ëóëíÉãëK=...
 • Page 16 fkqolar`qflk= S-VIDEO DIGITAL AUDIO OPTICAL fíÉã= aÉëÅêáéíáçå= rp_= qÜÉ=råáîÉêë~ä=pÉêá~ä=_ìë=Erp_F=áë=ìëÉÇ=íç= ëìééçêí=ÇÉîáÅÉë=ëìÅÜ=~ë=âÉóÄç~êÇëI=àçóëíáÅâëI= ëÅ~ååÉêëI=Çáëâ=ëíçê~ÖÉI=m`ëI=éêáåíÉêëI=~åÇ= ÇáÖáí~ä=Å~ãÉê~ëI=áÑ=ëìééçêíÉÇK== pJsáÇÉç= qÜÉ=pJsáÇÉç=ÅçååÉÅíçê=ëÉåÇë=ÜáÖÜ=èì~äáíó= îáÇÉç=íç=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉë=EÜáÖÜJÉåÇ=s`o=çê= qsF=íÜ~í=~ÅÅÉéí=pJsáÇÉçK= qçëäáåâ= qÜÉ=qçëäáåâ=ÅçååÉÅíçê=áë=ìëÉÇ=íç=ÅçååÉÅí= íÜÉ=a`qORMM=íç=~=ÇáÖáí~ä=^Ls=êÉÅÉáîÉêK== N M =...
 • Page 17 ob`loafkd=vlro=`lkkb`qflkp= aì~ä=^L_= ^L_=få oc=_óé~ëë oc=_óé~ëë RF OUT CONV CABLE IN pïáíÅÜ çéíáçåë TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX VIDEO 2 MONITOR eçãÉ VIDEO 1 S-VIDEO VIDEO...
 • Page 18 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= VCR/D VD CA BLE AU DIO HE LP PO WE R PAGE PAGE LO CK EXI T INF O M EN U LAST V OLUM E CH ANNEL FAVOR ITE THEM E LIST CA NCE L TV/VCR ENTER STOP PLAY PAUSE RECORD...
 • Page 19 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= ^raflI=s`oI=`^_ibI=çê= ebim= mltbo= m^db=▲ çê=m^db▼= bufq= lhLpbib`q= drfab= aÉëÅêáéíáçå= pÉäÉÅíë=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ÇÉîáÅÉ=íç=Åçåíêçä=EíÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ãçÇÉ=êÉã~áåë=~ÅíáîÉ=ìåíáä=óçì=éêÉëë=~åçíÜÉê=âÉóF= aáëéä~óë=íÜÉ=ÜÉäé=ëÅêÉÉå= qìêåë=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÜçãÉ=ÉåíÉêí~áåãÉåí=ÅçãéçåÉåí=çå=çê=çÑÑ= m~ÖÉë=íÜêçìÖÜ=ãÉåì=ëÅêÉÉåë=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF= bñáíë=ãÉåìë=~åÇ=bmd= jçîÉë=Åìêëçê=~êçìåÇ=íÜÉ=bmd=~åÇ=ãÉåì=ëÅêÉÉåë= pÉäÉÅíë=ãÉåì=çéíáçåë=~åÇ=m~óJmÉêJsáÉï=ÉîÉåíëI=çê=íìåÉë=éêçÖê~ãë=Ñêçã=íÜÉ=bmd=Eóçìê=êÉãçíÉ= Åçåíêçä=ã~ó=çåäó=Ü~îÉ=lhX=áí=éÉêÑçêãë=íÜÉ=ë~ãÉ=ÑìåÅíáçåëF== aáëéä~óë=íÜÉ=bmd= N P =...
 • Page 20 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= slirjb=H=çê= slirjb=J= ^I=_I=çê=`== krj_bo=hbvp= qsLs`o= _vm^pp= ◄=a^v= a^v=►= pqlmI=m^rpbI=mi^vI= obtI=ob`loaI=cKcta= jrqb= il`hLmms= aÉëÅêáéíáçå= fåÅêÉ~ëÉë=çê=ÇÉÅêÉ~ëÉë=îçäìãÉ=çÑ=íÜÉ=ÅìêêÉåíäó=ëÉäÉÅíÉÇ=ÇÉîáÅÉ= cìåÅíáçå~äáíó=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê= aáêÉÅíäó=ëÉäÉÅíë=~=ÅÜ~ååÉä= tÜÉå=áå=`^_ib=ãçÇÉI=Éå~ÄäÉë=oc=_óé~ëëI=áÑ=~î~áä~ÄäÉK=_óé~ëë=áë=çéíáçå~äK= rëÉ=ïÜÉå=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EãçîÉë=bmd=~ÜÉ~Ç=çê=Ä~Åâ=OQ=ÜçìêëF= `çåíêçäë=íÜÉ=s`o= qçÖÖäÉë=íÜÉ=ëçìåÇ=çå=~åÇ=çÑÑ= iáãáíë=îáÉïáåÖ=çÑ=ëÉäÉÅíÉÇ=éêçÖê~ãëI=~åÇ=~ÅÅÉëëÉë=íÜÉ=m~óJmÉêJsáÉï=ãÉåì=Eóçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=ã~ó= çåäó=Ü~îÉ= il`h X=íÜáë=âÉó=éÉêÑçêãë=íÜÉ=ë~ãÉ=ÑìåÅíáçåëF= N Q =...
 • Page 21 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= hÉó= fíÉã= fkcl= jbkr= i^pq= `e^kkbi=H=çê= `e^kkbi=J= c^slofqb= bkqboLjrpf`= aÉëÅêáéíáçå= aáëéä~óë=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅÜ~ååÉä=~åÇ=éêçÖê~ã=áåÑçêã~íáçå=Eåçí=ëìééçêíÉÇ=Äó=~ää=~ééäáÅ~íáçåëF= aáëéä~óë=íÜÉ=j~áå=ãÉåì= oÉÅ~ääë=íÜÉ=ä~ëí=ÅÜ~ååÉä=çê=ÖçÉë=Ä~Åâ=çåÉ=ëÅêÉÉå=áå=íÜÉ=ãÉåì= `Ü~åÖÉë=íÜÉ=ÅÜ~ååÉäë=ìé=çê=Ççïå= aáëéä~óë=éêÉëÉí=Ñ~îçêáíÉ=Å~ÄäÉ=ÅÜ~ååÉäë= aáëéä~óë=ÇáÖáí~ä=ãìëáÅ=ÅÜ~ååÉä=ãÉåìë=Eçå=ëçãÉ=qs=ãçÇÉäëI=éêÉëë=íç=ÉåíÉê=ÅÜ~ååÉäëF= N R =...
 • Page 22 rpfkd=qeb=objlqb=`lkqoli= fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉë= _ÉÑçêÉ=óçì=Å~å=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäI=óçì=ãìëí=áåëí~ää=íïç=^^=ENKRJîçäíF= ~äâ~äáåÉ=Ä~ííÉêáÉëW= päáÇÉ=çéÉå=íÜÉ=Ä~ííÉêó=Çççê=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= fåëÉêí=íÜÉ=Ä~ííÉêáÉë=áå=íÜÉ=ÇáêÉÅíáçå=áåÇáÅ~íÉÇ=çå=íÜÉ=áåëáÇÉ=çÑ=íÜÉ= Ä~ííÉêó=Åçãé~êíãÉåíK= _~ííÉêáÉë=áåëí~ääÉÇ=áåÅçêêÉÅíäó=Å~å=Å~ìëÉ=Ä~ííÉêó=äÉ~â~ÖÉ=~åÇ=Åçêêçëáçå=íÜ~í= ïáää=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= päáÇÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêó=Çççê=ÅäçëÉÇ=ìåíáä=áí=ëå~éë=áåíç=éä~ÅÉK= mçáåí=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=~í=íÜÉ=a`qORMMI=éêÉëë= K=fÑ=íÜÉ=a`qORMM=ÇçÉë=åçí=íìêå=çåI=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=çêáÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ= mltbo Ä~ííÉêáÉë=çê=êÉéä~ÅÉ=ïáíÜ=åÉï=Ä~ííÉêáÉëK= vçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=ã~ó=ÄÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=íÜÉ=çåÉ=áääìëíê~íÉÇ=ÜÉêÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ= êÉãçíÉ=Åçåíêçä=áåëíêìÅíáçå=ÖìáÇÉ=Ñçê=ÇÉí~áäë=çå=Ä~ííÉêó=áåëí~ää~íáçåK= N S = I=~åÇ=íÜÉå=éêÉëë= `^_ib...
 • Page 23 _^pf`=lmbo^qflk= qìêåáåÖ=mçïÉê=lå=~åÇ=lÑÑ= =çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=íç=íìêå=íÜÉ=a`qORMM=çå=çê=çÑÑK=fÑ=ìëáåÖ=íÜÉ= mêÉëë= mltbo êÉãçíÉ=ÅçåíêçäI=ÄÉ=ëìêÉ=áí=áë=áå=Å~ÄäÉ=ãçÇÉ=Äó=éêÉëëáåÖ= mltbo `Ü~åÖáåÖ=`Ü~ååÉäë= vçì=Å~å=ÅÜ~åÖÉ=ÅÜ~ååÉäë=áå=íïç=ï~óëW= mêÉëë= =▲=çê=▼=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=çÑ=íÜÉ=a`qORMMI=çê= `e^kkbi éêÉëë= =+ çê=-=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëíÉé=íÜêçìÖÜ=íÜÉ= `e^kkbi ÅÜ~ååÉä=ëÉäÉÅíáçåK= båíÉê=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=íÜÉ=ÅÜ~ååÉä=óçì=ï~åí=íç=íìåÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=åìãÉêáÅ= âÉóë=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= ^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=sçäìãÉ= mêÉëë= =+=çê=–=çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=~Çàìëí=íÜÉ=îçäìãÉK=tÜÉå= slirjb óçì=~Çàìëí=íÜÉ=îçäìãÉI=íÜÉ=îçäìãÉ=ëÅ~äÉ=áë=Çáëéä~óÉÇ=çå=íÜÉ=ëÅêÉÉåK= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=íìêå=íÜÉ=ëçìåÇ=çÑÑ=~åÇ=çå=~Ö~áåK== jrqb cçê=ÄÉëí=~ìÇáç=èì~äáíóI=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëÉí=íÜÉ=a`qORMM=íç= ~ééêçñáã~íÉäó=™=çÑ=íÜÉ=ã~ñáãìã=îçäìãÉ=äÉîÉä=~åÇ=íÜÉå=~Çàìëí=íÜÉ=~ìÇáç= äÉîÉäë=çå=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉëI=ëìÅÜ=~ë=óçìê=qsK= vçìê=s`oÛë=~ìÇáç=çìíéìíë=~êÉ=åçí=~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=~ÇàìëíãÉåíë=íç=íÜÉ=îçäìãÉK= I=~åÇ=íÜÉå=éêÉëë= `^_ib N T =...
 • Page 24 _^pf`=lmbo^qflk= bäÉÅíêçåáÅ=mêçÖê~ã=dìáÇÉ= qÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=éêçÖê~ã=ÖìáÇÉ=EbmdF=Çáëéä~óë=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=qs=éêçÖê~ãë= ~åÇ=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=~ÅÅÉëë=ÑÉ~íìêÉë=ëìÅÜ=~ë=m~êÉåí~ä=`çåíêçä=çê= m~óJmÉêJsáÉïK=bmdë=Å~å=î~êó=áå=äççâ=~åÇ=ÑÉÉä=ïáíÜ=É~ÅÜ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= oÉÑÉêÉåÅÉ=íÜÉ=bmd=áåëíêìÅíáçå=ã~åì~ä=Ñçê=ÇÉí~áäÉÇ=áåëíêìÅíáçåëK= ^ìÇáç=lìíéìí=jçÇÉë= qÜÉ=a`qORMM=áåÅäìÇÉë=ìíáäáíáÉë=íÜ~í=Éå~ÄäÉ=óçì=íç=ëÉäÉÅí=~åÇ=~Çàìëí=áíë= =EÅç~ñá~ä=çê=çéíáÅ~äF=çê= afdfq^i=^rafl ^rafl=lrq= bmd=í~âÉë=~Çî~åí~ÖÉ=çÑ=íÜÉëÉ=ìíáäáíáÉëI=áí=éêçîáÇÉë=ãÉåì=ÅÜçáÅÉë=íç=ëÉäÉÅí=~åÇ= çéíáãáòÉ=íÜÉ=~ìÇáç=çìíéìí=~åÇ=ÅçãéêÉëëáçå=ãçÇÉëK=cçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí=~ìÇáç=çìíéìí=ãçÇÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçåI=êÉÑÉê=íç=óçìê=bmd=ìëÉê=ã~åì~äK= N U = Eo`^=ëíóäÉF=çìíéìíëK=fÑ=óçìê=...
 • Page 25 ^raflLsfabl=`lkkb`qflkp= klqb= fí=áë=áãéçêí~åí=íç=êÉãÉãÄÉê=åçí=íç=éä~ÅÉ=~åóíÜáåÖ= çå=íçé=çÑ=íÜÉ=a`qORMM=~åÇ=íç=éêçîáÇÉ=Ñçê= ~ÇÉèì~íÉ=îÉåíáä~íáçå=íç=éêÉîÉåí=çîÉêÜÉ~íáåÖK= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=íç=Üççâìé=óçìê=a`qORMMI=êÉîáÉï=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW== cçê=Ä~ëáÅ=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåëI=ìëÉ=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ= cJíóéÉ=ÅçååÉÅíçêëK=vçì=Å~å=ÑáåÇ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=áå=óçìê=äçÅ~ä=ÉäÉÅíêçåáÅë= ëíçêÉK= cçê=~ìÇáç=çê=îáÇÉç=çìíéìíëI=ìëÉ=Å~ÄäÉë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=o`^JíóéÉ= ÅçååÉÅíçêëK= cçê=íÜÉ=ÇáÖáí~ä=~ìÇáç=çéíáÅ~ä=çìíéìíI=ìëÉ=~=qçëäáåâ=Å~ÄäÉK= aáëÅçååÉÅí=éçïÉê=Ñêçã=íÜÉ=a`qORMM=ÄÉÑçêÉ=ÅçååÉÅíáåÖ=çê=ÅÜ~åÖáåÖ= Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåëK== aç=åçí=éä~ÅÉ=~åóíÜáåÖ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=a`qORMMI=ÉëéÉÅá~ääó=çíÜÉê=ÜçãÉ= îáÇÉç=ÅçãéçåÉåíëK= N V =...
 • Page 26 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV AUDIO RF IN RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX a`qORMM cêçã= Å~ÄäÉ=çìíäÉí= AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT S-VIDEO OUT pí~åÇ~êÇ=qs=`~ÄäáåÖ= rëÉ=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉë=íç=ÅçååÉÅí=óçìê=a`qORMM=íç=~=qsK=qÜáë=áë=íÜÉ= ãçëí=Åçããçå=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåI=~åÇ=áí=éêçîáÇÉë=~ää=çÑ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=...
 • Page 27 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV AUDIO RF IN RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX TV PASS CARD cêçã= Å~ÄäÉ=çìíäÉí= AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE OUT AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN...
 • Page 28 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CONV CABLE TV/VCR DIGITAL VIDEO S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX cêçã= Å~ÄäÉ= çìíäÉí= AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT S-VIDEO OUT AUDIO VIDEO S-VIDEO...
 • Page 29 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= TO TV RF IN AUDIO DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO TV PASS CARD COAX a`q=ORMM AUDIO S-VIDEO IN VIDEO IN AUDIO CABLE S-VIDEO OUT VIDEO OUT `çãéçëáíÉ=_~ëÉÄ~åÇ=~åÇ=pJsáÇÉç= `çååÉÅíáåÖ=íÜÉ=a`qORMM=ìëáåÖ=íÜÉ=o`^JíóéÉ=Ä~ëÉÄ~åÇ=çìíéìíë=Éå~ÄäÉë=óçì= íç=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ëíÉêÉç=~ìÇáç=ïÜÉå=~î~áä~ÄäÉK= SWITCHED 105-125V 60Hz...
 • Page 30 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDIO RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO COAX TV PASS CARD AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE OUT AUDIO VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO CABLE IN VIDEO OUT...
 • Page 31 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDI O RF IN DIGITAL AUDI O TO VCR OPT I C AL DATA PHONE CABLE SWITCHED T V/VCR 105-125V 60Hz 4A MAX VI D EO DIGITAL S-VIDEO AUDIO 500W MAX COAX TV PA SS CARD AUDIO VIDEO S-VIDEO...
 • Page 32 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV RF IN AUDIO RF IN DIGITAL AUDIO TO VCR OPTICAL PHONE DATA CABLE SWITCHED T V/VCR 105-125V 60Hz 4A MAX VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDIO 500W MAX T V PA S S CARD COAX AUDIO VIDEO S-VIDEO CABLE IN AUDIO VIDEO...
 • Page 33 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV AUDIO RF IN DIGITAL RF IN AUDIO TO VCR OPTICAL DATA PHONE CABLE TV/VCR VIDEO DIGITAL S-VIDEO AUDI O TV PA S S CARD COAX cêçã Å~ÄäÉ çìíäÉí= VIDEO 2 MONITOR COAXIAL VIDEO 1 S-VIDEO VIDEO OUT R OPTICAL AUDIO...
 • Page 34 `lkkb`qfkd=vlro=a`qORMM= a`q=ORMM TO TV AUD IO RF IN RF IN DIGITAL AUD I O TO VC R OPTICAL DATA PHONE CAB LE SWITCHED 105-125V TV/VCR 60Hz 4A MAX VI D EO DIGITAL S-VIDEO AUD IO 500W MAX COAX TV PA SS CARD cêçã...
 • Page 35 qolr_ibpellqfkd= _ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=êÉîáÉï=íÜÉ=íêçìÄäÉëÜççíáåÖ=ÖìáÇÉK=qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=íç=ÜÉäé=óçì=èìáÅâäó=ëçäîÉ=~=éêçÄäÉãK=fÑ= óçìê=éêçÄäÉã=ëíáää=ÉñáëíëI=Åçåí~Åí=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= mêçÄäÉã= kç=ëçìåÇ= kç=éáÅíìêÉ= máÅíìêÉ=çê=ëçìåÇ=áë=åçáëó=çå=çåÉ=ÅÜ~ååÉä= pçìåÇ=Ñêçã=çåäó=çåÉ=ëíÉêÉç=ëéÉ~âÉê= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=êÉëíçêÉ=íÜÉ=îçäìãÉ=äÉîÉäK= MUTE `ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ëíÉêÉç=áë=ëÉí=íç=íÜÉ=éêçéÉê=áåéìí=ëçìêÅÉK= qìêå=óçìê=s`o=çåK= j~âÉ=ëìêÉ=íÜÉ=qs=çê=ëíÉêÉç=îçäìãÉ=áë=ëÉí=íç=~å=~ééêçéêá~íÉ=äÉîÉäK=cçê=ÄÉëí=~ìÇáç=äÉîÉä= ÅçåíêçäI=ìëÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ëÉí=íÜÉ=a`qORMM=íç=~ééêçñáã~íÉäó=™=çÑ=íÜÉ= ã~ñáãìã=îçäìãÉ=äÉîÉä=~åÇ=íÜÉå=~Çàìëí=íÜÉ=~ìÇáç=äÉîÉäë=çÑ=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=ÇÉîáÅÉëK= `ÜÉÅâ=íç=ÄÉ=ëìêÉ=íÜ~í=~ää=Å~ÄäÉë=~êÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=éêçéÉêäó=EÜ~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=åÉÅÉëë~êóFK= fÑ=ÅçååÉÅíÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=Ä~ëÉÄ~åÇ=o`^=îáÇÉç=ÅçååÉÅíáçåI=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜÉ=Å~ÄäÉë=~êÉ= ÅçååÉÅíÉÇ=éêçéÉêäóK== fÑ=óçì=~êÉ=ï~íÅÜáåÖ=qs=ìëáåÖ=óçìê=s`oI=ÄÉ=ëìêÉ=óçìê=s`o=áë=çåK= oÉÅçååÉÅí=íÜÉ=Å~ÄäÉ=~åÇ=Ü~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=äççëÉK= e~åÇJíáÖÜíÉå=çê=êÉÅçååÉÅí=íÜÉ=Å~ÄäÉë=éêçéÉêäóK=_É=ëìêÉ=ïáêÉë=~êÉ=åçí=Ñê~óÉÇ=~åÇ=éäìÖë= ~êÉ=åçí=ÄÉåí=çê=ÄêçâÉåK= O V =...
 • Page 36 qolr_ibpellqfkd= mêçÄäÉã= kç=éçïÉê= oÉãçíÉ=Åçåíêçä=ÇçÉë=åçí=ïçêâ= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= oÉÅçååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK=_É=ëìêÉ=íÜÉ=a`qORMM=áë=éäìÖÖÉÇ=áåíç=~å=çìíäÉí=íÜ~í=áë=~äï~óë= äáîÉK= mêÉëë= =çå=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=áë=áå=Å~ÄäÉ=ãçÇÉK= `^_ib `Ü~åÖÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêáÉë=áå=óçìê=êÉãçíÉ=Åçåíêçä=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=ëÉÅíáçåI= fåëí~ääáåÖ=_~ííÉêáÉëKÒ= _É=ëìêÉ=íÜ~í=åçíÜáåÖ=áë=çå=íÜÉ=a`qORMM=çê=ÄäçÅâáåÖ=~=ÅäÉ~ê=äáåÉ=çÑ=ëáÖÜí=ÄÉíïÉÉå=áí=~åÇ= íÜÉ=êÉãçíÉ=ÅçåíêçäK= P M =...
 • Page 37 Visit our website at: www.motorola.com 504991-001 05-03 MGBI...