Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 392

Quick Links

BG
Ръководство за експлоатация
EL
Οδηγίες χρήσης
IT
Manuale dell'operatore
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
RO
Instrucţiuni de utilizare
ES
Manual de usuario
PT
Manual do utilizador
TR
Kullanım kılavuzu
SV
Bruksanvisning
DA
Brugsanvisning
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöohje
ET
Kasutusjuhend
LV
Lietošanas pamācība
LT
Operatoriaus vadovas
EN
Operator's manual
HR
Priručnik za korištenje
CS
Návod k použití
SK
Návod na obsluhu
PL
Instrukcja obsługi
HU
Használati utasítás
JA
取扱説明書
Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A
12-37
37-62
62-85
85-109
109-132
132-155
155-178
178-201
201-224
224-245
245-266
266-287
287-307
307-328
328-347
348-370
370-392
392-413
414-434
434-456
456-478
478-501
501-524
524-545

Advertisement

loading

Summary of Contents for Husqvarna Aspire P5-P4A

 • Page 1 Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Ръководство за експлоатация 12-37 Οδηγίες χρήσης 37-62 Manuale dell'operatore 62-85 Bedienungsanweisung 85-109 Manuel d'utilisation 109-132 Gebruiksaanwijzing 132-155 Instrucţiuni de utilizare 155-178 Manual de usuario 178-201 Manual do utilizador 201-224 Kullanım kılavuzu 224-245 Bruksanvisning 245-266 Brugsanvisning 266-287...
 • Page 2 yyyywwxxxxx...
 • Page 8 PITCH =...
 • Page 12 Поддръжка..............26 Лицензи................35 Отстраняване на проблеми........29 Въведение Описание на продукта Предназначение Продуктът Husqvarna Aspire P5-P4A е акумулаторна Използвайте продукта за изрязване на клони и ножица. вейки. Не използвайте продукта за други задачи. Продуктът Husqvarna Aspire PE5-P4A е акумулаторна Бързо ръководство прътова ножица с телескопична функция.
 • Page 13 (Фиг. 9) (Фиг. 17) Номинално напрежение, V Етикет за шумовите емисии за околната среда съгласно директивите и регламентите на (Фиг. 10) Не излагайте на дъжд. ЕС и Обединеното кралство и законодателството на Нов Южен Уелс (Фиг. 11) Наливане на верижно масло. "Регламент...
 • Page 14 (Фиг. 19) Устойчив на неизправности захранващ център или от одобрен орган. блок. Производител (Фиг. 20) Използвайте и дръжте зарядното Husqvarna AB устройство на акумулаторни батерии само на закрито. SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Фиг. 21) Двойна изолация. Отговорност за продукта Както е посочено в законите за отговорност за...
 • Page 15 хладилници. Има повишен риск от електрически електрически инструмент, може да доведе до удар, ако Вашето тяло е заземено или замасено. телесна повреда. • Не излагайте електрическите инструменти на • Не се протягайте прекалено надалеч, докато дъжд или влажни условия. Водата, която влиза работите.
 • Page 16 • Съхранявайте неизползваните електрически Повредените или модифицирани батерии могат инструменти далеч от достъпа на деца и не да имат непредсказуемо поведение, което да разрешавайте на хора, които не са запознати с доведе до пожар, експлозия или опасност от електрическия инструмент или тези инструкции, нараняване.
 • Page 17 телесните повреди от летящи късове или при а акумулаторната батерия е извадена. Неочакваното случаен контакт с веригата на триона. задействане на прътовия трион при почистване на заседнал материал или обслужване може да доведе • Винаги стъпвайте стабилно и работете с до...
 • Page 18 продукта и да боравите по-лесно с него. резултат от прекомерно излагане на вибрации. • За Aspire P5-P4A: дръжте продукта с дясната или Такива симптоми са например изтръпване, загуба лявата си ръка. Дръжте ръцете и другите части на чувствителност, "иглички", "бодежи", болки, на...
 • Page 19 • Спрете продукта, преди да се преместите и одобрени защитни очила. Одобрените защитни на друга площ. Закрепете предпазителя за очила трябва да отговарят на стандарт ANSI транспортиране, преди да пренесете или Z87.1 за САЩ или EN 166 за страните от ЕС. транспортирате...
 • Page 20 когато блокировката на захранващия спусък е в задвижващия венец на веригата. Направете изходното си положение. Принадлежности на страница 32 . справка с a) За Aspire P5-P4A: (Фиг. 37) (Фиг. 45) b) За Aspire PE5-P4A: (Фиг. 38) • Редовно извършвайте техническо обслужване...
 • Page 21 Безопасност на акумулаторната да се изхвърли запалима течност. Трябва да се избягва контактът с тази течност. В случай на батерия случаен контакт изплакнете с вода. Ако очите Ви влязат в контакт с течността, потърсете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете допълнителна медицинска помощ. Течността, изхвърлена...
 • Page 22 • За да се избегнат рискове за безопасността, ако съответните инструкции. захранващият кабел трябва да бъде сменен, това трябва да бъде направено от Husqvarna или от сервизен център за клиенти, който е оторизиран • Наблюдавайте децата по време на употреба, да...
 • Page 23 винтовете са подходящи за типа на 2. Затегнете фиксатора (C). Вашата стена. Забележка: Когато ножицата е закрепена a) За Aspire P5-P4A: (Фиг. 49) към телескопичния прът, потребителският b) За Aspire PE5-P4A: (Фиг. 50) интерфейс на ножицата е изключен. • Обърнете се към Вашия сервиз на...
 • Page 24 Операция Извършване на проверка на 2. Поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство. Акумулаторната батерия е свързана функциите, преди да използвате към зарядното устройство, когато зеленият продукта светодиод мига. (Фиг. 53) 3. Акумулаторната батерия е напълно заредена, 1. Проверете смукателния въздухопровод за когато...
 • Page 25 лесно в държача; ако не е така, значи не е приставка от клона, за да предотвратите монтирана правилно. засядане. (Фиг. 64) a) За Aspire P5-P4A: (Фиг. 56) • Трябва да можете да стъпите стабилно и b) За Aspire PE5-P4A: (Фиг. 57) да...
 • Page 26 2. Натиснете заключващия бутон напред, за да 4. Ако е необходимо, отстранете телескопичния заключите продукта. прът от ножицата. 3. Натиснете бутона за освобождаване и извадете акумулаторната батерия. (Фиг. 66) Поддръжка Въведение за безопасност, преди да започнете техническо обслужване на продукта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете...
 • Page 27 Сменете износената или повредена направляваща шина или верига на триона с препоръчаната от веригата на триона Husqvarna комбинация от шина и верига. Това е необходимо, за да се поддържат функциите за 1. Завъртете фиксатора за заключване обратно на безопасност на продукта. Направете справка с...
 • Page 28 Забележка: Направете справка с Принадлежности на страница 32 за информация Смазване на режещото оборудване какви са пилата и шаблонът за чапразене, които Husqvarna препоръчва за Вашата верига на триона. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Недостатъчно смазано режещото 2. Поставете шаблона за чапразене правилно върху...
 • Page 29 акумулаторната батерия и зарядното на веригата на триона и за свеждане до устройство за акумулаторни батерии минимум на вредата върху околната среда. Ако верижното масло за триони Husqvarna не е 1. Почиствайте продукта със суха кърпа след налично, използвайте стандартно верижно масло употреба.
 • Page 30 Търсене и отстраняване на неизправности на зарядното устройство Светодиод на за- Причина Решение рядното устройство Зеленият светодиод Акумулаторната батерия не е Отстранете акумулаторната батерия от зарядното ус- свети, а червеният монтирана правилно в заряд- тройство и след това я монтирайте отново в зарядно- мига.
 • Page 31 • Използвайте защитата при транспортиране на продукта, за да предотвратите наранявания или повреди на продукта по време на транспортиране и съхранение. Технически данни Технически характеристики Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Двигател Тип PMDC 18V PMDC 18V Скорост на веригата, m/sec Тегло...
 • Page 32 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Нива на вибрациите Нива на вибрациите при ръкохватките, измерени съгласно ISO 22867, m/s Сгънати, предна ръкохватка/задна ръкохватка – 0,5/0,5 Разгънати, предна ръкохватка/задна ръкохватка – 0,3/0,3 Основна ръкохватка/спомагателна ръкохватка 0,8/0,4 – Одобрени акумулаторни батерии производителност се препоръчва използването на...
 • Page 33 Направляваща шина Верига за моторен трион Дължина, брой ку- Дължина, инч Стъпка, инч Маркировка, mm Тип лисни предавки 1/4" SP11G Заточване на веригата на триона и Препоръчваме Ви винаги да използвате препоръчания шаблон за чапразене, за да шаблона за чапразене възстановите...
 • Page 34 Декларация за съответствие Декларация за съответствие на ЕС Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът: Описание Акумулаторна ножица и прътова ножица Марка Husqvarna Тип/модел Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Идентификация Серийни номера от 2022 и нататък...
 • Page 35 Лицензи © Авторско право 2012 – 2020 г. STMicroelectronics Версия 2.0, януари 2004 г., http://www.apache.org/ licenses/ Гаранцията не покрива дефекти, които са в резултат от нормално износване, небрежност, ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, неправилна употреба, неоторизиран ремонт или ако ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ смукателният...
 • Page 36 включване в Произведението от собственика на модификации и в Изходна или Обектна форма, при авторските права или от физическо лице или условие че отговаряте на следните условия: Юридическо лице, упълномощено да предоставя • Трябва да дадете на всички други получатели на от...
 • Page 37 Αντιμετώπιση προβλημάτων......... 54 Εισαγωγή Περιγραφή προϊόντος εργασίας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες. Το προϊόν Husqvarna Aspire P5-P4A είναι ένα Προβλεπόμενη χρήση αλυσοπρίονο με μπαταρία. Το προϊόν HusqvarnaAspire PE5-P4A είναι ένα Το προϊόν χρησιμοποιείται για την κοπή κλαδιών και...
 • Page 38 τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το θορύβου) του 2017". Η εγγυημένη προϊόν. στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος καθορίζεται στα Τεχνικά στοιχεία στη (Εικ. 4) Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 56 σελίδα Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστασία και στην ετικέτα. ματιών.
 • Page 39 Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο μόνο σε προϊόντα κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή. από τους συνεργάτες Κατασκευαστής του συστήματος POWER FOR ALL. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Εικ. 19) Μετασχηματιστής εξασφαλισμένης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης. Ασφάλεια Ορισμοί για την ασφάλεια...
 • Page 40 • Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν συνθήκες υγρασίας. Σε περίπτωση εισχώρησης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο, αυξάνεται ο κίνδυνος προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο ηλεκτροπληξίας. χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που •...
 • Page 41 προσαρτημένο σε κινούμενο μέρος του ηλεκτρικού τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο. εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών. • Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Να πατάτε καλά τα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία •...
 • Page 42 • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία σε φωτιά ή ασταθείς επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή απώλεια ισορροπίας ή ελέγχου του κλαδευτηριού με θερμοκρασίες πάνω από 130 °C/265 °F μπορεί να μακριά λαβή. προκαλέσει...
 • Page 43 Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία και η μπαταρία έχει αφαιρεθεί. Η μη αναμενόμενη ενεργοποίηση του κλαδευτηριού με μακριά λαβή όταν απομακρύνετε υλικά που μπλοκάρουν τη λειτουργία του ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ή όταν το συντηρείτε μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φροντίστε να τραυματισμό.
 • Page 44 χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις του. παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες. • Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: Κρατήστε το προϊόν με το δεξί ή το αριστερό σας χέρι. Κρατήστε τα χέρια • Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, να φοράτε πάντα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από την αλυσίδα...
 • Page 45 ασφαλισμένη, όταν η ασφάλεια της σκανδάλης περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον γκαζιού βρίσκεται στην αρχική της θέση. πλησιέστερο αντιπρόσωπο σέρβις. a) Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: (Εικ. 37) b) Για το μοντέλο Aspire PE5-P4A: (Εικ. 38) 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 46 αρχική της θέση. εργασία. Εάν η αλυσίδα του πριονιού δεν λιπαίνεται σωστά, αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς της λάμας a) Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: (Εικ. 39) οδήγησης, της αλυσίδας και του οδοντωτού τροχού b) Για το μοντέλο Aspire PE5-P4A: (Εικ. 40) μετάδοσης...
 • Page 47 Ασφάλεια φορτιστή μπαταρίας και αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν το αναπνευστικό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες σύστημα. τις οδηγίες ασφαλείας και τις γενικές οδηγίες. • Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή ζημιάς της Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και μπαταρίας, μπορεί...
 • Page 48 Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να την πλαστική σακούλα (polybag). Κρατήστε αντικατασταθεί, αυτό πρέπει να γίνει από τη μακριά τα νήπια κατά τη συναρμολόγηση του Husqvarna ή από ένα κέντρο σέρβις που είναι προϊόντος. εξουσιοδοτημένο να επισκευάζει ηλεκτρικά εργαλεία Husqvarna, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι...
 • Page 49 Τοποθετήστε το άγκιστρο σε εσωτερικό χώρο. • Κρατήστε το άγκιστρο μακριά από το ηλιακό φως και a) Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: (Εικ. 49) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως 70 b) Για το μοντέλο Aspire PE5-P4A: (Εικ. 50) °C.
 • Page 50 εύκολα μέσα στη θήκη της. Διαφορετικά, δεν έχει Η πράσινη λυχνία LED Η μπαταρία φορτίζεται. τοποθετηθεί σωστά. αναβοσβήνει γρήγορα. a) Για το μοντέλο Aspire P5-P4A: (Εικ. 56) Η πράσινη λυχνία LED Η μπαταρία είναι b) Για το μοντέλο Aspire PE5-P4A: (Εικ. 57) αναβοσβήνει αργά.
 • Page 51 4. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τον τηλεσκοπικό άξονα το εξάρτημα κοπής δεν βρίσκεται εντελώς από το αλυσοπρίονο. μέσα στο οπτικό σας πεδίο. Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος Aspire P5-P4A 1. Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού. Συντήρηση Εισαγωγή διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την...
 • Page 52 Βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο δεν έχει Όλες οι εργασίες σέρβις στο αλυσοπρίονο πρέπει να εκτελούνται από υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά το εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Husqvarna. αλυσοπρίονο, αντικαταστήστε το. Ελέγξτε τη φθορά του οδοντωτού τροχού Πρέπει να αντικαθιστάτε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης της...
 • Page 53 το συνδυασμό λάμας οδήγησης και αλυσίδας πριονιού Περιεχόμενα Ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ που συνιστά η Husqvarna. Αυτό χρειάζεται για να στη σελίδα 58 για πληροφορίες σχετικά με τη διατηρούνται οι λειτουργίες ασφαλείας του προϊόντος. Αξεσουάρ στη σελίδα 58 για μια...
 • Page 54 παρουσιάζει ρωγμές. • Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι για τη λίπανση των αλυσίδων πριονιού, χρησιμοποιήστε λάδι αλυσίδας X-Guard BIO. Αντιμετώπιση προβλημάτων Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη Aspire P5-P4A Πρόβλημα Πιθανά σφάλματα Πιθανή λύση Η πράσινη λυχνία Χαμηλή τάση μπαταρίας.
 • Page 55 Πρόβλημα Πιθανά σφάλματα Πιθανή λύση Η κόκκινη λυχνία Υπερφόρτωση. Το εξάρτημα κοπής έχει κολλήσει. LED σφάλματος Σταματήστε το προϊόν. Αφαιρέστε την αναβοσβήνει. μπαταρία. Καθαρίστε το εξάρτημα κοπής από ανεπιθύμητα υλικά. Χαλαρώστε την αλυσίδα. Απόκλιση θερμοκρασίας. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει. Η...
 • Page 56 Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5 °C/41 °F και 40 °C/104 °F. Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Μοτέρ Τύπος PMDC 18 V PMDC 18 V Ταχύτητα αλυσίδας, m/sec Βάρος...
 • Page 57 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Εκπομπές θορύβου Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A) Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L dB(A) Στάθμες ήχου Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A) Στάθμες κραδασμών Επίπεδα δονήσεων στις λαβές, μετρημένα κατά ISO 22867, m/s Σε...
 • Page 58 Αξεσουάρ Συνδυασμοί λάμας οδήγησης και αλυσίδας πριονιού Οι παρακάτω συνδυασμοί διαθέτουν έγκριση CE. Λάμα οδήγησης Αλυσίδα πριονιού Μήκος, αριθμός συνδέσμων Μήκος, ίντσες Βήμα, ίντσες Πάχος, mm Τύπος συστήματος μετάδοσης κίνησης 1/4" SP11G Ακόνισμα αλυσίδας πριονιού και χρήση Χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο οδηγό ακονίσματος για...
 • Page 59 Δήλωση Συμμόρφωσης Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Εμείς, η Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν: Περιγραφή Αλυσοπρίονο με μπαταρία και κλαδευτήρι με μακριά λαβή Μάρκα Husqvarna Τύπος / Μοντέλο Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Αναγνώριση...
 • Page 60 Άδειες © © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics Copyright 2009-2019 Arm Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς, αμέλειας, Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004, http://www.apache.org/ ελαττωματικής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης επισκευής licenses/ ή εάν η συσκευή αναρρόφησης είναι συνδεδεμένη σε ΟΡΟΙ...
 • Page 61 για να συμπεριληφθεί στο Έργο από τον κάτοχο παρούσας Άδειας χρήσης για το Έργο αυτό θα παύσουν των πνευματικών δικαιωμάτων ή από ένα άτομο ή να ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω μια Νομική οντότητα που έχει εξουσιοδοτηθεί για αγωγής.
 • Page 62: Table Of Contents

  Introduzione Descrizione del prodotto Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare sicurezza ed efficienza durante le attività. Rivolgersi al Il prodotto Husqvarna Aspire P5-P4A è un potatore a centro di assistenza per maggiori informazioni. batteria. Uso previsto Il prodotto Husqvarna Aspire PE5-P4A è un potatore ad asta a batteria con funzione telescopica.
 • Page 63 Dati tecnici alla pagina 79 nonché il prodotto. sull'etichetta. (Fig. 4) Per Aspire P5-P4A: Utilizzare protezioni (Fig. 18) Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non per gli occhi omologate. è un rifiuto domestico. Riciclarlo in una stazione di riciclaggio per apparecchiature (Fig.
 • Page 64: Sicurezza

  (Fig. 25) Utilizzare la batteria solo nei prodotti dei Produttore partner del sistema POWER FOR ALL. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Fig. 19) Trasformatore a prova di guasto. (Fig. 20) Utilizzare e conservare il caricabatteria solo in ambienti interni.
 • Page 65 Avvertenze generali di sicurezza • Se è inevitabile l'uso di un attrezzo elettrico in una ubicazione umida, utilizzare una fonte di dell'attrezzo elettrico alimentazione protetta con interruttore di circuito per guasto di messa a terra (GFCI). L'uso di un GFCI AVVERTENZA: Leggere riduce il rischio di scossa elettrica.
 • Page 66 valore totale dichiarato, a seconda delle modalità • Utilizzare i dispositivi esclusivamente con le batterie di impiego del dispositivo. Gli operatori devono specificate. L'utilizzo di altri pacchi batteria potrebbe identificare le misure di sicurezza necessarie per provocare lesioni e incendi. la protezione in base a una stima dell'esposizione •...
 • Page 67 Avvertenze di sicurezza generali relative alla dello svettatoio e provocare una scossa elettrica all'operatore. potatrice ad asta • Indossare una protezione per gli occhi Si Seguire tutte le istruzioni per rimuovere eventuali raccomanda di utilizzare l'abbigliamento protettivo residui, lo stoccaggio e la manutenzione della potatrice per orecchie, la testa, le mani, le gambe e i piedi.
 • Page 68 Togliere sempre le cuffie protettive • Per Aspire P5-P4A: impugnare il prodotto con la immediatamente all'arresto del prodotto. mano destra o sinistra. Tenere le mani e le altre parti •...
 • Page 69 • Se il prodotto viene azionato a temperature inferiori • Utilizzare stivali protettivi, o scarpe, con suole a -10°, il prodotto e la batteria devono essere riposti antiscivolo. in un luogo riscaldato per almeno 24 ore prima di (Fig. 33) metterlo in funzione.
 • Page 70 Se la catena non è correttamente lubrificata, il quando il fermo si trova nella posizione iniziale. rischio di usura della barra di guida, della catena e a) Per Aspire P5-P4A: (Fig. 37) del pignone di azionamento della catena aumenta. b) Per Aspire PE5-P4A: (Fig. 38) (Fig.
 • Page 71 adatto a un tipo di batteria può comportare un rischio può aumentare il rischio di danni alla batteria e di incendio se viene utilizzato con una batteria comportare un pericolo di incendio. diversa. Sicurezza del caricabatterie • La batteria in dotazione è parzialmente carica. Per assicurare la piena capacità...
 • Page 72: Montaggio Aspire Pe5-P4A

  • Per evitare rischi sulla sicurezza, qualora il cavo di Istruzioni di sicurezza per la alimentazione debba essere sostituito, rivolgersi a Husqvarna o ad un centro assistenza autorizzato manutenzione alla riparazione di utensili elettrici Husqvarna. • Prodotti venduti solo nel Regno Unito: Il prodotto è...
 • Page 73: Utilizzo

  (Fig. 51) • Appendere l'asta sul gancio come mostrato in figura. a) Per Aspire P5-P4A: (Fig. 49) (Fig. 52) b) Per Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) • Contattare la propria officina Husqvarna per informazioni sugli accessori per lo stoccaggio disponibili per il prodotto.
 • Page 74 La batteria deve entrare facilmente nel vano. In caso contrario, non è installata correttamente. AVVERTENZA: non azionare mai la a) Per Aspire P5-P4A: (Fig. 56) leva di comando se non si ha una visuale b) Per Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) completa sul gruppo di taglio.
 • Page 75: Manutenzione

  Manutenzione Introduzione prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione del prodotto. AVVERTENZA: Leggere AVVERTENZA: Rimuovere la batteria attentamente il capitolo sulla sicurezza prima di eseguire la manutenzione del prodotto. Programma di manutenzione Manutenzione Una volta a Giornaliera Una volta al mese settimana Pulire le parti esterne del prodotto con un panno asciutto.
 • Page 76 Controllare il collegamento tra la batteria e il caricabatterie. Accertarsi che il potatore non sia Un rivenditore Husqvarna autorizzato deve eseguire tutte gli danneggiato. Se danneggiato, sostituire il interventi di manutenzione sul potatore. potatore.
 • Page 77 Non riutilizzare l'olio per informazioni sulla lima e sulla dima di affilatura di scarico! L'olio di scarico è dannoso per le che Husqvarna consiglia per la catena della sega del persone, il prodotto e per l'ambiente. cliente. Olio della catena 2.
 • Page 78: Ricerca Guasti

  1. Controllare se la batteria presenta danni, ad esempio incrinature. Ricerca guasti Interfaccia utente Aspire P5-P4A Problema Possibili guasti Soluzione possibile Il LED verde di avvio La tensione della batteria è bassa.
 • Page 79: Trasporto E Rimessaggio

  è compresa tra 5 °C/41 °F e 40 °C/104 °F. • Caricare la batteria dal 30% al 50% prima di immagazzinarla per lunghi periodi. Dati tecnici Dati tecnici Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motore Tipo PMDC 18 V PMDC 18 V Velocità della catena, m/sec...
 • Page 80 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Peso Senza batteria, kg/lb 1,6/3,5 3,1/6,8 Emissioni di rumore Livello potenza acustica, misurato dB(A) Livello di potenza acustica, garantito L dB(A) Livelli di rumorosità Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore, dB(A) Livelli di vibrazioni Livelli di vibrazioni delle impugnature, misurati in base alla norma ISO 22867, m/s...
 • Page 81: Accessori

  Caricabatteria P4A 18-C70 Frequenza, Hz 50-60 Potenza, W Accessori Combinazioni di barra di guida e catena della sega Combinazioni omologate CE. Barra guida Catena Lunghezza, numero Larghezza della Lunghezza, pollici Partitura, pollici Tipo di maglie di scanalatura, mm trascinamento 1/4" SP11G Affilatura della catena e dima di Se non si conosce quale catena è...
 • Page 82: Dichiarazione Di Conformità

  Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto indicato: Descrizione Potatore e potatore ad asta a batteria Marchio Husqvarna Tipo / Modello Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A...
 • Page 83: Licenze

  Licenze © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 1. Definizioni. La garanzia non copre i difetti derivanti da normale Per "licenza" si intendono i termini e le condizioni usura, incuria, uso errato, riparazioni non autorizzate per l'uso, la riproduzione e la distribuzione definiti o collegamento dell'apparecchio di aspirazione a una dalle sezioni da 1 a 9 del presente documento.
 • Page 84 Per "collaboratore" si intende il concessore della licenza in almeno una delle seguenti posizioni: in un file e qualsiasi persona fisica o entità giuridica per conto di testo AVVISO distribuito come parte delle opere della quale il concessore della licenza ha ricevuto un derivate;...
 • Page 85: Einleitung

  Lizenzen..............107 Fehlerbehebung............102 Einleitung Produktbeschreibung Verwendungszweck Das Produkt Husqvarna Aspire P5-P4A ist ein Akku- Verwenden Sie das Gerät zum Schneiden von Ästen Entaster. und Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Aufgaben. Das Produkt Husqvarna Aspire PE5-P4A ist ein Akku- Hochentaster mit Teleskopfunktion.
 • Page 86 Drehen Sie den Knopf nach links, um mit den Anweisungen vertraut, bevor Sie ihn zu lösen, und nach rechts, um ihn das Gerät verwenden. festzuziehen. (Abb. 4) Für Aspire P5-P4A: Tragen Sie einen (Abb. 15) Dieses Gerät entspricht den geltenden zugelassenen Augenschutz. EU-Richtlinien. (Abb. 5) Für Aspire PE5-P4A: Tragen Sie dort,...
 • Page 87: Sicherheit

  (Abb. 19) Störungsfreier Transformator. Hersteller (Abb. 20) Das Akkuladegerät darf nur in geschlossenen Räumen benutzt und Husqvarna AB aufbewahrt werden. SE-561 82, Huskvarna, Sweden Sicherheit Sicherheitsdefinitionen Hinweis: Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für spätere Referenzzwecke auf. Der Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise...
 • Page 88 • Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten an die Stromversorgung und/oder den Akku Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen, anschließen oder es hochheben oder herumtragen. Herden oder Kühlschränken. Bei Körperkontakt Durch Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit mit geerdeten Gegenständen besteht ein erhöhtes dem Finger am Schalter und das Einstecken Stromschlagrisiko.
 • Page 89 Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile • Unter missbräuchlichen Bedingungen kann austauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen. Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen Sie Kontakt damit. Bei versehentlichem Hautkontakt verhindern den unbeabsichtigten Start des sofort mit Wasser abspülen. Sollten Ihre Augen Elektrowerkzeugs.
 • Page 90 Strom gesetzt und der Anwender einem elektrischen • Erstanwendern empfehlen wir mit Nachdruck, das Schlag ausgesetzt werden. Sägen von Holzklötzen auf einem Sägebock oder einem Gestell zu üben. • Tragen Sie einen Augenschutz. Weitere Schutzausrüstung für das Gehör sowie Kopf, Hände, Allgemeine Sicherheitshinweise für Beine und Füße wird empfohlen.
 • Page 91 Geräts zu tragen und den Umgang zu erleichtern. Körperteilen, Gefühlsverlust, Jucken, Stechen, Schmerzen, Verlust oder Beeinträchtigung der • Für Aspire P5-P4A: Halten Sie das Gerät mit der normalen Körperkraft, Veränderungen der Hautfarbe rechten oder linken Hand. Halten Sie Hände und oder der Haut. Diese Beschwerden treten andere Körperteile von der Sägekette fern.
 • Page 92 • Für Aspire PE5-P4A: Halten Sie das Gerät stets von Ihrem Händler bei der Auswahl der richtigen mit beiden Händen. Halten Sie das Gerät auf der Ausrüstung unterstützen. rechten Seite des Körpers. • Tragen Sie einen Helm, wenn Ihnen Gegenstände auf den Kopf fallen könnten.
 • Page 93 Sägekette eine Wartung durchführen oder sie verwenden. Eine Sägekette, die sich nicht bewegt, kann auch zu Verletzungen führen. So prüfen Sie die Benutzeroberfläche Aspire P5-P4A • Sorgen Sie dafür, dass die Schneidezähne gut Die grünen LEDs (A) zeigen den Ladezustand an. Die geschärft sind.
 • Page 94 Sicherer Umgang mit Akkus • Wenn der Akku beschädigt wird, kann Flüssigkeit austreten und sich auf Oberflächen in der Nähe verteilen. Überprüfen Sie die betroffenen Teile. WARNUNG: Lesen Sie alle Reinigen Sie diese Teile, oder ersetzen Sie sie bei Sicherheitshinweise und allgemeinen Bedarf.
 • Page 95 • Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, muss Geräts, ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wenn nach Durchführung der Wartungsarbeiten der Austausch des Netzkabels von Husqvarna oder einem Kundendienstzentrum durchgeführt nicht alle in dieser Bedienungsanleitung werden, das zur Reparatur von Husqvarna beschriebenen Prüfungen mit positivem Ergebnis Elektrowerkzeugen autorisiert ist.
 • Page 96: Montage Aspire Pe5-P4A

  Schrauben für Ihren Wandtyp 2. Ziehen Sie den Knopf (C) an. geeignet sind. Hinweis: Wenn der Entaster am Teleskopschaft a) Für Aspire P5-P4A: (Abb. 49) befestigt ist, wird die Benutzeroberfläche des b) Für Aspire PE5-P4A: (Abb. 50) Entasters getrennt. •...
 • Page 97 LED für den Akkuzustand am Ladegerät anderenfalls ist er nicht korrekt eingesetzt. Die rote LED (A) und die grüne LED (B) am Ladegerät a) Für Aspire P5-P4A: (Abb. 56) So laden Sie den zeigen den Akkuzustand an. Siehe b) Für Aspire PE5-P4A: (Abb. 57) Akku auf Seite 97 .
 • Page 98: Wartung

  von Hochspannungsfreileitungen arbeiten. • Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand Herabfallende Äste können zu haben und beim Arbeiten nicht durch Äste, Steine Kurzschlüssen führen. und Bäume behindert werden. WARNUNG: Betätigen Sie niemals • Stellen Sie sich möglichst so hin, dass Sie den Schnitt im rechten Winkel zum Ast machen können.
 • Page 99 Akku und dem Akkuladegerät prüfen. Achten Sie darauf, dass der Entaster Alle Wartungsarbeiten am Entaster müssen von einem autorisierten unbeschädigt ist. Ersetzen Sie den Entaster Husqvarna-Händler durchgeführt werden. bei Beschädigung. Prüfen Sie den Verschleiß des Ersetzen Sie das Kettenantriebsrad nach ca. 20 Betriebsstunden Kettenantriebsrads.
 • Page 100 Führungsschienen und Sägeketten mit den von Husqvarna empfohlenen Kombinationen von weitere Informationen dazu zu erhalten, welche Feile und Lehre Husqvarna für Ihre Sägekette empfiehlt. Führungsschienen und Sägeketten aus. Dies ist notwendig, damit die Sicherheitsfunktionen des Geräts 2. Wenden Sie die Feilenlehre richtig auf das ordnungsgemäß...
 • Page 101 3. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel des Sommer- oder kalten Wintertemperaturen. Akkuladegeräts nicht beschädigt ist und dass keine • Verwenden Sie Husqvarna-Kettenöl für eine Risse vorhanden sind. maximale Sägekettenlebensdauer und eine minimale Umweltbelastung. Wenn kein Husqvarna- Sägekettenöl verfügbar ist, verwenden Sie ein Standard-Sägekettenöl.
 • Page 102: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Benutzeroberfläche Aspire P5-P4A Problem Mögliche Fehler Mögliche Abhilfe Grüne Start-LED Zu geringe Akkuspannung. Laden Sie den Akku auf. blinkt. Rote Fehler-LED Überlastung. Die Schneidausrüstung ist blockiert. Halten blinkt. Sie das Gerät an. Entfernen Sie den Akku. Reinigen Sie die Schneidausrüstung von unerwünschten Materialien.
 • Page 103: Transport Und Lagerung

  Das Symbol ist auf dem Gerät oder der • Das Ladegerät darf nur verwendet werden, wenn Verpackung des Geräts zu finden. die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C/41 °F und 40 °C/104 °F liegt. Technische Angaben Technical data Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18 V PMDC 18 V Kettengeschwindigkeit, m/s Gewicht Ohne Akku, in kg/lb...
 • Page 104 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Geräuschemissionen Schallleistungspegel, gemessen dB (A) Schallleistungspegel, garantiert L dB (A) Schallpegel Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A) Vibrationspegel Vibrationspegel an den Griffen, gemessen nach ISO 22867, m/s Zusammengeschoben, vorderer Handgriff/hinterer Griff – 0,5/0,5 Verlängert, vorderer Handgriff/hinterer Handgriff –...
 • Page 105: Zubehör

  Zubehör Führungsschienen-/ Sägekettenkombinationen Untenstehende Kombinationen haben die CE- Typenzulassung. Führungsschiene Sägekette Länge, Anzahl Länge, Zoll Teilung, Zoll Tiefenbegrenzer, mm Treibglieder 1/4 Zoll SP11G Schärflehre zum Feilen der Sägekette Lassen Sie sich von Ihrem Servicehändler beraten, wenn Sie nicht wissen, welche Sägekette in Ihrem Gerät Verwenden Sie die empfohlene Schärflehre, um die verbaut ist.
 • Page 106: Konformitätserklärung

  Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät: Beschreibung Akkubetriebener Entaster und Hochentaster Marke Husqvarna Typ/Modell Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifizierung Seriennummern ab 2022 die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:...
 • Page 107: Lizenzen

  Lizenzen © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics Version 2.0, Januar 2004 http://www.apache.org/ licenses/ Die Garantie deckt keine Schäden, die sich aus normalem Verschleiß, Fahrlässigkeit, unzulässigem GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG, Einsatz, unbefugten Reparaturen oder Anschluss der VERVIELFÄLTIGUNG UND VERBREITUNG Ansaugvorrichtung an eine falsche Spannung ergeben. 1.
 • Page 108 einer natürlichen oder juristischen Person, die zur • Sie müssen allen anderen Empfängern des Werks Einreichung im Namen des Urheberrechtsinhabers oder abgeleiteter Werke eine Kopie dieser Lizenz berechtigt ist, absichtlich bei dem Lizenzgeber überlassen und zur Aufnahme in das Werk eingereicht wird. Im •...
 • Page 109: Introduction

  Dépannage..............125 Introduction Description du produit Utilisation prévue Le produit Husqvarna Aspire P5-P4A est une élagueuse Utilisez le produit pour couper les branches et les à batterie. rameaux. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux. Le produit Husqvarna Aspire PE5-P4A est une Guide rapide élagueuse sur perche à...
 • Page 110 (Fig. 4) Pour le modèle Aspire P5-P4A : techniques à la page Caractéristiques Utilisez des protections pour les yeux techniques à la page 127 et sur l'étiquette.
 • Page 111: Sécurité

  Fabricant système POWER FOR ALL. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Fig. 19) Transformateur à sécurité intégrée. Sécurité Définitions de sécurité proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.
 • Page 112 extérieur. L'utilisation d'un cordon d'alimentation Remarque: Symbole utilisé pour donner des pour usage extérieur réduit le risque d'électrocution. informations supplémentaires pour une situation • Si l'outil électrique doit être mis sous tension dans donnée. un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur-détecteur de fuite à...
 • Page 113 • La connaissance des outils, acquise par l'usage manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des fréquent de ces derniers, ne doit pas vous dispenser situations inattendues. d'être prudent et d'appliquer les principes de Utilisation et entretien d'un outil à batterie sécurité.
 • Page 114 • Tenez toujours l'élagueuse sur perche des deux situées à proximité peuvent subir des blessures mains, la main droite sur la poignée arrière, la graves pendant l'abattage d'un arbre. gauche sur la poignée avant. N'inversez pas cette • Cette élagueuse sur perche n'est pas destinée à position, même si vous êtes gaucher, le risque de l'abattage des arbres.L'utilisation d'une élagueuse blessure serait plus élevé.
 • Page 115 • Une exposition excessive aux vibrations peut • Pour le modèle Aspire P5-P4A : tenez le produit entraîner des troubles circulatoires ou nerveux chez avec votre main droite ou gauche. Maintenez les les personnes souffrant de problèmes de circulation.
 • Page 116 • Avant de retirer tout matériau indésirable du produit, du port de lunettes de protection homologuées. Les arrêtez le moteur et assurez-vous que la chaîne ne lunettes de protection doivent être conformes aux tourne pas. normes ANSI Z87.1 (États-Unis) ou EN 166 (pays de l'UE).
 • Page 117 Entretenez régulièrement l'équipement de coupe lorsque son blocage est en position initiale. et veillez à ce qu'il reste correctement lubrifié. a) Pour le modèle Aspire P5-P4A : (Fig. 37) Lubrifiez la chaîne avant chaque opération. Si la b) Pour le modèle Aspire PE5-P4A : (Fig. 38) chaîne n'est pas correctement lubrifiée, le risque...
 • Page 118 • Utilisez la batterie rechargeable uniquement dans • N'entretenez jamais des batteries endommagées. les produits des partenaires du système POWER L'entretien des batteries doit être effectué FOR ALL. Les batteries rechargeables 18 V portant uniquement par le fabricant ou des fournisseurs de l'étiquette POWER FOR ALL sont entièrement services agréés.
 • Page 119: Montage Aspire Pe5-P4A

  Si le cordon d'alimentation électrique doit être d'utilisation. Adressez-vous à votre revendeur pour remplacé, cette intervention doit être effectuée par toute opération de maintenance et d'entretien de Husqvarna ou par un centre de service client plus grande ampleur. autorisé à réparer les outils électriques Husqvarna •...
 • Page 120: Utilisation

  Réglage de la longueur de l'arbre a) Pour le modèle Aspire P5-P4A : (Fig. 49) télescopique b) Pour le modèle Aspire PE5-P4A : (Fig. 50) 1. Desserrer la poignée à vis sur l'arbre (A). (Fig. 48) •...
 • Page 121 État de la batterie a) Pour le modèle Aspire P5-P4A : (Fig. 56) b) Pour le modèle Aspire PE5-P4A : (Fig. 57) La LED verte clignote La batterie se charge.
 • Page 122: Entretien

  Arrêt du produit Aspire P5-P4A • Effectuez une première coupe sur la partie inférieure de la branche avant de la couper en travers. Cela 1. Relâchez la gâchette de puissance. évite de déchirer l'écorce, ce qui pourrait entraîner une guérison lente et causer des dommages 2.
 • Page 123 Contrôlez les connexions entre la batterie et le produit. Contrôlez la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie. Assurez-vous que l'élagueuse n'est pas Adressez-vous à votre revendeur Husqvarna agréé pour toute endommagée. Remplacez l'élagueuse si elle opération d'entretien sur l'élagueuse. est endommagée.
 • Page 124 Reportez-vous à la section chaîne et donc de blessures graves, voire Accessoires à la page 128 pour plus d'informations mortelles. sur la lime et la jauge de profondeur recommandées par Husqvarna pour votre chaîne. 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 125: Dépannage

  état de propreté. dommages causés à l'environnement au minimum. Si l'huile de chaîne Husqvarna n'est pas disponible, 3. Assurez-vous que les bornes de la batterie et le utilisez une huile de chaîne standard.
 • Page 126: Transport Et Stockage

  Recherche de pannes sur le chargeur de batterie LED sur le chargeur Cause Solution de batterie La LED verte est La batterie n'est pas Retirez la batterie du chargeur et réinstallez-la dans le allumée et la LED correctement installée dans le chargeur de batterie.
 • Page 127: Caractéristiques Techniques

  Le symbole ci-dessous indique que le produit ne fait pas partie des ordures ménagères. Déposez-le dans Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Moteur Type PMDC 18 V PMDC 18 V Vitesse de chaîne, m/s...
 • Page 128: Accessoires

  Batteries homologuées il est recommandé d'utiliser des batteries d'au moins 4,0 Ah. Ce produit peut être utilisé avec toutes les batteries POWER FOR ALL. Pour des performances optimales, Batterie P4A 18-B45 P4A 18-B72 Type Lithium-ion Lithium-ion Capacité de la batterie, Ah Tension nominale, V Poids, kg 0,35 0,65...
 • Page 129: Déclaration De Conformité

  Déclaration de conformité Déclaration de conformité UE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit : Description Élagueuse à batterie et perche Marque Husqvarna Type/Modèle Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identification Les numéros de série à partir de 2022 et ultérieurs est entièrement conforme à...
 • Page 130: Licences

  Licences © Copyright  2012-2020 STMicroelectronics 1. Définitions. La garantie ne couvre pas les défauts résultant de « Licence » désigne les conditions générales l'usure normale, de la négligence, d'une utilisation d'utilisation, de reproduction et de distribution telles que inappropriée, de la réparation non autorisée ou du définies par les sections 1 à 9 du présent document.
 • Page 131 désignées par écrit par le détenteur du droit d'auteur Dérivée que vous distribuez doit alors inclure une par la mention « Ne constitue pas une contribution ». copie lisible des mentions d'attribution contenus « Contributeur » désigne le Concédant et toute dans ce fichier MENTION, à l'exclusion des personne physique ou entité...
 • Page 132 Vergunningen............. 153 Probleemoplossing............. 147 Inleiding Productbeschrijving Gebruik Het product Husqvarna Aspire P5-P4A is een accu- Gebruik het product voor het snoeien van takken en snoeizaag. twijgen. Gebruik het product niet voor andere taken. Het product Husqvarna Aspire PE5-P4A is een accu- Snelgids stoksnoeizaag met telescoopfunctie.
 • Page 133 (Fig. 15) Het product voldoet aan de geldende EU- richtlijnen. (Fig. 4) Voor Aspire P5-P4A: Gebruik goedgekeurde oogbescherming. (Fig. 16) Dit product voldoet aan de geldende VK- regelgeving. (Fig. 5) Voor Aspire PE5-P4A: Gebruik een veiligheidshelm op locaties waar (Fig.
 • Page 134 (Fig. 19) Faalveilige transformator. Fabrikant (Fig. 20) Bewaar en gebruik de acculader alleen Husqvarna AB binnen. SE-561 82, Huskvarna, Sweden Veiligheid Veiligheidsdefinities Let op: Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor later gebruik.
 • Page 135 elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het betere controle over het apparaat in onverwachte risico op elektrische schokken. situaties. • Gebruik het snoer niet voor oneigenlijke doeleinden. • Draag geschikte kleding. Draag geen losse Gebruik het snoer nooit om het elektrische apparaat kleding of sieraden.
 • Page 136 Service u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische apparaten. • Laat uw elektrische apparaat repareren door een • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed gekwalificeerde monteur en gebruik uitsluitend onderhouden snijgereedschappen met scherpe identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor snijranden zullen minder gauw vastlopen en zijn dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap eenvoudiger onder controle te houden.
 • Page 137 • Draag de stoksnoeischaar bij de voorste handgreep, • Controleer het product vóór gebruik. Zie met de stoksnoeischaar uitgeschakeld en uit de Veiligheidsvoorzieningen op het product op pagina 139 en Onderhoud op pagina 144 . Gebruik nooit buurt van uw lichaam. Als u de stoksnoeischaar vervoert of opbergt, moet u altijd de afdekking over een defect product.
 • Page 138 • Voor Aspire P5-P4A: Houd het product vast met • Overmatige blootstelling aan trillingen kan leiden tot uw rechter- of linkerhand. Houd handen en alle bloedvat- en zenuwbeschadigingen bij personen met lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting.
 • Page 139 Draag een broek met zaagbescherming. • Gebruik kleding van stevige stof. Gebruik altijd een De gebruikersinterface controleren Aspire P5-P4A zware lange broek en lange mouwen. Gebruik geen De groene leds (A) tonen de laadstatus. De groene leds loszittende kleding die gemakkelijk kan blijven haken geven ook aan dat het product is ingeschakeld.
 • Page 140 (Fig. 46) a) Voor Aspire P5-P4A: (Fig. 37) Veiligheid bij accu's b) Voor Aspire PE5-P4A: (Fig. 38) 3. Duw de vergrendeling voedingsschakelaar aan een...
 • Page 141 Om veiligheidsgevaren te voorkomen, moet Lees alle de voedingskabel worden vervangen. Dit moet veiligheidswaarschuwingen en algemene worden uitgevoerd door Husqvarna of een instructies. Het niet opvolgen van de klantenservicecentrum dat bevoegd is om elektrisch veiligheidswaarschuwingen en algemene gereedschap van Husqvarna te repareren.
 • Page 142 Als de snoeizaag op de telescopische wand. steel is aangebracht, wordt de gebruikersinterface van de snoeizaag gedeactiveerd. a) Voor Aspire P5-P4A: (Fig. 49) b) Voor Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) De lengte van de telescopische steel • Neem contact op met uw Husqvarna-...
 • Page 143 Het product aan de haak hangen • Hang de stoksnoeizaag aan de haak zoals afgebeeld. (Fig. 52) • Hang de snoeizaag aan de haak zoals afgebeeld. (Fig. 51) Werking De werking controleren voordat u het 3. De accu is volledig opgeladen als de groene led op de acculader is ingeschakeld.
 • Page 144 ⅓ van de dikte van de tak om vastlopen te voorkomen. Laat de ketting a) Voor Aspire P5-P4A: (Fig. 56) lopen terwijl u de snijuitrusting van de tak verwijdert b) Voor Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) om vastlopen te voorkomen.
 • Page 145 Controleer de verbindingen tussen de accu en het product. Controleer de verbinding tussen de accu en de acculader. Controleer of de snoeizaag niet beschadigd Een erkende Husqvarna-dealer moet alle is. Vervang de snoeizaag als deze onderhoudswerkzaamheden aan de snoeizaag uitvoeren. beschadigd is.
 • Page 146 Als het zaagblad of de zaagketting versleten of beschadigd is, moet u deze vervangen door een door 2. Plaats de vijlmal correct op de zaagtand. Raadpleeg Husqvarna aanbevolen combinatie van zaagblad en de instructies die bij de vijlmal worden meegeleverd. zaagketting. Zo blijven de veiligheidsfuncties van het 3.
 • Page 147 Draai de zaagketting zo voor behoud van het milieu. Als Husqvarna- strak mogelijk, maar het moet mogelijk zijn om de zaagkettingolie niet beschikbaar is, gebruik dan een zaagketting met de hand rond te draaien.
 • Page 148 Probleem Mogelijke fouten Mogelijke oplossing Rode fout-led Overbelasting. De snijuitrusting is geblokkeerd. Schakel het knippert. product uit. Verwijder de accu. Verwijder ongewenste materialen uit de snijuitrusting. Maak de ketting los. Temperatuurafwijking. Laat het product afkoelen. De activeringsschakelaar en de startknop Laat de activeringsschakelaar los en druk op worden tegelijkertijd ingedrukt.
 • Page 149 • Gebruik de transportbescherming op het product om letsel bij personen of schade aan het product tijdens vervoer en opslag te voorkomen. Technische gegevens Technische gegevens Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Type PMDC 18V PMDC 18V Kettingsnelheid, m/s...
 • Page 150 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Trillingsniveaus in de handgrepen, gemeten volgens ISO 22867, m/s Ingeklapt, voorhandgreep/achterhandgreep – 0,5/0,5 Uitgeklapt, voorhandgreep/achterhandgreep – 0,3/0,3 Handgreep/extra handgreep 0,8/0,4 – Goedgekeurde accu's aanbevolen om accu's met een minimum van 4,0 Ah te gebruiken. Dit product kan met alle POWER FOR ALL accu's worden gebruikt.
 • Page 151 (Fig. 86) (Fig. 90) (Fig. 85) (Fig. 87) (Fig. 88) (Fig. 89) (Fig. 91) mm/inch mm/inch SP11G 3,5/9/64 60° 30° 0° 0,4/0,016 5299371-01 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 152 Verklaring van overeenstemming EU-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het product: Beschrijving Accu-aangedreven snoeizaag en stoksnoeizaag Merk Husqvarna Type / model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identificatie Serienummers vanaf 2022 en verder...
 • Page 153 Vergunningen © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 1. Definities. De garantie geldt niet voor defecten die het gevolg Met 'licentie' wordt de algemene voorwaarden, zijn van normale slijtage, onachtzaamheid, onjuist reproductie en verspreiding zoals gedefinieerd in gebruik, onbevoegde reparatie of het aansluiten van het secties 1 t/m 9 van dit document, bedoeld.
 • Page 154 en verbeteren van het werk, maar exclusief de afgeleide werken die u distribueert een leesbare communicatie die gemarkeerd of op een andere manier kopie van de toekenningsvermeldingen in een schriftelijk door de auteursrechthebbende als 'geen dergelijk VERMELDING-bestand bevatten, exclusief bijdrage' wordt aangeduid. Met 'bijdrager' wordt de vermeldingen die geen betrekking hebben op een licentiegever en elke individuele of juridische entiteit van deel van de afgeleide werken en deze moet zich op...
 • Page 155 Depanarea..............170 Introducere Descrierea produsului Domeniul de utilizare Produsul Husqvarna Aspire P5-P4A este un dispozitiv Utilizați produsul pentru a tăia ramurile și crengile. Nu pentru tăierea crengilor pe baterie. utilizați produsul pentru alte sarcini. Produsul Husqvarna Aspire PE5-P4A este un dispozitiv Ghid rapid telescopic pentru tăierea crengilor pe baterie și cu...
 • Page 156 Regatul Unit. înainte de a utiliza produsul. (Fig. 17) Etichetă privind emisiile de zgomot (Fig. 4) Pentru Aspire P5-P4A: Utilizați ochelari de în mediu, conform directivelor și protecție omologați. reglementărilor din UE și Regatul Unit și legislației din New South Wales (Fig.
 • Page 157 Europa) omologat sau de o autoritate omologată; (Fig. 25) Utilizați bateria numai Producător în produse de la partenerii Sistemului Husqvarna AB POWER FOR ALL. SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Fig. 19) Transformator autoprotejat. (Fig. 20) Utilizați și păstrați încărcătorul de baterie numai în interior.
 • Page 158 • Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în condiții de umezeală. Apa care pătrunde într-o mișcare. unealtă electrică va spori pericolul de electrocutare. • Dacă dispozitivele sunt dotate cu racorduri la •...
 • Page 159 pentru care sunt destinate poate duce la apariția de Înainte de a porni dispozitivul de tăiere a crengilor, situații periculoase. asigurați-vă că lanțul de ferăstrău al acestuia nu atinge niciun obiect. Un moment de neatenție în • Mențineți mânerele și suprafețele de prindere timpul operării dispozitivelor de tăiere a crengilor uscate, curate, fără...
 • Page 160 • Mențineți mânerele uscate, curate, fără ulei și • Păstrați produsul într-o zonă restricționată pentru unsoare. Mânerele cu grăsime sau ulei devin a preveni accesul copiilor sau al persoanelor alunecoase, conducând la pierderea controlului. neautorizate. • Nu încercați să doborâți un copac până când nu ați •...
 • Page 161 Utilizați o cască dacă există riscul de a cădea și pentru a face manevrarea acestuia mai ușoară. obiecte pe dvs. • Pentru Aspire P5-P4A: Țineți produsul cu mâna dreaptă sau stângă. Țineți mâinile și alte părți ale (Fig. 29) corpului departe de lanțul ferăstrăului.
 • Page 162 • Utilizați cizme sau pantofi de protecție cu tălpi anti- alunecare. Pentru a verifica interfața cu utilizatorul Aspire P5-P4A (Fig. 33) LED-urile verzi (A) indică starea de încărcare. LED-urile • Purtați pantaloni pentru protecție împotriva verzi arată...
 • Page 163 • Utilizați numai combinații de șină de ghidaj/lanț • Respectați recomandările privind bateriile din de ferăstrău și echipamente de ascuțire aprobate. manualul de utilizare al produsului dvs. Numai în Între ț inerea la pagina 167 pentru Consultați acest fel bateria reîncărcabilă și produsul pot fi instrucțiuni.
 • Page 164 • Pentru a evita pericolele de siguranță, dacă este Siguranța încărcătorului bateriei necesară înlocuirea cablului de alimentare, acest lucru trebuie făcut de către Husqvarna sau de către AVERTISMENT: Citiți toate un centru de service pentru clienți autorizat să repare uneltele electrice Husqvarna.
 • Page 165 Asigurați-vă că șuruburile telescopic; în caz contrar, nu este instalat corect. sunt aplicabile pentru tipul peretelui dvs. (Fig. 47) 2. Strângeți butonul (C). a) Pentru Aspire P5-P4A: (Fig. 49) b) Pentru Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) Nota: Când dispozitivul pentru tăierea crengilor •...
 • Page 166 Bateria trebuie să se deplaseze ușor în suport, în alimentare. caz contrar, nu este instalată corect. 5. Scoateți bateria din încărcător. a) Pentru Aspire P5-P4A: (Fig. 56) b) Pentru Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) LED-ul de stare a bateriei de pe încărcătorul de baterii 3.
 • Page 167 • Ori de câte ori este posibil, poziționați-vă în așa fel Oprirea produsului Aspire P5-P4A încât să puteți efectua tăietura în unghi drept pe creangă. (Fig. 60) 1. Eliberați întrerupătorul. • Tăiați crengile mari în secțiuni, astfel încât să aveți 2.
 • Page 168 Verificați legăturile dintre baterie și încărcătorul bateriei. Asigurați-vă că dispozitivul pentru tăierea crengilor nu este deteriorat. Înlocuiți Un distribuitor Husqvarna aprobat trebuie să efectueze toate dispozitivul pentru tăierea crengilor dacă este activitățile de service pentru dispozitivul pentru tăierea crengilor. deteriorat.
 • Page 169 și calibrorul filei pe care vi le recomandă sau deteriorat cu combinația de șină de ghidaj și lanț Husqvarna pentru lanțul dvs. de ferăstrău. de ferăstrău recomandată de Husqvarna. Acest lucru este necesar pentru a menține funcțiile de siguranță a 2. Aplicați matrița corect pe freză. Consultați Accesorii la pagina 173 , pentru o produsului.
 • Page 170 4. Curățați cu o perie suprafața interioară a capacul de • Utilizați uleiul pentru lanț Husqvarna pentru o durată protecție. de viață maximă a lanțului de ferăstrău și pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. Dacă...
 • Page 171 Problemă Erori posibile Soluție posibilă LED-ul verde și LED- Bateria este descărcată. Încărcați bateria. ul roșu luminează Bateria este deteriorată. Discutați cu agentul dvs. de service. intermitent în mod alternativ. Depanarea încărcătorului de baterii LED-ul de pe Cauză Soluție încărcătorul de baterii LED-ul verde este Bateria este instalată...
 • Page 172 și a produsului Simbolul de mai jos înseamnă că produsul nu poate fi tratat ca reziduu menajer. Reciclați-l la un centru de Date tehnice Date tehnice Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18 V PMDC 18 V Viteza lanțului, m/s Greutate Fără...
 • Page 173 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Strâns, mâner față / mâner spate – 0,5/0,5 Extins, mâner față / mâner spate – 0,3/0,3 Mâner principal / mâner auxiliar 0,8/0,4 – Baterii aprobate Acest produs poate fi folosit cu toate bateriile POWER FOR ALL. Pentru cele mai bune performanțe, se recomandă...
 • Page 174 (Fig. 86) (Fig. 90) (Fig. 85) (Fig. 87) (Fig. 88) (Fig. 89) (Fig. 91) mm/in mm/in SP11G 3,5 / 9/64 60° 30° 0° 0,4/0,016 5299371-01 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 175 Declarație de conformitate Declarație de conformitate UE Noi, Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Suedia, tel.: +46-36-146500, declarăm pe propria răspundere, că produsul: Descriere Dispozitiv pentru tăierea crengilor simplu și telescopic pe baterie Marcă Husqvarna Tip/Model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identificare Numere de serie începând cu 2022 și ulterior...
 • Page 176 Licențe © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics „Licență” înseamnă termenii și condițiile de utilizare, reproducere și distribuire, după cum sunt definite în Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate în urma uzurii secțiunile 1-9 din prezentul document. „Licențiator” normale, neglijenței, utilizării defectuoase, reparațiilor înseamnă proprietarul drepturilor de autor sau entitatea neautorizate sau în urma conectării echipamentului de autorizată...
 • Page 177 primit o Contribuție și care a fost ulterior încorporată în Lucrările derivative; sau, într-un afișaj generat de Lucrare. Lucrările derivative, dacă și oriunde apar în mod normal astfel de notificări ale terților. Conținutul 2. Acordarea licenței de drepturi de autor. fișierului NOTIFICARE are doar scop informativ și nu modifică...
 • Page 178: Introducción

  daune directe, indirecte, speciale, accidentale, sau pe taxă pentru acceptarea obligațiilor și/sau drepturilor de cale de consecință, de orice natură, care rezultă din asistență, garanție, despăgubire sau alte obligații și/sau această licență sau din utilizarea sau incapacitatea de drepturi de răspundere în conformitate cu prezenta a utiliza lucrarea (inclusiv, dar fără...
 • Page 179 (Fig. 15) El producto cumple con las directivas (Fig. 4) Para Aspire P5-P4A: Utilice protección vigentes de la UE. ocular homologada. (Fig. 16) Este producto cumple con las directivas (Fig. 5) Para Aspire PE5-P4A: Utilice un casco del Reino Unido vigentes.
 • Page 180: Seguridad

  POWER Fabricante FOR ALL. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Fig. 19) Transformador a prueba de fallos. (Fig. 20) Utilice y guarde el cargador de baterías únicamente en interiores.
 • Page 181 y neveras. Si su cuerpo está en contacto con el permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en suelo, existe un mayor riesgo de descarga eléctrica. situaciones imprevistas. • No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia • Utilice la ropa adecuada. No utilice nunca ropa o a ambientes húmedos.
 • Page 182 probabilidades de trabarse y son más fáciles de • No revise baterías dañadas. La revisión de las controlar. baterías solo debe realizarla el fabricante o proveedores de servicios autorizados. • Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles, etc., según se indica en estas instrucciones, Advertencias de seguridad de la podadora de teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la pértiga - Seguridad personal...
 • Page 183 contacto accidental con la cadena de sierra en No utilice un producto defectuoso. Lleve a cabo funcionamiento. las comprobaciones de seguridad y siga las instrucciones de mantenimiento y servicio descritas • Corte únicamente madera. No utilice la podadora en este manual. de pértiga con otros fines.
 • Page 184 • Para Aspire P5-P4A: Sujete el producto con la mano patologías circulatorias. Acuda a un médico si derecha o izquierda. Mantenga las manos y otras nota síntomas que puedan relacionarse con la partes del cuerpo alejadas de la cadena de sierra.
 • Page 185 (Fig. 33) • Utilice pantalones con protección anticorte. Comprobación de la interfaz de usuario Aspire P5-P4A • Use indumentaria de material resistente. Use Los indicadores LED verdes (A) muestran el estado siempre pantalones largos y gruesos, y mangas de la carga.
 • Page 186 ADVERTENCIA: Lea tanto las a) Para Aspire P5-P4A: (Fig. 41) instrucciones de seguridad como las b) Para Aspire PE5-P4A: (Fig. 42) generales. No atender a estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas,...
 • Page 187 Si es necesario sustituir el cable de alimentación, para evitar riesgos de seguridad esta operación instrucciones de seguridad como las deberá realizarla Husqvarna o un centro de atención generales. No atender a estas instrucciones al cliente autorizado para reparar las herramientas puede provocar descargas eléctricas,...
 • Page 188: Montaje Del Modelo Aspire Pe5-P4A

  2. Apriete el tornillo de pulgar (C). Nota: a) Para Aspire P5-P4A: (Fig. 49) Cuando la podadora está fijada al tubo b) Para Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) telescópico, la interfaz de usuario de la podadora se •...
 • Page 189: Funcionamiento

  Funcionamiento Prueba de funcionamiento antes de 4. Desenchufe el cargador de batería de la red eléctrica. utilizar el producto 1. Examine la toma de aire en busca de suciedad PRECAUCIÓN: No tire del cable y daños. Elimine la suciedad y los desechos del de alimentación.
 • Page 190: Mantenimiento

  Esto evitará que se desgarre la corteza, lo que provocaría una cicatrización lenta a) Para Aspire P5-P4A: (Fig. 56) y causaría daños irreversibles al árbol. El corte no b) Para Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) debe superar ⅓ del grosor de la rama para evitar 3.
 • Page 191 Asegúrese de que la podadora no esté Todo el mantenimiento y las reparaciones de la podadora deben ser dañada. Sustituya la podadora si está realizados por un distribuidor Husqvarna autorizado. dañada. Examine el desgaste del piñón de arrastre Sustituya el piñón de arrastre de la cadena después de de la cadena.
 • Page 192 Consulte por una combinación de espada y cadena de sierra obtener información sobre la lima y el calibrador que recomendada por Husqvarna. Esto es necesario para Husqvarna recomienda para su cadena de sierra. conservar los niveles de seguridad del producto.
 • Page 193 ADVERTENCIA: Una cadena de medioambiente. Si el aceite para cadena de sierra sierra sin la tensión correcta podría soltarse Husqvarna no está disponible, utilice un aceite para de la espada y causar lesiones graves o la cadena estándar. muerte. •...
 • Page 194: Resolución De Problemas

  Resolución de problemas Interfaz de usuario Aspire P5-P4A Problema Posibles errores Solución posible El LED verde de Tensión de la batería baja. Cargue la batería. activación parpadea. El LED rojo de error Sobrecarga. El equipo de corte se ha atascado. Apague parpadea.
 • Page 195: Transporte Y Almacenamiento

  40 °C (104 °F). • Cargue la batería entre el 30 % y el 50 % antes de guardarla durante periodos de tiempo prolongados. Datos técnicos Datos técnicos Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Tipo PMDC 18 V PMDC 18 V Velocidad de la cadena, m/s Peso Sin batería, kg/lb...
 • Page 196 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Nivel de potencia acústica medida, dB(A) Nivel de potencia acústica garantizado L dB(A) Niveles acústicos Nivel de presión sonora equivalente en el oído del usuario, dB(A) Niveles de vibración Niveles de vibración en los mangos, medidos conforme a ISO 22867, m/s Plegado, mango delantero/mango trasero –...
 • Page 197: Accesorios

  Accesorios Combinaciones de espada y cadena de sierra Las combinaciones siguientes tienen la homologación Espada Cadena de sierra Longitud, número Anchura de ranura, Longitud, pulgadas Paso, pulgadas Tipo de eslabones de arrastre 1/4″ SP11G Afilado y calibrador de afilado de la aconsejamos utilizar siempre el calibrador de afilado recomendado para restablecer el filo de la cadena de cadena de sierra...
 • Page 198: Declaración De Conformidad

  CE es: 5515039.22006. Para obtener información respecto a las emisiones Datos técnicos en la página 195 . sonoras, consulte Huskvarna, 2022-06-22 Claes Losdal, director de I+D de Husqvarna AB Responsable de la documentación técnica 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 199: Licencias

  Licencias © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics "Licencia" hace referencia a los términos y condiciones de uso, reproducción y distribución, según la definición La garantía no cubre desperfectos resultantes de establecida en las secciones 1 a 9 de este documento. un deterioro y desgaste normales, negligencia, uso "Licenciador"...
 • Page 200 o cualquier persona o entidad legal en cuyo nombre las obras derivadas; o mediante un elemento visual haya recibido el licenciador una colaboración que se generado por las obras derivadas, en el lugar en incorporará posteriormente a la obra. que normalmente aparezcan tales avisos externos. El contenido del archivo de AVISO es meramente 2.
 • Page 201 Resolução de problemas..........217 Introdução Descrição do produto Finalidade O produto Husqvarna Aspire P5-P4A é uma podadora a Utilize o produto para cortar ramos e galhos. Não utilize bateria. o produto para outras tarefas. O produto Husqvarna Aspire PE5-P4A é uma podadora Guia rápido...
 • Page 202 (Fig. 4) (Fig. 15) Para Aspire P5-P4A: Utilize proteção O produto está em conformidade com as ocular aprovada. diretivas aplicáveis da UE. (Fig. 5) (Fig. 16) Para Aspire PE5-P4A: Utilize um Este produto está em conformidade com capacete de proteção em locais onde os regulamento aplicáveis do Reino...
 • Page 203 POWER aprovada. FOR ALL. Fabricante (Fig. 19) Transformador contra-falhas. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Fig. 20) Utilize e armazene o carregador de bateria apenas em espaços interiores. Segurança Definições de segurança corrente (com cabo) ou ferramenta elétrica com bateria...
 • Page 204 água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de • Vista-se adequadamente. Não use peças de roupa choque eléctrico. soltas ou jóias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas longe de quaisquer peças em movimento. • Não danifique o fio eléctrico. Nunca use o fio Roupas soltas, jóias ou cabelo comprido podem ser eléctrico para transportar, puxar ou desligar a apanhados nas peças em movimento.
 • Page 205 e bem mantidas têm menos probabilidades de • Nunca deve efetuar a manutenção de baterias bloquear e são mais fáceis de controlar. danificadas. A manutenção das baterias deve ser efetuada apenas pelo fabricante ou por prestadores • Use a ferramenta eléctrica, acessórios e brocas, de serviços autorizados.
 • Page 206 • Corte apenas madeira. Não utilize a podadora para circunstância alguma que uma criança ou outras fins a que esta não se destine. Por exemplo: pessoas que não saibam utilizar o produto e/ou não utilize a podadora para cortar metal, plástico, a bateria o utilizem ou realizem operações de alvenaria ou materiais de construção que não manutenção.
 • Page 207 Retire sempre os facilitar o manuseamento. protetores acústicos assim que o produto parar. • Para Aspire P5-P4A: Segure o produto com a mão • A sobreexposição a vibrações pode levar a direita ou esquerda. Mantenha as mãos e outras lesões arteriais ou nervosas em pessoas com má...
 • Page 208 (Fig. 32) Verificar a interface do utilizador Aspire P5-P4A • Utilize sapatos ou botas de proteção com solas Os LED verdes (A) apresentam o estado de carga. Os antiderrapantes.
 • Page 209 Funcionamento na página 5. Inicie o produto; consulte todas as informações de segurança e 212 . instruções gerais para referência futura. 6. Aplique a velocidade máxima. • Estas instruções de segurança aplicam-se apenas a 7. Solte o interrutor de alimentação e certifique-se de baterias de iões de lítio de 18 V recarregáveis para o que a corrente da serra para completamente.
 • Page 210 Leia todas as instruções alimentação, e para evitar perigos para a segurança, gerais e de segurança. O incumprimento tal deve ser efetuado pela Husqvarna ou por um das instruções gerais e de segurança centro de assistência ao cliente autorizado a reparar poderá...
 • Page 211 Quando a podadora está ligada ao eixo telescópico, a interface do utilizador da podadora é desligada. a) Para Aspire P5-P4A: (Fig. 49) b) Para Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) Ajustar o comprimento do eixo • Contacte a oficina autorizada da Husqvarna telescópico...
 • Page 212 Funcionamento Verificar o funcionamento antes de 3. A bateria está totalmente carregada quando o LED verde no carregador de bateria está aceso. utilizar o produto Carregue a bateria no máximo durante 24 horas. 1. Verifique a admissão de ar quanto à existência de 4.
 • Page 213 A bateria tem de deslizar facilmente para o suporte; Mantenha a corrente em funcionamento enquanto caso contrário, não está instalada corretamente. retira o acessório de corte do ramo para evitar o a) Para Aspire P5-P4A: (Fig. 56) respetivo encravamento. (Fig. 64) b) Para Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) •...
 • Page 214 Manutenção Introdução antes de realizar tarefas de manutenção no produto. ATENÇÃO: Certifique-se de que leu e ATENÇÃO: compreendeu o capítulo sobre segurança Retire a bateria antes de efetuar a manutenção do produto. Esquema de manutenção Manutenção Diariamente Semanalmente Mensalmente Limpe as peças externas do produto com um pano seco.
 • Page 215 Verifique as ligações entre a bateria e o produto. Verifique a ligação entre a bateria e o carregador de bateria. Certifique-se de que a podadora não está Apenas os distribuidores aprovados da Husqvarna podem realizar a danificada. Substitua a podadora, caso manutenção da podadora. esteja danificada.
 • Page 216 5. Rode o produto e remova o material do outro lado. • Utilize o óleo de corrente da serra da Husqvarna 6. Certifique-se de que todos os dentes de corte têm o para prolongar ao máximo a vida útil da corrente mesmo comprimento.
 • Page 217 3. Certifique-se de que o cabo de ligação do pano seco. Mantenha as calhas de guia da bateria carregador da bateria não está danificado nem limpas. apresenta fissuras. Resolução de problemas Interface do utilizador Aspire P5-P4A Problema Falhas possíveis Solução possível LED verde Tensão da bateria baixa.
 • Page 218 Resolução de problemas do carregador de bateria LED no carregador Causa Solução de bateria O LED verde está A bateria não está corretamente Remova a bateria do carregador e instale-a novamente aceso e o LED instalada no carregador de no carregador de bateria. vermelho pisca.
 • Page 219 O símbolo aparece no produto ou na um resíduo doméstico. Recicle o equipamento numa embalagem do produto. estação de reciclagem para equipamentos elétricos e Especificações técnicas Especificações técnicas Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Tipo PMDC 18V PMDC 18V Velocidade da corrente, m/s...
 • Page 220 Baterias aprovadas recomenda-se a utilização de baterias com 4,0 Ah, no mínimo. Este produto pode ser utilizado com todas as baterias POWER FOR ALL. Para um melhor desempenho, Bateria P4A 18-B45 P4A 18-B72 Tipo Iões de lítio Iões de lítio Capacidade da bateria, Ah Tensão nominal, V Peso, kg 0,35...
 • Page 221 Declaração de conformidade Declaração UE de conformidade A Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Suécia, tel.: +46-36-146500, declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto: Descrição Podadora e podadora com mastro a bateria Marca Husqvarna Tipo/Modelo Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identificação Números de série referentes a 2022 e posteriores...
 • Page 222 Licenças © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 1. Definições. A garantia não cobre defeitos resultantes de utilização "Licença" refere-se aos termos e condições de e desgaste normais, negligência, utilização defeituosa, utilização, reprodução e distribuição definidos nas reparação não autorizada ou de o aparelho de sucção Secções 1 a 9 do presente documento.
 • Page 223 por escrito pelo detentor de direitos autorais como distribuição, quaisquer Trabalhos derivados que o "Não uma contribuição." "Colaborador" refere-se ao Utilizador distribua devem incluir uma cópia legível Licenciante e a qualquer Entidade individual ou legal em dos avisos de atribuição contidos nesse ficheiro nome da qual tenha sido recebida uma Contribuição por NOTICE, excluindo os avisos que não dizem parte do Licenciante e subsequentemente incorporada...
 • Page 224 Bakım................235 Lisanslar..............243 Sorun giderme............238 Giriş Ürün açıklaması Çabuk kurulum kılavuzu Husqvarna Aspire P5-P4Aürünü bir akülü budayıcıdır. Ürünün nasıl kullanılacağına dair bilgiler için QR kodunu tarayın. Husqvarna Aspire PE5-P4Aürünü teleskopik işlevli bir akülü uzun milli budayıcıdır. (Şek. 26) Kullanım sırasında güvenliğiniz ve verimliliği artırmak için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır.
 • Page 225 çevirin. kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları anladığınızdan emin olun. (Şek. 15) Ürün, geçerli AB direktiflerine uygundur. (Şek. 4) Aspire P5-P4A için: Onaylı koruyucu gözlük kullanın. (Şek. 16) Bu ürün yürürlükteki Birleşik Krallık yönetmeliklerine uygundur. (Şek. 5) Aspire PE5-P4A için: Üzerinize nesne düşebilecek yerlerde koruyucu baret...
 • Page 226 (Şek. 20) Akü şarj cihazını sadece kapalı Üretici mekanlarda kullanın ve saklayın. Husqvarna AB (Şek. 21) Çift yalıtım. SE-561 82, Huskvarna, Sweden Ürün sorumluluğu Ürün sorumluluğu yasalarında belirtildiği üzere; Güvenlik Güvenlik tanımları...
 • Page 227 motorlu testere uzun milli budayıcıyı çalıştırmadan önce elektrikli aletin güç kaynağı fişini çekin ve/ önce çalışma konumunuzun güvenli olduğundan veya akü grubunu çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik emin olun. önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıştırılma riskini azaltır. • Elektrikli aletleri kullanırken dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyulu olun.
 • Page 228 şarj etmeyin. Belirtilen sıcaklık aralığının dışında • Uzun milli budayıcıyı ön tutma yeri kapalı halde veya hatalı olarak yapılan şarj işlemleri, aküye zarar ve vücudunuzdan uzak tutarak taşıyın. Uzun milli verebilir ve yangın riskini artırabilir. budayıcıyı taşırken ya da depolarken kılavuz kapağını...
 • Page 229 İnsanların, hayvanların veya diğer nesnelerin kolaylaştırmak için kuşam askılığı kullanın. ürün kontrolünüzü etkilemeyeceğinden veya • Aspire P5-P4A için: Ürünü sağ veya sol elinizle bunların kesme ataşmanıyla ya da kesme tutun. Ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını ataşmanının fırlattığı sabit olmayan nesnelerle temas testere zincirinden uzak tutun.
 • Page 230 (Şek. 31) adresini sorun. • Kesme donanımını takma, kontrol etme veya temizleme gibi eldiven gerektiren durumlarda eldiven Kullanıcı arayüzünü kontrol etme Aspire P5-P4A kullanın. Yeşil LED'ler (A) şarj durumunu gösterir. Yeşil LED'ler (Şek. 32) aynı zamanda ürünün açık olduğunu gösterir.
 • Page 231 2. Güç tetiği kilidi ilk konumundayken güç tetiğinin kilitli (Şek. 46) olduğundan emin olun. Akü güvenliği a) Aspire P5-P4A için: (Şek. 37) b) Aspire PE5-P4A için: (Şek. 38) UYARI: Güvenlik bilgilerini ve genel 3. Güç tetiği kilidini önce bir tarafa, ardından diğer talimatları...
 • Page 232 Güvenlik tehlikelerini önlemek için güç kaynağının şarj edin. Akünün, bu sıcaklık aralığı dışında şarj değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem, Husqvarna edilmesi durumunda akünün hasar görme riski artar tarafından veya Husqvarna elektrikli aletlerini tamir ve yangın tehlikesi oluşturabilir. etme konusunda yetkili bir müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Page 233 Vidaların duvar tipinize 2. Düğmeyi (C) sıkın. uygun olduğundan emin olun. Not: Budayıcı teleskopik mile takıldığında, a) Aspire P5-P4A için: (Şek. 49) budayıcının kullanıcı arayüzü bağlantısı kesilir. b) Aspire PE5-P4A için: (Şek. 50) Teleskopik mil uzunluğunun • Ürününüze yönelik mevcut depolama aksesuarları...
 • Page 234 5. Aküyü, akü şarj cihazından çıkarın. düzgün takılmamış demektir. Akü şarj cihazındaki akü durum LED'i a) Aspire P5-P4A için: (Şek. 56) Akü şarj cihazındaki kırmızı renkli LED (A) ve yeşil renkli b) Aspire PE5-P4A için: (Şek. 57) LED (B), akü durumunu gösterir. Bkz.
 • Page 235 Dalları kesme çalıştırmayın. UYARI: Yukarıdan geçen elektrik Aspire P5-P4A ürününü durdurma hatlarının yakınında çalışırken çok dikkatli olun. Düşen dallar kısa devreye neden 1. Güç tetiğini serbest bırakın. olabilir. 2. Kullanıcı arayüzündeki ON/OFF düğmesine basın.
 • Page 236 Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol edin. Akü ile akü şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Budayıcının hasarlı olmadığından emin olun. Budayıcı ile ilgili tüm bakım işlemlerinin yetkili bir Husqvarna bayisi Hasarlıysa budayıcıyı değiştirin. tarafından yapılması gerekir. Zincir tahrik dişlisinin aşınma durumunu Zincir tahrik dişlisini yaklaşık 20 saat kullanımdan sonra ya da...
 • Page 237 çıkarın. Çekme hareketindeki basıncı azaltın. (Şek. Aşınmış veya hasarlı kılavuzu ya da testere zincirini, 4. Tüm kesme dişlerinin bir tarafındaki malzemeyi Husqvarna tarafından tavsiye edilen kılavuz ve testere çıkarın. zinciri kombinasyonuyla değiştirin. Bu, ürünün güvenlik 5. Ürünü ters çevirin ve diğer taraftaki malzemeyi işlevlerini sürdürmesi açısından gereklidir.
 • Page 238 Testere zincirinin ömrünü maksimuma çıkarmak ve temizleme çevresel zararı minimuma indirmek için Husqvarna zincir yağı kullanın. Husqvarna testere zinciri yağı 1. Kullandıktan sonra ürünü kuru bir bezle temizleyin. mevcut değilse standart bir testere zinciri yağı 2. Aküyü ve akü şarj cihazını kuru bir bezle temizleyin.
 • Page 239 Akü şarj cihazında sorun giderme Akü şarj cihazındaki Neden Çözüm Yeşil renkli LED Akü, akü şarj cihazına doğru Aküyü şarj cihazından çıkarın ve aküyü, akü şarj yanıyor ve kırmızı şekilde takılmamıştır. cihazına tekrar takın. renkli LED yanıp Akü konektörleri kirlidir. Akü...
 • Page 240 Teknik veriler Teknik veriler Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18 V PMDC 18 V Zincir hızı, m/sn Ağırlık Aküsüz, kg/lb 1,6/3,5 3,1/6,8 Gürültü emisyonu Ses gücü düzeyi, ölçülmüş dB(A) Ses gücü düzeyi, garantili L dB(A) Ses düzeyleri Operatörün kulağındaki eş değer ses basıncı düzeyleri, dB(A) Titreşim düzeyleri...
 • Page 241 Akü P4A 18-B45 P4A 18-B72 Hücre sayısı (Lityum-iyon) Onaylı akü şarj cihazları Akü şarj cihazı P4A 18-C70 Giriş voltajı, V 220-240 Frekans, Hz 50-60 Güç, W Aksesuarlar Kılavuz ve testere zinciri kombinasyonları Aşağıdaki kombinasyonlar CE onaylıdır. Kılavuz Testere zinciri Uzunluk, tahrik Uzunluk, inç...
 • Page 242 Uyumluluk Bildirimi AB Uyumluluk Bildirimi Biz, Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfıyla ürüne ilişkin aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız: Açıklama Akülü budayıcı ve uzun milli budayıcı Marka Husqvarna Tip/Model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Kimlik 2022 ve sonrası tarihli seri numaraları...
 • Page 243 Lisanslar © Telif Hakkı 2012–2020 STMicroelectronics yetkilendirilmiş kuruluş anlamına gelir. "Tüzel Kişilik", hareket eden tüzel kişinin ve bu tüzel kişiyi kontrol Garanti, normal aşınma ve yıpranma, ihmal, hatalı eden, bu tüzel kişi tarafından kontrol edilen veya bu kullanım, yetkisiz onarım veya emme cihazının tüzel kişilikle ortak kontrol altında olan diğer tüm tüzel yanlış...
 • Page 244 Bu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olarak, her bir eki olarak, dağıttığınız Türev Çalışmalara kendi bir Katkıda Bulunan, Size; kalıcı, dünya çapında, atıf bildirimlerinizi ekleyebilirsiniz. Değişikliklerinize münhasır olmayan, ücretsiz, telifsiz, Çalışmanın ve kendi telif hakkı beyanınızı ekleyebilir ve Çalışmayı bu tür Türev Çalışmaların Kaynak veya Nesne kullanımınız, çoğaltmanız ve dağıtımınız bu biçiminde çoğaltılması, hazırlanması, halka açık olarak Lisansın koşulları...
 • Page 245 9. Batteri och se till att du förstår instruktionerna 10. Låsvred för kvistsåg innan du använder produkten. 11. Axel (Fig. 4) För Aspire P5-P4A: Använd godkänt 12. Teleskopfunktion ögonskydd. 13. Låsknapp 14. Gasreglage, skaftkvistsåg (Fig. 5) För Aspire PE5-P4A: Använd skyddshjälm 15.
 • Page 246 (Fig. 8) (Fig. 16) Likström. Denna produkt överensstämmer med gällande brittiska direktiv. (Fig. 9) Märkspänning, V (Fig. 17) Miljömärkning för bulleremission enligt direktiv och bestämmelser för (Fig. 10) Utsätt inte för regn. EU och Storbritannien samt New South Wales-lagen "Protection of (Fig.
 • Page 247 Tillverkare SE-561 82, Huskvarna, Sweden Husqvarna AB Säkerhet Säkerhetsdefinitioner Oförändrade stickkontakter och motsvarande vägguttag minskar riskerna för elektriska stötar. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar • Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, används för att betona speciellt viktiga delar i kylare, spisar och kylskåp. Risken för elektriska bruksanvisningen.
 • Page 248 Använda och underhålla batteridrivna verktyg och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. • Ladda endast upp med den laddare som anges av • Om det finns anordningar för anslutning av enheter tillverkaren.
 • Page 249 Allmänna säkerhetsanvisningar kommer i kontakt med en strömförande ledning kan kvistsågens metalldelar strömsättas och ge användaren en elektrisk stöt. VARNING: • Använd ögonskydd. Ytterligare skyddsutrustning för Läs varningsinstruktionerna öron, huvud, händer, ben och fötter rekommenderas. nedan innan du använder produkten. Lämplig skyddsutrustning minskar personskador från skräp som slungas ut eller oavsiktlig kontakt med •...
 • Page 250 Koppla göra den lättare att hantera. därför alltid ur batteriet när produkten inte är under • För Aspire P5-P4A: Håll produkten med höger eller uppsikt. vänster hand. Håll händer och andra kroppsdelar • Se till att människor, djur eller annat inte påverkar borta från sågkedjan.
 • Page 251 VARNING: Läs varningsinstruktionerna är i sitt ursprungsläge. nedan innan du använder produkten. a) För Aspire P5-P4A: (Fig. 37) b) För Aspire PE5-P4A: (Fig. 38) I detta avsnitt beskrivs produktens säkerhetsfunktioner, dess syfte samt hur kontroller och underhåll ska 3. Tryck på gasreglagespärren på ena sidan och sedan utföras för att säkerställa att den fungerar korrekt.
 • Page 252 Säkerhetsinstruktioner för – Alla 18 V-produkter från POWER FOR ALL System-partner. skärutrustningen • Följ batterirekommendationerna i bruksanvisningen för produkten. Det är bara på så sätt som det laddningsbara batteriet och produkten kan användas VARNING: Läs varningsinstruktionerna utan risk och de laddningsbara batterierna skyddas nedan innan du använder produkten.
 • Page 253 +10 °C och +35 °C. Laddning utanför det här • För att undvika säkerhetsrisker måste eventuell byte temperaturområdet kan öka risken för skador på av strömsladden utföras av Husqvarna eller av batteriet och utgöra en brandrisk. ett kundservicecenter som är auktoriserat för att reparera Husqvarnas elverktyg.
 • Page 254 Om den inte gör det är det inte OBSERVERA: Se till att skruvarna korrekt installerat. (Fig. 47) passar din väggtyp. 2. Dra åt vredet (C). a) För Aspire P5-P4A: (Fig. 49) Notera: När kvistsågen är monterad b) För Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) på teleskopskaftet kopplas kvistsågens •...
 • Page 255 Om det inte gör det är det inte korrekt installerat. Batteristatuslysdiod på batteriladdaren a) För Aspire P5-P4A: (Fig. 56) Den röda lysdioden (A) och den gröna lysdioden (B) på b) För Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) Ladda batteriet batteriladdaren visar batteristatusen.
 • Page 256 3. Tryck på frigöringsknappen och dra ut batteriet. (Fig. VARNING: Aktivera aldrig gasreglaget 4. Ta vid behov bort teleskopskaftet från kvistsågen. när du inte har fullständig överblick över skärutrustningen. Stoppa produkten Aspire P5-P4A 1. Släpp gasreglaget. Underhåll Introduktion VARNING: Ta ur batteriet innan du VARNING: utför underhåll på...
 • Page 257 Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten. Kontrollera anslutningen mellan batteriet och batteriladdaren. Se till att kvistsågen inte är skadad. Byt ut En godkänd återförsäljare Husqvarna måste utföra allt underhåll på kvistsågen om den är skadad. kvistsågen. Kontrollera slitaget på kedjedrivhjulet.
 • Page 258 Sågkedjeoljan måste behålla sin Notera: Tillbehör på sida 261 för information viskositet i alla väder, exempelvis vid varm sommar om vilken fil samt vilken filmall som Husqvarna eller kall vinter. rekommenderar till din sågkedja. • Använd kedjeolja från Husqvarna för maximal livslängd på...
 • Page 259 3. Kontrollera att anslutningssladden till batteriladdaren är oskadad och att inga sprickor finns. Felsökning Användargränssnitt Aspire P5-P4A Problem Eventuella fel Möjlig lösning Grön startlysdiod Låg batterispänning. Ladda batteriet. blinkar. Röd lysdiod för fel Överbelastning. Skärutrustningen har blockerats. Stoppa blinkar. produkten. Ta bort batteriet. Rensa skärutrustningen från oönskat material.
 • Page 260 är mellan 5 och 40°C. Symbolen visas på produkten eller • Ladda batteriet till 30–50 % innan du förvarar det produktens förpackning. under längre perioder. Tekniska data Tekniska data Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18 V PMDC 18 V Kedjehastighet, m/s Vikt Utan batteri, kg/lb...
 • Page 261 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Ljudnivåer Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) Vibrationsnivåer Vibrationsnivåer i handtag, uppmätt enligt SS-EN ISO 22867, m/s Komprimerat, främre handtag/bakre handtag – 0,5/0,5 Utökat, främre handtag/bakre handtag – 0,3/0,3 Huvudhandtag/extrahandtag 0,8/0,4 – Godkända batterier Den här produkten kan användas med alla POWER FOR ALL-batterier.
 • Page 262 Svärd Sågkedja Längd, tum Delning, tum Spårbredd, mm Längd, drivlänksantal 1/4 tum SP11G Sågkedjans filning och filmall Om du inte vet vilken sågkedja du har på produkten kan du kontakta en serviceverkstad. Använd rekommenderad filmall för att få rätt vinkel. Vi rekommenderar att du alltid använder den rekommenderade filmallen när du slipar sågkedjan.
 • Page 263 Försäkran om överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten: Beskrivning Batteridriven kvistsåg och skaftkvistsåg Varumärke Husqvarna Typ/Modell Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifiering Serienummer daterade 2022 och framåt uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning...
 • Page 264 Licenser © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 1. Definitioner. Garantin omfattar inte defekter som är resultatet ”Licens” avser villkoren för användning, kopiering av normalt slitage, felaktig användning, vårdslöshet, och distribution enligt definitionen i avsnitt 1 obehörig reparation eller att sugapparaten är ansluten till 9 i detta dokument.
 • Page 265 Bidrag har mottagits av Licensgivaren och därefter i MEDDELANDE-filen är endast avsett som införlivats i Verket. information och ändrar inte Licensen. Du kan lägga till egna erkännandemeddelanden inom Härledda 2. Beviljande av upphovsrättslicens. verk som du distribuerar, tillsammans med eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från I enlighet med villkoren i denna Licens beviljar Verket, under förutsättning att sådana ytterligare...
 • Page 266 12. Teleskopfunktion produktet. 13. Låseknap 14. Strømudløser, stanggrensav (Fig. 4) For Aspire P5-P4A: Brug godkendt øjenværn. 15. Lås på strømudløser, stanggrensav 16. Knap til udløsning af batteri (Fig. 5) For Aspire PE5-P4A: Brug en 17.
 • Page 267 (Fig. 6) (Fig. 15) Brug godkendte beskyttelseshandsker. Produktet overholder gældende EU- direktiver. (Fig. 7) Brug altid kraftige, skridsikre støvler. (Fig. 16) (Gælder kun for stanggrensaven). Dette produkt er i overensstemmelse med gældende UK-bestemmelser. (Fig. 8) Jævnstrøm. (Fig. 17) Mærkat vedrørende emission af støj til omgivelserne i henhold til direktiver (Fig.
 • Page 268 Producent SE-561 82, Huskvarna, Sweden Husqvarna AB Sikkerhed Sikkerhedsdefinitioner Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at • Undgå kropskontakt med jordede genstande som pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.
 • Page 269 efterlades på en roterende del af elværktøjet, kan andre formål end de tiltænkte, kan det medføre forårsage personskade. farlige situationer. • Stræk dig ikke for langt. Sørg for altid at have godt • Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og frie for fodfæste og god balance.
 • Page 270 under betjening af topsaksen kan medføre, at • Vi anbefaler på det kraftigste, at nybegyndere øver savkæden griber fat i dit tøj eller dele af kroppen. sig ved at save i kævler på en buk eller en bænk. • Hold altid topsaksen med højre hånd på det bageste Generelle sikkerhedsadvarsler for stangsaks håndtag og venstre hånd på...
 • Page 271 Tag batteriet ud, når produktet ikke er gøre det lettere at håndtere. under opsyn. • For Aspire P5-P4A: Hold produktet med højre eller • Sørg for, at hverken mennesker, dyr eller andet kan venstre hånd. Hold hænder og andre legemsdele ikke påvirke din kontrol af produktet eller, at de ikke...
 • Page 272 Sikkerhedsanordninger på produktet (Fig. 36) ADVARSEL: 2. Kontrollér, at strømudløseren er låst, når Læs følgende strømudløseren er i udgangsstillingen. advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet. a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 37) b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 38) 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 273 ADVARSEL: Læs alle udgangspositionen. sikkerhedsinstrukser og generelle a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 39) instruktioner. Hvis du ignorerer b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 40) sikkerhedsinstrukser og generelle instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, 4. Kontrollér, at strømudløseren og låsen på...
 • Page 274 øge risikoen for beskadigelse • For at undgå sikkerhedsrisici, hvis strømkablet skal af batteriet og udgøre en brandfare. udskiftes, skal dette gøres af Husqvarna eller af et Batteriopladersikkerhed kundeservicecenter, der er autoriseret til at reparere elværktøj fra Husqvarna.
 • Page 275 Sørg for, at skruerne teleskopskaftet. Gør den ikke det, er den ikke passer til din vægtype. monteret korrekt. (Fig. 47) 2. Spænd grebet (C). a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 49) Bemærk: b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) Når grensaven er fastgjort •...
 • Page 276 Batteriet skal glide let ind i batterirummet. Gør det ikke det, er det ikke monteret korrekt. BEMÆRK: Træk ikke i strømkablet. a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 56) 5. Fjern batteriet fra batteriopladeren. b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) 3. Sæt batteriet helt ind batteriholderen. Batteriet låses Lysdiode for batteristatus på...
 • Page 277 Sådan startes produktet Aspire PE5- • Sørg for, at du har et solidt fodfæste, og at du kan arbejde uden at blive forhindret af grene, sten og træer. 1. Skub låseknappen fremad. (Fig. 36) ADVARSEL: Aktivér aldrig 2. Tryk på låsen på strømudløseren (A) fra venstre eller strømudløseren uden at du kan se hele højre side, og hold strømudløseren (B) inde.
 • Page 278 Kontrollér forbindelserne mellem batteriet og produktet. Kontrollér forbindelserne mellem batteriet og batteriopladeren. Kontrollér, at grensaven ikke er beskadiget. En godkendt Husqvarna forhandler skal udføre al service på Udskift grensaven, hvis den er beskadiget. grensaven. Kontrollér kædedrivhjulet for slitage. Udskift kædedrivhjulet efter cirka 20 timers drift eller hyppigere, hvis det er nødvendigt.
 • Page 279 Udskift slidte eller beskadigede sværd eller savkæder og ud. Reducer trykket på trækket i savkæden. (Fig. med de kombinationer af sværd og savkæder, der anbefales af Husqvarna. Dette er nødvendigt for 4. Fjern materiale fra den ene side af skæretænderne. at opretholde produktets sikkerhedsfunktioner. Se 5.
 • Page 280 • Brug Husqvarna-kædeolie for at maksimere savkædens levetid og for at minimere 1. Rengør produktet med en tør klud efter brug. miljøpåvirkningen. Hvis Husqvarna-savkædeolie ikke 2. Rengør batteriet og batteriopladeren med en tør er tilgængelig, skal du bruge en standardolie til...
 • Page 281 Fejlfinding på batteriopladeren Lysdiode på Årsag Løsning batteriopladeren Den grønne lysdiode Batteriet er ikke installeret korrekt Tag batteriet ud af batteriopladeren, og sæt batteriet i er tændt, og den i batteriopladeren. batteriopladeren igen. røde lysdiode blinker. Batteristikkene er snavsede. Rengør batteriforbindelserne. Den omgivende temperatur er for Brug batteriopladeren ved temperaturer på...
 • Page 282 Bemærk: Symbolet vises på produktet eller emballagen til produktet. Tekniske data Tekniske data Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Type PMDC 18V PMDC 18V Kædehastighed, m/s Vægt Uden batteri, kg/lb 1,6/3,5 3,1/6,8 Støjemissioner Lydeffektniveau, målt dB(A) Lydeffektniveau, garanteret L dB(A) Lydniveauer Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens øre, dB(A) Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til ISO 22867, m/s...
 • Page 283 Batteri P4A 18-B45 P4A 18-B72 Vægt, kg 0,35 0,65 Antal celler (li-ion) Godkendte batteriopladere Batterioplader P4A 18-C70 Indgangsspænding, V 220–240 Frekvens, Hz 50-60 Effekt, watt Tilbehør Kombinationer af sværd og savkæde Følgende kombinationer er CE-typegodkendte. Sværd Savkæde Længde, tommer Deling, tommer Sporbredde, mm Type Længde, antal drivled...
 • Page 284 Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt: Beskrivelse Batteridrevet grensav og stanggrensav Varemærke Husqvarna Type / model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifikation Serienumrene fra 2022 og fremefter overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:...
 • Page 285 Licenser © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics "Licens" betyder vilkår og betingelser for brug, reproduktion og distribution som defineret i afsnit 1 Garantien dækker ikke fejl, der skyldes normal slitage, til 9 i dette dokument. "Licensgiver" betyder ejeren af uagtsomhed, defekt brug, uautoriserede reparationer ophavsretten eller enheden, der er autoriseret af ejeren eller at sugeudstyret er forbundet til forkert spænding.
 • Page 286 2. Tildeling af Copyright-licens. ændrer ikke licensen. Du kan tilføje dine egne tilskrivningsmeddelelser i afledte arbejder, som du I henhold til vilkårene og betingelserne i denne distribuerer ved siden af eller som et tillæg til licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, MEDDELELSTEKSTEN fra arbejdet, forudsat at verdensomspændende, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, sådanne yderligere tilføjede meddelelser ikke kan...
 • Page 287 Vedlikehold..............298 Lisenser..............306 Feilsøking..............301 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Produktet Husqvarna Aspire P5-P4A er en batteridrevet Bruk produktet å kappe grener og kvister. Ikke bruk saks. produktet til andre oppgaver. Produktet Husqvarna Aspire PE5-P4A er en Hurtigveiledning batteridrevet grenkutter med teleskopfunksjon.
 • Page 288 (Fig. 7) (Fig. 16) Bruk kraftige, sklisikre støvler. (Gjelder Dette produktet samsvarer med gjeldende kun for grenkutteren.) britiske direktiver. (Fig. 8) (Fig. 17) Direktestrøm. Støyutslipp til omgivelsene som i EU- direktiver og forskrifter, britiske direktiver og forskrifter og New South Wales- (Fig.
 • Page 289 Produsent • Produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av Husqvarna AB produsenten. • Produktet er ikke reparert på et godkjent SE-561 82, Huskvarna, Sweden servicesenter eller av en godkjent aktør. Sikkerhet Sikkerhetsdefinisjoner el-verktøy.
 • Page 290 roterende del av elektroverktøyet, kan føre til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. personskade. Bruk av elektroverktøy til andre oppgaver enn dem de er laget for, kan føre til farlige situasjoner. • Ikke strekk deg for langt. Hold alltid føttene på bakken og en balansert stilling.
 • Page 291 føre til at klær eller kroppsdeler setter seg fast i • Vi anbefaler sterkt at førstegangsbrukere øver på å sagkjedet. sage stammer i en sagbukk. • Hold alltid grenkutteren med høyre hånd på Generelle sikkerhetsadvarsler for grenkutter det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste håndtaket.
 • Page 292 Dette det enklere å håndtere. kan medføre risiko for alvorlig personskade. Batteriet • For Aspire P5-P4A: Hold produktet med høyre eller må kobles fra når produktet ikke er under oppsyn. venstre hånd. Hold hender og andre kroppsdeler •...
 • Page 293 Godkjente vernebriller er slike som tilfredsstiller standard ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-land. Slik kontrollerer du brukergrensesnittet Aspire P5-P4A (Fig. 31) De grønne LED-lampene (A) viser ladestatusen. De grønne LED-lampene viser også at produktet er på.
 • Page 294 7. Slipp kraftutløseren, og sjekk at sagkjedet stanser – Alle produkter i 18 V POWER FOR ALL- helt. batterisystemet. Sikkerhetsinstruksjoner for – Alle 18 V-produkter fra POWER FOR ALL- systempartnere. skjæreutstyret • Følg batterianbefalingene i bruksanvisningen for produktet. Bare på denne måten kan det oppladbare ADVARSEL: Les de følgende batteriet og produktet brukes uten fare, og...
 • Page 295 +10 og +35 °C. • Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette av Lading utenfor dette temperaturområdet kan øke sikkerhetshensyn utføres av Husqvarna eller et faren for skade på batteriet og utgjøre en brannfare. servicesenter som er autorisert til å reparere Husqvarna-elektroverktøy.
 • Page 296 Kontroller at skruene passer til teleskopriggrøret. Hvis den ikke gjør det, er den ikke veggtypen din. riktig montert. (Fig. 47) 2. Trekk til knotten (C). a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 49) Merk: b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) Når grenkutteren er festet til •...
 • Page 297 Batteriet skal gli lett inn i batteriholderen. Hvis det ikke gjør det, er det ikke riktig installert. 5. Fjern batteriet fra batteriladeren. a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 56) LED-lampe for batteristatus på batteriladeren b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) 3. Skyv batteriet helt inn i batteriholderen. Batteriet Den røde LED-lampen (A) og den grønne LED-lampen...
 • Page 298 • Bruk stopperen på skjærehodet for å få støtte når 2. Trykk på på/av-knappen på brukergrensesnittet. du sager. Dette bidrar til å forhindre at skjæreutstyret LED-lampene slukkes. «hopper» på grenen. (Fig. 63) 3. Trykk på utløserknappen, og trekk ut batteriet. (Fig. •...
 • Page 299 Kontroller forbindelsene mellom batteriet og produktet. Kontroller forbindelsen mellom batteriet og batteriladeren. Kontroller at grenkutteren ikke er skadet. Bytt All service på grenkutteren må utføres av en godkjent Husqvarna- ut grenkutteren hvis den er skadet. forhandler. Kontroller kjededrivhjulet for slitasje.
 • Page 300 Sagkjedeoljen må holde på viskositeten i all slags Merk: Tilbehør på side 303 for informasjon vær, f.eks. i varme somre eller kalde vintre. om hvilken fil og filmal som Husqvarna anbefaler for • Bruk Husqvarna-kjedeolje for å maksimere sagkjedet ditt.
 • Page 301 3. Kontroller at strømledningen til batteriladeren ikke er 1. Kontroller batteriet for skader, for eksempel skadet, og at det ikke er sprekker i den. sprekker. Feilsøking Brukergrensesnitt Aspire P5-P4A Problem Mulige feil Mulig løsning Grønn LED- Lav batterispenning. Lad batteriet.
 • Page 302 Lad opp batteriet til 30–50 % før du setter det til oppbevaring i lange perioder. • Oppbevar batteriladeren på et sted som er lukket og tørt. Tekniske data Tekniske data Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Type PMDC 18V PMDC 18V Kjedehastighet, m/s...
 • Page 303 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Lydnivåer Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A) Vibrasjonsnivåer Vibrasjonsnivåer i håndtak, målt i henhold til ISO 22867, m/sek Innfelt, fremre håndtak / bakre håndtak – 0,5 / 0,5 Utfelt, fremre håndtak / bakre håndtak – 0,3 / 0,3 Hovedhåndtak/hjelpehåndtak 0,8 / 0,4 –...
 • Page 304 Sverd Sagkjede Lengde, antall Lengde, tommer Deling, tommer Sporbredde, mm Type drivlenker 1/4 tomme SP11G Filing og filmaler for sagkjede Hvis du ikke vet hvilket sagkjede du har på produktet ditt, kan du snakke med serviceforhandleren din. Bruk anbefalt filmal for å få riktige filevinkler. Vi anbefaler at du alltid bruker den anbefalte filmalen for å...
 • Page 305 Samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet: Beskrivelse Batteridrevet saks og grenkutter Merke Husqvarna Type/modell Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Serienumre datert 2022 og senere fullstendig overholder følgende EU-direktiver og...
 • Page 306 Lisenser © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics indirekte, til å bestemme retningen eller ledelsen av en slik enhet, enten gjennom kontrakt eller på annen måte Garantien dekker ikke feil som er resultatet av normal eller (ii) eierskap på femti prosent (50 %) eller mer av slitasje, uaktsomhet, defekt bruk, uautorisert reparasjon utestående aksjer eller (iii) begunstiget av en slik enhet.
 • Page 307 ikke-eksklusiv, kostnadsfri, royalty-fri, ugjenkallelig (med Med mindre du uttrykkelig oppgir noe annet, skal de unntak som er angitt i denne delen) patentlisens å ethvert bidrag som med hensikt er sendt inn for å lage, ha laget, bruke, tilby salg av, selge, importere og inkluderes i verket av deg til lisensgiveren, være i på...
 • Page 308 Vaatimustenmukaisuusvakuutus........ 325 Huolto................. 319 Lisenssit..............326 Vianmääritys............... 321 Johdanto Tuotekuvaus Käyttötarkoitus Tuote Husqvarna Aspire P5-P4A on akkukäyttöinen Käytä laitetta oksien ja risujen katkaisuun. Älä käytä oksasaha. laitetta muihin tehtäviin. Laite Husqvarna Aspire PE5-P4A on akkukäyttöinen Pikaopas varrellinen oksasaha, jossa on teleskooppitoiminto.
 • Page 309 (Vain Eurooppa) tai hyväksytyllä asiantuntijalla. (Kuva 25) Käytä akkua vain Valmistaja POWER FOR ALL- järjestelmäkumppanie Husqvarna AB n laitteissa. SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Kuva 19) Vikaturvallinen muuntaja. (Kuva 20) Käytä ja säilytä akkulaturia ainoastaan sisätiloissa.
 • Page 310 seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkotiloihin kuolema. sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttäminen vähentää sähköiskuvaaraa. • Mikäli et voi välttää sähkötyökalun käyttöä HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos kosteissa olosuhteissa, käytä maavuotokatkaisinta. käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi Maavuotokatkaisimen käyttö...
 • Page 311 ja se, milloin se käy joutokäynnillä, liipaisimen • Akusta voi tihkua nestettä väärissä olosuhteissa. lisäksi). Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos akkunestettä joutuu iholle, huuhtele ihoalue vedellä. Jos neste Sähkötyökalujen käyttö ja huolto joutuu kosketuksiin silmien kanssa, ota myös yhteys lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai •...
 • Page 312 • Varo takaisinkimmahdusta, kun sahaat jännityksessä ilman valmistajan lupaa. Käytä vain valmistajan olevaa oksaa. Kun puun kuitujen jännitys vapautuu, hyväksymiä osia. Virheellinen huolto voi aiheuttaa jännityksessä oleva oksa voi osua käyttäjään ja/tai tapaturman tai kuoleman. heittää oksasahaa hallitsemattomasti. Tuotteen • Tarkista laite ennen käyttöä.
 • Page 313 • Käytä hyväksyttyjä silmäsuojaimia. Visiiriä laitteen käsittelyä. käytettäessä on käytettävä myös hyväksyttyjä • Laite Aspire P5-P4A: Pitele laitetta oikealla tai suojalaseja. Hyväksytyillä suojalaseilla tarkoitetaan vasemmalla kädellä. Pidä kädet ja muut ruumiinosat laseja, jotka täyttävät standardin ANSI Z87.1 poissa teräketjun ulottuvilta.
 • Page 314 • Pidä ensiaputarvikkeet helposti saatavilla. 2. Varmista, että käyttöliipaisin on lukittu, kun käyttöliipaisimen varmistin on alkuasennossa. (Kuva 34) a) Laite Aspire P5-P4A: (Kuva 37) Tuotteen turvalaitteet b) Laite Aspire PE5-P4A: (Kuva 38) 3. Paina käyttöliipaisimen varmistinta ensin toiselta VAROITUS: Lue seuraavat puolelta ja toista sitten sama toisella puolella.
 • Page 315 • Varmista, että teräketju on oikein kiristetty. Jos • Jos akku on vaurioitunut, nestettä voi purkautua ja teräketjua ei ole kiristetty tiukasti terälevyä vasten, valua lähellä oleville pinnoille. Tarkista vaurioituneet teräketju voi irrota. Teräketjun väärä kireys lisää osat. Puhdista osat ja vaihda ne tarvittaessa. terälevyn, teräketjun ja ketjun vetopyörän kulumista.
 • Page 316 • Pidä laturi puhtaana. Lika aiheuttaa sähköiskun VAROITUS: Sydänkohtauksen vaara! vaaran. Tuote muodostaa käytön aikana • Tarkista aina laturi, kaapeli ja pistoke ennen käyttöä. sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa Lopeta laturin käyttö, jos havaitset vaurioita. Älä joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten avaa laturia itse, vaan vie se korjattavaksi pätevälle tai passiivisten lääketieteellisten implanttien asiantuntijalle, joka käyttää...
 • Page 317 Koukun kiinnitys seinään a) Laite Aspire P5-P4A: (Kuva 49) b) Laite Aspire PE5-P4A: (Kuva 50) • Kiinnitä koukku seinään sisätiloissa. • Lisätietoa laitteellesi saatavana olevista varastoinnin • Älä aseta koukkua suoraan auringonpaisteeseen. lisävarusteista saat ottamalla yhteyttä Husqvarna- Lämpötilan tulee olla ‑10 °C–70 °C.
 • Page 318 Laite Aspire P5-P4A: (Kuva 56) Laitteen pysäyttäminen Aspire P5-P4A b) Laite Aspire PE5-P4A: (Kuva 57) 3. Työnnä akku kokonaan akun pidikkeeseen. Akku 1. Vapauta käyttöliipaisin.
 • Page 319 Tarkista akun ja akkulaturin välinen kytkentä. Varmista, ettei oksasaha ole vaurioitunut. Kaikki oksasahaan liittyvät huoltotoimet on annettava valtuutetun Vaihda oksasaha, jos se on vaurioitunut. Husqvarna-huollon tehtäväksi. Tarkista ketjun vetopyörä kulumien varalta. Vaihda ketjun vetopyörä noin 20 käyttötunnin jälkeen tai tarvittaessa useammin.
 • Page 320 Vaihda kulunut tai vahingoittunut terälevy tai teräketju ulkopuolelle. Kevennä otetta paluuvedon ajaksi. suositeltuun terälevyn ja teräketjun yhdistelmään. (Kuva 77) Suositukset antaa Husqvarna. Tämä on välttämätöntä 4. Viilaa kaikki leikkuuhampaat yhdeltä puolelta. laitteen turvatoimintojen säilyttämiseksi. Katso kohta 5. Käännä laite toisin päin ja viilaa hampaat toiselta Tarvikkeet sivulla 324 , jos tarvitset listan varaosiksi puolelta.
 • Page 321 Jos Husqvarna-teräketjuöljyä ei ole saatavana, käytä tavallista teräketjuöljyä. pyörii käsin pyöritettäessä. • Jos teräketjujen voiteluun tarkoitettua öljyä ei ole Huomautus: saatavana, käytä X-Guard BIO -teräketjuöljyä. Uusi teräketju vaatii sisäänajon. Tarkista sen aikana kireys tavallista useammin.
 • Page 322 Ongelma Mahdolliset viat Mahdollinen ratkaisu Vihreä ja punainen Akku on tyhjä. Lataa akku. merkkivalo vilkkuvat Akku on vaurioitunut. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. vuorotellen. Akkulaturin vianmääritys Akkulaturin Ratkaisu merkkivalo Vihreä merkkivalo Akkua ei ole asennettu oikein Poista akku laturista ja asenna akku uudelleen palaa ja punainen akkulaturiin.
 • Page 323 Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Tämä auttaa estämään sekä ympäristö- että henkilövahinkoja. Saat lisätietoja paikallisviranomaisilta, jätehuollolta tai jälleenmyyjältäsi. (Kuva 24) Tekniset tiedot Tekniset tiedot Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Moottori Tyyppi PMDC 18V PMDC 18V Ketjun nopeus, m/s Paino...
 • Page 324 Akku P4A 18-B45 P4A 18-B72 Tyyppi Litiumioni Litiumioni Akun kapasiteetti, Ah Nimellisjännite, V Paino, kg 0,35 0,65 Kennojen määrä (Li-ion) Hyväksytyt akkulaturit Akkulaturi P4A 18-C70 Tulojännite, V 220–240 Taajuus, Hz 50–60 Teho, W Tarvikkeet Terälevyn ja -ketjun yhdistelmät Alla olevat yhdistelmät ovat CE-tyyppihyväksyttyjä. Terälevy Teräketju Pituus, vetolenkkien...
 • Page 325 Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote: Kuvaus Akkukäyttöinen oksasaha ja varrellinen oksasaha Tuotemerkki Husqvarna Tyyppi/malli Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Tunniste Sarjanumerot vuodesta 2022 alkaen vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja...
 • Page 326 Lisenssit © Copyright 2012-2020 STMicroelectronics ”Lisenssi” tarkoittaa tämän asiakirjan kohdissa 1–9 määritettyjä käyttö-, monistus- ja Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat normaalista jakeluehtoja. ”Lisenssinantaja” tarkoittaa tekijänoikeuden kulumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä, omistajaa tai tekijänoikeuden haltijan valtuuttamaa luvattomasta korjauksesta tai siitä, että imulaitteisto on tahoa, joka myöntää...
 • Page 327 2. Tekijänoikeuden myöntäminen. attribuutioilmoituksia jakelemiisi Johdannaisteoksiin Teoksen ILMOITUS-tekstin oheen tai sen Kukin Toimittaja myöntää Sinulle lisenssin liitteeksi, jos lisäattribuutioilmoituksia ei voida käyttöehtojen mukaisesti pysyvän, maailmanlaajuisen, tulkita Lisenssin muutoksiksi. Voit lisätä ei-yksinomaisen, ilmaisen, rojaltivapaan ja oman tekijänoikeuslausekkeen muokkauksiisi peruuttamattoman tekijänoikeuslisenssin monistaa, ja ilmoittaa lisenssiin liittyvistä...
 • Page 328 Vastavusdeklaratsioon..........345 Hooldamine..............339 Litsentsid..............346 Veaotsing..............341 Sissejuhatus Toote kirjeldus Lühijuhend Toode Husqvarna Aspire P5-P4A on akulõikur. Skaneerige QR-kood, et saada nõu toote kasutamise kohta. Toode Husqvarna Aspire PE5-P4A on teleskoopfunktsiooniga akuoksalõikur. (Joon. 26) Me teeme pidevalt tööd, et tõsta sinu ohutust ja tõhusust töötamisel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindusega.
 • Page 329 (Joon. 5) (Joon. 14) Aspire PE5-P4A: Kohtades, kus Nupu vabastamiseks keerake vasakule, sulle võib peale kukkuda esemeid, pingutamiseks keerake paremale. kasuta kaitsekiivrit. Kandke heakskiidetud kõrvaklappe. Kandke heakskiidetud (Joon. 15) See seade vastab kehtivatele EL-i kaitseprille. direktiividele. (Joon. 6) Kandke heakskiidetud kaitsekindaid. (Joon.
 • Page 330 • toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses SE-561 82, Huskvarna, Sweden või volitatud isiku poolt. Tootja Husqvarna AB Ohutus Ohutuse määratlused adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu. Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse • Vältige kehalist kokkupuudet maandatud pindadega tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.
 • Page 331 pöörleva osa külge jäetud mutri- vm võti võib lõikevahendite kinnikiilumise tõenäosus on väiksem põhjustada kehavigastusi. ja neid on hõlpsam juhtida. • Ärge küünitage liiga kaugele. Säilitage kogu • Järgige elektritööriista, tarvikute, tööriistaotsikute aeg kindel jalgealune ja tasakaal. See jm kasutamisel neid juhiseid ning arvestage annab ootamatutes olukordades parema kontrolli töötingimuste ja -ülesandega.
 • Page 332 Oksalõikuri ohutusalased hoiatused – isiklik • Ärge püüdke langetada puud enne, kui teil on täielik ülevaade võimalikest ohtudest ja nende vältimise ohutus viisidest. Puu langetamisel on seadme kasutajal või • Oksalõikuriga töötamise ajal hoidke kõik kehaosad kõrvalseisjal oht saada raskeid kehavigastusi. saeketist eemal.
 • Page 333 Ärge lubage lastel seadet kasutada ega selle lihtsamaks käsitsemiseks. läheduses viibida. Kuna seadet on lihtne käivitada, • Aspire P5-P4A: Hoidke toodet parema või vasaku võivad lapsed selle käivitada, kui neid piisavalt ei käega. Hoidke käed ja muud kehaosad saeketist jälgita. Sellega võib kaasneda raskete vigastuste eemal.
 • Page 334 • Hoidke esmaabikomplekt käepärast. 2. Jälgige, et toitelüliti oleks lüliti lukustuse algasendis lukustatud. (Joon. 34) a) Aspire P5-P4A: (Joon. 37) Toote ohutusseadised b) Aspire PE5-P4A: (Joon. 38) 3. Vajutage toitelüliti lukustust ühelt poolt ja seejärel HOIATUS: teiselt poolt. Veenduge, et toitelüliti lukustus liiguks Enne seadme kasutamist tagasi algasendisse.
 • Page 335 Lõikeosa ohutusjuhised • Laadige akusid ainult tootja või POWER FOR ALL süsteemi partneri soovitatud laadijatega. Üht tüüpi akudele sobiv laadija võib põhjustada tuleohtu, kui HOIATUS: seda kasutatakse koos erineva akuga. Enne toote kasutamist • Aku on ostuhetkel osaliselt laetud. Aku lugege läbi järgmised hoiatused.
 • Page 336 Vastasel juhul võib laadija üle kuumeneda ja ei tööta poole. Garanteerime, et hooldusesinduses tehakse enam korralikult. teie tootele professionaalsel tasemel remondi- ja • Ohutusohtude vältimiseks peab toitejuhtme hooldustööd. välja vahetama ainult Husqvarna või • Kasutage ainult originaalvaruosi. Husqvarna elektritööriistu remontima volitatud klienditeeninduskeskus. 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 337 õigesti paigaldatud. (Joon. ETTEVAATUST: Veenduge, et kruvid sobivad teie seinatüübiga. 2. Keerake nupp (C) kinni. a) Aspire P5-P4A: (Joon. 49) Märkus: Kui lõikur on teleskoopvarre külge b) Aspire PE5-P4A: (Joon. 50) kinnitatud, on lõikuri kasutajaliides lahti ühendatud.
 • Page 338 Ärge laadige akut kauem kui 24 hoidikusse libisema kergelt; vastasel korral pole aku tundi. õigesti paigaldatud. 4. Lahutage akulaadija vooluvõrgust. a) Aspire P5-P4A: (Joon. 56) b) Aspire PE5-P4A: (Joon. 57) ETTEVAATUST: 3. Lükake aku täielikult akuhoidikusse. Aku on kohale Ära tõmba lukustunud, kui kuulete klõpsatust.
 • Page 339 3. Vajutage vabastusnuppu ja tõmmake aku välja. 2. Toote lukustamiseks lükake lukustusnuppu (Joon. 65) ettepoole. 3. Vajutage vabastusnuppu ja tõmmake aku välja. Aspire PE5-P4A toote seiskamine (Joon. 66) 1. Vabastage toitelüliti. 4. Vajadusel eemaldage teleskoopvars lõikuri küljest. Hooldamine Sissejuhatus HOIATUS: Enne seadme hooldustööde HOIATUS: alustamist eemaldage aku.
 • Page 340 Saekett, Vt jaotist Lisavarustus lk 344 teie saeketi mis korralikult ei liigu, võib põhjustada jaoks Husqvarna soovitatud viili ja malli teabe kohta. kehavigastusi. 2. Asetage teritusmall lõikurile õigesti. Lugege teritusmalli kasutusjuhendit. Kulunud või kahjustatud juhtplaat või saekett tuleb asendada Husqvarna poolt soovitatud saeketi ja 3.
 • Page 341 • Saeketi tööea pikendamiseks ja keskkonnakahjude HOIATUS: Valesti pingutatud saekett vähendamiseks kasutage Husqvarna ketiõli. Kui võib juhtplaadilt maha tulla ja põhjustada Husqvarna saeketiõli pole saadaval, kasutage raske kehavigastuse või surma. standardset saeketiõli. •...
 • Page 342 Probleem Võimalikud tõrked Võimalik lahendus Punane tõrke LED- Ülekoormus. Lõikeosa on blokeerunud. Seisake toode. tuli vilgub. Eemaldage aku. Eemaldage lõikeosalt võõrkehad. Vabastage kett. Temperatuuri kõrvalekalle. Laske tootel maha jahtuda. Toitelülitit ja käivitusnuppu vajutatakse samal Laske toitelüliti lahti ja vajutage ajal. käivitusnuppu.
 • Page 343 Märkus: Sümbol asub tootel või toote pakendil. kehavigastusi ja toote kahjustusi. • Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt. Tehnilised andmed Tehnilised andmed Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Mootor Tüüp PMDC 18V PMDC 18V Keti kiirus, m/s Kaal...
 • Page 344 Heakskiidetud akud Seda toodet saab kasutada kõigi POWER FOR ALL akudega. Parima jõudluse saavutamiseks on soovitatav kasutada minimaalselt 4,0 Ah akusid. P4A 18-B45 P4A 18-B72 Tüüp Liitiumioonaku Liitiumioonaku Aku mahtuvus, Ah Nimipinge, V Kaal, kg 0,35 0,65 Elementide arv (liitium-ioonaku) Heakskiidetud akulaadijad Akulaadija P4A 18-C70...
 • Page 345 Vastavusdeklaratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46 3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode: Kirjeldus Akuga töötav lõikur ja oksalõikur Kaubamärk Husqvarna Tüüp/mudel Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifitseerimine Seerianumbrid alates 2022. aastast vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja määrustele:...
 • Page 346 Litsentsid © Autoriõigus 2012–2020 STMicroelectronics autoriõiguse omanikku või autoriõiguse omaniku volitatud üksust, kes litsentsi välja annab. „Juriidiline Garantii alla ei kuulu defektid, mis on tingitud tavalisest isik“ tähendab tegutseva üksuse ja kõigi teiste üksuste kulumisest, seadmega hooletust ümberkäimisest, valel liitu, mis seda üksust kontrollivad, mida kontrollib otstarbel kasutamisest, volitamata remontimisest või see üksus või mis on selle üksusega ühise kontrolli imemisseadme ühendamisest vale pingega.
 • Page 347 levitada teost ja selliseid tuletatud teoseid allika või 5. Kaastööde esitamine. objekti kujul. Kui te ei ole sõnaselgelt teatanud teisiti, kehtib 3. Patendilitsentsi andmine. teie poolt litsentsiandjale tahtlikult töösse lisamiseks esitatud kaastöö selle litsentsi tingimuste ja täiendavate Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor tingimusteta.
 • Page 348 Apkope................359 Licences..............368 Problēmu novēršana...........362 Ievads Izstrādājuma apraksts Paredzētā lietošana Izstrādājums Husqvarna Aspire P5-P4A ir ar Izstrādājums paredzēts zaru un zariņu griešanai. akumulatoru darbināms zaru zāģis. Nelietojiet izstrādājumu citiem uzdevumiem. Izstrādājums Husqvarna Aspire PE5-P4A ir ar Īsā pamācība akumulatoru darbināms augstumgriezis ar teleskopisku funkciju.
 • Page 349 (Att. 25) Akumulatoru izmantojiet tikai • izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā POWER FOR ALL remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista. sistēmas partneru Ražotājs izstrādājumos. Husqvarna AB (Att. 19) Bezatteices transformators. SE-561 82, Huskvarna, Sweden 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 350 Drošība Drošības definīcijas elektriskajiem darbarīkiem nedrīkst izmantot nekādus pārejas spraudņus. Oriģināli kontaktspraudņi un Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja strāvas triecienu risku. rokasgrāmatas daļas. • Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota...
 • Page 351 • Pirms elektriskā darbarīka ieslēgšanas noņemiet nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturēti elektriskie regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu. Uz darbarīki. elektriskā darbarīka rotējošajām detaļām atstāta • Griezējinstrumenti jāuztur asi un tīri. Pareizi uzgriežņu atslēga vai atslēga var radīt traumu. uzturēti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk •...
 • Page 352 • Nekad neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. • Nemēģiniet nogāzt koku, pirms neesat novērtējis Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai saistītos riskus un sapratis, kā tos novērst. Koka pilnvarota apkopes nodrošinātājs. gāšanās var radīt nopietnas traumas operatoram vai tuvumā esošajām personām. Zaru zāģa drošības brīdinājumi —...
 • Page 353 • Nodrošiniet, lai cilvēki, dzīvnieki un citi apstākļi • Modelim Aspire P5-P4A: Turiet izstrādājumu ar labo neietekmē izstrādājuma vadību, un tie nesaskaras ar vai kreiso roku. Raugiet, lai rokas un citas ķermeņa griešanas ierīci vai nestāv ceļā priekšmetiem, ko var daļas neatrastos zāģa ķēdes tuvumā.
 • Page 354 (Att. 32) • Lietojiet aizsargapavus vai apavus ar neslīdošu zoli. Lietotāja interfeisa pārbaude Aspire P5-P4A (Att. 33) Zaļas krāsas LED indikatori (A) norāda uzlādes • Lietojiet darba bikses, kas aizsargā no zāģa ķēdes. stāvokli. Zaļas krāsas LED indikatori norāda arī to, vai •...
 • Page 355 2. Pārbaudiet, vai piedziņas mēlīte ir nobloķēta, kad zāģa ķēdes un zāģa piedziņas zobrata nodiluma piedziņas mēlītes bloķētājs ir sākotnējā pozīcijā. risks. a) Modelim Aspire P5-P4A: (Att. 37) (Att. 46) b) Modelim Aspire PE5-P4A: (Att. 38) Akumulatora drošība 3. Uzspiediet uz piedziņas mēlītes bloķētāja vienā...
 • Page 356 • Lai izvairītos no drošības apdraudējuma, ja barošanas kabelis ir jānomaina, uzticiet to BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus uzņēmuma Husqvarna vai arī tāda klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem, kas pilnvaroti drošības un vispārīgos norādījumus. remontēt Husqvarna mehanizētos darbarīkus. Drošības un vispārīgo norādījumu neievērošana var novest pie elektriskās •...
 • Page 357 Piezīme: Kad zaru zāģis ir pievienots pie teleskopiskā kāta, zaru zāģa lietotāja saskarne ir a) Modelim Aspire P5-P4A: (Att. 49) atvienota. b) Modelim Aspire PE5-P4A: (Att. 50) • Lai saņemtu informāciju par pieejamiem jūsu Teleskopiskā...
 • Page 358 Lietošana Darbības pārbaude pirms izstrādājuma IEVĒROJIET: lietošanas Nevelciet aiz barošanas kabeļa. 1. Pārbaudiet, vai gaisa ieplūde nav netīra un bojāta. 5. Izņemiet akumulatoru no lādētāja. Ar birsti notīriet no izstrādājuma netīrumus un citus nevēlamus materiālus. Akumulatora stāvokļa LED indikators uz 2.
 • Page 359 Akumulatoram ir viegli jāiebīdās turētājā, netraucē zari, akmeņi un koki. pretējā gadījumā tas nav uzstādīts pareizi. BRĪDINĀJUMS: a) Modelim Aspire P5-P4A: (Att. 56) Nedrīkst aktivizēt b) Modelim Aspire PE5-P4A: (Att. 57) piedziņas mēlīti, ja griešanas ierīce nav pilnībā saskatāma.
 • Page 360 Pārbaudiet savienojumus starp akumulatoru un izstrādājumu. Pārbaudiet savienojumu starp akumulatoru un akumulatora lādētāju. Pārliecinieties, ka zaru zāģis nav bojāts. Ja Visi zaru zāģa apkopes darbi ir jāveic Husqvarna apstiprinātam zaru zāģis ir bojāts, nomainiet to. izplatītājam. Pārbaudiet ķēdes piedziņas zobrata Nomainiet ķēdes piedziņas zobratu ik pēc aptuveni 20 darba...
 • Page 361 Lietojot zāģa ķēdi vai Piederumi lpp. 365 par ieteikto ātrumu skatiet šeit: veicot tās apkopi, valkājiet aizsargcimdus. vīli un vīlēšanas šablonu, kādu Husqvarna iesaka Zāģa ķēde var radīt traumas arī tad, ja tā izmantot ar zāģa ķēdi. nekustas. 2. Pareizi uzlieciet šablonu uz griezējzobiem. Skatiet Nomainiet nodilušu vai bojātu virzītājsliedi vai zāģa ķēdi...
 • Page 362 2. Pārbaudiet. vai akumulatora lādētājs nav bojāts, maksimālu ķēdes kalpošanas laiku ar minimālu piemēram, vai tajā nav plaisu. ietekmi uz vidi. Ja Husqvarna zāģa ķēdes eļļa nav 3. Pārliecinieties, vai akumulatora lādētāja savienojuma pieejama, izmantojiet parastu zāģa ķēdes eļļu. vads nav bojāts un vai tajā nav plaisu.
 • Page 363 Problēma Iespējamās kļūmes Iespējamais risinājums Mirgo sarkanais Pārslodze. Griešanas ierīce ir bloķēta, izslēdziet kļūdu LED indikators. izstrādājumu. Izņemiet akumulatoru. Notīriet griešanas ierīci no nevēlamiem materiāliem. Atlaidiet vaļīgāk ķēdi. Temperatūras nobīde. Ļaujiet izstrādājumam atdzist. Vienlaikus tiek nospiesta piedziņas mēlīte un Atlaidiet piedziņas mēlīti un nospiediet iedarbināšanas poga.
 • Page 364 Glabājiet aprīkojumu slēdzamā vietā. • Notīriet izstrādājumu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat to ilgstošai glabāšanai. Tehniskie dati Tehniskie dati Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motors Tips PMDC 18V PMDC 18V Ķēdes ātrums, m/s Svars Bez akumulatora, kg/mārciņas...
 • Page 365 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Vibrācijas līmeņi Vibrācijas līmeņi pie rokturiem, mērīti atbilstoši standartam ISO 22867, m/s Sakļauts, priekšējais rokturis/aizmugurējais rokturis – 0,5/0,5 Izvērsts, priekšējais rokturis/aizmugurējais rokturis – 0,3/0,3 Galvenais rokturis/papildu rokturis 0,8/0,4 – Apstiprinātie akumulatori Šo izstrādājumu var izmantot ar visiem POWER FOR ALL akumulatoriem.
 • Page 366 Virzītājsliede Zāģa ķēde Garums, Garums, collas Solis, collas Sliedes platums, mm Tips dzinējposmu skaits 1/4″ SP11G Zāģa ķēdes asināšana un šablons Ja nezināt, kāda zāģa ķēde izstrādājumam ir uzstādīta, vērsieties pie izplatītāja apkopes nodrošinātāja. Lai nodrošinātu pareizu asināšanas leņķi, izmantojiet ieteicamo šablonu.
 • Page 367 Atbilstības deklarācija ES atbilstības deklarācija Mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis izstrādājums: Apraksts Ar akumulatoru darbināms zaru zāģis un augstumgriezis Zīmols Husqvarna Tips/modelis Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifikācija Ar sērijas numuriem no 2022 un turpmākiem sērijas numuriem pilnībā...
 • Page 368 Licences © Autortiesības  2012–2020 STMicroelectronics “Licence” nozīmē noteikumus un nosacījumus attiecībā uz lietošanu, reproducēšanu un izplatīšanu, kā noteikts Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas šī dokumenta 1.–9. punktā. “Licenciārs” ir autortiesību radušies parastas nolietošanās, paviršas lietošanas, īpašnieks vai uzņēmums, ko autortiesību īpašnieks nesankcionēta remonta dēļ...
 • Page 369 neekskluzīvu, neatsaucamu autortiesību licenci, kas ka šādus papildu attiecinājuma paziņojumus nevar darbojas visā pasaulē un tiek piešķirta bez maksas uzskatīt par Licences modificēšanu. Jūs savām un autoratlīdzības; licence ļauj reproducēt, sagatavot modifikācijām varat pievienot savu autortiesību Atvasinātus darbus, publiski attēlot, publiski uzstāties, apliecinājumu, un Jūs varat sniegt papildu vai izdot apakšlicences un izplatīt Darbu un šādus atsevišķus licences noteikumus un nosacījumus...
 • Page 370 Techninė priežiūra............381 Licencijos..............390 Gedimai ir jų šalinimas..........384 Įvadas Gaminio aprašas Naudojimas Gaminys Husqvarna Aspire P5-P4A yra akumuliatorinis Gaminį naudokite šakų ir šakelių kirpimui. Nenaudokite genėtuvas. gaminio kitiems darbams. Gaminys Husqvarna Aspire PE5-P4A yra Trumpasis vadovas akumuliatorinis stiebinis genėtuvas su teleskopine funkcija.
 • Page 371 dėvėkite apsauginį šalmą. Naudokite (Pav. 14) Norėdami atlaisvinti rankenėlę, pasukite į patvirtintas apsaugines ausines. kairę, norėdami priveržti – į dešinę. Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones. (Pav. 15) Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas. (Pav. 6) Naudokite patvirtintas apsaugines pirštines. (Pav. 16) Šis gaminys atitinka taikytinų...
 • Page 372 • gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės SE-561 82, Huskvarna, Sweden priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas. Gamintojas Husqvarna AB Sauga Saugos ženklų reikšmės Elektrosauga • Elektros įrankių kištukai turi atitikti elektros lizdus. Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti Niekada nebandykite kokiu nors būdu perdaryti...
 • Page 373 • Saugokitės atsitiktinio įsijungimo. Prieš prijungdami elektros įrankio veikimui. Prieš naudojant, sugedusį įrenginį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatorių elektros įrankį reikia sutaisyti. Daug nelaimingų bloko, paimdami arba nešdami įrenginį, įsitikinkite, atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektros kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei įrankių.
 • Page 374 • Niekada neapžiūrinėkite pažeistų akumuliatorių • Nebandykite nuleisti medžio, kol nežinote visų blokų. Akumuliatorių blokų techninę priežiūrą gali grėsmių ir kaip jų išvengti. Nuleidžiant medį atlikti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai. operatorius arba aplinkiniai gali rimtai susižeisti. • Ši aukštapjovė nėra skirta medžiams Aukštapjovės saugos įspėjimai –...
 • Page 375 Naudokite diržą gaminio svoriui laikyti ir jo valdymui be priežiūros, prieš tai būtinai reikia atjungti palengvinti. akumuliatorių. • „Aspire P5-P4A“ atveju: Laikykite gaminį dešine arba • Pasirūpinkite, kad žmonės, gyvūnai ar kiti objektai kaire ranka. Laikykite rankas ir patys būkite atokiai nepaveiktų jūsų gaminio valdymo arba neprisiliestų...
 • Page 376 (Pav. 31) • Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines. Naudotojo sąsajos patikra Aspire P5-P4A (Pav. 32) Žali šviesos diodai (A) rodo įkrovos būseną. Žali šviesos diodai taip pat rodo, jog gaminys įjungtas. •...
 • Page 377 2. Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis yra užfiksuotas, kai maitinimo jungiklio fiksatorius yra savo pradinėje (Pav. 46) padėtyje. Akumuliatorių naudojimo sauga a) „Aspire P5-P4A“ atveju: (Pav. 37) b) „Aspire PE5-P4A“ atveju: (Pav. 38) PERSPĖJIMAS: Perskaitykite visus 3. Paspauskite maitinimo jungiklio fiksatorių vienoje saugos ir bendruosius nurodymus.
 • Page 378 Siekiant laikytis saugos priemonių ir išvengti pavojų, diapazone, padidėja pavojus pakenkti akumuliatoriui prireikus pakeisti maitinimo laidą, šį darbą turi atlikti ar kilti gaisrui. „Husqvarna“ arba „Husqvarna“ elektrinius įrankius taisyti įgaliotas klientų aptarnavimo centras. Įkroviklio sauga • Tik Didžiojoje Britanijoje parduodami gaminiai: Jūsų...
 • Page 379 (Pav. 47) Įsitikinkite, kad varžtai 2. Priveržkite rankenėlę (C). atitinka sienos tipą. Pasižymėkite: Genėtuvą pritvirtinus prie a) „Aspire P5-P4A“ atveju: (Pav. 49) teleskopinio veleno, genėtuvo naudotojo sąsaja b) „Aspire PE5-P4A“ atveju: (Pav. 50) atjungiama. • Dėl informacijos apie galimus sandėliavimo priedus, skirtus jūsų...
 • Page 380 Naudojimas Funkcijų patikra prieš įrenginio 3. Akumuliatorius visiškai įkrautas, kai ant akumuliatoriaus įkroviklio esantis šviesos diodas naudojimą šviečia žalia spalva. Akumuliatorių kraukite daugiausia 24 valandas. 1. Patikrinkite oro įsiurbimo angą, ar nėra nešvarumų ir pažeidimų. Šepetėliu nuo įrenginio nuvalykite 4. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį (3) nuo maitinimo nešvarumus ir pašalines medžiagas.
 • Page 381 Akumuliatorius turi lengvai įsistatyti į laikiklį. Traukiant pjovimo įtaisą iš šakos grandinė turi suktis, Jeigu nepavyksta, vadinasi įstatomas netinkamai. kad įtaisas neįstrigtų medyje. (Pav. 64) a) „Aspire P5-P4A“ atveju: (Pav. 56) • Įsitikinkite, kad pagrindas yra patogus stovėti, o b) „Aspire PE5-P4A“ atveju: (Pav. 57) darbui netrukdo jokios šakos, akmenys ar medžiai.
 • Page 382 Patikrinkite jungtį tarp akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio. Įsitikinkite, kad genėtuvas nepažeistas. Visus genėtuvo techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotas Pažeistą genėtuvą pakeiskite. Husqvarna prekybos atstovas. Patikrinkite grandinės varančiosios Pakeiskite varančiąją žvaigždutę po maždaug 20 valandų darbo arba žvaigždutės nusidėvėjimą. dažniau, jei reikia.
 • Page 383 Žr. PERSPĖJIMAS: Naudodami informacijos apie tai, kokią dildę ir galandimo grandininį pjūklą arba atlikdami jo priežiūrą, šabloną Husqvarna rekomenduoja jūsų pjūklo mūvėkite apsaugines pirštines. Nejudanti grandinei. pjūklo grandinė taip pat gali sužaloti. 2. Tinkamai uždėkite galandimo šabloną ant pjovimo Pakeiskite susidėvėjusią arba pažeistą kreipiančiąją...
 • Page 384 Naudokite „Husqvarna“ grandinės alyvą, norėdami 3. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkroviklio prijungimo ilgiausio pjūklo grandinės tarnavimo laiko ir norėdami laidas nepažeistas ir be įtrūkimų. kuo labiau sumažinti žalą aplinkai. Jei „Husqvarna“ pjūklo grandinės alyvos neturite, naudokite įprastą pjūklo grandinės alyvą. •...
 • Page 385 Problema Galimi gedimai Galimas sprendimas Mirksi raudonas Perkrova. Pjovimo įtaisas yra užsikirtęs. Sustabdykite klaidos LED gaminį. Išimkite akumuliatorių. Pašalinkite indikatorius. nepageidaujamas medžiagas nuo pjovimo įtaiso. Atlaisvinkite grandinę. Temperatūros svyravimai. Leiskite produktui atvėsti. Maitinimo jungiklis ir paleidimo mygtukas Atleiskite maitinimo jungiklį ir nuspauskite spaudžiami vienu metu.
 • Page 386 Simbolis, rodomas ar įrenginio arba • Saugodami išimkite akumuliatorių iš akumuliatoriaus įrenginio pakuotės. įkroviklio. Neleiskite vaikams ar kitiems Techniniai duomenys Techniniai duomenys Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Variklis Tipas PMDC 18 V PMDC 18 V Grandinės greitis, m/s Svoris Be akumuliatoriaus, kg/sv.
 • Page 387 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Vibracijos lygis Vibracijos lygis rankenoje išmatuotas pagal ISO 22867, m/s Sustumta, priekinė rankena / galinė rankena – 0,5 / 0,5 Ištraukta, priekinė rankena / galinė rankena – 0,3 / 0,3 Pagrindinė rankena / pagalbinė rankena 0,8 / 0,4 –...
 • Page 388 Pjovimo grandinės galandimas ir Jei nežinote, kurią pjūklo grandinę naudojate su savo gaminiu, kreipkitės į savo pardavimo atstovą. galandimo šablonas Naudokite rekomenduojamą galandimo šabloną, kad nugaląstumėte tinkamu kampu. Be to, rekomenduojamą matuoklį rekomenduojama naudoti ir grandinei galąsti. (Pav. 86) (Pav. 90) (Pav.
 • Page 389 Atitikties deklaracija ES atitikties deklaracija Mes, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys: Aprašymas Akumuliatorinis genėtuvas ir stiebinis genėtuvas Gamintojas Husqvarna Tipas / modelis Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifikacijos Serijos numeriai nuo šios datos: 2022 ir vėlesni numeris visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:...
 • Page 390 Licencijos © Autorių teisės 2012–2020 „STMicroelectronics“ 1. Apibrėžimai. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl „Licencija“ reiškia naudojimo, atkūrimo ir platinimo įprasto susidėvėjimo, aplaidumo, netinkamo naudojimo, nuostatas ir sąlygas, kaip apibrėžta šio dokumento neteisėto taisymo arba siurbimo aparato prijungimo prie 1–9 skirsniuose. „Licencijos išdavėjas“ reiškia autorių netinkamos įtampos lizdo.
 • Page 391 2. Autorių teisių licencijos suteikimas. yra tik informacinio pobūdžio ir Licencijos turinio nepakeičia. Jūs galite įtraukti savo pastabas dėl Atsižvelgiant į šios Licencijos nuostatas ir sąlygas, savybių priskyrimo į Išvestinius darbus, kuriuos kiekvienas Bendraautorius šiuo dokumentu suteikia Jūs platinate, kartu arba kaip priedą prie Darbo Jums neribotam laikui, pasaulinio masto, neišimtinę, teksto PASTABA, jeigu tokios papildomos pastabos nemokamą, neapmokestinamą...
 • Page 392: Introduction

  Troubleshooting............406 Introduction Product description Intended use The product Husqvarna Aspire P5-P4A is a battery Use the product to cut branches and twigs. Do not use pruner. the product for other tasks. The product Husqvarna Aspire PE5-P4A is a battery Quick guide pole pruner with telescopic function.
 • Page 393 (Fig. 6) (Fig. 15) Use approved protective gloves. The product complies with the applicable EU directives. (Fig. 7) Use heavy-duty slip-resistant boots. (Only (Fig. 16) applicable for the pole pruner.) This product conforms to the applicable UK regulations. (Fig. 8) Direct current.
 • Page 394: Safety

  Manufacturer SE-561 82, Huskvarna, Sweden Husqvarna AB Safety Safety definitions refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. Warnings, cautions and notes are used to point out • Do not expose power tools to rain or wet conditions.
 • Page 395 Battery tool use and care from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. • Recharge only with the charger specified by the • If devices are provided for the connection of dust manufacturer. A charger that is suitable for one type extraction and collection facilities, ensure these are of battery pack may create a risk of fire when used connected and properly used.
 • Page 396 General safety instructions pruner "live" and could give the operator an electric shock. • Wear eye protection. Further protective equipment WARNING: Read the warning for hearing, head, hands, legs and feet is instructions that follow before you use the recommended. Adequate protective equipment will product.
 • Page 397 Disconnect the battery when • For Aspire P5-P4A: Hold the product with your right the product is not under close supervision. or left hand. Keep hands and other body parts away •...
 • Page 398 Approved protective goggles must agree with the To do a check of the user interface Aspire P5-P4A ANSI Z87.1 standard in the USA or EN 166 in EU The green LEDs (A) show the state of charge. The countries.
 • Page 399 • Only use approved guide bar/saw chain FOR ALL system partners. A charger that is suitable combinations and filing equipment. Refer to for one type of battery may pose a fire risk when Maintenance on page 403 for instructions. used with a different battery. •...
 • Page 400 Battery charger safety Husqvarna or by a customer service centre that is authorised to repair Husqvarna power tools. • Products sold in GB only: Your product is fitted with WARNING: Read all the safety and an BS 1363/A approved electric plug with internal general instructions.
 • Page 401: Assembly Aspire Pe5-P4A

  (Fig. screws are applicable for your wall type. 2. Tighten the knob (C). a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 49) b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 50) Note: When the pruner is attached to the •...
 • Page 402 The battery must move into the holder easily, if not, it maximum 24 hours. is not installed correctly. 4. Disconnect the battery charger from the mains. a) For Aspire P5-P4A: (Fig. 56) b) For Aspire PE5-P4A: (Fig. 57) CAUTION: Do not pull the power 3.
 • Page 403: Maintenance

  2. Push the lock button forward to lock the product. in full view. 3. Push the release button and pull out the battery. (Fig. 66) To stop the product Aspire P5-P4A 4. If it is necessary, remove the telescopic shaft from 1. Release the power trigger. the pruner.
 • Page 404 Make sure that the pruner is not damaged. An approved Husqvarna dealer must do all servicing on the pruner. Replace the pruner if it is damaged. Examine the wear of the chain drive Replace the chain drive sprocket after approximately 20 hours of sprocket.
 • Page 405 If Husqvarna saw chain oil is not available, use a 3. Move the file from the inner side of the cutting teeth standard saw chain oil.
 • Page 406: Troubleshooting

  3. Make sure that the connection cord of the battery 1. Examine the battery for damages, for example charger is not damaged and that there are no cracks cracks. in it. Troubleshooting User interface Aspire P5-P4A Problem Possible faults Possible solution Green start LED Low battery voltage.
 • Page 407: Transportation And Storage

  5°C/41°F and 40°C/104°F. • Charge the battery 30% to 50% before you put it in storage for long periods. Technical data Technical data Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Type PMDC 18V PMDC 18V Chain speed, m/sec...
 • Page 408 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Noise emissions Sound power level, measured dB(A) Sound power level, guaranteed L dB(A) Sound levels Equivalent sound pressure level at the operator's ear, dB(A) Vibration levels Vibration levels at handles, measured according to ISO 22867, m/s Collapsed, front handle/rear handle –...
 • Page 409: Accessories

  Accessories Guidebar and saw chain combinations The following combinations are CE approved. Guide bar Saw chain Length, number of Length, inch Pitch, inch Gauge, mm Type drive links 1/4″ SP11G Saw chain filing and file gauge If you do not know which saw chain you have on your product, speak to your servicing dealer.
 • Page 410: Declaration Of Conformity

  Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility that the product: Description Battery-operated pruner and pole pruner Brand Husqvarna Type / Model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identification...
 • Page 411 UK Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility that the product: Description Battery-operated pruner and pole pruner Brand Husqvarna Type / Model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identification Serial numbers dating from 2022 and onwards...
 • Page 412: Licenses

  Licenses © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of The warranty does not cover defects which are the this definition, "control" means (i) the power, direct or result of normal wear and tear, negligence, defective indirect, to cause the direction or management of such use, unauthorised repair or the suction apparatus being...
 • Page 413 3. Grant of Patent License. 5. Submission of Contributions. Subject to the terms and conditions of this License, each Unless You explicitly state otherwise, any Contribution Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, intentionally submitted for inclusion in the Work by nonexclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable You to the Licensor shall be under the terms and (except as stated in this section) patent license to make,...
 • Page 414 Održavanje..............425 Licence............... 433 Rješavanje problema..........428 Uvod Opis proizvoda Namjena Proizvod Husqvarna Aspire P5-P4A je baterijski Proizvod se upotrebljava za rezanje grana i grančica. obrezivač. Proizvod nemojte koristiti za druge zadatke. Proizvod Husqvarna Aspire PE5-P4A je baterijski štapni Kratke upute obrezivač...
 • Page 415 • proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom s partnerskim centru ili kod ovlaštene osobe. sustavima POWER FOR ALL. Proizvođač Husqvarna AB (Sl. 19) Sigurnosni transformator. SE-561 82, Huskvarna, Sweden 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 416 Sigurnost Sigurnosne definicije • Izbjegavajte kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se velika opasnost od strujnog udara ako dođete u posebno važni dijelovi priručnika. dodir s uzemljenom površinom. •...
 • Page 417 Upotreba i čišćenje alata za bateriju • Nosite prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću ni nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od • Bateriju punite samo punjačom koji je odredio pomičnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa proizvođač. Punjač prikladan za jedan tip baterije mogu zapeti u pokretnim dijelovima stroja.
 • Page 418 Općenita sigurnosna upozorenja za obrezivač • Obrezivač s produžnom cijevi držite samo za izoliranu površinu namijenjenu za držanje zato s produžnom motkom što lanac pile može dodirivati skriveno ožičenje Prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala, spremanja ili vlastitu žicu. Lanac pile koji dodiruje žicu pod i servisiranja obrezivača s produžnom motkom naponom može provoditi struju kroz sve metalne pridržavajte se svih uputa.
 • Page 419 To može rezultirati ozbiljnim tjelesnim stroja i lakše rukovali. ozljedama. Odspojite bateriju kada uređaj nije pod • Za Aspire P5-P4A: Držite proizvod desnom ili lijevom strogim nadzorom. rukom. Ruke i druge dijelove tijela držite podalje od • Pobrinite se da ljudi, životinje ili drugi predmeti lanca pile.
 • Page 420 Odobrene adresu najbližeg servisera. zaštitne naočale moraju ispunjavati standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za države EU-a. Provjera korisničkog sučelja na Aspire P5-P4A (Sl. 31) Zeleni LED indikatori (A) prikazuju stanje punjenja. •...
 • Page 421 b) Za Aspire PE5-P4A: (Sl. 42) baterije od 18 V s oznakom POWER FOR ALL potpuno su kompatibilne sa sljedećim proizvodima: 5. Pokrenite proizvod, pogledajte Rad na stranici 423 . – Svim proizvodima s baterijskim sustavom POWER 6. Dajte puni gas. FOR ALL od 18 V.
 • Page 422 Ako je potrebno zamijeniti pojni kabel, radi se opasnost od oštećenja baterije i opasnost od sprječavanja sigurnosnih opasnosti to morate požara. prepustiti tvrtki Husqvarna ili servisnom centru za kupce ovlaštenom za popravljanje motornih alata Sigurnost punjača baterije tvrtke Husqvarna. •...
 • Page 423 Provjerite jesu li vijci vratilu, nije pravilno postavljen. (Sl. 47) prikladni za vrstu vašeg zida. 2. Zategnite kotačić (C). a) Za Aspire P5-P4A: (Sl. 49) Napomena: Kada je obrezivač postavljen na b) Za Aspire PE5-P4A: (Sl. 50) teleskopsko vratilo, korisničko sučelje obrezivača •...
 • Page 424 2. Postavite bateriju u držač baterije na proizvodu. Ako baterija ne ulazi lako u držač, nije pravilno umetnuta. 5. Izvadite bateriju iz punjača baterije. a) Za Aspire P5-P4A: (Sl. 56) LED indikator statusa na punjaču baterije b) Za Aspire PE5-P4A: (Sl. 57) Crveni (A) i zeleni (B) LED indikator na punjaču baterije...
 • Page 425 Zaustavljanje proizvoda Aspire P5-P4A • Nemojte sjeći kroz oteklinu u korijenu grane jer tako usporavate oporavak i povećavate opasnost od 1. Otpustite prekidač za uključivanje. napada gljivica. (Sl. 62) • Za potporu tijekom rezanja iskoristite graničnik u dnu 2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na rezne glave.
 • Page 426 Istrošenu ili oštećenu vodilicu ili lanac pile zamijenite kombinacijom vodilice i lanca pile koju preporučuje 4. Zamijenite lanac motorne pile kada je najdulji dio Husqvarna. To je neophodno za očuvanje sigurnosnih reznih zubaca manji od 4 mm / 0,16 inči. Također Dodaci na stranici 431 za funkcija proizvoda.
 • Page 427 Za najdulji mogući vijek trajanja lanca pile i što Husqvarna preporučuje za vaš lanac pile. manju štetu za okoliš upotrebljavajte ulje za lanac tvrtke Husqvarna. Ako ulje za lanac pile tvrtke 2. Ispravno postavite mjerač razmaka na rezač. Husqvarna nije dostupno, upotrijebite standardno Pogledajte upute priložene mjeraču razmaka.
 • Page 428 1. Provjerite ima li na bateriji oštećenja, primjerice 3. Provjerite je li priključni kabel punjača baterije pukotina. neoštećen te je li ispucao. Rješavanje problema Korisničko sučelje Aspire P5-P4A Problem Moguće pogreške Moguće rješenje Zeleni LED indikator Nizak napon baterije.
 • Page 429 5 °C/41 °F i 40 °C/104 °F. • Prije dugotrajnog skladištenja bateriju napunite na 30 % do 50 %. Tehnički podaci Tehnički podaci Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Vrsta Istosmjerni motor Istosmjerni motor s permanentnim s permanentnim...
 • Page 430 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Izmjerena jačina zvuka dB(A) Jamčena razina jakosti zvuka L dB (A) Jačina zvuka Ekvivalentne razine tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB(A) Razine vibracije Razine vibracija na ručkama, izmjerene sukladno ISO 22867, m/s Sklopljene, prednja ručka /stražnja ručka –...
 • Page 431 Dodaci Kombinacije vodilice i lanca pile Sljedeće kombinacije imaju odobrenje CE. Vodilica Lanac pile Duljina, broj Duljina, inči Korak, inči Mjerač, mm Vrsta pogonskih članaka 1/4’’ SP11G Brušenje lanca pile i mjerači dubine Ako ne znate koji se lanac pile nalazi na proizvodu, obratite se servisnom distributeru.
 • Page 432 Izjava o sukladnosti EU izjava o sukladnosti Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500, pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod: Opis Baterijski obrezivač i štapni obrezivač Marka Husqvarna Vrsta/model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifikacija Serijski brojevi iz 2022 i noviji u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i...
 • Page 433 Licence © Autorsko pravo 2012. – 2020., STMicroelectronics ili tijelo s ovlaštenjem vlasnika koje ustupa Licencu. „Pravno tijelo“ zajednica je izvršnih tijela i svih drugih Jamstvo ne pokriva kvarove koji su rezultat uobičajenog tijela koja upravljaju, kojima upravlja ili koja su pod trošenja i habanja, nemara, zlouporabe, neovlaštenog zajedničkom kontrolom tog tijela.
 • Page 434 3. Ustupanje licence za patent. 5. Slanje Doprinosa. Podložno uvjetima i odredbama iz ove Licence, Osim ako izričito ne navedete drugačije, svaki Doprinos svaki Suradnik ovim Vam ustupa trajnu, globalnu, koji Davatelju licence namjerno pošaljete za uključivanje neekskluzivnu, besplatnu, nenaplativu, neopozivu (osim u Djelo moraju ispunjavati uvjete i odredbe ove Licence, sukladno navedenom u ovom odjeljku) licencu za bez ikakvih dodatnih uvjeta i odredbi.
 • Page 435 Prohlášení o shodě.............453 Údržba................ 446 licence.................454 Odstraňování problémů..........449 Úvod Popis výrobku Doporučené použití Výrobek Husqvarna Aspire P5-P4A je akumulátorový Používejte výrobek ke stříhání větviček. K jiným prořezávač. činnostem výrobek nepoužívejte. Výrobek Husqvarna Aspire PE5-P4A je akumulátorový Stručná příručka tyčový prořezávač s teleskopickou funkcí.
 • Page 436 (Obr. 25) Baterii používejte pouze ve výrobcích Výrobce od partnerů systému POWER FOR ALL. Husqvarna AB SE-561 82, Huskvarna, Sweden (Obr. 19) Transformátor se zabezpečením proti selhání. (Obr. 20) Nabíječku baterií používejte a skladujte pouze ve vnitřních prostorech.
 • Page 437 Bezpečnost Definice týkající se bezpečnosti • Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, např. trubkami, radiátory, sporáky a Varování, upozornění a poznámky slouží jako chladničkami. Pokud je lidské tělo uzemněno, hrozí upozornění na specifické důležité části návodu. větší nebezpečí úrazu el. proudem. •...
 • Page 438 • Noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani • Rukojeti a uchopovací plochy udržujte suché, čisté šperky. Udržujte vlasy, oděv i rukavice mimo dosah a bez zbytků oleje a maziva. Kluzké rukojeti pohyblivých částí. Pohyblivé části mohou zachytit a uchopovací plochy neumožňují bezpečné ovládání volný...
 • Page 439 • Je zapotřebí tyčový prořezávač vždy držet pevně • Důrazně doporučujeme, aby si uživatelé, kteří pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za s výrobkem pracují poprvé, vyzkoušeli řezání na přední rukojeť. Pokud byste drželi pilu v obráceném podpěrách na řezání dřeva. gardu, zvýšilo by se riziko úrazu, takže se pila takto Obecná...
 • Page 440 Zajistěte, aby další osoby, zvířata nebo jiné věci snáze ovladatelný. nemohly ovlivnit vaši kontrolu nad výrobkem a aby • Pro model Aspire P5-P4A: Držte výrobek pravou nemohly přijít do kontaktu s řezacím nástavcem nebo levou rukou. Udržujte ruce a další části těla nebo volnými předměty, které odmrští řezací...
 • Page 441 2. Je-li pojistka páčky spínače ve své původní poloze, ujistěte se, zda je páčka spínače zajištěna. V této části je popsáno bezpečnostní vybavení a) Pro model Aspire P5-P4A: (Obr. 37) výrobku, jeho účel a způsob provádění kontroly a údržby k zajištění správného provozu. Umístění...
 • Page 442 Pro model Aspire P5-P4A: (Obr. 39) pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému poranění. b) Pro model Aspire PE5-P4A: (Obr. 40) Veškeré bezpečnostní informace a obecné 4. Zkontrolujte, zda se páčka spínače a pojistka páčky pokyny uschovejte pro budoucí použití.
 • Page 443 Bezpečnostní pokyny pro nabíječku • Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, musí to provést společnost Husqvarna nebo servisní baterií středisko, které je oprávněno provádět opravy elektrických nástrojů Husqvarna, aby se předešlo VÝSTRAHA: Přečtěte si všechny bezpečnostním rizikům.
 • Page 444 šrouby vhodné pro použití do možné, není instalován správně. (Obr. 47) konkrétního typu zdi. 2. Dotáhněte knoflík (C). a) Pro model Aspire P5-P4A: (Obr. 49) Povšimněte si: Po připevnění prořezávače b) Pro model Aspire PE5-P4A: (Obr. 50) k teleskopickému hřídeli se uživatelské rozhraní...
 • Page 445 5. Vyjměte baterii z nabíječky. možné, není instalována správně. Kontrolka LED stavu baterie na nabíječce a) Pro model Aspire P5-P4A: (Obr. 56) Červená kontrolka LED (A) a zelená kontrolka LED (B) b) Pro model Aspire PE5-P4A: (Obr. 57) na nabíječce ukazují stav baterie. Viz část Nabití...
 • Page 446 VÝSTRAHA: Nikdy neaktivujte páčku pravé strany a podržte páčku spínače (B). (Obr. 59) spínače, pokud na řezací nástavec nevidíte. Řezání větví Zastavení výrobku Aspire P5-P4A VÝSTRAHA: Při práci v blízkosti 1. Uvolněte páčku spínače. nadzemního elektrického vedení buďte velmi opatrní. Padající větve mohou 2.
 • Page 447 Ujistěte se, že není prořezávač poškozený. Veškerý servis prořezávače musí provádět schválený prodejce Poškozený prořezávač je nutné vyměnit. společnosti Husqvarna. Zkontrolujte, zda není hnací řetězové kolo Po přibližně 20 hodinách provozu nebo v případě potřeby ještě opotřebené. častěji vyměňte hnací řetězové kolo.
 • Page 448 3. Přejeďte pilníkem z vnitřní strany řezacích zubů nebo řetěz pily za kombinaci lišty a řetězu doporučené směrem ven. Při zpětném pohybu tlačte méně. (Obr. společností Husqvarna. To je nezbytné pro udržení Příslušenství bezpečnostních funkcí výrobku. Viz část 4. Naostřete všechny řezací zuby na jedné straně.
 • Page 449 životnost řetězu pily životní cyklus. (Obr. 84) a minimalizuje poškození životního prostředí. Pokud Čištění výrobku, baterie a nabíječky není dostupný olej na mazání řetězu Husqvarna, baterií použijte standardní olej na mazání řetězu. • V oblastech, kde není olej na mazání řetězů pily 1.
 • Page 450 Odstraňování problémů s nabíječkou baterií Kontrolka LED na Příčina Řešení nabíječce baterií Zelená kontrolka LED Baterie není správně Vyjměte baterii z nabíječky a znovu ji instalujte do svítí a červená nainstalována v nabíječce. nabíječky. kontrolka LED bliká. Konektory baterie jsou Očistěte konektory baterie. znečištěné. Okolní teplota je příliš vysoká Nabíječku baterií...
 • Page 451 Povšimněte si: Tento symbol je znázorněn na výrobku nebo obalu výrobku. Technické údaje Technické údaje Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18V PMDC 18V Rychlost řetězu, m/s Hmotnost Bez baterie, kg Emise hluku Hladina akustického výkonu, změřená dB(A) Hladina akustického výkonu, zaručená L...
 • Page 452 Baterie P4A 18-B45 P4A 18-B72 Hmotnost, kg 0,35 0,65 Počet článků (Li-ion) Schválené nabíječky baterií Nabíječka baterií P4A 18-C70 Vstupní napětí, V 220–240 Frekvence, Hz 50–60 Výkon, W Příslušenství Kombinace vodicí lišty a řetězu pily Následující kombinace mají certifikaci CE. Vodicí lišta Řetěz pily Délka, počet vodicích Délka, palce...
 • Page 453 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě EU Společnost Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek: Popis Akumulátorový prořezávač a tyčový prořezávač Značka Husqvarna Typ/Model Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Identifikace Výrobní čísla od roku 2022 a dále je zcela ve shodě...
 • Page 454 licence © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics „Licencí“ se rozumí podmínky použití, reprodukce a distribuce definované v částech 1 až 9 tohoto Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným dokumentu. „Poskytovatelem licence“ se rozumí vlastník opotřebením, nedbalostí, vadným používáním, autorských práv nebo subjekt oprávněný vlastníkem neautorizovanou opravou sacího zařízení...
 • Page 455 2. Udělení licence k autorským právům. a neupravuje licenci. Můžete přidávat vlastní oznámení o autorství v rámci odvozených děl, V souladu s podmínkami této licence vám každý která distribuujete, společně s textem OZNÁMENÍ přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nebo jako dodatek k textu OZNÁMENÍ z díla, za nevýhradní, bezplatnou, neodvolatelnou licenci předpokladu, že taková...
 • Page 456 Údržba................ 468 Licencie...............476 Riešenie problémov............ 471 Úvod Popis výrobku Plánované použitie Výrobok Husqvarna Aspire P5-P4A je akumulátorový Výrobok slúži na orezávanie konárov a vetvičiek. orezávač. Výrobok nepoužívajte na iné účely. Výrobok Husqvarna Aspire PE5-P4A je akumulátorový Stručný návod orezávač na tyči s teleskopickou funkciou.
 • Page 457 schválené chrániče sluchu. Používajte (Obr. 15) Tento výrobok je v súlade s príslušnými schválené chrániče očí. smernicami EÚ. (Obr. 6) Používajte schválené ochranné rukavice. (Obr. 16) Tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva. (Obr. 7) Používajte odolné protišmykové topánky. (Platí iba pre orezávač na tyči.) (Obr.
 • Page 458 Výrobca škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku: • nesprávne vykonanej opravy výrobku, Husqvarna AB • opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od SE-561 82, Huskvarna, Sweden výrobcu alebo diely schválené výrobcom, •...
 • Page 459 používaním reťazového orezávača stromov sa • Nepoužívajte elektrický nástroj, ak sa nedá zapnúť uistite, že prevádzková poloha je bezpečná. a vypnúť vypínačom. Akýkoľvek elektrický nástroj, ktorý sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečný a • Buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri musí...
 • Page 460 vystrekujúca z akumulátora môže spôsobiť • Pri rezaní konára, ktorý je napnutý, dávajte pozor na podráždenie alebo popáleniny. jeho vymrštenie. Keď sa uvoľní napnutie vo vláknach dreva, odpružený konár môže zasiahnuť používateľa • Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor alebo neovládateľne odhodiť orezávač stromov. alebo nástroj.
 • Page 461 výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo ho, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. To usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných môže znamenať riziko vážneho poranenia. Odpojte osôb. batériu, keď výrobok nie je pod dohľadom. • Výrobok nepoužívajte, ak sa zmenili jeho pôvodné •...
 • Page 462 (Obr. 29) uľahčenie manipulácie. • Používajte schválené chrániče sluchu. • Pre modely Aspire P5-P4A: Držte výrobok ľavou (Obr. 30) alebo pravou rukou. Nepribližujte sa rukami ani inými časťami tela k reťazi píly. • Používajte schválené chrániče očí. Ak používate štít, musíte tiež...
 • Page 463 Pre modely Aspire P5-P4A: (Obr. 37) (Obr. 46) b) Pre modely Aspire PE5-P4A: (Obr. 38) Bezpečnosť akumulátorov 3. Zatlačte poistku páčky vypínača na jednu stranu a potom na druhú...
 • Page 464 – všetkými výrobkami systému 18 V batérií POWER • Batériu vo výrobku používajte iba vtedy, keď je FOR ALL, teplota okolitého prostredia v rozsahu -20 °C – 50 °C. – všetkými 18 V výrobkami od partnerov systému • Batériu skladujte len v prostredí s teplotou medzi -20 POWER FOR ALL.
 • Page 465 • Aby sa predišlo bezpečnostným rizikám, ak Skôr než začnete je potrebné vymeniť napájací kábel, musí to s údržbou výrobku, prečítajte si nasledujúce vykonať spoločnosť Husqvarna alebo zákaznícke výstrahy. servisné stredisko, ktoré je autorizované na opravu elektrického náradia Husqvarna. • Pred vykonávaním údržby, inými kontrolami alebo •...
 • Page 466 • Hák inštalujte na sadrokartón, drevenú alebo a) Pre modely Aspire P5-P4A: (Obr. 49) betónovú stenu. b) Pre modely Aspire PE5-P4A: (Obr. 50) • Informácie o dostupnom príslušenstve na VAROVANIE: Uistite sa, že stena skladovanie výrobku získate od servisného zástupcu udrží záťaž s hmotnosťou minimálne 30 spoločnosti Husqvarna.
 • Page 467 Akumulátor sa musí dať ľahko zasunúť do držiaka, v opačnom prípade nie je nainštalovaný správne. Zastavenie výrobku Aspire P5-P4A a) Pre modely Aspire P5-P4A: (Obr. 56) b) Pre modely Aspire PE5-P4A: (Obr. 57) 1. Uvoľnite páčku vypínača. 3. Batériu úplne zatlačte do držiaka na batérie.
 • Page 468 Údržba Úvod že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené. VÝSTRAHA: Pred údržbou výrobku si VÝSTRAHA: prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, Pred vykonaním údržby výrobku vyberte batériu. Plán údržby Údržba Denne Týždenne Mesačne Očistite externé súčasti výrobku suchou handričkou. Nepoužívajte vodu. Skontrolujte, či štartovacie a vypínacie tlačidlá...
 • Page 469 Údržba Denne Týždenne Mesačne Skontrolujte, či orezávač nie je poškodený. Schválený predajca výrobkov Husqvarna musí na orezávač Ak je orezávač poškodený, vymeňte ho. poskytnúť kompletný servis. Skontrolujte opotrebovanie hnacieho Približne po 20 hodinách prevádzky alebo častejšie, ak je to kolieska reťaze.
 • Page 470 Na zabezpečenie maximálnej životnosti reťaze píly a minimálneho znečisťovania životného prostredia 5. Výrobok otočte a odstráňte materiál na druhej používajte olej na mazanie reťaze Husqvarna. strane. Ak nemáte k dispozícii olej na mazanie reťaze 6. Uistite sa, že všetky rezacie zuby majú rovnakú...
 • Page 471 Riešenie problémov Používateľské rozhranie Aspire P5-P4A Problém Možné poruchy Možné riešenie Začne blikať zelený Nízke napätie batérie. Nabite batériu. indikátor LED. Bliká červená Preťaženie. Rezací nadstavec je zablokovaný, vypnite chybová dióda LED. výrobok. Vyberte batériu. Očistite rezací nadstavec od neželaného materiálu. Povoľte reťaz.
 • Page 472 Nabíjačku batérií používajte iba vtedy, keď je teplota Poznámka: Tento symbol sa nachádza na výrobku okolitého prostredia v rozsahu 5°C (41 °F) až 40°C alebo na jeho obale. (104°F). Technické údaje Technické údaje Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor PMDC 18V PMDC 18V Rýchlosť reťaze, m/sek. Hmotnosť Bez akumulátora, kg/lb...
 • Page 473 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Zaručená L úroveň hlučnosti dB(A) Úrovne hlučnosti Ekvivalentná úroveň akustického tlaku pri uchu používateľa, dB(A) Úrovne vibrácií Hladiny vibrácií na rukovätiach merané podľa normy ISO 22867, m/s Zložené, predná rukoväť/zadná rukoväť – 0,5/0,5 Rozšírené, predná rukoväť/zadná rukoväť...
 • Page 474 Vodiaca lišta Reťaz píly Dĺžka, počet Dĺžka, palce Zdvih, palce Šírka drážky, mm vodiacich článkov 1/4″ SP11G Brúsenie reťaze píly a brúsna mierka Ak neviete, akú reťaz na výrobku máte, obráťte sa na servisné stredisko. Na zabezpečenie správnych uhlov brúsenia používajte odporúčanú...
 • Page 475 článok 12, bod 3b. Certifikát ES typovej skúšky má číslo: 5515039.22006. Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v časti Technické údaje na strane 472 . Huskvarna, 2022-06-22 Claes Losdal, manažér pre vývoj a výskum, Husqvarna Zodpovedný za technickú dokumentáciu 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 476 Licencie © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 1. Definície. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli „Licencia“ znamená podmienky používania, reprodukcie v dôsledku bežného opotrebovania a poškodenia, a distribúcie, ako sú definované v častiach 1 až nedbanlivosti, nesprávneho používania, nepovolenej 9 tohto dokumentu. „Poskytovateľ licencie“ znamená opravy alebo pripojenia sacieho mechanizmu k zásuvke vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený...
 • Page 477 právnickú osobu, v mene ktorej poskytovateľ licencie súbore OZNÁMENIE distribuovanom ako súčasť prijal príspevok a následne ho začlenil do diela. odvodených diel; v zdrojovej forme alebo dokumentácii, ak sa poskytujú spolu s odvodenými 2. Udelenie licencie na autorské práva. dielami; alebo v rámci zobrazenia vygenerovaného odvodenými dielami, ak a kdekoľvek sa takéto V súlade so zmluvnými podmienkami tejto licencie vám oznámenia tretích strán bežne vyskytujú.
 • Page 478 Deklaracja zgodności..........498 Przegląd..............491 Licencje...............499 Rozwiązywanie problemów........494 Wstęp Opis produktu Przeznaczenie Produkt Husqvarna Aspire P5-P4A to podkrzesywarka Produkt jest przeznaczony do obcinania gałęzi. Nie akumulatorowa. używać produktu do innych zadań. Produkt Husqvarna Aspire PE5-P4A to teleskopowa Skrócona instrukcja podkrzesywarka akumulatorowa.
 • Page 479 (Rys. 14) Obrócić w lewo, aby poluzować pokrętło, lub w prawo, aby je dokręcić. (Rys. 4) Dla Aspire P5-P4A: Stosować atestowane środki ochrony oczu. (Rys. 15) Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE. (Rys. 5) Dla Aspire PE5-P4A: Stosować...
 • Page 480 POWER centrum serwisowym lub przez autoryzowaną FOR ALL. placówkę. Producent (Rys. 19) Bezpieczny transformator. Husqvarna AB (Rys. 20) Ładowarkę używać i przechowywać SE-561 82, Huskvarna, Sweden wyłącznie wewnątrz. Bezpieczeństwo Definicje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Należy zachować...
 • Page 481 • Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych • Nie należy się nadmiernie wyciągać. Przez cały na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która czas należy zachowywać właściwe ustawienie przedostanie się do narzędzia elektrycznego stóp i równowagę. Pozwala to na lepszą zwiększy ryzyko porażenia elektrycznego. kontrolę...
 • Page 482 wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą wykraczających poza dopuszczalny zakres może konserwację narzędzi elektrycznych. uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru. • Narzędzia tnące należy utrzymywać w stanie Serwis naostrzonym i czystym. Właściwie konserwowane narzędzia tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi dają • Narzędzie zasilane należy przekazać...
 • Page 483 lub nasmarowany łańcuch może się urwać lub wyłącznie części zatwierdzonych przez producenta. zwiększyć ryzyko wystąpienia odbicia. Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do obrażeń lub śmierci. • W czasie przenoszenia trzymać wyłączoną pilarkę za uchwyt, tak aby łańcuch znajdował się z dala •...
 • Page 484 • Nadmierne wibracje mogą spowodować • Dla Aspire P5-P4A: Trzymać urządzenie obiema uszkodzenia naczyń krwionośnych lub nerwów u rękoma. Nie zbliżać rąk ani innych części ciała do osób mających problemy z krążeniem. W przypadku łańcucha pilarki.
 • Page 485 (Rys. 32) najbliższego warsztatu obsługi technicznej. • Nosić buty ochronne lub buty z antypoślizgowymi podeszwami. Sprawdzanie interfejsu użytkownika Aspire P5-P4A (Rys. 33) Zielone diody LED (A) wskazują stan naładowania • Używać spodni z wkładką zabezpieczającą. akumulatora. Zielone diody LED wskazują również, że •...
 • Page 486 • Regularnie wykonywać czynności konserwacyjne wyjściowym. osprzętu tnącego i dbać o jego prawidłowe a) Dla Aspire P5-P4A: (Rys. 37) nasmarowanie. Przed każdym użyciem produktu należy nasmarować łańcuch pilarki. Jeśli łańcuch b) Dla Aspire PE5-P4A: (Rys. 38) pilarki nie jest prawidłowo nasmarowany, zwiększa 3.
 • Page 487 Zasady bezpieczeństwa w czasie • W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania akumulatora może dojść do emisji obsługi ładowarki niebezpiecznych oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć. Upewnić się, że w miejscu OSTRZEŻENIE: pracy zapewniona jest dobra wentylacja i w razie Zapoznać...
 • Page 488 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące • W celu uniknięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa, gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu konserwacji zasilającego, należy zlecić tę wymianę firmie Husqvarna lub centrum obsługi klienta, które jest OSTRZEŻENIE: Przed upoważnione do naprawy narzędzi elektrycznych rozpoczęciem prac konserwacyjnych Husqvarna.
 • Page 489 Upewnić się, że śruby są 2. Wyregulować wał na odpowiednią długość. odpowiednie dla danego typu ściany. 3. Dokręcić uchwyt skręcany (B). a) Dla Aspire P5-P4A: (Rys. 49) Montaż haka na ścianie b) Dla Aspire PE5-P4A: (Rys. 50) • Zamontować hak wewnątrz pomieszczenia.
 • Page 490 Dioda LED stanu akumulatora na ładowarce a) Dla Aspire P5-P4A: (Rys. 56) b) Dla Aspire PE5-P4A: (Rys. 57) Czerwona dioda LED (A) i zielona dioda LED (B) 3. Wcisnąć akumulator do końca w uchwyt. Po ładowarki akumulatora wskazują stan akumulatora.
 • Page 491 Nigdy nie włączać manetki gazu, nie mając pełnej kontroli nad osprzętem tnącym. 1. Zwolnić manetkę gazu. 2. Wcisnąć przycisk blokady do przodu, aby Wyłączanie urządzenia Aspire P5-P4A zablokować urządzenie. 1. Zwolnić manetkę gazu. 3. Nacisnąć przycisk zwalniający i wyciągnąć akumulator. (Rys. 66) 2.
 • Page 492 4. Wymienić łańcuch piły, gdy najdłuższa część zęba Wymienić zużytą lub uszkodzoną prowadnicę lub tnącego jest krótsza niż 4 mm/0,16 cala. Wymienić łańcuch na elementy zalecane przez Husqvarna. Jest łańcuch piły w przypadku pęknięcia zębów tnących. to konieczne, aby zachować funkcje bezpieczeństwa (Rys.
 • Page 493 łańcucha oraz ograniczenia 6. Sprawdzić, czy wszystkie zęby tnące są tej samej negatywnego wpływu na środowisko. Jeśli olej długości. Husqvarna do smarowania łańcucha pilarki nie jest Regulacja napięcia łańcucha pilarki dostępny, należy użyć standardowego oleju do smarowania łańcucha pilarki.
 • Page 494 3. Należy regularnie sprawdzać, czy przewód połączeniowy ładowarki akumulatora nie jest ładowarki uszkodzony ani popękany. 1. Po użyciu wyczyścić produkt za pomocą suchej szmatki. Rozwiązywanie problemów Interfejs użytkownika Aspire P5-P4A Problem Możliwe usterki Możliwe rozwiązanie Miga zielona dioda Niskie napięcie akumulatora. Naładować akumulator.
 • Page 495 Rozwiązywanie problemów dotyczących ładowarki Dioda na ładowarce Przyczyna Rozwiązanie Zielona dioda LED Akumulator nie jest prawidłowo Wyjąć akumulator z ładowarki i włożyć go ponownie do świeci się, a zainstalowany w ładowarce. ładowarki. czerwona dioda LED Złącza akumulatora są Oczyścić złącza akumulatora. miga.
 • Page 496 Pomaga to chronić środowisko i ludzi. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z władzami lokalnymi, Dane techniczne Dane techniczne Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Silnik PMDC 18V PMDC 18V Prędkość łańcucha m/s Waga...
 • Page 497 Zatwierdzone akumulatory uzyskania optymalnej wydajności zaleca się używanie akumulatorów min. 4,0 Ah. Urządzenie może być zasilane wszystkimi akumulatorami POWER FOR ALL. W celu Akumulator P4A 18-B45 P4A 18-B72 Litowo-jonowy Litowo-jonowy Pojemność akumulatora, Ah Napięcie znamionowe, V Masa, kg 0,35 0,65 Liczba ogniw (litowo-jonowych) Zatwierdzone ładowarki Ładowarka...
 • Page 498 3b. Świadectwo przeprowadzenia badania typu WE nosi numer: 5515039.22006. Dane Informacje dotyczące emisji hałasu, patrz techniczne na stronie 496 . Huskvarna, 2022-06-22 Claes Losdal, Dyrektor ds. badań i rozwoju, Husqvarna Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 499 Licencje © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics Wersja 2.0, styczeń 2004 http://www.apache.org/ licenses/ Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji, zaniedbań, używania niezgodnie WARUNKI UŻYTKOWANIA, POWIELANIA I z przeznaczeniem, nieautoryzowanej naprawy lub DYSTRYBUCJI podłączenia mechanizmu ssącego do nieprawidłowego napięcia. 1. Definicje. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Page 500 systemów śledzenia problemów, które są zarządzane pochodnych wszystkie zawiadomienia o prawach przez Licencjodawcę lub w jego imieniu, w celu autorskich, patentach, znakach towarowych i omówienia i udoskonalenia dzieła, ale z wyłączeniem przynależnych prawach z formy źródłowej dzieła, komunikacji, która jest wyraźnie oznaczona lub w inny z wyjątkiem tych zawiadomień, które nie dotyczą...
 • Page 501 Karbantartás............... 513 Licenc................. 522 Hibaelhárítás...............516 Bevezető Termékleírás Rendeltetésszerű használat A Husqvarna Aspire P5-P4A termék egy akkumulátoros A termék ágak és gallyak vágáshoz használható. Ne ágvágó. használja a terméket egyéb feladatokra. A Husqvarna Aspire PE5-P4A termék egy teleszkópos Gyors útmutató funkcióval rendelkező akkumulátoros ágvágó.
 • Page 502 (zajszabályozás), 2017” irányelvének megfelelő környezeti zajkibocsátási címke. A termék garantált (ábra 4) A(z) Aspire P5-P4A esetében: Használjon hangteljesítményszintje a Műszaki adatok jóváhagyott védőszemüveget. Műszaki adatok518. oldalon található oldalon és a címkén. (ábra 5) A(z) Aspire PE5-P4A esetében:...
 • Page 503 Európára vonatkozik) jóváhagyott egyéb szerviz végezte. (ábra 25) Az akkumulátort csak Gyártó a POWER FOR ALL rendszer partnereinek Husqvarna AB termékeiben használja. SE-561 82, Huskvarna, Sweden (ábra 19) Meghibásodásbiztos transzformátor. Biztonság Biztonsági meghatározások A motoros szerszámmal kapcsolatos...
 • Page 504 szerszám szikrát vethet, amely begyújthatja a port mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az vagy a kipárolgást. akkumulátort, illetve felveszi vagy szállítja a szerszámot. Az ujja kapcsolón tartásával vagy a • Tartsa távol a gyermekeket és a szemlélődőket a bekapcsolt motoros szerszám áram alá helyezésével motoros szerszám működtetése közben.
 • Page 505 motoros szerszámot és ezeket az utasításokat. tartományon kívül eső hőmérsékleten való töltés A motoros szerszámok képzetlen felhasználók károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt. kezében veszélyt jelentenek. Szervizelés • Tartsa karban a motoros szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek hibás elhelyezkedését és •...
 • Page 506 burkolattal szállítsa vagy tegye el. Az ágvágó termék használatában nem jártas személy használja helyes kezelésével csökkenthető a mozgásban lévő vagy szervizelje a terméket, illetve az akkumulátort. fűrészlánc véletlen érintésének valószínűsége. A helyi törvények szabályozhatják a felhasználó korát. • Csak fát vágjon. Ne használja az ágvágót a rendeltetésének nem megfelelő...
 • Page 507 Forduljon orvoshoz, ha olyan • A(z) Aspire P5-P4A esetében: Tartsa a terméket a tüneteket tapasztal, amelyeket feltehetőleg az erős jobb vagy a bal kezével. Tartsa távol a kezét és más rezgés okozott. Ezek a tünetek lehetnek többek testrészeit a fűrészlánctól.
 • Page 508 üzemelést biztosító amikor a retesze az eredeti helyzetében van. ellenőrzések és karbantartási műveletek elvégzésének módját ismerteti. A termék részegységeinek helyével a) A(z) Aspire P5-P4A esetében: (ábra 37) A termék áttekintése501. oldalon kapcsolatban lásd a(z) b) A(z) Aspire PE5-P4A esetében: (ábra 38) című...
 • Page 509 A vágószerkezetre vonatkozó Az olyan 18 V-os akkumulátorok, amelyeken a POWER FOR ALL felirat szerepel, teljes mértékben biztonsági utasítások kompatibilisek a következő termékekkel: – A 18 V-os POWER FOR ALL akkumulátorrendszer FIGYELMEZTETÉS: A termék minden terméke. használata előtt olvassa el az alábbi –...
 • Page 510 Az akkumulátortöltő készülék megfelelően működni. biztonsága • A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében, ha a tápkábelt ki kell cserélni, azt a Husqvarnának vagy egy Husqvarna szerszámgépek javítására FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az felhatalmazott szervizközpontnak kell elvégeznie. összes biztonsági és általános utasítást. A •...
 • Page 511 2. Húzza meg a gombot (C). típusának. Megjegyzés: Ha az ágvágó a teleszkópos a) A(z) Aspire P5-P4A esetében: (ábra 49) nyélhez van csatlakoztatva, az ágvágó felhasználói b) A(z) Aspire PE5-P4A esetében: (ábra 50) felülete le van választva. •...
 • Page 512 állapotát jelzi. Lásd: be kell csúsznia a tartóba – ha nem ez történik, töltése512. oldalon . akkor nem megfelelően helyezte be. (ábra 54) a) A(z) Aspire P5-P4A esetében: (ábra 56) b) A(z) Aspire PE5-P4A esetében: (ábra 57) 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 513 ág alsó részén. Ez megakadályozza a kéreg rögzülnek a helyükön. letöredezését, ami lassabb gyógyuláshoz vezethet, A termék elindítása Aspire P5-P4A és akár maradandó károsodást is okozhat a fának. Az elakadás elkerülése érdekében a vágás nem 1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a felhasználói lehet mélyebb az ág vastagságának ⅓-ánál.
 • Page 514 Végezze el az akkumulátor és az akkumulátortöltő közötti csatlakozás ellenőrzését. Ellenőrizze, hogy az ágvágó sértetlen-e. Ha Az ágvágó minden szervizelését Husqvarna márkakereskedő az ágvágó sérült, cserélje ki. végezze. Ellenőrizze a lánc csillagkerekének kopását. A lánc csillagkerekét körülbelül 20 üzemóra után cserélje, vagy szükség szerint gyakrabban.
 • Page 515 A nem mozgó fűrészlánc is sérüléseket okozhat. Megjegyzés: Tartozékok519. oldalon Lásd: a Husqvarna által az Ön fűrészláncához ajánlott A kopott vezetőlemezt és fűrészláncot a Husqvarna reszelőért és reszelősablonért. által javasolt vezetőlemez és fűrészlánc kombinációjára cserélje le. Erre azért van szükség, hogy 2.
 • Page 516 A Husqvarna láncolaj használatával a láncfűrész 3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő élettartamának maximalizálása mellett a környezetet csatlakozókábele nem sérült-e, és hogy nincs-e rajta is kímélheti. Amennyiben a Husqvarna láncolaj nem repedés. érhető el, használjon hagyományos láncolajat. • Azon területeken, ahol fűrészláncok kenéséhez használatos olaj nem érhető...
 • Page 517 Probléma Lehetséges hibák Lehetséges megoldás Villog a piros Túlterhelés. A vágófelszerelés elakadt. Állítsa le a hibajelző LED. terméket. Vegye ki az akkumulátort. Tisztítsa meg a vágófelszerelést a nemkívánatos anyagoktól. Lazítsa meg a láncot. Hőmérséklet-ingadozás. Hagyja lehűlni a terméket. A kapcsológomb és az indítógomb egyszerre Engedje el a kapcsológombot, és nyomja lett megnyomva.
 • Page 518 A szimbólum a terméken vagy annak akkumulátortöltőtől. Ügyeljen arra, hogy gyermekek csomagolásán található. és más jogosulatlan személyek ne érhessenek a berendezéshez. A berendezést kulccsal zárható helyen tárolja. Műszaki adatok Műszaki adatok Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Motor Típus PMDC 18V PMDC 18V Láncsebesség, m/s Tömeg Akkumulátor nélkül, kg/lb...
 • Page 519 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A Rezgésszintek Az ISO 22867 szerint mért rezgésszintek a fogantyúban, m/s Összecsukva, elülső fogantyú/hátsó fogantyú – 0,5/0,5 Meghosszabbítva, elülső fogantyú/hátsó fogantyú – 0,3/0,3 Fő fogantyú / segédfogantyú 0,8/0,4 – Jóváhagyott akkumulátorok ajánlott legalább 4,0 Ah teljesítményű akkumulátorokat használni.
 • Page 520 Vezetőlemez Fűrészlánc Hossz, Hossz, hüvelyk Láncosztás, hüvelyk Méret, mm Típus meghajtószemek száma. 1/4" SP11G Fűrészlánc reszelése és reszelősablon Ha nem tudja, hogy milyen fűrészlánc van az adott terméken, forduljon az illetékes szakszervizhez. A megfelelő élezési szög eléréséhez használja az ajánlott reszelősablont. Javasoljuk, hogy minden esetben az ajánlott reszelősablont használja, így visszaállítható...
 • Page 521 Megfelelőségi nyilatkozat EU megfelelőségi nyilatkozat A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (tel.: +46-36-146500), a saját felelősségére kijelenti, hogy a termék: Leírás Akkumulátoros ágvágó és magassági ágvágó Márka Husqvarna Típus/modell Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A Megjelölés 2022-as és újabb sorozatszámok teljes mértékben megfelelnek a következő EU- irányelveknek és szabályozásoknak:...
 • Page 522 Licenc © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics 2.0 verzió, 2004. január http://www.apache.org/licenses/ A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódásból, A HASZNÁLATRA, MÁSOLÁSRA ÉS TERJESZTÉSRE a gondatlanságból, a hibás használatból, a jogosulatlan VONATKOZÓ FELTÉTELEK javításból vagy abból eredő hibákra, hogy a szívókészüléket nem megfelelő feszültségről próbálták 1.
 • Page 523 céljából, kizárva azonban az olyan kommunikációt, azokat a közleményeket, amelyek nem tartoznak a amelyet a szerzői jog tulajdonosa nyilvánvalóan vagy származékos művek valamely részéhez; valamint más módon „nem közreműködésként” jelölt meg. A • Ha a munka tartalmaz egy „NOTICE” szövegfájlt a „közreműködő”...
 • Page 524 安全性................. 526 主要諸元..............541 Aspire PE5-P4A の組立..........533 アクセサリー.............. 542 Operation(動作)............534 適合宣言..............543 メンテナンス.............. 535 ライセンス..............544 トラブルシューティング..........538 はじめに 製品の説明 用途 Husqvarna Aspire P5-P4A は、バッテリー式剪定器具で 本製品は、大小の枝を鋸断する機械です。他の作業に本 す。 製品を使用しないでください。 Husqvarna Aspire PE5-P4A は、伸縮機能を備えたバッ クイックガイド テリー式ポール剪定器具です。 製品の使用方法に関するアドバイスについては、QR コ 弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるた ードをスキャンしてください。 め、常に製品の改善に力を入れています。詳しくは、サ ービス代理店までお問い合わせください。...
 • Page 525 い。 (図 14) 左に回すとノブが緩み、右に回すとノブ (図 3) 本取扱説明書をよくお読みになり、内容 が締まります。 をしっかりと把握したうえで、本製品を 使用してください。 (図 15) 本製品は EU 指令適合製品です。 (図 4) Aspire P5-P4A の場合:認可された防護メ (図 16) この製品は該当する UK 規制に準拠して ガネを使用してください。 います。 (図 5) Aspire PE5-P4A の場合:物が頭上に落下 (図 17) 環境に対する騒音レベルは EC 指 する恐れのある場所では、保護用のヘル 令と英国の指令および規制、ニューサウ メットを使用してください。認可された...
 • Page 526 場合。 ナーの製品でのみ使 用してください。 • メーカーによるものではないアクセサリー、または メーカーの認可していないアクセサリーを本製品に 使用した場合。 (図 19) 安全装置付き変圧器。 • 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修 理されていない場合。 (図 20) バッテリー充電器は屋内でのみ使用、保 メーカー 管してください。 Husqvarna AB (図 21) 二重絶縁。 SE-561 82, Huskvarna, Sweden 製造物責任 製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本 製品を原因とする損傷について責任を負いません。 安全性 安全性の定義 • 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性雰囲 気の中でパワーツールを作動させないでください。 警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示 パワーツールは、塵やガスを発火させる火花を発生 しています。 させます。 •...
 • Page 527 個人の安全 • スイッチが機能しない場合はパワーツールを使用し ないでください。スイッチで制御できないパワーツ • 危険!電源コードの近くでは操作しないでくださ ールは危険なため、修理する必要があります。 い。本機は、頭上の電線に接触した場合に感電から • 調整やアクセサリーの変更を行ったり、パワーツー 保護するように設計されていません。ポール剪定器 ルを保管したりする前に、電源プラグを外し、パワ 具のソーチェンを使用する前に、頭上の電気配線か ーツールからバッテリーパックを取り外してくださ らの安全な距離について各地域の規制を確認し、操 い。予防的な安全対策を行うことで、誤ってパワー 作位置が安全かつ確実であることを確認してくださ ツールを始動させる危険性が少なくなります。 い。 • 使用していないパワーツールは子供の手の届かない • パワーツールを操作するときは、十分に気をつけて 所に保管して、パワーツールやこの取扱説明書に詳 慎重に行動し、常識に従ってください。疲れている しくない人間がパワーツールを操作しないように注 ときや、医薬品およびアルコールの影響が残ってい 意してください。不慣れなユーザーがパワーツール る状態でパワーツールを使用しないでください。パ を扱うと危険です。 ワーツールの操作中は、一瞬の不注意が重大な傷害 • パワーツールのメンテナンスを行ってください。可 につながることがあります。 動部品の誤調整や巻き付き、部品の破損やパワーツ • 身体保護具を使用してください。常に眼の保護具を ールの動作に影響する他の状態がないかどうか確認 着用してください。防塵マスクや滑り止め用の安全 します。破損している場合は、使用する前にパワー 靴、ヘルメット、イヤマフを使用すると、負傷の危...
 • Page 528 し、発火や破裂、障害の原因となる可能性がありま を引っ張ってバランスを崩したりすることがありま す。 す。 • バッテリーパックやツールを火や高温にさらさない • 潤滑、チェンの張力調整、およびバーやチェンの交 でください。火または 130°C(265°F)以上の温度 換については、指示に従ってください。チェンの張 環境にさらすと爆発する恐れがあります。 り具合や潤滑が不適切であると、チェンが破損した り、キックバックの危険性が増したりする恐れがあ • 充電の手順にすべて従い、指示された温度範囲外で ります。 バッテリーパックまたはツールを充電しないでくだ さい。充電を不適切に行ったり、指定された範囲か • ポール剪定器具のスイッチを切って、体から離し ら外れた温度環境で行ったりした場合、バッテリー た状態で、フロントハンドルを持って運んでくださ の損傷や火炎発生の危険の増加につながることがあ い。ポール剪定器具の輸送や保管を行う際は、ガイ ります。 ドバーカバーを必ず取り付けてください。ポール剪 定器具を正しく取り扱うことで、動いているソーチ サービス ェンとの不用意な接触の危険性を減らすことができ ます。 • パワーツールのサービスは、資格のある修理担当者 • 樹木や材木のみを切断してください。意図されてい が同じ交換部品を使って行うようにしてください。 ない用途にポール剪定器具を使用しないでくださ こうすることで、パワーツールの安全性を維持でき い。例えば、金属、プラスチック、石材、その他木 ます。 材以外の建材の切断には、ポール剪定器具を使用し...
 • Page 529 • 張力のある枝や木を切るときは、最大の注意を払っ 極めて高いときは、本製品がオーバーヒートするこ てください。張力のある枝や木は、切る前や切った とがあります。悪天候下で作業をすると疲労するば 後に突然元の自然状態に戻ることがあります。正し かりでなく、地面の凍結、予期しない方向への伐倒 い姿勢でチェンソーを保持しなかったり、不適切な などのリスクが増加するおそれがあります。 場所で作業を行ったりすると、使用者やチェンソー • 本製品を子供に使用させたり、本製品の付近に子供 が木にぶつかり、コントロールを失う原因になりま を近づけたりしないでください。本製品は簡単に始 す。このような状態は深刻な事故につながります。 動できます。十分に監視していないと、子供が動か • ハーネスを使用して、本製品の重量を支え、取り扱 してしまう可能性があります。重大な身体的傷害を いを容易にします。 引き起こす危険があります。本製品が十分な監視下 • Aspire P5-P4A の場合:左右いずれかの手で本製品 にない場合は、バッテリーを外してください。 を保持します。手や身体をソーチェンに近づけない • 人、動物、その他の物体が本製品の操作を妨げた ようにしてください。 り、カッティングアタッチメントに触れたり、カッ (図 27) ティングアタッチメントによりはじかれた物体に接 触したりしないようにしてください。 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 530 い。弊社の製品を購入された場合、専門的 (図 30) な修理とサービスの提供が保証されていま す。本機を販売した小売店がサービス代理 • 認可された防護メガネを使用してください。バイザ 店ではない場合、最寄りのサービス代理店 ーを使用する場合は、認可された防護ゴーグルも使 の住所を小売店にお尋ねください。 用する必要があります。認可された保護メガネは、 米国の ANSI Z87.1 規格または EU 諸国の EN 166 に適合していなければなりません。 ユーザーインターフェイス Aspire P5-P4A のチェック (図 31) 緑色の LED(A)は充電状態を示します。緑色の LED は、製品がオンであることも示します。 1. ON/OFF ボタン(B)を押し続けます。 (図 35) 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 531 1. Aspire PE5-P4A の場合:ロックボタンを前方に押し 油してください。ソーチェンが正しく注油されてい ます。 (図 36) ないと、ガイドバー、ソーチェン、およびドライブ 2. パワートリガーロックが初期位置にあるときに、パ スプロケットの摩耗が早まります。 ワートリガーがロックされていることを確認しま (図 46) す。 バッテリーの安全 a) Aspire P5-P4A の場合: (図 37) b) Aspire PE5-P4A の場合: (図 38) 警告: 安全および一般的な注意事項をす 3. パワートリガーロックを一方の側に押してから、反 対側に押します。パワートリガーロックが元の位置 べて読んでください。安全および一般的な に戻ることを確認します。 注意事項に従わない場合、感電、火災、あ るいは深刻な傷害に至る場合があります。 a) Aspire P5-P4A の場合: (図 39) すべての安全に関する情報と一般的な注意...
 • Page 532 • バッテリーが損傷していたり、バッテリーを不適切 は対応する取扱説明書を受け取った場合に に使用したりすると、蒸気が発生する場合がありま のみ使用してください。 す。バッテリーが発火または爆発するおそれがあり ます。 換気の良い場所で作業してください。気分が • 使用中、清掃中、およびメンテナンス中は子供が近 悪くなった場合は医師の診察を受けてください。蒸 づかないようにしてください。子供が充電器に触れ 気を吸い込むと呼吸器系に痛みを感じる場合があり ないようにしてください。 ます。 • POWER FOR ALL システムの容量 1.5 Ah 以上(5 • 誤って使用した場合、またはバッテリーが損傷した 個以上のバッテリーセル)の 18 V リチウムイオン 場合、バッテリーから可燃性の液体が漏れ出す場合 バッテリーのみを充電してください。バッテリー電 があります。この液体に触れないでください。誤っ 圧は、充電器のバッテリー充電電圧と一致する必要 て触れてしまった場合は、水で洗い流してくださ があります。充電式以外のバッテリーは充電しない い。液体が目に入った場合は、医師の診察を受けて でください。充電すると、火災や爆発するおそれが ください。バッテリーから漏れ出した液体は、炎症 あります。 や火傷を引き起こすことがあります。 •...
 • Page 533 方法 • 3 本のネジで壁にフックを取り付けます。必要に応 じて、ウォールプラグ(B)を使用します。 1. 剪定器具(A)を伸縮シャフト(B)に取り付けま す。剪定器具は伸縮シャフトのホルダーに簡単には まります。はまらない場合は、正しく取り付けられ 注意: ネジが壁のタイプに適している ていません。 (図 47) ことを確認してください。 2. ノブ(C)を締め込みます。 a) Aspire P5-P4A の場合: (図 49) 注記: 剪定器具を伸縮シャフトに取り付けると、 b) Aspire PE5-P4A の場合: (図 50) 剪定器具のユーザーインターフェイスが切断されま • 製品の保管に使用できるアクセサリーについての情 す。 報は、Husqvarna サービス担当者に連絡してくださ い。 伸縮シャフトの長さの調整方法 本製品をフックに掛ける...
 • Page 534 Operation(動作) 製品使用前の機能チェック 注意: 電源コードを引っ張らないでく 1. エアインテークに汚れや損傷がないか点検します。 ださい。 ブラシで、本製品から埃や不要な物を取り除きま す。 5. バッテリー充電器からバッテリーを外します。 2. すべてのナットとネジを締め込みます。 バッテリー充電器のバッテリーステータス 3. 剪定器具が正しく取り付けられていることを確認し ます。 バッテリー充電器の赤色の LED(A)と緑色の LED 4. 剪定器具にヒビなどの損傷がないか調べます。損傷 バ (B)は、バッテリーステータスを示します。参照: がある場合は剪定器具を交換します。 ッテリーの充電 534 ページ 。 5. カバーが正しく取り付けられており、損傷がないこ (図 54) とを確認します。 6. 製品が正常に作動することを確認します。 バッテリーステータス バッテリー 緑色の LED がすばやく点 バッテリーは充電中で...
 • Page 535 切断中の補助としてカッティングヘッドの基部にス ださい。 トッパーを使用してください。これによりカッティ 2. バッテリーを本製品のバッテリーホルダーに入れま ングアタッチメントが枝で跳ね上がるのを防げま す。バッテリーは簡単にホルダーにはまります。は す。 (図 63) まらない場合は、正しく取り付けられていません。 • 枝の下側に最初に切りつけてから枝を切断してくだ さい。樹皮が裂けると癒合が遅れ、木の永久的損傷 a) Aspire P5-P4A の場合: (図 56) につながることがあるため、この手順によりこれを b) Aspire PE5-P4A の場合: (図 57) 防ぎます。刃がひっかからないよう、枝の厚みの 3. バッテリーをバッテリーホルダーにしっかりと押し 1/3 より深くならないように切りつけます。刃がひ 込みます。バッテリーがロックされると、カチッと っかからないよう、チェンを引き抜く際はチェンを いう音がします。 動かし続けます。 (図 64) 4. ラッチが所定の位置で正しくロックされていること...
 • Page 536 バッテリーに損傷がないことを確認してくだ さい。 バッテリーが充電されていることを確認して ください。 バッテリー充電器に損傷がないことを確認し てください。 すべてのケーブル、カップリング、接続部を 点検してください。損傷や汚れがないことを 確認してください。 ソーチェンカバーを清掃します。 バッテリーと本製品の接続を確認します。バ ッテリーとバッテリー充電器の接続を確認し ます。 剪定器具に損傷がないか確認します。損傷が 剪定器具の保守作業はすべて、認定 Husqvarna 代理店が実施しま ある場合は剪定器具を交換してください。 す。 チェンドライブスプロケットが摩耗していな 約 20 時間作業したら(必要に応じてさらに頻繁に)、チェンドラ いか点検します。 イブスプロケットを交換してください。 カッティング装置の点検方法 4. 刃の最長の部分が 4 mm(0.16 インチ)未満の場 合、ソーチェンを交換してください。 カッターに亀 1. リベットやリンクに亀裂がないこと、リベットが緩 裂がある場合も、ソーチェンを交換してください。 んでいないことを確認します。必要に応じて交換し (図 68) ます。 (図 67) ガイドバーとソーチェンの交換方法...
 • Page 537 ソーチェンを目立てするには 刃の目立て方法 ガイドバーとソーチェンの詳細 1. 丸ヤスリと目立てゲージを使用して刃を目立てしま 警告: す。 (図 76) ソーチェンを使用したりメンテナ ンスを実施したりするときは、保護グロー 注記: アクセサリー 542 ページ ブを着用してください。動いていないソー 参照: チェンでも怪我をする場合があります。 Husqvarna が推奨するヤスリと目立てゲージについ ては、「アクセサリー」(26 ページ)を参照してく ださい。 摩耗または損傷があるガイドバーやソーチェンは、 Husqvarna 推奨のガイドバーとソーチェンの組み合わせ 2. 目立てゲージを刃に正しく当てます。目立てゲージ で交換してください。これは、製品の安全機能を維持す に付属している説明書を参照してください。 アクセサリー 542 ページ るために必要です。参照: 3. ヤスリを刃の内側から外側に動かします。引くとき 推奨される交換用ガイドバーとチェンの組み合わせリス トについては、「アクセサリー」(26 ページ)を参照 は力を抜いてください。 (図 77) してください。...
 • Page 538 1. バッテリーにヒビなどの損傷がないか調べます。 限にするために、Husqvarna 製のチェンオイルを使 用してください。Husqvarna 製のソーチェンオイル 2. バッテリー充電器にヒビなどの損傷がないか調べま がない場合は、標準のソーチェンオイルを使用して す。 ください。 3. 充電器の電源コードを点検し、破損や亀裂がないこ • ソーチェンの潤滑用オイルが入手できない地域で とを確認してください。 は、X-Guard BIO チェンオイルを使用してくださ い。 トラブルシューティング ユーザーインターフェイス Aspire P5-P4A 問題 想定される障害 解決方法 緑色の始動 LED が点 バッテリーの電圧が下がっています。 バッテリーを充電してください。 滅。 赤いエラー LED が点 過負荷。 カッティングアタッチメントが詰まっていま 滅。 す。製品を停止してください。バッテリーを 外します。不要なものを取り除いてカッティ...
 • Page 539 問題 想定される障害 解決方法 緑色の LED と赤色の バッテリーは空です。 バッテリーを充電してください。 LED が交互に点滅し バッテリーに損傷があります。 販売店に相談してください。 ている。 バッテリー充電器のトラブルシューティング バッテリー充電器の 原因 解決策 緑色の LED が点灯 バッテリーがバッテリー充電器 充電器からバッテリーを取り外し、再度バッテリー充電 し、赤色の LED が点 に正しく取り付けられていませ 器に取り付けます。 滅している。 ん。 バッテリーコネクターが汚れて バッテリーコネクターを清掃します。 います。 周囲温度が高すぎるか低すぎま バッテリー充電器は 0 °C~35 °C の温度で使用してくだ す。 さい。 バッテリーに不具合がありま...
 • Page 540 • バッテリー充電器は、密閉した乾いた場所に保管し を依頼してください。これは、環境および人への被害を てください。 防止するためです。 • バッテリーの保管中は、バッテリー充電器から遠ざ 詳細については、自治体の担当部局、家庭ゴミ収集業 けてください。子供や許可されていない他の人が機 者、または販売店にお問い合わせください。 器に触れないようにしてください。施錠できる場所 (図 24) に装置を保管してください。 • 製品を長期間保管する場合は、その前に製品を清掃 注記 : マークは、製品または製品の容器に表示されて し、よく点検しておいてください。 います。 • 搬送中および保管中に製品が傷ついたり損傷したり しないように、製品の移動用ガードを使用してくだ さい。 • 搬送中は製品をしっかりと固定してください。 バッテリー、バッテリー充電器、およ び製品の廃棄 以下のマークは、本品が家庭ゴミではないことを示して います。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクル 1867 - 004 - 19.09.2022...
 • Page 541 主要諸元 主要諸元 Aspire P5-P4A Aspire PE5-P4A モーター タイプ PMDC 18V PMDC 18V チェン速度、m/s 質量 バッテリーなし、kg/ポンド 1.6/3.5 3.1/6.8 騒音排出 実測音響レベル dB(A) 保証音響レベル L dB(A) サウンドレベル 使用者聴覚での等価騒音レベル、dB(A) 振動レベル ハンドルの等価振動レベル。ISO 22867 に従った計測値、m/s 短縮時、フロントハンドル/リヤハンドル – 0.5/0.5 伸長時、フロントハンドル/リヤハンドル – 0.3/0.3 メインハンドル/補助ハンドル 0.8/0.4 – 認可されたバッテリー 本製品はすべての POWER FOR ALL バッテリーで操作...
 • Page 542 認可されたバッテリー充電器 バッテリー充電器 P4A 18-C70 入力電圧、V 220–240 周波数、Hz 50–60 電力、W アクセサリー ガイドバーとソーチェンの組み合わせ 以下の組み合わせは CE で認定されています。 ガイドバー ソーチェン 長さ、ドライブリン 長さ、インチ ピッチ、インチ ゲージ、mm タイプ クの数 1/4 インチ SP11G ソーチェンの目立てと目立てゲージ お使いの製品のソーチェンがわからない場合は、サービ ス代理店にお問い合わせください。 適切な目立て角度になるように、推奨目立てゲージを 使用してください。ソーチェンの切れ味を回復させるに は、常に推奨目立てゲージを使用することをお勧めしま す。 (図 86) (図 90) (図 85) (図 87) (図...
 • Page 543 適合宣言 EU 適合宣言 ハスクバーナ社(Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号:+46-36-146500 は、単独責任のも とで、以下の製品の適合を宣言します。 名称 バッテリー駆動式剪定器具およびポール剪定器具 ブランド Husqvarna タイプ/モデル Aspire P5-P4A、Aspire PE5-P4A 2022 年以降の製造番号 が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 指令/規制 名称 2006/42/EC 「機械類に関する」 2014/30/EU 「電磁環境適合性に関する」 2011/65/EU 「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」 2000/14/EC 「環境への騒音排出に関する」 および以下の規格または技術仕様が適用されています。 EN 62841-1:2015, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2017+A11, EN 55014-2:2015, EN IEC 63000:2018。...
 • Page 544 ライセンス © Copyright 2012–2020 STMicroelectronics します。「ソース」形式とは変更を行うための推奨形式 (ソフトウェアソースコード、ドキュメントソース、お 通常の磨耗、破損、過失、不適切な使用、不正修理、ま よび構成ファイルなどを含むがこれらに限定されない) たは吸引装置が誤った電圧に接続されていることによる を意味します。「オブジェクト」形式とは、ソース形式 不具合は、保証に含まれません。 の機械的な変換または変換によって生じるあらゆる形 All rights reserved. 式(コンパイル済みのオブジェクトコード、生成された ドキュメント、他のメディアタイプへの変換などを含む ソース形式およびバイナリ形式での再配布および使用 がこれらに限定されない)を意味します。「著作物」と は、変更の有無にかかわらず、次の条件が満たされてい は、著作物に含まれる、または貼付されている著作権表 る場合に許可されます。 示(以下の付録に例示)に示されているように、ソース • ソースコードの再配布では、上記の著作権表示、こ 形式またはオブジェクト形式にかかわらず、本ライセン の条件リスト、および以下の免責事項を保持する必 スに基づいて使用可能な著作成果物を意味します。「二 要があります。 次的著作物」とは、ソース形式またはオブジェクト形式 にかかわらず、著作物に基づいた(または著作物から派 • バイナリ形式での再配布では、上記の著作権表示、 生した)著作物、および編集上の改訂、注釈、加工、ま この条件リスト、および次の免責事項を、配布物に たはその他の