Download Print this page

Hitachi SPX-RTH1 Installation Manual page 2

Advertisement

1. MODELLI IDONEI
Questo sensore remoto è applicabile a unità interne dei condizionatori d'aria canalizzabili HITACHI.
2. SOMMARIO
Verificare che tutti i componenti mostrati nella tabella seguente siano contenuti nell'imballo. (Fig. 1)
3. INSTALLAZIONE
3.1. SELEZIONE DELLA POSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE
Il termistore per la rilevazione della temperatura dell'ambiente è installato all'interno del sensore remoto.
Nella scelta della posizione di installazione del sensore remoto, verificare che:
- sia possibile rilevare la temperatura media dell'ambiente;
- non vi sia esposizione diretta alla luce solare;
- la fonte di calore non si trovi nelle vicinanze del sensore remoto;
- il flusso d'aria in uscita dal condizionatore non sia diretto;
- l'aria esterna non influenzi la temperatura dell'ambiente (ad es. apertura/chiusura di porte, ecc.).
3.2. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
„Nel caso di montaggio a muro: (Fig 2)
- Effettuare il collegamento della scatola del sensore e posizionare i file del sensore nelle scanalature poste all'interno della
scatola.
- Fissare la scatola del sensore al muro utilizzando 2 viti (B).
- Nel caso in cui non sia possibile utilizzare le viti per fissare la scatola del sensore, fissare la scatola al muro utilizzando il
nastro biadesivo, ecc.
„In caso di montaggio sulla scatola del quadro elettrico: (Fig. 3 e 4)
- Realizzare i fori per il fissaggio della scatola del sensore sul coperchio del quadro elettrico (A) (fornito a corredo), come
mostrato nella figura 4 e fissare la scatola del sensore sulla piastra utilizzando le viti (B).
- Verificare che il foro del flusso d'aria in entrata posto sulla scatola del sensore (C) non sia ostruito.
4. PROCEDURE DI COLLEGAMENTO
Collegare il cavo (15 m) del sensore remoto al connettore CN1 (Nero) della scheda a circuito stampato dell'unità interna. (Fig.5)
5. OSSERVAZIONI
- Per rimuovere il coperchio della scatola del sensore (D), inserire la punta di un cacciavite a testa piatta nella rientranza
superiore posta tra la scatola del sensore e il coperchio, quindi rimuoverlo. (Fig. 6)
- Posizionare il cavo del sensore in un punto in cui la linea di alimentazione o il rumore non provochi un funzionamento
anormale.
- Controllare che il collegamento sia stato effettuato correttamente.
- Un problema di contatti elettrici potrebbe causare il rilevamento errato della temperatura e il funzionamento anormale.
1. YHTEENSOPIVAT MALLIT
Tämä etätunnistin toimii HITACHIn kanavoitujen ilmastointilaitteiden sisäyksiköiden kanssa.
2. SISÄLLYS
Varmista, että pakkaus sisältää kaikki oheisessa taulukossa näkyvät osat (Kuva 1).
3. ASENNUS
3.1. ASENNUSPAIKAN VALINTA
Huoneilman lämpötilan tunnistava termistori on asennettu etätunnistimen sisään.
Etätunnistimen asennuspaikka on valittava seuraavien määritysten mukaisesti.
- Paikassa voidaan mitata keskimääräinen huoneen lämpötila.
- Tunnistin ei ole suorassa auringonvalossa.
- Etätunnistimen lähellä ei ole lämmönlähdettä.
- Ilmastoinnin poistoilma ei saa puhaltaa suoraan tunnistimeen.
- Ovien ym. avaaminen ei tuo ulkoilmaa tunnistimen ympärille.
3.2. ASENNUS
„Asennus seinään: (Kuva 2)
- Asenna johdot tunnistinrasiaan ja vedä tunnistimen johdot rasian aukosta.
- Kiinnitä tunnistinrasia seinään kahdella ruuvilla (B).
- Jos tunnistinrasiaa ei voida kiinnittää seinään ruuveilla, kiinnitä se seinään kaksipuolisella teipillä tms.
„Asennus sähkökaappiin: (Kuvat 3 ja 4)
- Tee tunnistinrasiat kiinnitysreiät sähkökaapin kanteen (A) kuvan 4 mukaisesti ja kiinnitä tunnistinrasia levyyn ruuveilla (B).
- Varmista, että tunnistinrasian (C) imuilma-aukon tiellä ei ole esteitä.
4. JOHDOTUSKÄYTÄNNÖT
Kytke etätunnistimen johto (15 m) sisäpiirilevyn CN1-liitäntään (Musta). (Kuva 5)
5. HUOMIOITA
- Irrotat tunnistinrasian kansi (D) työntämällä ruuvitaltan kärki tunnistinrasian ylempään uraan. (Kuva 6)
- Vedä tunnistimen johto siten, että virtajohdot tai häiriöt eivät aiheuta epänormaalia toimintaa.
- Varmista, että johdotus on tehty oikein.
- Huonot liitokset voivat aiheuttaa virheellisen lämpötilan tunnistuksen ja toimintahäiriöitä.
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Den här fjärrsensorn kan användas till inomhusenheter för HITACHI:s luftkonditioneringssystem av rörtyp.
2. INNEHÅLL
Kontrollera att alla delar i tabellen nedan finns med i förpackningen. (Fig. 1)
3. INSTALLATION
3.1. VAL AV INSTALLATIONSPLATS
Termistorn för mätning av rumstemperatur installeras i fjärrsensorn.
Följande bör beaktas vid valet av installationsplats för fjärrsensorn.
- Installera termostaten där den kan känna av medelrumstemperaturen.
- Sensorn får inte utsättas för direkt solljus.
- Installera inte fjärrsensorn i närheten av någon värmekälla.
- Sensorn får inte påverkas av luftkonditioneringsaggregatets utluft.
- Sensorn får inte påverkas av att ytterdörren öppnas eller stängs.
3.2. MONTERING
„Vid väggmontering: (Fig. 2)
- Dra kablarna till sensorlådan och för in dem genom lådans kabelhål.
- Skruva fast sensorlådan med två skruvar (B) på väggen.
- Om det inte går att skruva fast sensorlådan kan du fästa den med dubbelhäftande tejp eller liknande.
„Vid montering på kopplingsdosa: (Fig. 3 och 4)
- Borra två hål i kopplingsdosans hölje (A) (medföljer inte) att fästa sensorlådan i enligt fig. 4 och fäst kopplingsdosan med
två skruvar (B).
- Se till att sensorlådans luftintag (C) inte är blockerat.
4. ANSLUTNING
Anslut fjärrsensorkabeln (15 m) till CN1 (Svart) på inomhusenhetens kretskort. (Fig. 5)
5. ANMÄRKNINGAR
- Du kan lossa sensorlådans hölje (D) genom att trycka in spetsen på en rak skruvmejsel mellan den övre avfasade delen av
sensorlådan och höljet, och lyfta av höljet. (Fig. 6)
- Montera sensorkabeln så att den inte påverkas av elkablar eller andra störningar.
- Kontrollera att kabeldragningen är korrekt utförd.
- Kontaktfel kan orsaka felaktiga temperaturavläsningar, vilket gör att enheten inte fungerar korrekt.
ITALIANO
1. MODELOS APLICÁVEIS
Este sensor remoto é aplicável a unidades interiores de ar condicionado HITACHI de tipo de conduta.
2. ÍNDICES
Certifique-se de que cada peça mostrada na tabela abaixo está incluída na caixa. (Fig. 1)
3. INSTALAÇÃO
3.1. SELECÇÃO DA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
O termístor para detectar a temperatura do espaço está instalado dentro do sensor remoto.
A posição de instalação do sensor remoto deve ser determinada considerando as condições apresentadas a seguir.
- Onde a temperatura média do espaço envolvente possa ser detectada.
- Onde não estiver exposto à luz solar directa.
- Onde a fonte de calor não estiver localizada perto do sensor remoto.
- Onde a descarga de ar do ar condicionado não soprar directamente sobre o sensor remoto.
- Onde não for afectado por ar exterior ao abrir/fechar uma porta, etc.
3.2. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
„No caso de montagem numa parede: (Fig. 2)
- Efectue as ligações eléctricas na caixa do sensor, e passe os cabos para o sensor através da ranhura da caixa.
- Fixe a caixa do sensor na parede por intermédio de 2 parafusos (B).
- Se a caixa do sensor não puder ser fixada na parede por intermédio de parafusos fixe-a com fita adesiva com cola nos
dois lados, etc.
„No caso de montagem numa caixa de interruptores eléctricos: (Fig. 3 e 4)
- Faça os furos para fixação da caixa do sensor na tampa da caixa de interruptores (A) (não fornecida) como mostrado na
figura 4, e fixe a caixa do sensor à placa com parafusos.
- Preste atenção para não tapar o furo para a entrada de ar na caixa do sensor (C).
4. PROCEDIMENTOS PARA LIGAÇÕES ELÉCTRICAS
Ligue o cabo (15 m) do sensor remoto ao CN1 (Negro) da placa interna de circuito impresso. (Fig. 5)
5. OBSERVAÇÕES
- Ao remover a tampa da caixa do sensor (D), insira a ponta de uma chave de fendas entre a ranhura superior da caixa do
sensor e a tampa, e remova-a. (Fig. 6)
- Passe o cabo do sensor por um lugar onde a linha de alimentação ou o ruído eléctrico não possam provocar anomalias de
funcionamento.
- Certifique-se de que as ligações eléctricas estão efectuadas correctamente.
- Uma falha de contacto pode provocar uma detecção incorrecta da temperatura e anomalias de funcionamento.
SUOMI
1. GESCHIKTE MODELLEN
Deze externe sensor is geschikt voor binnenunits van duct-type HITACHI-airconditioners.
2. INHOUD
Controleer of de onderdelen in de onderstaande tabel in de doos aanwezig zijn. (Fig. 1)
3. INSTALLATIE
3.1. DE LOCATIE VOOR INSTALLATIE KIEZEN
De thermistor voor het bepalen van de kamertemperatuur moet binnen in de externe sensor worden geïnstalleerd.
De locatie van de externe sensor moet worden gekozen aan de hand van de volgende criteria.
- Op een plaats met een gemiddelde kamertemperatuur.
- Op een plaats waar de sensor niet door de zon wordt beschenen.
- Op een plaats waar de warmtebron zich niet in de buurt van de externe sensor bevindt.
- Op een plaats waar de afvoerlucht van de airconditioning niet direct op de sensor wordt geblazen.
- Op een plaats waar de sensor niet wordt beïnvloed door buitenlucht wanneer bijvoorbeeld een deur wordt geopend/
gesloten.
3.2. MONTAGE
„Bij muurbevestiging: (Fig.2)
- Bevestig de bedrading op de sensordoos en leid de draden voor de sensor door de daarvoor bestemde sleuf.
- Bevestig de doos met 2 schroeven aan de muur (B).
- Wanneer de doos niet met schroeven op de muur bevestigd kan worden, gebruikt u dubbelzijdige tape o.i.d. om deze te
bevestigen.
„Bij bevestiging op elektrische schakeldoos: (Fig. 3 en 4)
- Maak de gaten voor het bevestigen van de sensordoos in de afdekplaat van de schakeldoos (A) (niet meegeleverd) zoals
aangegeven in afbeelding 4 en zet de doos met schroeven aan de plaat vast.
- Zorg dat het gat voor de luchtinlaat van de sensordoos (C) vrij blijft.
4. BEDRADING
Sluit het snoer (15 m) van de externe sensor aan op CN1 (Zwart) op de printplaat van de binnenunit. (Fig. 5)
5. OPMERKINGEN
- U kunt het afdekplaatje van de sensordoos (D) verwijderen door de platte punt van een schroevendraaier tussen de
bovenste uitsparing van de doos en het plaatje te steken. (Fig. 6)
- Leid het snoer van de sensor zodanig dat de werking niet wordt beïnvloed door de voedingskabel of radiostoring.
- Controleer of de bedrading goed is aangebracht.
- Slecht contact kan tot gevolg hebben dat een onjuiste temperatuur wordt gemeten en het apparaat niet goed functioneert.
SVENSKA
1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αυτός ο απομακρυσμένος αισθητήρας χρησιμοποιείται σε εσωτερικές μονάδες για τα κλιματιστικά συστήματα δωματίου τύπου αγωγού
HITACHI.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, περιέχεται μέσα στη συσκευασία (Εικ. 1).
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το θερμίστορ για την ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου εγκαθίσταται μέσα στον απομακρυσμένο αισθητήρα.
Η θέση εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα θα πρέπει να προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω συνθήκες.
- πρέπει να είναι δυνατή η ανίχνευση της μέσης θερμοκρασίας δωματίου.
- πρέπει να μην εκτίθεται στον ήλιο.
- δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας κοντά στον απομακρυσμένο αισθητήρα.
- η εξαγωγή του αέρα από το κλιματιστικό δεν πρέπει να διοχετεύεται απευθείας.
- δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον εξωτερικό αέρα κατά το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας κ.λπ.
3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
„Σε περίπτωση τοποθέτησης στον τοίχο: (Εικ.2)
- Φτιάξτε την καλωδίωση στο κουτί του αισθητήρα και περάστε τα καλώδια του αισθητήρα μέσα από το άνοιγμα του κουτιού.
- Στερεώστε το κουτί του αισθητήρα στον τοίχο με δύο βίδες (Β).
- Στην περίπτωση που το κουτί του αισθητήρα δεν είναι δυνατό να στερεωθεί στον τοίχο με βίδες, στερεώστε το με κολλητική ταινία
διπλής όψης κ.λπ.
„Στην περίπτωση τοποθέτησης σε κουτί ηλεκτρικών διακοπτών: (Εικ. 3 και 4)
- Φτιάξτε τις τρύπες για τη στερέωση του αισθητήρα στο κάλυμμα του κουτιού διακοπτών (Α) (μη παρεχόμενο) όπως φαίνεται στην
εικόνα 4 και στερεώστε το κουτί του αισθητήρα στην πλάκα με βίδες (Β).
- Προσέξτε ώστε να μην κλείσει η οπή εισαγωγής αέρα στο κουτί του αισθητήρα (Γ).
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Συνδέστε το καλώδιο (15 μ.) του απομακρυσμένου αισθητήρα στο CN1 (Μαύρο) του εσωτερικού τυπωμένου κυκλώματος. (Εικ.5)
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Κατά την αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού του αισθητήρα (Δ), τοποθετήστε τη μύτη του κατσαβιδιού μεταξύ του άνω κοίλου
μέρους του κουτιού αισθητήρα και του καλύμματος και αφαιρέστε το. (Εικ.6)
- Περάστε το καλώδιο σε μια θέση όπου η γραμμή τροφοδοσίας ή ο θόρυβος δεν θα προκαλούν κάποια μη φυσιολογική λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση έγινε σωστά.
- Η αποτυχία επαφής μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη ανίχνευση θερμοκρασίας και μη φυσιολογική λειτουργία.
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
EΛΛHNIKA

Advertisement

loading