Electrolux EUC25291W User Manual

Electrolux EUC25291W User Manual

Hide thumbs Also See for EUC25291W:
Table of Contents
 • Čeština

  • Table of Contents
  • Bezpečnostní Informace
  • Ovládací Panel
  • PřI PrvníM Použití
  • Denní PoužíVání
  • Užitečné Rady a Tipy
  • ČIštění a Údržba
  • Co Dělat, Když
  • Technické Údaje
  • Instalace
  • Poznámky K Životnímu Prostředí
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Bedienblende
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Hilfreiche Hinweise und Tipps
  • Reinigung und Pflege
  • Reinigung und Pflege
  • Montage
  • Technische Daten
 • Lietuvių

  • Saugos Informacija
  • Valdymo Skydelis
  • Kasdienis Naudojimas
  • Naudingi Patarimai
  • Naudojantis Pirmąkart
  • Valymas Ir PriežIūra
  • Valymas Ir PriežIūra
  • Techniniai Duomenys
  • Įrengimas
  • Aplinkos Apsauga
 • Latviešu

  • Drošības Informācija
  • Vadības Panelis
  • Izmantošana Ikdienā
  • Noderīgi Padomi
  • Pirmā Ieslēgšana
  • Kopšana un Tīrīšana
  • Kopšana un Tīrīšana
  • Tehniskie Dati
  • UzstāDīšana
  • Informācija Par Ierīces Izmantošanas Ekoloģiskajiem Aspektiem

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 11

Quick Links

návod k použití
user manual
benutzerinformation
használati útmutató
naudojimo instrukcija
lietošanas instrukcija
Mraznička
Freezer
Gefriergerät
Fagyasztó
Šaldiklis
Saldētava
EUC25291W

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Electrolux EUC25291W

 • Page 1 útmutató naudojimo instrukcija lietošanas instrukcija Mraznička Freezer Gefriergerät Fagyasztó Šaldiklis Saldētava EUC25291W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Čištění a údržba Ovládací panel Co dělat, když... Při prvním použití Technické údaje Denní používání Instalace Užitečné rady a tipy Poznámky k životnímu prostředí...
 • Page 3 3 Upozornění Jakýkoli elektrický díl (na- Čištění a údržba pájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí • Před čištěním nebo údržbou vždy vyměnit pouze autorizovaný zástupce spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zá- servisu nebo kvalifikovaný pracovník se- strčku ze sítě. rvisu.
 • Page 4: Ovládací Panel

  4 electrolux ré smí použít výhradně originální náhradní pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič díly. je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním Ochrana životního prostředí úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed- notky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku Tento přístroj neobsahuje plyny, které...
 • Page 5: Denní Používání

  5 Denní používání Zmrazování čerstvých potravin Důležité V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čer- pokud výpadek proudu trval delší dobu, než stvých potravin a dlouhodobé uložení zmra- je uvedeno v tabulce technických údajů, je zených a hlubokozmrazených potravin.
 • Page 6: Čištění A Údržba

  6 electrolux Čištění a údržba • vyjměte všechny zmrazené potraviny, za- Pozor Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje balte je do několika vrstev novin a dejte je elektrického napájení. na chladné místo • vytáhněte zásuvky mrazničky Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v •...
 • Page 7: Co Dělat, Když

  7 • nechte dveře pootevřené, abyste zabránili potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku vzniku nepříjemných pachů. proudu. Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se Co dělat, když... Upozornění Při hledání a odstraňování Důležité Během normálního používání...
 • Page 8: Technické Údaje

  8 electrolux Problém Možná příčina Řešení Potraviny jsou položeny příliš těs- Uložte potraviny tak, aby mohl ně u sebe. dobře obíhat chladný vzduch. Příliš mnoho námrazy. Potraviny nejsou správně zabale- Zabalte je správně. Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
 • Page 9 9 Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. • Odstraňte malý plastový kryt z plastového Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu okraje dveří a nainstalujte ho na opačné vybavena příslušným kontaktem. Pokud není straně (d). domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s •...
 • Page 10: Poznámky K Životnímu Prostředí

  10 electrolux • Upevněte šroub nového krytu závěsu (na- • Odšroubujte držadlo. Na opačné straně leznete jej v obálce s návodem k použití). vytáhněte krytky otvorů. Připevněte drža- dlo na opačnou stranu a do prázdných ot- vorů vložte plastové záslepky, které nale- znete v obálce s návodem k použití.
 • Page 11: Safety Information

  11 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily use Installation Helpful Hints and Tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 12 12 electrolux • It is dangerous to alter the specifications or • Appliance's manufacturers storage rec- modify this product in any way. Any dam- ommendations should be strictly adhered age to the cord may cause a short-circuit, to. Refer to relevant instructions.
 • Page 13: Control Panel

  13 • Connect to potable water supply only. either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be dis- Service carded together with the urban refuse • Any electrical work required to do the serv- and rubbish. The insulation foam con-...
 • Page 14: First Use

  14 electrolux First use Cleaning the interior Important! Do not use detergents or abra- sive powders, as these will damage the fin- Before using the appliance for the first time, ish. wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- new product, then dry thoroughly.
 • Page 15: Care And Cleaning

  15 • make sure that the commercially frozen • not open the door frequently or leave it foodstuffs were adequately stored by the open longer than absolutely necessary. retailer; • Once defrosted, food deteriorates rapidly • be sure that frozen foodstuffs are transfer- and cannot be refrozen.
 • Page 16: What To Do If

  16 electrolux Important! Never use sharp metal tools to • disconnect the appliance from elec- scrape off frost from the evaporator as you tricity supply could damage it. Do not use a mechanical • remove all food device or any artificial means to speed up the •...
 • Page 17: Technical Data

  17 Problem Possible cause Solution The temperature in the The temperature regulator is not Set a lower temperature. freezer is too high. set correctly. The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door". The product temperature is too Let the product temperature de- high.
 • Page 18 18 electrolux Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate cor- respond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.
 • Page 19 19 • Fix the screw of the new cover hinge (that can be found in the instruction for use bag). • Remove the screw of the hinge cover plug (a) . • Lift up the appliance to vertical position.
 • Page 20: Environmental Concerns

  20 electrolux nearest After Sales Service Force. The After If the ambient temperature is cold (i.e. in Sales Service specialist will carry out the re- Winter), the gasket may not fit perfectly versibility of the doors at your cost. to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
 • Page 21: Sicherheitshinweise

  21 Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com Inhalt Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege Bedienblende Reinigung und Pflege Erste Inbetriebnahme Technische Daten Täglicher Gebrauch Montage Hilfreiche Hinweise und Tipps Änderungen vorbehalten Sicherheitshinweise Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die op- •...
 • Page 22 22 electrolux • Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Käl- Täglicher Gebrauch tekreislauf des Gerätes ist ein natürliches • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die und sehr umweltfreundliches Gas, das je- Kunststoffteile des Gerätes. doch leicht entflammbar ist. • Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase Achten Sie beim Transport und bei der oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
 • Page 23: Bedienblende

  23 wenn es beschädigt ist. Melden Sie die von einem qualifizierten Elektriker oder ei- Schäden umgehend dem Händler, bei nem Elektro-Fachmann durchgeführt wer- dem Sie es erworben haben. Bewahren den. Sie in diesem Fall die Verpackung auf. • Wenden Sie sich für Reparaturen und •...
 • Page 24: Erste Inbetriebnahme

  24 electrolux Eine mittlere Einstellung ist im Allgemei- Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken nen am besten geeignet. der Taste Action Freeze ausgeschaltet wer- den. Die Anzeige Action Freeze erlischt. Allerdings muss für eine exakte Einstellung Temperaturwarnung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von folgenden Fakto-...
 • Page 25: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  25 dauert der Garvorgang allerdings etwas län- verlängern die Zeitdauer, in der die Lebens- ger. mittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden. Kälteakkumulatoren Der Gefrierschrank wird mit einem oder meh- reren Gefrierakkumulatoren geliefert. Diese Hilfreiche Hinweise und Tipps Hinweise zum Einfrieren verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln...
 • Page 26 26 electrolux • Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig • Lösen Sie den Ablaufkanal unten im Gerät aus seiner Halterung und drücken Sie ihn wie in der Abbildung ersichtlich nach in- Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/ nen. Stellen Sie eine Schüssel in die untere oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und...
 • Page 27: Reinigung Und Pflege

  27 • lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um ten Sie jemanden, gelegentlich die Tempe- das Entstehen unangenehmer Gerüche zu ratur zu prüfen, damit das Gefriergut bei ei- vermeiden. nem möglichen Stromausfall nicht im Innern Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit des Gerätes verdirbt.
 • Page 28: Technische Daten

  28 electrolux Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu „Schließen der Tür“. sen. Die Temperatur der zu kühlenden Lassen Sie Lebensmittel auf Lebensmittel ist zu hoch. Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
 • Page 29 29 Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen. Nach der Installation muss die Steckdose daher zugänglich bleiben. Elektrischer Anschluss Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -fre- quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschluss- werten übereinstimmen.
 • Page 30 30 electrolux • Die Schraube des neuen Scharniers der Abdeckung, die sich ebenfalls im Beutel mit der Anleitung befindet, festziehen. • Entfernen Sie die Schraube der Scharnier- abdeckung (a). • Heben Sie das Gerät in die vertikale Posi- • Lösen Sie die Schrauben des oberen tion.
 • Page 31 31 Warnung! Schieben Sie das Gerät Warnung! Überprüfen Sie nach dem wieder an seinen Standort, richten Sie es Wechsel des Türanschlags, dass alle waagerecht aus und nehmen Sie es Schrauben fest angezogen sind und die mindestens vier Stunden lang nicht in Magnetdichtung am Gefrierschrank Betrieb.
 • Page 32 32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Ápolás és tisztítás Kezelőpanel Mit tegyek, ha... Első használat Üzembe helyezés Napi használat Környezetvédelmi tudnivalók Hasznos javaslatok és tanácsok A változtatások jogát fenntartjuk Biztonsági információk Saját biztonsága és a helyes használat biz-...
 • Page 33 33 Ha a hűtőkör megsérült: • Az előrecsomagolt fagyasztott élelmisze- – kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök reket az élelmiszergyártó utasításaival használatát összhangban tárolja. – alaposan szellőztesse ki azt a helyisé- • A készülék gyártójának tárolásra vonatko- get, ahol a készülék található...
 • Page 34 34 electrolux sát az esetleges égési sérülések megelő- Környezetvédelem zése érdekében. Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-ke- • A készüléket nem szabad radiátorok vagy ringető rendszerben, sem a szigetelő tűzhelyek közelében elhelyezni. anyagokban nem tartalmaz az ózonré- • Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hoz- teget károsító...
 • Page 35 35 Magas hőmérséklet miatti riasztás A hangjelzés a riasztás törlés gombbal kap- csolható ki. A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedé- Amikor a normál viszonyok helyreállnak, a fi- sét (pl. korábbi áramkimaradás vagy nyitva gyelmeztető fény villogása megszűnik, és a hagyott ajtó miatt) a hangjelzés automatikusan kikapcsol.
 • Page 36 36 electrolux további fagyasztásra váró élelmiszert be- • ajánlatos minden egyes csomagon feltün- tenni; tetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyo- • csak első osztályú, friss és alaposan meg- mon lehessen követni a tárolási időket. tisztított élelmiszereket fagyasszon le; Ötletek fagyasztott élelmiszerek •...
 • Page 37 37 • kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a • kapcsolja be a készüléket, dugja be a há- dugót a hálózati aljzatból lózati dugaszt a hálózati aljzatba, és tegye • szedjen ki minden tárolt élelmiszert, cso- vissza a fagyasztott élelmiszert.
 • Page 38 38 electrolux Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülék nem kap áramot. Csatlakoztasson egy másik elekt- Nincs feszültség a hálózati aljzat- romos készüléket a hálózati aljzat- ban. Forduljon szakképzett villanyszere- lőhöz. A jelzőfény villog. A készülék nem megfelelően mű- Forduljon szakképzett villanyszere- ködik.
 • Page 39 39 Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően Gyártó védjegye Electrolux A készülék kategóriája Fagyasztószekrény Magasság 1600 Szélesség Mélység Fagyasztótér nettó térfogata liter Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A ++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé ha- tékony)
 • Page 40 40 electrolux Elektromos csatlakoztatás Az elektromos csatlakoztatás előtt győződ- jön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel. A készüléket kötelező földelni. A elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintke- zéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoz-...
 • Page 41 41 • Rögzítse az új zsanérfedél csavarját (azt, amelyik a használati utasítás zacskójában található). • Távolítsa a zsanérfedél csavarját (a). • Csavarja ki a felső zsanért, és vegye ki (b). • Állítsa fel a készüléket függőleges helyzet- • Csavarozza ki a csavart, és távolítsa el az ajtóütközőt (c).
 • Page 42 42 electrolux Vigyázat Állítsa vissza a készüléket az összes csavart megfelelően meghúzta, és hogy a mágneses tömítés eredeti helyzetébe, állítsa vízszintbe, és várjon legalább négy órát, mielőtt hozzátapad-e a készülékházhoz. csatlakoztatná a hálózati vezetéket a Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl.
 • Page 43: Saugos Informacija

  43 Electrolux. Thinking of you. Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com Turinys Saugos informacija Valymas ir priežiūra Valdymo skydelis Valymas ir priežiūra Naudojantis pirmąkart Techniniai duomenys Kasdienis naudojimas Įrengimas Naudingi patarimai Aplinkos apsauga Galimi pakeitimai Saugos informacija Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad kite dureles, kad vaikai negalėtų...
 • Page 44 44 electrolux pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali • Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl to- ir (arba) galite patirti elektros smūgį. kių gėrimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
 • Page 45: Valdymo Skydelis

  45 Techninė priežiūra medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama iš- • Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti mesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis ir kvalifikuotas elektrikas arba kompetentin- atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių gas specialistas. dujų: prietaisą reikia išmesti paisant ga- •...
 • Page 46: Naudojantis Pirmąkart

  46 electrolux Naudojantis pirmąkart Vidaus valymas Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietai- sui būdingą...
 • Page 47: Valymas Ir Priežiūra

  47 Užšaldyto maisto laikymo patarimai • neatidarinėkite dažnai durelių, nepalikite jų atvirų ilgiau, negu būtina. Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų: • Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pa- • įsitikinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti kartotinai užšaldyti negalima. maisto produktai parduotuvėje buvo tinka- •...
 • Page 48: Valymas Ir Priežiūra

  48 electrolux • Įjunkite šaldiklį, įkiškite kištuką į sieninį • prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo elektros lizdą ir atgal sudėkite šaldytus • išimkite visus maisto produktus produktus. • prietaisą atitirpdykite prietaisą ir visus priedus nuvalykite Svarbu Nenaudokite metalinių įrankių • dureles palikite atidarytas, kad nesikauptų...
 • Page 49: Techniniai Duomenys

  49 Problema Galima priežastis Sprendimas Įjungta Action Freeze funkcija. Žr. Action Freeze funkciją. Neteisingai nustatytas tempera- Nustatykite žemesnę temperatūrą. Temperatūra šaldiklio ka- meroje per aukšta. tūros reguliatorius. Durelės uždarytos netinkamai. Žr. "Durelių uždarymas. Produktų temperatūra per aukš- Prieš dėdami į šaldiklį, leiskite pro- duktų...
 • Page 50 50 electrolux Įspėjimas Jis turi būti statomas taip, kad laidu galima būtų pasiekti maitinimo šaltinį; todėl prietaisą reikia statyti netoli elektros lizdo. Jungimas prie elektros Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tin- klo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nuro- dyta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią...
 • Page 51 51 • pastatykite prietaisą vertikaliai; • atidaryktie dureles ir varžtais vėl pritvirtin- • išsukite lanksto dangtelio kištuko (a) varž- kite viršutinę plastikinę durelių apdailą; tą; • atsukite viršutinį lankstą ir išimkite jį (b); • atsukite varžtą ir nuimkite durelių atmušą...
 • Page 52: Aplinkos Apsauga

  52 electrolux tas už tam tikrą mokestį pakeis durelių atida- Jei aplinkos temperatūra yra žema (pvz., rymo kryptį. žiemą), tarpiklis gali nevisiškai tikti kor- pusui. Tokiu atveju palaukite, kol tarpiklis Įspėjimas Pakeitę durelių atidarymo prisitaikys savaime. Paguldykite prietai- kryptį, patikrinkite, ar tinkamai priveržti są...
 • Page 53: Drošības Informācija

  53 Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē www.electrolux.com Saturs Drošības informācija Kopšana un tīrīšana Vadības panelis Tehniskie dati Pirmā ieslēgšana Uzstādīšana Izmantošana ikdienā Informācija par ierīces izmantošanas Noderīgi padomi ekoloģiskajiem aspektiem Kopšana un tīrīšana Izmaiņu tiesības rezervētas...
 • Page 54 54 electrolux Brīdinājums Elektriskās sastāvdaļas, Kopšana un tīrīšana piemēram, strāvas kabeli, kontaktps- • Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvieno- raudni vai kompresoru drīkst nomainīt ti- jiet to no elektrotīkla. kai kvalificēts apkopes vai klientu apkal- • Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšme- pošanas centra speciālists.
 • Page 55: Vadības Panelis

  55 Apkārtējās vides aizsardzība vojieties no ierīces atbilstoši spēkā eso- šiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesē- Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai tājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugu- izolācijas materiālos nav vielu, kas var rē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces iz- negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci gatavošanā...
 • Page 56: Pirmā Ieslēgšana

  56 electrolux Pirmā ieslēgšana Ierīces iekšpuses tīrīšana Svarīgi Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari. Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aro- mātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosu- siniet tos.
 • Page 57: Kopšana Un Tīrīšana

  57 Saldētu produktu uzglabāšanas • neatvērt vai neatstāt ledusskapja durvis at- vērtas ilgāk nekā tas nepieciešams. ieteikumi • Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt. jums vajadzētu: •...
 • Page 58: Kopšana Un Tīrīšana

  58 electrolux Svarīgi Neizmantojiet ledus notīrīšanai no • atvienojiet ierīci no elektrotīkla • izņemiet visus produktus iztvaikotāja cietus skrāpjus, jo tādā veidā to var bojāt. Nelietojiet ražotāja neieteiktas • atkausēšana iztīriet ierīci un visus pie- mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus derumus atkušanas procesa paātrināšanai.
 • Page 59: Tehniskie Dati

  59 Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Temperatūra saldētavā ir Temperatūras regulators nav pa- Iestatiet zemāku temperatūru. pārāk augsta. reizi iestatīts. Durtiņas nav pareizi aizvērtas. Skatiet sadaļu "Durtiņu aizvērša- na". Produktu temperatūra ir pārāk Pirms ievietošanas ļaujiet produk- augsta. tiem atdzist līdz istabas tempera- tūrai.
 • Page 60 60 electrolux nāt ar vienu vai vairākām kājiņām skapja apakšpusē. Ja ierīce uzstādīta stūrī tā, ka eņģes vērstas pret sienu, attālumam starp sienu un ierīci jā- būt vismaz 10 mm, lai durtiņas varētu atvērt pietiekami plaši un izņemt plauktus. Brīdinājums Jābūt nodrošinātai iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla;...
 • Page 61 61 • paceliet ierīci vertikālā stāvoklī; • atveriet durtiņas un uzlieciet atpakaļ aug- • noņemiet eņģes pārsega tapas skrūvi (a); šējo durvju plastmasas līsti ar skrūvēm; • noskrūvējiet augšējo eņģi un noņemiet to (b); • izskrūvējiet skrūvi un izņemiet durtiņu fik- satoru (c);...
 • Page 62: Informācija Par Ierīces Izmantošanas Ekoloģiskajiem Aspektiem

  62 electrolux Brīdinājums Pēc durtiņu vēršanās nepiekļaujas ierīces korpusam pietieka- mi cieši. Šādā gadījumā uzgaidiet, līdz virziena maiņas pārbaudiet, vai visas skrūves ir kārtīgi pievilktas un vai blīve ieņem vajadzīgo pozīciju. Noguldiet magnētiskā blīve cieši pieguļ ierīces ierīci uz grīdas ar mugurpusi uz leju.
 • Page 63 63...
 • Page 64 Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.electrolux.at www.electrolux.cz www.electrolux.hu www.electrolux.lv www.electrolux.lt 222345814-00-022010...

Table of Contents