Electrolux EUC25291W User Manual

Electrolux EUC25291W User Manual

Hide thumbs Also See for EUC25291W:
Table of Contents
 • Čeština

  • Table of Contents
  • Bezpečnostní Informace
  • Ovládací Panel
  • PřI PrvníM Použití
  • Denní PoužíVání
  • Užitečné Rady a Tipy
  • ČIštění a Údržba
  • Co Dělat, Když
  • Technické Údaje
  • Instalace
  • Poznámky K Životnímu Prostředí
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Bedienfeld
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Hilfreiche Hinweise und Tipps
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Technische Daten
  • Montage
  • Hinweise zum Umweltschutz
 • Latviešu

  • Drošības Informācija
  • Vadības Panelis
  • Izmantošana Ikdienā
  • Noderīgi Padomi
  • Pirmā Ieslēgšana
  • Kopšana un Tīrīšana
  • Ko Darīt, Ja
  • Tehniskie Dati
  • UzstāDīšana
  • Informācija Par Ierīces Izmantošanas Ekoloģiskajiem Aspektiem
 • Lietuvių

  • Saugos Informacija
  • Valdymo Skydelis
  • Kasdienis Naudojimas
  • Naudingi Patarimai
  • Naudojantis Pirmąkart
  • Valymas Ir PriežIūra
  • Ką Daryti, Jeigu
  • Techniniai Duomenys
  • Įrengimas
  • Aplinkos Apsauga

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 12

Quick Links

návod k použití
user manual
benutzerinformation
használati útmutató
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
Mraznička
Freezer
Gefriergerät
Fagyasztó
Saldētava
Šaldiklis
EUC25291W

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Electrolux EUC25291W

 • Page 1 útmutató lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija Mraznička Freezer Gefriergerät Fagyasztó Saldētava Šaldiklis EUC25291W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostní informace Čištění a údržba Ovládací panel Co dělat, když... Při prvním použití Technické údaje Denní používání Instalace Užitečné rady a tipy Poznámky k životnímu prostředí...
 • Page 3 3 • Změna technických parametrů nebo ja- • Zakoupené zmrazené potraviny skladujte kákoli jiná úprava spotřebiče je nebez- podle pokynů daného výrobce. pečná. Jakékoli poškození kabelu může • Pokyny výrobce spotřebiče týkající se způsobit zkrat, požár nebo úraz elektric- uchování...
 • Page 4: Ovládací Panel

  4 electrolux • Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti Ochrana životního prostředí radiátorů nebo sporáků. Tento přístroj neobsahuje plyny, které • Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v spotřebiče přístupná. chladicím okruhu, ani v izolačních ma- •...
 • Page 5: Při Prvním Použití

  5 PŘI PRVNÍM POUŽITÍ Čistění vnitřku spotřebiče Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne- bo abrazivní prášky, které mohou poškodit Před prvním použitím spotřebiče vymyjte povrch spotřebiče. vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla- žnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně...
 • Page 6: Čištění A Údržba

  6 electrolux Tipy pro skladování zmrazených • neotvírejte často dveře, ani je nenechá- potravin vejte otevřené déle, než je nezbytně nut- né; K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného • již rozmrazené potraviny se rychle kazí a spotřebiče dodržujte následující podmínky: nesmí se znovu zmrazovat;...
 • Page 7: Co Dělat, Když

  7 mechanické nebo jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu jejich skladování. Vyřazení spotřebiče z provozu Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou do- bu používat, proveďte následná opatření: • odpojte spotřebič od sítě...
 • Page 8: Technické Údaje

  8 electrolux Problém Možná příčina Řešení Teplota spotřebiče je příliš vyso- Nechte jídlo vychladnout na teplo- ká. tu místnosti, a teprve pak ho vlož- te do spotřebiče. Teplota místnosti je příliš vysoká. Snižte teplotu místnosti. Funkce Action Freeze je zapnu- Viz funkci "...
 • Page 9 9 Umístění Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených poky- Spotřebič musí být instalovaný v dostateč- nů. né vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou ra- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi diátory, bojlery, přímý sluneční svit apod.
 • Page 10 10 electrolux • Postavte spotřebič do svislé polohy. • Otevřete dveře a přišroubujte zpět jejich • Odstraňte šroub krycí záslepky závěsu horní plastový okraj. (a). • Odšroubujte horní závěs a sejměte jej (b). • Vyšroubujte šroub a oddělejte zarážku dveří (c).
 • Page 11: Poznámky K Životnímu Prostředí

  11 poprodejního servisu provede změnu směru Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se otevírání dveří na vaše náklady. může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. V takovém případě počkejte, Upozornění Po provedení změny až těsnění samo přilne. Položte směru otevírání...
 • Page 12: Safety Information

  12 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily use Installation Helpful Hints and Tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 13 13 • It is dangerous to alter the specifications • Store pre-packed frozen food in accord- or modify this product in any way. Any ance with the frozen food manufacturer's damage to the cord may cause a short- instructions.
 • Page 14: Control Panel

  14 electrolux • The appliance must not be located close in either its refrigerant circuit or insula- to radiators or cookers. tion materials. The appliance shall not • Make sure that the mains plug is accessi- be discarded together with the urban ble after the installation of the appliance.
 • Page 15: First Use

  15 • sounding of buzzer. When normal conditions are restored the The buzzer can be switched off by pressing Alarm light will stop flashing and the buzzer the Alarm reset button. turn off automatically. FIRST USE Cleaning the interior...
 • Page 16: Care And Cleaning

  16 electrolux • water ices, if consumed immediately after • be sure that frozen foodstuffs are trans- removal from the freezer compartment, ferred from the foodstore to the freezer in can possibly cause the skin to be freeze the shortest possible time;...
 • Page 17: What To Do If

  17 the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life. Periods of non-operation When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions: •...
 • Page 18: Technical Data

  18 electrolux Problem Possible cause Solution The room temperature is too Decrease the room temperature. high. The Action Freeze function is Refer to "Action Freeze function". switched on. The temperature in the The temperature regulator is not Set a higher temperature.
 • Page 19 19 can circulate freely around the back of the This appliance complies with the E.E.C. Di- cabinet. To ensure best performance, if the rectives. appliance is positioned below an overhang- Rear spacers ing wall unit, the minimum distance be-...
 • Page 20 20 electrolux • Fix the screw of the new cover hinge (that can be found in the instruction for use bag). • Remove the screw of the hinge cover plug (a) . • Lift up the appliance to vertical position.
 • Page 21: Environmental Concerns

  21 In case you do not want to carry out the tightened and that the magnetic seal above mentioned operations, contact the adheres to the cabinet. nearest After Sales Service Force. The After If the ambient temperature is cold (i.e.
 • Page 22: Sicherheitshinweise

  22 electrolux Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com INHALT Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege Bedienfeld Was tun, wenn … Erste Inbetriebnahme Technische Daten Täglicher Gebrauch Montage Hilfreiche Hinweise und Tipps Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die op-...
 • Page 23 23 • Achten Sie darauf, den Kältekreislauf dies zu Hautverletzungen oder Kältever- nicht zu beschädigen. brennungen führen kann. • Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Käl- • Das Gerät nicht über eine längere Zeit di- tekreislauf des Gerätes ist ein natürliches rekter Sonneneinstrahlung aussetzen.
 • Page 24: Bedienfeld

  24 electrolux elektrische System eindringen, so dass • Verbinden Sie das Gerät ausschließlich die Teile unter Spannung stehen. mit einer Trinkwasserzuleitung. Montage Kundendienst • Sollte die Wartung des Gerätes elektri- Wichtig! Halten Sie sich für den sche Arbeiten verlangen, so dürfen diese...
 • Page 25: Erste Inbetriebnahme

  25 Temperaturregelung Die Action Freeze Kontrolllampe leuchtet auf. Die Temperatur wird automatisch geregelt. Bedienen Sie das Gerät wie folgt: Wichtig! Diese Funktion endet automatisch • Drehen Sie den Temperaturregler gegen nach 52 Stunden. den Uhrzeigersinn, um eine höhere La- Diese Funktion kann jederzeit durch Drü-...
 • Page 26: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  26 electrolux Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Kleinere Gefriergutteile können unter Um- Stromausfall, der länger dauerte als der in ständen sogar direkt aus dem Gefrier- der Tabelle mit den technischen Daten schrank entnommen und anschließend so- angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu fort gekocht oder gegart werden: in diesem einem ungewollten Abtauen, dann müssen...
 • Page 27 27 daher nur durch vom Hersteller autori- • schalten Sie das Gerät aus und ziehen siertes Fachpersonal ausgeführt wer- Sie den Netzstecker aus der Wandsteck- den. dose • verpacken Sie das gesamte Gefriergut in Regelmäßige Reinigung mehrere Schichten Zeitungspapier und Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig...
 • Page 28: Was Tun, Wenn

  28 electrolux Wichtig! Entfernen Sie Reif und Eis vom • entnehmen Sie alle Lebensmittel Verdampfer bitte niemals mit scharfen • tauen Sie das Gerät ab , Reinigen Sie Gegenständen, da dieser dadurch das Gerät und alle Zubehörteile beschädigt werden könnte. Versuchen Sie •...
 • Page 29: Technische Daten

  29 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemperatur. hoch. Die Funktion Action Freeze ist Siehe hierzu Funktion „Action eingeschaltet. Freeze “. Die Temperatur im Ge- Die Temperatur ist nicht richtig Stellen Sie eine höhere Tempera- frierraum ist zu niedrig.
 • Page 30: Montage

  30 electrolux MONTAGE Lesen Sie bitte die Elektrischer Anschluss "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung Aufstellung des Geräts durch, um des Gerätes, ob die Netzspannung und - Gefahren für Sie selbst zu vermeiden frequenz Ihres Hausanschlusses mit den und einen korrekten Betrieb des Geräts...
 • Page 31 31 • Entfernen Sie die Schraube der Schar- nierabdeckung (a). • Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers (b) und entfernen Sie dieses. • Lösen Sie die Schraube, entfernen Sie den Türanschlag (c). Wechsel des Türanschlags Vor der Durchführung von Arbeiten am Ge- rät ist stets der Netzstecker aus der Steck-...
 • Page 32: Hinweise Zum Umweltschutz

  32 electrolux der gegenüberliegenden Seite an und be- • Schrauben Sie den Griff los. Entfernen festigen Sie es. Sie auf der gegenüberliegenden Seite die • Die Schraube des neuen Scharniers der Abdeckungen der Bohrungen. Bringen Abdeckung, die sich ebenfalls im Beutel Sie den Griff an der gegenüberliegenden...
 • Page 33 33 falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Informationen über das Recycling dieses Sie das Produkt gekauft haben. Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,...
 • Page 34 34 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági információk Ápolás és tisztítás Kezelőpanel Mit tegyek, ha... Első használat Üzembe helyezés Napi használat Környezetvédelmi tudnivalók Hasznos javaslatok és tanácsok A változtatások jogát fenntartjuk BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Saját biztonsága és a helyes használat biz-...
 • Page 35 35 csekély hatást gyakorló, természetes számára tervezett fényforrások. Nem al- gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. kalmasak a helyiség megvilágítására. A készülék szállítása és üzembe helyezé- Napi használat se során bizonyosodjon meg arról, hogy • Ne tegyen meleg edényt a készülék műa- a hűtőkör semmilyen összetevője nem...
 • Page 36 36 electrolux ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben zett villanyszerelőnek vagy kompetens őrizze meg a csomagolást. személynek kell elvégeznie. • Ajánlatos legalább négy órát várni a ké- • A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szülék bekötésével és hagyni, hogy az szervizközpont javíthatja, és csak eredeti olaj visszafolyjon a kompresszorba.
 • Page 37 37 levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől Magas hőmérséklet miatti riasztás függ: A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedé- • szobahőmérséklet, sét (pl. korábbi áramkimaradás vagy nyitva • az ajtónyitások gyakorisága hagyott ajtó miatt) a • a tárolt élelmiszer mennyisége, • figyelmeztető fény villogása •...
 • Page 38 38 electrolux HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK Ötletek fagyasztáshoz sakat; a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát; Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fa- • ha a vízből képződött jeget a fagyasztó- gyasztási eljárást, tartson be néhány fontos rekeszből történő kivétel után rögtön fo- ajánlást:...
 • Page 39 39 meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés • kapcsolja be a készüléket, dugja be a há- mosogatószert adott. lózati dugaszt a hálózati aljzatba, és te- A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket gye vissza a fagyasztott élelmiszert. a táphálózathoz. Fontos Soha ne próbálja meg éles A fagyasztó...
 • Page 40 40 electrolux lyen olyan hibaelhárítást, amely nem Fontos Normál használat közben a szerepel a jelen kézikönyvben. bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlása). Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülék nem műkö- A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. dik. A jelzőfény nem vil- log.
 • Page 41 41 Probléma Lehetséges ok Megoldás Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c. szakaszt. A hőmérséklet-szabályozó nincs Állítson be magasabb hőmérsék- helyesen beállítva. letet. Az ajtó záródása 3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtó- tömítéseket. Forduljon a márkaszerviz- 1.
 • Page 42 42 electrolux szülék alján található egy vagy több állítható Lazítsa meg a csavarokat, illessze a távtar- láb révén van biztosítva. tót a csavarfej alá, majd húzza meg újra a Ha a készülék sarokba van helyezve, és a csavarokat. zsanérokkal ellátott oldala néz a fal felé, a fal és a készülék közötti távolságnak mini-...
 • Page 43 43 • Rögzítse az új zsanérfedél csavarját (azt, amelyik a használati utasítás zacskójában található). • Távolítsa a zsanérfedél csavarját (a). • Csavarja ki a felső zsanért, és vegye ki • Állítsa fel a készüléket függőleges hely- (b). zetbe. • Csavarozza ki a csavart, és távolítsa el az •...
 • Page 44 44 electrolux Vigyázat Állítsa vissza a készüléket az összes csavart megfelelően meghúzta, eredeti helyzetébe, állítsa vízszintbe, és és hogy a mágneses tömítés várjon legalább négy órát, mielőtt hozzátapad-e a készülékházhoz. csatlakoztatná a hálózati vezetéket a Ha a környezeti hőmérséklet alacsony hálózati aljzathoz.
 • Page 45: Drošības Informācija

  45 Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē www.electrolux.com SATURS Drošības informācija Ko darīt, ja ... Vadības panelis Tehniskie dati Pirmā ieslēgšana Uzstādīšana Izmantošana ikdienā Informācija par ierīces izmantošanas Noderīgi padomi ekoloģiskajiem aspektiem Kopšana un tīrīšana Izmaiņu tiesības rezervētas...
 • Page 46 46 electrolux – neļaujiet tuvumā atrasties atklātai lie- • Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sa- smai vai uzliesmošanas avotiem; saldēt. – rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierī- • Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasal- dētus produktus atbilstoši produktu ražo- • Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt tāja norādījumiem.
 • Page 47: Vadības Panelis

  47 • Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīša- negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nas var piekļūt kontaktligzdai. nedrīkst izmest kopā ar citiem māj- • Pievienojiet ierīci tikai dzeramā ūdens pie- saimniecības atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: gādes avotam.
 • Page 48: Pirmā Ieslēgšana

  48 electrolux des pārtraukuma vai durvju atvēršanas dēļ) Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma tiek norādīta šādi: indikators pārstāj mirgot un skaņas signāls • mirgo brīdinājuma indikators; automātiski izslēdzas. • atskan skaņas signāls. Skaņas signālu var izslēgt, piespiežot brīdi- nājuma atiestates taustiņu.
 • Page 49: Kopšana Un Tīrīšana

  49 • Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilē- Saldētu produktu uzglabāšanas na maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņoju- ieteikumi mi ir gaisa necaurlaidīgi; Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, • neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai sa- jums vajadzētu: skarties ar jau sasaldētiem produktiem, •...
 • Page 50: Ko Darīt, Ja

  50 electrolux atkušanas procesa paātrināšanai. Atkausēšanas laikā temperatūra saldētās pārtikas iepakojumos paaugstinās, tas var saīsināt produktu derīguma laiku. Ledusskapja ilgstoša neizmantošana Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus piesardzības pasākumus: • atvienojiet ierīci no elektrotīkla; • izņemiet visus produktus; • atkausējiet un iztīriet ierīci un visus pie-...
 • Page 51: Tehniskie Dati

  51 Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Ir aktivizēta funkcija Action Free- Skatiet sadaļu "Action Freeze ze . funkcija". Temperatūra saldētavā ir Temperatūras regulators nav pa- Iestatiet augstāku temperatūru. pārāk zema. reizi iestatīts. Ir aktivizēta funkcija Action Free- Skatiet sadaļu "Action Freeze ze .
 • Page 52: Uzstādīšana

  52 electrolux UZSTĀDĪŠANA Pirms ierīces uzstādīšanas rūpīgi sazinoties ar kvalificētu speciālistu, pievie- iepazīstieties ar sadaļā "Drošības nojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem no- informācija" minēto drošības un ierīces teikumiem atbilstošu zemējumu. pareizas uzstādīšanas informāciju. Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas būs radušās, neievērojot iepriekš minē- Izvietojums tos norādījumus.
 • Page 53 53 • noņemiet no plastmasas līstes nelielo • novietojiet un nostipriniet augšējo eņģi (to plastmasas pārsegu un uzstādiet to pre- jūs varat atrast maisā ar lietošanas in- tējā pusē (d); strukciju) pretējā pusē; • noguldiet ierīci uz grīdas ar mugurpusi uz •...
 • Page 54: Informācija Par Ierīces Izmantošanas Ekoloģiskajiem Aspektiem

  54 electrolux Brīdinājums Novietojiet skrūves ir kārtīgi pievilktas un vai nepieciešamajā stāvoklī, izlīmeņojiet magnētiskā blīve cieši pieguļ ierīces ierīci, pagaidiet vismaz četras stundas, korpusam. tad pieslēdziet to elektrotīklam. Ja apkārtējā gaisa temperatūra ir zema (piemēram, ziemā), iespējams, ka blīvē- Ja nevēlaties veikt iepriekš minētās darbī- jums cieši nesaskarsies ar korpusu.
 • Page 55: Saugos Informacija

  55 Electrolux. Thinking of you. Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com TURINYS Saugos informacija Valymas ir priežiūra Valdymo skydelis Ką daryti, jeigu... Naudojantis pirmąkart Techniniai duomenys Kasdienis naudojimas Įrengimas Naudingi patarimai Aplinkos apsauga Galimi pakeitimai SAUGOS INFORMACIJA Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų...
 • Page 56 56 electrolux Jei pažeidžiama aušinamosios medžia- Kasdienis naudojimas gos grandinė: • Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite – venkite atviros liepsnos ir ugnies šalti- karštų puodų. nių; • Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių – gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi - tokios medžiagos gali sprogti.
 • Page 57: Valdymo Skydelis

  57 das , kad alyva galėtų sutekėti į kompre- • Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama sorių. atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros • Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera centrui; galima naudoti tik originalias at- oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali per- sargines dalis.
 • Page 58: Naudojantis Pirmąkart

  58 electrolux Svarbu Ši funkcija automatiškai nustoja • žybsinti įspėjamoji lemputė; veikti po 52 valandų. • veikiantis įspėjamasis signalas. Įspėjamąjį signalą galima išjungti, paspau- Funkciją bet kuriuo metu galite išjungti, pa- dus įspėjamojo signalo išjungimo mygtuką. spausdami mygtuką Action Freeze. Lempu- Atitaisius normalias veikimo sąlygas, įspėja-...
 • Page 59: Valymas Ir Priežiūra

  59 • užšaldymo procesas trunka 24 valandas. • jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš užšaldymo metu dėti daugiau produktų šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą; negalima; • rekomenduojame ant kiekvieno paketo • užšaldykite tik aukščiausios kokybės, nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte šviežius ir gerai nuvalytus maisto produk-...
 • Page 60: Ką Daryti, Jeigu

  60 electrolux • Atlaisvinkite išleidimo kanalą, paspauskite Svarbu Nenaudokite metalinių įrankių jį kaip parodyta paveikslėlyje ir paimkite šerkšnui grandyti nuo garintuvo, nes galite jį vandens indą. pažeisti. Norėdami paspartinti atitirpinimo • Atsargiai nugramdykite pradėjusį tirpti le- procesą, nenaudokite jokių mechaninių ar dą.
 • Page 61: Techniniai Duomenys

  61 Problema Galima priežastis Sprendimas Durelės buvo pernelyg dažnai Nelaikykite durelių atvirų ilgiau ne- atidarinėjamos. gu būtina. Produktų temperatūra per aukš- Prieš dėdami į šaldiklį, leiskite pro- duktų temperatūrai nukristi iki kambario temperatūros. Kambario temperatūra per aukš- Sumažinkite kambario temperatū- rą.
 • Page 62: Įrengimas

  62 electrolux ĮRENGIMAS Norėdami užtikrinti savo saugumą ir mintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įže- prietaiso naudojimą pagal paskirtį prieš minimo - paisykite galiojančių reglamentų ir įrengdami prietaisą atidžiai perskaitykite pasitarkite su kvalifikuotu elektriku. skyrių Informaciją apie saugą. Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nu- rodymų, gamintojas neprisiima jokios atsa-...
 • Page 63 63 • Atidarykite dureles, kai prietaisas stovi • Įstatykite durelių atmušą priešingoje pu- normaliai. Išsukite varžtus ir ištraukite du- sėje. relių viršaus plastikinę apdailą. • Priešingoje pusėje įstatykite ir pritvirtinkite • Ištraukite mažą plastikinį dangtelį iš dure- viršutinį lankstą (jį rasite maišelio naudoji- lių...
 • Page 64: Aplinkos Apsauga

  64 electrolux Įspėjimas Pakoreguokite prietaiso Įspėjimas Pakeitę durelių atidarymo padėtį, kad jis stovėtų nepasviręs, kryptį, patikrinkite, ar tinkamai priveržti tuomet palaukite keturias valandas ir visi varžtai, o magnetinis tarpiklis įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą. pritvirtintas prie korpuso. Jeigu aplinkos temperatūra yra žema Jeigu nenorite patys atlikti nurodytų...
 • Page 65 65...
 • Page 66 66 electrolux...
 • Page 67 67...
 • Page 68 222345814-B-162011...

Table of Contents