Download Table of Contents Print this page

AEG FEE62800PM User Manual

Hide thumbs Also See for FEE62800PM:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

FEE62800PM
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN
User Manual
Dishwasher
FR
Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
27
51

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG FEE62800PM

 • Page 1 FEE62800PM Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat User Manual Dishwasher Notice d'utilisation Lave-vaisselle USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  14. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE..............25 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  & breakfast en – andere woonomgevingen. De specificatie van het apparaat mag niet worden • veranderd. De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen • tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
 • Page 5 NEDERLANDS • Installeer het apparaat op een veilige • Zorg ervoor dat er geen zichtbare en geschikte plaats die aan alle waterlekken zijn tijdens en na het installatie-eisen voldoet. eerste gebruik van het apparaat. • De watertoevoerslang heeft een 2.2 Aansluiting op het veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de elektriciteitsnet...
 • Page 6: Productbeschrijving

  2.6 Verwijdering • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. WAARSCHUWING! • Verwijder de deurgreep om te Gevaar voor letsel of voorkomen dat kinderen en verstikking. huisdieren opgesloten raken in het apparaat. • Haal de stekker uit het stopcontact.
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Option knop Program knop Indicatielampjes Programma-indicatielampjes Start knop Weergave Delay knop 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Beschrijving Zoutindicatielampje. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te wor- den. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Glansmiddelindicatielampje.
 • Page 8: Programma´s

  Aanduiding Beschrijving XtraDry-indicatielampje. ExtraHygiene-indicatielampje. 5. PROGRAMMA´S De volgorde van de programma´s in de tabel geven mogelijk hun volgorde op het bedieningspaneel niet weer. Programma Mate van vervui- Programmafasen Opties ling Type lading • Normaal bevuild • Voorspoelen • ExtraHygiene •...
 • Page 9 NEDERLANDS Programma Mate van vervui- Programmafasen Opties ling Type lading • Normaal bevuild • Voorspoelen • XtraDry • Serviesgoed en • Wassen 50 °C bestek • Spoelingen • Drogen 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild servies- goed en bestek.
 • Page 10: Instellingen

  6. INSTELLINGEN 6.1 Programmakeuzemodus en Gebruikersmodus ingaan gebruikersmodus Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat. Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een Houd om de gebruikersmodus in te programma worden ingesteld en de voeren tegelijkertijd Delay and Option gebruikersmodus worden ingevoerd.
 • Page 11 NEDERLANDS Duitse hard- Franse hard- mmol / l Clarke-hard- Wateronthardings- heid (°dH) heid (°fH) heid niveau 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5...
 • Page 12 6.4 Het glansmiddelniveau Tijdens de droogfase opent de deur automatisch en blijft De vrij te geven hoeveelheid op een kier staan. glansmiddel kan worden ingesteld tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en LET OP! stand 6 (hoogste hoeveelheid). Niveau 0...
 • Page 13: Opties

  NEDERLANDS 7. OPTIES De gewenste opties moeten Elke keer dat wordt elke keer dat u een geactiveerd, gaat XtraDry uit programma start worden en moet weer handmatig geactiveerd. worden gekozen. De opties kunnen niet worden in- of uitgeschakeld Het activeren van XtraDry schakelt als een programma in TimeSaver uit en vice versa.
 • Page 14: Voor Het Eerste Gebruik

  8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Indien niet, stel dan de stand van de waterontharder juist in. 2. Vul het zoutreservoir. 3. Vul het glansspoelmiddeldoseerbakje.
 • Page 15: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 8.2 Het vullen van het LET OP! glansmiddeldoseerbakje Gebruik alleen glansspoelmiddel voor vaatwassers. 1. Open het deksel (C). 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
 • Page 16 De mand is op het bovenniveau LET OP! automatisch vergrendeld. Gebruik uitsluitend 2. Plaats en verwijder de items vaatwasmiddelen die voorzichtig in de mand (raadpleeg specifiek zijn bedoeld voor Boekje mand laden). gebruik in vaatwassers 3. Zet om de mand te verlagen het handvat voor uitname op het frame 1.
 • Page 17: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS Als het aftellen klaar is, start het Controleer of er vaatwasmiddel in het programma en gaat het indicatielampje vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat van de lopende fase branden. Het u een nieuw programma start. indicatielampje is uit. Einde van het programma De deur openen als het Nadat het programma is voltooid, apparaat in werking is...
 • Page 18 10.2 Gebruik van zout, • Reinig geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout, glansmiddel en vaatwasmiddel hoorn, aluminium, tin en koper. • Reinig geen voorwerpen in het • Gebruik enkel zout, glansmiddel en apparaat die water kunnen vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
 • Page 19: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Na voltooiing van het programma kan er zich aan de binnenkant van het apparaat nog water bevinden. 11. ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Zorg ervoor dat de Comfort Lift-korf leeg is en vergrendeld in omhoogstaande positie...
 • Page 20 6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg ervoor dat het goed onder de 2 geleidingen zit. 3. Reinig de sproeiarm onder stromend water. Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv. een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de gaten te verwijderen.
 • Page 21: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS 11.4 De binnenkant van de • Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, scherpe voorwerpen, machine reinigen sterke chemicaliën, pannensponsjes of oplosmiddelen. • Reinig het apparaat zorgvuldig, • Het regelmatig gebruiken van korte inclusief de rubberen afdichting van programma´s kan ophoping van vet de deur, met een zachte, vochtige en kalk in het apparaat tot gevolg doek.
 • Page 22 Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het apparaat pompt geen • Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt water weg. Op het display verschijnt • Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is. • Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
 • Page 23 NEDERLANDS neemt u contact op met onze Raadpleeg "Voor het klantenservice. eerste gebruik", "Dagelijks Voor alarmcodes die niet in de tabel gebruik", of "Aanwijzingen vermeld zijn, neemt u contact op met de en tips" voor andere service-afdeling. mogelijke oorzaken. Schakel het apparaat na controle aan en uit.
 • Page 24 Storing Mogelijke oorzaak en oplossing Opvallend veel schuim tijdens • Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn het wassen. bedoeld voor gebruik in vaatwassers. • Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met de klantenservice. Roestresten op bestek. • Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge- bruikt.
 • Page 25: Productinformatieblad

  NEDERLANDS 13. PRODUCTINFORMATIEBLAD Handelsmerk Model FEE62800PM 911424388 Nominale capaciteit (standaardcouverts) Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het ver- bruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
 • Page 26 Watertoevoer max. 60 °C Koud water of warm water 1) Zie het typeplaatje voor andere waarden. 2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
 • Page 27: Safety Information

  14. ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION............50 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 28 Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 •...
 • Page 29: Safety Instructions

  ENGLISH If the supply cord is damaged, it must be replaced by • the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp • ends pointing down or put them in the cutlery drawer in a horizontal position with the sharp edges down.
 • Page 30 • Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the disconnect the appliance. Always pull mains socket. Contact the Authorised the mains plug. Service Centre to replace the water • This appliance complies with the inlet hose.
 • Page 31: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION Top spray arm Detergent dispenser Upper spray arm Comfort Lift basket Lower spray arm Trigger handle Filters Lower basket handle Rating plate Upper basket Salt container Cutlery drawer Air vent Rinse aid dispenser...
 • Page 32: Control Panel

  4. CONTROL PANEL On/off button Option button Program button Indicators Programme indicators Start button Display Delay button 4.1 Indicators Indicator Description Salt indicator. It is on when the salt container needs refilling. It is always off while the programme operates.
 • Page 33: Programmes

  ENGLISH Indicator Description XtraDry indicator. ExtraHygiene indicator. 5. PROGRAMMES The order of the programmes in the table may not reflect their sequence on the control panel. Programme Degree of soil Programme phases Options Type of load • Normal soil • Prewash •...
 • Page 34 Programme Degree of soil Programme phases Options Type of load • Normal soil • Prewash • XtraDry • Crockery and • Wash 50 °C cutlery • Rinses • Dry 1) This programme offers the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cut- lery with normal soil.
 • Page 35: Settings

  ENGLISH 6. SETTINGS 6.1 Programme selection To enter user mode, press and hold simultaneously Delay and Option until mode and user mode the indicators When the appliance is in programme flash and the display is blank. selection mode it is possible to set a programme and to enter user mode.
 • Page 36 German de- French degrees mmol / l Clarke de- Water softener lev- grees (°dH) (°fH) grees 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27...
 • Page 37 ENGLISH How to set the rinse aid level AirDry is automatically activated with all programmes excluding Make sure the appliance is in user mode. applicable). 1. Press Delay. To improve the drying performance refer • The indicators to the XtraDry option or activate AirDry. are off.
 • Page 38: Options

  7. OPTIONS Activating XtraDry deactivates TimeSaver Desired options must be and vice versa. activated every time before you start a programme. How to activate XtraDry It is not possible to activate or deactivate options while a Press Option until the indicator is on.
 • Page 39 ENGLISH hardness of the water supply. If 4. Carefully shake the funnel by its not, adjust the level of the water handle to get the last granules softener. inside. 2. Fill the salt container. 5. Remove the salt around the opening 3.
 • Page 40: Daily Use

  3. Remove the spilled rinse aid with an Fill the rinse aid dispenser absorbent cloth to prevent excessive when the indicator (A) is foam formation. clear. 4. Close the lid. Make sure that the lid locks into position. 9. DAILY USE 1.
 • Page 41 ENGLISH 9.2 Using the detergent Starting a programme with delay start 1. Set a programme. 2. Press Delay repeatedly until the display shows the desired delay time (from 1 to 24 hours). 3. Press Start to begin the countdown. • The indicator is on.
 • Page 42: Hints And Tips

  End of the programme 2. Close the water tap. When the programme is complete, the The Auto Off function display shows 0:00. The indicator This function decreases energy consumption by deactivating All buttons are inactive except for the automatically the appliance when it is not on/off button.
 • Page 43: Care And Cleaning

  ENGLISH 10.4 Loading the baskets • The filters are clean and correctly installed. • Use the appliance to wash • The cap of the salt container is tight. dishwasher-safe items only. • The spray arms are not clogged. • Do not wash in the appliance items •...
 • Page 44 1. Turn the filter (B) counterclockwise and remove it. 7. Reassemble the filters (B) and (C). 8. Put back the filter (B) in the flat filter (A). Turn it clockwise until it locks. 2. Remove the filter (C) out of filter (B).
 • Page 45 ENGLISH 11.3 External cleaning • Clean the appliance with a moist soft cloth. • Only use neutral detergents. • Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents. 11.4 Internal cleaning • Carefully clean the appliance, including the rubber gasket of the door, with a soft damp cloth.
 • Page 46: Troubleshooting

  12. TROUBLESHOOTING to contact an Authorised Service WARNING! Centre. Improper repair of the Refer to the below table for information appliance may pose a on possible problems. danger to the safety of the user. Any repairs must be With some problems, the display shows performed by qualified an alarm code.
 • Page 47 ENGLISH Problem and alarm code Possible cause and solution The programme lasts too • If the delay start option is set, cancel the delay setting or long. wait for the end of the countdown. • Activate the TimeSaver option to reduce the pro- gramme duration.
 • Page 48 Problem Possible cause and solution Poor drying results. • Tableware has been left for too long inside the closed appliance. • There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not sufficient. Adjust the rinse aid level to a higher level.
 • Page 49: Product Information Sheet

  13. PRODUCT INFORMATION SHEET Trade Mark Model FEE62800PM 911424388 Rated capacity (standard place settings) Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes.
 • Page 50: Additional Technical Information

  Drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) The ‘standard programme’ is the standard cleaning cy- cle to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable to clean normally soiled tableware and is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption.
 • Page 51 14. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES......... 76 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 52: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 53: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS bâtiments de ferme, cuisines réservées aux – employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des – hôtels et autres lieux de séjour. Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil. •...
 • Page 54 2.3 Raccordement à l'arrivée • Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies d'eau avec l'appareil. • Soyez toujours vigilants lorsque vous • Veillez à ne pas endommager les déplacez l'appareil car il est lourd. tuyaux de circulation d'eau. Utilisez toujours des gants de sécurité...
 • Page 55: Description De L'appareil

  FRANÇAIS 2.6 Mise au rebut • Ne montez pas sur la porte ouverte de l'appareil et ne vous asseyez pas dessus. AVERTISSEMENT! • De la vapeur chaude peut s'échapper Risque de blessure ou de l'appareil si vous ouvrez la porte d'asphyxie.
 • Page 56: Bandeau De Commande

  4. BANDEAU DE COMMANDE Touche Marche/Arrêt Option Touche Program Touche Voyants Voyants de programme Start Touche Affichage Delay Touche 4.1 Voyants Indicateur Description Voyant du réservoir de sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme.
 • Page 57: Programmes

  FRANÇAIS Indicateur Description Voyant TimeSaver. Voyant XtraDry. Voyant ExtraHygiene. 5. PROGRAMMES Le numéro des programmes indiqué correspondre à leur ordre sur le bandeau dans le tableau peut ne pas de commande. Programme Degré de salissure Phases du programme Options Type de vaisselle •...
 • Page 58 Programme Degré de salissure Phases du programme Options Type de vaisselle • Normalement • Prélavage • XtraDry sale • Lavage à 50 °C • Vaisselle et cou- • Rinçages verts • Séchage 1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales.
 • Page 59: Réglages

  FRANÇAIS 6. RÉGLAGES 6.1 Mode Programmation et Pour entrer en mode utilisateur, maintenez les touches Delay et Option mode Utilisateur enfoncées simultanément jusqu'à ce que Lorsque l'appareil est en mode les voyants Programmation, il est possible de commencent à clignoter et sélectionner un programme et d'entrer que plus rien ne s'affiche.
 • Page 60 Degrés alle- Degrés français mmol / l Degrés Réglage du niveau mands (°dH) (°fH) Clarke de l'adoucisseur d'eau 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5...
 • Page 61 FRANÇAIS 6.5 AirDry 1. Appuyez sur Start. • Les voyants L'option AirDry améliore les résultats de sont éteints. séchage en utilisant moins d'énergie. • Le voyant clignote toujours. • L'affichage indique le réglage actuel. – = la notification du distributeur de liquide de rinçage vide est désactivée.
 • Page 62: Options

  Comment désactiver l'option • L'affichage indique le réglage actuel. AirDry – = l'option AirDry est Assurez-vous que l'appareil est en mode désactivée. Utilisateur. – = l'option AirDry est 1. Appuyez sur Option. activée. 2. Appuyez sur Option pour modifier le •...
 • Page 63: Avant La Première Utilisation

  FRANÇAIS Par défaut, l'option TimeSaver est température à 70 °C pendant au moins désactivée, mais il est possible de 10 minutes au cours de la dernière phase l'activer manuellement. Cette option ne de rinçage. peut pas être utilisée en combinaison Comment activer l'option avec XtraDry.
 • Page 64: Utilisation Quotidienne

  8.2 Comment remplir le 4. Secouez doucement l'entonnoir par la poignée pour faire tomber les distributeur de liquide de derniers grains qu'il contient. rinçage 5. Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
 • Page 65 FRANÇAIS 4. Ajoutez le produit de lavage. 3. Pour abaisser le panier, reliez la 5. Réglez et lancez le programme poignée au cadre du panier comme adapté au type de vaisselle et au indiqué ci-dessous. Soulevez degré de salissure. complètement la poignée et soulevez légèrement la poignée du 9.1 Comfort Lift panier jusqu'à...
 • Page 66 1. Appuyez sur la touche de Lorsque le décompte est terminé, le déverrouillage (A) pour ouvrir le programme démarre et le voyant de la couvercle (C). phase en cours s'allume. Le voyant 2. Versez le produit de lavage sous est éteint.
 • Page 67: Conseils

  FRANÇAIS Toutes les touches sont inactives, à automatiquement l'appareil lorsqu'il ne l'exception de la touche Marche/Arrêt. fonctionne pas. 1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur La fonction s'active : la touche Marche/Arrêt ou attendez • 5 minutes après la fin du programme que la fonction Auto Off l'éteigne de lavage.
 • Page 68: Entretien Et Nettoyage

  10.3 Que faire si vous ne • Placez les objets légers dans le panier supérieur. Veillez à ce que les articles voulez plus utiliser de pastilles ne puissent pas bouger. tout en 1 • Placez les petits articles et les couverts dans le bac à...
 • Page 69 FRANÇAIS Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués ont un impact négatif sur les résultats de lavage. Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire. 11.1 Nettoyage des filtres 4. Lavez les filtres. Le système de filtrage se compose de trois éléments. 5.
 • Page 70 ATTENTION! 4. Pour réinstaller le bras d'aspersion, Une position incorrecte des pousser le bras vers le haut tout en le filtres peut donner de tournant vers la gauche, jusqu'à ce mauvais résultats de lavage qu'il se verrouille en place.
 • Page 71: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS agressifs, d'éponges métalliques, ni graisse et de tartre à l'intérieur de de solvants. l'appareil. Pour éviter cela, lancez un • Utiliser régulièrement des programme long au moins 2 fois par programmes de courte durée peut mois. provoquer une accumulation de 12.
 • Page 72 Problème et code d'alarme Cause et solution possibles Le système de sécurité anti- • Fermez le robinet d'eau et contactez le service après- débordement s'est déclen- vente agréé. ché. L'affichage indique L'appareil s'arrête et redé- • C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage marre plusieurs fois en cours optimaux et des économies d'énergie.
 • Page 73 FRANÇAIS 12.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants Problème Cause et solution possibles Résultats de lavage insatisfai- • Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidien- sants. ne », « Conseils » et au manuel de chargement du pa- nier.
 • Page 74 Problème Cause et solution possibles Mousse inhabituelle en cours • Utilisez uniquement des produits de lavage spéciale- de lavage. ment conçus pour les lave-vaisselle. • Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinça- ge. Faites appel à un service après-vente agréé.
 • Page 75: Fiche Produit

  « Conseils » pour connaître les autres causes probables. 13. FICHE PRODUIT Marque Modèle FEE62800PM 911424388 Capacité nominale (nombre de couverts standard) Classe d’efficacité énergétique Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 280 cycles de lavage standard utilisant de l'eau froide et les modes de basse consommation énergétique.
 • Page 76: Caracteristiques Techniques Supplémentaires

  14. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES Dimensions Largeur / hauteur / profondeur 596 / 818 - 898 / 575 (mm) Tension (V) 220 - 240 Branchement électrique Fréquence (Hz) Pression de l'arrivée d'eau bar (minimum et maximum) 0.5 - 8 MPa (minimum et maximum) 0.05 - 0.8...
 • Page 77 FRANÇAIS...
 • Page 78 www.aeg.com...
 • Page 79 FRANÇAIS...
 • Page 80 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

911424388

Table of Contents