Download Print this page
Philips PTA426/00 Using
Philips PTA426/00 Using

Philips PTA426/00 Using

Passive 3d glasses for easy 3d tvs

Advertisement

Quick Links

A
W
Use these Easy 3D glasses when watching 3D
Използвайте тези Easy 3D очила, когато гледате
Brýle Easy 3D slouží ke sledování 3D obsahu na
content on the Philips 3D TVs.
3D съдържание на 3D телевизори Philips.
televizích Philips 3D.
Optimal 3D viewing
Оптимално гледане на 3D съдържание
Optimální sledování 3D obsahu
W
For an optimal 3D viewing experience, we
За постигането на оптимално преживяване при
K dosažení optimální kvality 3D obrazu
гледането на 3D, ви препоръчваме да:
recommend that you:
doporučujeme:
• да седнете на разстояние, което е равно на
• sit at a distance that is at least three times the
• Posadit se do vzdálenosti, která odpovídá
поне три пъти ширината (Ш) на телевизионния
width (W) of the TV screen. Do not sit more
nejméně trojnásobku šířky (Š) obrazovky
екран. Не сядайте на повече от шест метра от
than six meters away. See illustration A.
vašeho televizoru. Nesedejte si ale dále než do
телевизора. Вижте илюстрация А.
• view the center of the TV screen at your
vzdálenosti šesti metrů. Viz obrázek A.
• по време на гледане, центърът на телевизионния
eye level.
• Střed televizní obrazovky sledujte v úrovni očí.
екран трябва да бъде на нивото на очите ви.
• watch the TV away from direct sunlight as
• гледайте телевизия на място, което е извън
• Televizi sledujte mimo dosah přímého
it may interfere with the 3D experience.
директна слънчева светлина, тъй като тя може
slunečního záření, protože by mohlo dojít
да повлияе на вашето 3D преживяване.
k narušení kvality sledovaného 3D obrazu.
3D Health Warning
PHOTOSENSITIVE EPILEPSY
Предупреждения за здравето, свързани с 3D
Zdravotní varování při sledování 3D obsahu
Some people may experience seizures or stroke
ФОТОЧУВСТВИТЕЛНА ЕПИЛЕПСИЯ
FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE
triggered by visual stimuli from specific images,
При някои хора могат да получат припадъци
U některých osob může při sledování 3D
или инсулт, активирани от визуални стимули
flashing lights or patterned scenes while watching
obrazu dojít k záchvatům či mrtvici vyvolaným
от специфични изображения, мигащи светлини
3D images. If you or a family member has a
vizuálními podněty z určitých obrazů, blikajícími
history of epilepsy or seizures, consult a doctor
или фигуративни сцени, докато наблюдават 3D
světly nebo scénami s určitými vzory. Pokud jste
PTA426
изображения. Ако член на вашето семейство
before using the 3D eyewear.
vy nebo kdokoli z vaší rodiny někdy prodělali
страда от епилепсия или припадъци се
DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and
epilepsii nebo záchvaty, projednejte použití 3D
консултирайте с лекар, преди да използвате 3D
CONSULT A DOCTOR if you or your child
brýlí s lékařem.
очилата.
experiences any of the following symptoms
ВЕДНАГА ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕ и се
Pokud u vás nebo u vašeho dítěte dojde při
while using the 3D eyewear: dizziness, altered
používání 3D brýlí k některému z následujících
КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР, ако вие или вашето
vision, eye or muscle twitching, involuntary
příznaků, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE BRÝLE
дете покаже някой от следните симптоми по
movements, loss of awareness, unconsciousness,
време на използване на 3D очилата: виене на
POUŽÍVAT a PORAĎTE SE S LÉKAŘEM:
disorientation, or seizures.
свят, замъглено зрение, трептене на очите или
nevolnost, poruchy zraku, záškuby v očích nebo
мускулите, неволни движения, загуба на чувство
ve svalech, bezděčné pohyby, ztráta vědomí,
FALL/ACCIDENT HAZARD
за съзнателност, безсъзнание, дезориентация или
bezvědomí, dezorientace nebo záchvaty.
припадъци.
Do not use 3D eyewear near staircases, ledges or
balconies. You may risk falling during or after use.
NEBEZPEČÍ PÁDU/ÚRAZU
When watching 3D images, do not place anything
ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ/ИНЦИДЕНТ
Nepoužívejte 3D brýle v blízkosti schodů, žebříků
Не използвайте 3D очила в близост до стълбища,
nearby that can be easily broken. Involuntary
nebo balkónů. V průběhu sledování nebo po
первази или балкони. Има опасност от падане
movement or surprised reaction may occur
sledování 3D obsahu hrozí nebezpečí pádu. Při
по време или след използване. При гледане на
during 3D viewing, causing you to break nearby
sledování 3D obsahu nemějte ve svém okolí nic,
3D изображения не поставяйте в близост нищо,
objects and hurt yourself. Do not use the
co lze snadno rozbít. Může totiž dojít k bezděčným
което може да бъде счупено лесно. По време на
3D eyewear if you are ill, fatigued or under the
pohybům či reakcím na překvapení a vy byste
гледане на 3D изображения могат да се появят
influence of alcohol.
mohli objekty umístěné ve své blízkosti rozbít
неволни движения или реакция на изненада,
които да доведат до счупване на близкостоящи
a zranit se. Nepoužívejte 3D brýle, pokud jste
EYE DAMAGE/ACCIDENT HAZARD
предмети и вашето нараняване. Не използвайте
nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu.
Do not use 3D eyewear for anything other than
3D очила, ако сте болен, изморен или под влияние
Contact Information
viewing 3D images on a compatible 3D system.
на алкохол.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU/POŠKOZENÍ OČÍ
For example, do not use 3D eyewear while
Nepoužívejte 3D brýle k žádnému jinému účelu,
driving, reading, or operating machinery. Do not
ОПАСНОСТ ОТ УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ/
než je sledování 3D obrazu na kompatibilním 3D
ИНЦИДЕНТ
use 3D eyewear for sun protection, as general
systému. 3D brýle nepoužívejte např. při řízení,
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/ Gratuit
Не използвайте 3D очилата за нищо друго, освен
spectacles, or as protective goggles, as your
čtení nebo při práci se stroji. 3D brýle též nelze
за гледането на 3D изображения на съвместима
Б
а
00800 11 544 24
eyesight may be damaged.
používat jako ochranu před sluncem, jako brýle
3D система. Например, не използвайте 3D очилата
Česká republika
800142840 Bezplatný hovor
obecně nebo jako ochranné brýle. Mohlo by dojít
по време на шофиране, четене или работа
CHILD SUPERVISION REQUIRED
k poškození vašeho zraku.
с машини. Не използвайте 3D очилата за защита
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
The vision of young children (especially those
от слънцето, като обикновени очила или като
under six years old) is still under development.
DOHLED NA DĚTI
Deutschland
0800 000 7520
предпазни очила, тъй като вашето зрение може
Consult your doctor (such as a pediatrician or
да бъде увредено.
Zrak malých dětí (obzvláště dětí mladších šesti
gebührenfreier Anruf
eye doctor) before allowing young children to
let) se stále ještě vyvíjí. Než malému dítěti dovolíte
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
use 3D eyewear. Adults should supervise young
používat 3D brýle, poraďte se s lékařem (např.
НЕОБХОДИМ Е НАДЗОР НА ДЕЦА
Κλήση χωρίσ χρέωση
children using the 3D eyewear to ensure they
Зрението на малки деца (най-вече при тези,
s pediatrem nebo s očním lékařem). Dospělí by
follow these warnings and cautions.
които са на възраст под шест години) все още
měli mít malé děti používající 3D brýle neustále
España
900 800 655 Teléfono local
се развива. Консултирайте се със своя лекар
pod dozorem a zajišťovat, aby se děti těmito
(напр. педиатър или очен лекар), преди да
gratuito solamente para
CHOKING HAZARD
varováními a výstrahami řídily.
позволите на малки деца да използват 3D очила.
Keep the product out of reach of children under
clientes en España
3 years of age at all times! This product contains
Възрастните трябва да надзирават малки деца,
NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ
Estonia
6008600 kohalik kõne tariifi
които използват 3D очила, за да гарантират, че
small parts which can be swallowed.
Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí
тези предупреждения се спазват.
France
0805 025 510 numéro
mladších tří let! Tento výrobek obsahuje malé části,
CAUTION
které je možné spolknout.
sans frais
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ
The following people should not use this product:
Винаги съхранявайте продукта далеч от деца на
Hrvatska
0800 222778 free
pregnant women, infirm persons, persons with
възраст под 3 години! Този продукт съдържа малки
VýSTRAHA
heart conditions, persons with epilepsy, as well as
Výrobek by neměly používat následující osoby:
Ireland
01 601 1777
части, които могат да бъдат погълнати.
persons that become nauseous easily.
těhotné ženy, nemohoucí osoby, osoby se
Italia
800 088774 Numero Verde
ВНИМАНИЕ
srdečními vadami, osoby trpící epilepsií a osoby
а а
а
+7 727 250 66 17 local
Wear 3D eyewear in the appropriate manner.
Следващите групи хора не трябва да използват
trpící závratěmi.
3D images will not be appropriately displayed if
този продукт: бременни жени, хора с психични
Latvia
52737691 local
отклонения, хора със сърдечни заболявания, хора
the 3D eyewear is worn in any way other than
3D brýle používejte a noste vhodným způsobem.
Lithuania
67228896 local
as intended (such as worn upside down).
с епилепсия, както и хора, които лесно се изнервят.
3D obraz se nebude zobrazovat správně, pokud
si 3D brýle nasadíte jakkoli jinak, než jak bylo
Luxemburg/
40 6661 5644
Използвайте 3D очилата по подходящ начин. 3D
Some people may experience discomfort (such
zamýšleno (např. vzhůru nohama).
Luxembourg
Ortsgespräch/Appel local
изображенията няма да бъдат възпроизведени
as eye strain, eye fatigue, headache, dizziness or
правилно, ако 3D очилата бъдат носени по начин,
nausea) while using 3D eyewear. If you experi-
U některých osob může při používání 3D brýlí dojít
Magyarország
0680018189 Ingyenes hívás
различен от този, по който са предназначени
ence such discomfort, you should immediately
k nepříjemným pocitům (např. pocit namáhaných
Nederland
0800 0230076
да бъдат носени (например ако бъдат поставени
discontinue use of your 3D eyewear until the
nebo unavených očí, bolesti hlavy, nevolnost nebo
наопаки).
Gratis nummer
discomfort subsides. If you experience any of
závratě). Pokud se tyto nepříjemné pocity vyskytnou
these or other discomforts repeatedly, consult
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
Някои хора могат да се почувстват дискомфорт
i u vás, okamžitě přestaňte 3D brýle používat,
a doctor.
(като напрежение в очите, умора на очите,
dokud tyto příznaky neodezní. Pokud k těmto či
Österreich
0800 180 016
главоболие, замайване или гадене) при използване
jiným nepříjemným pocitům dochází opakovaně,
It is recommended that all viewers take regular
poraďte se s lékařem.
Polska
00800-311-13-18 Pozosta?e
на 3D очилата. Ако почувствате такъв тип
breaks while using 3D eyewear for prolonged
дискомфорт, трябва незабавно да прекратите
produkty RTV oraz AGD
periods. The length and frequency of necessary
използването на вашите 3D очила, докато
Doporučujeme, aby všichni diváci dělali při
Portugal
800780903 Chamada Grátis
breaks may vary from person to person. Please
дискомфортът не отшуми. Ако често чувствате
dlouhodobém používání 3D brýlí pravidelné
някое от гореописаните състояния на дискомфорт,
Р
(495) 961-1111
take breaks that are long enough to allow any
přestávky. Délka a četnost nutných přestávek
консултирайте се с лекар.
feelings of discomfort to subside. If symptoms
se může u jednotlivých osob lišit. Přestávky
8-800-200-0880
persist, consult a doctor.
musí být natolik dlouhé, aby umožnily odeznění
Препоръчва се на всички зрители да почиват
(
а
nepříjemných pocitů. Pokud příznaky přetrvávají,
редовно, когато използват 3D очилата за
The possible health risks associated with frequent
poraďte se s lékařem.
Р
)
дълги периоди от време. Продължителността
and prolonged use of 3D eyewear are currently
и честотата на необходимите почивки могат
România
0800-894910 Apel gratuit/
unknown.
да бъдат различни за различните хора. Моля,
Možná zdravotní rizika spojená s častým
0318107125 Apel local
почивайте достатъчно дълго, за да позволите
a dlouhodobým používáním 3D brýlí nejsou
Care for the glasses
zatím známá.
С
а
+381 114 440 841
на чувството на дискомфорт да отшуми. Ако
• Your new eyewear comes with a specially-
симптомите продължат, консултирайте се с лекар.
Lokalni poziv
woven electrostatic Microclear
bag for
Péče o brýle
Slovensko
0800 004537 Bezplatný
cleaning and storage; using it will preserve
Възможните опасности за здравето, които са
• Nové brýle jsou dodávány ve speciálně
the superior optical quality of the Oakley 3D
свързани с честото и продължително използване
vyrobeném elektrostatickém váčku Microclear
hovor
на 3D очилата за момента са неизвестни.
lenses. Hand wash and air-dry the
který je určený k čištění a ukládání brýlí. Budete-li
Slovenija
080080 254
Microclear
bag regularly.
jej používat, zachováte vynikající optickou kvalitu
• Do not expose the 3D glasses to direct
Грижи за очилата
čoček Oakley 3D. Váček Microclear
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
• Вашите нови очила се предоставят със
sunlight, heat, fire or water. This may result
pravidelně ručně prát a sušit na vzduchu.
специално изтъкана електростатична торбичка
in a product malfunction or fire.
• 3D brýle nevystavujte přímému slunečnímu
Suisse/ Schweiz/
0800 002 050/
Microclear
, предназначена за почистване
• Do not drop, bend or apply force to the
záření, teplu, ohni nebo vodě. Vystavení těmto
Svizzera
и съхранение; използването на тази торбичка
Schweizer Festnetztarif/
lenses of the 3D glasses.
ще запази изключителното оптично качество на
vlivům by mohlo způsobit selhání výrobku
Tarif réseau fixe France
• Do not use cleaning chemicals containing
nebo požár.
Oakley 3D стъклата. Редовно перете на ръка
alcohol, solvent, surfactant, or wax, benzene,
• Čočky 3D brýlí nesmíte upustit, ohýbat ani na
Suomi
Schweizer Festnetztarif/
и сушете торбичката Microclear
.
thinner, mosquito repellant or lubricant.
• Не излагайте 3D очилата на директна слънчева
ně vyvíjet sílu.
Tarif réseau fixe France
Using these chemicals can cause
светлина, топлина, огън или вода. Това може да
• Nepoužívejte čisticí látky obsahující alkohol,
Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi
discoloration or cracks.
доведе до неизправност на продукта или пожар.
rozpouštědla, povrchově aktivní látky nebo
• Не изпускайте, извивайте или прилагайте сила
vosk, benzen, ředidlo, repelent proti hmyzu
arama
www.philips.com
върху стъклата на 3D очилата.
nebo mazadlo. Použití těchto látek může
United Kingdom
0800 331 6015 free
• Не използвайте почистващи химикали, които
způsobit ztrátu barvy nebo praskliny.
съдържат алкохол, разтворители, повърхностно
У а
а
0-800-500-697
активни вещества или восък, бензол, разредител,
www.philips.com
репелент за комари или смазочни вещества.
Използването на тези химикали може да доведе
до обезцветяване или пукнатини.
www.philips.com
Naočale Easy 3D koristite prilikom gledanja 3D
Brug Easy 3D-brillerne, når du ser 3D på Philips
Gebruik deze 3D-bril bij het bekijken van
Easy 3D prillid on mõeldud 3D-sisu vaatamiseks
sadržaja na Philips 3D televizorima.
3D TV.
3D-uitzendingen op de Philips 3D-TV's.
Philipsi 3D-teleritest.
Optimalno gledanje 3D sadržaja
Optimalt tv-kiggeri med 3D
Optimaal 3D kijken
Optimaalne 3D vaatamine
Za optimalni doživljaj gledanja 3D sadržaja
For at få en optimal 3D-oplevelse, anbefaler vi,
Voor een optimale 3D kijkervaring, raden wij
Optimaalse 3D vaatamiskogemuse saamiseks
preporučujemo da:
at du:
aan dat u:
soovitame järgmist:
• sjedite na udaljenosti koja je jednaka najmanje
• sidder ved en afstand, der er mindst tre gange
• op een afstand zit die ten minste drie keer de
• istuge kaugusel, mis on vähemalt kolmekordne
trostrukoj širini (W) televizijskog ekrana.
tv-skærmens bredde (B). Sid ikke mere end
breedte van het TV-scherm is. Niet verder weg
teleriekraani laius. Ärge istuge kaugemal kui
Nemojte sjediti udaljeni više od šest metara.
seks meter væk. Se billede A.
zitten dan zes meter. Zie afbeelding A.
kuus meetrit. Vt joonist A.
Vidi sliku A.
• se midten af tv-skærmen på niveau med
• kijk naar het midden van het TV-scherm op uw
• teleriekraani keskkoht peab olema teie silmade
• središte televizijskog ekrana mora biti u razini
dine øjne.
oogniveau.
kõrgusel.
vaših očiju.
• se ikke tv i direkte sollys, da det kan forstyrre
• kijk naar de TV zonder direct zonlicht; dit kan
• vaadake telerit seal, kus pole otsest
• televizor gledajte daleko od izravne sunčeve
3D-oplevelsen.
de 3D-ervaring verstoren.
päikesevalgust, kuna see võib 3D-kogemust
svijetlosti jer bi ona mogla ometati gledanje
häirida.
Helbredsadvarsel for 3D
3D – Waarschuwing voor de gezondheid
3D sadržaja.
FOTOSENSITIV EPILEPSI
LICHTGEVOELIGE EPILEPSIE
Tervist puudutav hoiatus 3D vaatamisel
Upozorenja za praćenje 3D sadržaja koja se
Nogle personer kan opleve at få anfald eller
Sommige mensen kunnen bij het kijken naar
VALGUSTUNDLIK EPILEPSIA
odnose na zdravlje
slagtilfælde, der udløses af visuelle stimuli fra
3D-beelden toevallen of een beroerte krijgen,
Mõnel inimesel võib tekkida 3D-pildi vaatamisel
FOTOSENZITIVNA EPILEPSIJA
bestemte billeder, blinkende lys eller mønstrede
veroorzaakt door visuele prikkels van bepaalde
epilepsiahoog, mille käivitavad konkreetsetest
Neki bi ljudi mogli doživjeti epileptičke napadaje
scener, mens de ser 3D-billeder. Hvis du eller et
beelden, flitsende lichten of geschakeerde scènes.
piltidest, vilkuvast valgusest või mustrilistest
ili moždani udar koje tijekom gledanja 3D slika
medlem af din familie tidligere har oplevet epilepsi
Als u of een familielid een voorgeschiedenis
stseenidest saadud visuaalsed stiimulid. Kui teie
potiču vizualni stimulansi s određenih slika,
eller anfald, skal I rådføre jer med en læge, før
heeft op het gebied van epilepsie of toevallen,
või mõni pereliige on põdenud epilepsiat, siis
bljeskanje svijetla ili kadrovi s uzorcima. Ako vi ili
I anvender 3D-brillerne.
raadpleeg dan eerst een arts voordat u de
konsulteerige enne 3D-prillide kasutamist arstiga.
član vaše obitelj u povijesti bolesti ima epilepsiju
STOP STRAKS MED AT BRUGE BRILLERNE
3D-bril gebruikt.
Kui teie või teie laps ilmutab 3D-prillide
ili moždane udare, prije korištenja 3D naočala
og KONTAKT EN LÆGE, hvis du eller dit barn
STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK
kasutamisel järgmisi sümptomeid, siis LÕPETAGE
posavjetujte se s liječnikom.
oplever et eller flere af følgende symptomer,
EN RAADPLEEG EEN ARTS als u of uw kind
KASUTAMINE KOHE ja KONSULTEERIGE
ODMAH PREKINITE S KORIŠTENJEM
mens I bruger 3D-brillerne: svimmelhed, ændret
tijdens het gebruik van de 3D-bril één van de
ARSTIGA: peapööritus, nägemishäired, silmade
i POSAVJETUJTE SE S LIJEČNIKOM ako prilikom
synsevne, trækninger ved øje eller i muskler,
volgende symptomen ervaart: duizeligheid, anders
või lihaste tõmblus, tahtmatud liigutused,
korištenja 3D naočala vi ili vaše dijeti doživite bilo
uvilkårlige bevægelser, tab af bevidsthed,
zien, oog- of spiertrekkingen, onwillekeurige
teadlikkuse kadu, teadvuse kadu, meeltesegadus
koji od sljedećih simptoma: vrtoglavicu, izmijenjeni
bevidstløshed, desorientering eller anfald.
bewegingen, verlies van besef, bewusteloosheid,
või epilepsiahoog.
vid, grčenje očnih kapaka ili mišića, nekontrolirane
verwardheid of toevallen.
pokrete, gubitak kognitivnih sposobnosti,
RISIKO FOR FALD/ULYKKER
KUKKUMISE/ÕNNETUSTE OHT
nesvjesticu, dezorijentaciju ili napadaje.
Brug ikke 3D-brillerne nær trapper, afsatser
GEVAAR VOOR VALLEN/ONGEVALLEN
Ärge kasutage 3D-prille treppide, kaljuservade
eller altaner. Du kan risikere at falde under eller
Gebruik een 3D-bril niet in de buurt van
või rõdude läheduses. Kasutamise ajal või selle
PAD/OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA
efter brug. Når du ser 3D-billeder, må du ikke
een trap, richel of balkon. U loopt tijdens of
järel esineb kukkumisoht. 3D-pildi vaatamisel ärge
3D naočale nemojte koristiti u blizini stepenica,
sætte noget tæt på, der nemt kan gå i stykker.
na gebruik het gevaar te vallen. Plaats bij het
paigutage lähedusse purunemisohtlikke esemeid.
izbočina ili balkona. Tijekom ili nakon korištenja 3D
Der kan forekomme uvilkårlige bevægelser eller
kijken naar 3D-beelden niets in de buurt wat
3D-pildi vaatamisel võib esineda tahtmatuid
naočala postoji opasnost od pada. Prilikom gledanja
overraskede reaktioner, når du ser fjernsyn med
breekbaar is. Onwillekeurige bewegingen of een
liigutusi või üllatusreaktsioone, mis võivad
3D slika pazite da se u vašoj blizini ne nalaze
3D-briller, hvilket kan bevirke, at du ødelægger
verrassingsreactie kunnen zich voordoen bij het
põhjustada lähedalasuvate esemete purunemist
predmeti koji se mogu lako razbiti. Tijekom gledanja
nærtstående ting og skader dig selv. Brug ikke
3D-kijken, wat kan veroorzaken dat u dichtbij
ja enda vigastamist. Ärge kasutage 3D-prille, kui
3D sadržaja može doći do nekontroliranih pokreta
3D-brillerne, hvis du er syg, træt eller påvirket
geplaatste voorwerpen breekt en uzelf verwondt.
olete haige, väsinud või alkoholi mõju all.
ili iznenadnih reakcija posljedica kojih može biti
af alkohol.
Gebruik geen 3D-bril als u ziek, vermoeid of
razbijanje obližnjih predmeta ili samo-ozljeđivanje.
onder invloed van alcohol bent.
KUKKUMISE/ÕNNETUSTE OHT
3D naočale nemojte koristiti ako ste bolesni,
RISIKO FOR ØJENSKADER/ULYKKER
Ärge kasutage 3D-prille muul otstarbel kui
umorni ili ste konzumirali alkohol.
Brug ikke 3D-brillerne til andet end at se
GEVAAR VAN OOGLETSEL/ONGEVALLEN
3D-pildi vaatamiseks ühilduvast 3D-süsteemist.
3D-billeder på et kompatibelt 3D-system. Brug
Gebruik geen 3D-bril voor iets anders dan
Näiteks ärge kasutage 3D-prille auto juhtimisel,
OŠTEĆENJE OČIJU/OPASNOST OD
eksempelvis ikke 3D-briller, når du kører, læser
het kijken naar 3D-beelden op een daartoe
lugemisel ega masinate kasutamisel. Ärge
NESRETNOG SLUČAJA
eller betjener maskineri. Brug ikke 3D-briller til
aangepast 3D-systeem. Gebruik bijvoorbeeld
kasutage 3D-prille kaitseks päikese eest, tavaliste
3D naočale nosite isključivo za gledanje 3D slika
beskyttelse mod solen, som almindelige briller,
geen 3D-bril tijdens het rijden, lezen of het
prillidena ega kaitseprillidena, kuna see võib
na kompatibilnom 3D sustavu Na primjer, tijekom
eller som beskyttelsesbriller, da dit syn kan tage
bedienen van machines. Gebruik geen 3D-bril
kahjustada teie silmanägemist.
vožnje, čitanja ili rukovanja strojevima nemojte
skade.
voor bescherming tegen de zon, als een gewone
nositi 3D naočale. 3D naočale nemojte nositi za
bril of als stofbril; dit kan het zicht in uw ogen
VAJALIK ON LASTE JÄRELEVALVE
zaštitu od sunca, kao dioptrijske naočale ili kao
OVERVÅGNING AF BØRN PÅKRÆVES
beschadigen.
Väikeste laste (eriti alla 6-aastaste) silmanägemine
zaštitne naočale jer bi se vaš vid mogao oštetiti.
Mindre børns syn (i særdeleshed børn under seks
on alles arenemisjärgus. Konsulteerige arstiga
år) udvikler sig stadigt. Rådfør dig med din læge
TOEZICHT OP KINDEREN VEREIST
(näiteks pediaatri või silmaarstiga) enne kui lubate
OBVEZAN NADZOR DJECE
(såsom en børnelæge eller en øjenlæge) før du
Het zicht van jonge kinderen (met name onder
väikestel lastel 3D-prille kasutada. Täiskasvanud
Vid malog djeteta (posebno djece mlađe od šest
lader mindre børn bruge 3D-briller. Voksne bør
de leeftijd van zes jaar) is nog in ontwikkeling.
peavad kontrollima, kas lapsed täidavad
godina) se još uvijek razvija. Prije nego što maloj
holde øje med mindre børn, der bruger 3D-briller
Raadpleeg uw arts (zoals een kinderarts of een
3D-prillide kasutamisel siintoodud hoiatusi ja
djeci dopustite nošenje 3D naočala posavjetujte se
for at sikre sig, at de retter sig efter disse advarsler.
oogarts) voordat u uw kinderen een 3D-bril
ettevaatusabinõusid.
sa svojim liječnikom (pedijatrom ili oftalmologom).
laat gebruiken. Volwassenen dienen toezicht
Odrasle osobe moraju nadzirati malu djecu koja
KVÆLNINGSFARE
te houden op jonge kinderen die een 3D-bril
LÄMBUMISOHT
nose 3D naočale kako bi se osiguralo poštivanje
Sørg for, at produktet altid er utilgængeligt for
gebruiken om er zeker van te zijn dat zij deze
Hoidke toodet alati alla 3-aastastele lastele
ovih upozorenja i mjera opreza.
børn under 3 år! Dette produkt indeholder små
waarschuwingen opvolgen.
kättesaamatus kohas! Toode sisaldab väikesi osi,
dele, der kan sluges.
mida lapsed võivad alla neelata.
OPASNOST OD GUŠENJA
GEVAAR VAN STIKKEN
BEMÆRK
ETTEVAATUST
Proizvod cijelo vrijeme držite izvan dohvata djece
Houdt het product te allen tijde uit de buurt van
mlađe od tri godine! Ovaj proizvod sadrži sitne
Følgende personer bør ikke anvende dette
kinderen jonger dan 3 jaar! Dit product bevat
Järgmised inimesed ei tohi toodet kasutada:
dijelove koji se mogu progutati.
produkt: gravide kvinder, svagelige personer,
kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
rasedad, haiglased inimesed, südamehaiged,
personer med hjertelidelser, personer med
epileptikud, kergesti iiveldustunnet tundvad
OPREZ
epilepsi, samt personer, der nemt får kvalme.
WAARSCHUWING
inimesed.
Osobe koje ne bi smjele koristiti ovaj proizvod:
De volgende mensen dienen dit product niet te
trudnice, nemoćne osobe, osobe koje boluju
Bær 3D-brillerne korrekt. 3D-billeder vises ikke
gebruiken: zwangere vrouwen, lichamelijk zwakke
Kandke 3D-prille ettenähtud viisil. 3D-pilti ei
od bolesti srca, osobe koje boluju od epilepsije
korrekt, hvis 3D-brillerne bæres på anden måde
mensen, mensen met hartkwalen, mensen met
kuvata õigesti, kui kannate 3D-prille muul kui
i osobe kod kojih lako nastupa mučnina.
end den tilsigtede (f.eks. omvendt).
epilepsie en mensen die gauw misselijk worden.
nõuetekohasel viisil (näiteks tagurpidi).
3D naočale nosite na ispravan način. Ako se 3D
Nogle personer oplever ubehag (såsom
Draag een 3D-bril op de juiste wijze. 3D-
Mõned inimesed võivad 3D-prillide kandmisel
naočale ne nose na ispravan način (na primjer ako
overanstrengte øjne, øjentræthed, hovedpine,
beelden worden niet goed weergegeven als de
tunda ebamugavust (näiteks silmade väsimist,
ih stavite naopako), 3D slike neće biti ispravno
svimmelhed eller kvalme), når de bruger
3D-bril anders wordt gedragen dan bedoeld
peavalu, peapööritust või iiveldust). Kui kogete
prikazane.
3D-brillerne. Hvis du oplever sådant ubehag, bør
(bijvoorbeeld ondersteboven).
nimetatud ebamugavusi, peaksite kohe 3D-prillide
du straks stoppe med at bruge 3D-brillerne, indtil
kasutamise lõpetama, kuni ebamugavus kaob. Kui
Neki bi ljudi tijekom nošenja 3D naočala mogli
ubehaget forsvinder. Hvis ovenstående, eller andre
Sommige mensen kunnen ongemakken ervaren
kogete nimetatud ebamugavusi korduvalt, siis
osjetiti nelagodu (poput naprezanja i umora očiju,
former for ubehag gentager sig, skal du kontakte
tijdens het gebruik van een 3D-bril (zoals
konsulteerige arstiga.
glavobolje, vrtoglavice ili mučnine). Ako doživite
en læge.
vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn, duizeligheid
takvu nelagodu, trebali biste odmah prestati koristiti
of misselijkheid). Als u een dergelijk ongemak
Kõikidel vaatajatel on soovitatav teha 3D-prillide
3D naočale dok osjećaj nelagode na prođe. Ako
Det anbefales, at seere jævnligt holder en pause,
ervaart, dient u onmiddellijk te stoppen met
pikaajalisel kasutamisel regulaarseid pause.
uzastopce doživljavate bilo što od navedenog
hvis de bruger 3D-briller i en længere periode.
het gebruik van de 3D-bril totdat het ongemak
Vajalike pauside pikkus ja sagedus võib inimeseti
ili neku drugu vrstu nelagode, posavjetujte se sa
Længden og hyppigheden af de nødvendige
verdwijnt. Als u herhaaldelijk één van deze
varieeruda. Palun tehke pause, mis on piisavalt
svojim liječnikom.
pauser kan variere fra person til person. Hold
ongemakken ervaart, raadpleeg dan een arts.
pikad, et kõik ebamugavustunded jõuaksid kaduda.
pauser der varer længe nok til at ethvert form for
Sümptomite püsimisel konsulteerige arstiga.
Tijekom duljeg vremena nošenja 3D naočala
ubehag fortager sig. Hvis symptomerne vedvarer,
Aangeraden wordt dat alle kijkers regelmatig
preporučuje se da se svi gledatelji redovito
skal du søge læge.
een pauze nemen als de 3D-bril voor langere
Sagedase ja pikaajalise 3D-prillide kasutamisega
odmaraju. Duljina i učestalost potrebnih odmora
perioden wordt gebruikt. De duur en frequentie
seotud terviseriskid pole veel teada.
osobne je prirode. Odmarajte se onoliko dugo
Eventuelle helbredsrisici forbundet med hyppig
van noodzakelijke pauzes kan van persoon tot
koliko je potrebno da svaki osjećaj nelagode
og langvarig brug af 3D-briller er på nuværende
persoon verschillen. Neem a.u.b. pauzes die
Prillide hooldus
prođe. Ako simptomi ne prolaze, posavjetujte se
tidspunkt ukendte.
lang genoeg zijn om eventuele gevoelens van
• Prillidel on puhastamiseks ja hoidmiseks
s liječnikom.
ongemak te laten verdwijnen. Als de symptomen
Pleje af brillerne
aanhouden, dient u een arts te raadplegen.
Mogući rizici za zdravlje povezani s učestalim ili
• Dine nye briller leveres med en specialvævet,
produljenim nošenjem 3D naočala trenutno nisu
elektrostatisk Microclear
-pose, der skal
De mogelijke gezondheidsrisico's verbonden aan
poznati.
anvendes til rengøring og opbevaring; anvendelse
regelmatig en langdurig gebruik van 3D-brillen zijn
,
af denne pose medvirker til at bevare den
op dit moment niet bekend.
• Ärge hoidke 3D-prille otseses päikesevalguses,
Njega naočala
enestående, optiske kvalitet i 3D-linserne fra
kuumuses, tules ega vees. See võib kaasa tuua
• Vaše se nove naočale isporučuju u posebno
Oakley. Vask jævnligt Microclear
-posen i hånden
Zorg voor de bril
rikke või tulekahju.
je třeba
tkanoj elektrostatičkoj torbici Microclear
za
og lad den lufttørre.
• Uw nieuwe bril wordt geleverd met een
• Ärge kukutage ega painutage 3D-prille ega
čišćenje i čuvanje; čuvanjem naočala u torbici
• Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys,
speciaal geweven elektrostatische Microclear
rakendage prilliläätsedel jõudu.
štitite vrhunsku kvalitetu optike leća Oakley 3D.
varme, ild eller vand. Dette kan medføre fejl på
zak voor reinigen en bewaren; door deze
• Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad
Torbicu Microclear
redovito ručno perite
produktet, eller at produktet brænder.
te gebruiken wordt de superieure optische
alkoholi, lahustit, pindaktiivseid aineid, vaha,
i sušite na zraku.
• 3D-brillernes linser må ikke tabes, bøjes eller
kwaliteit van de Oakley 3D-lenzen behouden.
benseeni, vedeldit, putukatõrjevahendit või
• 3D naočale nemojte izlagati izravnoj sunčevoj
håndteres voldsomt.
Was de Microclear
zak regelmatig met de
määrdeaineid. Nende kemikaalide kasutamine
svijetlosti, toplini, vatri ili vodi. To bi moglo
• Anvend ikke rengøringsmidler med alkohol,
hand en droog deze aan de lucht.
võib põhjustada värvimuutusi või pragusid.
uzrokovati kvar proizvoda ili požar.
opløsningsmidler, overfladeaktive stoffer eller
• Stel de 3D-bril niet bloot aan direct
• 3D naočale nemojte ispuštati ni savijati, a na leće
voks, benzen, fortynder, myggemidler eller
zonlicht, warmte, vuur of water. Dit kan een
nemojte primjenjivati silu.
smøremidler. Hvis sådanne kemikalier anvendes,
productstoring of brand tot gevolg hebben.
• Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje
kan det medføre misfarvning eller revner.
• Laat de lenzen van de 3-bril niet vallen, verbuig
koja sadrže alkohol, otapala, surfaktante, vosak,
deze niet en oefen er geen kracht op uit.
benzen, razrjeđivač, sredstvo protiv komaraca ili
www.philips.com
• Gebruik geen reinigingschemicaliën die alcohol,
mazivo. Korištenje ovih kemijskih sredstava može
oplosmiddel, surfactans, of was, benzeen,
uzrokovati gubitak boje ili nastanak pukotina.
verfverdunner, muggenverdelger of smeermiddel
bevatten. Het gebruik van deze chemicaliën kan
www.philips.com
verkleuring of scheuren veroorzaken.
www.philips.com
Käytä näitä Easy 3D laseja kolmiulotteisen sisällön
Ces lunettes Easy 3D sont à utiliser pour regarder les
Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, um 3D-Inhalte auf
katseluun Philipsin 3D TV:stä.
images tridimensionnelles sur les télévisions Philips 3D.
Philips 3D-Fernsehern zu betrachten.
Optimaalinen 3D-katselu
Une expérience 3D optimale
Optimales 3D-Fernseherlebnis
Parhaan kolmiulotteisen katselukokemuksen
Pour obtenir une expérience 3D optimale, nous vous
Damit Sie ein optimales 3D-Fernseherlebnis
recommandons :
genießen können, empfehlen wir:
saavuttamiseksi suosittelemme:
• De vous asseoir à une distance égale à au moins trois
• sin einer Entfernung vom Fernseher zu sitzen,
• Istu vähintään kolme kertaa TV-ruudun leveyden
fois la largeur de votre écran. Ne vous asseyez pas
die mindestens dem Dreifachen der Breite des
etäisyydellä. Älä istu yli kuuden metrin päässä.
à plus de six mètres de l'écran. Voir l'illustration A.
Bildschirms entspricht. Sitzen Sie sich nicht mehr als
Katso kuva A.
• Le centre de l'écran de la télévision doit être à la
sechs Meter vom Fernseher entfernt. Siehe hierzu
• Katsele TV-ruudun keskikohta silmien tasolla.
même hauteur que vos yeux.
Abbildung A.
• Katsele TV:tä varjossa suorasta auringonvalosta,
• Tenez-vous à bonne distance des rayons du soleil, il
• die Mitte des Fernsehbildschirms auf Augenhöhe
koska aurinko voi häiritä kolmiulotteista
peut en effet interférer avec l'effet tridimensionnel.
zu haben.
katselukokemusta.
• sich beim Fernsehen nicht direktem Sonnenlicht
Lunettes 3D et santé – Un avertissement
auszusetzen, da dies das 3D-Erlebnis stören kann.
Terveysvaroitus kolmiulotteisuudesta
ÉPILEPSIE PHOTOSENSITIVE
VÄLKEVALOHERKKÄ EPILEPSIA
Certaines personnes peuvent être prises de
Warnhinweis auf mögliche Gesundheitsgefährdung
Jotkin ihmiset voivat saada kohtauksia tai
convulsions ou d'épilepsie déclenchées par les stimuli
durch 3D
halvauksen tiettyjä kuvia, vilkkuvia valoja tai kuvioita
visuels de certaines images, lumières clignotantes
LICHTEMPFINDLICHE EPILEPSIE
ou tracés lorsqu'elles regardent des images en trois
Bei manchen Menschen besteht beim Betrachten
sisältävien kolmiulotteisten kohtausten katselusta
dimensions. Si vous-même ou un membre de votre
von 3D-Bildern das Risiko, dass bestimmte Bilder,
johtuvan visuaalisen ärsykkeen laukaisemana. Jos
sinulla tai perheenjäsenelläsi on ollut epilepsiaa tai
famille avez des antécédents médicaux comportant
blinkende Lichter oder Szenen mit starken Mustern
épilepsie, convulsions ou accidents cérébraux,
einen Krampf- oder Schlaganfall auslösen könnten.
tajuttomuuskohtauksia, neuvottele lääkärin kanssa
consultez un médecin avant d'utiliser des lunettes 3D.
Wenn Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in der
ennen 3D-lasien käyttöä.
ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION DES
Vergangenheit an Epilepsie oder Krampfanfällen
KESKEYTÄ KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI ja OTA
LUNETTES et CONSULTEZ UN MÉDECIN si vous-
gelitten haben, sollten Sie einen Arzt zurate ziehen,
YHTEYS LÄÄKÄRIIN jos saat itse tai lapsesi
même ou votre enfant manifestez l'un des symptômes
bevor Sie die 3D-Brille verwenden.
saavat seuraavia oireita 3D-lasien käytöstä:
suivants lors de l'utilisation de lunettes 3D : vertiges,
STELLEN SIE DIE VERWENDUNG UMGEHEND
huimaus, näköhäiriöt, silmien tai muiden lihasten
troubles de la vue, secousses oculaires ou musculaires,
EIN und SUCHEN SIE EINEN ARZT AUF, wenn bei
nykiminen, tahattomat liikkeet, tajunnan tason
mouvements involontaires, perte de conscience,
Ihnen oder Ihrem Kind bei Verwendung der 3D-Brille
häiriöt, tajuttomuus, sekavuus tai epileptinen
inconscience, désorientation ou crise épileptique.
eines der folgenden Symptome auftritt: Schwindel,
kohtaus.
veränderte Sehkraft, Augen- oder Muskelzuckungen,
RISQUE DE CHUTE/D'ACCIDENT
unfreiwillige Bewegungen, Bewusstseinstrübung,
N'utilisez pas les lunettes 3D à proximité de cages
Bewusstlosigkeit, Desorientierung oder Krämpfe.
VAARA PUTOAMISESTA/
LOUKKAANTUMISESTA
d'escalier, rebords de fenêtre ou balcons. Vous risquez
la chute au cours, ou après l'utilisation des lunettes.
UNFALLRISIKO – ABSTURZGEFAHR
Älä käytä 3D-laseja lähellä portaikkoja, reunuksia
Lorsque vous regardez des images en trois dimensions,
Verwenden Sie 3D-Brillen nicht in der Nähe von
tai parvekkeita. Käyttö voi aiheuttaa riskin
ne placez rien à proximité qui puisse être aisément
Treppen, Fensterbrettern oder Balkonen. Es könnte
putoamisesta käytön aikana tai heti sen jälkeen. Älä
cassé ou brisé. Des mouvements involontaires ou
während oder nach der Verwendung Fallgefahr
aseta kolmiulotteisten kuvien katselun ajaksi lähelle
des réactions de surprise peuvent se produire lors
bestehen. Achten Sie darauf, dass sich beim Beobachten
mitään helposti rikkoutuvaa. Kolmiulotteisessa
du visionnement d'images 3D, vous amenant à briser
von 3D-Bildern nichts in Ihrer Nähe befindet, das
katselussa voi tapahtua tahattomia liikkeitä tai
des objets se trouvant à proximité ou à vous blesser.
Sie leicht versehentlich zerbrechen könnten. Die
yllätyksestä johtua reaktioita, jotka aiheuttavat
N'utilisez pas les lunettes 3D si vous êtes malade,
Betrachtung von 3D-Bildern kann zu ungewollten
lähellä olevien esineiden rikkoutumista ja
fatigué ou sous l'influence de l'alcool.
Bewegungen oder Überraschungsreaktionen führen, bei
loukkaantumisen. Älä käytä 3D-laseja sairaana,
denen nahestehende Gegenstände zu Bruch gehen und
väsyneenä tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
RISQUES DE LÉSIONS OCULAIRES/D'ACCIDENT
Sie sich verletzen können. Verwenden Sie die 3D-Brille
N'utilisez pas les lunettes 3D pour quoi que ce soit
nicht, wenn Sie krank, ermüdet oder alkoholisiert sind.
VAARA SILMÄVAMMASTA/
d'autre que le visionnement d'images 3D sur un
LOUKKAANTUMISESTA
système 3D compatible. N'utilisez pas par exemple les
UNFALLRISIKO - AUGENSCHÄDEN
lunettes 3D pour conduire, lire ou faire fonctionner
Verwenden Sie die 3D-Brille ausschließlich für die
Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun kuin
des équipements mécaniques. N'utilisez pas les
Betrachtung von 3D-Bildern auf einem kompatiblen
kolmiulotteisten kuvien katseluun yhteensopivalla
lunettes 3D pour la protection contre les rayons
3D-System. Verwenden Sie die 3D-Brillen
3D-järjestelmällä. Älä esimerkiksi käytä 3D-laseja
solaires, comme lunettes d'usage général ou comme
beispielsweise nicht, während Sie autofahren, lesen
ajaessa, lukiessa tai käytettäessä koneita. Älä käytä
lunettes de protection, car ceci pourrait occasionner
oder Maschinen betätigen. Verwenden Sie die 3D-Brille
3D-laseja suojautumiseen auringolta, silmälaseina
des dommages à votre vision.
nicht als Sonnenschutz, als allgemeine Brille oder als
tai suojalaseina, koska näkösi voi vahingoittua.
Schutzbrille, da dies zu einer Schädigung Ihrer Sehkraft
LA SURVEILLANCE DES ENFANTS EST
führen kann.
LASTEN KÄYTTÖ VAIN VALVOTUSTI
IMPÉRATIVE
Pienten lasten (erityisesti alle kuusivuotiaiden)
La vision des petits enfants (tout spécialement
AUFSICHT VON KINDERN ERFORDERLICH
näkökyky on edelleen kehittyvä. Neuvottele
ceux d'âge inférieur à six ans) est encore en
Die Sehkraft junger Kinder (insbesondere im Alter
lääkärin (kun lastenlääkärin tai silmälääkärin)
développement. Consultez un médecin (tel qu'un
von weniger als sechs Jahren) befindet sich noch im
kanssa ennen kuin annat pienten lasten käyttää
pédiatre ou un ophtalmologue) avant de laisser de
Entwicklungsstadium. Wenden Sie sich an Ihren Arzt
3D-laseja. Aikuisten tulee valvoa pienten lasten
jeunes enfants utiliser des lunettes 3D. Les adultes
(z.B. an einen Kinder- oder Augenarzt), bevor Sie jungen
doivent superviser les jeunes enfants lorsqu'ils se
Kindern die Verwendung von 3D-Brillen gestatten.
3D-lasien käyttöä ja varmistaa että he noudattavat
servent de lunettes 3D pour s'assurer qu'ils se
Erwachsene sollten junge Kinder, die eine 3D-Brille
näitä varoituksia ja huomautuksia.
conforment à ces avertissements et précautions.
verwenden, stets beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass
TUKEHTUMISVAARA
diese die Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
DANGER D'ÉTOUFFEMENT
Pidä tuote aina alle kolmivuotiaiden lasten
À tout instant, tenir ces lunettes à l'écart des enfants
VERSCHLUCKGEFAHR
saavuttamattomissa! Tuotteessa on pieniä osia,
d'âge inférieur à trois ans ! Ce produit comporte
Bewahren Sie das Produkt jederzeit außerhalb der
jotka voidaan niellä.
des pièces de petites dimensions susceptibles d'être
Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf! Dieses
avalées.
Produkt enthält kleine Teile, die verschluckt werden
HUOMIO
können.
Seuraavien ihmisten ei tule käyttää tätä tuotetta:
ATTENTION
raskaana olevat, vanhuudenheikot, sydänsairaat,
TLes personnes suivantes ne doivent pas utiliser
VORSICHT
epileptikot sekä helposti pahoinvoivat.
ce produit : femmes enceintes, personnes infirmes
Die folgenden Personen sollten dieses Produkt
ou handicapées, personnes souffrant de troubles
nicht verwenden: schwangere Frauen, gebrechliche
cardiaques, personnes ayant souffert d'épilepsie
Menschen, Menschen mit Herzerkrankungen,
Pidä 3D-laseja silmillä asianmukaisella tavalla.
Kolmiulotteiset kuvat eivät näy oikein jos
ainsi que toute personne susceptible de ressentir
Menschen mit Epilepsie sowie Menschen, denen
3D-laseja pidetään silmillä muuten kuin on
fréquemment des nausées.
leicht schlecht wird.
tarkoitettu (esimerkiksi ylösalaisin).
Portez les lunettes 3D de la manière appropriée.
Tragen Sie die 3D-Brille auf die vorgesehene Art und
Les images tridimensionnelles ne s'afficheront pas
Weise. 3D-Bilder werden nicht korrekt dargestellt,
Jotkin käyttäjät voivat tuntea epämukavuutta (kuten
correctement si les lunettes 3D sont portées de
wenn die 3D-Brille nicht auf die vorgesehen Art und
silmien rasitusta ja väsymistä, päänsärkyä, huimausta
toute autre manière que celle prescrite (par exemple
Weise (z.B. verkehrt herum) getragen wird.
tai pahoinvointia) 3D-laseja käytettäessä. Jos
à l'envers).
epämukavuutta tuntuu, keskeytä 3D-lasien käyttö
Bei manchen Menschen können bei der Verwendung
välittömästi kunnes vaiva lakkaa. Jos näitä tai muita
Certaines personnes peuvent ressentir des malaises
von 3D-Brillen Beschwerden (wie z.B. Augenbelastung,
vaivoja esiintyy toistuvasti, ota yhteys lääkäriin.
(fatigue ou gêne oculaire, mal de tête, vertiges ou
Augenermüdung, Kopfschmerzen, Schwindel
nausées) lorsqu'elles utilisent des lunettes 3D. Si
oder Übelkeit) auftreten. Wenn bei Ihnen solche
Kaikkia katselijoita suositellaan pitämään
vous ressentez des malaises de ce type, vous devez
Beschwerden auftreten, sollten Sie den Gebrauch
säännöllisiä taukoja käytettäessä 3D-laseja pitkiä
immédiatement arrêter l'utilisation des lunettes 3D
Ihrer 3D-Brille sofort einstellen, bis die Beschwerden
aikoja yhtäjaksoisesti. Tarvittavien taukojen
jusqu'à ce que ce malaise disparaisse complètement.
abgeklungen sind. Sollten diese oder sonstige
pituus ja toistumistiheys voi vaihdella käyttäjästä
Si vous ressentez ces malaises à plus d'une occasion,
Beschwerden wiederholt auftreten, wenden Sie sich
consultez un médecin.
bitte an einen Arzt.
toiseen. Pidä niin pitkiä taukoja että mahdolliset
epämukavuuden tuntemukset poistuvat. Jos oireet
Il est recommandé que toutes les personnes regardant
Es wird empfohlen, regelmäßige Pausen einzulegen,
jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
des images en trois dimensions pendant de longues
wenn Sie 3D-Brillen über einen längeren Zeitraum
périodes interrompent fréquemment le visionnement
hinweg verwenden. Die Länge und Dauer der
3D-lasien usein toistuvaan ja pitkään kestävään
des images 3D avec les lunettes. La longueur et la
erforderlichen Pausen kann von Person zu Person
käyttöön mahdollisesti liittyviä terveysriskejä ei
fréquence de ces pauses indispensables peuvent varier
unterschiedlich sein. Achten Sie bitte darauf, dass die
tällä hetkellä tunneta.
d'une personne à l'autre. Veuillez arrêter de regarder
Pausen lang genug sind, um etwaige Beschwerden
kaasas spetsiaalselt kootud elektrostaatiline
les images 3D pendant suffisamment longtemps
abklingen zu lassen. Wenden Sie sich an einen Arzt,
Microclear
-i kott; selle kasutamisel säilib
Lasien hoito
pour que les symptômes de gêne ou d'inconfort
wenn die Symptome auch weiterhin auftreten.
Oakley 3D-läätsede suurepärane optiline
• Uudet 3D-lasisi toimitetaan erikoiskudotulla
disparaissent. Si les symptômes devaient persister,
kvaliteet. Peske Microclear
-i kotti regulaarselt
sähköstaattisella Microclear
-säilytys/
consultez un médecin.
Die möglichen Gesundheitsrisiken einer häufigen
käsitsi ja kuivatage seda õhu käes.
puhdistuspussilla. Sen käyttö säilyttää Oakley
und längeren Nutzung von 3D-Brillen sind derzeit
3D-linssien erinomaisen optisen laadun. Pese
Les risques pour la santé associés à l'utilisation
nicht bekannt.
fréquente et prolongée de lunettes 3D sont encore
Microclear
-pussi säännöllisesti ja anna kuivua
Pflege der Brille
tuuletettuna.
inconnus à l'heure actuelle.
• Ihre neue Brille wird mit einer speziell gewobenen
Soins à apporter aux lunettes
elektrostatischen Microclear
• Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle,
• Vos lunettes sont livrées avec un sachet
und Aufbewahrung geliefert. Bei Verwendung
kuumuudelle, liekeille tai vedelle. Niistä voi
électrostatique Microclear
pour le rangement
dieser Tasche wird die erstklassige optische
aiheutua tuotteen toimintahäiriö tai tulipalo.
et le nettoyage ; le fait de l'utiliser maintiendra
Qualität der Oakley 3D-Brille gewahrt. Waschen
• Älä pudota tai taivuta 3D-laseja tai kohdista
les qualités optiques supérieures des lunettes 3D
Sie die Microclear
-Tasche regelmäßig von Hand,
voimaa niiden linsseihin.
Oakley. Lavez l'étui Microclear
régulièrement à la
und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
• Älä käytä alkoholia, liuottimia, pinta-
main et séchez-le à l'air.
• Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem
aktiivisia aineita, vahaa, bentseeniä, tinneriä,
• N'exposez pas vos lunettes 3D à la lumière
Sonnenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus.
www.philips.com
hyönteiskarkotetta tai voiteluainetta sisältäviä
solaire directe, à la chaleur, au feu ou à l'eau. Ceci
Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts
puhdistusaineita. Näiden kemikaalien käyttö
peut entraîner un mauvais fonctionnement ou un
oder zu Feuer führen.
incendie.
• Lassen Sie die 3D-Brille nicht fallen, verbiegen Sie
voi aiheuttaa värimuutoksia tai halkeamia.
• Ne jetez pas, ne pliez pas, ne forcez pas les lentilles
sie nicht und wenden Sie keine Gewalt darauf an.
www.philips.com
des lunettes 3D.
• Verwenden Sie keine Reinigungschemikalien,
• N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage
die Alkohol, Lösungsmittel, Tenside oder Wachs,
contenant de l'alcool, des solvants, agents de
Benzol, Verdünner, Insektenabwehrmittel oder
surface ou cire, benzène, térébenthine, produit
Schmiermittel enthalten. Die Verwendung dieser
antimoustiques ou lubrifiant. L'utilisation de ces
Chemikalien kann zu Verfärbung oder Rissen
produits chimiques peut causer des colorations
führen.
ou fissures.
www.philips.com
www.philips.com
Χρησιμοποιήστε αυτά τα Easy 3D γυαλιά όταν
παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D στις συσκευές
τηλεόρασης Philips 3D.
Optimal 3D viewing
Για μία βέλτιστη οπτική εμπειρία 3D, σας
συνιστούμε να:
• Κάθεστε σε αποσταση τουλάχιστον τριπλάσια
από το πλάτος (W) της οθόνης της τηλεόρασης.
Μην κάθεστε σε απόσταση μεγαλύτερη από έξι
μέτρα. Δείτε την εικόνα Α.
• Κοιτάτε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης
στο ύψος των ματιών σας.
• Βλέπετε τηλεόραση μακριά από το άμεσο ηλιακό
φώς γιατί μπορεί να επηρεαστεί η τριδιάστατη
οπτική εμπειρία.
Προειδοποίηση υγείας 3D
ΦΩΤΟΕΠΙΛΗΨΙΑ
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να προσβληθούν από
κρίσεις ή εγκεφαλικό πού προκαλούνται από οπτικά
ερεθίσματα από συγκεκριμένες εικόνες, φώτα
πού αναβοσβήνουν ή μοτίβα κατά τη διάρκεια
παρακολούθησης εικόνων 3D. Εάν εσείς ή κάποιο
μέλος της οικογένειας έχει ιστορικό επιληψίας
ή κρίσεων, συμβουλευθείτε ένα γιατρό πριν
χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά 3D.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ και
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ εάν εσείς ή
το παιδί σας εμφανίσετε ένα από τα ακόλουθα
συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D:
ζαλάδα, αλλοιωμένη όραση, συσπάσεις οφθαλμών
ή μυών, ακούσιες κινήσεις, απώλεια συνειδήσεως,
αναισθησία, απώλεια προσανατολισμού ή κρίσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D κοντά σε σκάλες,
πεζούλια ή μπαλκόνια. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης
κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση τους. Όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D, μην τοποθετείτε
κοντά σας οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί
να σπάσει. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 3D
υπάρχει κίνδυνος να σπάσετε κοντινά αντικείμενα
και να τραυματιστείτε εξαιτίας κάποιας ακούσιας
κίνησης ή ξαφνικής αντίδρασής σας. Μην
χρησιμοποείτε γυαλιά 3D εάν είστε ασθενείς,
κουρασμένοι ή υπό την επήρεια του αλκοόλ.
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D για οτιδήποτε
άλλο εκτός από την παρακολούθηση εικόνων 3D
σε συμβατό σύστημα 3D. Π.χ. μην χρησιμοποιείτε
γυαλιά 3D όταν οδηγείτε, διαβάζετε, ή κάνετε
χρήση μηχανημάτων. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιά
3D για προστασία από τον ήλιο, ως γυαλιά
γενικής χρήσης ή ως προστατευτικά γυαλιά, γιατί
μπορεί να προκληθούν βλάβες στην όρασή σας.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η όραση των μικρών παιδιών (ιδιαίτερα αυτών
με ηλικία μικρότερη των έξι ετών) βρίσκεται
ακόμη σε ανάπτυξη. Συμβουλευθείτε το γιατρό
σας (παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πρίν επιτρέψετε
σε μικρά παιδιά να κάνουν χρήση γυαλιών 3D.
Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά κατά
τη χρήση γυαλιών 3D και να διασφαλίσουν ότι
τηρούνται αυτές οι οδηγίες και προφυλάξεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Φυλάξτε το προιόν μακρυά από παιδιά κάτω των
3 ετών σε κάθε περίπτωση! Αυτό το προιόν περιέχει
μικρά κομμάτια και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
ΠρΟΣΟΧΗ
Τα ακόλουθα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν
αυτό το προιόν: έγκυες γυναίκες, άτομα με
καρδιακές παθήσεις, άτομα με επιληψία, καθώς
επίσης και άτομα που παρουσιάζουν εύκολα τάση
προς έμετο.
Να φοράτε πάντοτε τα γυαλιά 3D με τον
ενδεικνυόμενο τρόπο. Οι εικόνες 3D δεν θα
φαίνονται κανονικά όταν τα γυαλιά 3D φοριούνται
με τρόπο διαφορετικό από τον ενδεικνυόμενο
(π.χ. ανάποδα).
Μερικά άτομα, όταν χρησιμοποιούν γυαλιά 3D,
μπορεί να αισθανθούν δυσφορία (όπως πίεση
οφθαλμών, κόπωση οφθαλμών, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή τάση προς έμετο). Εάν αισθανθείτε
τέτοια δυσφορία, πρέπει αμέσως να σταματήσετε
τη χρήση των γυαλιών 3D μέχρι να υποχωρήσει
η δυσφορία. Εάν αισθάνεστε επανειλλημμένα
κάποιο από αυτά τα συμπτώματα ή άλλου είδους
δυσφορία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες των γυαλιών
3D να κάνουν κανονικά διαλείμματα όταν τα
χρησιμοποιούν για παρατεταμένες περιόδους.
Η διάρκεια και η συχνότητα των απαραίτητων
διαλειμμάτων μπορεί να διαφέρει από άτομο
σε άτομο. Παρακαλείσθε να κάνετε μεγάλα
διαλείμματα, ικανά να επιτρέψουν την υποχώρηση
οποιασδήποτε αίσθησης δυσφορίας. Εάν τα
συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας που έχουν σχέση με τη
συχνή και παρατεταμένη χρήση γυαλιών 3D είναι
επί του παρόντος άγνωστοι.
-Tasche zur Reinigung
Φροντίστε τα γυαλιά
• Τα καινούργια σας γυαλιά συνοδεύονται από
μία ειδικά υφασμένη τσάντα Microclear
για
καθαρισμό και απ

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips PTA426/00

  • Page 1 Използването на тези химикали може да доведе www.philips.com до обезцветяване или пукнатини. www.philips.com Brug Easy 3D-brillerne, når du ser 3D på Philips Gebruik deze 3D-bril bij het bekijken van Easy 3D prillid on mõeldud 3D-sisu vaatamiseks Käytä näitä Easy 3D laseja kolmiulotteisen sisällön Ces lunettes Easy 3D sont à...
  • Page 2 Очки Easy 3D предназначены для просмотра Ochelarii Easy 3D se folosesc pentru a viziona 3D-innhold på Philips 3D-TVer. programów 3D na telewizorach Philips 3D. a 3D nas TVs de 3D da Philips. 3D-изображений на телевизорах Philips, conținut 3D pe televizoarele Philips 3D. поддерживающих данную функцию.

This manual is also suitable for:

Pta426