Download Print this page

Philips PTA416/00 User Manual

Easy 3d glasses

Advertisement

Quick Links

Продуктът съдържа малки частици,
A
w
EN - English
които може да бъдат погълнати.
Use these Easy 3D glasses when watching
Грижете се за очилата
3D content on the Philips 3D TVs.
Не излагайте очилата за 3D на
w
директна слънчева светлина, топлина,
Optimal 3D viewing
огън или вода. Това може да доведе
For an optimal 3D viewing experience, we
до неизправност на продукта или
recommend that you:
възпламеняване.
sit at a distance that is at least three times
Не изпускайте, прегъвайте или
the width (W) of the TV screen. Do
прилагайте сила към стъклата на
not sit more than six meters away. See
очилата за 3D.
illustration A.
Използвайте чиста, мека кърпа
view the center of the TV screen at your
(кърпа от микрофибър или памук)
eye level.
за почистване на стъклата, за да ги
watch the TV away from direct sunlight as it
предпазите от издраскване. Никога
may interfere with the 3D experience.
не пръскайте почистващ препарат
3D health warning
директно към очилата за 3D.
дръжте продукта недостъпен за деца на
If you or your family has a history of
PTA416/00
възраст под 3 години по всяко време!
epilepsy or photosensitive seizures, consult
Продуктът съдържа малки частици,
a medical professional before exposing
yourself to flashing light sources, rapid image
които може да бъдат погълнати.
sequences or 3D viewing.
Съответствие
To avoid discomfort such as dizziness,
headache or disorientation, we recom-
mend not watching 3D for extended
periods of time. If you experience any
discomfort, stop watching 3D and do not
Този продукт отговаря на основните
immediately engage in any potentially haz-
изисквания и други приложими условия на
ardous activity (for example driving a car)
Директива 2006/95/EC (Съоръжения за
until your symptoms have disappeared.
ниско напрежение) и Директива 2004/108/
If symptoms persist, do not resume
EC (Електромагнитна съвместимост).
watching 3D without consulting a medical
professional first.
CS - Česky
Parents should monitor their children dur-
Tyto brýle Easy 3D používejte při sledování
ing 3D viewing and ensure they do not
experience any discomfort as mentioned
filmů 3D na televizorech Philips 3D TV.
above. Watching 3D is not recommended
Contact information
Optimální sledování 3D
for children under six years of age as their
Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální,
visual system is not fully developed yet.
doporučujeme:
Do not use the 3D glasses for any pur-
Sednout si do vzdálenosti, která je
pose other than watching 3D TV.
minimálně třikrát větší než šířka (Š)
CHOKING HAZARD - Keep the product
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/ Gratuit
obrazovky. Neseďte dále než šest metrů
out of reach of children under three years
od obrazovky. Viz obr. A.
България
00800 11 544 24
of age at all times! The product contains
Mít střed obrazovky v úrovni očí.
small parts which can be swallowed.
Česká republika
800142840 Bezplatný hovor
Sledovat televizor v místnosti, kam nedopadá
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
Care for the glasses
přímé sluneční světlo, které by mohlo narušit
zážitek ze sledování ve 3D.
Deutschland
0800 000 7520
Do not expose the 3D glasses to direct
sunlight, heat, fire or water. This may result in
gebührenfreier Anruf
Varování k ochraně zdraví při sledování
a product malfunction or fire.
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
ve 3D
Do not drop, bend or apply force to the
Κλήση χωρίς χρέωση
lenses of the 3D glasses.
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie
nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity,
Use a clean soft cloth (microfiber or cot-
España
900 800 655 Teléfono local
obraťte se na lékaře, než se vystavíte
ton flannel) to clean the lenses to avoid
gratuito solamente para
scratching them. Never spray cleaner
působení zdrojů zábleskového světla,
clientes en España
rychlých sekvencí obrazů nebo sledování
directly on the 3D glasses.
ve 3D.
Estonia
6008600 kohalik kõne tariifi
Do not use cleaning chemicals contain-
ing alcohol, solvent, surfactant, or wax,
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou
France
0805 025 510 numéro
závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace
benzene, thinner, mosquito repellant or
sans frais
doporučujeme nesledovat obraz ve 3D
lubricant. Using these chemicals can cause
Hrvatska
0800 222778 free
discoloration or cracks.
po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli
nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a
Ireland
01 601 1777
Compliance
nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně
Italia
800 088774 Numero Verde
nebezpečné činnosti (například řízení auta),
Қазақстан
+7 727 250 66 17 local
dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky
přetrvávají, nezačínejte znovu sledovat 3D,
Latvia
52737691 local
dokud se neporadíte s lékařem.
Lithuania
67228896 local
This product is in compliance with the
Rodiče by měli dohlížet na své děti,
essential requirements and other relevant
Luxemburg/
40 6661 5644
které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí
provisions of Directives 2006/95/EC (Low
Luxembourg
Ortsgespräch/Appel local
neprojevuje žádný z výše uvedených
Voltage), 2004/108/EC (EMC).
příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se
Magyarország
0680018189 Ingyenes hívás
nedoporučuje pro děti do šesti let věku,
Nederland
0800 0230076
protože jejich zrakový systém ještě není
BG - Български
Gratis nummer
plně vyvinutý.
Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
Използвайте очилата Easy 3D, когато
než sledování televizoru 3D.
Österreich
гледате триизмерно съдържание на
0800 180 016
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Výrobek ucho-
телевизори Philips 3D..
Polska
00800-311-13-18 Pozosta?e
vávejte vždy mimo dosah dětí mladších tří
produkty RTV oraz AGD
let! Výrobek obsahuje malé části, které by
Оптимално гледане на триизмерно
mohlo dítě spolknout.
Portugal
800780903 Chamada Grátis
съдържание
Россия
(495) 961-1111
За гледане на триизмерно съдържание с
O brýle náležitě pečujte
оптимално качество препоръчваме да:
8-800-200-0880
Nevystavujte brýle 3D působení přímého
седнете на разстояние, поне три
slunečního světla, tepla, žáru či vody. To
(бесплатный звонок по
пъти по-голямо от ширината (Ш) на
může vést k poškození výrobku nebo
России)
телевизионния екран. Не сядайте на
požáru.
România
0800-894910 Apel gratuit/
повече от 6 метра разстояние. Вж.
Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na
илюстрация A.
0318107125 Apel local
zem, neohýbejte je ani nevyvíjejte nadměrný
гледате центъра на телевизионния
tlak na jejich sklíčka.
Србија
+381 114 440 841
екран на нивото на очите си.
K čištění sklíček brýlí 3D používejte
Lokalni poziv
гледате телевизора далеч от директна
čistou měkkou tkaninu (z mikrov-
Slovensko
0800 004537 Bezplatný
слънчева светлина, тъй като тя може да
lákna či bavlněného flanelu), abyste je
предизвика смущения във възприемането
nepoškrábali. Nikdy nestříkejte čistič
hovor
на триизмерното съдържание.
přímo na brýle 3D.
Slovenija
00386 12 80 95 00 lokalni
Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující
klic
Предупреждение за здравето при
alkohol, rozpouštědla, saponáty nebo vosk,
гледане на триизмерно съдържание
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
benzol, ředidlo, odpuzovač komárů či maz-
Ако симптомите продължават, не
Suisse/ Schweiz/
0800 002 050/
ivo. Použití těchto chemikálií může způsobit
започвайте да гледате триизмерно
odbarvení či praskliny.
Svizzera
Schweizer Festnetztarif/
съдържание отново, без преди това да
Tarif réseau fixe France
се консултирате с лекар.
Prohlášení o shodě
Родителите трябва да наблюдават своите
Suomi
Schweizer Festnetztarif/
деца по време на гледане на триизмерно
Tarif réseau fixe France
съдържание, за да се уверят, че те не
Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi
изпитват дискомфорт като описания в по-
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům
arama
горните случаи. Гледането на триизмерно
a dalším příslušným ustanovením směrnic
United Kingdom
съдържание не се препоръчва за деца на
General No:
2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES
възраст под 6 години, тъй като зрителната
0800 331 6015 free
(EMC).
им система все още не е напълно развита.
General National Rate No:
Не използвайте очилата за гледане на
0870 911 0036
3D за други цели освен гледане на 3D
DA - Dansk
телевизия.
National rate
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ -
Brug disse lette Easy 3D-briller, når du ser
Українська
0-800-500-697
дръжте продукта недостъпен за деца на
3Dindhold på Philips 3D TV.
възраст под 3 години по всяко време!
Optimal 3D-visning
GEFAHR DES VERSCHLUCKENS -
Μην χρησιμοποιείτε χημικά
For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi,
Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb
καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα,
der Reichweite von Kindern unter drei
διαλυτικά, επιφανειοδραστικές ουσίες
at du:
sidder med en afstand på mindst tre
Jahren auf! Das Produkt enthält Kleinteile,
ή κερί, βενζίνη, αραιωτικά μέσα,
gange bredden (B) af tv-skærmen. Ikke
die verschluckt werden könnten.
αντικουνουπικά ή λιπαντικά. Η χρήση
αυτών των χημικών ουσιών μπορεί να
sidder mere end seks meter væk. Se
Pflege der Brille
illustration A.
προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.
Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem
se midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
Συμμόρφωση
Sonnenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser
se ikke tv i direkte sollys, da det kan
aus. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des
forstyrre 3D-oplevelsen.
Produkts oder einem Brand führen.
3D og sundhedsfare
Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht
fallen, verbiegen Sie sie nicht und vermeiden
Hvis du eller din familie er disponerede for
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται
epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du
Sie anderweitige Krafteinwirkungen.
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες
konsultere en læge, før du udsætter dig selv
Verwenden Sie ein sauberes Tuch (Mikrofaser
σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/
oder Baumwolle), um die Gläser zu reinigen
for blinkende lyskilder, hurtige billedsekven-
ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (EMC).
ser eller 3D-visning.
und Kratzer zu vermeiden. Sprühen Sie nie
For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed,
Reinigungsmittel direkt auf die 3D-Brille.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die
hovedpiner eller desorientering anbefaler vi
ES -Español (europeo)
ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen.
Alkohol, Lösungsmittel, Tenside oder Wachs,
Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe
Benzol, Verdünner, Mückenschutz oder
Use estas sencillas gafas Easy 3D para ver
Schmiermittel enthalten. Eine Verwendung
contenido 3D en los televisores Philips 3D.
med at se 3D, vente et stykke tid og ikke
foretage dig noget, der potentielt kan være
solcher Reinigungsmittel kann zu Verfärbun-
farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er
gen oder Rissen führen.
Visualización 3D óptima
forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter,
Para disfrutar al máximo de la experiencia
Prüfzeichen
skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du
3D, le recomendamos:
har konsulteret en læge.
Sentarse a una distancia que sea, como
Forældre bør overvåge deres børn under
mínimo, el triple del ancho de la pantalla
visning af 3D og sikre, at de ikke oplever
de televisor. No sentarse a más de seis
nogle af de ovennævnte former for ubehag.
metros del aparato. Vea la ilustración A.
Dieses Produkt entspricht den grundlegen-
Det frarådes, at børn under seks år ser 3D,
Sentarse de forma que el centro del
den Anforderungen und sonstigen relevanten
da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
televisor quede a la altura de los ojos.
Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC
Anvend ikke 3D-brillerne til andre formål
No utilizar las gafas para ver el televisor
(Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).
end at se 3D-tv.
bajo la luz directa del sol ya que podría
KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid
interferir con la experiencia 3D.
produktet uden for rækkevidde af børn
EL - Ελληνικά
Advertencia de salud sobre imágenes
under tre år! Produktet indeholder små
Χρησιμοποιήστε αυτά τα γυαλιά
dele, som kan sluges.
en 3D
τρισδιάστατης προβολής τύπου Easy
Si usted o su familia tiene un historial de
Pas godt på brillerne
όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατο
epilepsia o fotosensibilidad, consulte a un
περιεχόμενο στις Philips 3D TV.
Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys,
profesional médico antes de exponerse a
varme, ild eller vand. Dette kan resultere i
luces intermitentes, sucesiones rápidas de
Βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή
en produktfunktionsfejl eller brand.
imágenes o imágenes en 3D.
Για βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή, σας
Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-
Para evitar molestias como mareos, dolor
προτείνουμε τα εξής:
brillernes glas.
de cabeza o desorientación, recomenda-
καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον
Bruge en ren, blød klud (mikrofiber
mos que no vea imágenes en 3D durante
τριπλάσια από το πλάτος (Π) της
eller bomuldsflannel) til at rengøre
períodos prolongados. Si experimenta
οθόνης της τηλεόρασης. Μην κάθεστε
glassene uden at ridse dem. Sprøjt aldrig
alguna molestia, deje de ver las imágenes
σε απόσταση μεγαλύτερη από έξι
rengøringsmiddel direkte på 3D-brillerne.
en 3D y no haga ninguna actividad
μέτρα. Δείτε την εικόνα A.
Anvend ikke rengøringskemikalier, som in-
potencialmente peligrosa (como por
κοιτάζετε το κέντρο της οθόνης της
deholder alkohol, opløsningsmiddel, midler,
ejemplo conducir un coche) hasta que los
τηλεόρασης στο ύψος των ματιών σας.
som påvirker overfladespændingen eller
síntomas hayan desaparecido. Si los sínto-
παρακολουθήστε την τηλεόραση μακριά
voks, benzol, fortynder, myggemiddel eller
mas persisten, no vuelva a ver imágenes
από άμεσο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να
smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan
en 3D sin consultar a un profesional
επηρεάσει την τρισδιάστατη προβολή.
forårsage misfarvning eller revner.
médico primero.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante
Προειδοποίηση για την υγεία στο
Overholdelse
la visualización de 3D y asegurarse de que
πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D
ellos no sufran ninguna molestia como las
Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει
mencionadas anteriormente. Ver imágenes
ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων
en 3D no está recomendado para niños
φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή
menores de 6 años, ya que su sistema
Dette produkt overholder de væsentlige
γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές
visual no se ha desarrollado completa-
krav og andre relevante bestemmelser i
παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές
mente.
direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og
εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
No utilice las gafas 3D para otros fines que
2004/108/EC (EMC).
Για να αποφύγετε οποιαδήποτε
no sean ver contenido 3D en el televisor.
ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο
RIESGO DE ASFIXIA: Mantenga siempre el
ή απώλεια προσανατολισμού,
producto fuera del alcance de los menores
DE - Deutsch
συνιστούμε να μην παρακολουθείτε
de tres años. El producto contiene piezas
σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα
Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, wenn Sie
pequeñas que los niños podrían tragarse.
χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε
3D-Inhalt mit den Philips 3D-Fernsehgeräten
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε
Cuidado de las gafas
ansehen.
αμέσως την τρισδιάστατη προβολή
No exponga las gafas 3D a la luz solar
και αποφύγετε να εμπλακείτε αμέσως
Optimale 3D-Sicht
directa, el calor, el fuego o el agua. Se
σε οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη
podría producir un mal funcionamiento
Für ein optimales 3D-Seherlebnis empfehlen
δραστηριότητα (για παράδειγμα,
del producto o un incendio.
wir Folgendes:
οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν
Halten Sie einen Sitzabstand von
No doble ni aplique fuerza a las lentes de
εντελώς τα συμπτώματα. Εάν
las gafas 3 D, ni las deje caer.
mindestens der dreifachen Breite Ihres
τα συμπτώματα επιμείνουν, μην
Use un paño suave y limpio (franela de
Fernsehbildschirms ein. Wählen Sie einen
επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε
Sitzabstand von maximal sechs Metern.
microfibra o algodón) para limpiar las lentes
ξανά μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς
con el fin de no rayarlas. Nunca pulverice el
Siehe Abbildung A.
πρώτα να συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
limpiador directamente sobre las gafas 3D.
Der Fernsehbildschirm sollte sich in
Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν
Augenhöhe befinden.
No utilice productos químicos de limpieza
τα παιδιά τους, όταν αυτά
que incluyan alcohol, disolvente, surfactante,
Vermeiden Sie direkte Sonnenein-
παρακολουθούν μια τρισδιάστατη
cera, benceno, diluyente, repelente para
strahlung, da diese das 3D-Erlebnis
προβολή, και να διασφαλίζουν ότι δεν
beeinträchtigen kann.
insectos o lubricante. El uso de estos pro-
παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση.
ductos químicos puede causar decoloración
Η παρακολούθηση τρισδιάστατων
Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der
o arañazos.
προβολών αντενδείκνυται για παιδιά
Wiedergabe von 3D-Inhalten
κάτω των έξι ετών, καθώς το οπτικό
Conformidad
Falls Sie oder ein Familienmitglied unter
τους σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως
Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie
ανεπτυγμένο.
leiden, sollten Sie sich an einen Arzt
Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά
wenden, bevor Sie sich blinkenden
τρισδιάστατης προβολής για
Lichtquellen, schnellen Bildfolgen oder
Este producto cumple los requisitos funda-
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από
3D-Bildern aussetzen.
mentales y otras disposiciones aplicables de
το να παρακολουθήσετε τρισδιάστατες
Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum
las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y
προβολές στην τηλεόραση.
Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder
2004/108/EC (EMC).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε
Desorientierung, sollten Sie sich der Wied-
πάντα το προϊόν μακριά από παιδιά
ergabe von 3D-Bildern nicht über längere
κάτω των τριών ετών! Το προϊόν
Zeit hinweg aussetzen. Wenn Beschwerden
EE - Eesti
περιέχει μικρά κομμάτια τα οποία
auftreten, stoppen Sie die Wiedergabe von
μπορούν να καταποθούν.
Kasutage neid Easy 3D-prille 3D-sisu
3D-Bildern, und nehmen Sie erst dann eine
Προσέχετε τα γυαλιά
vaatamiseks Philips 3D TV-del.
evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B. Autofahren),
Μην εκθέτετε τα γυαλιά τρισδιάστατης
nachdem Ihre Symptome verschwunden
Optimaalne 3D vaatamine
προβολής σε άμεσο ηλιακό φως,
sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten
θερμότητα, φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί
3D optimaalse vaatamiskogemuse saa-
Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht
vutamiseks soovitame järgmist.
να προκαλέσει δυσλειτουργία του
fortsetzen, sondern zunächst einen Arzt
προϊόντος ή πυρκαγιά.
Istuge kaugusel, mis on vähemalt kolme-
konsultieren.
Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε
kordne teleriekraani laius (W). Ärge istuge
Eltern sollten ihre Kinder während der Wie-
kaugemal kui kuus meetrit. Vt joonist A.
δύναμη στους φακούς των γυαλιών
dergabe von 3D-Bildern beobachten und si-
τρισδιάστατης προβολής.
Vaadake teleriekraani keskosa oma
cherstellen, dass keine der oben aufgeführten
Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό
silmade kõrgusel.
Beschwerden auftreten. Die Wiedergabe von
Vaadake telerit eemal otsesest päikeseval-
πανί (από μικροΐνες ή βαμβακερή
3D-Bildern wird für Kinder unter 6 Jahren
φανέλα) για να καθαρίσετε τους φακούς
gusest, sest see võib 3D kogemust häirida.
nicht empfohlen, da ihr Visualisierungssystem
χωρίς να τους γρατζουνίσετε. Μην
noch nicht völlig entwickelt ist.
3D-alane terviseohu hoiatus
ψεκάζετε ποτέ καθαριστικά απευθείας
Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-
Kui teil või teie pereliikmetel on olnud
στα γυαλιά τρισδιάστατης προβολής.
Inhalte auf dem Fernseher zu sehen.
langetõbi või fotosensitiivsuse hood,
pöörduge meditsiinispetsialisti poole enne,
Vaatimustenmukaisuus
Da biste izbjegli neugodne posljedice kao
kui puutute kokku vilkuvate valgusallikate,
što su ošamućenost, glavobolja ili dezori-
kiirete pildijadade või 3D vaatamisega.
jentiranost, preporučujemo da ne gledate
Soovitame vaevuste (nt peapööritus,
3D predugo. Ako osjetite nelagodu,
peavalu, meeltesegadus) vältimiseks 3D
prestanite gledati 3D i nemojte se odmah
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC
vaatamist lühiajaliselt. Vaevuste tundmisel
nakon toga baviti nekom aktivnošću koja
(pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten
lõpetage 3D vaatamine ja ärge asuge kohe
može biti opasna (primjerice, vožnja
vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien
tegelema ohupotentsiaaliga tegevustega (nt
automobila) sve dok simptomi ne nestanu.
muiden ehtojen mukainen.
auto juhtimine); oodake sümptomite lak-
Ako simptomi i dalje ostaju, nemojte
kamist. Sümptomite püsimisel ärge jätkake
ponovo gledati 3D bez prethodnog
3D vaatamist enne meditsiinispetsialisti
savjetovanja s liječnikom.
FR - Français
poole pöördumist.
Roditelji trebaju nadzirati djecu tijekom
Lapsevanemad peaksid lapsi 3D vaatamisel
Utilisez ces lunettes Easy 3D lorsque vous
3D gledanja i osigurati da djeca ne
jälgima ja tagama, et nad ei tunneks eespool
visionnez du contenu 3D sur les téléviseurs
osjećaju neugodne posljedice koje su pre-
nimetatud vaevusi. 3D ei ole soovitatav
Philips 3D.
thodno navedene. Gledanje 3D prikaza
noorematele kui kuueaastastele lastele, kuna
nije preporučeno za djecu ispod dobi od
Visionnage en 3D optimal
nende nägemissüsteem on veel täielikult
6 godina jer njihov vidni sustav još nije u
välja arenemata.
Pour une expérience de visionnage en 3D
potpunosti razvijen.
Ärge kasutage 3D-prille muuks kui 3D-
optimale, appliquez les conseils suivants:
Nemojte upotrebljavati 3D naočale ni za
teleri vaatamiseks.
Asseyez-vous à une distance au moins trois
što drugo osim za gledanje 3D TV-a.
LÄMBUMISE OHT: hoidke toode alati
fois supérieure à la largeur (l) de l'écran du
OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod
nooremate kui kolmeaastaste laste käeula-
téléviseur. Ne vous installez pas à plus de
uvijek držite izvan dohvata djece u dobi
tusest eemal! Toode sisaldab väikesi detaile,
six mètres du téléviseur. Voir l'illustration A.
ispod tri godine! Proizvod sadrži sitne
mida on võimalik alla neelata.
Le milieu de l'écran du téléviseur doit se
dijelove koji se mogu progutati.
situer au niveau de vos yeux.
Hoolitsus prillide eest
Regardez la télévision à l'abri de la lumière
Održavanje naočala
Ärge laske 3D-prillidel kokku puutuda
directe du soleil. Celle-ci peut provoquer
Nemojte izlagati 3D naočale izravnom
otsese päikesevalguse, kuumuse, tule või
des interférences avec l'expérience de
sunčevom svjetlu, vrućini, vatri ili vodi. To
veega. See võib kaasa tuua toote talitlush-
visionnage en 3D.
može rezultirati oštećenjem proizvoda ili
äire või tulekahju.
požarom.
Ärge pillake 3D-prillide klaase maha ega
Avertissement sanitaire relatif au 3D
Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati
painutage ja väänake neid.
Si vous ou l'un des membres de votre famille
lećama 3D naočala.
Kasutage puhastamisel klaaside kriimusta-
avez des antécédents d'épilepsie ou de crise
Upotrijebite čistu, meku tkaninu (od
mise vältimiseks pehmet lappi (mikrofiiber
photosensible, demandez l'avis de votre mé-
mikrovlakana ili flanela) za čišćenje leća kako
või flanell). Ärge pihustage puhastit otse
decin avant de vous exposer aux sources de
ih ne biste izgrebli. Nemojte nikada raspršivati
3D-prillidele.
lumière clignotante, aux séquences d'images
sredstvo za čišćenje izravno na 3D naočale.
Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis
rapides ou au visionnage 3D.
Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje
sisaldavad alkoholi, lahustit, pindaktiivset
Afin d'éviter les sensations pénibles telles
koja sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vo-
ainet või vaha, benseeni, vedeldit, putu-
que vertiges, maux de tête ou perte de
sak, benzen, razrjeđivač, repelent za komarce
katõrjevahendit või määrdeainet. Nende
repères, nous vous recommandons de ne
ili lubrikant. Upotreba tih kemikalija može
kemikaalide kasutamine võib põhjustada
pas visionner de contenus en 3D pendant
oštetiti boju ili napraviti pukotine.
värvusemuutust või mõrasid.
une période prolongée. Si vous ressentez
la moindre gêne, arrêtez le visionnage en
Usklađenost
Vastavus
3D et ne vous lancez pas dans une activité
potentiellement dangereuse (par exemple
conduire une voiture) jusqu'à ce que les
symptômes disparaissent. Si les symptômes
Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim
persistent, consultez un médecin avant de
Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ
uvjetima i drugim odredbama Direktiva
(madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromag-
visionner à nouveau des contenus en 3D.
Les parents doivent surveiller leurs enfants
2006/95/EZ (za niski napon) i 2004/108/EZ
netiline ühilduvus) põhinõuete ja muude
(za elektromagnetsku kompatibilnost).
pendant le visionnage en 3D et s'assurer
asjakohaste sätetega.
qu'ils ne présentent aucun des symptômes
mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas
HU - Magyar
FI - Suomi
recommandée pour les enfants de moins
de 6 ans, leur système visuel n'étant pas
Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D
Käytä näitä Easy 3D -laseja, kun katselet 3D-
complètement développé.
TV-készülékeken megjelenített 3Dtartalmak
sisältöä Philips 3D-televisioista.
N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins
megtekintésére alkalmas.
que le visionnage de la télévision en 3D.
Optimaalinen 3D-katselu
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Gardez en
Optimális 3D-élmény
Optimaalisen 3D-katseluelämyksen varmista-
toutes circonstances le produit hors de
Az optimális 3D-élmény elérése érdekében a
miseksi suosittelemme, että toimit seuraavasti:
portée des enfants de moins de trois ans. Le
következőket javasoljuk:
Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun
produit contient des petites pièces suscepti-
Legalább a TV-képernyő szélességének (W)
leveyden etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli
bles d'être ingérées.
háromszorosát kitevő távolságra foglaljon
kuuden metrin päässä. Katso kuvaa A.
helyet a készülék előtt. Ne üljön hat méternél
Varmista, että television kuvaruudun
Entretien des lunettes
távolabb. Lásd az A ábrát.
keskikohta on silmiesi korkeudella.
N'exposez pas les lunettes 3D à la lumière
A TV-képernyő közepe legyen szem-
Älä katsele televisiota suorassa auringonva-
directe du soleil, à la chaleur, au feu ni à l'eau.
magasságban.
lossa, sillä tämä voi häiritä 3D-elämystä.
Cela risquerait de provoquer un dysfonction-
Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen
3D-terveysvaroitus
nement ou un incendie.
a TV-képernyőre, mert az ronthatja a
Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut
Évitez de laisser tomber, de plier et
3D-hatást.
epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä koh-
d'appliquer une pression sur les lentilles
3D egészségügyi figyelmeztetés
des lunettes 3D.
tauksia, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin
Ha családjában előfordult epilepszia vagy
altistut vilkkuville valonlähteille, nopeille
Utilisez un chiffon doux et propre (en
fényhatás által kiváltott roham, forduljon
kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.
microfibre ou en flanelle) pour nettoyer les
lentilles sans les rayer. Ne vaporisez jamais de
orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors
Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten
egymásutánban érkező képsorozatot vagy
huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä
détergent directement sur les lunettes 3D.
3D-műsort tekintene meg.
katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos
N'utilisez pas de produits nettoyants à base
d'alcool, de solvant, de tensioactif, de cire,
A rossz közérzet - például szédülés,
tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan
fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elk-
katselu äläkä aloita heti mitään mahdollisesti
de benzène, de diluant, de répulsif anti-
erülése érdekében a 3D hosszabb ideig
vaarallisia toimia (kuten ajaminen autolla),
moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de
tels produits chimiq ues peut provoquer
tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen
ennen kuin oireet loppuvat. Jos oireet
kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább
jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin
une décoloration ou des fissures.
3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal
jatkat 3D-kuvan katselua.
Conformité
függesszen fel minden lehetségesen veszé-
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-
lyes tevékenységet (például autóvezetés).
katselun aikana ja varmistettava, että he eivät
Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a
kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan
3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje
katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille
ki orvos tanácsát.
lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä
Ce produit est conforme aux exigences
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik
täysin kehittynyt.
essentielles et autres dispositions pertinentes
nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt
Älä käytä 3D-laseja muuhun tarkoitukseen
des directives 2006/95/CE (basse tension) et
kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben.
kuin 3D-kuvan katseluun televisiosta.
2004/108/CE (CEM).
3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek
TUKEHTUMISVAARA: Säilytä tätä
számára nem javasolt, mivel még nem
tuotetta aina poissa alle 3-vuotiaiden lasten
fejlődött ki a látórendszerük.
ulottuvilta! Tuotteessa on pieniä osia, jotka
HR - Hrvatski
Csak 3D TV nézéséhez használja a 3D-
voidaan niellä.
Upotrijebite ove Easy 3D naočale kada
szemüveget.
Käsittele laseja varovasti.
gledate 3D sadržaj na televizorima Philips
FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a
Älä altista 3D-laseja suoralle au-
3D.
készüléket 3 évnél fiatalabb gyermekektől
távol! A készülék olyan apró alkatrészeket
ringonvalolle, lämmölle, tulelle tai vedelle.
Tämä voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin
Optimalno 3D gledanje
tartalmaz, amelyeket a gyermekek
tai tulipaloon.
Za optimalan 3D doživljaj preporučujemo
lenyelhetnek.
Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina
sljedeće:
Óvja a szemüveget.
niiden linssejä voimakkaasti.
sjednite na udaljenosti najmanje tri puta
Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen
Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä liinalla
većoj od širine (W) TV zaslona. Nemojte
napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek.
(mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät
sjediti na udaljenosti većoj od šest metara.
naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistu-
Pogledajte sliku A.
Ezek a termék meghibásodásához
vezethetnek vagy tüzet okozhatnak.
sainetta suoraan 3D-laseihin.
centar TV zaslona neka bude u razini vaših
A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne
Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä,
očiju.
vahaa, bentseeniä, ohennetta, hyttyskarko-
nemojte gledati TV na izravnom sunčevu
hajlítsa meg azokat, illetve ne gyakoroljon
rájuk nyomást.
tetta tai liukastusainetta sisältäviä puh-
svjetlu jer to može ometati 3D doživljaj.
Használjon tiszta, puha ruhát (mikroszálas
distuskemikaaleja. Tällaisten kemikaalien
zdravstveno upozorenje za 3D
käyttö voi aiheuttaa värjääntymistä tai
törlőkendőt vagy pamutot) a lencsék
Ako vi ili vaša obitelj patite od epilepsije
karcolódásmentes tiszításához. Soha
halkeilua.
ili fotosenzitivnih napada, savjetujte se
ne permetezzen tisztítófolyadékot köz-
s liječnikom prije izlaganja bljeskajućim
vetlenül a 3D-szemüvegre.
svjetlosnim izvorima, brzom izmjenjivanju
slika ili 3D gledanju.
Ne használjon alkoholt, oldószert,
3D денсаулыққа зияндығын ескерту
felületaktív anyagot, viaszt, benzolt,
Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық
hígítót, szúnyogriasztót vagy kenőanyagot
немесе жарық сезгіштіктен ауырсаңыз,
tartalmazó tisztítószereket. Az ilyen tisz-
жарық көздеріне, жылдам кескін
títószerek használata elszíneződést vagy
ретіне шықпастан бұрын немесе
repedések kialakulását okozhatja.
3D көрместен бұрын медицина
Megfelelőség
қызметкерімен кеңесіңіз.
Бастың айналуы, бастың ауыруы
немесе бағдардың бұзылуы сияқты
ыңғайсыздықты болдырмау үшін ұзақ
уақыт 3D көрмеуіңізді ұсынамыз. Кез
A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszült-
келген ыңғайсыздықты сезінсеңіз, 3D
ség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv
көруді тоқтатыңыз және симптомдар
előírásaiban foglalt minden lényeges követ-
кетпейінше, кез келген ықтималды
elménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.
қаупі бар әрекетпен (мысалы, көлік
жүргізумен) бірден айналыспаңыз.
Симптомдар бар болса, бірінше
IT - Italiano
медицина қызметкерімен кеңеспейінше,
Utilizzare questi occhiali Easy 3D quando si
3D көруді жалғастырмаңыз.
3D көру кезінде ата-аналар өздерінің
guarda contenuto 3D su Philips 3D TV.
балаларын қадағалауы қажет және
Visione 3D ottimale
жоғарыда айтылған ыңғайсыздықтарды
Per una visione 3D ottimale, si consiglia di:
сезінбейтіндеріне көз жеткізуі
sedere a una distanza pari ad almeno il
қажет. Көру қабілеті әлі толық
triplo della larghezza (L) dello schermo del
жетілмегендіктен, алты жасқа толмаған
televisore. La distanza non deve superare i 6
балаларға 3D көру ұсынылмайды.
metri. Fare riferimento all'illustrazione A.
3D көзілдірігін 3D теледидарын
posizionarsi in modo tale che il centro
көруден басқа ешқандай мақсатпен
dello schermo venga a trovarsi allo stesso
пайдаланбаңыз.
livello degli occhi.
ЖҰТУ ҚАУПІ БАР - Барлық кезде
quando si guarda il televisore, evitare
өнімді үш жасқа толмаған балалардан
l'esposizione alla luce diretta del sole in
алыс ұтсаңыз! Өнім жұтуға болатын
quanto la visione in 3D potrebbe risultare
кішкентай бөлшектерді қамтиды.
alterata.
Көзілдірікке арналатын күтім
Precauzioni per la salute associate alla
3D көзілдірігін тікелей күн сәулесіне,
tecnologia 3D
ыстыққа, отқа немесе суға шығармаңыз.
Se in famiglia ci sono casi di epilessia o
Ол өнімнің жұмыс істемеуіне немесе
di attacchi legati alla sensibilità alla luce,
өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
consultare un medico professionista
3D көзілдірігінің линзасын түсіріп
prima dell'esposizione a sorgenti di luce
алмаңыз, майыстырмаңыз немесе күш
intermittenti, sequenze rapide di immagini
түсірмеңіз.
o alla visione in 3D.
Линзада жарық түсуін болдырмас үшін
Per evitare effetti negativi quali stordimento,
таза жұмсақ матаны (микроталшықты
mal di testa o disorientamento, si consiglia
немесе мақталы фланель) пайдаланыңыз.
di non procedere alla visione di contenuti
Тазалауға арналған құралды тікелей 3D
3D per periodi di tempo prolungati. In
көзілдірігіне шашпаңыз.
caso di problemi, interrompere la visione
Құрамында спирт, еріткіш, беттік
ed evitare di intraprendere subito attività
активті заттар немесе балауыз,
potenzialmente pericolose (non mettersi ad
бензол, сұйылтқыш, маса дәрісі немесе
esempio alla guida) fino a che i sintomi non
майлайтын майлар бар жуатын химиялық
sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non
заттарды пайдаланбаңыз. Осы химиялық
continuare la visione in 3D senza consultare
заттарды пайдалану түссізденуге немесе
prima un medico.
жарық түсуіне әкеледі.
I genitori devono tenere sotto controllo
i
Сәйкестік
propri bambini durante la visione in 3D e
verificare che non mostrino i sintomi citati
sopra. La visione in 3D non è consigliata ai
bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il
loro sistema visivo non è ancora totalmente
Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу),
sviluppato.
2004/108/EC (EMC) директиваларының
Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente
тиісті талаптары мен басқа да сәйкес
per guardare il televisore 3D.
ережелеріне сәйкес келеді.
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO -
Tenere sempre il prodotto lontano dalla
portata dei bambini di età inferiore ai tre
LT - Lietuvių k.
anni! Il prodotto contiene piccole parti che
possono essere ingerite.
Naudodami šiuos „Easy 3D" akinius galite
žiūrėti 3D turinį per „Philips 3D TV".
Manutenzione degli occhiali
Optimalus 3D vaizdo žiūrėjimas
Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta
del sole e tenerli lontano da fonti di calore,
Kad galėtumėte mėgautis 3D vaizdu, reko-
menduojame:
fuoco o acqua. Ciò potrebbe provocare
malfunzionamenti o incendio del prodotto.
Sėdėti atstumu, tris kartus didesniu už
Evitare di lasciare cadere il prodotto e di
televizoriaus ekrano plotį (W). Nesėdėkite
toliau nei už šešių metrų. Žr. A pav.
piegare o esercitare pressione sulle lenti
degli occhiali 3D.
Užtikrinti, kad televizoriaus ekrano vidurys
Utilizzare un panno morbido e pulito
būtų jūsų akių lygyje.
Žiūrėti televizorių taip, kad į ekraną
(microfibra o flanella di cotone) per
pulire le lenti evitando di graffiarle. Non
nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai, nes
applicare detergenti spray direttamente
tai gali trukdyti žiūrėti 3D vaizdą.
sugli occhiali 3D.
Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus
Non utilizzare detergenti chimici contenenti
sveikatai
alcol, solventi, tensioattivi oppure cera, ben-
Jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga ar
zene, diluenti, repellenti anti zanzare o lubri-
ficanti. L'utilizzo di queste sostanze potrebbe
sirgo epilepsija arba yra jautrūs šviesai
(dėl ko gali prasidėti priepuolis), prieš
causare perdite di colore o rotture.
žiūrėdami į mirgančią šviesą, greitai
Conformità
besikeičiančius vaizdus ar 3D vaizdą, pasi-
tarkite su medicinos specialistu.
Kad išvengtumėte tokių negalavimų kaip
galvos svaigimas, galvos skausmas ar
orientacijos sutrikimas, rekomenduojame
Questo prodotto è conforme ai requisiti es-
ilgai nežiūrėti 3D vaizdo. Jei jaučiate
senziali e alle altre disposizioni fondamentali
diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdo ir
delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione),
kurį laiką neužsiimkite jokia veikla, kuri gali
2004/108/EC (EMC).
kelti pavojų (pvz., vairuoti automobilį),
kol neišnyks visi simptomai. Jei simptomai
tęsiasi, nebežiūrėkite 3D vaizdo pirma
KK - Қазақша
nepasitarę su medicinos specialistu.
Philips 3D теледидарларынан 3D мазмұнын
Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D
көргенде, осы Easy 3D көзілдірігін
vaizdą, ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokių
пайдаланыңыз.
anksčiau minėtų negalavimų. Jaunesniems
nei šešių metų vaikams nerekomenduo-
Жақсы 3D көру
jama žiūrėti 3D vaizdo, nes jų rega nėra
Жақсы 3D көруді сезіну үшін
visiškai išsivysčiusi.
ұсынатынымыз:
3D akinius naudokite tik 3D televizoriui
теледидар экранының енінен (Е)
žiūrėti.
кемінде үш есе болатын қашықтықта
PAVOJUS UŽSPRINGTI. Laikykite šį gaminį
отырыңыз. 6 метрлік қашықтықтан алыс
tokioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai iki
отырмаңыз. A кескінін қараңыз.
trejų metų! Gaminys pagamintas iš mažų
теледидар экранының ортасын көздің
dalių, kurias galima praryti.
деңгейінде көріңіз.
теледидарды тікелей күн сәулесінен
алыс жерде көріңіз, себебі ол 3D
көруіне кедергі келтіру мүмкін.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips PTA416/00

  • Page 1 Se i sintomi persistono, non заттарды пайдаланбаңыз. Осы химиялық HU - Magyar continuare la visione in 3D senza consultare заттарды пайдалану түссізденуге немесе Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D prima un medico. жарық түсуіне әкеледі. • I genitori devono tenere sotto controllo TV-készülékeken megjelenített 3Dtartalmak...
  • Page 2 Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos Te okulary Easy 3D służą do oglądania treści a visualização a 3D e não inicie nenhuma geen ongemak zoals hierboven genoemd 2006/95/EB (žema įtampa), 2004/108/EB w formacie 3D na telewizorach Philips 3D. actividade potencialmente arriscada (por ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen (EMC) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. exemplo, conduzir um automóvel) até que jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te Optymalne wrażenie 3D os sintomas desapareçam.

This manual is also suitable for:

Pta416