Download Table of Contents Print this page
Makita DCO140 Instruction Manual

Makita DCO140 Instruction Manual

Cordless cut-out tool
Hide thumbs Also See for DCO140:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

EN
Cordless Cut-Out Tool
Sladdlös håltagningsmaskin
SV
Trådløs utskjæringsverktøy
NO
FI
Akkukäyttöinen aukkosaha
Bezvadu izgriešanas
LV
darbarīks
Akumuliatorinis
LT
daugiafunkcis įrankis
Juhtmeta sirg- ja
ET
ringjoonelõikur
Аккумуляторный
RU
Фрезер-Гипсорез
DCO140
DCO180
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
10
15
20
25
31
37
42

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCO140

 • Page 1 Cordless Cut-Out Tool INSTRUCTION MANUAL Sladdlös håltagningsmaskin BRUKSANVISNING Trådløs utskjæringsverktøy BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen aukkosaha KÄYTTÖOHJE Bezvadu izgriešanas LIETOŠANAS INSTRUKCIJA darbarīks Akumuliatorinis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA daugiafunkcis įrankis Juhtmeta sirg- ja KASUTUSJUHEND ringjoonelõikur Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО Фрезер-Гипсорез ЭКСПЛУАТАЦИИ DCO140 DCO180...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.19 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model DCO140 DCO180 Collet chuck capacity 3 mm, 6 mm or 1/8", 1/4" Rated speed (n)/ No load speed (n 30,000 min Overall length 313 mm Net weight 1.6 kg 1.5 - 1.8 kg Rated voltage D.C.
 • Page 6: General Power Tool Safety Warnings

  16. Keep hands away from moving parts. General power tool safety warnings 17. Do not use this tool for drilling. 18. Do not leave the tool running. Operate the tool WARNING: Read all safety warnings, instruc- only when hand-held. tions, illustrations and specifications provided 19.
 • Page 7 Only use genuine Makita batteries. ing battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting Indicator lamps Remaining capacity causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. Lighted Blinking 75% to 100% Tips for maintaining maximum battery life 50% to 75% Charge the battery cartridge before completely discharged.
 • Page 8: Operation

  ASSEMBLY NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. CAUTION: NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works. • Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjust- Tool / battery protection system ing or checking function on the tool. Installing or removing bit The tool is equipped with a tool/battery protection sys- tem. This system automatically cuts off the power to extend tool and battery life. The tool will automatically CAUTION: stop during operation if the tool or battery is placed •...
 • Page 9: Maintenance

  Vacuum cover (optional accessory) • Collet cone • Wrench To perform cleaner operations, use the vacuum cover and • Circular guide connect the tool to Makita vacuum cleaner or dust collector. ► Fig.16: 1. Thumb screw 2. Vacuum cover • Vacuum cover • Makita genuine battery and charger Loosen the thumb screw and remove the shoe. Attach the vacuum cover, and fasten it securely with the thumb screw.
 • Page 10: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell DCO140 DCO180 Max spännhylsediameter 3 mm, 6 mm eller 1/8", 1/4" Märkvarvtal (n) / Obelastat varvtal (n 30 000 min Längd 313 mm Vikt 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Märkspänning 14,4 V likström 18 V likström • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregå- ende meddelande.
 • Page 11 15. Utför inga åtgärder där du använder händerna Allmänna säkerhetsvarningar för för att stödja eller styra arbetsstycket. maskiner 16. Håll händerna borta från rörliga delar. 17. Använd inte dettaa verktyg till borrning. VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvis- 18. Lämna inte maskinen igång. Använd endast ningar, illustrationer och specifikationer som maskinen när du håller den i händerna.
 • Page 12 Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller avfallshantering av batteriet. tar bort batterikassetten. 12. Använd endast batterierna med de produkter Håll stadigt i maskinen och batterikassetten • som specificerats av Makita. Att använda bat- när du installerar eller tar bort batterikasset- terierna med ej godkända produkter kan leda till ten. Om du inte håller stadigt i maskinen och brand, överdriven värme, explosion eller utläck- batterikassetten kan de halka ur dina händer ande elektrolyt.
 • Page 13 MONTERING OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. FÖRSIKTIGT: OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlam- pan kommer att blinka när batteriskyddssystemet • Se alltid till att maskinen är avstängd och bat- fungerar. terikassetten borttagen innan du justerar eller kontrollerar maskinens funktioner. Skyddssystem för maskinen/batteriet Montering eller demontering av bits Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/ batteriet. Detta system stänger automatiskt av ström- FÖRSIKTIGT: men för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. • Dra inte åt hylsmuttern utan att montera ett fräs- Verktyget stannar automatiskt under användningen om verktyg, eftersom spännhylsan kan gå sönder.
 • Page 14: Valfria Tillbehör

  VALFRIA TILLBEHÖR därefter skjuta anslaget med cirkelanslaget. Efter riktig justering drar du åt tumskruven ordentligt. Använda cirkelanslaget FÖRSIKTIGT: • Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för ► Fig.14: 1. Vred 2. Dra fast 3. Lossa användning tillsammans med den Makita-maskin Lossa vredet och justera dess position i enlighet med stor- som denna bruksanvisning avser. Om andra leken för den cirkel som ska tas ut. (Utskärningens storlek tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå anges på sidan av cirkelanslaget som en generell riktlinje.) risk för personskador. Använd endast tillbehören När justeringen är klar drar du åt vredet ordentligt. eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.
 • Page 15: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell DCO140 DCO180 Kjokskapasitet 3 mm, 6 mm eller 1/8", 1/4" Merkehastighet (n) / Hastighet uten belastning (n 30 000 min Total lengde 313 mm Nettovekt 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Merkespenning DC 14,4 V DC 18 V • På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette doku- mentet endres uten varsel.
 • Page 16 16. Hold hendene unna bevegelige deler. Generelle advarsler angående 17. Ikke bruk dette verktøyet til boring. sikkerhet for elektroverktøy 18. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren ADVARSEL: holder det i hendene. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner 19.
 • Page 17 Indikere gjenværende batterikapasitet å fungere. 18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. TA VARE PÅ DISSE Kun for batterier med indikatoren ► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp INSTRUKSENE. Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder. FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller Indikatorlamper Gjenværende som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batterinivå batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien Tent Blinker for Makita-verktøyet og -laderen.
 • Page 18 MONTERING MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. FORSIKTIG: MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batterivernsystemet fungerer. • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller Batterivernsystem for verktøy/batteri kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Montere eller demontere bits Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verk- tøy/batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet FORSIKTIG: stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batte- • Ikke stram kjoksmutteren uten at du installerer riet utsettes for en av følgende tilstander: en bits, ellers kan patronkonusen brekke. Overlastsikring ► Fig.5: 1. Patronmutter 2. Anleggsfot 3. Spindellås 4. Stramme 5. Løsne Denne sikringen slår inn når verktøyet brukes på en Trykk på spindellåset for å forhindre spindelrotasjon når måte som gjør at det trekker uvanlig mye strøm. Hvis du monterer eller fjerner bitsen. dette skjer, må du slå av verktøyet og avslutte bruken For å montere bitsen, plasserer du den så langt inne i som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deret- patronkonusen som mulig og strammer deretter kjoks- ter verktøyet på for å starte det igjen.
 • Page 19: Valgfritt Tilbehør

  ► Fig.14: 1. Knott 2. Stramme 3. Løsne FORSIKTIG: Løsne knotten, og juster posisjonen i henhold til størrelsen • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verk- på sirkelen som skal skjæres. (Hulldimensjonene til kuttet tøyet sammen med den Makita-maskinen som er spe- indikeres på siden av sirkelføringen som en generell ret- sifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller ningslinje.) Etter justeringen, strammer du knotten godt. verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy ► Fig.15: 1. Knott må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Plasser enden av knotten i midten av sirkelen som skal Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du skjæres, og skjær deretter med klokken. trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Støvsugerdeksel (valgfritt tilbehør) • Glidebryteren • Flerformålsbits For renere bruk av verktøyet, bruker du støvsugerdek- • Patronkonus selet og kobler verktøyet til Makita-støvsugeren eller • Fastnøkkel støvsamleren.
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli DCO140 DCO180 Kiristysistukan kapasiteetti 3 mm, 6 mm tai 1/8", 1/4" Nimellisnopeus (n) / nopeus kuormittamattomana (n 30 000 min Kokonaispituus 313 mm Nettopaino 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Nimellisjännite DC 14,4 V DC 18 V •...
 • Page 21 16. Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota. Sähkötyökalujen käyttöä koskevat 17. Älä käytä tätä työkalua poraamiseen. yleiset varoitukset 18. Älä jätä työkalua käymään itsekseen. Käytä työkalua vain silloin, kun pidät sitä kädessä. VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- 19. Sammuta aina työkalu ja odota, että kärki työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, pysähtyy täysin, ennen kuin irrotat kärjen ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin.
 • Page 22: Toimintojen Kuvaus

  Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin paketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen. 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Vain akkupaketeille ilmaisimella SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. ► Kuva2: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäl- HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- jellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai sekunnin ajan. mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja Merkkivalot Akussa jäl- jellä...
 • Page 23 KOKOONPANO HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään. HUOMIO: HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on • Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, toiminnassa. että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Työkalun/akun suojausjärjestelmä Terän kiinnitys ja irrotus Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestel- HUOMIO: mällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun • Älä kiristä kiristysistukan mutteria, jos terä ei ole käyttöikää katkaisemalla virran automaattisesti. Työkalu kiinnitettynä, sillä silloin kiristysholkki rikkoutuu. pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista: ► Kuva5: 1.
 • Page 24 Kiinnitä pölynimurin/pölynkeräimen letku imurin suojuk- HUOMAA: seen. Kun kytket työkaluun Makita-pölynimurin, käytä lisä- • Terän pyörivä liike ohjaa työkalua käytön aikana varusteena saatavaa sisähalkaisijaltaan 28 mm:n letkua. tiettyyn suuntaan. Ilmiön vaikutusta voi pienen- ► Kuva18: 1. Työkalu 2. Imurin suojus 3. Letku 28 tää kohdistamalla työkaluun vähemmän voimaa. 4. Pölynkerääjä Samalla sahausjäljestä tulee tarkempi. Liiallinen Jos liität työkalun Makita-pölynkerääjään, kiinnitä pölyn- voimankäyttö tai liian nopea sahaaminen voi kerääjän letku suoraan pölysuuttimeen. tylsyttää terää tai rikkoa sen.
 • Page 25: Ek Atbilstības Deklarācija

  LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis DCO140 DCO180 Ietvara spīļpatronas jauda 3 mm, 6 mm jeb 1/8", 1/4" Nominālais ātrums (n) / tukšgaitas ātrums (n 30 000 min Kopējais garums 313 mm Neto svars 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Nominālais spriegums Līdzstrāva 14,4 V Līdzstrāva 18 V • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. • Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties. • Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014. Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs Akumulatora kasetne 14,4 V līdzstrāvas modelis...
 • Page 26 16. Netuviniet rokas kustīgajām daļām. Vispārīgi elektrisko darbarīku 17. Nelietojiet šo darbarīku urbšanai. drošības brīdinājumi 18. Neatstājiet darbarīku ieslēgtu. Darbiniet darba- rīku vienīgi tad, ja turat to rokās. BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brī- 19. Pirms uzgaļa izņemšanas no apstrādājamā dinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā...
 • Page 27 Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet ► Att.1: 1. Sarkans indikators 2. Poga 3. Akumulatora kasetne vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu. 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- UZMANĪBU: jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos • Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīša- akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var nas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku. rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var •...
 • Page 28 Slēdža darbība Indikatora lampas Atlikusī jauda UZMANĪBU: Iededzies Izslēgts Mirgo • Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas Iespējama darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slīdslēdzis akumulatora darbojas pareizi un atgriežas "OFF" (izslēgts) kļūme. stāvoklī, kad tā aizmugurējā daļa tiek nospiesta. ► Att.4: 1. Slīdslēdzis Lai iedarbinātu darbarīku, pārvietojiet slīdslēdzi stāvoklī PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no "I (ON)" (ieslēgts). Lai darbarīks darbotos nepārtraukti, norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- nospiediet slīdslēdža priekšējo daļu, lai to nobloķētu. tējās temperatūras. Lai apturētu darbarīku, nospiediet slīdslēdža aizmugurējo PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbī- daļu un pārvietojiet to "O (OFF)" (izslēgts) stāvokļa virzienā. bas laikā mirgo pirmais (kreisais malējais) indikators. Nejaušas atkārtotas iedarbināšanas Darbarīka/akumulatora aizsardzības novēršanas funkcija sistēma Pat, ja akumulatora kasetne ir ievietota darbarīkā, slīdslēdzim esot stāvoklī "I (ON)" (ieslēgts), darbarīks nesāk darboties. Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības Lai iedarbinātu darbarīku, pārvietojiet slīdslēdzi "O (OFF)"...
 • Page 29 Neļaujiet uzgalim saliekties vai sagriezties. Tas ir vispārīgi norādīti uz diskveida sliedes malas.) Pēc var nolūst. regulēšanas pabeigšanas cieši pieskrūvējiet kloķi. ► Att.15: 1. Rokturis • Pirms darbarīka iedarbināšanas pārbaudiet, vai uzgalis un ietvara uzgrieznis ir cieši pieskrūvēti. Ievietojiet kloķa galu vidū aplim, ko nepieciešams izgriezt, un veiciet griezumu pulksteņrādītāja virzienā. Turiet darbarīku cieši ar uzgali pavērstu drošā virzienā, Vakuuma pārsegs (papildpiederums) nesakaroties ar nevienu virsmu. Ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, kamēr darbarīks sasniedz pilnu jaudu. ► Att.7 Lai veiktu tīrīšanu, izmantojiet vakuuma pārsegu un pievieno- Izmantojot ģipškartona uzgali ģipškartonā, uzmanīgi jiet darbarīku Makita putekļsūcējam vai putekļu savācējam. un taisni ievietojiet uzgali līdz slieces pamatne pilnībā ► Att.16: 1. Spārnskrūve 2. Vakuuma pārsegs saskaras ar materiālu. Atskrūvējiet spārnskrūvi un noņemiet slieci. Piestipriniet Ar nemainīgu spiedienu lēnām virziet darbarīku pulk- vakuuma pārsegu un ar spārnskrūvi to cieši pieskrūvējiet. steņrādītāja virzienā, lai veiktu iegriezumu. Diskveida sliedi (papildpiederums) var uzstādīt uz ► Att.8 vakuuma pārsega. Griežot taisnu līniju, pie apstrādājamā materiāla stingri nostipri- ► Att.17: 1. Darbarīks 2. Vakuuma pārsegs 3. 28. niet taisnu dēli un izmantojiet to kā sliedi. Virziet darbarīku bulti- šļūtene 4. Šļūtene putekļu sūcējam ņas virzienā tā, lai slieces pamatne ir vienā līmenī ar sliedes dēli. 5. Putekļsūcējs Kad griezums ir pabeigts, izslēdziet darbarīku un pagaidiet, līdz...
 • Page 30: Papildu Piederumi

  PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: • Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Ģipškartona uzgalis • Daudzfunkciju uzgalis • Ietvara konuss • Uzgriežņu atslēga • Diskveida sliede • Vakuuma pārsegs • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs PIEZĪME: • Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi. 30 LATVIEŠU...
 • Page 31: Eb Atitikties Deklaracija

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis DCO140 DCO180 Įvorės kumštelinio griebtuvo dydis 3 mm, 6 mm arba 1/8", 1/4" Nominalusis greitis (n) / greitis be apkrovos (n 30 000 min Bendras ilgis 313 mm Neto svoris 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Nominali įtampa Nuol. sr. 14,4 V Nuol. sr. 18 V • Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. • Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis. •...
 • Page 32 17. Nenaudokite šio įrankio gręžimo darbams. Bendrieji įspėjimai dirbant 18. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį elektriniais įrankiais tik laikydami rankomis. 19. Prieš ištraukdami antgalį iš ruošinio, visada išjunkite įrankį ir palaukite, kol antgalis visiš- ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos kai nustos suktis. įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu 20. Nelieskite antgalio arba ruošinio iškart po...
 • Page 33: Veikimo Aprašymas

  Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš ir nuėmimas įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo. ► Pav.1: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas 3. Akumuliatoriaus kasetė 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti PERSPĖJIMAS: sprogimas arba pratekėti elektrolitas. •...
 • Page 34 Apsaugos nuo netyčinio įjungimo funkcija Indikatorių lemputės Likusi galia Jeigu į įrankį įdėsite akumuliatoriaus kasetę ir pastumsite stum- Šviečia Nešviečia Blyksi domą jungiklį į padėtį „I“ (Įjungta), įrankis vis tiek neįsijungs. Norėdami įjungti įrankį, stumkite stumdomą mygtuką į „O“ Galimai įvyko (Išjungta) padėtį, ir po to grąžinkite ją į padėtį „I“ (Įjungta). akumuliato- riaus veikimo triktis. SURINKIMAS PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros. PERSPĖJIMAS: PASTABA: Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sistemai • Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikatoriaus lemputė. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjung- tas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema Grąžtų...
 • Page 35: Techninė Priežiūra

  Pjaudami tiesia linija, tvirtai priveržkite tiesią lentą prie Dulkių siurblio gaubtas ruošinio ir naudokite ją vietoj kreiptuvo. Traukite įrankį (pasirenkamas priedas) rodyklės kryptimi, stumdami pagrindą pagal lentos šoną. Norėdami dirbti švariau, naudokite dulkių siurblio Pabaigę pjauti, išjunkite įrankį ir palaukite, kol grąžtas gaubtą ir prijunkite įrankį prie „Makita“ dulkių siurblio visiškai sustos, o tada atsargiai ištraukite jį iš ruošinio. arba dulkių rinktuvo. PASTABA: ► Pav.16: 1. Varžtas praplatinta galvute 2. Dulkių • Naudojant šį įrankį, sukimo jėga sukelia įrankio siurblio gaubtas trauką. Kuo mažiau įrankį spausite, tuo mažesnį Atsukite sparnuotąją veržlę ir nuimkite pagrindą. bus jo trauka ir pjūvis bus tikslesnis. Per smar- Uždėkite dulkių siurblio gaubtą ir tvirtai priveržkite jį kiai spaudžiant arba pjaunant per greitai, grąž- sparnuotąja veržle. tas gali atbukti arba per anksti sulūžti. Ant dulkių siurblio gaubto galima montuoti žiedinį kreip- • Išpjaunant sienines plokštes aplink elektros tuvą (papildomą priedą). lizdus, pjauti bus lengviau, jeigu pjausite prieš ► Pav.17: 1. Įrankis 2. Dulkių siurblio gaubtas laikrodžio rodyklę. 3. Žarna 28 4. Dulkių siurblio žarna • Su šiuo įrankiu pateiktas standartinis grąžtas 5. Dulkių siurblys skirtas tik sieninėms plokštėms pjauti. Pjaudami Prijunkite dulkių siurblio / dulkių rinktuvo žarną prie...
 • Page 36 PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: • Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kito- kie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus nau- dokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita" techninės priežiūros centrą. • Sieninių plokščių kreipiamasis grąžtas • Daugiafunkcis antgalis • Įvorės kūgis • Raktas • Žiedinis kreiptuvas • Dulkių siurblio gaubtas • Originalus „Makita" akumuliatorius ir kroviklis PASTABA: • Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis. 36 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 37: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel DCO140 DCO180 Tsangpadruni maht 3 mm, 6 mm või 1/8", 1/4" Nominaalne pöörlemissagedus (n) / pöörlemissagedus koormuseta (n 30 000 min Kogupikkus 313 mm Netomass 1,6 kg 1,5 - 1,8 kg Nimipinge Alalisvool 14,4 V Alalisvool 18 V •...
 • Page 38 15. Ärge kasutage ühegi toimingu teostamise ajal oma Üldised elektritööriistade käsi töödeldava detaili toetamiseks või juhtimiseks. ohutushoiatused 16. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal. 17. Ärge kasutage seda tööriista puurimiseks. HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritöö- 18. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist riistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, ainult siis, kui hoiate seda käes.
 • Page 39 ETTEVAATUST: tuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. • Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigalda- mist või eemaldamist välja. 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte • Hoidke tööriista ja akukassetti kindlalt käes, ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, kui paigaldate või eemaldate akukassetti. Kui ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi eirata nõuet tööriista ja akukassetti hoidmise...
 • Page 40 KOKKUPANEK MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. ETTEVAATUST: MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab. • Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud Tööriista/aku kaitsesüsteem ja akukassett eemaldatud. Otsaku paigaldamine või eemaldamine Tööriist on varustatud tööriista/aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab elektritööriista automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käita- ETTEVAATUST: mise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib • Ärge pingutage tsangmutrit otsakut paigaldamata, üks järgmistest tingimustest.
 • Page 41 Ühendage tolmuimeja/tolmukoguri voolik vaakumkatte MÄRKUS: külge. Makita tolmuimejaga ühendamiseks kasutage • Tööriista kasutamisel põhjustab selle pöörle- lisavarustusse kuuluvat voolikut siseläbimõõduga 28 mm. mine tööriista tõmbamist. Tööriistale avaldatav ► Joon.18: 1. Tööriist 2. Vaakumkate 3. Voolik 28 4. Tolmukogur väiksem surve põhjustab vähem tõmbamist ja Makita tolmukoguriga ühendamiseks ühendage tolmu- tagab täpsema lõike. Liiga suur surve või kiire koguri jaoks ette nähtud voolik otse tolmuotsaku külge. lõikamine võivad põhjustada otsaku enneaegset nürinemist või purunemist. • Kipsplaadi lõikamisel seina pistikupesade HOOLDUS ümber on hõlpsam lõigata vastupäeva. • Selle tööriistaga kaasa pandud standardne otsak on ette nähtud ainult kipsplaadi lõikami- seks.
 • Page 42: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DCO140 DCO180 Размер цангового патрона 3 мм, 6 мм или 1/8", 1/4" Номинальное число оборотов (n) / Число оборотов без нагрузки (n 30 000 мин Общая длина 313 мм Вес нетто 1,6 кг 1,5 - 1,8 кг Номинальное напряжение 14,4 В пост. Тока 18 В пост. Тока • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство Блок аккумулятора Модель 14,4 В пост. тока BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B Модель 18 В пост. тока...
 • Page 43 Перед распиливанием убедитесь в том, Декларация о соответствии ЕС что под обрабатываемой деталью имеется достаточно пространства для того, чтобы Только для европейских стран фреза не ударилась об твердую поверх- Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- ность, например напольное покрытие, вер- ство по эксплуатации (Приложение A). стак и т. п. Нельзя...
 • Page 44 блока между собой может привести к воз- никновению большого тока, перегреву, ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- возможным ожогам и даже поломке блока. менные аккумуляторные батареи Makita. Не храните и не используйте инструмент и акку- Использование аккумуляторных батарей, не про- муляторный блок в местах, где температура изведенных Makita, или батарей, которые были...
 • Page 45: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Индикаторы Уровень заряда ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Горит Выкл. Мигает от 75 до ВНИМАНИЕ: 100% • Перед регулировкой или проверкой функци- от 50 до 75% онирования всегда отключайте инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. от 25 до 50% Установка или снятие блока от 0 до 25% аккумуляторов Зарядите ► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккуму- аккумулятора ляторную батарею. ВНИМАНИЕ: Возможно, • Обязательно выключайте инструмент перед аккумулятор- ная батарея установкой и извлечением аккумуляторного неисправна. блока. • При...
 • Page 46 Регулировка глубины резки Замена цангового конуса (зависит от страны) ► Рис.3: 1. Винт-барашек 2. Башмак Чтобы отрегулировать опорную плиту, ослабьте барашковый ВНИМАНИЕ: винт. Отодвиньте плиту на нужное расстояние и надежно затяните барашковый винт. До начала работы убедитесь, • Используйте цанговый конус и адаптер пра- что между обрабатываемой деталью и полом, верстаком и вильных размеров для насадки, которую вы подобными твердыми поверхностями оставлен достаточно хотите использовать. большой зазор, чтобы избежать удара об эти поверхности. • Не затягивайте цанговую гайку без установ- ленного сверла – в противном случае воз- Действие выключателя можна поломка цангового конуса. ► Рис.6: 1. Цанговый конус 2. Бита 3. Цанговая гайка ВНИМАНИЕ: Для замены цангового конуса ослабьте и снимите • Перед тем как устанавливать аккумулятор- цанговую гайку. Снимите установленный цанговый ный блок в инструмент, следует всегда про- конус и замените его на необходимый. Установите верять, чтобы ползунковый переключатель на место цанговую гайку. работал надлежащим образом и возвра- щался в положение "ВЫКЛ." при нажатии на...
 • Page 47: Дополнительные Принадлежности

  жателя, приподняв ее вверх. щая 3. Башмак 4. Ослабить 5. Затянуть ► Рис.21: 1. Колпачок держателя щетки 2. Отвертка Для регулирования глубины распила ослабьте барашковый винт, Используйте отвертку для снятия крышек щеткодер- а затем сдвиньте опорную плиту и круговую направляющую. жателей. Извлеките изношенные угольные щетки, Закончив регулировку, надежно затяните барашковый винт. вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей. Установите крышку держателя обратно на инструмент. Использование круговой направляющей Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание ► Рис.14: 1. Круглая ручка 2. Затянуть 3. Ослабить или регулировку необходимо производить в уполно- Ослабьте рукоятку и отрегулируйте ее положение в соот- моченных сервис-центрах Makita, с использованием ветствии с размером вырезаемого круга. (Размеры отвер- только сменных частей производства Makita. стия, которое будет вырезано, указаны на боковой части круговой направляющей в качестве основных рекоменда- ций.) Закончив регулировку, надежно затяните рукоятку. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ► Рис.15: 1. Круглая ручка Вставьте конец рукоятки в центр вырезаемого круга ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и начинайте резать по часовой стрелке. Вакуумная крышка (поставляется ВНИМАНИЕ: отдельно) • Эти принадлежности или насадки рекоменду- ется использовать вместе с вашим инструмен- Для обеспечения чистоты при работе используйте...
 • Page 48 ПРИМЕЧАНИЕ: • Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандарт- ных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны. Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885347A986 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU 20200924 www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Dco180Dco180z0088381674522

Table of Contents