Download  Print this page

Sony WEGA KV-32HQ150K Operating Instructions Manual

Trinitron colour television.
Hide thumbs
Most useful pages: More

Advertisement

Table of Contents
R
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела 'Информация за
безопасността' на това ръководство. Запазете това ръководство за бъдещи
справки.
Návod k obsluze
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část 'Bezpečnostní
upozornění' v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the 'Safety Information' section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Kezelési útmutató
Mielõtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv
'Biztonsági tudnivalók' c. szakaszát. Õrizze meg a kézikönyvet késõbbi használatra.
Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z rozdziałem
'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci.
Инструкция по зксплуатации
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом
'Общие правила техники безопасности' настоящей инструкции. Сохраняйте
настоящую инструкцию на будущее.
KV-32HQ150K
© 2005 by Sony Corporation
2-594-304-41(1)
BG
CZ
GB
HU
PL
RU

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony WEGA KV-32HQ150K

   Summary of Contents for Sony WEGA KV-32HQ150K

 • Page 1 'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci. Инструкция по зксплуатации Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом ‘Общие правила техники безопасности’ настоящей инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее. KV-32HQ150K © 2005 by Sony Corporation 2-594-304-41(1)
 • Page 4 Този телевизор може да работи само на захранващо напрежение 220-240V . Внимавайте да не включвате твърде много уреди в един контакт, тъй като това може да причини токов удар. Не отваряйте кутията и задния капак на телевизора. Обръщайте се само към...
 • Page 5: Table Of Contents

  Проверка на принадлежностите, включени в комплекта ... 4 Поставяне на батериите в дистанционното управление ... 4 Свързване на антена и видеокасетофон към телевизора ... 5 Включване на телевизора ... 5 Автоматично настройване на телевизора ... 6 Намиране на вашия видео канал ... 6 Преглед...
 • Page 6 Дистанционно управление Монета Никога не забравяйте: • да съблюдавате правилната полярност при поставяне на батериите, (Вж. означенията в отделението за батериите.) • да изхвърляте батериите с опазване на околната среда. Батерии...
 • Page 7 Включете кабела на вашата антена в антенното гнездо, означено с на гърба на телевизора. Свържете кабела на вашата антена към гнездото IN на видеокасетофона. Свържете кабел от гнездото OUT на видеокасетофона към гнездото на антената, означено с на гърба на телевизора. Свържете...
 • Page 8 Когато включите телевизора за пръв път, на екрана на телевизора се появява емблемата на Sony, следвана от менюто Език/Държава, на което е осветена думата "English". С натискане на бутоните V или v на дистанционното управление осветете искания от вас език. За да...
 • Page 9 Бутоните на телевизора се намират на таблото за управление отстрани на телевизора. По-долу е показан разгънат изглед. Натиснете, за да покажете следващия (+) или предишния (-) канал. Натиснете, за да изберете сигнали от апаратура, свързана към гнездата на телевизора (за подробности вж.
 • Page 10: Преглед на бутоните на дистанционното управление

  Преглед на бутоните на дистанционното управление Бутон за заглушаване Натиснете, за да заглушите звука на телевизора. Натиснете отново, за да върнете звука. Бутон VIDEO Натиснете, за да изключите временно вашия видеокасетофон или DVD. Натиснете отново, за да се върнете към нормална работа. Бутон...
 • Page 15 v V B...
 • Page 17: Меню Настройка

  Меню Настройка Език/Държава Авто тюнинг Сортиране на прогр. Ръчен тюнинг (а) Ако знаете номера на канала, който искате: (б) Ако не знаете номера на канал: Наименуване на канал а) б) AФТ (Автоматичен фин тюнинг) а) б) Забележка: Декодер а) б) Система...
 • Page 18: Изход Av3

  Система от менюта на телевизора Изход AV3 AV етикети Забележка: Компенсиране за видеокасетофон Бележки по входовете AV: AV1/AV2 входове: AV3/AV4 входове:...
 • Page 19: Настройка на екрана

  Настройка на екрана Автоформат: Кориг. формат 4:3: 4:3: Pазширение: Забележка: Въртене на картината: RGB настройка: Забележка: Система от менюта на телевизора...
 • Page 20 Включване на друга апаратура към телевизора Включване на апаратура към задните гнезда Включване на DVD плейър Включване на декодер/сателитен приемник Включване на видеокасетофон SMARTLINK ) i3/r3 SMARTLINK Включване на аудиосистема Забележка: A B C D...
 • Page 21 Включване на апаратура към предните гнезда Включване на Playstation Включване на камкордер S-VHS/8mm/Hi8 Включване на слушалки Включване на друга апаратура към телевизора Забележка:...
 • Page 22 Допълнителна информация Използване на дистанционното управление с DVD и видео апаратура > > Забележка: Списък на марки видеокасетофони SONY (VHS) 301, 302, 303, 308, 309, 362 SONY (BETA) 303, 307, 310 SONY (DV) 304, 305, 306 AIWA 325, 331, 351...
 • Page 23 Обучаване на дистанционното управление* VIDEO I/1 V v B b Цветни Prog+/- Изтриване на последната обучена функция Изтриване на всички обучени функции Цифрови Menu Допълнителна информация 2-4cm...
 • Page 24: Спецификации

  Допълнителна информация Спецификации ТV система B/G/H, DK Цветова система PAL,SECAM NTSC 3.58, 4.43 (само вход на видео) Диапазон на VHF: UHF: каналите CATV: HYPER: D/K: Електроннолъчев Super Fine Pitch FD Trinitron, прибл. 82 см а тръба Звукова мощност Ляв/десен: 2x20W (музикална мощност), 2x10W (RMS) Събуфер: 1x30W (музикална...
 • Page 25: Отстраняване на неизправности

  Отстраняване на неизправности Проблем Възможни причини • Ако продължавате да изпитвате същите проблеми, телевизорът трябва да се сервизира от квалифициран персонал. • НИКОГА НЕ отваряйте кутията сами. Допълнителна информация Решения >...
 • Page 28 úrazu el. proudem či požáru. Neotevírejte zadní kryt televizoru. Toto přenechte pouze kvalifikovaným odborníkům z autorizovaných servisů SONY. Nezakrývejte ventilační otvory televizoru. Nechte kolem televizoru alespoň 10 cm prostoru pro ventilaci vzduchu. Čistěte obrazovku a plastový kryt televize pouze jemnou, lehce navlhčenou látkou. Nepoužívejte žádné...
 • Page 29 První kroky Kontrola dodaného příslušenství ...4 Vložení baterií do dálkového ovladače ...4 Připojení antény a videorekordéru k televizoru ...5 Zapnutí televizoru ...5 Automatické naladění televizoru ...6 Vyhledání video kanálu ...6 Přehled Přehled tlačítek televizoru ...7 Přehled tlačítek dálkového ovladače...8 Základní funkce Dva programy na obrazovce (Picture And Picture - PAP) ...9 Režim obrazovky ...10 Nabídka oblíbených programů...
 • Page 30: První Kroky

  První kroky Při instalaci televizoru a zobrazení programů postupujte 1 - 6 podle kroků Kontrola dodávaného příslušenství Dálkový ovladač Vložení baterií do dálkového ovladače Mince Nikdy nezapomeňte: • při vkládání baterií dodržet správnou polaritu. (ři te se značkami v prostoru pro baterie) •...
 • Page 31: Připojení Antény A Videorekordéru K Televizoru

  Připojení antény a videorekordéru k televizoru Připojení pouze antény Připojte anténní kabel do anténní zdířky označené na televizoru. Připojení antény a videorekordéru Připojte anténní kabel do zdířky videorekordéru označené IN. Zdířku OUT na videorekordéru spojte kabelem s anténní zdířkou označenou symbolem vzadu na televizoru.
 • Page 32: Automatické Naladění Televizoru

  První kroky Automatické naladění televizoru Když televizor zapnete poprvé, objeví se na obrazovce logo Sony, a pak nabídka Jazyk/Země, kde je zvýrazněno slovo ‘English’. Jazyk podle vaší volby zvýrazníte tlačítky V nebo v. Volbu potvr te tlačítkem OK. Od této chvíle se budou všechny nabídky zobrazovat ve zvoleném jazyku.
 • Page 33: Přehled Tlačítek Televizoru

  Tlačítka televizoru se nacházejí na ovládacím panelu na boku televizoru. Jejich podrobný přehled uvádíme dále. Tlačítka programů Tlačítkem se zobrazí následující (+) nebo předchozí (-) kanál. Tlačítko vstupu VIDEO Stiskem tohoto tlačítka lze zvolit signál ze zařízení připojených ke zdířkám televizoru (podrobnosti najdete na straně...
 • Page 34: Přehled Tlačítek Dálkového Ovladače

  Přehled tlačítek dálkového ovladače Tlačítko pro vypnutí zvuku Stisknutím tlačítka se vypne zvuk televizoru. Dalším stiskem se zvuk opět zapne. Tlačítko VIDEO Tímto tlačítkem se dočasně vypne video nebo DVD. Dalším stiskem tlačítka se televizor opět zapne. Tlačítko Tímto tlačítkem se televizor dočasně vypne. Červená kontrolka vpředu na televizoru svítí. Dalším stiskem tlačítka se televizor opět zapne.
 • Page 35: Základní Funkce

  Dva programy na obrazovce (Picture And Picture - PAP) Tato funkce rozdělí obrazovku napůl abyste mohli sledovat dva programy najednou. Stisknutím B nebo b vyberete aktivní obraz. Aktivní obraz bude zvýrazněn. Zvuk z aktivního obrazu budete slyšet z reproduktorů TV. Tlačítkem zapněte režim PAP.
 • Page 36: Režim Obrazovky

  Základní funkce Režim obrazovky Signály, které televizor přijímá, mohou mít několik různých obrazových formátů (např. klasický formát 4:3 nebo širokoúhlý formát 16:9). Režim obrazovky televizoru můžete změnit manuálně podle toho, jaké vysílání právě sledujete: Opakovaným stiskem tlačítka Smart: napodobení obrazovkového efektu wide pro vysílání s poměrem stran 4:3.
 • Page 37: Nabídka Oblíbených Programů

  Nabídka oblíbených programů umožňuje: a) Vytvořit seznam všech programů, které si přejete mít uloženy jako oblíbené. b) Rychle vyvolat oblíbený program na obrazovku. c) Přidat nebo smazat programy v seznamu oblíbených programů. Zobrazení oblíbených programů Tlačítkem na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Oblíbené. Tato nabídka obsahuje pole s údaji o programu a seznam oblíbených programů.
 • Page 38: Zobrazení Teletextu

  Text Většina televizních kanálů poskytuje teletextové služby. Jak tuto službu využívat se dozvíte na stránce s obsahem (obvykle stránka 100). Signál musí být dostatečně silný, jinak může v teletextu docházet k chybám. Zobrazení teletextu Zvolte televizní kanál s požadovaným teletextem. Stisknutím tlačítka zapněte režim "Obraz a text"...
 • Page 39: Nabídka Televizoru

  Jak používat nabídky televizoru Tento televizor je vybaven systémem nabídek, který se skládá z rámečků postupně se objevujících na obrazovce. Tyto rámečky umožňují maximálně využít možnosti televizoru, od přizpůsobení obrazu a zvuku až po ovládání progresivních funkcí. K ovládání systému nabídek se používají tato tlačítka na dálkovém ovladači: Tlačítkem MENU vyvolejte hlavní...
 • Page 40: Nabídka Nastavení Zvuku

  Nabídka televizoru Nabídka Nastavení zvuku Tato nabídka umožňuje upravit zvuk. Zvýrazněte požadovanou volbu a vyberte ji tlačítkem b. V následující tabulce jsou vysvětleny všechny volby a jak je používat. Zvukové efekty Tato volba umožňuje výběr jednoho ze čtyř zvukových režimů. Tlačítkem V nebo v zvolte Vyp, Přirozený*, Dynamický...
 • Page 41: Nabídka Nastavení Televizoru

  Nabídka nastavení televizoru Tato nabídka zpřístupňuje další progresivní funkce. Tyto funkce zahrnují: Jazyk/Země Při první instalaci televizoru se objevila výzva k výběru jazyka a země. Funkce “Jazyk” a “Země” v nabídce “Instalace” vám umožňují tato nastavení změnit. Zvýrazněte funkci “Jazyk” a “Země” a stisknutím b je otevřete. Stisknutím v nebo V zvolte požadovaný...
 • Page 42: Výstup Av3

  Nabídka televizoru Výstup AV3 Tato volba umožňuje určit, z jakého zdroje pochází výstupní signál na zdířce scart AV3 (označené ) na zadní straně televizoru. Zapojíte-li do této zdířky videorekordér, můžete nahrávat ze zařízení připojeného k jiným zdířkám televizoru. Tlačítkem V nebo v vyberte některé z následujících nastavení a potvr te tlačítkem OK.
 • Page 43: Úprava Nastavení Obrazovky

  Úprava nastavení obrazovky Touto volbou lze nastavit parametry obrazovky televizoru. Možnosti jsou tyto: Auto formát Je-li zapnutá tato možnost, televizor automaticky upravuje velikost obrazu podle přijímaného signálu. Tlačítky V nebo v vyberte "Zap" nebo "Vyp". Potvr te tlačítkem OK. Úprava formátu 4:3 : Při sledování...
 • Page 44: Jak K Televizoru Připojit Jiná Zařízení

  Jak k televizoru připojit jiná zařízení Televizor lze připojit zdířkami umístěnými vpředu a vzadu k nejrůznějším zařízením. Jak připojit zařízení k zadním zdířkám Videorekordér Dekodér Připojení přehrávače DVD Zdířku scart televizoru označenou symbolem B spojte kabelem scart se zdířkou scart na přehrávači DVD (viz návod k přehrávači DVD). Do přehrávače DVD zasuňte DVD a stiskněte tlačítko "PLAY".
 • Page 45: Jak Připojit Zařízení K Předním Zdířkám

  PlayStation Jak připojit zařízení k předním zdířkám Připojení herní konzoly Kabel dodaný s herní konzolou připojte ke zdířkám I (video vstup) a J (levý a pravý audio vstup). Zapněte PlayStation, zasuňte hru a na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte tlačítko , až se objeví obraz. Tlačítkem obnovíte normální...
 • Page 46: Jak Použít Dálkový Ovladač S Dvd/videorekordérem

  Jak použít dálkový ovladač s DVD a videorekordérem Tento dálkový ovladač dokáže ovládat DVD přehrávače a videorekordéry nejen značky Sony, ale i jiných značek. Chcete-li tento ovladač používat pro DVD a video jiného výrobce, postupujte následovně. V níže uvedeném seznamu najděte třímístný kód vaší značky. Pokud je u vaší...
 • Page 47: Učení Dálkového Ovladače

  Učení dálkového ovladače* Abyste nepotřebovali tolik dálkových ovladačů, tento ovladač se umí naučit povely jiných ovladačů. Když ho nastavíte dále popsaným způsobem, můžete ho použít místo jiných dálkových ovladačů. Po dobu asi 6 vteřin podržte tlačítko nezačne blikat. Stiskněte tlačítko, pod nímž chcete uložit naučenou funkci. Postupně za sebou blikají...
 • Page 48: Technické údaje

  Doplňující údaje Technické údaje Televizní systém B/G/H, DK Barevný systém PAL,SECAM NTSC 3.58, 4.43 (pouze video vstup) Výběr kanálů VHF: UHF: CATV: HYPER: D/K: Obrazovka Super Fine Pitch FD Trinitron přibl. 82 cm Zvukový výstup Levý/pravý kanál: 2x20 W (hudební výkon), 2x10 W (sinus. výkon) Subwoofer: Příkon přibl.
 • Page 49: Jak Odstranit Závadu

  Uhra te poplatek placené stanici. • Viz část "Třídění programů "(podrobnosti viz strana 15). • Neotevírejte skříň televizoru, obrat'te se na odborníka. • Obrat'te se na nejbližší servisní středisko SONY. • Stiskněte tlačítko + na dálkovém ovladači. • Objeví-li se na obrazovce , stiskněte na dálkovém...
 • Page 52: Safety Information

  Safety information This set is to operate on a 220-240V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same power socket as this could result in fire or electric shock. Do not open the cabinet and the rear cover of the TV.
 • Page 53 Getting started Checking the accessories supplied ...4 Inserting batteries into the remote control ...4 Connecting an aerial and a VCR to the TV ...5 Switching on the TV ...5 Automatically tuning the TV...6 Finding your video channel ...6 Overview Overview of the TV buttons ...7 Overview of the remote control buttons...8 Basic Operation Picture and Picture (PAP) ...9...
 • Page 54: Getting Started

  Getting started 1 - 6 Follow steps to install your TV and view the programmes. Checking the accessories supplied Remote control Inserting batteries into the remote control Coin Always remember to: • observe the correct polarity when inserting batteries. (Refer to the markings in the battery case) dispose of batteries in an environmentally friendly w •...
 • Page 55: Connecting An Aerial And A Vcr To The Tv

  Connecting an aerial and a VCR to the TV Connecting an aerial only Connect your aerial lead to the aerial socket marked the TV. Connecting an aerial and a VCR Connect your aerial lead to the IN socket on your VCR. Connect a lead from the OUT socket on your VCR to the aerial socket marked on the rear of the TV.
 • Page 56: Automatically Tuning The Tv

  Getting started Automatically tuning the TV When you switch on the TV for the first time, the Sony logo appears on the TV screen followed by the Language/Country menu with the word ‘English’ highlighted. Press the V or v buttons on the remote control to highlight your required language.
 • Page 57: Overview Of The Tv Buttons

  The TV buttons can be found on the control panel on the side of the TV. An expanded view is shown below. Programme buttons Press to display the next (+) or previous (-) channel. Video input button Press to select signals from equipment connected to the TV sockets (refer to page 18 for details).
 • Page 58: Overview Of The Remote Control Buttons

  Overview of the remote control buttons Mute button Press to mute the TV sound. Press again to restore the sound. VIDEO button Press to switch off your VCR or DVD temporarily. Press again to return to normal operation. button Press to switch off your TV temporarily. The red indicator on the front of the TV illuminates. Press again to return to normal operation.
 • Page 59: Basic Operation

  Picture and Picture (PAP) This feature divides the screen in two for watching two channels simultaneously. You can select which picture you wish to be active by pressing the B or b button. The active picture will be highlighted. The sound from the active picture can be heard through the TV loudspeakers.
 • Page 60: Screen Mode

  Basic operation Screen Mode The pictures that this TV receives may be in one of several formats (e.g. conventional 4:3 format, 16:9 widescreen format). You can alter the TV screen mode manually to suit the broadcast you are watching: Press the button repeatedly to select one of the following modes: Smart: imitation of wide screen effect for 4:3 broadcasts.
 • Page 61: Favourite Menu

  The Favourite menu gives you the option to: a) Compile a list of all the programmes you wish to store as favourites. b) Quickly display a favourite programme on screen. c) Add or delete programmes to the favourite list. Viewing Favourite programmes Press the button on the remote control to display the Favourite menu.
 • Page 62: Text

  Text Most TV channels provide a text service. The index page (usually page 100) provides information on how to use the service. Please ensure you are receiving a strong signal or some text errors may occur. Viewing Text Select the TV channel that carries the text service you wish to view. Press the button to enter Picture and Text (P&T) mode.
 • Page 63: Tv Menu System

  Using the TV menu system This TV contains a menu system which is based on a series of on screen displays. These displays help you get the most from your TV, from customising the picture and sound to accessing advanced features. Use the following buttons on the remote control to operate the TV menu system: Press the MENU button to display the main menu.
 • Page 64: Sound Adjustment Menu

  TV menu system Sound Adjustment menu This menu allows you to customise the sound. Highlight the required option and press b to select. The table below explains each option and how to use it. Sound Effect This option allows you to select one of four sound modes. Press V or v to select Off, Natural*, Dynamic or Dolby V**.
 • Page 65: Set Up Menu

  Set up menu This menu gives you access to more advanced features. The options are: Language/Country When you first installed the TV you were asked to select your language and country. The ‘Language’ and ‘Country’ options in this ‘Set-up’ menu allow you to change these settings.
 • Page 66: Av3 Output

  TV menu system AV3 Output This option allows you to set which signal source is output from the AV3 scart socket (labelled ) on the rear of the TV. If you connect a VCR to this socket you can record from equipment connected to the other sockets of the TV. Press V or v to select one of the following settings then press the OK button to confirm: Always outputs the tuned analogue TV signal.
 • Page 67: Screen Adjustment

  Screen Adjustment With this option you can configure settings for the TV screen. Your options are as follows: Auto Format: With this option switched on, the TV can automatically adjust the picture size to suit the broadcast. Press V or v to select ‘On’...
 • Page 68: Connecting Other Equipment To The Tv

  Connecting other equipment to the TV A wide range of equipment can be connected to the TV through the front and rear sockets. Connecting equipment to the rear sockets Decoder/Set top box Connecting a DVD player Connect a scart lead from the B socket of the TV to a scart socket on your DVD player (refer to your DVD instruction manual) Insert a DVD into the DVD player, then press the ‘PLAY’...
 • Page 69: Connecting Equipment To The Front Sockets

  PlayStation Connecting equipment to the front sockets Connecting a PlayStation Connect the lead supplied with your playstation to the sockets I (video input), and J (left and right audio input). Switch on the PlayStation, insert a game, then press the the remote control repeatedly until the picture appears on screen.
 • Page 70: Using The Remote Control With Dvd/vcr Equipment

  Additional information Using the remote control with DVD and VCR equipment This remote control has been configured to operate not only Sony DVDs and VCRs, but also those made by other manufacturers. To operate other makes of DVD and VCR using this remote control, complete the following procedure.
 • Page 71: Teaching The Remote Control

  Teaching the remote control* To reduce the number of remote controls you need, this remote control has a learning feature. Once set up as explained below, it can be used in place of your other remote controls. Press and hold the ‘AUX’...
 • Page 72: Specifications

  Additional information Specifications TV System B/G/H, DK Colour System PAL,SECAM NTSC 3.58, 4.43 (only Video In) Channel Coverage VHF: UHF: CATV: HYPER: D/K: Picture Tube Super Fine Pitch FD Trinitron Approx. 82cm Sound Output Left/Right: 2x20W (music power), 2x10W (RMS) Subwoofer: 1x30W (music power), 1x15W (RMS) Power Approx.
 • Page 73: Troubleshooting

  • See ‘Programme sorting’ section (refer to page 15). • Do not open the cabinet, refer to qualified personnel. • Contact your nearest SONY Service Centre. • Press the + button on the remote control. • is displayed on the screen, press the the remote control.
 • Page 76 Biztonsági tudnivalók Kizárólag 220-240 V-os hálózati váltakozó feszültséggel üzemeltesse a készüléket. Ne csatlakoztasson túl készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert a túlterhelés tüzet okozhat. Soha ne nyissa ki a készülék hátsó burkolatát. A javítást bízza szakemberre. készülék szellőzőnyílásait szabadon. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalánál hagyjon legalább 10 cm-es szabad területet.
 • Page 77 Első lépések A mellékelt tartozékok ellenőrzése...4 Az elemek behelyezése a távvezérlőbe...4 Antenna és videomagnó csatlakoztatása a TV-hez ...5 A TV bekapcsolása...5 A TV automatikus hangolása...6 A videocsatorna megkeresése ...6 Áttekintés A TV kezelőgombjainak áttekintése ...7 A távirányító gombjainak áttekintése ...8 Alapműveletek Dinamikus kép és kép (PAP) ...9 Képernyő...
 • Page 78: Első Lépések

  Első lépések Kövesse az . lépéseket a készülék üzembe helyezéséhez és a programok megtekintéséhez. A mellékelt tartozékok ellenőrzése Távvezérlő Az elemek behelyezése a távvezérlőbe Pénzérme Soha ne felejtse el: • ügyeljen a helyes polaritásra, amikor behelyezi az elemeket. (Lásd az elemtartón lévő jelöléseket) •...
 • Page 79: Antenna és Videomagnó Csatlakoztatása A Tv-hez

  Antenna és videomagnó csatlakoztatása a TV- készülékhez Csak antenna csatlakoztatása Csatlakoztassa az antennakábelt a TV hátlapján lévő antennaaljzathoz. Antenna és videomagnó csatlakoztatása Csatlakoztassa az antennakábelt a videomagnón lévő IN aljzathoz. Csatlakoztassa egy kábelt a videomagnón lévő OUT aljzathoz és a TV hátlapján lévő...
 • Page 80: A Tv Automatikus Hangolása

  Első lépések A TV automatikus hangolása Amikor első alkalommal bekapcsolja a TV-készüléket, a Sony logója jelenik meg a TV képernyőjén, azt követően pedig a Nyelv/Ország menü az English szó kiemelésével. A távvezérlőn lévő V vagy v gombot megnyomva jelölje ki a kívánt nyelvet. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a választását.
 • Page 81 A TV kezelőgombjai egy kezelőlapon találhatók a TV-készülék oldalán. Az alábbiakban ennek nagyított képe látható. Programválasztó gombok Megnyomásukkal megjelenítheti a következő (+) vagy az előző (-) csatornát. Videobemenet gomb Megnyomásával kiválaszthatja a csatlakoztatott készülékekről a TV csatlakozóira érkező bemenő jeleket (a részleteket lásd a 18.
 • Page 82 A távvezérlő gombjainak áttekintése Némítás gomb Megnyomásával elnémíthatja a TV hangját. Ismételt megnyomásával visszaállíthatja a hangot. VIDEO gomb Megnyomásával ideiglenesen kikapcsolhatja a videomagnót vagy a DVD-t. Ismételt megnyomásával visszatérhet üzemelésbe. gomb Megnyomásával ideiglenesen kikapcsolhatja a TV-t. A TV előlapján lévő piros jelzőfény világít. Ismételt megnyomásával visszatérhet a normál üzemelésbe.
 • Page 83: Alapműveletek

  Dinamikus kép és kép (PAP) Ezzel a funkcióval a kép két részre osztható két program egyszerre történő nézéséhez. A B vagy b gomb megnyomásával ki tudja választani, melyik legyen az aktív képernyő. Az aktív képernyő keretet kap. Az aktív kép hangja a televízió hangsugárzóiból hallható.
 • Page 84: Képernyő üzemmód

  Alapműveletek Képernyő üzemmód A TV által fogadott képek több formátum közül az egyikben lehetnek (pl. hagyományos 4:3 formátum, 16:9 széles formátum). A bal oldali képernyő hangja a TV hangszóróiból hallható, míg a jobb oldali képernyő hangja fejhallgatóaljzaton keresztül hallgatható. Nyomja meg ismételten a kiválasztásához: Smart: a széles képernyős hatás imitálása 4:3 műsoroknál.
 • Page 85: Kedvencek Menü

  A Kedvencek menü a következő lehetőségeket biztosítja: a) Az összes olyan programot tartalmazó lista összeállítása, amelyeket kedvencként kíván tárolni. b) A kedvenc programok gyors megjelenítése a képernyőn. c) Programok hozzáadása a kedvencek listájához vagy törlésük onnét. Kedvenc programok megtekintése Nyomja meg a gombot a távvezérlőn a Kedvencek menü...
 • Page 86: Teletext

  Teletext A legtöbb TV-csatorna biztosít Teletext szolgáltatást. Az indexoldal (rendszerint a 100. oldal) tájékoztatást nyújt a szolgáltatás használatának módjáról. Ügyeljen arra, hogy a csatorna jele erős legyen, ellenkező esetben a teletext vételében hibák léphetnek fel. A Teletext megtekintése Válassza ki azt a TV-csatornát, amely a nézni kívánt Teletext szolgáltatást közvetíti.
 • Page 87: A Tv Menürendszere

  A TV menürendszerének használata A TV tartalmaz egy menürendszert, amely egy sor képernyőkijelzésen alapul. Ezek a kijelzések segítenek abban, hogy a legtöbbet hozza ki a TV-ből, a kép és a hang testreszabásától kezdve a speciális jellemzők eléréséig. A távvezérlőn lévő következő...
 • Page 88: Hangszabályozás Menü

  A TV menürendszere Hangszabályozás menü Ez a menü lehetővé teszi a hang testreszabását. Jelölje ki a kívánt opciót, és a b gombbal válassza ki. Az alábbi táblázat ismerteti az egyes opciókat és azok használatát. Hang Effektusok Ez az opció lehetővé teszi a négy hangüzemmód egyikének kiválasztását. A V vagy v gomb megnyomásával válassza ki a Ki, Természetes*, Dinamikus vagy Dolby V** beállítást.
 • Page 89: Beállítás Menü

  Beállítás menü Ez a menü további speciális jellemzők elérését biztosítja. A rendelkezésre álló opciók: Nyelv/Ország Amikor először beállította a tévéjét, ki kellett választania a nyelvet és az országot. Nyel és Ország funkció a Beállítás " " " " " beállítás megváltoztatását. Nyomja meg a b gombot kiválasztásához, majd a v vagy V gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet vagy országot és nyomja meg az OK gombot a beállítás tárolásához.
 • Page 90: Av3 Kimenet

  A TV menürendszere AV3 Kimenet Ez az opció lehetővé teszi annak beállítását, hogy melyik jelforrás jele kerüljön leadásra TV hátlapján lévő AV3 Scart ( videomagnót csatlakoztat erre az aljzatra, felvételt készíthet a TV más aljzataihoz csatlakoztatott készülékekről. A v vagy V gombbal válassza ki a következő beállítások egyikét, majd az OK gombot megnyomva erősítse meg a választást: Mindig a behangolt analóg TV-jelet adja le.
 • Page 91: Képernyőszabályozás

  Képernyőszabályozás Ennek az opciónak a segítségével konfigurálhatja a TV képernyőjének beállításait. A rendelkezésre álló választási lehetőségek: Auto. Formátum: Ha ez az opció van bekapcsolva, a TV automatikusan úgy állítja be a képméretet, hogy az megfeleljen az adásnak. A V vagy v gomb megnyomásával válassza ki vagy "...
 • Page 92: Egyéb Készülékek Csatlakoztatása A Tv-hez

  Egyéb készülékek csatlakoztatása a TV-hez A TV-hez készülékek széles választéka csatlakoztatható az előlapon és a hátlapon lévő aljzatok használatával. Berendezések csatlakoztatása a hátsó aljzatokhoz Videomagnó Dekóder/Topbox DVD-lejátszó csatlakoztatása Csatlakoztasson egy Scart kábelt a TV B jelzésű aljzatához és a DVD- lejátszó...
 • Page 93: Berendezések Csatlakoztatása Az Elülső Aljzatokhoz

  PlayStation Berendezések csatlakoztatása az elülső aljzatokhoz PlayStation csatlakoztatása Csatlakoztassa a PlayStation-höz mellékelt kábelt az I (videobemenet) és az J (bal és jobb audiobemenet) aljzatokhoz. Kapcsolja be a PlayStation-t, helyezzen be egy játékot, majd nyomja meg a távvezérlőn lévő jelenik a képernyőn. Nyomja meg a gombot, amikor vissza kíván térni a normál TV üzemeléshez.
 • Page 94 További információk A távvezérlő használata DVD és videomagnó készülékekkel A mellékelt távvezérlőt nem csak Sony DVD-lejátszókat és videomagnókat működtetésére konfigurálhatja be, hanem más gyártók gyártmányaira is. Ha ezzel a távvezérlővel másmilyen gyártmányú DVD-t vagy videomagnót kíván működtetni, hajtsa végre a következő eljárást.
 • Page 95: A Távvezérlő Tanítása

  A távvezérlő tanítása* Hogy minél kevesebb távvezérlőre legyen szükséges, ez a távvezérlő tanulási képességgel rendelkezik. Miután az alábbiakban leírtak szerint beállította, használható a többi távvezérlő helyett. Tartsa lenyomva a gombot kb. hat másodpercig, amíg az "AUX" jelzőfény villogni nem kezd. Nyomja meg a gombot, amelyen a betanított funkciót tárolni kívánja.
 • Page 96: Műszaki Adatok

  További információk Műszaki adatok A 2/1984. /III.10./ IpM-BkM sz. eqyüttes rendelet értelmében forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SONY KV-32HQ150K típusú televízió megfelel az alábbi műszaki értékeknek: Sugárzási norma B/G/H, DK Színrendszer PAL,SECAM NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet) Fogható csatornák VHF:...
 • Page 97: Hibakeresés

  • Lásd "Programhelyek rend" c. szakaszt (a részleteket lásd a 15. oldalon). • Ne nyissa fel a készülékházat, forduljon szakemberhez. • Hívja fel a legközelebbi SONY Szervizközpontot. • Nyomja meg a + gombot a távvezérlőn. • Ha a szimbólum látható a képernyőn, nyomja meg a gombot a távvezérlőn.
 • Page 100 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Telewizor jest przystosowany do zasilania tylko napięciem przemiennym 220 – 240 V. Nie włączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazdka sieciowego grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Nie otwierać obudowy ani nie zdejmować pokrywy z tyłu telewizora. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.
 • Page 101 Uruchomienie Sprawdzenie, czy dołączono wszystkie akcesoria...4 Wkładanie baterii do pilota...4 Podłączenie anteny do magnetowidu i telewizora ...5 Włączenie telewizora ...5 Automatyczne strojenie telewizora...6 Odnajdowanie kanału wideo ...6 Przegląd przycisków Przegląd przycisków telewizora ...7 Przegląd przycisków pilota ...8 Operacje podstawowe Tryb 'Picture and Picture' (PAP) ...9 Tryb wyboru obrazu...10 Menu 'Ulubione' Przeglądanie ulubionych programów...
 • Page 102: Uruchomienie

  Uruchomienie Aby dokonać instalacji telewizora oraz obejrzeć programy, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w 1 - 6 krokach od Sprawdzenie, czy dołączono wszystkie akcesoria Pilot Wkładanie baterii do pilota Moneta Należy zawsze pamiętać, aby: • włożyć baterie odpowiednio biegunami, (Patrz oznaczenia biegunów na obudowie baterii) •...
 • Page 103: Włączenie Telewizora

  Podłączenie anteny i magnetowidu do telewizora Podłączenie samej anteny Podłącz kabel anteny do gniazdka antenowego oznaczonego które znajduje się z tyłu telewizora. Podłączenie anteny i magnetowidu Podłącz kabel anteny do gniazdka wejściowego (IN) w magnetowidzie. Połącz kablem gniazdko wyjściowe (OUT)na magnetowidzie z gniazdkiem antenowym oznaczonym symbolem telewizora.
 • Page 104: Automatyczne Strojenie Telewizora

  Uruchomienie Automatyczne strojenie telewizora Po włączeniu telewizora po raz pierwszy, na ekranie pojawi się logo Sony, a następnie menu Język/Kraj (Language/Country) z podświetlonym słowem 'English' (angielski). Naciskając przyciski V lub v na pilocie, należy wybrać żądany język. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Od tej chwili, wszystkie menu będą...
 • Page 105: Przegląd Przycisków Telewizora

  Przyciski telewizora są umieszczone na panelu sterowania po prawej stronie telewizora. Powiększony obraz panelu pokazano poniżej. Przyciski programów Wybierając przyciski (+) lub (-) można przejść do następnego lub poprzedniego kanału. Przycisk Video Przycisk służy do wybierania sygnałów ze sprzętu podłączonego do gniazdek telewizora (szczegóły - patrz strona 18).
 • Page 106: Przegląd Przycisków Pilota

  Przegląd przycisków pilota Przycisk wyłączenia głosu Przycisk wyłącza dźwięk w telewizorze. Ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk. Przycisk VIDEO Przycisk czasowo wyłącza magnetowid lub odtwarzacz DVD. Ponowne naciśnięcie przywraca normalną pracę. Przycisk Przycisk czasowo wyłącza telewizor. Świeci się czerwona lampka kontrolna z przodu telewizora. Ponowne naciśnięcie przywraca normalną...
 • Page 107: Operacje Podstawowe

  Obraz i Obraz (PAP) Ta funkcja dzieli obraz na dwie części i pozwala na oglšdanie dwóch programów naraz. Do wybierania aktywnego obrazu służšą przyciski B i b. Aktywny obraz jest wyróżniany, a przez głośniki telewizora słychać dźwięk aktywnego obrazu. Naciśnij przycisk , aby wejść...
 • Page 108 Operacje podstawowe Tryb Ekran Telewizor może odbierać obrazy w różnych formatach (np. standardowy format 4:3, szeroko-obrazkowy format 16:9). Pozwala to na manualną zmianę trybu ekranu w taki sposób, aby dopasować ekran do formatu oglądanego programu. Kilkakrotnie naciskając przycisk Smart: imitacja efektu szerokiego ekranu dla programów nadawanych w trybie 4:3.
 • Page 109: Menu 'ulubione

  Menu 'Ulubione' pozwala na: a) Układanie listy programów, które mają być zapisane jako ulubione. b)Szybkie wyświetlenie ulubionego programu na ekranie telewizora. c) Dodawanie programów do listy ulubionych lub ich kasowanie. Przeglądanie ulubionych programów Naciśnij przycisk na pilocie, aby przywołać menu 'Ulubione'. Menu to składa się...
 • Page 110: Telegazeta

  Telegazeta Większość kanałów telewizyjnych posiada również Telegazetę. Strona ze spisem treści (zazwyczaj strona 100) zawiera informacje jak korzystać z Telegazety. Należy upewnić się, czy otrzymywany sygnał jest wystarczająco mocny, aby nie zdarzały się błędy w Telegazecie. Przeglądanie Telegazety Wybierz kanał, na którym dostępna jest interesująca Cię usługa Telegazety.
 • Page 111: System Menu Telewizora

  Korzystanie z systemu menu TV Telewizor posiada system menu telewizyjnego oparty na serii wyświetlanych ekranów. Dzięki tym ekranom możesz maksymalnie wykorzystać opcje w swoim telewizorze, od ustawienia własnych parametrów obrazu i dźwięku do bardziej zaawansowanych funkcji. Następujące przyciski na pilocie służą do obsługi systemu menu telewizora: Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić...
 • Page 112: Menu Regulacji Dźwięku

  System menu TV Menu Regulacji Dźwięku Menu to pozwala na wprowadzenie własnych parametrów dźwięku. Podświetl żądaną opcję, a następnie wybierz ją naciskając przycisk b. Poniższa tabela wyjaśnia każdą opcję oraz sposób jej wykorzystania. Efekt Dźwiękowy Opcja ta pozwala na wybór jednego z czterech trybów dźwięku. Naciśnij V lub v, aby wybrać...
 • Page 113: Menu 'ustawienia

  Menu 'Ustawienia' Menu to zapewnia dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Opcje są następujące: Język/Kraj Przy pierwszej instalacji telewizora pojawiła się pro Warianty 'Język' i 'Kraj' w menu 'Ustawienia' pozwalają na zmianę wprowadzonych wówczas ustawień. Wskaż wariant 'Język' lub 'Kraj', po czym nij przycisk b.
 • Page 114: Wyjście Av3

  System menu TV Wyjście AV3 Opcja ta umożliwia ustawienie źródła sygnału z gniazdka scart AV3 (oznaczonego ) z tyłu telewizora. Jeśli do tego gniazdka podłączysz magnetowid, możesz nagrywać z urządzeń podłączonych do innych gniazdek telewizora. Za pomocą przycisku V lub v wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić...
 • Page 115: Regulacja Obrazu

  Regulacja Obrazu Opcja ta pozwala na konfigurację ustawień obrazu telewizora. Można wybrać następujące opcje: Auto Format: Jeśli uruchomiono taką opcję, telewizor automatycznie dostosowuje rozmiar obrazu optymalnie do typu nadawanego programu. Naciśnij V lub v, aby wybrać 'Wlączone' lub 'Wylączone'. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić.
 • Page 116: Podłączanie Innych Urządzeń Do Telewizora

  Podłączanie innych urządzeń do telewizora Przez gniazda znajdujące się z tyłu i z przodu telewizora, do odbiornika można podłączyć wiele różnych urządzeń. Podłączanie urządzeń do gniazd znajdujących się z tyłu telewizora. Magnetowid Dekoder/Przystawka do telewizora Podłączenie odtwarzacza DVD Połącz przewodem scart gniazdo telewizora B z gniazdem scart w odtwarzaczu DVD (patrz instrukcja obsługi odtwarzacza DVD) Włóż...
 • Page 117 PlayStation Podłączanie urządzeń do gniazd znajdujących się z przodu telewizora Podłączanie Playstation Połącz przewód dołączony do PlayStation z gniazdami I (sygnał wejściowy wideo), oraz J (prawy i lewy sygnał wejściowy audio). Włącz PlayStation, włóż grę, a następnie naciskaj przycisk pilocie dopóki na ekranie telewizora nie pojawi się obraz. Naciśnij przycisk , aby powrócić...
 • Page 118: Korzystanie Z Pilota Do Obsługi Odtwarzacza Dvd I Magnetowidu

  Pilot dostarczony wraz z telewizorem obsługuje nie tylko magnetowidy i odtwarzacze DVD firmy Sony, lecz również innych producentów. Aby obsługiwać inne marki odtwarzaczy DVD i magnetowidów, należy zastosować się do niżej opisanej procedury. Znajdź 3-cyfrowy kod marki na poniższej liście. Jeśli marka Twojego odbiornika jest oznaczona więcej niż...
 • Page 119: Uczenie' Pilota

  'Uczenie' pilota* Aby ograniczyć liczbę pilotów koniecznych do obsługi wszystkich urządzeń, nasz pilot posiada funkcję 'uczenia się'. Po zaprogramowaniu zgodnie z niżej podaną instrukcją, pilot może przejąć funkcje i być używany zamiast innych pilotów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wskaźnik 'AUX' nie zacznie migać. Naciśnij przycisk, przy którym chcesz zachować...
 • Page 120: Dane Techniczne

  Informacje Dodatkowe Dane techniczne System TV B/G/H, DK Systemy koloru PAL,SECAM NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejścia wideo) Zakresy kanałów VHF: UHF: CATV: HYPER: D/K: Kineskop Super Fine Pitch FD Trinitron Ok. 82cm Moc głośników Lewy/Prawy: Subwoofer: Pobór mocy Ok. 160W Wymiary Ok.
 • Page 121: Problemy I Ich Usuwanie

  Patrz rozdział 'Sortowanie programów' (szczegóły - patrz strona 15). • Nie zdejmować pokrywy i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym. • Skontaktuj się z najbliższym serwisem Sony. • Naciśnij przycisk + na pilocie. • Jeśli na ekranie wyświetla się , naciśnij przycisk na pilocie.
 • Page 124 Этот телевизор предназначен для работы только от сети переменного тока напряжением 220-240 В. Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не вскрывайте корпус и заднюю крышку телевизора. Обращайтесь только...
 • Page 130 Нажмите для отключения звука телевизора. Нажмите еще раз для восстановления звука. Нажмите ее для временного отключения видеомагнитофона или DVD-проигрывателя. Нажмите ее еще раз для восстановления режима нормальной работы. Нажмите ее для временного выключения телевизора. Загорится красный индикатор на передней панели телевизора.
 • Page 131 Режим двух экранов PAP Выбор звука для наушников Смена каналов, выводимых на экраны Выбор экранов Масштабирован ие экранов Выбран правый канал: Выбран левый экран: Примечание: PROG +/- Основные действия...
 • Page 132 Основные действия Экранный режим Оптимальный: 4:3: 14:9: Zoom (Увеличение масштаба изображения): Широкоэкранный: Примечание:...
 • Page 133 Просмотр Любимых программ Примечание: Вход в режим настройки меню Любимых программ Добавление канала в список Любимых программ или удаление из него Удалить все каналы из списка Любимых ЖЕЛТУЮ СИНЮЮ Меню Предпочитаемых программ ЗЕЛЕНУЮ КРАСНУЮ СИНЮЮ ЗЕЛЕНУЮ КРАСНУЮ 0 - 9...
 • Page 134 Телетекст Просмотр телетекста Примечания: Как пользоваться опциями телетекста Выбор следующей или предшествующей страницы Выбор подстраницы Оставление страницы на экране Использование опции Fastext Использование опции Page Catching (Поиск страницы) Использование функции Reveal (Раскрытие) Просмотр текста в режиме Top-Text ЖЕЛТУЮ СИНЮЮ ЖЕЛТУЮ ОК...
 • Page 135 v V B...
 • Page 140 Подключение дополнительных устройств к телевизору Подключение аппаратуры к разъемам на задней панели Подключение DVD-проигрывателя Подключение декодера/Приставки кабельного или спутникового ТВ Подключение видеомагнитофона с SMARTLINK Подключение музыкального центра ) i3/ SMARTLINK A BCD Примечание:...
 • Page 141 Подключение дополнительных устройств к телевизору Подключение аппаратуры к разъемам на передней панели Подключение приставки Playstation Подключение видеокамеры S-VHS/8 мм/Hi8 Подключение наушников Примечания:...
 • Page 142 Дополнительные сведения Использование пульта ДУ с DVD-проигрывателем и видеомагнитофоном > > цифровые Примечание: Список марок видеомагнитофонов SONY (VHS) 301, 302, 303, 308, 309, 362 SONY (BETA) 303, 307, 310 SONY (DV) 304, 305, 306 AIWA 325, 331, 351 AKAI 326, 329, 330...
 • Page 143 Обучение пульта ДУ* VIDEO I/1 V v B b Цветные Prog+/- Стирание последней присвоенной функции Стирание всех присвоенных функций Дополнительные сведения Цифровые Menu 2-4cm...
 • Page 144 Аудиовыход - разъемы RCA Видеовход - гнездо типа "тюльпан" S-video вход - 4 контакта DIN Аудиовходы - гнезда типа "тюльпан" Гнездо для наушников - гнездо типа "мини-джек" стерео Manufactured in: Sony Spain S. A. Pol. Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain...
 • Page 145 Устранение неполадок Неисправность Возможные причины • Если Вы не смогли устранить эти проблемы, обратитесь к квалифицированному персоналу по обслуживанию телевизоров. • НИКОГДА не открывайте самостоятельно корпус телевизора. Дополнительные сведения Способы устранения >...
 • Page 148 2-594-304-41(1) 259430441 KV-32HQ150K Sony Corporation Printed in Spain...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: