Table of Contents
 • Информация За Безопасност
 • Преди Да Започнете
 • Отстраняване На Неизправности
 • Vor der Ersten Inbetriebnahme
 • Betrieb
 • Fehlersuche
 • Información sobre Seguridad
 • Antes de Comenzar
 • Montaje
 • Mantenimiento y Limpieza
 • Código de Error
 • Resolución de Problemas
 • Πληροφοριεσ Για Την Ασφαλεια
 • Φροντιδα Και Καθαρισμοσ
 • Αντιμετωπιση Προβληματων
 • Informations Relatives À la Sécurité
 • Mise Au Rebut
 • Avant de Démarrer
 • Mise en Service
 • Entretien Et Nettoyage
 • Code D'erreur
 • Résolution des Problèmes
 • Informazioni DI Sicurezza
 • Prima DI Iniziare
 • Funzionamento
 • Manutenzione E Pulizia
 • Risoluzione Dei Problemi
 • Vóór de Ingebruikname
 • Onderhoud en Reiniging
 • Informações de Segurança
 • Antes de Começar
 • Manutenção E Limpeza
 • Resolução de Problemas

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

Instruction Book
AX3

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG AX3

 • Page 1 Instruction Book...
 • Page 2 M. Sleep mode indicator D. Base I. Air quality indicator E. Sensor window & Adapter jack J. Filter change indicator ОПИСАНИЕ НА ВАШИЯ ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ AX3 Уред: Контролен панел: A. Изход за въздух F. Индикатор на скоростта J. Индикатор за смяна...
 • Page 3 H. Gebläsegeschwindigkeitsregelung L. Anzeige für Auto-Modus D. Sockel I. Luftqualitätsanzeige M. Anzeige für Ruhe-Modus E. Sensorfenster & Adapterbuchse DESCRIPCIÓN DE SU PURIFICADOR DE AIRE AX3 Aparato: Panel de control: A. Salida de aire F. Indicador de velocidad K. Cambio de modo del ventilador y restablecimiento del filtro...
 • Page 4 D. Voetstuk M. Indicatie sluimerstand I. Luchtkwaliteitsindicatie E. Sensorvenster en adapteraansluiting J. Indicatie filter vervangen DESCRIÇÃO DO SEU FLUXO PURIFICADOR DE AR AX3 Aparelho: Painel de controlo: A. Saída de ar F. Indicador da velocidade J. Indicador de mudança de...
 • Page 5 www.aeg.com...
 • Page 6: Safety Information

  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Keep all packaging away from children. If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it. www.aeg.com...
 • Page 7: Before Starting

  Electrical Information To recycle your product, please take it to an official collection point or to an AEG service center that can WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. remove and recycle the battery and electric parts in a If you are not sure the outlet is adequately grounded safe and professional way.
 • Page 8 • When filter change indicator stop flicker and the red light fix, please replace the filter immediately and reset the filter change indicator. Filter change indicator reset operation Press the mode icon labeled " " for 3s and filter change indicator will reset, then red light will go off. www.aeg.com...
 • Page 9: Troubleshooting

  3. If above two steps do not resolve this issue, then the unit has experienced a fan motor failure and will not operate. Please contact AEG authorized servicer for further troubleshooting or repairs. The equipment emits a lot The installation location is not Install the equipment on a level of noise.
 • Page 10: Информация За Безопасност

  Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Децата под 3 годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са постоянно наблюдавани. Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца. Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате. www.aeg.com...
 • Page 11: Преди Да Започнете

  Не режете и не повреждайте захранващия кабел. Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се поправи ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ само от оторизиран техник на AEG. Този уред не съдържа • Прочетете внимателно това ръководство. части, които могат да се поправят от потребителя. Винаги...
 • Page 12 трепти и червената светлина свети непрекъснато, сменете филтъра незабавно и нулирайте индикатора за смяна на филтъра. Нулиране на индикатора за смяна на филтъра Натиснете иконата за режим със знак „ “ за 3 секунди и индикаторът за промяна на филтъра ще се нулира, www.aeg.com...
 • Page 13: Отстраняване На Неизправности

  3. Ако по-горните две стъпки не решат този проблем, тогава моторът на вентилатора на уреда е повреден и няма да работи. Свържете се с оторизиран сервиз на AEG за по-нататъшно отстраняване на неизправности или ремонти. Оборудването е много Мястото на монтаж не е равно...
 • Page 14 Die Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ohne Aufsicht erfolgen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern. Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten. www.aeg.com...
 • Page 15: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Unterbrecher geschützt ist, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der fachgerechten Installation DEUTSCH einer Steckdose gemäß den geltenden nationalen Vielen Dank, dass Sie sich für den AEG Luftreiniger AX3 Vorschriften und Verordnungen. entschieden haben. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter.
 • Page 16 • Wenn die Filterwechselanzeige aufhört zu blinken und stattdessen rot leuchtet, wechseln Sie bitte sofort den Filter und setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück. Zurücksetzen der Filterwechselanzeige Halten Sie das Modus-Symbol „ “ 3 Sekunden lang gedrückt bis die rot leuchtende Filterwechselanzeige erlischt, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen. www.aeg.com...
 • Page 17: Fehlersuche

  Problem nicht lösen, liegt ein Ausfall des Gebläsemotors vor, so dass das Gerät nicht funktioniert. Bitte kontaktieren Sie zur weiteren Fehlerbehebung oder für Reparaturen den autorisierten AEG- Kundendienst. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Das Gerät ist sehr laut.
 • Page 18: Información Sobre Seguridad

  Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo. www.aeg.com...
 • Page 19: Antes De Comenzar

  Información sobre electricidad Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio AEG, donde se retirará ¡ADEVERTNECIA! Para evitar cualquier riesgo de incendio y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura o de descarga eléctrica.
 • Page 20: Mantenimiento Y Limpieza

  Operación de restablecimiento del indicador de cambio de filtro Pulse el icono de modo etiquetado “ ” durante 3s y el indicador de cambio de filtro se restablecerá, después la luz roja se apagará. www.aeg.com...
 • Page 21: Resolución De Problemas

  Póngase en contacto con la asistencia técnica autorizada de AEG para obtener más información sobre la solución de problemas o reparaciones. El equipo emite mucho La ubicación de la instalación...
 • Page 22: Πληροφοριεσ Για Την Ασφαλεια

  Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της. www.aeg.com...
 • Page 23 Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, πηγαίνετέ το σε ένα επίσημο επαρκώς γειωμένη ή προστατευμένη μέσω ασφάλειας σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο σέρβις της AEG που μπορεί να χρονικής καθυστέρησης ή μέσω ασφαλειοδιακόπτη, αναθέστε αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά...
 • Page 24: Φροντιδα Και Καθαρισμοσ

  αντικαταστήστε αμέσως το φίλτρο και επαναφέρετε την ένδειξη αλλαγής φίλτρου. Διαδικασία επαναφοράς ένδειξης αλλαγής φίλτρου Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας με τη σήμανση " " για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη αλλαγής φίλτρου θα επαναρρυθμιστεί. Τότε η κόκκινη λυχνία θα σβήσει. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ www.aeg.com...
 • Page 25: Αντιμετωπιση Προβληματων

  3. Εάν τα παραπάνω δύο βήματα δεν επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, τότε η μονάδα παρουσιάζει βλάβη του κινητήρα ανεμιστήρα και δεν θα λειτουργήσει. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της AEG για περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων ή επισκευές. Ο εξοπλισμός κάνει πολύ...
 • Page 26: Informations Relatives À La Sécurité

  Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence. Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Si l’appareil dispose d’un dispositif de sécurité pour enfants, nous vous recommandons de l’activer. www.aeg.com...
 • Page 27: Mise Au Rebut

  Pour recycler votre produit, veuillez l’amener à un à la terre de manière appropriée ou protégée par un fusible point de collecte officiel ou à un centre de service AEG qui temporisé ou par un disjoncteur, faites installer la bonne pourra retirer et recycler la pile et les pièces électriques prise par un électricien qualifié...
 • Page 28: Entretien Et Nettoyage

  Opération de réinitialisation du voyant de changement du filtre Appuyez sur l’icône de mode « » pendant 3s et le voyant de changement du filtre sera réinitialisé, puis le voyant rouge s’éteindra. www.aeg.com...
 • Page 29: Résolution Des Problèmes

  3. Si les deux étapes ci-dessus ne solutionnent pas le problème, le moteur du ventilateur est en panne et l’appareil ne fonctionnera pas. Contactez un réparateur agréé par AEG qui réalisera d'autres diagnostics ou effectuera une réparation. L’appareil fait beaucoup Le lieu où...
 • Page 30: Informazioni Di Sicurezza

  Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni a meno che non siano sorvegliati su base continua. Tenere i materiali di imballaggio lontano dai bambini. Se l'apparecchio dispone di un dispositivo di sicurezza per bambini, si consiglia di attivarlo. www.aeg.com...
 • Page 31: Prima Di Iniziare

  Per riciclare il prodotto, si prega di portarlo in un punto di a terra o protetta da un fusibile a tempo ritardato o da un raccolta ufficiale o in un centro di assistenza AEG che può interruttore automatico, chiedere a un elettricista qualificato...
 • Page 32: Manutenzione E Pulizia

  • Quando cessa lo sfarfallio dell'indicatore di sostituzione del filtro e si ha una luce rossa fissa, sostituire immediatamente il filtro e reimpostare www.aeg.com...
 • Page 33: Risoluzione Dei Problemi

  3. Se i due passaggi precedenti non risolvono il problema, allora il motore della ventola è guasto e non funzionerà. Contattare il servizio di assistenza autorizzato AEG per ulteriori interventi di risoluzione dei problemi o riparazione. L'apparecchio è molto La posizione dell’installazione non...
 • Page 34 Kinderen die jonger dan 3 jaar oud zijn moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij zij continu in de gaten gehouden worden. Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Als het apparaat een kinderveiligheidsvoorziening heeft, raden we u deze te activeren. www.aeg.com...
 • Page 35: Vóór De Ingebruikname

  NEDERLANDS elektrische voorschriften en de van toepassing zijnde Bedankt voor het kiezen van de AEG luchtreiniger AX3. lokale voorschriften en verordeningen. Gebruik altijd originele accessoires en reserveonderdelen Gebruik geen verlengsnoer of verloopstekker. Trek de om de beste resultaten te behalen.
 • Page 36: Onderhoud En Reiniging

  • Wanneer het filtervervangingslampje stopt met knipperen en het rode lampje continu brandt, dient u het filter onmiddellijk te vervangen en de filtervervangingsindicatie te resetten. Resetten van filtervervaningsindicatie Druk 3 sec. op het modus-icoontje en de filtervervaningsindicatie wordt gereset, daarna gaat het rode lampje uit. “ ” www.aeg.com...
 • Page 37 Neem contact op met een bevoegde onderhoudsmonteur van AEG voor verdere probleemoplossing of reparaties. Het apparaat maakt veel De installatieplek is oneffen of het Installeer de apparatuur op een vlakke lawaai.
 • Page 38: Informações De Segurança

  É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas. Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative. www.aeg.com...
 • Page 39: Antes De Começar

  Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de recolha oficial ou entregue-o num Centro de Assistência Técnica ADVERTÊNCIA! Evite os riscos de incêndio e choque AEG, onde a pilha e as peças elétricas serão removidas e eléctrico. enviadas para reciclagem de forma correta e profissional.
 • Page 40: Manutenção E Limpeza

  Operação de redefinição do indicador de alteração do filtro Prima o ícone de modo rotulado “ ” para 3s e o indicador de alteração do filtro será redefinido, seguidamente, a luz vermelha irá apagar-se. www.aeg.com...
 • Page 41: Resolução De Problemas

  3. Se os dois passos acima não resolverem este problema, então a unidade enfrenta uma falha no motor do ventilador e não funcionará. Contacte o serviço de assistência autorizado da AEG para resolução de problemas ou reparações adicionais. O equipamento emite O local da instalação não...
 • Page 42 www.aeg.com...

Table of Contents