Download Table of Contents Print this page
Electrolux EJ2801AOX2 User Manual

Electrolux EJ2801AOX2 User Manual

Hide thumbs Also See for EJ2801AOX2:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EJ2801AOX2
EJ2802AOX2
EJ2802AOW2
EJ2301AOX2
EJ2302AOW2
................................................ .............................................
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
FR RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
14
26
39

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EJ2801AOX2

 • Page 1 ..................... EJ2801AOX2 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING EJ2802AOX2 EN FRIDGE FREEZER USER MANUAL EJ2802AOW2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION CONGÉLATEUR EJ2301AOX2 DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION EJ2302AOW2...
 • Page 2: Table Of Contents

  7. TECHNISCHE INFORMATIE ..........11 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om een apparaat vervangt, dat voorzien is van correct gebruik te kunnen waarborgen is een veerslot op de deur of het deksel, het van belang dat u, alvorens het appa- zorg er dan voor dat u het slot onbruik- raat te installeren en in gebruik te nemen, baar maakt voordat u het oude appa- deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips...
 • Page 4 • Zet geen levensmiddelen direct tegen Een beschadigd netsnoer kan kortslui- de luchtopening in de achterwand. (Als ting, brand en/of een elektrische schok het apparaat rijpvrij is) veroorzaken. • Diepgevroren voedsel mag niet op-...
 • Page 5: Voor Het Eerste Gebruik

  NEDERLANDS kan de olie terugvloeien in de compres- • Dit product mag alleen worden onder- sor. houden door een erkend onderhouds- centrum en er dient alleen gebruik te • Rond het apparaat dient er adequate worden gemaakt van originele reser- luchtcirculatie te zijn, anders ontstaat er veonderdelen.
 • Page 6: Dagelijks Gebruik

  Draai aan de temperatuurknop om hogere • De kamertemperatuur en de plaats instellingen voor een maximale lage tem- waar het apparaat geplaatst is. peratuur. • Hoe vaak de deur van het apparaat ge- opend wordt. We raden u aan om een gemid- •...
 • Page 7: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 3.5 Het plaatsen van de deurplateaus Om het bewaren van voedselverpakkin- gen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op ver- schillende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte...
 • Page 8: Onderhoud En Reiniging

  • Zorg ervoor dat er lucht rond het voed- voedsel snel in en kan de benodigde sel kan circuleren. hoeveelheid makkelijk ontdooid wor- den. • Doe alle soorten vlees in vershoudzak- jes. Plaats ze op het glazen rooster net •...
 • Page 9 NEDERLANDS 5.2 Automatische ontdooifunctie van de koelkast Het verwijderen van rijm gebeurt automa- tisch wanneer de motorcompressor tij- dens de werking stopt. Het water wordt afgevoerd door het af- voergat en het water wordt verzameld in de opvangbak waar het verdampt. De opvangbak bevindt zich achter het ap- paraat, boven de motorcompressor.
 • Page 10: Probleemoplossing

  10 www.electrolux.com 5.5 Het lampje vervangen Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje. Haal de afdekking van het lampje Vervang de oude lamp door een nieu- we. Gebruik uitsluitend lampen voor huishoudapparaten. De afdekking van de lamp vermeldt het maximale lamp- vermogen.
 • Page 11: Technische Informatie

  NEDERLANDS Storing Mogelijke oplossing Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten. Zorg ervoor dat u de deur van het apparaat niet te vaak opent en sluit. Zorg ervoor dat er geen warm voedsel in het appa- raat staat. Wacht tot het is afgekoeld. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog Er loopt water over de Dit is normaal als de automatische ontdooifuncties...
 • Page 12 12 www.electrolux.com HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! vermeld is op het typeplaatje van het ap- 7.2 Opstelling paraat: Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die...
 • Page 13 NEDERLANDS Bij bepaalde modeltypes kunnen er functi- Kli- Omgevingstemperatuur onele problemen ontstaan als deze tem- maat- peraturen niet worden gerespecteerd. De klasse juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven +10°C tot + 32°C temperatuurbereik wordt gerespecteerd. +16°C tot + 32°C Als u vragen hebt m.b.t.
 • Page 14 7. TECHNICAL INFORMATION ..........23 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 15: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction. carefully, including its hints and warnings.
 • Page 16 16 www.electrolux.com Power cord must not be length- • Ice lollies can cause frost burns if con- ened. sumed straight from the appliance. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the 1.4 Care and cleaning back of the appliance.
 • Page 17: Before First Use

  ENGLISH ozone layer, in either its refrigerant 1.6 Service circuit or insulation materials. The • Any electrical work required to do the appliance shall not be discarded servicing of the appliance should be together with the urban refuse and carried out by a qualified electrician or rubbish.
 • Page 18: Daily Use

  18 www.electrolux.com 3. DAILY USE It is possible to cook small quantities of 3.1 Freezing the fresh food frozen food directly from the freezer, but The freezer is applicable to freeze fresh this increases the cooking time. food and for the storage of frozen food and of deep-frozen food.
 • Page 19: Hints And Tips

  ENGLISH 3.5 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposi- tion as required.
 • Page 20: Care And Cleaning

  20 www.electrolux.com The salt decreases the storage time of 4.3 Freezing the food. • The rating plate gives the indication of • We recommend that you write, on each the maximum quantity of food that the packaging, the date of when the food freezer can freeze in 24 hours.
 • Page 21 ENGLISH 5.2 Automatic defrosting of the fridge The removal of frost occurs automatically when the motor compressor stops during operation. The water drains out through the drain hole and collects in the water container where it evaporates. The water container is behind the appli- ance, above the motor compressor.
 • Page 22: Troubleshooting

  22 www.electrolux.com 5.5 Replacing the lamp Disconnect the mains plug from the mains socket. Remove the screw from the lamp cover. Remove the lamp cover Replace the old lamp with a new one. Use only lamps for household appli- ances. The lamp cover shows the maximum power of the lamp.
 • Page 23: Technical Information

  ENGLISH Problem Possible solution Make sure not to open and close the appliance door too frequently. Make sure not to put hot food in the appliance. Wait until it becomes cool. Make sure that the room temperature is not too warm.
 • Page 24 24 www.electrolux.com HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! class indicated on the rating plate of the 7.2 Positioning appliance: This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate...
 • Page 25 ENGLISH Some functional problems might occur for Cli- Ambient temperature some types of models when operating mate outside of that range. The correct opera- class tion can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have +10°C to + 32°C any doubts regarding where to install the +16°C to + 32°C appliance, please turn to the vendor, to...
 • Page 26 7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ........36 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 27: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ATTENTION Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez at- Votre appareil a été conçu pour tentivement cette notice d'utilisation, ainsi être utilisé par des adultes. Il est que ses conseils et avertissements, avant destiné...
 • Page 28 28 www.electrolux.com ATTENTION boissons dans le cadre d'un usage do- Veillez à ne pas briser la « chaîne mestique normal et des situations telles du froid » entre le lieu d'achat des que : aliments et le lieu de consomma- –...
 • Page 29: Avant La Première Utilisation

  FRANÇAIS L'appareil ne doit pas être raccordé • Ne placez pas d'aliments directement à l'aide d'une rallonge ou d'une pri- contre la sortie d'air sur la paroi arrière se multiple. de l'appareil. (Si l'appareil est de con- ception « Frost Free ».) Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou endommagée à...
 • Page 30: Utilisation Quotidienne

  30 www.electrolux.com Tournez la manette du thermostat vers le 2.2 Mise en fonctionnement de réglage maximal pour obtenir plus de l'appareil et réglage de la froid. température Nous vous recommandons de sé- Tournez la manette du thermostat dans le lectionner une température inter- sens des aiguilles d'une montre pour met- médiaire.
 • Page 31 FRANÇAIS Si « OK » n'est pas affiché, réglez le ther- 3.4 Clayettes en verre mostat afin d'obtenir plus de froid et at- tendez 12 heures avant de vérifier à nou- veau. Après le chargement de denrées fraîches dans l'appareil ou après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription «...
 • Page 32: Conseils

  32 www.electrolux.com 4. CONSEILS compartiment à bouteilles sur la porte 4.1 Économies d'énergie de l'appareil. • Évitez d'ouvrir trop fréquemment la por- • Ne conservez pas dans le réfrigérateur te du réfrigérateur ou du congélateur. des bananes, des pommes de terre, •...
 • Page 33: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION pareil avec une brosse. Cela permet de Avant d'intervenir sur l'appareil, réduire la consommation d'énergie et débranchez-le. de maintenir l'appareil en bon état de fonctionnement. 5.1 Nettoyage • Veillez à ne pas tirer sur les tuyaux ou les câbles, les dépla- •...
 • Page 34: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  34 www.electrolux.com 8. Replacez les aliments dans le congéla- 2. Retirez tous les aliments. teur. 3. Dégivrez l'appareil. 4. Nettoyez soigneusement et séchez 5.4 Lorsque l'appareil n'est pas entièrement l'appareil et tous les ac- cessoires. utilisé pendant des périodes 5. Laissez les portes ouvertes pour éviter prolongées...
 • Page 35 FRANÇAIS Anomalie Solution possible Effectuez un contrôle et vérifiez la tension. Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Pour réparer une prise de courant, contactez un électricien qualifié. L'ampoule ne s'allume Fermez la porte et ouvrez-la pour vous assurer que pas.
 • Page 36: Caracteristiques Techniques

  36 www.electrolux.com Anomalie Solution possible Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée. Réglez le thermostat sur une position de réglage moins élevé. 7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 7.1 Bruits normaux L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
 • Page 37 FRANÇAIS HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! classe climatique indiquée sur la plaque 7.2 Installation signalétique de l'appareil : Cet appareil peut être installé dans un piè- ce intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la...
 • Page 38 38 www.electrolux.com Des problèmes fonctionnels peuvent se Classe Température ambiante produire sur certains types de modèles clima- fonctionnant hors de cette plage de tem- tique pératures. Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un +10 °C à +32 °C bon fonctionnement de l'appareil.
 • Page 39 7. TECHNISCHE DATEN ........... . 49 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 40: Sicherheitshinweise

  40 www.electrolux.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine dem Entsorgen des Altgerätes un- optimale Nutzung des Geräts vor der brauchbar. So verhindern Sie, dass das Montage und dem ersten Gebrauch das Gerät zu einer Todesfalle für Kinder vorliegende Benutzerhandbuch ein- wird.
 • Page 41 DEUTSCH – Den Raum, in dem das Gerät instal- • Lagern Sie keine feuergefährlichen Ga- liert ist, gut lüften se oder Flüssigkeiten in dem Gerät, da sie explodieren können. • Technische und anderweitige Änderun- gen am Gerät sind gefährlich. Ein de- •...
 • Page 42: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  42 www.electrolux.com ler, bei dem Sie es erworben haben. se nur von einem qualifizierten Elektriker Bewahren Sie in diesem Fall die Verpa- oder einem Elektro-Fachmann durch- ckung auf. geführt werden. • Lassen Sie das Gerät mindestens vier • Wenden Sie sich für Reparaturen und Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch Wartung nur an Fachkräfte der autori-...
 • Page 43: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Den Temperaturregler auf eine höhere • Die Raumtemperatur und der Ort, an Stufe einstellen, um die Maximal- tempe- dem das Gerät aufgestellt ist. ratur (kalt) einzustellen. • Wie häufig die Tür des Geräts geöffnet wird. Wir empfehlen die Einstellung ei- •...
 • Page 44: Tipps Und Hinweise

  44 www.electrolux.com 3.5 Positionierung der Türablagen Die Türablagen können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermögli- chen sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeil- richtung, bis sie sich herausheben lässt, und setzen Sie sie dann in gewünschter...
 • Page 45: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH • Geben Sie keine Flüssigkeiten in den • Legen Sie die Lebensmittel in kleinen Kühlschrank, die verdunsten können. Mengen in den Gefrierraum. So können die Lebensmittel schnell eingefroren • Verpacken Sie alle stark riechenden Le- und nur die erforderliche Menge wieder bensmittel in Behälter.
 • Page 46 46 www.electrolux.com • Ziehen Sie nicht an Leitungen Stecken Sie den Netzstecker nach der und/oder Kabeln und achten Wartung wieder in die Netzsteckdose. Sie darauf, diese nicht zu ver- schieben oder zu beschädigen. • Achten Sie darauf, den Kühl- kreislauf nicht zu beschädigen.
 • Page 47: Fehlersuche

  DEUTSCH 5. Lassen Sie die Türen offen, um unan- genehme Gerüche zu verhindern. 5.5 Ersetzen der Lampe Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Lösen Sie die Schraube an der Lam- penabdeckung. Nehmen Sie die Lampenabdeckung Tauschen Sie die Lampe gegen eine neue aus.
 • Page 48 48 www.electrolux.com Problem Mögliche Abhilfe Die Lampe schaltet sich Schließen und öffnen Sie die Tür, um sicherzustel- nicht ein. len, dass die Lampe nicht im Standby-Modus ist. Die Lampe ist defekt. Tauschen Sie die Lampe aus. Der Kompressor arbeitet Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere ständig.
 • Page 49: Technische Daten

  DEUTSCH 7. TECHNISCHE DATEN 7.1 Normale Geräusche Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
 • Page 50 50 www.electrolux.com HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! se übereinstimmt, die auf dem Typen- 7.2 Standort schild des Geräts angegeben ist: Installieren Sie dieses Gerät in einem tro- ckenen, gut belüfteten Raum, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklas-...
 • Page 51 DEUTSCH dieses Temperaturbereichs betrieben Klima- Umgebungstemperatur werden. Der ordnungsgemäße Betrieb klasse wird nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs gewährleistet. Bei +10 °C bis +32 °C Fragen zum Aufstellungsort des Geräts +16 °C bis +32 °C wenden Sie sich an den Verkäufer, unse- ren Kundendienst oder nächstgelegenen +16 °C bis +38 °C Service-Partner.
 • Page 52 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Ej2802aox2Ej2802aow2Ej2301aox2Ej2302aow2

Table of Contents