Download Print this page

AEG SCB418F3LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SCB418F3LS
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
EN
User Manual
Fridge Freezer
SV
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
20
39

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG SCB418F3LS

 • Page 1 SCB418F3LS Brugsanvisning Køle-/fryseskab User Manual Fridge Freezer Bruksanvisning Kyl-frys USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER............18 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak, fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på...
 • Page 3 DANSK eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt • af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  – køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad. ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk • gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
 • Page 5 DANSK • Vær altid forsigtig, når du flytter • Pas på, du ikke beskadiger de apparatet, da det er tungt. Brug altid elektriske komponenter (f.eks. netstik, sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. netledning, kompressor). Kontakt det • Sørg for, at luften kan cirkulere autoriserede servicecenter eller en omkring apparatet.
 • Page 6: Installation

  2.6 Service • Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine hænder er våde eller • Kontakt det autoriserede fugtige. servicecenter for at få repareret • Indfrys ikke madvarer, der har været apparatet. Brug kun originale optøet. reservedele. • Følg opbevaringsanvisningerne på...
 • Page 7 DANSK ADVARSEL! Fastgør apparatet i overensstemmelse med dokumentet med installationsinstruktioner for at undgå en risiko for ustabilitet af apparatet. 3.1 Mål Samlede mål ¹ Påkrævet plads under brug ² 1772 H2 (A+B) 1816 1780 ¹ maskinens højde, bredde og dybde uden håndtaget og fødderne...
 • Page 8 3.3 El-forbindelse ² maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til • Inden tilslutning til lysnettet skal det fri cirkulation af den afkølende luft kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til Samlet plads påkrævet under brug ³...
 • Page 9: Kontrolpanel

  DANSK 4. KONTROLPANEL 2. Rør temperaturknappen, indtil den ønskede temperatur er valgt. Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer. Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt. 4.4 Frostmatic-funktion Frostmatic-funktionen bruges til at udføre forhåndsfrysning og lynfrysning i frysersekvens.
 • Page 10 (et mærkat indvendigt i fryseren). Når indfrysningen er slut, vender fryseren automatisk tilbage til den tidligere temperaturindstilling (se “Frostmatic- funktionen”). I denne tilstand kan temperaturen i køleskabet ændre sig en smule. 5.5 Opbevaring af frosne madvarer 5.2 Flytbare hylder Når et skab tændes for første gang eller...
 • Page 11: Råd Og Tips

  DANSK 1. Fyld vand i disse bakker. Brug ikke metalgenstande til 2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen. at tage bakkerne ud af frostrummet. 6. RÅD OG TIPS 6.1 Råd om energibesparelse mad og vide, hvornår det bør bruges, inden det bliver dårligt. •...
 • Page 12 6.4 Tips til indkøb • Placer de frosne varer i fryseren med det samme, så snart du kommer Efter indkøb:...
 • Page 13: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK 6.6 Råd om køling af friske • Kød (al slags) pakkes ind i passende emballage og lægges på glashylden madvarer over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2 dage. • God temperaturindstilling, der sikrer, • Frugt og grøntsager: Rengør grundigt at opbevaring af friske madvarer er (fjern snavs) og kom dem i en særlig ved en temperatur på...
 • Page 14: Fejlfinding

  Afrimningsvandet ledes ud gennem Fryseren skal afrimes, når laget af rim er en rende og ned i en særlig beholder bag 3-5 mm tykt. på apparatet, over kompressoren, hvor 1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud det fordamper.
 • Page 15 DANSK 8.1 Hvad gør man, hvis... Problem Mulige årsager Løsning Maskinen virker slet ikke. Når der slukkes for maski‐ Tænd for maskinen. nen. Stikket er ikke sat rigtigt i Sæt stikket helt ind i stikkon‐ stikkontakten. takten. Der er ingen spænding i stik‐ Slut maskinen til en anden kontakten.
 • Page 16 Problem Mulige årsager Løsning Pæren virker ikke. Pæren er i standby. Luk, og åbn døren. Pæren er defekt. Kontakt det nærmeste auto‐ riserede servicecenter. Der er for meget rim og is. Lågen er ikke lukket korrekt. Se afsnittet "Lukning af lå‐...
 • Page 17 DANSK Problem Mulige årsager Løsning Temperaturen i skabet er for Temperaturen er ikke indstil‐ Vælg en højere/lavere tem‐ lav/høj. let korrekt. peratur. Lågen er ikke lukket korrekt. Se afsnittet "Lukning af lå‐ gen". Madvarernes temperatur er Lad varerne køle ned til for høj.
 • Page 18: Støj

  9. STØJ SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKE DATA De tekniske specifikationer fremgår af Det er også muligt at finde de samme typeskiltet indvendig i skabet samt af oplysninger i EPREL ved hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og energimærket.
 • Page 19 DANSK 12. MILJØHENSYN Kasser ikke apparater, der er mærket Genbrug materialer med symbolet med symbolet , sammen med Anbring emballagematerialet i passende husholdningsaffaldet. Lever produktet beholdere til genbrug. Hjælp med at tilbage til din lokale genbrugsplads eller beskytte miljøet og menneskelig kontakt din kommune.
 • Page 20: Safety Information

  11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............37 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 21 ENGLISH instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 22: Safety Instructions

  – refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food. WARNING: Keep ventilation openings, in the • appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
 • Page 23 ENGLISH • Before carrying out any operations on access to the mains plug after the the appliance (e.g. reversing the installation. door), remove the plug from the • Do not pull the mains cable to power socket. disconnect the appliance. Always pull •...
 • Page 24: Installation

  2.4 Internal lighting • Please note that self-repair or non- professional repair can have safety WARNING! consequences and might void the Risk of electric shock. guarantee. • The following spare parts will be • Concerning the lamp(s) inside this...
 • Page 25 ENGLISH 3.1 Dimensions ² the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the Overall dimensions ¹ space necessary for free circulation of the cooling air 1772 Overall space required in use ³ H3 (A+B) 1816 ¹ the height, width and depth of the appliance without the handle and feet 1071 Space required in use ²...
 • Page 26 3.2 Location separate earth in compliance with current regulations, consulting a To ensure appliance's best functionality, qualified electrician. you should not install the appliance in the • The manufacturer declines all nearby of the heat source (oven, stoves, responsibility if the above safety radiators, cookers or hobs) or in a place precautions are not observed.
 • Page 27: Control Panel

  ENGLISH 4. CONTROL PANEL The set temperature will be reached within 24 hours. After a power failure the set temperature remains stored. 4.4 Frostmatic function The Frostmatic function is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence in the freezer compartment. This function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects food products already stored in...
 • Page 28: Daily Use

  5. DAILY USE 5.1 Positioning the door To freeze fresh food activate the Frostmatic function at least 24 hours shelves before placing the food to be frozen in the freezer compartment. To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be Store the fresh food evenly distributed in placed at different heights.
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH 5.6 Thawing Do not use metallic instruments to remove the Deep-frozen or frozen food, prior to trays from the freezer. being consumed, can be thawed in the refrigerator or inside a plastic bag under 1. Fill these trays with water. cold water.
 • Page 30 6.3 Hints for storage of 6.4 Shopping tips frozen food After grocery shopping: • Freezer compartment is the one • Ensure that the packaging is not damaged - the food could be marked with deteriorated. If the package is swollen •...
 • Page 31: Care And Cleaning

  ENGLISH Type of food Shelf life (months) Poultry 9 - 12 Beef 6 - 12 Pork 4 - 6 Lamb 6 - 9 Sausage 1 - 2 1 - 2 Leftovers with meat 2 - 3 6.6 Hints for fresh food •...
 • Page 32 7.4 Defrosting of the freezer to remove the typical smell of a brand- new product, then dried thoroughly. CAUTION! CAUTION! Never use sharp metal tools Do not use detergents, to scrape off frost from the abrasive powders, chlorine evaporator as you could or oil-based cleaners as they damage it.
 • Page 33: Troubleshooting

  ENGLISH run the appliance for at least 3 hours 1. Disconnect the appliance from using this setting. electricity supply. Only after this time put the food back into 2. Remove all food. the freezer compartment. 3. Defrost the appliance. 4. Clean the appliance and all 7.5 Period of non-operation accessories.
 • Page 34 Problem Possible cause Solution Food products placed in the Allow food products to cool appliance were too warm. to room temperature before storing. The door is not closed cor‐ Refer to "Closing the door" rectly. section. The Frostmatic function is Refer to "Frostmatic func‐...
 • Page 35 ENGLISH Problem Possible cause Solution There is too much con‐ Door was opened too fre‐ Open the door only when densed water on the rear quently. necessary. wall of the refrigerator. Door was not closed com‐ Make sure the door is closed pletely.
 • Page 36 Problem Possible cause Solution There is no cold air circula‐ Make sure that there is cold tion in the appliance. air circulation in the appli‐ ance. Refer to "Hints and Tips" chapter. Some specific surfaces in‐ This is a normal state.
 • Page 37: Noises

  ENGLISH 9. NOISES SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TECHNICAL DATA The technical information is situated in It is also possible to find the same the rating plate on the internal side of the information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu and the model appliance and on the energy label.
 • Page 38 12. ENVIRONMENTAL CONCERNS appliances marked with the symbol Recycle materials with the symbol with the household waste. Return the Put the packaging in relevant containers product to your local recycling facility or to recycle it. Help protect the contact your municipal office.
 • Page 39: Säkerhetsinformation

  11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER............55 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få...
 • Page 40 Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder • och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med...
 • Page 41: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen, – så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat. VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte • blockeras. VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller • andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 42 • Dra inte i anslutningssladden för att Detta för att oljan ska rinna tillbaka i koppla bort produkten från eluttaget. kompressorn. Ta alltid tag i stickkontakten. • Innan du utför något på produkten (t 2.3 Användning...
 • Page 43: Installation

  SVENSKA såsom temperatur, vibration, fuktighet • Följande reservdelar kommer att eller är avsedda att signalera finnas tillgängliga i 7 år efter att information om produktens modellen har slutat tillverkas: driftsstatus. De är inte avsedda att termostater, temperatursensorer, användas i andra produkter eller som kretskort, ljuskällor, luckhandtag, rumsbelysning i hemmet.
 • Page 44 3.1 Mått Yttermått ¹ Utrymme som krävs under användning ² 1772 ² höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften ¹ höjd, bredd och djup på produkten utan handtag och fötter Totalt utrymme som krävs under an‐...
 • Page 45 SVENSKA lucköppning till minsta vinkel som tillåter jordad, kontakta en kvalificerad borttagning av all intern utrustning elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord 3.2 Placering enligt gällande bestämmelser. • Tillverkaren ansvarar inte för skador För att säkerställa produktens bästa orsakade av att ovanstående funktionalitet bör du inte installera den i säkerhetsåtgärder inte har följts.
 • Page 46: Kontrollpanel

  4. KONTROLLPANEL 2. Tryck på temperaturreglaget tills önskad temperatur valts. Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen. 4.4 Frostmatic-funktion Frostmatic-funktionen används för förfrysning och snabbfrysning i följd i frysfacket. Den här funktionen accelererar infrysningen av färska...
 • Page 47: Daglig Användning

  SVENSKA 5. DAGLIG ANVÄNDNING 5.1 Placering av dörrfacken För att frysa in färska matvaror, aktivera Frostmatic-funktionen minst 24 timmar För att kunna förvara matförpackningar innan livsmedlet som ska frysas placeras av olika storlekar kan dörrhyllorna i frysfacket. placeras på olika nivåer. Förvara den färska maten jämnt fördelad 1.
 • Page 48: Råd Och Tips

  Detta beror på den tillgängliga tiden och Använd inga vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas metallinstrument för att om de är frysta. plocka ut brickorna ur frysen. 5.7 Tillverkning av isbitar 1. Fyll dessa brickor med vatten.
 • Page 49 SVENSKA • För korrekt förvaring, se etiketten på • För att undvika att fryst mat börjar tina livsmedelsförpackningar där ska du köpa frysta varor precis innan livsmedlets hållbarhet finns. du lämnar livsmedelsbutiken och • Det är viktigt att förpacka maten på ett transportera dem i en termisk och sådant sätt att vatten, fukt eller isolerad kylväska.
 • Page 50: Skötsel Och Rengöring

  6.6 Tips för kylning av färska • Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan livsmedel ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1–2 dagar. • Bra temperaturinställning som • Frukt och grönsaker: rengör noggrant säkerställer bra förvaring av färsk mat (ta bort jord) och lägg dem i en...
 • Page 51: Felsökning

  SVENSKA användning. Det avfrostade vattnet töms Frosta av frysen när frostlagret har en ut via en ränna i en särskild behållare tjocklek på cirka 3-5 mm. som sitter ovanför kompressorn på 1. Stäng av produkten eller koppla loss kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar. den från eluttaget.
 • Page 52 8.1 Vad gör jag om ... Problem Möjlig orsak Lösning Produkten fungerar inte. Produkten är avstängd. Sätt på apparaten. Stickkontakten sitter inte or‐ Anslut stickkontakten ordent‐ dentligt i eluttaget. ligt i eluttaget. Det finns ingen spänning i Anslut en annan produkt till eluttaget.
 • Page 53 SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Belysningen fungerar inte. Lampan är i viloläge. Stäng och öppna dörren. Lampan är trasig. Kontakta närmaste auktori‐ serade serviceverkstad. Det är för mycket frost och Luckan är inte ordentligt Se avsnittet ”Stänga dörren”. stängd. Dörrtätningen är deformerad Se avsnitt ”Stänga dörren”.
 • Page 54 Problem Möjlig orsak Lösning Det går inte att ställa in tem‐ Funktionen ”Frostmatic funk‐ Stäng av ”Frostmatic funk‐ peraturen. tion” är påslagen. tion” manuellt eller vänta med att ställa in temperatu‐ ren tills funktionen avaktive‐ ras automatiskt. Se ”Frost‐...
 • Page 55: Buller

  SVENSKA 9. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKA DATA Den tekniska informationen anges på Det går också att hitta samma https:// typskylten som sitter inne i produkten information i EPREL med länken eprel.ec.europa.eu och modellnamnet samt på energimärkningsetiketten. och produktnumret som du hittar på...
 • Page 56 12. MILJÖSKYDD produkter märkta med symbolen Återvinn material med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på Återvinn förpackningen genom att närmaste återvinningsstation eller placera den i lämpligt kärl. Bidra till att kontakta kommunkontoret. skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...