Download  Print this page

AEG SCB41811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SCB41811LS
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN

User Manual

Fridge Freezer
FR
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
18
33
50

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG SCB41811LS

 • Page 1: User Manual

  SCB41811LS Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie User Manual Fridge Freezer Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur Benutzerinformation Kühl - Gefrierschrank USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE GEGEVENS..................16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Algemene Veiligheid

  NEDERLANDS Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet • beschadigt. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische • apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.2 Aansluiting op het • De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. elektriciteitsnet • Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat WAARSCHUWING! tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard Gevaar voor brand en door de fabrikant. elektrische schokken. • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich WAARSCHUWING! geen vlammen en andere...
 • Page 6: Montage

  • Haal de stekker uit het stopcontact. onderhouden en herladen. • Snij het netsnoer van het apparaat af • Controleer regelmatig de afvoer van en gooi dit weg. het apparaat en reinig het indien • Verwijder de deur om te voorkomen nodig.
 • Page 7: Bediening

  NEDERLANDS • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard min. 5 cm 200 cm stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende min.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  LET OP! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de...
 • Page 9: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5.5 Ontdooien Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt om een goede u, voordat het gebruikt wordt, in het luchtcirculatie te koelvak of op kamertemperatuur laten garanderen. ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. 5.4 Invriezen en bewaren van Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks diepgevroren levensmiddelen...
 • Page 10 6.5 Tips voor het invriezen • Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant van het apparaat • Vries alleen verse en grondig veroorzaakt door thermische schoongemaakte levensmiddelen van uitzetting (een natuurlijk en uitstekende kwaliteit in. ongevaarlijk natuurkundig fenomeen). • Verdeel voor efficiënter invriezen en •...
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS 7. ONDERHOUD EN REINIGING achterkant van het apparaat schoon WAARSCHUWING! met een borstel. Raadpleeg de hoofdstukken Dit zal de prestatie van het apparaat Veiligheid. verbeteren en het elektriciteitsverbruik reduceren. 7.1 Algemene waarschuwingen 7.3 Het ontdooien van de LET OP! koelkast Voordat u welke onderhoudshandeling dan...
 • Page 12: Probleemoplossing

  7.4 De vriezer ontdooien 3. Laat de deur open staan. Om het ontdooiproces te versnellen LET OP! kunt u een bak warm water in het Gebruik nooit scherpe vriesvak zetten. Verwijder bovendien metalen hulpmiddelen om stukken ijs die afbreken voordat het de rijp van de verdamper te ontdooien voltooid is.
 • Page 13 NEDERLANDS 8.1 Wat moet u doen als ... Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan. keld. De stekker zit niet goed in Steek de stekker goed in het het stopcontact. stopcontact. Er staat geen spanning op Sluit een ander elektrisch ap- het stopcontact.
 • Page 14: Het Lampje Vervangen

  Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer. Er ligt water op de vloer. De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast aangesloten op de ver- op de verdamperbak. damperbak boven de compressor. De temperatuur in het appa-...
 • Page 15: Geluiden

  NEDERLANDS 8.3 De deur sluiten 2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met dezelfde 1. Maak de afdichtingen van de deur kenmerken dat specifiek bedoeld is schoon. voor huishoudelijke apparaten. 2. Stel de deur, indien nodig, af. 3. Plaats de afdekking van het lampje Raadpleeg de montageaanwijzingen.
 • Page 16: Technische Gegevens

  CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE GEGEVENS 10.1 Productinformatieblad Handelsmerk Model SCB41811LS PNC925503093 Categorie 7. Koel-vrieskast Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de...
 • Page 17 NEDERLANDS conserveringsduur bij stroomuitval in h Vriesvermogen in kg/24h Klimaatklasse SN-N-ST-T Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Geluidsemissie dB(A) re1 pW Ingebouwde apparatuur J/N Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewa- ren van wijn J/N...
 • Page 18: Safety Information

  10. TECHNICAL DATA....................31 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 19 ENGLISH usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 20: Safety Instructions

  WARNING: Do not use electrical appliances inside the • food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use •...
 • Page 21 ENGLISH electrical ratings of the mains power • Do not touch the compressor or the supply. condenser. They are hot. • Always use a correctly installed • Do not remove or touch items from shockproof socket. the freezer compartment if your hands •...
 • Page 22: Installation

  • The refrigerant circuit and the how to discard the appliance insulation materials of this appliance correctly. are ozone-friendly. • Do not cause damage to the part of • The insulation foam contains the cooling unit that is near the heat flammable gas.
 • Page 23: Operation

  ENGLISH CAUTION! min. 5 cm Refer to the assembly 200 cm instructions for the installation. min. 200 cm 4. OPERATION 4.1 Switching on A medium setting is generally the most suitable. 1. Insert the plug into the wall socket. However, the exact setting 2.
 • Page 24: Frozen Food

  5.4 Freezing and storage of lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brand- frozen food new product, then dried thoroughly. The freezer compartment is suitable for CAUTION! freezing fresh food and storing frozen Do not use detergents, and deep-frozen food for a long time.
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH 1. Fill these trays with water Do not use metallic 2. Put the ice trays in the freezer instruments to remove the compartment. trays from the freezer. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds • Butter and cheese: place in a special airtight container or wrap in an The following sounds are normal during aluminium foil or a polythene bag to...
 • Page 26: Care And Cleaning

  7. CARE AND CLEANING 7.3 Defrosting of the WARNING! refrigerator Refer to Safety chapters. Frost is automatically eliminated from the 7.1 General warnings evaporator of the refrigerator compartment every time the motor CAUTION! compressor stops, during normal use. Unplug the appliance before...
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH A certain amount of frost will always form After three hours reload the previously on the freezer shelves and around the removed food into the freezer top compartment. compartment. Defrost the freezer when the frost layer 7.5 Periods of non-operation reaches a thickness of about 3-5 mm.
 • Page 28 Problem Possible cause Solution Many food products were Wait few hours and then check put in at the same time. the temperature again. The room temperature is Refer to climate class chart on too high. the rating plate. Food products placed in...
 • Page 29: Noises

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The door has been Open the door only if necessa- opened often. There is no cold air circula- Make sure that there is cold air tion in the appliance. circulation in the appliance. If the advice does not lead 2.
 • Page 30 HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 31: Technical Data

  ENGLISH 10. TECHNICAL DATA 10.1 Product information sheet Trade Mark Model SCB41811LS PNC925503093 Category 7. Refrigerator-freezer Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy consumption will depend on how the appliance is...
 • Page 32: Environmental Concerns

  10.2 Additional technical data Depth 550 mm Dimensions of the re- Voltage 230 - 240 V cess Frequency 50 Hz Height 1780 mm The technical information is situated in Width 560 mm the rating plate, on the external or internal side of the appliance and on the energy label.
 • Page 33: Informations De Sécurité

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............48 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 34 Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus • de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif • mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit • frigorifique. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils • électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé...
 • Page 36 2.3 Utilisation • N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. AVERTISSEMENT! • N'installez pas l'appareil dans une Risque de blessures, de pièce trop humide ou trop froide. brûlures, d'électrocution ou • Lorsque vous déplacez l'appareil, d'incendie.
 • Page 37: Installation

  FRANÇAIS • Le type d'ampoule utilisé pour cet • Utilisez exclusivement des pièces appareil est uniquement destiné aux d'origine. appareils domestiques. Ne les utilisez 2.7 Mise au rebut pas pour éclairer votre logement. 2.5 Entretien et nettoyage AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou AVERTISSEMENT! d'asphyxie.
 • Page 38: Fonctionnement

  • Le fabricant décline toute Des problèmes fonctionnels responsabilité en cas de non-respect peuvent survenir sur certains de ces consignes de sécurité. types de modèles • Cet appareil est conforme aux fonctionnant hors de cette directives CEE. plage de températures. Seul le respect de la plage de 3.4 Exigences en matière de...
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS Un réglage intermédiaire est ATTENTION! généralement le plus Si la température ambiante indiqué. est élevée ou l'appareil très Toutefois, on obtiendra le rempli et si le thermostat est réglage exact en tenant réglé sur la température la compte du fait que la plus basse, il est possible température à...
 • Page 40 5.5 Décongélation Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette Avant utilisation, les aliments surgelés ou en verre située au-dessus du congelés peuvent être décongelés dans bac à légumes, afin de le compartiment réfrigérateur ou à garantir une circulation d'air température ambiante en fonction du...
 • Page 41: Conseils

  FRANÇAIS 6. CONSEILS 6.1 Bruits normaux de • Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement et placez-les dans le fonctionnement bac spécial. Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas Les bruits suivants sont normaux lorsque être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne l'appareil est en cours de sont pas emballés.
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  été correctement entreposées par • Ne dépassez pas la durée de le revendeur. conservation indiquée par le • Prévoyez un temps réduit au fabricant. minimum pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile. • Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent...
 • Page 43 FRANÇAIS 7.4 Dégivrage du congélateur 3. Laissez la porte ouverte. Le dégivrage peut être accéléré en ATTENTION! plaçant un récipient d'eau chaude N'utilisez en aucun cas dans le compartiment congélateur. d'objets métalliques ou Retirez également les morceaux de tranchants pour gratter la glace au fur et à...
 • Page 44: Dépannage

  8. DÉPANNAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause probable Solution L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est éteint. Mettez l'appareil en marche. du tout. La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche tation n'est pas correcte- du câble d'alimentation dans...
 • Page 45 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Le bouchon de la gouttiè- Placez correctement le bou- re d'évacuation de l'eau chon de la gouttière d'évacua- de dégivrage n'est pas tion de l'eau. bien placé. Il y a une erreur dans le ré- Reportez-vous au chapitre glage de la température.
 • Page 46: Bruits

  8.2 Remplacement de 2. Remplacez l'ampoule par une l'éclairage ampoule de caractéristiques identiques, spécifiquement conçue L'appareil est équipé d'un pour les appareils électroménagers. éclairage à LED longue 3. Remontez le diffuseur de l'ampoule. durée. 4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise secteur.
 • Page 47 FRANÇAIS HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 48: Caractéristiques Techniques

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 10.1 Fiche produit Marque Modèle SCB41811LS PNC925503093 Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur Classe d’efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consomma- tion d’énergie réelle dépend des conditions d’utili- sation et de l’emplacement de l’appareil.
 • Page 49 FRANÇAIS Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin O/N 10.2 Autres caractéristiques techniques Profondeur 550 mm Tension 230 - 240 V Dimensions de la niche Fréquence 50 Hz d'encastrement Hauteur 1780 mm Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le Largeur 560 mm côté...
 • Page 50: Sicherheitshinweise

  9. GERÄUSCHE......................63 10. TECHNISCHE DATEN.....................64 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 51 DEUTSCH oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 52: Sicherheitsanweisungen

  WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die • Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind. WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang • durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
 • Page 53: Elektrischer Anschluss

  DEUTSCH damit das Öl in den Kompressor beschädigen. Wenden Sie sich an den zurückfließen kann. autorisierten Kundendienst oder • Ziehen Sie den Stecker aus der einen Elektriker, um die elektrischen Steckdose, bevor Sie am Gerät Bauteile auszutauschen. arbeiten (z.B. Wechsel des •...
 • Page 54: Montage

  • Berühren Sie nicht den Kompressor reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei oder den Kondensator. Sie sind heiß. verstopftem Wasserabfluss sammelt • Nehmen Sie keine Gegenstände aus sich das Abtauwasser am Boden des dem Gefrierfach bzw. berühren Sie Geräts an.
 • Page 55: Betrieb

  DEUTSCH einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Klima- Umgebungstemperatur Hausanschlusses nicht geerdet sein klasse sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von +10 °C bis +32 °C einem qualifizierten Elektriker erden. +16 °C bis +32 °C • Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der +16 °C bis + 38 °C vorstehenden Sicherheitshinweise.
 • Page 56: Täglicher Gebrauch

  Eine mittlere Einstellung ist VORSICHT! im Allgemeinen am besten Ist die geeignet. Umgebungstemperatur Allerdings muss für eine hoch oder das Gerät voll exakte Einstellung beladen, dieses aber auf die berücksichtigt werden, dass niedrigste Temperatur die Temperatur im Innern eingestellt, so kann es bei des Geräts von...
 • Page 57: Gefrieren Und Lagern

  DEUTSCH 5.5 Auftauen Die Glasablage über der Gemüseschublade sollte Tiefgefrorene oder gefrorene jedoch nicht verstellt Lebensmittel können vor der werden, um eine korrekte Verwendung je nach der zur Verfügung Luftzirkulation zu stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei gewährleisten. Raumtemperatur aufgetaut werden. Kleinere Gefriergutteile können sogar 5.4 Gefrieren und Lagern direkt aus dem Gefriergerät entnommen...
 • Page 58: Tipps Und Hinweise

  6. TIPPS UND HINWEISE 6.1 Normale • Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in der speziellen Schublade Betriebsgeräusche aufbewahren. Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten im Folgende Geräusche sind während des Kühlschrank nicht unverpackt normalen Gerätebetriebs normal: aufbewahrt werden.
 • Page 59: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Lebensmittel sachgerecht gelagert • Das Haltbarkeitsdatum auf der wurden. Tiefkühlkostverpackung sollte nicht • Achten Sie unbedingt darauf, die überschritten werden. eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen. • Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
 • Page 60 Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort. WARNUNG! Fassen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren. 3. Lassen Sie die Tür offen. Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach, um den 7.4 Abtauen des Gefrierraums...
 • Page 61: Fehlersuche

  DEUTSCH 8. FEHLERSUCHE WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. 8.1 Was tun, wenn... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschal- Schalten Sie das Gerät ein. tet. Der Netzstecker wurde Stecken Sie den Netzstecker nicht richtig in die Steck- korrekt in die Steckdose.
 • Page 62 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Wasser fließt an der Rück- Während des automati- Dies ist normal. wand des Kühlschranks hi- schen Abtauprozesses nunter. schmilzt Reif auf der Rück- wand. Wasser fließt in den Kühl- Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die Le- schrank.
 • Page 63: Geräusche

  DEUTSCH Verwenden Sie nur LED- 2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampen (E14 Fassung). Die Lampe mit denselben Eigenschaften, maximale Leistung ist auf die speziell für Haushaltsgeräte der Lampe angegeben. vorgesehen ist. 3. Bringen Sie die Lampenabdeckung VORSICHT! wieder an. Ziehen Sie den Netzstecker 4.
 • Page 64: Technische Daten

  SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Produktdatenblatt Warenzeichen Modellkennung SCB41811LS PNC925503093 Kategorie 7. Kühl-Gefrierschrank Energieeffizienzklasse...
 • Page 65 DEUTSCH Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stun- den. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nut- zung und vom Standort des Geräts ab Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät Nutzinhalt in Liter, Star Nutzinhalt in Liter, Kellerzone Nutzinhalt in Liter, Wein Nutzinhalt in Liter, Total Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,...
 • Page 66 Die technischen Daten befinden sich auf Innenseite des Geräts sowie auf der dem Typenschild auf der Außen- oder Energieplakette. 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu .
 • Page 67 DEUTSCH...
 • Page 68 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

Scb61811ls