Download Print this page

Sharp KC-860EKW Operation Manual

Air purifier with humidifying function
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
* Plasmacluster is a trademark
of Sharp Corporation.
KC-840E
KC-850E
KC-840E
KC-850E
KC-860E
KC-860E
AIR PURIFIER
with Humidifying Function
OPERATION MANUAL
ČISTIČKA VZDUCHU
s funkcí zvlhčování
NÁVOD K OBSLUZE
ČISTIČKA VZDUCHU
s funkciou zvlhčovania
NÁVOD NA POUŽITIE
LÉGTISZTÍTÓ
párásító funkcióval
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ОЧИСНИК ПОВІТРЯ
з Функцією Зволожування
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Sharp KC-860EKW

  Related Manuals for Sharp KC-860EKW

  Summary of Contents for Sharp KC-860EKW

 • Page 1 * Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. KC-840E KC-850E KC-860E KC-840E KC-850E KC-860E AIR PURIFIER with Humidifying Function OPERATION MANUAL ČISTIČKA VZDUCHU s funkcí zvlhčování NÁVOD K OBSLUZE ČISTIČKA VZDUCHU s funkciou zvlhčovania NÁVOD NA POUŽITIE LÉGTISZTÍTÓ párásító funkcióval HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...
 • Page 2 The air purifi er draws in room air from the air intake, passes the air through a Pre-Fil- ter, a Washable Deodorizing Filter and a HEPA Filter inside of the unit, then discharg- es the air through the air outlet. The HEPA Filter can remove 99.97% of dust particles as small as 0.3 microns that pass through the fi...
 • Page 3: Table Of Contents

  • FILTER REPLACEMENT GUIDELINES ... TROUBLESHOOTING SPECIFICATIONS INFORMATION ON PROPER DISPOSAL Thank you for purchasing this SHARP Air Purifier. Please read this manual carefully before using the air purifi er. After reading, keep the manual in a conven- ient location for future reference.
 • Page 4: Important Safety Instructions

  • Be cautious when cleaning the unit. Strong corrosive cleansers may damage the exterior. • Only a Sharp Authorized Service Centre should service this air purifi er. Contact the nearest Service Centre for any problems, adjustments, or repairs.
 • Page 5: Cautions Concerning Operation

  CAUTIONS CONCERNING OPERATION • Do not block the intake and/or air outlet. • Do not use the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters, or where it may come into contact with steam. • Always operate the unit in an upright position. •...
 • Page 6: Part Names

  PART NAMES ILLUSTRATIVE DIAGRAM – FRONT Air Outlet Main Unit Display Front Monitor Main Unit KC-860E BACK Handle (2 locations left and right) Sensors • Dust Sensor • Temperature / Humidity Sensor • Odour Sensor(KC860E•KC850E) Tank Handle Water Tank (For humidifying) Humidifying Filter Filter Frame Tank Cap...
 • Page 7: Front Monitor

  FRONT MONITOR Indicates condition and humidity of room air. KC-850E KC-860E DUST MONITOR The dust sensor continuously monitors the air and changes colour depending on air purity.KC-860E has 5 levels of dust detector. Sensor Reading Clean Very lmpure Green Flashing Flashing All green Yellow All red...
 • Page 8: Preparation For Use

  PREPARATION FOR USE FILTER INSTALLATION To maintain the quality of the fi lters, they are packed in plastic bags and placed in the unit. Be sure to remove the fi lters from the plastic bags and replace the fi lters in the unit before initial use.
 • Page 9: Refilling The Water Tank

  REFILLING THE WATER TANK The unit can be used in the Clean Air Mode without putting water in the Water Tank. When using the Clean Air & Humidify Mode, or the CLEAN ION SHOWER Mode, the Water Tank should be fi lled with water. Remove the Water Tank by unlatching the top.
 • Page 10: Operation

  OPERATION MAIN UNIT DISPLAY Filter Reset Button/ Indicator Light (red) Light Control Fan Speed Button/ Button Indicator Light (green) CLEAN AIR & HUMIDIFY MODE Use the Clean Air & Humidify Mode to quickly clean the air, reduce odours and to humidify. Fill Water Tank.
 • Page 11: Clean Air Mode

  CLEAN AIR MODE Use the Clean Air Mode when additional humidity is not required. Press the CLEAN AIR MODE Button on the display. • If the power cord was not unplugged between uses, the unit will automatically re-start at the previously selected settings. Press the FAN SPEED BUTTON to select the de- sired fan speed.
 • Page 12: Plasmacluster On/Off Button

  OPERATION Plasmacluster ON/OFF Button Press the Plasmacluster ON/OFF Button to turn Plasmaclus- ter Ion Mode ON and OFF. When Plasmacluster is ON, both the Indicator Light and Plasmacluster Indicator Light turn on. LIGHTS CONTROL Button Use when the light on the front panel is too bright.
 • Page 13: Care And Maintenance

  CARE AND MAINTENANCE To maintain optimum performance of this air purifi er, please clean the unit including the sensor and fi lters periodically. When cleaning the unit, be sure to fi rst unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands.
 • Page 14: Water Tank

  CARE AND MAINTENANCE WATER TANK Care Cycle Every day when Humidifying Rinse the inside of the tank by leaving a small amount of luke- warm water inside, closing the tank cap firmly, and shaking the tank. Mild household detergents may be used to clean the inside of the tank, but detergent should be diluted and the tank should be thoroughly rinsed to remove all detergent residue.
 • Page 15: Humidifying Tray

  HUMIDIFYING TRAY Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness Care Cycle 1 month of the water. Avoid spilling water when removing or cleaning the tray. Remove the Water Tank and Humidifying Tray. Unlatch the Water Tank first, then re- move the tray.
 • Page 16: Humidifying Filter

  CARE AND MAINTENANCE CARE AND MAINTENANCE HUMIDIFYING FILTER Care Cycle Once a month or when the Filter Indicator Light is on. Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness or the impurities of the water that you use; the harder the water the more often descaling will be necessary. Pay attention not to spill water when cleaning the fi...
 • Page 17: Filter Replacement Guidelines

  FILTER REPLACEMENT GUIDELINES Filter life will vary depending on the room environment, usage, and location of the unit. If dust or odours persist, replace the fi lters. (Refer to “Please read before operating your new Air Purifi er”) Guide for fi lter replacement timing HEPA Filter Up to 5 years after opening Filter life can be greatly reduced depending on the room environment.
 • Page 18: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before calling for service, please review the Troubleshooting chart below, since the problem may not be a unit malfunction. SYMPTOM Odours and smoke are not removed. The Front Monitor illuminates green even when the air is impure. The Front Monitor illuminates orange or red even when the air is clean.
 • Page 19: Error Display

  Light. Flashing of the Fan Speed In- dicator Light ' Flashing of the Fan Speed In- dicator Light ' If error occurs again, contact the Sharp Service Centre. ERROR DETAILS Abnormal humidity fi lter Abnormal fan motor Abnormal temperature-...
 • Page 20: Specifications

  SPECIFICATIONS E-18...
 • Page 21 If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.
 • Page 22 Memo...
 • Page 24 Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti z přívodu vzduchu, nechá vzduch pro- jít přes předfi ltr (umývatelný dezodorizační fi ltr a HEPA fi ltr vevnitř přístroje), a pak vypustí vzduch přes odvod vzduchu. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % pracho- vých částic velkosti 0,3 mikronů, které...
 • Page 25 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÉ ÚDAJE INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu od společnosti SHARP. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete používat čističku vzduchu. Po přečtení tento návod uschovejte na dostupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout i v budoucnosti.
 • Page 26: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Při čištění přístroje si dávejte pozor. Silné korosivní čistící prostředky můžou poškodit zevnějšek přístroje. • Servis této čističky vzduchu může vykonávat jen autorizované servisní středisko společnosti Sharp. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko. • Při přenášení přístroje odstraňte nejdříve vodní nádrž a zvlhčovací misku a držte přístroj pomocí...
 • Page 27: Upozornění Vztahující Se K Provozu

  UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU • Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace. • Nepoužívejte přístroj u ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou. • Přístroj obsluhujte vždy ve svislé poloze. •...
 • Page 28: Názvy Částí

  NÁZVY ČÁSTÍ ILUSTRAČNÍ DIAGRAM – PŘEDNÍ ČÁST Odvod vzduchu Displej hlavní jednotky Přední monitor Hlavní jednotka KC-860E ZADNÍ ČÁST Držadlo (2 umístění vlevo a vpravo) Senzory • Prachový senzor • Senzor teploty / vlhkosti • Pachový senzor (KC860E•KC850E) Držadlo nádrže Vodní...
 • Page 29: Přední Monitor

  PŘEDNÍ MONITOR Označuje čistotu a vlhkost vzduchu v místnosti. KC-850E KC-860E MONITOR PRACHU Prachový senzor neustále monitoruje vzduch a v závislosti na čistotě vzduchu mění barvu. Přístroj KC-860E má 5 úrov- ní detektoru prachu. Výklad senzoru Velmi špinavé Čisté Zelená Blikání Blikání...
 • Page 30: Příprava Na Použití

  PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ INSTALACE FILTRU K udržení kvality fi ltrů jsou zabaleny v umělohmotných sáčcích a umístěny v přístroji. Nezapomeňte vyndat fi ltry z umělohmotných sáčků a před prvním použitím dejte fi ltry opět do přístroje. Vyndejte fi ltry Odstraňte zadní panel. Jemně...
 • Page 31: Doplnění Vodní Nádrže

  DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE Přístroj se může používat v režimu čistého vzduchu bez toho, abyste dali do vodní nádrže vodu. Chcete- li použít režim čistého vzduchu a zvlhčení nebo režim čisté ionové sprchy, musíte dát do vodní nádrže vodu. Odstraňte vodní nádrž odjištěním vrchu. Odstraňte víko vodní...
 • Page 32: Provoz

  PROVOZ DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY Tlačítko resetování fi ltru/ Kontrolka indikátoru (červená) Tlačítko ovládání Tlačítko rychlosti ventilátoru/ kontrolek Kontrolka indikátoru (zelená) REŽIM ČISTÉHO VZDUCHU A ZVLHČENÍ Režim čistého vzduchu a zvlhčení použijte na rychlé vyčištění vzduchu, potlačení pachů a na zvlhčení vzduchu. Naplňte vodní...
 • Page 33: Režim Čistého Vzduchu

  REŽIM ČISTÉHO VZDUCHU Režim čistého vzduchu použijte tehdy, nepotřebujete-li zvýšit vlhkost vzduchu. Stiskněte na displeji tlačítko režimu čistého vzduchu. • Jestli jste neodpojili mezi používáním napájecí kabel, přístroj se automaticky restartuje s nastavenými nastaveními z minula. Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru pro výběr požadované...
 • Page 34: Tlačítko Zap./Vyp. Plasmacluster

  PROVOZ Tlačítko zap./vyp. Plasmacluster Stiskněte tlačítko zap./vyp. Plasmacluster pro zapnutí a vypnutí režimu ionů Plasmacluster. Je-li režim Plasmacluster zapnutý, zapne se kontrolka indikátoru a kontrolka Plasmacluster. Tlačítko ovládání kontrolek Použijte, je-li světlo na před- ním panelu příliš silné. UPOZORNĚNÍ Při spuštění jsou světla na předním monitoru vždy světlejší. KONTROLKA INDIKÁTORU DODÁVÁNÍ...
 • Page 35: Péče A Údržba

  PÉČE A ÚDRŽBA K udržení optimálního výkonu této čističky vzduchu musíte přístroj pravidelně čistit, včetně sen- zoru a fi ltrů. Při čištění přístroje ho nezapomeňte nejdřív odpojit z elektrické zásuvky a se zástrčkou nikdy nemanipulujte mokrýma rukama. Jinak může dojít k elektrickému zkratu a/nebo poranění osoby. KONTROLKA INDIKÁTORU FILTRU Kontrolka indikátoru filtru bude svítit, abyste nezapomněli vykonat údržbu zadního panelu, senzorů...
 • Page 36: Vodní Nádrž

  PÉČE A ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽ Údržbový cyklus Každý den, když zvlhčujete Opláchněte vnitřek nádrže, nechejte vevnitř trochu vlažné vody, zavřete pevně víko nádrže a zatřepte nádrží. K čištění vnitř- ku nádrže můžete použít jemné čistící prostředky, ale čistící prostředek musíte zředit a nádrž musíte pořádně opláchnout, abyste odstranili všechny zbytky čistícího prostředku.
 • Page 37: Zvlhčovací Miska

  ZVLHČOVACÍ MISKA To, jak často je třeba vykonávat údržbu, závisí na tvrdosti Údržbový cyklus 1 měsíc vody. Při vyjímání nebo čištění misky zabraňte vylití vody. Vyberte vodní nádrž a zvlhčovací misku. Nejdřív odjistěte vod- ní nádrž a pak vyber- te misku. Při vytaho- vání...
 • Page 38: Zvlhčovací Filtr

  PÉČE A ÚDRŽBA PÉČE A ÚDRŽBA ZVLHČOVACÍ FILTR Údržbový cyklus Jendou měsíčně nebo svítí-li kontrolka indikátoru fi ltru. To, jak často je třeba vykonávat údržbu, závisí na tvrdosti vody a množství nečistot v používané vodě; čím je voda tvrdší, tím častěji musíte vodní kámen odstraňovat. Při čištění...
 • Page 39: Pokyny K Výměně Filtru

  POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRU Životnost fi ltru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění přístroje. Pře- trvávají-li prach nebo pachy, měli byste vyměnit fi ltry. (Viz část „Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu“) Pomůcka pro načasování...
 • Page 40: Řešení Problémů

  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Před zavoláním na servis si prosím projděte níže uvedenou tabulku Řešení problémů, jelikož problé- mem nemusí být porucha přístroje. SYMPTOM Pachy a kouř se neodstraňují. Přední monitor svítí zeleně, dokonce i když je vzduch špinavý. Přední monitor svítí oranžově nebo červeně, dokonce i když...
 • Page 41 Blikání kontrolky čistého vzduchu. Blikání kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru „ “. Blikání kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru „ “. Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisní středisko Sharp. DETAILY O CHYBĚ Porucha zvlhčovacího fi ltru Porucha motoru venti- látoru “. Porucha senzoru teplo- ty a vlhkosti Problém na obvodové...
 • Page 42: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE CZ-18...
 • Page 43 1. V zemích Evropské unie Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely: Obraťte se na prodejce SHARP , který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrny odpadu.
 • Page 44 Poznámky...
 • Page 46 Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu Čistička vzduchu nasáva vzduch z miestnosti z prívodu vzduchu, nechá vzduch prejsť cez predfi lter (umývateľný deodorizačný fi lter a HEPA fi lter vnútri prístroja), a potom vypustí vzduch cez odvod vzduchu. HEPA fi lter dokáže odstrániť 99,97 % prachových častíc veľkosti 0,3 mikrónov, ktoré...
 • Page 47 RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ ÚDAJE INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII Ďakujeme vám za zakúpenie tejto čističky vzduchu od spoločnosti SHARP. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie skôr, ako budete používať čističku vzduchu. Po prečítaní tento návod uschovajte na do- stupnom mieste, aby ste doň mohli nahliad- nuť...
 • Page 48: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Inak môže dôjsť k elektrickému výboju a/alebo požiaru vplyvom skratu • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik, autorizo- vané servisné stredisko spoločnosti Sharp alebo kvalifi kovaná osoba, aby sa zabránilo ne- bezpečenstvu.
 • Page 49: Upozornenia Týkajúce Sa Prevádzky

  UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY • Neblokujte vstupné a/alebo výstupné otvory ventilácie. • Nepoužívajte prístroj v blízkosti ani na horúcich predmetoch, ako sú sporáky alebo ohrievače, ani tam, kde môžu prísť do kontaktu s parou. • Prístroj obsluhujte vždy vo zvislej polohe. •...
 • Page 50: Názvy Častí

  NÁZVY ČASTÍ ILUSTRAČNÝ DIAGRAM – PREDNÁ ČASŤ Odvod vzduchu Displej hlavnej jednotky Predný monitor Hlavná jednotka KC-860E ZADNÁ ČASŤ Držadlo (2 umiestnenia vľavo a vpravo) Senzory • Prachový senzor • Senzor teploty / vlhkosti • Pachový senzor (KC860E•KC850E) Držadlo nádrže Vodná...
 • Page 51: Predný Monitor

  PREDNÝ MONITOR Označuje čistotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti. KC-850E KC-860E MONITOR PRACHU Prachový senzor neustále monitoruje vzduch a v závislosti od čistoty vzduchu mení farbu. Prístroj KC-860E má 5 úrov- ní detektora prachu. Výklad senzora Čisté Veľmi špinavé Zelená Blikanie Blikanie Žltá...
 • Page 52: Príprava Na Použitie

  PRÍPRAVA NA POUŽITIE INŠTALÁCIA FILTRA Na udržanie kvality fi ltrov sú zabalené v umelohmotných vreckách a umiestnené v prí- stroji. Nezabudnite vybrať fi ltre z umelohmotných vreciek a pred prvým použitím dajte fi ltre opäť do prístroja. Vyberte fi ltre Odstráňte zadný...
 • Page 53: Doplnenie Vodnej Nádrže

  DOPLNENIE VODNEJ NÁDRŽE Prístroj sa môže používať v režime čistého vzduchu bez toho, aby ste dali do vodnej nádrže vodu. Keď chcete po- užiť režim čistého vzduchu a zvlhčenia alebo režim čistej iónovej sprchy, musíte dať do vodnej nádrže vodu. Odstráňte vodnú...
 • Page 54: Prevádzka

  PREVÁDZKA DISPLEJ HLAVNEJ JEDNOTKY Tlačidlo resetovania fi ltra/ Kontrolka indikátora (červená) Tlačidlo ovláda- Tlačidlo rýchlosti ventilátora/ nia kontroliek Kontrolka indikátora (zelená) REŽIM ČISTÉHO VZDUCHU A ZVLHČENIA Režim čistého vzduchu a zvlhčenia použite na rýchle vyčistenie vzduchu, potlačenie pachov a na zvlhčenie vzduchu. Naplňte vodnú...
 • Page 55: Režim Čistého Vzduchu

  REŽIM ČISTÉHO VZDUCHU Režim čistého vzduchu použite vtedy, keď nepotrebujete zvýšiť vlhkosť vzduchu. Stlačte na displeji tlačidlo režimu čistého vzduchu. • Ak ste medzi používaním neodpojili napájací kábel, prístroj sa automaticky reštartuje s predtým nastavenými nastaveniami. Stlačte tlačidlo rýchlosti ventilátora na vybratie po- žadovanej rýchlosti ventilátora.
 • Page 56: Tlačidlo Zap./Vyp. Plasmacluster

  PREVÁDZKA Tlačidlo zap./vyp. Plasmacluster Stlačte tlačidlo zap./vyp. Plasmacluster na zapnutie a vypnutie režimu iónov Plasmacluster. Keď je režim Plasmacluster zapnutý, zapne sa kontrolka indiká- tora a kontrolka Plasmacluster. Tlačidlo ovládania kontroliek Použite, keď je svetlo na prednom paneli príliš silné. UPOZORNENIE KONTROLKA INDIKÁTORA DODÁVANIA VODY Keď...
 • Page 57: Starostlivosť A Údržba

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Na udržanie optimálneho výkonu tejto čističky vzduchu musíte prístroj pravidelne čis- tiť, vrátane senzora a fi ltrov. Pri čistení prístroja ho nezabudnite najprv odpojiť z elektrickej zásuvky a so zástrčkou nikdy nenarábajte mokrými rukami. Inak môže dôjsť k elektrickému skratu a/alebo poraneniu osoby. KONTROLKA INDIKÁTORA FILTRA Kontrolka indikátora fi...
 • Page 58: Vodná Nádrž

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA VODNÁ NÁDRŽ Údržbový cyklus Každý deň, keď zvlhčujete Opláchnite vnútro nádrže, nechajte vo vnútri trochu vlažnej vody, zatvorte pevne veko nádrže a potrepte nádržou. Na čistenie vnútra nádrže môžete použiť jemné čistiace prostriedky, ale čis- tiaci prostriedok musíte zriediť a nádrž musíte poriadne oplách- nuť, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
 • Page 59: Zvlhčovacia Miska

  ZVLHČOVACIA MISKA To, ako často je treba vykonávať údržbu, závisí od tvrdosti Údržbový vody. Pri vyberaní alebo čistení misky zabráňte vyliatiu vody. 1 mesiac cyklus Vyberte vodnú nádrž a zlhčovaciu misku. Najprv odistite vodnú nádrž a potom vy- berte misku. Pri vy- ťahovaní...
 • Page 60: Zvlhčovací Filter

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA ZVLHČOVACÍ FILTER Údržbový cyklus Raz mesačne alebo keď svieti kontrolka indikátora fi ltra. To, ako často je treba vykonávať údržbu, závisí od tvrdosti vody a množstve nečistôt v používanej vode; čím je voda tvrdšia, tým častejšie musíte vodný kameň odstraňovať. Pri čistení...
 • Page 61: Pokyny K Výmene Filtra

  POKYNY K VÝMENE FILTRA Životnosť fi ltra sa líši v závislosti od prostredia v miestnosti, používania a umiestnenia prí- stroja. Ak prach alebo pachy pretrvávajú, mali by ste vymeniť fi ltre. (Pozrite si časť „Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu“) Pomôcka na načasovanie výmeny fi...
 • Page 62: Riešenie Problémov

  RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred zavolaním na servis si prosím pozrite nižšie uvedenú tabuľku Riešenie problémov, keďže prob- lémom nemusí byť porucha prístroja. SYMPTÓM Pachy a dym sa neodstraňujú. Predný monitor svieti zelene, dokonca aj keď je vzduch špinavý. Predný monitor svieti oranžovo alebo červene, dokonca aj keď...
 • Page 63 Blikanie kontrolky čistého vzduchu. Blikanie kontrolky indikátora rýchlosti ventilátora „ “. Blikanie kontrolky indikátora rýchlosti ventilátora „ “. Ak sa chyba vyskytne znovu, kontaktujte servisné stredisko Sharp. DETAILY O CHYBE Porucha zvlhčova- cieho fi ltra Porucha motora ventilátora “. Porucha senzora teploty a vlhkosti Problém na obvodo-...
 • Page 64: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE SK-18...
 • Page 65 1. V krajinách Európskej únie Ak sa výrobok používa na komerčné účely a chcete ho znehodnotiť: Obráťte sa na vášho predajcu SHARP , ktorý vás informuje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byť účtované náklady vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a malé...
 • Page 66 Poznámky...
 • Page 68 A légtisztító a szoba levegőjét szívja be a beömlő nyílásain keresztül, a levegő áthalad a készülékben található Előszűrőn, a Mosható szagtalanító szűrőn és a HEPA szű- rőn, majd távozik a levegő a kiömlő nyíláson keresztül. A HEPA szűrő képes a szűrőn áthaladó, 0,3 mikronnyi porrészecskék 99,97%-nak kiszűrésére és a szagok elnye- lésében is közreműködik.
 • Page 69 • ÚTMUTATÓ A SZŰRŐK CSERÉJÉHEZ . HIBAKERESÉSI SEGÉDLET MŰSZAKI JELLEMZŐK HULLADÉK ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt használná a légtisz- tító készüléket. A használati útmutatót elolvasás után tegye könnyen elérhető...
 • Page 70: Fontos Biztonsági Előírások

  • Legyen körültekintő, amikor a készüléket tisztítja. Az erős maró hatású tisztítószerek károsíthatják a készülék külsejét. • Kizárólag hivatalos Sharp Márkaszerviz végezheti el a légtisztító szervizelését. Bármilyen hiba, be- állítási vagy javítási munka ügyében forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. • A készülék szállítása előtt először távolítsa el a víztartály és a párásító szűrőt. A készüléket a két oldalán lévő...
 • Page 71: Használatra Vonatkozó Figyelmeztetés

  HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS • Ne takarja le a levegő bemeneti és a kimeneti nyílást! • Ne használja a készüléket forró tárgyak (pl. sütő vagy hősugárzó) közelében vagy tetején! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gőz érheti a készüléket! • Mindig függőleges helyzetbe állítva használja a készüléket! •...
 • Page 72: Az Alkatrészek Megnevezései

  AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSEI DIAGRAM – ELŐLAP Levegő kiömlő nyílás Főegység kijelzője Előlap kijelzője Alapkészülék KC-860E HÁTLAP Fogantyú (2 helyen - bal és jobb oldalt) Érzékelők • Porérzékelő • Hőmérséklet / Páratartalom érzékelő • Szagérzékelő (KC860E•KC850E) Tartály fogantyú Víztartály (Párásításhoz) Párásító szűrő Szűrő...
 • Page 73: Előlap Kijelzője

  ELŐLAP KIJELZŐJE A szoba levegőjének állapotát és páratartalmát jelzi. KC-850E KC-860E POR KIJELZŐ A porérzékelő folyamatosan érzékeli a szoba le- vegőjének minőségét és a kijelző színe a levegő tisztaságának megfelelően változik. A KC-860E készülék porérzékelője 5 szinttel rendelkezik. Az érzékelő jelzései Tiszta Erősen szeny- Zöld...
 • Page 74: Üzembe Helyezés

  ÜZEMBE HELYEZÉS SZŰRÖK BEHELYEZÉSE A készülékbe helyezett szűrők minőségük megőrzése érdekében nejlonzacskóba van- nak csomagolva. A készülék használata előtt távolítsa el a szűrőkről a nejlonzacskót és helyezze vissza a szűrőket! Szűrők eltávolítása Távolítsa el a hátlapot. Óvatosan nyomja le a füleket, döntse meg és vegye le a hátlapot.
 • Page 75: A Víztartály Újratöltése

  A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE A készülék használható Légtisztító Módban a víztar- tály vízzel történő megtöltése nélkül. A Légtisztító & Párásító Mód vagy a TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL Mód használatakor a víztartályt fel kell tölteni vízzel. A felső rész kioldásával vegye ki a víztartályt. Vegye le a víztartály sapkáját és óvatosan töltse meg a tartályt csapvízzel.
 • Page 76: Működtetés

  MŰKÖDTETÉS FŐEGYSÉG KIJELZŐJE Szűrő nullázó gomb/ kijelző (piros) Fényerő szabá- Ventilátor sebesség gomb/ lyozó kijelző (zöld) gomb LÉGTISZTÍTÁS & PÁRÁSÍTÁS MÓD Használja a Légtisztítás & Párásítás módot a levegő gyors tisztításához és párásításához, illetve a szagok csökkentéséhez. Töltse meg a víztartályt. (Lásd az HU-7. oldalon) Nyomja meg a LÉGTISZTÍTÁS &...
 • Page 77: Légtisztítás Üzemmód

  LÉGTISZTÍTÁS ÜZEMMÓD Használja a légtisztítás módot, ha nincs szükség kiegészítő párásításra. Nyomja meg a CLEAN AIR MODE gombot a kijelzőn. • Ha két használat közben nem volt kihúzva a tápcsatlakozó kábele, akkor a készülék automatikusan az előzőleg választott beállításokkal indul el. Nyomja meg a FAN SPEED (Ventilátor sebesség) GOM- BOT a kívánt ventilátor sebesség kiválasztásához.
 • Page 78: Plasmacluster Ki/Be Gomb

  MŰKÖDTETÉS Plasmacluster KI/BEKAPCSOLÁS gomb Nyomja meg a Plasmacluster KI/BEKAPCSOLÁS gomb a Plasmacluster Ion Mód BE- és KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Ha a Plasmacluster funkció BE van kapcsolva, a kijelző fé- nye és a Plasmacluster kijelző fénye is világít. FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ gomb Akkor használja, ha az előlap fényei túl világosak.
 • Page 79: Tisztítás És Karbantartás

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A légtisztító optimális működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, az érzékelőket és a szűrőket is beleértve. A készülék tisztítása előtt ne feledje el kihúzni a készülék tápcsatlakozóját! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkező esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. SZŰRŐ...
 • Page 80: Víztartály

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS VÍZTARTÁLY Karbantartási időköz Minden nap, amikor párásít Öblítse ki a tartályt úgy, hogy kis mennyiségű langyos vizet hagy benne, rátekeri a tartálysapkát és megrázza a tartályt. A tartály belsejének tisztításához használhat enyhe háztartási tisztítósze- reket, de a tisztítószert mindenképpen hígítsa fel és a tartályt alaposan ki kell öblíteni az összes tisztítószer eltávolításához.
 • Page 81: Párásító Tálca

  PÁRÁSÍTÓ TÁLCA A karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységégének Karbantar- 1 hónap fokától. Ne löttyintse ki a vizet, amikor kiveszi vagy tisztítja a tálcát. tási időköz Vegye ki a víztartályt és a párásító tálcát. Először a víztartályt kattintsa ki, majd ve- gye ki a tálcát.
 • Page 82: Párásító Szűrő

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ Karbantartás gyakorisága A karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységégének, illetve tisztaságának fokától. Minél keményebb a víz, annál gyakrabban van szükség vízkőtelenítésre. Ügyeljen rá, hogy ne öntse ki a vizet a szűrő tisztításakor. Vegye ki a víztartályt és a párá- sító...
 • Page 83: Útmutató A Szűrők Cseréjéhez

  ÚTMUTATÓ A SZŰRŐK CSERÉJÉHEZ A szűrő élettartama függ a környezetétől, a használattól, és a készülék elhelyezésétől. Ha a por és a szagok nem szűnnek meg, cserélje ki a szűrőket. (Tekintse át a “Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használná az új Légtisztítóját” részt) Útmutató...
 • Page 84: Hibakeresési Segédlet

  HIBAKERESÉSI SEGÉDLET A szerviz hívása előtt kérjük, nézze át az alábbi hibakeresési segédlet táblázatot. Elképzelhető, hogy a felmerült hibajelenség nem a készülék hibás működéséből ered. JELENSÉG Nem távolítja el a szagokat és a füstöt. Az előlapi kijelző a levegő szennyezettsége ellenére zölden világít.
 • Page 85 HIBAÜZENETEK KC-850E•KC-860E Ha a hiba újból előfordul, lépjen kapcsolatba a Sharp szervizközpontjával. DIGITÁLIS LÁMPA KIJELZŐ KIJELZŐ A Levegőtisztítás & Párásító kijelző fénye villog. A Ventilátor sebesség kijelző fénye villog ‘ ‘. Tisztítás ion zuhannyal kijel- ző fénye villog. A Levegőtisztítás kijelző fé- nye villog.
 • Page 86: Műszaki Jellemzők

  MŰSZAKI JELLEMZŐK HU-18...
 • Page 87 1. Az Európai Unióban Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).
 • Page 88 Jegyzet...
 • Page 90 вашого нового очисника повітря Очисник повітря робить забір кімнатного повітря через отвір забору повітря, про- пускає повітря через фільтр попередньої очистки, фільтр, що миється та дезодо- рує, та фільтр HEPA, що знаходяться усередині пристрою, а потім випускає по- вітря через отвір для випуску повітря. Фільтр HEPA здатен улавлювати 99,97 % часток...
 • Page 91 • ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ... ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЯ ЩО ДО ПРАВИЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ Дякуємо за придбання цього Очищувача Повітря Корпорації SHARP. Будь ласка, ретельно прочитайте це керівництво з експлуатації перед використанням очищувача повітря. Після прочитання, тримайте посібник з експлуатації в зручному місці для...
 • Page 92: Важливі Інструкції З Безпеки

  або у місці, де прилад може намокнути, наприклад ванні кімнати. • Додержуйтесь обережності під час чищення приладу. Сильні коррозійні очищувачі можуть пошкодити корпус. • Обслуговувати очищувач повітря має тільки Авторизований Сервісний Центр Sharp. У разі виникнення проблем, необхідності настроювання або ремонту, зверніться до найближчого Сервісного Центру.
 • Page 93: Попередження, Які Стосуються Функціонування

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ • НЕ блокуйте отвір для впуску повітря та/або отвір для випуску повітря. • НЕ використовуйте прилад біля або на гарячих об’єктах, таких як печі або повітронагрівачі, або в місцях, де прилад може контактувати з паром. • Завжди використовуйте головний прилад у вертикальному положенні. •...
 • Page 94: Найменування Частин

  НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН НАГЛЯДНА ДІАГРАМА - ВИД СПЕРЕДУ Отвір для випуску повітря Дісплей основного блоку Передній індикатор Основний Блок KC-860E ВНУТРІШНЯ СТОРОНА Ручки (2 положення зліва та справа) Датчики • Датчик пилу • Датчик Температури / Вологості • Датчик Запаху (KC860E•KC850E) Ручка...
 • Page 95: Передній Індикатор

  ПЕРЕДНІЙ ІНДИКАТОР Показує стан та вологість повітря у кімнаті. KC-850E KC-860E ІНДИКАТОР ПИЛУ Датчик пилу постійно контролює стан повітря; колір індикатора змінюється у залежності від чистоти повітря. Модель KC-860E має 5 рівнів індикації ступеню забруднення повітря. Показання Датчика Дуже забруд- Чистити нений...
 • Page 96: Підготовка До Використання

  П І Д Г О Т О В К А Д О ВИКОРИСТАННЯ ІНСТАЛЯЦІЯ ФІЛЬТРІВ Для збереження характеристик фільтрів, вони пакуються у поліетиленові мішки та містяться в прилад. Не забувайте знімати поліетиленові мішки з фільтрів та монтувати фільтри назад до пристрою перед першою експлуатацією приладу. Від’єднайте...
 • Page 97: Наповніть Ємність Для Води

  НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Цей пристрій може використовуватись у режимі очи- щення повітря без води у ємності. У разі використання режиму очищення та зволожування повітря, або режиму іонного дощу, ємність необхідно заповнити водою. Від’єднайте ємність, потягнув ручку єм- ності уверх. Від’єднайте...
 • Page 98: Функціонування

  ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІСПЛЕЙ ОСНОВНОГО БЛОКУ Кнопка Cкидання фільтру/ Індикатор (червоний) Управління Вибір швидкості індикаторами роботи вентилятору Кнопка Індикатор (зелений) РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ Використовуйте режим очищення та зволожування повітря для швидкого очищен- ня повітря, винищення запахів та зволожування повітря. Наповніть Ємність для води. (Дивись UA-7) Натисніть...
 • Page 99: Режим Очищення Повітря

  РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ Використовуйте режим очищення повітря, якщо не потрібне додаткове зволоження. Натисніть кнопку режиму очищення повітря на дісплеї. • Якщо шнур живлення не було від’єднано між використанням, прилад почне функціонувати у попередньообраному режимі. Натисніть кнопку швидкості вентилятору щоб обрати бажану швидкість вентилятору. •...
 • Page 100: Кнопка Plasmacluster Увм/Вимк

  ФУНКЦІОНУВАННЯ Кнопка Plasmacluster УВМ/ВИМК Н а т и с н і т ь к н о п к у P l a s m a c l u s t e r У В М / В И М К , щ о б увімкнути...
 • Page 101: Догляд І Обслуговування

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Для досягнення оптимальної роботи цього очищувача повітря, будь ласка, пері- одично чистіть прилад, включаючи датчики та фільтри. Під час чищення приладу, зпершу будьте впевнені, що від’єднали шнур подачі живлення, та ніколи не тримайте вилку вологими руками. Це може призвести до ураження...
 • Page 102: Ємність

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄМНІСТЬ Період Обслуговування Кожен день, якщо працює у режимі Зволоження Промийте ємність усердині, залишивши там невелику кількість теплої води, закрийте ємність кришкою та струсніть її. Для миття ємності у середині можна використовувати легкі засоби, що чистять, хоча їх треба розбавляти водою, а ємність добре вимивати...
 • Page 103: Лоток Для Води

  ЛОТОК ДЛЯ ВОДИ Інтервал обслуговування залежить від жорсткості води. Період Не дозволяйте розливання води під час зняття або чистки 1 місяць Обслуговування лотку. Зніміть Ємність та Лоток для Води. З п о ч а т к у з н і м і т ь ємність, потім...
 • Page 104: Зволожуючий Фільтр

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ФІЛЬТР Період Обслуговування Інтервали обслуговування (чищення) будуть залежати від твердості домішок у воді, яку ви використовуєте; чім жорсткіша вода, тим частіше треба робити чищення. Зверніть увагу на те, щоб не пролити воду під час чищення фільтру. Зніміть...
 • Page 105: Інструкції По Заміні Фільтру

  ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ Строки роботи фільтрів залежать від умов у приміщенні, періоду роботи приладу та місця знаходження приладу. Якщо у повітрі залишаються пил та запахи, замініть фільтри. (Будь ласка, прочитайте перед використанням вашого нового очисника повітря) Інструкціі щодо строків заміни фільтрів Фільтр...
 • Page 106: Виявлення Несправностей

  ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Перед тим як телефонувати до сервісного центру, будь ласка, розгляньте нижче технологічну карту ВИ- ЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ, тому що проблема може виникнути не з приводу несправності приладу. ПРОБЛЕМА Запахи та дим не видаляють- ся. Індикатор чистоти повітря світиться зеленим світлом, коли...
 • Page 107 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ KC-850E•KC-860E Якщо помилка трапляється знову, зверніться до Сервісного Центру Sharp. ЦИФРОВА СТАН ІНДИКАТОРУ ІНДИКАЦІЯ Мигання Індикатору режиму очищення повітря та зволо- ження. Мигання Індикатору Швид- кості Вентилятору ‘ Мигання Індикатору режиму Іонного Дощу. Мигання Індикатору режиму очищення повітря.
 • Page 108: Специфікації

  СПЕЦИФІКАЦІЇ UA-18...
 • Page 109: Утилізації

  1. У державах Європейського Союзу У випадку, коли Ви використовуєте продукт у комерційних цілях і плануєте його ліквідувати: Слід зв’язатись з представником фірми SHARP, який Вас поінформує про можливості повернення пристрою. Можливо, Вам треба буде покрити кошти повернення і рециклінгу продукту. Продукти...
 • Page 110 Meмo...
 • Page 112 SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN...