Download Print this page

Panasonic CF-VZS Series Operating Instructions Manual page 4

Hide thumbs Also See for CF-VZS Series:

Advertisement

SVENSKA
Batteriet är utformat att mata ström till Panasonic-datorer. Innan
du använder batteriet ska du noga läsa bruksanvisningen och
lämpliga delar av datorns bruksanvisning och Reference Ma-
nual.
Batteriet är inte laddat när det inhandlas. Kom ihåg att ladda det
innan du använder det för första gången.
För information om vilka produkter som kan använda batteri-
packen, se produktens bruksanvisning eller andra källor.
Försiktighetsåtgärder
Var noga med att använda batteripacken med den specifice-
rade produkten.
Om den används med en annan produkt än den som den är
avsedd för kan det leda till elektrolytläckage, överhettning, an-
tändning eller annan skada.
Ladda inte batteriet på annat sätt än de som specificeras
Om batteriet inte laddas på något av de sätt som specificeras
kan det göra att elektrolyt läcker, att värme genereras, att det
antänds eller går sönder.
*1
Läs bruksanvisningen för din produkt (eller batteriladdare).
Kasta inte batteripacken i öppen eld och utsätt den inte för
extrem värme
Det kan göra att värme genereras, att den antänds eller går sön-
der.
Undvik extrem värme (t.ex. nära öppen eld eller i direkt
solljus)
Det kan göra att elektrolyt läcker, att värme genereras, att det
antänds eller går sönder.
Stoppa inte in vassa föremål i batteripacken, utsätt den inte
för törnar eller stötar, plocka inte isär den eller modifiera
den.
Det kan göra att elektrolyt läcker, att värme genereras, att den
antänds eller går sönder.
• Stoppa omedelbart användningen om den här produkten har
utsatts för en kraftig stöt.
Kortslut inte de positiva (+) eller negativa (-) kontakterna.
Det kan göra att värme genereras, att den antänds eller går sön-
der.
• Placera inte batteripacken tillsammans med föremål såsom
halsband eller hårspännen då du bär eller förvarar batteripack-
en.
När batteripacken inte fungerar längre, ska den bytas ut
mot en ny.
Fortsatt användning av en skadad batteripack kan det leda till
överhettning, antändning eller annan skada.
Specifikationer
Typ
Litiumjon
Spänning
10,65 V
Kapacitet
5,7 Ah (typisk) / 5.4 Ah (minimi)
Mått
Ca. 149 mm x 22 mm x 59 mm
(B x H x D)
Vikt
Ca. 325 g
Miljö
Temperatur: 5 °C till 35 °C
(vid användning)
Luftfuktighet: 30 % till 80 % RH (ingen kondensering)
Information om laddningstid/driftstid finns i bruksanvisningen.
BRUKSANVISNING
DANSK
Batteriet er designet til at levere strøm til Panasonic computer-
serien. Læs denne betjeningsvejledning samt de relevante dele
af computerens betjeningsvejledning og Reference Manual om-
hyggeligt før brug af batteriet.
Batteriet er ikke opladet ved købet. Sørg for at oplade det, før
det bruges første gang.
Angående oplysninger om produkter, som batteriet kan anven-
des til, henvises til betjeningsvejledningen til dit produkt eller
forskellige andre kilder.
Forsigtig
Vær helt sikker på at bruge batteriet sammen med det an-
givne produkt.
Hvis det anvendes sammen med et andet produkt end det, som
det er designet til, kan det resultere i elektrolytlækage, frem-
bringelse af varme, antændelse eller brud.
Oplad ikke batteriet på andre måder end de angivne.
*1
,
Hvis batteriet ikke oplades ved én af de angivne metoder, kan
det forårsage elektrolytlækage, varmefrembringelse, antændelse
eller brud.
Smid ikke batteripakken ind i ild eller udsæt den for usæd-
vanlig meget varme.
Det kan forårsage varmefrembringelse, antændelse eller brud.
Undgå ekstrem varme (f.eks. nær ild eller i direkte sollys).
Det kan forårsage elektrolytlækage, varmefrembringelse, an-
tændelse eller brud.
Indsæt ikke skarpe genstande i batteripakken, udsæt den
ikke for slag ellet stød, skil den ikke ad og modificér den
ikke.
Det kan forårsage elektrolytlækage, varmefrembringelse, an-
tændelse eller brud.
• Hvis produktet udsættes for kraftigt stød, skal du straks stoppe
med at anvende det.
Kortslut ikke de positive (+) og negative (-) kontakter.
Det kan forårsage varmefrembringelse, antændelse eller brud.
• Anbring ikke batteripakken sammen med genstande, såsom
halskæder eller hårpinde, når den bæres eller gemmes.
Udskift batteripakken med en ny, når den er udslidt.
Ved fortsat brug af en udslidt batteripakke kan der udvikles
kraftig varme, hvilket kan forårsage brand og medføre, at bat-
teripakken revner eller eksploderer.
Specifikationer
Type
Li-ion
Spænding
10,65 V
Kapacitet
5,7 Ah (typisk) / 5.4 Ah (mindst)
Mål
Ca. 149 mm x 22 mm x 59 mm
(B x H x D)
Vægt
Ca. 325 g
Omgivelser
Temperatur: 5 °C til 35 °C
(Ved brug)
Fugtighed: 30 % til 80 % RF (ingen kondensation)
Se betjeningsvejledningen angående opladningstid/driftstid.
BETJENINGSVEJLEDNING

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cf-vzsu50wDfqw5117xa