Download  Print this page

AEG SCB61826NS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SCB61826NS
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN
User Manual
Fridge Freezer
FR
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
18
33
50

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG SCB61826NS

 • Page 1 SCB61826NS Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie User Manual Fridge Freezer Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur Benutzerinformation Kühl - Gefrierschrank USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE GEGEVENS..................16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3 NEDERLANDS gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet • beschadigt. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische • apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.2 Aansluiting op het • De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. elektriciteitsnet • Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat WAARSCHUWING! tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard Gevaar voor brand en door de fabrikant. elektrische schokken. • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich WAARSCHUWING! geen vlammen en andere...
 • Page 6: Installatie

  • Schakel het apparaat uit en trek de • Haal de stekker uit het stopcontact. stekker uit het stopcontact voordat u • Snij het netsnoer van het apparaat af onderhoudshandelingen verricht. en gooi dit weg. • Het koelcircuit van dit apparaat bevat •...
 • Page 7: Bediening

  NEDERLANDS • De fabrikant kan niet aansprakelijk Bij bepaalde modeltypes gesteld worden als bovenstaande kunnen er functionele veiligheidsvoorschriften niet problemen ontstaan als deze opgevolgd worden. temperaturen niet worden • Dit apparaat voldoet aan de EEG - gerespecteerd. De juiste richtlijnen. werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd 3.4 Ventilatievereisten...
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  4.2 Inschakelen • de frequentie waarmee de deur wordt geopend 1. Steek dan de stekker in het • de hoeveelheid etenswaren die wordt stopcontact. bewaard 2. Raak de toets van de • de plek van het apparaat. temperatuurregelaar aan als alle leds 1.
 • Page 9 NEDERLANDS Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het in het bovenste compartiment het derde compartiment. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze periode geen ander voedsel In het geval van onbedoelde ontdooiing,...
 • Page 10: Aanwijzingen En Tips

  6. AANWIJZINGEN EN TIPS 6.1 Normale bedrijfsgeluiden: 6.3 Tips voor het koelen van vers voedsel De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking: • Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de • Een zacht gorgelend en borrelend koelkast.
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Smalle pakjes zijn makkelijker te geschikte wijze door de winkelier bewaren dan dikke. Zout maakt werden bewaard. voedsel minder lang houdbaar. • Zorg ervoor dat de ingevroren • IJsblokjes, ingevroren water of levensmiddelen zo snel mogelijk van waterijsjes niet meteen nadat ze uit de winkel naar uw vriezer gebracht de vriezer zijn gehaald opeten.
 • Page 12: Probleemoplossing

  7.5 Periodes dat het apparaat Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het niet gebruikt wordt koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en Neem de volgende op het voedsel in de koelkast gaat voorzorgsmaatregelen als het apparaat druppelen.
 • Page 13 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er worden veel producten Wacht een paar uur en contro- tegelijk geplaatst. leer dan nogmaals de tempe- ratuur. De kamertemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de kli- hoog. maatklasse. Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot ka- paraat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het...
 • Page 14 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er ligt water op de vloer. De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast aangesloten op de ver- op de verdamperbak. damperbak boven de compressor. De temperatuur kan niet De "Frostmatic-functie" is Schakel "Frostmatic-functie" worden ingesteld.
 • Page 15: Geluiden

  NEDERLANDS 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de erkende servicedienst. 9. GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 16: Technische Gegevens

  CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE GEGEVENS 10.1 Productinformatieblad Handelsmerk Model SCB61826NS 925505015 Categorie 7. Koel-vrieskast Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de...
 • Page 17 NEDERLANDS conserveringsduur bij stroomuitval in h Vriesvermogen in kg/24h Klimaatklasse SN-N-ST-T Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Geluidsemissie dB(A) re1 pW Ingebouwde apparatuur J/N Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewa- ren van wijn J/N...
 • Page 18: Safety Information

  10. TECHNICAL DATA....................31 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler - features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 19 ENGLISH usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 20: Safety Instructions

  WARNING: Do not use electrical appliances inside the • food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use •...
 • Page 21 ENGLISH electrical ratings of the mains power • Do not touch the compressor or the supply. condenser. They are hot. • Always use a correctly installed • Do not remove or touch items from shockproof socket. the freezer compartment if your hands •...
 • Page 22: Installation

  • Remove the door to prevent children municipal authority for information on and pets to be closed inside of the how to discard the appliance appliance. correctly. • The refrigerant circuit and the • Do not cause damage to the part of...
 • Page 23: Operation

  ENGLISH CAUTION! min. 5 cm Refer to the assembly 200 cm instructions for the installation. min. 200 cm 4. OPERATION 4.1 Control panel Temperature indicator LED Frostmatic indicator LED Frostmatic button Temperature regulator ON/OFF button 4.2 Switching on Coldest setting: +2°C. Warmest setting: +8°C.
 • Page 24: Daily Use

  2. Touch the temperature regulator You can deactivate Frostmatic function until the required temperature is by pressing the Frostmatic button again. selected. The Frostmatic indicator will light off. 4.5 Frostmatic function This function stops automatically after 52 hours. You can activate Frostmatic function by pressing the Frostmatic button.
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH 5.6 Ice-cube production The freezing process lasts 24 hours, during this period do not add other food This appliance is equipped with one or to be frozen. more trays for the production of ice- In the event of accidental defrosting, for cubes.
 • Page 26: Care And Cleaning

  6.4 Hints for refrigeration • To avoid increase in temperature of already frozen food, do not place Useful hints: fresh unfrozen food directly next to it. • Lean foods store better and longer • Meat (all types): wrap in a suitable than fatty ones.
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH 7.4 Defrosting of the freezer 1. Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral The freezer compartment is frost free. soap. This means that there is no build up of 2. Regularly check the door seals and frost when it is in operation, neither on wipe them clean to ensure they are the internal walls, nor on the foods.
 • Page 28 8.1 What to do if... Problem Possible cause Solution The appliance does not op- The appliance is switched Switch on the appliance. erate. off. The mains plug is not con- Connect the mains plug to the nected to the mains socket mains socket correctly.
 • Page 29 ENGLISH Problem Possible cause Solution The compressor does not This is normal, no error has The compressor starts after a start immediately after occurred. period of time. pressing the "Frostmatic", or after changing the tem- perature. Water flows on the rear During the automatic de- This is correct.
 • Page 30: Noises

  Problem Possible cause Solution All the temperature setting An error has occurred in Contact the nearest Author- LEDs flash at the same time. measuring the tempera- ised Service Centre. The cool- ture. ing system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible.
 • Page 31: Technical Data

  BLUBB! BLUBB! 10. TECHNICAL DATA 10.1 Product information sheet Trade Mark Model SCB61826NS 925505015 Category 7. Refrigerator-freezer Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy consumption will depend on how the appliance is...
 • Page 32 Storage volume in litres, Chiller Storage volume in litres, Other compartments Star rating of freezer compartment with highest stor- **** age volume (l) Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any Frost free (Y/N), Fridge Frost free (Y/N), Freezer...
 • Page 33: Informations De Sécurité

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............48 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 34 Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus • de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif • mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit • frigorifique. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils • électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé...
 • Page 36 2.3 Utilisation • N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. AVERTISSEMENT! • N'installez pas l'appareil dans une Risque de blessures, de pièce trop humide ou trop froide. brûlures, d'électrocution ou • Lorsque vous déplacez l'appareil, d'incendie.
 • Page 37: Installation

  FRANÇAIS 2.4 Éclairage intérieur 2.6 Maintenance • Pour réparer l'appareil, contactez un AVERTISSEMENT! service après-vente agréé. Risque d'électrocution ! • Utilisez exclusivement des pièces d'origine. • Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est uniquement destiné aux 2.7 Mise au rebut appareils domestiques.
 • Page 38 à la terre, branchez l'appareil à une mise à Classe Température ambiante la terre séparée conformément aux climati- réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé. • Le fabricant décline toute +16 °C à + 38 °C responsabilité...
 • Page 39: Fonctionnement

  FRANÇAIS 4. FONCTIONNEMENT 4.1 Bandeau de commande Indicateur de température LED Voyant Frostmatic Touche Frostmatic Thermostat Touche Marche/Arrêt 4.2 Mise en marche • la température ambiante • la fréquence d'ouverture de la porte 1. Insérez la fiche dans la prise murale. •...
 • Page 40: Utilisation Quotidienne

  5. UTILISATION QUOTIDIENNE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 5.1 Nettoyage de l'intérieur Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.
 • Page 41: Conseils

  FRANÇAIS température », les aliments décongelés N'utilisez pas d'instruments doivent être consommés rapidement ou métalliques pour décoller les cuisinés immédiatement puis à nouveau bacs du congélateur. congelés (une fois refroidis) 1. Remplissez les bacs avec de l'eau 5.5 Décongélation 2. Placez les bacs à glaçons dans le compartiment congélateur.
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  6.3 Conseils pour la • Pour une congélation et une décongélation plus efficaces, séparez réfrigération des aliments frais les aliments en petites portions. • Emballez les aliments dans du papier • Ne placez pas les aliments chauds ou aluminium ou en polyéthylène.
 • Page 43 FRANÇAIS 7.1 Avertissements généraux réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de ATTENTION! dégivrage est collectée dans un récipient Débranchez l'appareil avant spécial situé à l'arrière de l'appareil, au- toute opération d'entretien dessus du compresseur, d'où elle et de nettoyage. s'évapore.
 • Page 44: Dépannage

  ATTENTION! Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celui- ci pour éviter que les aliments qu'il contient ne pourrissent en cas de coupure de courant.
 • Page 45 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution La porte n'est pas fermée Consultez le paragraphe « Fer- correctement. meture de la porte ». La « fonction Frostmatic » Reportez-vous au chapitre est activée. « fonction Frostmatic ». Il y a trop de givre et de gla- La porte n'est pas correc- Consultez le paragraphe «...
 • Page 46 Problème Cause possible Solution Il est impossible de régler la La « fonction Frostmatic » Désactivez manuellement la température. est activée. « fonction Frostmatic » ou at- tendez que la fonction se réin- itialise automatiquement avant de régler la température. Re- portez-vous au chapitre «...
 • Page 47: Bruits

  FRANÇAIS 9. BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 48: Caractéristiques Techniques

  BLUBB! BLUBB! 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 10.1 Fiche d'informations produit Marque Modèle SCB61826NS 925505015 Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consomma- tion d’énergie réelle dépend des conditions d’utili-...
 • Page 49 FRANÇAIS « Sans givre » (O/N), Congélateur Autonomie en h « Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h Classe climatique SN-N-ST-T Température ambiante la plus basse à laquelle l'ap- pareil est conçu pour être utilisé, en °C Température ambiante la plus haute à laquelle l'ap- pareil est conçu pour être utilisé, en °C Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW Appareil intégrable O/N...
 • Page 50: Sicherheitshinweise

  9. GERÄUSCHE......................64 10. TECHNISCHE DATEN.....................65 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 51 DEUTSCH ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und • Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen...
 • Page 52: Sicherheitsanweisungen

  WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die • Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind. WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang • durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
 • Page 53 DEUTSCH mindestens 4 Stunden, bevor Sie das • Achten Sie darauf, elektrische Gerät an die Stromversorgung Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel anschließen. Dies ist erforderlich, und Kompressor) nicht zu damit das Öl in den Kompressor beschädigen. Wenden Sie sich an den zurückfließen kann.
 • Page 54: Montage

  Gerät und stellen Sie von einer qualifizierten Fachkraft solche nicht in die Nähe oder auf das gewartet und nachgefüllt werden. Gerät. • Prüfen Sie regelmäßig den • Berühren Sie nicht den Kompressor Wasserabfluss des Geräts und oder den Kondensator.
 • Page 55 DEUTSCH Wärmequellen wie Heizungskörpern, Netzspannung und -frequenz Ihres Boilern, direktem Sonnenlicht usw. Hausanschlusses mit den auf dem aufgestellt werden. Die Luft muss frei an Typenschild angegebenen der Rückseite des Gerätes zirkulieren Anschlusswerten übereinstimmen. können. • Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit 3.2 Aufstellung einem Schutzkontakt ausgestattet.
 • Page 56: Betrieb

  4. BETRIEB 4.1 Bedienfeld Anzeige-LED Temperatur Anzeige-LED Frostmatic Taste Frostmatic Temperaturregler Taste EIN/AUS 4.2 Einschalten • Raumtemperatur • Häufigkeit der Türöffnung 1. Stecken Sie den Stecker in die • Menge der gelagerten Lebensmittel Netzsteckdose. • Aufstellungsort des Geräts. 2. Berühren Sie den Temperaturregler, 1.
 • Page 57: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 5. TÄGLICHER GEBRAUCH ausgestattet, die verschiedene WARNUNG! Möglichkeiten für das Einsetzen der Siehe Kapitel Ablagen bieten. Sicherheitshinweise. 5.1 Reinigen des Innenraums Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen Neugeruch am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife.
 • Page 58: Tipps Und Hinweise

  5.6 Herstellen von Eiswürfeln Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren in der Tabelle mit den technischen Daten Schalen für die Herstellung von angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Eiswürfeln ausgestattet.
 • Page 59: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 6.3 Hinweise für die Kühlung • Teilen Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, um das Einfrieren und frischer Lebensmittel Auftauen zu erleichtern. • Verpacken Sie die Lebensmittel in • Legen Sie keine warmen Lebensmittel Alu- oder Kunststofffolie. oder dampfende Flüssigkeiten in den Vergewissern Sie sich, dass die Kühlschrank.
 • Page 60 7.1 Allgemeine Warnhinweise 7.3 Abtauen des Kühlschranks Bei normalem Betrieb wird Reif bei VORSICHT! jedem Anhalten des Kompressors Ziehen Sie vor jeder automatisch vom Verdampfer des Wartungsmaßnahme immer Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser den Netzstecker aus der sammelt sich in einer Auffangrinne und Steckdose.
 • Page 61: Fehlersuche

  DEUTSCH VORSICHT! Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, es gelegentlich zu prüfen, damit die Lebensmittel bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verderben. 8. FEHLERSUCHE WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. 8.1 Was tun, wenn... Störung Mögliche Ursache Abhilfe...
 • Page 62 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe „Schließen der Tür“. schlossen. Die Funktion „Frostmatic“ Siehe Funktion „Frostmatic“. ist eingeschaltet. Zu starke Reif- und Eisbil- Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe „Schließen der Tür“. dung.
 • Page 63 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur kann nicht Die Funktion „Frostmatic“ Schalten Sie die Funktion eingestellt werden. ist eingeschaltet. „Frostmatic“ manuell aus, oder warten Sie mit dem Ein- stellen der Temperatur, bis die Funktion automatisch ausge- schaltet wird. Siehe Funktion „Frostmatic“.
 • Page 64: Geräusche

  9. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 65: Technische Daten

  CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Produktdatenblatt Warenzeichen Modellkennung SCB61826NS 925505015 Kategorie 7. Kühl-Gefriergerät Energieeffizienzklasse Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stun- den. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nut- zung und vom Standort des Geräts ab Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät...
 • Page 66 Gefriervermögen in kg/24 Stunden Klimaklasse SN-N-ST-T Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Ver- wendung bestimmt ist, in °C Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Ver- wendung bestimmt ist, in °C Luftschallemissionen in db(A) re1 pW Einbaugerät (J/N) Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von...
 • Page 67 DEUTSCH...
 • Page 68 www.aeg.com/shop...