Download  Print this page

Makita M5802 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Circular Saw
Ręczna pilarka tarczowa
PL
Körfűrész
HU
Kotúčová píla
SK
CS
Okružní pila
Циркулярна пила
UK
Ferăstrău circular
RO
DE
Handkreissäge
M5802
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
5
10
16
22
28
33
39
45

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita M5802

  Summary of Contents for Makita M5802

 • Page 1 Circular Saw INSTRUCTION MANUAL Ręczna pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Körfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Kotúčová píla NÁVOD NA OBSLUHU Okružní pila NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Циркулярна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ferăstrău circular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Handkreissäge BETRIEBSANLEITUNG M5802...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 15.88 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 1 Fig.19 Fig.23 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  EC Declaration of Conformity from sockets without earth wire. For European countries only Noise Makita declares that the following Machine(s): Designation of Machine: Circular Saw The typical A-weighted noise level determined accord- Model No./ Type: M5802 ing to EN60745:...
 • Page 6: Save All Warnings And Instruc- Tions For Future Reference

  Save all warnings and instruc- Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback tions for future reference. forces. Position your body to either side of the The term "power tool" in the warnings refers to your blade, but not in line with the blade. Kickback mains-operated (corded) power tool or battery-operated could cause the saw to jump backwards, but...
 • Page 7: Functional Description

  SAVE THESE INSTRUCTIONS. Lower guard may be retracted manually only for special cuts such as “plunge cuts” and “compound cuts”. Raise lower guard by WARNING: DO NOT let comfort or familiarity retracting handle and as soon as blade enters with product (gained from repeated use) replace the material, the lower guard must be released.
 • Page 8 6. Ring tool. CAUTION: WARNING: Use only the Makita wrench to BE SURE TO TIGHTEN THE HEX install or remove the circular saw blade. BOLT CLOCKWISE SECURELY. Also be careful not to tighten the bolt forcibly. Slipping your hand To remove the circular saw blade, press the shaft lock from the hex wrench can cause a personal injury.
 • Page 9: Maintenance

  When you wish to perform clean cutting operation, system. A dirty guarding system may limit the proper connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Connect operation which could result in serious personal a hose of the vacuum cleaner to the dust nozzle as injury. The most effective way to accomplish this...
 • Page 10: Dane Techniczne

  Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 85 dB(A) Jest/są produkowane zgodnie z następującymi nor- Poziom mocy akustycznej (L ): 96 dB (A) mami lub dokumentami normalizacyjnymi: EN60745 Niepewność (K): 3 dB(A) Dokumentacja techniczna zgodna w wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC jest dostępna w: OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 21.8.2015 Drgania Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745: Tryb pracy: Cięcie drewna Yasushi Fukaya Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej Dyrektor Niepewność (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość wytwarzanych...
 • Page 11 Wszystkie ostrzeżenia i instruk- — gdy wskutek zaciskania się materiału z obu stron rzazu tarcza zakleszczy się, wówczas reakcja cje należy zachować do wykorzy- silnika spowoduje gwałtowne wypchnięcie urzą- dzenia w tył w kierunku operatora; stania w przyszłości. — jeśli podczas cięcia prowadzona w materiale tarcza Pojęcie „elektronarzędzie", występujące w wymienio- zostanie skręcona lub wygięta, zęby znajdujące się na nych tu ostrzeżeniach, odnosi się do elektronarzędzia jej tylnej krawędzi mogą wkłuć się w górną powierzch- zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilają- nię drewna, wypychając tarczę z rzazu i powodując cym) lub do elektronarzędzia akumulatorowego (bez odskoczenie narzędzia do tyłu w kierunku operatora. przewodu zasilającego). Odrzut jest wynikiem nieprawidłowego używania pilarki Ostrzeżenia dotyczące i/lub niewłaściwych procedur lub warunków jej obsługi. Można tego uniknąć, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa dla pilarki tarczowej ostrożności, które podano poniżej. Przez cały czas pilarkę należy trzymać mocno Procedury cięcia oburącz, ustawiając ręce w taki sposób, aby prze- NIEBEZPIECZEŃSTWO: Trzymać...
 • Page 12: Opis Działania

  ► Rys.4 Podstawę pilarki umieścić po tej stronie obra- bianego elementu, która jest dobrze podparta, Pilarkę należy prowadzić bez używania nad- a nie po tej, która odpadnie w momencie miernej siły. Pilarkę należy popychać do przecięcia. Jeśli obrabiany element jest krótki przodu z prędkością, przy której tarcza nie lub ma niewielkie rozmiary, należy go unie- zwalnia podczas cięcia.
 • Page 13: Regulacja Głębokości Cięcia

  Głębokość cięcia powinna być ustawiona w taki sposób, naprawy przełącznik może spowodować przypad- aby spod spodu obrabianego elementu nie wystawał kowe uruchomienie urządzenia i poważne obrażenia więcej niż jeden ząb tarczy, co zapewni czystsze i bez- ciała. PRZED dalszym użytkowaniem narzędzia pieczniejsze cięcie. Stosowanie prawidłowego ustawienia należy przekazać je do punktu serwisowego narzędzi głębokości cięcia zmniejsza ryzyko niebezpiecznych Makita w celu naprawy. ODRZUTÓW, które grożą obrażeniami ciała. UWAGA: Nie ciągnąć na siłę spustu przełącznika Cięcie pod kątem w pionie bez wcześniejszego wciśnięcia przycisku blo- kady. Można w ten sposób połamać przełącznik. ► Rys.8: 1. Śruba zaciskowa 2. Płyta z podziałką kąta cięcia w pionie Poluzować śruby mocujące. Ustawić żądany kąt MONTAŻ...
 • Page 14 OSTRZEŻENIE: MOCNO DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ Akcesoria opcjonalne IMBUSOWĄ W PRAWO. Uważać, aby nie dokręcać śruby zbyt mocno. Ześlizgnięcie się ręki z klucza W celu zachowania czystości podczas operacji cięcia sześciokątnego może spowodować obrażenia do narzędzia można podłączyć odkurzacz firmy Makita. ciała. Do króćca odpylania podłączyć wąż odkurzacza, jak pokazano na rysunku. OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że występ „a” ► Rys.18: 1. Króciec odpylania 2. Śruba na kołnierzu wewnętrznym ustawiony na zewnątrz...
 • Page 15: Wymiana Szczotek Węglowych

  środków. Mogą one powodo- wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. Wymiana szczotek węglowych ► Rys.22: 1. Oznaczenie limitu Systematycznie sprawdzać szczotki węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga oznaczenia limitu. Szczotki węglowe powinny być czyste, aby można je było swobodnie wsunąć do opraw. Należy wymieniać obydwie szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne szczotki węglowe. Za pomocą śrubokręta wyjść zaślepki opraw szczotek węglowych. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć zaślepkami opraw szczotek. ► Rys.23: 1. Zaślepka oprawy szczotki W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. 15 POLSKI...
 • Page 16: Részletes Leírás

  Hangnyomásszint (L ): 85 dB(A) Gyártása a következő szabványoknak, valamint szab- Hangteljesítményszint (L ): 96 dB (A) ványosított dokumentumoknak megfelelően történik: Bizonytalanság (K): 3 dB(A) EN60745 A műszaki leírás a 2006/42/EC előírásainak megfele- FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! lően elérhető innen: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Vibráció 21.8.2015 A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN60745 szerint meghatározva: Üzemmód: Fa vágása Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb Yasushi Fukaya Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Igazgató Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabvá-...
 • Page 17 Őrizzen meg minden figyelmez- — amikor a fűrészlap beszorul vagy elhajlik az összezáródó fűrészjáratban, a fűrészlap megáll tetést és utasítást a későbbi tájé- és a motor reakciója a gépet gyorsan a kezelő irányába lendíti; kozódás érdekében. — ha a fűrészlap megcsavarodik vagy nem áll meg- A figyelmeztetésekben szereplő "szerszámgép" kife- felelően a vágatban, a fűrészlap fogai és hátsó jezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulá- széle belevájja magát a munkadarab felső felüle- torról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére tébe, miáltal a fűrészlap kiugrik a fűrészjáratból és vonatkozik. a kezelő felé lendül. A körfűrészre vonatkozó biztonsági A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak az ered- figyelmeztetések ménye és az alább leírt óvintézkedések betartásával elkerülhető. Vágási eljárások Fogja stabilan a szerszámot mindkét kezével és VESZÉLY: Tartsa kezét távol a fűrészlap- tartsa úgy a karjait, hogy ellen tudjon állni a visz- tól és a vágás helyétől.
 • Page 18: A Működés Leírása

  ► Ábra4 Tegye a fűrész alaplemezének szélesebb részét a munkadarab azon részére, amely sta- Soha ne erőltesse a fűrészt! Olyan sebesség- bilan alá van támasztva, ne arra a részre, ame- gel tolja előre a fűrészt, hogy a fűrészlap lassu- lyik leesik a vágás végén. Ha a munkadarab lás nélkül vágjon. A fűrész erőltetése egyenetlen rövid vagy kicsi, le kell fogatni.
 • Page 19 VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a körfűrész- tárcsát úgy szerelje fel, hogy a fogak a szerszám ► Ábra10: 1. Kapcsológomb 2. Reteszelőgomb/ elejénél felfelé mutassanak. Kireteszelőgomb VIGYÁZAT: A körfűrésztárcsa felszerelésé- Reteszelőgombbal felszerelt szerszám hez vagy eltávolításához csak a Makita kulcsot A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg használja. a kapcsológombot. A megállításához engedje el a kap- csológombot. A folyamatos működéshez húzza meg a A körfűrésztárcsa eltávolításához nyomja be teljesen a kapcsológombot, nyomja be a reteszelőgombot, majd tengelyreteszt, hogy a körfűrésztárcsa ne tudjon elfor-...
 • Page 20 ► Ábra17: 1. Imbuszkulcs Amikor nem használja, tárolja az imbuszkulcsot az 15,88 mm-es belső furatátmérővel ábrán látható módon, nehogy elvesszen. rendelkező, belső illesztőperemet Porszívó csatlakoztatása használó fűrésztárcsához (az országra jellemző) Opcionális kiegészítők Ha tiszta vágást szeretne végezni, csatlakoztasson Helyezze fel a hornyolt oldalával kifele néző belső egy Makita porszívót a szerszámhoz. Csatlakoztassa a illesztőperemet a tartótengelyre, majd helyezze fel a porszívó gégecsövét a porkifúvóhoz az ábra szerint. fűrésztárcsát (a mellékelt gyűrűvel, ha szükséges), a ► Ábra18: 1. Porkifúvó 2. Csavar külső illesztőperemet és az imbuszcsavart. ► Ábra19: 1. Cső 2. Porszívó Gyűrű nélküli szerszám ► Ábra15: 1. Tartótengely 2. Belső illesztőperem 3. Körfűrésztárcsa 4. Külső illesztőperem 5. Imbuszcsavar MŰKÖDTETÉS Gyűrűvel felszerelt szerszám...
 • Page 21 A tiszta vágás érdekében tartsa egyenesen a vágási ► Ábra23: 1. Kefetartó sapka vonalat, és alkalmazzon egyenletes előretolási sebes- A termék BIZTONSÁGÁNAK és séget. Ha a vágás nem követi megfelelően a kívánt MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a vágási vonalat, ne próbálja meg a szerszámot elfor- javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat dítani vagy visszaerőltetni a vonalra! Ekkor ugyanis a a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában körfűrésztárcsa megakadhat, ami veszélyes visszarú- kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket gáshoz és súlyos sérüléshez vezethet. Engedje fel a használva. kapcsolót, várja meg, hogy a körfűrésztárcsa leálljon, majd emelje el a munkadarabról a szerszámot. Állítsa rá a szerszámot az új vágási vonalra, majd kezdje meg ismét a vágást. Próbálja meg elkerülni azt a testhelyze- tet, amelynél a szerszám kezelője a fűrész által kidobott forgácsok és fűrészpor útjába kerül. Használjon védő- szemüveget a sérülések megelőzése érdekében. Párhuzamvezető (vezetővonalzó) Opcionális kiegészítők ► Ábra21: 1. Párhuzamvezető (vezetővonalzó) 2. Szorítócsavar A praktikus párhuzamvezető extra pontos egyenes vágások elvégzését teszi lehetővé. Egyszerűen illessze a párhuzamvezetőt a munkadarab oldalához, és rög- zítse azt a talplemez elején található csavarral. Ezzel lehetővé válik egymás után több azonos szélességű vágás is. KARBANTARTÁS VIGYÁZAT: Mielőtt a vizsgálatához vagy kar- bantartásához kezdene, mindig bizonyosodjon...
 • Page 22: Technické Špecifikácie

  Úroveň akustického tlaku (L ) : 96 dB (A) Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami: Odchýlka (K): 3 dB (A) 2006/42/EC VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. Sú vyrobené podľa nasledovných noriem a štandardizo- vaných dokumentov: EN60745 Vibrácie Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/EC je k dispozícii na adrese: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) 21.8.2015 určená podľa štandardu EN60745: Režim činnosti: rezanie dreva Emisie vibrácií (a ) : 2,5 m/s alebo menej Odchýlka (K): 1,5 m/s POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií vibrácií Yasushi Fukaya bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy Riaditeľ...
 • Page 23 — keď sa čepeľ zovrie alebo tesne pritlačí zvierajú- Všeobecné bezpečnostné predpisy cim sa zárezom, čepeľ stratí rýchlosť a reakcia pre elektrické nástroje motora rýchlo odrazí jednotku dozadu smerom k obsluhujúcej osobe; — ak sa čepeľ v reze skrúti alebo vyosí, zuby na zad- VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpeč- nom okraji čepele sa môžu zarezať do horného nostné výstrahy a pokyny. Nedodržiavanie výstrah povrchu dreva a spôsobiť zdvihnutie čepele zo a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elek- zárezu a dozadu smerom k obsluhujúcej osobe. trickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Spätný náraz je výsledok nesprávneho používania píly a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo Všetky výstrahy a pokyny si podmienok a možno sa mu vyhnúť vykonaním prísluš- odložte pre prípad potreby v ných protiopatrení uvedených nižšie.
 • Page 24: Nastavenie Hĺbky Rezu

  Funkcia krytu ► Obr.6 Pred každým použitím skontrolujte, či sa Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré spodný kryt správne uzavrel. Pílu nepouží- môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, aby ste ich vajte, ak sa spodný kryt nepohybuje voľne a nevdychovali ani sa ich nedotýkali. Prečítajte okamžite sa neuzavrie.
 • Page 25 POZOR: Na vloženie alebo vybratie čepele Zapínanie kotúčovej píly používajte výhradne kľúč spoloč- nosti Makita. VAROVANIE: Pred pripojením nástroja do Pri demontáži čepele kotúčovej píly úplne stlačte zásuvky vždy skontrolujte, či spúšťací spínač posúvačový uzáver tak, aby sa čepeľ kotúčovej píly funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vyp- nemohla otáčať a príslušným kľúčom uvoľnite skrutku...
 • Page 26 Pred vykonávaním kontroly a údržby nástroj vždy vypnite a odpojte od prívodu elek- trickej energie. Voliteľné príslušenstvo POZOR: Ak chcete rezať čisto bez prachu, k náradiu pripojte Kryt očisťte, aby na ňom nezostali vysávač Makita. Podľa znázornenia na obrázku pripojte piliny alebo triesky, ktoré môžu brániť fungo- k prachovej hubici hadicu vysávača. vaniu systému krytu. Špinavý systém krytu môže ► Obr.18: 1. Prachová hubica 2. Skrutka obmedziť správnu funkciu a spôsobiť vážne zranenia osôb. Najúčinnejším spôsobom čistenia je čistenie ► Obr.19: 1.
 • Page 27 Výmena uhlíkov ► Obr.22: 1. Medzná značka Pravidelne kontrolujte uhlíky. Ak sú opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich. Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich držiakov. Oba uhlíky sa musia vymieňať naraz. Používajte len identické uhlíky. Veká držiaka uhlíkov otvoríte skrutkovačom. Vyberte opotrebované uhlíky, založte nové a zaistite veká držiaka uhlíka. ► Obr.23: 1. Veko držiaka uhlíka Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. 27 SLOVENČINA...
 • Page 28 Hladina akustického tlaku (L ): 85 dB(A) Zařízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou Hladina akustického výkonu (L ): 96 dB (A) či normativními dokumenty: EN60745 Nejistota (K): 3 dB(A) Technická dokumentace dle 2006/42/EC je k dispozici na adrese: VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 21.8.2015 Vibrace Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745: Pracovní režim: Řezání dřeva Yasushi Fukaya Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně Ředitel h, W...
 • Page 29 Všechna upozornění a pokyny si Pilu držte pevně oběma rukama. Paže umístěte tak, abyste byli schopni odolat silám vznikají- uschovejte pro budoucí potřebu. cím při zpětném rázu. Tělo udržujte bokem od Pojem „elektrické nářadí" v upozorněních označuje nářadí. Nestůjte přímo za kotoučem. Zpětný ráz elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, by mohl způsobit vrhnutí pily zpět. Pokud pracov- nebo elektrické nářadí využívající akumulátory. ník dodržuje odpovídající opatření, je schopen kontrolovat síly vznikající při zpětném rázu.
 • Page 30: Popis Funkcí

  Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. Udržujte kotouč ostrý a čistý. Smůla a pry- Pokud kryt a pružina nepracují správně, musí skyřice zatvrdnutá na kotouči pilu zpomaluje a být před zahájením provozu opraveny. Dolní zvyšuje potenciální nebezpečí zpětného rázu. kryt se může pohybovat pomalu z důvodu poško- Při čištění kotouč nejprve vyjměte z nářadí a pak zených dílů, lepkavých usazenin nebo nahroma- jej vyčistěte prostředkem k odstraňování smůly a dění odpadního materiálu. pryskyřice, horkou vodou nebo petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzín. Dolní kryt zatahujte ručně pouze při provádění speciálních řezů, jimiž jsou například „zapi- 12.
 • Page 31 Dbejte, aby byl kotouč okružní pily 4. Vnější příruba 5. Šroub s okružní pily nainstalován tak, aby na přední šestihrannou hlavou straně nářadí směřovaly zuby nahoru. Nářadí s kroužkem UPOZORNĚNÍ: Při instalaci a demontáži ► Obr.16: 1. Hřídel 2. Vnitřní příruba 3. Kotouč kotouče okružní pily používejte pouze klíč Makita. okružní pily 4. Vnější příruba 5. Šroub s šestihrannou hlavou 6. Kroužek Při demontáži kotouče okružní pily stiskněte úplně zámek hřídele tak, aby se kotouč okružní pily neotáčel, a poté pomocí klíče povolte proti směru hodinových ručiček šroub s šestihrannou hlavou. Následně demon- tujte šroub s šestihrannou hlavou, kroužek (specifické podle země), vnější přírubu a kotouč okružní pily.
 • Page 32: Práce S Nářadím

  Volitelné příslušenství tový systém může omezovat správnou funkčnost, což K zajištění čistoty během řezání připojte k nářadí vysa- může mít za následek vážné zranění. Nejúčinnějším vač Makita. K hubici na piliny podle obrázku připojte způsobem čištění je použití stlačeného vzduchu. Při hadici vysavače. odstraňování pilin z krytů stlačeným vzduchem ► Obr.18: 1. Hubice na piliny 2. Šroub použijte správné prostředky k ochraně zraku a ► Obr.19: 1. Hadice 2. Vysavač...
 • Page 33: Технічні Характеристики

  Відповідає таким європейським директивам: Рівень звукового тиску (L ): 85 дБ (A) 2006/42/EC Рівень звукової потужності (L ): 96 дБ (A) Обладнання виготовлене відповідно до таких стан- Похибка (K): 3 дБ (A) дартів або стандартизованих документів: EN60745 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC захисту органів слуху. можна отримати: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Вібрація (Бельгія) 21.8.2015 Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN60745: Режим роботи: пиляння деревини Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Ясуші Фукайя Похибка (K): 1,5 м/с Директор ПРИМІТКА: Заявлене значення вібрації було Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium виміряно відповідно до стандартних методів тесту-...
 • Page 34 Заборонено використовувати пошкод- Загальні застереження щодо жені або невідповідні шайби та болти для техніки безпеки при роботі з полотна. Шайби та болти полотна спеціально електроінструментами розроблені для цієї пили для забезпечення оптимальних робочих характеристик та безпеч- ної експлуатації. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте усі застере- Причини віддачі та відповідні попередження: ження стосовно техніки безпеки та всі інструк- — віддача — це несподівана реакція защемле- ції.
 • Page 35 Необхідна особлива обережність під час Додаткові попередження про необхідну врізання в наявні стіни або інші невидимі обережність зони. Виступаюче полотно може зіткнутися з Виявляйте особливу обережність під час предметами, що спричинять віддачу. різання сирої деревини, лісоматеріалу, ОБОВ’ЯЗКОВО міцно тримайте інструмент обробленого під тиском, або сучкуватої обома руками. НІ В ЯКОМУ РАЗІ не кладіть деревини. Плавно просувайте інструмент...
 • Page 36 диск циркулярної пили зубцями вгору на пере- конайтеся, що курок вмикача належним чином дній частині інструмента. спрацьовує та повертається в положення «ВИМК.», коли його відпускають. ОБЕРЕЖНО: Для встановлення або зняття ► Рис.10: 1. Курок вмикача 2. Кнопка блоку- диска циркулярної пили слід використовувати вання / кнопка блокування вимкненого тільки ключ виробництва компанії Makita. положення 36 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 37 Під’єднання пилососа ключа може спричинити травмування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що Додаткове приладдя виступ «a» на внутрішньому фланці, спрямо- Щоб забезпечити чистоту під час різання, під’єд- ваний назовні, точно підходить до отвору «a» найте до інструмента пилосос Makita. Приєднайте диска пили. Встановлення диска на виступ іншого шланг пилососа до штуцера для пилу, як показано діаметра може призвести до небезпечної вібрації. на малюнку. ► Рис.18: 1. Штуцер для пилу 2. Гвинт Для інструмента з внутрішнім ► Рис.19: 1. Шланг 2. Пилосос фланцем для диска пили з...
 • Page 38: Технічне Обслуговування

  інструмент із робочої деталі. Виставте інструмент на Замінюйте їх, коли зношення сягає граничної від- нову лінію різання та знову почніть різання. Уникайте мітки. Вугільні щітки слід тримати чистими та неза- такого розташування пили, коли стружка та пил з-під блокованими, щоб вони могли заходити в тримачі. неї потрапляють на оператора. Використовуйте Обидві вугільні щітки слід заміняти одночасно. засоби захисту очей, щоб уникнути травмування. Можна використовувати тільки ідентичні вугільні щітки. Напрямна планка (реєстрова Для виймання ковпачків щіткотримачів кори- мітка) стуйтесь викруткою. Зніміть зношені вугільні щітки, вставте нові та Додаткове приладдя закріпіть ковпачки щіткотримачів. ► Рис.21: 1. Напрямна планка (реєстрова мітка) ► Рис.23: 1. Ковпачок щіткотримача 2. Затискний гвинт Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- Зручна напрямна планка дозволяє робити надзви- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування чайно точні прямі розрізи. Слід просто пересунути або регулювання повинні виконуватись уповноваже- напрямну планку впритул до краю деталі та закрі- ними або заводськими сервісними центрами Makita пити її в положенні за допомогою гвинта в передній із використанням запчастин виробництва компанії частині основи. Це також дає змогу багаторазово Makita. виконувати розрізи однакової ширини. 38 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 39 Este în conformitate cu următoarele directive europene: Nivel de putere acustică (L ): 96 dB (A) 2006/42/EC Marjă de eroare (K): 3 dB(A) Sunt fabricate în conformitate cu următorul standard sau următoarele documente standardizate: EN60745 AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/EC este ţie pentru urechi. disponibil de la: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Vibraţii 21.8.2015 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745: Mod de lucru: tăiere lemn Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin Yasushi Fukaya Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Director Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia NOTĂ: Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în...
 • Page 40 Păstraţi toate avertismentele şi Reculul este rezultatul utilizării incorecte a ferăstrăului şi/sau al procedurilor sau condiţiilor de lucru necores- instrucţiunile pentru consultări punzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor măsuri de precauţie adecvate prezentate în continuare. ulterioare. Menţineţi o priză fermă cu ambele mâini pe Termenul „maşină electrică” din avertizări se referă la ferăstrău şi poziţionaţi-vă braţele astfel încât maşinile dumneavoastră electrice acţionate de la reţea să contracaraţi forţele de recul. Poziţionaţi-vă (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu). corpul de-o parte sau de cealaltă a pânzei, însă Avertismente privind siguranţa nu pe aceeaşi linie cu aceasta.
 • Page 41 Funcţia apărătoarei ► Fig.6 Înainte de fiecare utilizare, verificaţi închiderea Unele materiale conţin substanţe chimice care corectă a apărătorii inferioare. Nu folosiţi ferăs- pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi trăul dacă apărătoarea inferioară nu se mişcă liber evitaţi contactul cu pielea.
 • Page 42 3. Pânză de ferăstrău circular 4. Flanşă care. Un comutator defect poate duce la operarea exterioară 5. Şurub cu cap hexagonal accidentală, cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina la un centru de service Makita pentru efectuarea reparaţiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia. NOTĂ: Nu apăsaţi puternic butonul declanşator fără a apăsa butonul de deblocare. Comutatorul se poate rupe.
 • Page 43 STRÂNGEŢI FERM, ÎN SENS ORAR, ŞURUBUL Accesoriu opţional CU CAP HEXAGONAL. Aveţi grijă să nu forţaţi şurubul la strângere. Alunecarea mâinii pe cheia Dacă doriţi să executaţi operaţii de tăiere curate, conec- imbus poate provoca vătămarea personală. taţi la maşina dumneavoastră un aspirator Makita. Conectaţi un furtun al aspiratorului la duza de praf, în AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că proeminenţa modul prezentat în figură. „a” de pe flanşa interioară, poziţionată în exterior, ► Fig.18: 1. Duză de praf 2. Şurub...
 • Page 44 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Înlocuirea periilor de cărbune ► Fig.22: 1. Marcaj limită Verificaţi periile de cărbune în mod regulat. Înlocuiţi-le atunci când s-au uzat până la marcajul limită. Periile de cărbune trebuie să fie în permanenţă curate şi să alunece cu uşurinţă în suport. Ambele perii de cărbune trebuie înlocuite simultan. Folosiţi numai perii de cărbune identice. Folosiţi o şurubelniţă pentru a demonta capacele suporturilor pentru perii. Scoateţi periile de carbon uzate, introduceţi periile noi şi fixaţi capacul pentru periile de cărbune. ► Fig.23: 1. Capacul suportului pentru perii Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. 44 ROMÂNĂ...
 • Page 45: Technische Daten

  Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Diese EG-Konformitätserklärung sind doppelt schutzisoliert und können daher auch an Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden. Nur für europäische Länder Makita erklärt, dass die folgende(n) Maschine(n): Geräusch Bezeichnung der Maschine: Handkreissäge Modell-Nr./Typ: M5802 Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß Entspricht den folgenden europäischen Richtlinien: EN60745:...
 • Page 46: Allgemeine Sicherheitswarnungen Für Elektrowerkzeuge

  Verwenden Sie niemals beschädigte oder fal- Allgemeine Sicherheitswarnungen sche Sägeblattscheiben oder -schrauben. Die für Elektrowerkzeuge Sägeblattscheiben und -schrauben sind speziell für Ihre Säge vorgesehen, um optimale Leistung und Betriebssicherheit zu gewährleisten. WARNUNG: Lesen Sie alle Rückschlagursachen und damit zusammenhän- Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch. gende Warnungen Eine Missachtung der unten aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann zu einem elektrischen — Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen ein eingeklemmtes, schleifendes oder falsch...
 • Page 47 ► Abb.2 Vergewissern Sie sich stets, dass die untere Schutzhaube das Sägeblatt verdeckt, bevor Sie ► Abb.3 die Säge auf der Werkbank oder dem Boden able- Verwenden Sie keine stumpfen oder beschä- gen. Ein ungeschützt auslaufendes Sägeblatt bewirkt digten Sägeblätter. Unscharfe oder falsch ange- Rückwärtskriechen der Säge und schneidet alles, brachte Sägeblätter erzeugen einen schmalen was sich in seinem Weg befindet. Berücksichtigen Sägeschlitz, der übermäßige Reibung, Sägeblatt- Sie die Auslaufzeit des Sägeblatts bis zum Stillstand Klemmen und Rückschlag verursacht.
 • Page 48: Montage

  Sie die Schnitttiefe so ein, dass nicht mehr als ein Ein reparaturbedürftiger Schalter kann zu ungewoll- Sägeblattzahn unter das Werkstück übersteht. Die tem Betrieb und daraus resultierenden schweren Einstellung der korrekten Schnitttiefe trägt zu einer Personenschäden führen. Lassen Sie das Werkzeug Reduzierung gefährlicher RÜCKSCHLÄGE bei, die von einer Makita-Kundendienststelle ordnungsgemäß Personenschäden verursachen können. reparieren, BEVOR Sie es weiter benutzen. Neigungsschnitt ANMERKUNG: Betätigen Sie den Ein- ► Abb.8: 1. Klemmschraube Aus-Schalter nicht gewaltsam, ohne den 2.
 • Page 49 Kreissägeblatt so montiert ist, dass die Zähne auf außen auf die Montageachse, und bringen Sie dann der Vorderseite des Werkzeugs nach oben zeigen. Sägeblatt (Ring bei Bedarf angebracht), Außenflansch und Innensechskantschraube an. VORSICHT: Verwenden Sie nur den Makita- Schraubenschlüssel zum Montieren und Für Werkzeug ohne den Ring Demontieren von Kreissägeblättern. ► Abb.15: 1. Montageachse 2. Innenflansch 3. Kreissägeblatt 4. Außenflansch Zum Demontieren des Kreissägeblatts die...
 • Page 50: Betrieb

  Sie die neuen ein, und drehen Sie dann die verhüten. Bürstenhalterkappen wieder ein. Parallelanschlag (Richtlineal) ► Abb.23: 1. Bürstenhalterkappe Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Sonderzubehör Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und ► Abb.21: 1. Parallelanschlag (Richtlineal) andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- 2. Klemmschraube Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Der praktische Parallelanschlag ermöglicht die Originalersatzteilen ausgeführt werden. Ausführung besonders genauer Geradschnitte. Schieben Sie einfach den Parallelanschlag gegen die Seite des Werkstücks, und sichern Sie ihn mit der Schraube an der Vorderseite der Grundplatte. Außerdem ermöglicht er wiederholte Schnitte von gleichförmiger Breite. 50 DEUTSCH...
 • Page 52 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 885479-977 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20150925...