Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
User Information Guide
HU
EN
IT
CZ
NL
DK
FI
NO
FR
PL
GK
PT
GR
RU
HR
SK
AR100 Viewer
SL
SP
SR
SW
TR
AR

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Toshiba AR100

 • Page 1 User Information Guide AR100 Viewer...
 • Page 3: Table Of Contents

  AR100 Viewer Table of Contents Introduction ......................2 Safety Icons ......................2 Instructions for Safety and Comfort .................2 Grand Tour .......................4 Assembling the frame ....................5 Connecting with the dynaEdge ................6 Adjusting the position and angle ................7 Troubleshooting .......................8 Specifications ......................9 Copyright ........................9 Disclaimer ........................9...
 • Page 4: Introduction

  AR100 Viewer Introduction Thank you for purchasing the AR100 Viewer from TOSHIBA. When connecting the dynaEdge DE-100 series mobile edge computing device (hereinafter referred to as “dynaEdge”) to this product, the system and applications installed on the dynaEdge are shown on the display. You can also operate the application with the touch pad or buttons, and take pictures/videos with the camera.
 • Page 5 ■ ■ Do not forcibly press a nose pad against your nose, as this may cause injury to the nose. ■ ■ If the frame is deformed or causes any discomfort during wearing, stop using it immediately and contact an authorized Toshiba service provider for any inspection or repair service. User Information Guide EN-3...
 • Page 6: Grand Tour

  AR100 Viewer Grand Tour The following figures show essential components of the AR100 Viewer. Grand tour of the AR100 Viewer 1. Button A 9. Flashlight 2. Button B 10. Camera LED 3. Button C 11. Display 4. Button D 12. Microphone 5.
 • Page 7: Assembling The Frame

  Generally users will choose the side of their dominant eye to maximize individual comfort. For this reason, the AR100 Viewer is designed for either left or right eye use. You can assemble the AR100 Viewer on either the left or right side of the frame.
 • Page 8: Connecting With The Dynaedge

  AR100 Viewer Connecting with the dynaEdge ■ ■ Perform this operation after fixing the AR100 Viewer to the frame. ■ ■ The AR100 Viewer supplies power from the dynaEdge. Please charge the dynaEdge before connecting. To connect with the dynaEdge: 1.
 • Page 9: Adjusting The Position And Angle

  AR100 Viewer Adjusting the position and angle After fixing the AR100 Viewer to the frame, you can adjust the position and angle. Adjusting the AR100 Viewer To set a comfortable position and angle, adjust the AR100 Viewer slowly in the direction of the arrow, as shown in the following figure.
 • Page 10: Troubleshooting

  AR100 Viewer Troubleshooting In the unlikely event you find the AR100 Viewer is not working as expected please refer to the following scenarios and suggested resolutions. Refer to the online user’s manual for detailed information and instructions concerning the dynaEdge.
 • Page 11: Specifications

  Relative humidity: 20% to 80% (noncondensing) Copyright © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved. Under the copyright laws, this manual cannot be reproduced in any form without the prior written permission of TOSHIBA. No patent liability is assumed, with respect to the use of the information contained herein.
 • Page 12: Fcc Information

  Only peripherals complying with the FCC class B limits can be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the dynaEdge’s Universal Serial...
 • Page 13: California Prop 65 Warning

  ■ ■ For further regulatory information, please refer to your dynaEdge User’s Manual. If you are still unable to solve the problem and suspect that it is hardware- related, read the enclosed warranty booklet or visit the TOSHIBA technical support website: (for the U.S.) www.support.toshiba.com (for Europe) http://pc-support.toshiba.eu...
 • Page 15 Uživatelská informační příručka Prohlížeč AR100...
 • Page 17 Odvolání ........................9 Obchodní známky ....................9 Prohlášení o shodě EU ....................9 Informace o FCC ....................10 Varování California Prop 65 ...................11 Informace o třídě B organizace VCCI (jen pro Japonsko) ........11 Oznámení pro Kanadu ...................11 Podpora TOSHIBA ....................11 Uživatelská informační příručka CZ-1...
 • Page 18: Úvod

  Prohlížeč AR100 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili Prohlížeč AR100 od společnosti TOSHIBA. Při připojování mobilního výpočetního zařízení řady dynaEdge DE- 100 (dále zde uváděného jako zařízení „dynaEdge“) k tomuto produktu se systém a aplikace nainstalované v zařízení dynaEdge ukážou na displeji.
 • Page 19 ■ ■ Netlačte nosní opěrku silou na nos, abyste si nos neporanili. ■ ■ Jestliže je rámeček poškozený nebo nepohodlný při nošení, přestaňte jej ihned používat a kontaktujte autorizovaného poskytovatele služeb Toshiba se žádostí o kontrolu nebo opravu. Uživatelská informační příručka CZ-3...
 • Page 20: Prohlídka

  Prohlížeč AR100 Prohlídka Následující obrázky ukazují hlavní součásti Prohlížeče AR100. Prohlídka Prohlížeče AR100 1. Tlačítko A 9. Blesk 2. Tlačítko B 10. LED kamery 3. Tlačítko C 11. Displej 4. Tlačítko D 12. Mikrofon 5. Touch Pad 13. Montážní lišta 6.
 • Page 21: Sestavení Rámečku

  Pro maximalizaci individuálního komfortu si uživatelé obvykle zvolí stranu svého dominantního oka. Z tohoto důvodu je Prohlížeč AR100 navržen pro použití na levém nebo pravém oku. Prohlížeč AR100 můžete sestavit na levé nebo pravé straně rámečku. Zatlačte montážní lištu Prohlížeče AR100 pomalu ve směru šipky, jak je ukázáno na následujícím obrázku, aby zapadla do rámečku.
 • Page 22: Připojení Pomocí Dynaedge

  Prohlížeč AR100 Připojení pomocí dynaEdge ■ ■ Proveďte tento úkon po upevnění Prohlížeče AR100 do rámečku. ■ ■ Prohlížeč AR100 je napájen ze zařízení dynaEdge. Před připojením dynaEdge nabijte. Chcete-li připojit dynaEdge: 1. Zastrčte jeden konec USB kabelu do portu USB Type-C™ v zařízení.
 • Page 23: Nastavení Polohy A Úhlu

  Prohlížeč AR100 Nastavení polohy a úhlu Po připevnění Prohlížeče AR100 k rámečku můžete nastavit polohu a úhel. Nastavení Prohlížeče AR100 Pro nastavení pohodlné polohy a úhlu nastavte Prohlížeč AR100 pomalu ve směru šipky, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Nastavení Prohlížeče AR100 Nastavení...
 • Page 24: Odstraňování Potíží

  Prohlížeč AR100 Odstraňování potíží Pokud by došlo k nepravděpodobné události a Prohlížeč AR100 by nefungoval podle očekávání, viz následující scénáře a navrhovaná řešení. Viz online uživatelskou příručku, kde najdete podrobné informace a pokyny pro zařízení dynaEdge. Vypnutí Problém Postup Prohlížeč AR100 se Baterie vašeho zařízení...
 • Page 25: Specifikace

  Relativní vlhkost: 20 % až 80 % (nekondenzující) Copyright © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Podle autorského práva nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti TOSHIBA. S ohledem na použití informací zde uváděných není předpokládána žádná...
 • Page 26: Informace O Fcc

  USB Type-C™ a konektorem sluchátek/mikrofonu na zařízení dynaEdge musí být použity stíněné kabely. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, provedené bez schválení společnosti TOSHIBA nebo třetích stran autorizovaných společností TOSHIBA, mohou mít za následek pozbytí uživatelova práva k provozování tohoto zařízení.
 • Page 27: Varování California Prop 65

  Pokud stále nejste schopni problém vyřešit a máte podezření, že se jedná o potíže s hardwarem, přečtěte si přiloženou brožuru se záručními informacemi nebo navštivte webové stránky technické podpory TOSHIBA: (Pro USA) www.support.toshiba.com (Pro Evropu) http://pc-support.toshiba.eu (Pro Asii) https://pc.toshiba-asia.com/support.php Uživatelská...
 • Page 29 Brugervejledning AR100 Viewer...
 • Page 31 AR100 Viewer Indholdsfortegnelse Introduktion ......................2 Sikkerhedssymboler ....................2 Vejledning om sikkerhed og komfort ................2 Præsentation af enheden ..................4 Samling af stellet ......................5 Tilslutning til dynaEdge ....................6 Justering af positionen og vinklen ................7 Fejlfinding .........................8 Specifikationer ......................9 Copyright ........................9 Ansvarsfraskrivelse ....................9 Varemærker ......................9 EU-overensstemmelseserklæring ................9...
 • Page 32: Introduktion

  AR100 Viewer Introduktion Tak, fordi du har købt AR100 Viewer fra TOSHIBA. Når du tilslutter en mobil databehandlingsenhed i dynaEdge DE-100- serien (omtales herefter som “dynaEdge”) til dette produkt, vises de det system og de programmer, der er installeret på dynaEdge, på skærmen.
 • Page 33 ■ ■ Hvis stellet er deformeret eller forårsager nogen form for utilpashed, når den bæres, skal du straks ophøre med at bruge den og kontakte en autoriseret Toshiba-serviceudbyder for eventuelt at få den kontrolleret eller repareret. Brugervejledning...
 • Page 34: Præsentation Af Enheden

  AR100 Viewer Præsentation af enheden De følgende figurer viser de vigtigste komponenter i AR100 Viewer. Præsentation af AR100 Viewer 1. Knap A 9. Lommelygte 2. Knap B 10. Kamera-LED 3. Knap C 11. Skærm 4. Knap D 12. Mikrofon 5. Pegefelt 13.
 • Page 35: Samling Af Stellet

  Hvis du vil fjerne AR100 Viewer fra stellet, skal du udføre proceduren ovenfor i omvendt rækkefølge. ■ ■ Sørg for at fjerne alle de kabler, der er tilsluttet AR100 Viewer, inden du tilslutter den til stellet. ■ ■ Dette stel kan placeres komfortabelt foran brugerens øjne, selvom brugeren anvender briller med styrke.
 • Page 36: Tilslutning Til Dynaedge

  AR100 Viewer Tilslutning til dynaEdge ■ ■ Gør dette, når du har fastgjort AR100 Viewer til stellet. ■ ■ AR100 Viewer forsynes med strøm fra dynaEdge. Oplad dynaEdge, inden du foretager tilslutningen. Sådan tilslutter du til dynaEdge: 1. Sæt USB-kablets ene ende i USB Type-C™-porten på AR100 Viewer.
 • Page 37: Justering Af Positionen Og Vinklen

  AR100 Viewer Justering af positionen og vinklen Når du har fastgjort AR100 Viewer til stellet, kan du justere positionen og vinklen. Justering af AR100 Viewer For at indstille en komfortabel position og vinkel skal du justere AR100 Viewer langsomt i pilens retning som vist på den følgende figur.
 • Page 38: Fejlfinding

  AR100 Viewer Fejlfinding Hvis det usandsynlige skulle ske, at AR100 Viewer ikke fungerer som forventet, kan du finde vejledning i de følgende scenarier og de foreslåede løsninger. I onlinebrugerhåndbogen kan du finde detaljerede oplysninger om og anvisninger for dynaEdge. Tænd/sluk...
 • Page 39: Specifikationer

  Efterfølgende produkter og håndbøger kan imidlertid ændres uden varsel. TOSHIBA påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå direkte eller indirekte på grund af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem AR100 Viewer og brugerhåndbogen.
 • Page 40: Fcc-Oplysninger

  Der må kun tilsluttes ydre enheder, som overholder FCC- grænseværdierne i klasse B, til udstyret. Brug med ikke-kompatible ydre enheder eller enheder, der ikke anbefales af TOSHIBA vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i radio- og tv-modtagelsen. Der skal anvendes afskærmede kabler mellem de ydre enheder og dynaEdges USB 3.0- port, USB Type-C™-port og hovedtelefon-/mikrofonstik.
 • Page 41: California Prop 65 - Advarsel

  AR100 Viewer California Prop 65 – advarsel Dette produkt indeholder kemikalier, herunder bly, som State of California er bekendt med er årsag til kræft og fødselsdefekter eller andre reproduktionsskader.Vask hænder efter håndtering. VCCI klasse B-information (kun Japan) この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。...
 • Page 43 Käyttöopas AR100 Viewer...
 • Page 45 AR100 Viewer Sisällysluettelo Johdanto ........................2 Turvallisuuskuvakkeet ....................2 Ohjeet turvallisuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi ........2 Tutustuminen ......................4 Kehyksen kokoaminen .....................5 Yhdistäminen dynaEdgeen ..................6 Asennon ja kulman säätäminen ................7 Vianmääritys ......................8 Tekniset tiedot ......................9 Tekijänoikeudet ......................9 Vastuuvapauslauseke ....................9 Tavaramerkit ......................9 Vakuutus EU-normien täyttämisestä ................9 FCC-tiedot ......................10...
 • Page 46: Johdanto

  AR100 Viewer Johdanto Kiitos, että ostit Toshiban AR100 Viewer -laitteen. Kun tähän tuotteeseen liitetään dynaEdge DE-100 -sarjan mobiilitietokone (jäljempänä ”dynaEdge”), dynaEdgeen asennettu järjestelmä ja sovellukset näkyvät näytössä. Voit käyttää sovellusta myös kosketuslevyn ja painikkeiden avulla sekä ottaa kuvia/videoita kameralla. Lue nämä tiedot huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten yhdessä...
 • Page 47 ■ ■ Älä paina nenätyynyä voimakkaasti nenää vasten, jotta nenä ei vahingoitu. ■ ■ Jos kehys on vääntynyt tai aiheuttaa epämukavaa tunnetta käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun Toshiba-huoltoon tarkastusta ja mahdollista korjausta varten. Käyttöopas FI-3...
 • Page 48: Tutustuminen

  AR100 Viewer Tutustuminen Seuraavissa kuvissa näkyvät AR100 Viewer -laitteen tärkeimmät osat. Tutustuminen AR100 Viewer -laitteeseen 1. A-painike 9. Taskulamppu 2. B-painike 10. Kameran merkkivalo 3. C-painike 11. Näyttö 4. D-painike 12. Mikrofoni 5. Kosketuslevy 13. Kiinnityskisko 6. Mikrofoni 14. Kaiutin 7.
 • Page 49: Kehyksen Kokoaminen

  Kehyksen kokoaminen Kun haluat irrottaa AR100 Viewer -laitteen kehyksestä, noudata edellä annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. ■ ■ Muista irrottaa kaikki AR100 Viewer -laitteeseen liitetyt johdot ennen sen kiinnittämistä kehykseen. ■ ■ Kehyksen voi asettaa mukavasti käyttäjän silmien eteen myös silmälaseja käytettäessä.
 • Page 50: Yhdistäminen Dynaedgeen

  AR100 Viewer Yhdistäminen dynaEdgeen ■ ■ Tee tämä sen jälkeen kun olet kiinnittänyt AR100 Viewer -laitteen kehykseen. ■ ■ AR100 Viewer saa virtaa dynaEdgestä. Lataa dynaEdge ennen yhdistämistä. Yhdistäminen dynaEdgeen: 1. Yhdistä USB-kaapelin toinen pää AR100 Viewer -laitteen USB Type-C™ -liitäntään.
 • Page 51: Asennon Ja Kulman Säätäminen

  AR100 Viewer Asennon ja kulman säätäminen Kun AR100 Viewer on kiinnitetty kehykseen, voit säätää sen asentoa ja kulmaa. AR100 Viewer -laitteen säätäminen Säädä AR100 Viewer -laitteen asento ja kulma mukavaksi kääntämällä sitä hitaasti nuolen suuntaan seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. AR100 Viewer -laitteen säätäminen Kameran ja näyttöosan säätäminen...
 • Page 52: Vianmääritys

  AR100 Viewer Vianmääritys Jos AR100 Viewer ei vaikuta toimivan odotetulla tavalla, lue seuraavien tilanteiden kuvaukset ja niiden ratkaisuehdotukset. dynaEdgeä koskevat tiedot ja ohjeet ovat online-oppaassa. Virta Ongelma Toimet AR100 Viewer dynaEdgen akku saattaa olla tyhjä. käynnistyy mutta ■ ■ Lataa dynaEdge liittämällä siihen sammuu pian uudelleen virtajohto tai muuntaja.
 • Page 53: Tekniset Tiedot

  Oikeus muutoksiin pidätetään. Toshiba ei vastaa vahingoista, jotka suorasti tai epäsuorasti johtuvat käyttöohjeen tai sen tietosisällön käytöstä tai niiden mahdollisista teknisistä, typografisista tai muista puutteista tai virheistä tai käyttöohjeen ja AR100 Viewer -laitteen välisistä eroista. Tavaramerkit USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
 • Page 54: Fcc-Tiedot

  Oheislaitteiden sekä dynaEdgen USB 3.0-, USB Type-C™- ja kuuloke-/ mikrofoniliitännän välissä on käytettävä suojattuja johtoja. Jos teet tähän laitteeseen muutoksia, joita TOSHIBA tai sen hyväksymät tahot eivät hyväksy, sen käyttäminen ei ehkä enää ole säännösten mukaista. FCC-ehdot Laite täyttää...
 • Page 55: California Prop 65 -Varoitus

  AR100 Viewer California Prop 65 -varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, kuten lyijyä, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja.Pese kädet käsittelyn jälkeen. VCCI-luokan B tiedot (vain Japani) この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B Ilmoitus Kanadaa varten Tämä...
 • Page 57 Guide Informations utilisateur Afficheur AR100...
 • Page 59 Afficheur AR100 Table des matières Introduction ......................2 Icônes de sécurité ....................2 Instructions pour votre sécurité et votre confort ............2 Présentation ......................4 Assemblage de la monture ..................5 Connexion avec dynaEdge ..................6 Réglage de la position et de l’angle .................7 Résolution des problèmes ..................8 Spécifications ......................9...
 • Page 60: Introduction

  Veuillez lire ce document attentivement et le conserver avec vos autres manuels d’utilisation comme référence. TOSHIBA désigne Toshiba Corporation et/ou ses filiales telles que Toshiba Client Solutions Co., Ltd. le cas échéant. Icônes de sécurité...
 • Page 61 ■ ■ Ne forcez pas le contact entre les patins et votre nez, afin d’éviter toute blessure. ■ ■ Si la monture se déforme ou devient inconfortable, ne l’utilisez plus immédiatement et contactez un fournisseur de services Toshiba agréé pour la faire vérifier ou réparer. Guide Informations utilisateur FR-3...
 • Page 62: Présentation

  Afficheur AR100 Présentation Les illustrations suivantes présentent les composants essentiels de l’afficheur AR100. Présentation de l’afficheur AR100 1. Touche A 9. Lumière 2. Touche B 10. Voyant Caméra 3. Touche C 11. Affichage 4. Touche D 12. Microphone 5. TouchPad 13.
 • Page 63: Assemblage De La Monture

  être utilisé aussi bien avec l’œil droit que gauche. Par conséquent, vous pouvez l’installer sur le côté gauche ou droit. Appuyez doucement sur le rail de montage de l’afficheur AR100 dans le sens de la flèche, comme illustré ci-dessous, pour le fixer sur la monture. Après avoir solidement fixé...
 • Page 64: Connexion Avec Dynaedge

  Afficheur AR100 Connexion avec dynaEdge ■ ■ Procédez de la façon suivante après avoir fixé l’afficheur AR100 sur la monture. ■ ■ L’afficheur AR100 est alimenté par le dynaEdge. Chargez le dynaEdge avant de le connecter. Pour connecter le dynaEdge : 1.
 • Page 65: Réglage De La Position Et De L'angle

  Afficheur AR100 Réglage de la position et de l’angle Après avoir fixé l’afficheur AR100 sur la monture, vous pouvez en régler la position et l’angle. Réglage de l’afficheur AR100 Pour trouver une position et angle confortables, réglez lentement l’afficheur AR100 dans le sens de la flèche, comme illustré ci-dessous.
 • Page 66: Résolution Des Problèmes

  Afficheur AR100 Résolution des problèmes En cas de dysfonctionnement de l’afficheur AR100, veuillez consulter en premier lieu les recommandations suivantes. Consultez le manuel de l’utilisateur en ligne pour plus de détails sur dynaEdge. Alimentation Problème Procédure L’afficheur AR100 La batterie de votre dynaEdge peut démarre, mais s’arrête...
 • Page 67: Spécifications

  Humidité relative : 20 % à 80 % sans condensation Copyright © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Tous droits réservés. Selon la loi du Copyright, le présent guide ne peut pas être reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de TOSHIBA.
 • Page 68: Déclaration Européenne De Conformité

  TOSHIBA EUROPE GMBH est responsable de la marque CE, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Vous trouverez la déclaration de conformité UE complète sur le site Web de TOSHIBA, http://epps.toshiba-teg.com sur Internet. Ce produit porte la marque CE conformément exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive européenne applicable,...
 • Page 69: Avertissement California Prop 65

  2. ce périphérique doit résister aux interférences reçues, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré. Contact Adresse : TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, Californie, États-Unis, 92617 Téléphone : +1 (949) 583 3000 Ces informations s’appliquent uniquement aux pays/régions où...
 • Page 70: Assistance Toshiba

  Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème et pensez qu’il est d’origine matérielle, lisez le livret de garantie fourni avec l’ordinateur ou consultez le site Web d’assistance technique Toshiba: (États-Unis) www.support.toshiba.com (Europe) http://pc-support.toshiba.eu (Asie) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 71 Εγχειρίδιο χρήσης AR100 Viewer...
 • Page 73 Εμπορικά σήματα ....................10 Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε...............10 Πληροφορίες FCC ....................10 Προειδοποίηση νόμου 65 της Καλιφόρνια .............11 Πληροφορίες για το VCCI Κατηγορίας B (Μόνο για την Ιαπωνία) ......12 Σημείωση για τον Καναδά ..................12 Υποστήριξη της TOSHIBA ..................12 Εγχειρίδιο χρήσης GK-1...
 • Page 74: Εισαγωγή

  AR100 Viewer Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το AR100 Viewer της TOSHIBA. Όταν συνδέετε την κινητή υπολογιστική συσκευή dynaEdge σειράς DE-100 (στο εξής θα αναφέρεται ως “dynaEdge”) σε αυτό το προϊόν, το σύστημα και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο dynaEdge θα εμφανίζονται στην...
 • Page 75 καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στη μύτη. ■ ■ Αν το πλαίσιο παραμορφωθεί ή σας προκαλεί οποιαδήποτε δυσφορία όταν το φοράτε, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Toshiba για έλεγχο ή επισκευή. Εγχειρίδιο χρήσης GK-3...
 • Page 76: Γνωριμία Με Τον Υπολογιστή Σας

  AR100 Viewer Γνωριμία με τον υπολογιστή σας Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα βασικά στοιχεία του AR100 Viewer. Γνωριμία με το AR100 Viewer σας 1. Κουμπί Α 9. Φακός 2. Κουμπί Β 10. Ενδεικτική λυχνία κάμερας 3. Κουμπί Γ 11. Οθόνη...
 • Page 77: Συναρμολόγηση Του Πλαισίου

  κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για να το στερεώστε στο πλαίσιο. Αφού στερεώσετε σωστά το AR100 Viewer στο πλαίσιο, μπορείτε να ωθήσετε το AR100 Viewer προς τα εμπρός ή πίσω, για να το ρυθμίσετε σε μια άνετη για εσάς θέση.
 • Page 78: Σύνδεση Με Το Dynaedge

  AR100 Viewer Σύνδεση με το dynaEdge ■ ■ Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία αφού στερεώσετε το AR100 Viewer στο πλαίσιο. ■ ■ Το AR100 Viewer τροφοδοτείται με ρεύμα από το dynaEdge. Φορτίστε το dynaEdge προτού το συνδέσετε. Για τη σύνδεση με το dynaEdge: 1.
 • Page 79: Προσαρμογή Της Θέσης Και Της Γωνίας

  Αφού στερεώσετε το AR100 Viewer στο πλαίσιο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση και τη γωνία. Προσαρμογή του AR100 Viewer Για να ρυθμίσετε μια άνετη θέση και γωνία, προσαρμόστε το AR100 Viewer αργά προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
 • Page 80: Αντιμετώπιση

  AR100 Viewer Αντιμετώπιση Στην απίθανη περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το AR100 Viewer δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ανατρέξτε στα παρακάτω σενάρια και τις προτεινόμενες λύσεις. Ανατρέξτε στο online εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το dynaEdge. Λειτουργία Πρόβλημα...
 • Page 81: Προδιαγραφές

  Σχετική υγρασία: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναπαραγωγή του εγχειριδίου αυτού σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TOSHIBA.
 • Page 82: Εμπορικά Σήματα

  Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε. Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Γερμανία. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη και επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης για την...
 • Page 83: Προειδοποίηση Νόμου 65 Της Καλιφόρνια

  USB Type-C™ και την υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου του AR100 Viewer. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτόν, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την TOSHIBA ή τρίτους εξουσιοδοτημένους από την TOSHIBA, ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί στο χρήστη να χειρίζεται το συγκεκριμένο εξοπλισμό.
 • Page 84: Πληροφορίες Για Το Vcci Κατηγορίας B (Μόνο Για Την Ιαπωνία)

  Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα και υποπτεύεστε ότι αυτό σχετίζεται με το υλικό, διαβάστε το συνοδευτικό φυλλάδιο εγγύησης ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web της τεχνικής υποστήριξης της TOSHIBA. (για τις ΗΠΑ) www.support.toshiba.com (για την Ευρώπη) http://pc-support.toshiba.eu (για την Ασία) https://pc.toshiba-asia.com/support.php GK-12...
 • Page 85 Benutzerhandbuch AR100 Viewer...
 • Page 87 AR100 Viewer Inhaltsverzeichnis Einführung ........................2 Sicherheitssymbole ....................2 Sicherheitshinweise ....................2 Überblick ........................4 Zusammensetzen des Rahmens ................5 Verbindung mit dem dynaEdge ................6 Einstellen von Position und Winkel ................7 Fehlerbehebung .......................8 Technische Daten ....................9 Copyright ........................9 Haftungsausschluss ....................9 Marken ........................9 Erklärung zur EU-Konformität ................10 FCC-Informationen ....................10...
 • Page 88: Einführung

  AR100 Viewer Einführung Vielen Dank für den Kauf eines AR100 Viewer von TOSHIBA. Wenn Sie das Mobile-Edge-Computing-Gerät dynaEdge DE-100 (im Folgenden kurz „dynaEdge“) an dieses Produkt anschließen, werden das System und die Anwendungen, die auf dem dynaEdge installiert sind, auf dem Display angezeigt.
 • Page 89 ■ ■ Wenn der Rahmen verformt ist oder Sie beim Tragen ein unangenehmes Gefühl haben, beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an einen autorisierten Toshiba-Serviceanbieter, um eine Produktinspektion oder -reparatur zu veranlassen. Benutzerhandbuch GR-3...
 • Page 90: Überblick

  AR100 Viewer Überblick Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Komponenten des AR100 Viewers. Überblick über den AR100 Viewer 1. Taste A 9. Leuchte 2. Taste B 10. Kamera-LED 3. Taste C 11. Bildschirm 4. Taste D 12. Mikrofon 5. Touchpad 13.
 • Page 91: Zusammensetzen Des Rahmens

  Im Allgemeinen wählen Benutzer ihr dominantes Auge aus, um ein optimales Tragegefühl zu erreichen. Deshalb können Sie den AR100 Viewer mit dem rechten oder dem linken Auge verwenden. Sie können den AR100 Viewer auf der linken oder auf der rechten Seite des Rahmens montieren.
 • Page 92: Verbindung Mit Dem Dynaedge

  AR100 Viewer Verbindung mit dem dynaEdge ■ ■ Führen Sie diesen Vorgang aus, nachdem Sie den AR100 Viewer am Rahmen befestigt haben. ■ ■ Der AR100 Viewer bezieht Energie vom dynaEdge. Laden Sie das dynaEdge vor dem Anschließen auf. So stellen Sie eine Verbindung mit dem dynaEdge her: 1.
 • Page 93: Einstellen Von Position Und Winkel

  AR100 Viewer Einstellen von Position und Winkel Nachdem Sie den AR100 Viewer am Rahmen befestigt haben, können Sie die Position und den Betrachtungswinkel einstellen. Anpassen des AR100 Viewer Um eine bequeme Position und einen angenehmen Winkel einzustellen, bewegen Sie den AR100 Viewer vorsichtig in Pfeilrichtung wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
 • Page 94: Fehlerbehebung

  AR100 Viewer Fehlerbehebung Sollte der AR100 Viewer einmal nicht wie erwartet funktionieren, finden Sie in den folgenden Abschnitten Lösungsvorschläge. Ausführliche Informationen und Anleitungen für das dynaEdge finden Sie im Online- Benutzerhandbuch. Stromversorgung Problem Vorgehensweise Der AR100 Viewer Möglicherweise ist der Akku des lässt sich einschalten,...
 • Page 95: Technische Daten

  Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend) Copyright © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jede Wiedergabe oder Verwertung außerhalb der durch das Copyright erlaubten Grenzen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens TOSHIBA unzulässig. Bezüglich der Nutzung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen.
 • Page 96: Erklärung Zur Eu-Konformität

  Anschluss und der Kopfhörer-/Mikrofonbuchse des dynaEdge müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden. Wenn Sie Änderungen an diesem Gerät vornehmen, die nicht ausdrücklich von TOSHIBA oder von durch TOSHIBA autorisierten Dritten genehmigt wurden, verlieren Sie möglicherweise das Recht, dieses Gerät zu verwenden.
 • Page 97: Warnung Gemäß California Proposition 65

  2. Dieses Gerät muss Störungen durch andere Geräte oder Einrichtungen akzeptieren, selbst wenn der erwünschte Betrieb dann nicht mehr gewährleistet ist. Ansprechpartner Adresse: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefon: (949) 583-3000 Diese Informationen gelten nur für die Länder/Regionen, in denen sie...
 • Page 98: Toshiba-Support

  Wenn sich das Problem nicht lösen lässt und Sie vermuten, dass es mit der Hardware zu tun hat, lesen Sie die beigelegten Garantieunterlagen oder besuchen Sie die technische Support-Website von TOSHIBA: (für die USA) www.support.toshiba.com (für Europa) http://pc-support.toshiba.eu (für Asien) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 99 Vodič informacijama za korisnike AR100 Viewer...
 • Page 101 AR100 Viewer Sadržaj Uvod .........................2 Ikone sigurnosti ......................2 Upute za sigurnost i udobnost .................2 Detaljni pregled ......................4 Sastavljanje okvira ....................5 Povezivanje s dynaEdge ..................6 Prilagodba položaja i kuta ..................7 Otklanjanje poteškoća ....................8 Tehnički podaci ......................9 Autorska prava ......................9 Izjava o ogradi od odgovornosti ................9 Trgovački nazivi .......................9...
 • Page 102: Uvod

  AR100 Viewer Uvod Hvala što ste kupili AR100 Viewer proizvodnje TOSHIBA. Pri povezivanju dynaEdge DE-100 računalnog uređaja iz serije s tehnologijom mobile edge (u nastavku “dynaEdge”) na ovaj proizvod, na zaslonu će se prikazati sustav i aplikacije koji su instalirani na dynaEdge.
 • Page 103 ■ ■ Nemojte silom pritiskati podložak za nos jer time možete ozlijediti nos. ■ ■ Ako je okvir izobličen ili stvara nelagodu za vrijeme nošenja, prestanite s njegovom upotrebom i obratite se ovlaštenom Toshiba serviseru radi pregleda ili popravka. Vodič s informacijama za korisnike HR-3...
 • Page 104: Detaljni Pregled

  AR100 Viewer Detaljni pregled Sljedeće slike prikazuju osnovne dijelove uređaja AR100 Viewer. Detaljan pregled uređaja AR100 Viewer 1. Gumb A 9. Ručna svjetiljka 2. Gumb B 10. LED za kameru 3. Gumb C 11. Zaslon 4. Gumb D 12. Mikrofon 5.
 • Page 105: Sastavljanje Okvira

  Sastavljanje okvira Korisnici u pravilu biraju stranu dominantnog oka kako bi se povećala osobna udobnost. Zbog toga je AR100 Viewer predviđen za lijevo i za desno oko. AR100 Viewer možete montirati na lijevu i na desnu stranu okvira. Vodilicu za ugradnju AR100 Viewer polako gurajte u smjeru strelice, kako je prikazano na slici, dok se ne fiksira na okvir.
 • Page 106: Povezivanje S Dynaedge

  AR100 Viewer Povezivanje s dynaEdge ■ ■ Provedite ovu radnju nakon pričvršćivanja AR100 Viewer na okvir. ■ ■ AR100 Viewer daje električno napajanje za dynaEdge. Napunite dynaEdge prije povezivanja. Povezivanje s dynaEdge: 1. Jedan kraj USB kabela uključite u USB Type-C™ priključak na AR100 Vieweru.
 • Page 107: Prilagodba Položaja I Kuta

  AR100 Viewer Prilagodba položaja i kuta Nakon pričvršćenja AR100 Viewera na okvir, možete prilagoditi položaj i kut. Prilagođavanje AR100 Viewera Ako želite podesiti udoban položaj i kut, prilagođavajte AR100 Viewer polako u smjeru strelice kako je prikazano na sljedećoj slici.
 • Page 108: Otklanjanje Poteškoća

  AR100 Viewer Otklanjanje poteškoća U malo vjerojatnom slučaju da dođe do neočekivanog rada AR100 Viewera, provjerite sljedeće scenarije i predložena rješenja. Više informacija i detaljne upute za dynaEdge potražite u internetskom korisničkom priručniku. Napajanje Problem Postupak AR100 Viewer se Baterija u dynaEdge se možda ispraznila.
 • Page 109: Tehnički Podaci

  Relativna vlažnost: 20% do 80% (bez kondenzacije) Autorska prava © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Sva prava su zadržana. Prema zakonu o autorskim pravima, ovaj se priručnik ne smije kopirati ni u kojem obliku bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke TOSHIBA. U odnosu na korištenje informacija koje su ovdje sadržane ne podrazumijeva se...
 • Page 110: Fcc Obavijesti

  Promjene ili preinake na ovom uređaju, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača TOSHIBA ili tvrtke koju je TOSHIBA ovlastila, mogu ukinuti pravo korisnika na uporabu ovog uređaja. FCC uvjeti Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa.
 • Page 111: Upozorenje U Skladu S Kalifornijskim Zakonom Prop 65

  ■ ■ Više regulativnih informacija potražite u korisničkom priručniku za dynaEdge. Ako i dalje ne možete riješiti problem i sumnjate da je povezan s hardverom, pročitajte priloženu brošuru o jamstvu ili posjetite TOSHIBA internetsku stranicu za tehničku podršku. (za SAD) www.support.toshiba.com (za Europu) http://pc-support.toshiba.eu...
 • Page 113 Felhasználói tájékoztató AR100 Viewer kijelző...
 • Page 115 Szerzői jog .......................9 Jogi nyilatkozat ......................9 Védjegyek ........................9 EU megfelelőségi nyilatkozat .................10 Megfelelőségi információk – FCC ................10 California Prop 65 figyelmeztetés ................11 VCCI B osztály - Tájékoztató (csak Japánban érvényes) ........11 Kanadai megjegyzés ....................11 TOSHIBA támogatás ....................12 Felhasználói tájékoztató HU-1...
 • Page 116: Bevezetés

  Figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és későbbi felhasználásra tartsa a többi használati utasítás mellett. A TOSHIBA megnevezés adott esetben a Toshiba Corporationre és/ vagy leányvállalataira, így például a Toshiba Client Solutions Co., Ltd.-re vonatkozik. Biztonsági ikonok Ez a kézikönyv biztonsági ikonokkal hívja fel az olvasó figyelmét a fontos tudnivalókra.
 • Page 117 ■ Ne nyomja erővel az orrtámaszt az orrára, mert megsértheti ■ az orrát. ■ ■ Ha a keret deformált, vagy viselése kényelmetlen, azonnal hagyja abba használatát, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toshiba szervizzel bármilyen bevizsgálási vagy javítási szolgáltatásért. Felhasználói tájékoztató HU-3...
 • Page 118: Ismerkedés Az Eszközzel

  AR100 Viewer kijelző Ismerkedés az eszközzel Az alábbi ábrák az AR100 Viewer kijelző legfontosabb összetevőit mutatják. Az AR100 Viewer kijelző áttekintése 1. A gomb 9. Vaku 2. B gomb 10. Kamera jelzőfénye/LED 3. C gomb 11. Képernyő 4. D gomb 12.
 • Page 119: A Keret Összeállítása

  így maximalizálhatják saját kényelmüket. Éppen ezért az AR100 Viewer kijelzőt úgy terveztük, hogy bal vagy jobb szemmel is használható legyen. Az AR100 Viewer kijelző a keret bal vagy jobb oldalára is felszerelhető. A keretre való rögzítéshez lassan tolja az AR100 Viewer kijelző...
 • Page 120: A Dynaedge-Hez Való Csatlakozás

  AR100 Viewer kijelző A dynaEdge-hez való csatlakozás ■ ■ Ezt a műveletet az AR100 Viewer kijelző kerethez való csatlakoztatása után végezze el. ■ ■ Az AR100 Viewer kijelző energiaellátása a dynaEdge-ről történik. Csatlakoztatás előtt töltse fel a dynaEdge-et. A dynaEdge-hez való csatlakozáshoz: 1.
 • Page 121: A Helyzet És Szög Beállítása

  AR100 Viewer kijelző A helyzet és szög beállítása Az AR100 Viewer kijelző kerethez való rögzítése után beállíthatja annak helyzetét és szögét. Az AR100 Viewer kijelző igazítása A kényelmes helyzet és szög beállításához lassan csúsztassa az AR100 Viewer kijelzőt a nyíl irányába, a következő ábrán jelzett módon.
 • Page 122: Hibaelhárítás

  AR100 Viewer kijelző Hibaelhárítás Ha valamilyen okból kifolyólag az AR100 Viewer kijelző nem megfelelően működne, olvassa el a következő lehetséges leírásokat és a javasolt megoldásokat. Részletes információkért és a dynaEdge utasításaiért tekintse meg az online felhasználói kézikönyvet. Energiaellátás Probléma Eljárás Az AR100 Viewer Előfordulhat, hogy a dynaEdge...
 • Page 123: Specifikációk

  Relatív páratartalom: 20–80% (nem kondenzáló) Szerzői jog © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Minden jog fenntartva. A szerzői jogi rendelkezések értelmében jelen kézikönyv bármilyen formában történő másolása kizárólag a TOSHIBA előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jelen dokumentációban található információk a szabadalom megsértése nélkül felhasználhatók.
 • Page 124: Eu Megfelelőségi Nyilatkozat

  AR100 Viewer kijelző EU megfelelőségi nyilatkozat Jelen termék a vonatkozó európai irányelvek értelmében CE jelöléssel van ellátva. A CE jelölésért a TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Németország a felelős. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes, hivatalos szövege a TOSHIBA webhelyén olvasható: http://epps.toshiba-teg.com...
 • Page 125: California Prop 65 Figyelmeztetés

  1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. 2. Az eszköznek el kell viselnie minden külső zavart, ideértve a várttól eltérő működést okozó zavarokat is. Elérhetőség Cím: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefon: +1(949)583-3000 Ez az információ...
 • Page 126: Toshiba Támogatás

  ■ ■ További megfelelőségi információért tekintse meg a dynaEdge felhasználói kézikönyvét. Ha a problémát így sem sikerült elhárítani, és hardverhibára gyanakszik, olvassa el a garanciális feltételeket ismertető mellékelt füzetet, vagy látogasson el a TOSHIBA technikai támogatás webhelyre: (az USA-ban) www.support.toshiba.com (Európában) http://pc-support.toshiba.eu (Ázsiában) https://pc.toshiba-asia.com/support.php HU-12 Felhasználói tájékoztató...
 • Page 127 Guida informativa per l’utente AR100 Viewer...
 • Page 129 Dichiarazione di conformità UE ................10 Informazioni FCC ....................10 Avviso sulla legge Proposition 65 della California ..........11 Informazioni VCCI Classe B (solo per il Giappone) ..........11 Avviso per il Canada ....................11 Servizio di assistenza TOSHIBA ................12 Guida informativa per l'utente IT-1...
 • Page 130 Leggere attentamente le informazioni seguenti e conservarle insieme agli altri manuali di istruzioni per un uso futuro. Per TOSHIBA si intendono Toshiba Corporation e/o le sue consociate come Toshiba Client Solutions Co., Ltd. dove applicabile. Icone di sicurezza Le icone di sicurezza sono utilizzate nel manuale per evidenziare le informazioni più...
 • Page 131 ■ ■ Se la montatura è deformata o provoca disagio quando viene indossata, cessarne l’uso immediatamente e contattare un Centro di assistenza autorizzato Toshiba per un intervento di ispezione o di riparazione. Guida informativa per l'utente...
 • Page 132 AR100 Viewer Panoramica I componenti essenziali di AR100 Viewer vengono illustrati nelle figure che seguono. Panoramica di AR100 Viewer 1. Pulsante A 9. Luce intermittente 2. Pulsante B 10. LED videocamera 3. Pulsante C 11. Schermo 4. Pulsante D 12. Microfono 5.
 • Page 133 Assemblaggio della montatura Per rimuovere AR100 Viewer dalla montatura, invertire la procedura sopra riportata. ■ ■ Accertarsi di rimuovere tutti i cavi connessi ad AR100 Viewer prima di connetterlo alla montatura. ■ ■ Questa montatura può essere indossata comodamente davanti agli occhi dell’utente, anche sopra agli occhiali da vista.
 • Page 134 AR100 Viewer Collegamento con dynaEdge ■ ■ Effettuare questa operazione dopo aver inserito AR100 Viewer nella montatura. ■ ■ AR100 Viewer viene alimentato da dynaEdge. Caricare dynaEdge prima del collegamento. Per il collegamento con dynaEdge: 1. Inserire un’estremità del cavo USB nella porta USB Type-C™ di AR100 Viewer.
 • Page 135 AR100 Viewer Regolazione di posizione e inclinazione Dopo aver inserito AR100 Viewer nella montatura, è possibile regolarne la posizione e l’inclinazione. Regolazione di AR100 Viewer Per ottenere una posizione e un’inclinazione comoda, regolare AR100 Viewer lentamente nella direzione indicata dalla freccia, come illustrato nella figura seguente.
 • Page 136 AR100 Viewer Risoluzione dei problemi Nell’improbabile eventualità che si rilevi un funzionamento di AR100 Viewer diverso dal previsto, fare riferimento alle seguenti situazioni e alle risoluzioni suggerite. Consultare il manuale online dell’utente per informazioni e istruzioni dettagliate in merito all’uso di dynaEdge.
 • Page 137 Umidità relativa: 20% - 80% (senza condensa) Copyright © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle leggi sul copyright, il presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta di TOSHIBA. Toshiba declina qualunque responsabilità...
 • Page 138 USB 3.0, USB Type-C™ e la presa per cuffie/microfono di dynaEdge. Eventuali modifiche apportate all’apparecchiatura e non espressamente approvate da TOSHIBA o da terzi autorizzati da TOSHIBA possono rendere nulla l’autorizzazione concessa all’utente per l’uso di questa attrezzatura. IT-10...
 • Page 139 1. Il dispositivo non può causare interferenze nocive. 2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare problemi nel suo funzionamento. Contatto Indirizzo: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefono: (949) 583-3000 Queste informazioni valgono solo per i paesi e le aree regionali in cui sono applicabili.
 • Page 140 Se non si riesce comunque a risolvere il problema e si ritiene che sia relativo all’hardware, leggere il libretto della garanzia accluso oppure visitare il sito dell’assistenza tecnica TOSHIBA: (per gli Stati Uniti) www.support.toshiba.com (per l’Europa) http://pc-support.toshiba.eu (per l’Asia) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 141 Gebruikersinformatie AR100 Viewer...
 • Page 143 AR100 Viewer Inhoudsopgave Inleiding ........................2 Veiligheidspictogrammen ..................2 Instructies voor veiligheid en comfort ...............2 Rondleiding ......................4 Het montuur in elkaar zetten ..................5 De dynaEdge aansluiten ..................6 De positie en hoek aanpassen .................7 Problemen oplossen ....................8 Specificaties ......................9 Auteursrecht ......................9 Afwijzing van aansprakelijkheid ................9 Handelsmerken ......................9...
 • Page 144: Inleiding

  AR100 Viewer Inleiding Gefeliciteerd met deze AR100 Viewer van TOSHIBA. Wanneer u een Mobile Edge Computing-apparaat uit de dynaEdge DE-100-serie (hierna de ‘dynaEdge’ genoemd) aan dit product bevestigt, worden het systeem en de toepassingen die op de dynaEdge zijn geïnstalleerd, weergegeven op het scherm. Ook kunt u toepassingen bedienen met het touchpad of de knoppen en foto’s/video’s maken met de...
 • Page 145 ■ ■ Duw de neusvleugels niet met veel kracht op uw neus omdat dit kan leiden tot letsel aan de neus. ■ ■ Als het montuur is vervormd of ongemakkelijk zit, stop dan direct met het gebruik en neem contact op met een geautoriseerd Toshiba-servicecenter voor onderzoek of reparatie. Gebruikersinformatie NL-3...
 • Page 146: Rondleiding

  AR100 Viewer Rondleiding In de volgende afbeeldingen ziet u de belangrijkste onderdelen van de AR100 Viewer. Rondleiding van de AR100 Viewer 1. Knop A 9. Flitser 2. Knop B 10. Cameralampje 3. Knop C 11. Scherm 4. Knop D 12. Microfoon 5.
 • Page 147: Het Montuur In Elkaar Zetten

  AR100 Viewer heen en weer schuiven naar een comfortabele positie. Het montuur in elkaar zetten Als u de AR100 Viewer van het montuur wilt verwijderen, draait u de bovenstaande procedure om. ■ ■ Zorg dat u alle aangesloten kabels van de AR100 Viewer verwijdert voordat u deze op het montuur bevestigt.
 • Page 148: De Dynaedge Aansluiten

  AR100 Viewer De dynaEdge aansluiten ■ ■ Voer deze bewerking uit nadat u de AR100 Viewer op het montuur hebt bevestigd. ■ ■ De AR100 Viewer krijgt stroom van de dynaEdge. Laad de dynaEdge op voordat u deze aansluit. Aansluiten op de dynaEdge: 1.
 • Page 149: De Positie En Hoek Aanpassen

  AR100 Viewer De positie en hoek aanpassen Nadat u de AR100 Viewer op het montuur hebt bevestigd, kunt u de positie en hoek aanpassen. De AR100 Viewer aanpassen U kunt een comfortabele positie en hoek instellen door de AR100 Viewer langzaam in de richting van de pijl aan te passen, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.
 • Page 150: Problemen Oplossen

  AR100 Viewer Problemen oplossen In het onwaarschijnlijke geval dat de AR100 Viewer niet naar verwachting werkt, raadpleegt u de volgende scenario’s en voorgestelde oplossingen. Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie over en instructies voor de dynaEdge. Voeding Probleem Procedure De AR100 Viewer De accu van de dynaEdge is mogelijk leeg.
 • Page 151: Specificaties

  © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. Eerste druk december 2017 Afwijzing van aansprakelijkheid Deze handleiding is zorgvuldig geverifieerd en nagekeken.
 • Page 152: Fcc-Informatie

  Universal Serial Bus-poort (USB 3.0), USB Type-C™-poort en hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting van de dynaEdge. Als deze apparatuur wordt gewijzigd of aangepaste zonder uitdrukkelijke toestemming van TOSHIBA of door TOSHIBA erkende partijen, kan dit de machtiging tot het gebruik van de apparatuur tenietdoen. FCC-voorwaarden Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften.
 • Page 153: Waarschuwing Voor Californië In Verband Met Prop 65

  Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen en vermoedt dat het te maken heeft met de hardware, leest u het bijgevoegde garantieboekje of gaat u naar de TOSHIBA-website voor technische ondersteuning: (voor de V.S.) www.support.toshiba.com (voor Europe) http://pc-support.toshiba.eu (voor Azië) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 155 Brukerhåndbok AR100 Viewer...
 • Page 157 AR100 Viewer Innhold Innledning ........................2 Sikkerhetssymboler ....................2 Instruksjoner for sikkerhet og komfort ..............2 Bli kjent ........................4 Montere rammen ......................5 Kople til dynaEdge ....................6 Justere posisjonen og vinkelen ................7 Feilsøking .........................8 Spesifikasjoner ......................9 Opphavsrett ......................9 Fraskrivelse av ansvar .....................9 Varemerker.......................9 Samsvarserklæring for EU ..................9 FCC-informasjon ....................10...
 • Page 158: Innledning

  Les informasjonen nøye og ta vare på den sammen med den andre dokumentasjonen for fremtidig bruk. TOSHIBA betyr Toshiba Corporation og/eller deres tilknyttede selskaper, for eksempel Toshiba Client Solutions Co., Ltd., der det er relevant. Sikkerhetssymboler I denne håndboken brukes det sikkerhetssymboler for å formidle viktig informasjon.
 • Page 159 ■ ■ Ikke press neseputen mot nesen siden dette kan føre til skade på nesen. ■ ■ Hvis rammen er deformert eller fører til ubehag ved bruk, stopper du umiddelbart å bruke den og kontakter et autorisert Toshiba- serviceverksted for inspeksjon eller reparasjon. Brukerhåndbok...
 • Page 160: Bli Kjent

  AR100 Viewer Bli kjent Figurene nedenfor viser hovedkomponentene på AR100 Viewer. Bli kjent med AR100 Viewer 1. Knapp A 9. Lommelykt 2. Knapp B 10. LED-lampe for kamera 3. Knapp C 11. Skjerm 4. Knapp D 12. Mikrofon 5. Pekeplate 13.
 • Page 161: Montere Rammen

  Hvis du vil fjerne AR100 Viewer fra rammen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge. ■ ■ Pass på at du fjerner alle kabler som er koblet til AR100 Viewer før den koples til rammen. ■ ■ Denne rammen kan plasseres komfortabelt foran brukerens øyne selv om vedkommende bruker briller.
 • Page 162 AR100 Viewer Kople til dynaEdge ■ ■ Gjør dette etter at AR100 Viewer er festet til rammen. ■ ■ AR100 Viewer får strøm fra dynaEdge. Lade dynaEdge før tilkopling. Slik kopler du til dynaEdge: 1. Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i USB Type-C™-porten på...
 • Page 163: Justere Posisjonen Og Vinkelen

  AR100 Viewer Justere posisjonen og vinkelen Når AR100 Viewer er festet til rammen, kan du justere posisjonen og vinkelen. Justere AR100 Viewer Hvis du vil justere til en behagelig posisjon og vinkel, justerer du AR100 Viewer langsomt i pilens retning, som vist i figuren nedenfor.
 • Page 164: Feilsøking

  AR100 Viewer Feilsøking Hvis AR100 Viewer eventuelt ikke fungerer som forventet, kan du se scenarioene nedenfor og foreslåtte løsninger. Se den elektroniske brukerhåndboken for nærmere informasjon om og instruksjoner for dynaEdge. Av/på Problem Fremgangsmåte AR100 Viewer slås på, Batteriet for dynaEdge kan være tomt.
 • Page 165: Spesifikasjoner

  I henhold til loven om opphavsrett kan ikke denne håndboken mangfoldiggjøres i noen form uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra TOSHIBA. Det foreligger ikke noe patentkrav med hensyn til bruk av informasjonen i denne håndboken. Første utgave desember 2017 Fraskrivelse av ansvar Informasjonen i denne håndboken er validert og funnet å...
 • Page 166: Fcc-Informasjon

  Bare ytre enheter som overholder grenseverdiene etter FCC klasse B kan kobles til dette utstyret. Bruk av utstyret med annet utstyr som ikke er anbefalt av TOSHIBA, vil kunne forårsake forstyrrelse av radio- og TV- mottak. Det må brukes skjermede kabler mellom de eksterne enhetene og dynaEdges USB-port (USB 3.0), USB Type-C™-port og hodetelefon/...
 • Page 167: Advarsel Om Proposisjon 65 I California

  AR100 Viewer Advarsel om proposisjon 65 i California Dette produktet inneholder kjemikalier, inkludert bly, som kan være kreftfremkallende og forårsake fødselskader eller annen reproduktiv skade i henhold til det staten California kjenner til. Vask hendene etter håndtering. VCCI klasse B-informasjon (bare Japan) この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使...
 • Page 169 Podręcznik użytkownika Przeglądarka AR100...
 • Page 171 Zastrzeżenie ......................9 Znaki towarowe ......................9 Deklaracja zgodności z dyrektywami UE ...............10 Przepisy komisji FCC .....................10 Ostrzeżenie California Prop 65 ................11 Przepisy VCCI dotyczące urządzeń klasy B (tylko Japonia) ........11 Uwaga dotycząca Kanady ..................11 Pomoc techniczna firmy TOSHIBA ................12 Podręcznik użytkownika PL-1...
 • Page 172: Wprowadzenie

  Należy uważnie przeczytać i zachować ten podręcznik w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. Określenie „TOSHIBA” oznacza firmę Toshiba Corporation i/lub jej podmioty stowarzyszone, takie jak firma Toshiba Client Solutions Co., Ltd., jeżeli jest to wymagane. Ikony ostrzegawcze Celem ikon ostrzegawczych używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje.
 • Page 173 ■ ■ Nie wolno dociskać podkładki na nos z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować zranienie. ■ ■ W przypadku deformacji ramki lub dyskomfortu podczas korzystania z produktu należy natychmiast zrezygnować z korzystania z produktu i zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu (ASP) firmy Toshiba wykonanie przeglądu lub naprawy. Podręcznik użytkownika PL-3...
 • Page 174: Opis Urządzenia

  Przeglądarka AR100 Opis urządzenia Na rysunkach przedstawiono podstawowe elementy przeglądarki AR100. Opis przeglądarki AR100 1. Przycisk A 9. Latarka 2. Przycisk B 10. Wskaźnik kamery 3. Przycisk C 11. Wyświetlacz 4. Przycisk D 12. Mikrofon 5. Płytka dotykowa 13. Szyna montażowa 6.
 • Page 175: Montaż Ramki

  Przeglądarka AR100 jest więc przystosowana do instalacji prawostronnej i lewostronnej. Przeglądarkę AR100 można zainstalować po lewej lub prawej stronie ramki. Należy przesunąć szynę montażową przeglądarki AR100 zgodnie ze strzałką w sposób przedstawiony na poniższym rysunku, aby zamocować...
 • Page 176: Podłączanie Odtwarzacza Dynaedge

  Przeglądarka AR100 Podłączanie odtwarzacza dynaEdge ■ ■ Te procedurę należy wykonać po zamocowaniu przeglądarki AR100 na ramce. ■ ■ Przeglądarka AR100 jest zasilana przez odtwarzacz dynaEdge. Przed podłączeniem odtwarzacza dynaEdge należy naładować jego baterię. Aby podłączyć odtwarzacz dynaEdge: 1. Podłącz przewód USB do złącza USB Type-C™ przeglądarki AR100.
 • Page 177: Dostosowanie Ustawienia I Kąta Nachylenia

  Przeglądarka AR100 Dostosowanie ustawienia i kąta nachylenia Po zamocowaniu przeglądarki AR100 na ramce można dostosować ustawienie i kąt nachylenia. Dostosowanie ustawienia przeglądarki AR100 Aby dostosować ustawienie i kąt nachylenia, należy powoli przesunąć przeglądarkę AR100 zgodnie ze strzałką w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
 • Page 178: Rozwiązywanie Problemów

  Przeglądarka AR100 Rozwiązywanie problemów W sporadycznych wypadkach, w których przeglądarka AR100 nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, należy rozważyć poniższe scenariusze i zalecane rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji oraz instrukcje dotyczące odtwarzacza dynaEdge, skorzystaj z podręcznika użytkownika online. Zasilanie Problem Procedura Przeglądarka AR100...
 • Page 179: Specyfikacje

  (bez kondensacji) otoczenia Prawa autorskie © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi.
 • Page 180: Deklaracja Zgodności Z Dyrektywami Ue

  Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie na produkcie symbolu CE jest firma Toshiba Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy. Pełną, oficjalną treść deklaracji zgodności z dyrektywami UE zamieszczono w witrynie firmy TOSHIBA http://epps.toshiba-teg.com w Internecie.
 • Page 181: Ostrzeżenie California Prop 65

  1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2. Urządzenie musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie. Kontakt Adres: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefon: (949) 583-3000 Te informacje dotyczą...
 • Page 182: Pomoc Techniczna Firmy Toshiba

  ■ ■ Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów, skorzystaj z podręcznika użytkownika odtwarzacza dynaEdge. Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu i można przypuszczać, że jest związany ze sprzętem, przeczytaj załączoną broszurę gwarancyjną lub skorzystaj ze strony internetowej Pomocy technicznej firmy TOSHIBA: (Stany Zjednoczone) www.support.toshiba.com (Europa) http://pc-support.toshiba.eu (Azja) https://pc.toshiba-asia.com/support.php PL-12 Podręcznik użytkownika...
 • Page 183 Guia de Informação para o Utilizador AR100 Viewer...
 • Page 185 Declaração de Conformidade para a UE ...............10 Informação da FCC ....................10 Aviso da Prop 65 da Califórnia ................11 Informação Classe B VCCI (Apenas para o Japão) ..........11 Aviso para o Canadá .....................11 Suporte de TOSHIBA .....................12 Guia de Informação para o Utilizador PT-1...
 • Page 186: Introdução

  Leia esta informação com atenção e guarde-a com os restantes manuais de instruções para consultas futuras. TOSHIBA significa a Toshiba Corporation e/ou as suas afiliadas como a Toshiba Client Solutions Co., Ltd. quando aplicável. Ícones de Aviso Neste manual são utilizados ícones de segurança para chamar a atenção...
 • Page 187 ■ ■ Se armação estiver deformada ou causar qualquer desconforto durante a utilização, interrompa imediatamente a sua utilização e contacte um fornecedor de serviços autorizado da Toshiba para fazer uma inspecção ou reparação. Guia de Informação para o Utilizador...
 • Page 188: Apresentação Geral

  AR100 Viewer Apresentação Geral As figura seguintes mostram os principais componentes do AR100 Viewer Apresentação geral do AR100 Viewer 1. Botão A 9. Lanterna 2. Botão B 10. LED da câmara 3. Botão C 11. Ecrã 4. Botão D 12. Microfone 5.
 • Page 189 Por essa razão, o AR100 Viewer foi concebido para ser utilizado tanto com o olho direito como o esquerdo. Pode montar o AR100 Viewer tanto do lado direito como do esquerdo da armação. Empurre a calha de montagem do AR100 Viewer lentamente na direcção da seta, como mostrado na figura, para a fixar à...
 • Page 190 AR100 Viewer Ligar ao dynaEdge ■ ■ Execute esta operação depois de ter fixado o AR100 Viewer à armação. ■ ■ O AR100 Viewer obtém energia do dynaEdge. Por favor carregue o dynaEdge antes de fazer a ligação. Para ligar ao dynaEdge: 1.
 • Page 191: Ajustar A Posição E O Ângulo

  AR100 Viewer Ajustar a posição e o ângulo Depois de fixar o AR100 Viewer à armação, pode ajustar a posição e o ângulo. Ajustar o AR100 Viewer Para ajustar uma posição e um ângulo confortáveis, ajuste o AR100 Viewer lentamente na direcção da seta, como mostrado na figura abaixo.
 • Page 192: Resolução De Problemas

  AR100 Viewer Resolução de Problemas No caso pouco provável do AR100 Viewer não funcionar como previsto, consulte os seguintes cenários e possíveis resoluções. Consulte o manual do utilizador online para ver informações e instruções detalhadas sobre o dynaEdge. Energia Problema...
 • Page 193: Especificações

  Humidade relativa: 20% a 80% (sem condensação) funcionamento Direitos de autor © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Nos termos das leis sobre direitos de autor, este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a prévia autorização por escrito da TOSHIBA.
 • Page 194: Declaração De Conformidade Para A Ue

  (USB 3.0), porta USB Type-C™ e a tomada para auscultador/microfone do dynaEdge. Qualquer alteração efectuada neste equipamento, não expressamente aprovada pela TOSHIBA nem por entidades autorizadas pela TOSHIBA, pode invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento. PT-10 Guia de Informação para o Utilizador...
 • Page 195: Aviso Da Prop 65 Da Califórnia

  2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que lhe possam causar algum funcionamento indesejado. Contacto Endereço: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefone: (949) 583-3000 Esta informação apenas se aplica aos países/regiões em que seja exigida.
 • Page 196: Suporte De Toshiba

  Se mesmo assim não conseguir resolver o problema e suspeitar que este se deve a um problema relacionado com o hardware, leia o folheto da garantia incluído ou visite o site de apoio técnico da TOSHIBA: (para os E.U.A.) www.support.toshiba.com (para a Europa) http://pc-support.toshiba.eu...
 • Page 197 Информационное руководство пользователя Видеоустройство AR100...
 • Page 199 Товарные знаки ....................10 Заявление о соответствии требованиям стандартов ЕС ........10 Информация ФКС ....................10 Предупреждение по Законопроекту 65 штата Калифорния ......11 Информация VCCI по классу B (только для Японии) ........12 Уведомление для Канады ..................12 Поддержка TOSHIBA ....................12 Информационное руководство пользователя RU-1...
 • Page 200: Введение

  Видеоустройство AR100 Введение Благодарим вас за приобретение видеоустройства AR100 от корпорации TOSHIBA. При подключении к данному изделию мобильного устройства для периферийных вычислений dynaEdge серии DE-100 (далее по тексту – «устройство dynaEdge») на дисплее отображаются система и приложения, установленные на устройство dynaEdge. С помощью...
 • Page 201 ■ ■ Во избежание травмирования носа не прижимайте к нему носовую накладку с большим усилием. ■ ■ Если рамка деформировалась или при ношении причиняет дискомфорт, немедленно прекратите использовать ее и обратитесь к уполномоченному поставщику сервисных услуг Toshiba для проведения диагностики и ремонта. Информационное руководство пользователя RU-3...
 • Page 202: Путеводитель

  Видеоустройство AR100 Путеводитель На следующих иллюстрациях показаны основные компоненты видеоустройства AR100. Путеводитель по видеоустройству AR100 1. Кнопка A 9. Фонарик 2. Кнопка B 10. Индикатор камеры 3. Кнопка C 11. Дисплей 4. Кнопка D 12. Микрофон 5. Сенсорная панель 13. Монтажный рельс...
 • Page 203: Сборка Рамки

  чтобы достичь максимального комфорта с учетом индивидуальных особенностей. Вот почему конструкцией видеоустройства AR100 предусмотрено его использование как на левом, так и на правом глазе. Видеоустройство AR100 можно собрать на левой или на правой стороне рамки. Чтобы прикрепить видеоустройство AR100 к рамке, медленно...
 • Page 204: Подключение К Устройству Dynaedge

  Видеоустройство AR100 Подключение к устройству dynaEdge ■ ■ Эту операцию следует выполнить после прикрепления видеоустройства AR100 к рамке. ■ ■ Видеоустройство AR100 потребляет электроэнергию, подаваемую устройством dynaEdge. Перед подключением устройство dynaEdge необходимо зарядить. Порядок подключения к устройству dynaEdge 1. Подсоедините один конец кабеля USB к порту USB Type-C™...
 • Page 205: Выбор Положения И Угла

  Видеоустройство AR100 Выбор положения и угла Прикрепленное к рамке видеоустройство AR100 можно установить в нужное положение под необходимым углом. Выбор положения и угла видеоустройства AR100 Чтобы установить видеоустройство AR100 в комфортное положение под удобным углом, медленно перемещайте видеоустройство в направлениях, указанных стрелками, как показано на следующей...
 • Page 206: Решение Проблем

  Видеоустройство AR100 Решение проблем В маловероятном случае, если видеоустройство AR100 будет работать не так, как ожидается, см. следующие сценарии и предлагаемые решения. Подробную информацию и инструкции, касающиеся устройства dynaEdge, см. в его электронном руководстве пользователя. Питание Проблема Порядок действий Видеоустройство...
 • Page 207: Технические Характеристики

  Относительная влажность: от 20 до 80 % (без конденсации) Авторские права © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Все права защищены. В соответствии с законодательством об охране авторских прав настоящее руководство не подлежит воспроизведению в каком- либо виде без предварительного письменного разрешения...
 • Page 208: Товарные Знаки

  стандартов ЕС Согласно соответствующим европейским директивам, на данное изделие нанесена маркировка CE. Ответственность за эту маркировку несет компания TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (Германия). С полным текстом официальной Декларации соответствия требованиям стандартов ЕС можно ознакомиться на веб-сайте корпорации TOSHIBA по адресу...
 • Page 209: Предупреждение По Законопроекту 65 Штата Калифорния

  устройства, соответствующие ограничениям ФКС для устройств класса B. Подключение периферийных устройств, не соответствующих данным ограничениям, или устройств, не рекомендованных корпорацией TOSHIBA, может привести к появлению помех приему радио- и телевизионного сигнала. Для выполнения соединений между внешними устройствами и портом универсальной последовательной шины (USB 3.0), портом...
 • Page 210: Информация Vcci По Классу B (Только Для Японии)

  требованиям см. в Руководстве пользователя устройства dynaEdge. Если решить проблему не удалось и вы полагаете, что ее причина – в оборудовании, прочтите прилагаемый гарантийный буклет или посетите веб-сайт технической поддержки TOSHIBA: (для США) www.support.toshiba.com (для Европы) http://pc-support.toshiba.eu (для Азии) https://pc.toshiba-asia.com/support.php RU-12 Информационное...
 • Page 211 Používateľská príručka s informáciami Zobrazovacie zariadenie AR100...
 • Page 213 Vyhlásenie o zhode EÚ ....................9 Informácie FCC (Federálny komunikačný úrad USA) ..........10 Varovanie podľa návrhu č. 65 v Kalifornii ...............11 Informácie VCCI Trieda B (iba Japonsko) ..............11 Upozornenie pre Kanadu ..................11 Technická podpora pre TOSHIBA ................11 Používateľská príručka s informáciami SK-1...
 • Page 214: Úvod

  Zobrazovacie zariadenie AR100 Úvod Ďakujeme, že ste si zakúpili zobrazovacie zariadenie AR100 od spoločnosti TOSHIBA. Po pripojení zariadenia Mobile Edge Computing série dynaEdge DE-100 (v ďalšom texte označovaného ako „dynaEdge“) k tomuto výrobku sa na displeji zobrazí systém a aplikácie nainštalované v zariadení dynaEdge.
 • Page 215 ■ ■ Nosovú podložku netlačte nasilu na nos, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie nosa. ■ ■ Ak sa rám počas nosenia zdeformuje alebo spôsobí akékoľvek nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať a požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Toshiba o kontrolu alebo opravu. Používateľská príručka s informáciami SK-3...
 • Page 216: Celkový Prehľad

  Zobrazovacie zariadenie AR100 Celkový prehľad Nasledujúce obrázky znázorňujú základné súčasti zobrazovacieho zariadenia AR100. Celkový prehľad zobrazovacieho zariadenia AR100 1. Tlačidlo A 9. Baterka 2. Tlačidlo B 10. Indikátor LED kamery 3. Tlačidlo C 11. Displej 4. Tlačidlo D 12. Mikrofón 5.
 • Page 217 Montáž rámu Používatelia si vo všeobecnosti vyberajú stranu dominantného oka, aby maximalizovali individuálne pohodlie. Z tohto dôvodu je zobrazovacie zariadenie AR100 navrhnuté na používanie s ľavým alebo pravým okom. Zobrazovacie zariadenie AR100 môžete pripevniť na ľavú alebo pravú stranu rámu.
 • Page 218: Pripojenie K Zariadeniu Dynaedge

  Pripojenie k zariadeniu dynaEdge ■ ■ Túto operáciu vykonajte po pripevnení zobrazovacieho zariadenia AR100 na rám. ■ ■ Zobrazovacie zariadenie AR100 sa napája zo zariadenia dynaEdge. Pred pripojením nabite zariadenie dynaEdge. Postup pripojenia k zariadeniu dynaEdge: 1. Zapojte jeden koniec kábla USB do portu USB Type-C™ na zobrazovacom zariadení...
 • Page 219: Nastavenie Polohy A Uhla

  Zobrazovacie zariadenie AR100 Nastavenie polohy a uhla Po pripevnení zobrazovacieho zariadenia AR100 k rámu môžete nastaviť polohu a uhol. Nastavenie zobrazovacieho zariadenia AR100 Ak chcete nastaviť pohodlnú polohu a uhol, zatláčajte zobrazovacie zariadenie AR100 pomaly v smere šípky znázornenej na nasledujúcom obrázku.
 • Page 220: Riešenie Problémov

  Zobrazovacie zariadenie AR100 Riešenie problémov Je nepravdepodobné, že zobrazovacie zariadenie AR100 nebude fungovať podľa očakávania. Ak však k tomu dôjde, pozrite si nasledujúce scenáre a navrhované riešenia. Podrobné informácie a pokyny týkajúce sa zariadenia dynaEdge nájdete v používateľskej príručke online.
 • Page 221: Technické Parametre

  Relatívna vlhkosť: 20 % až 80 % (bez kondenzácie) Autorské práva © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená autorským právom a nesmie byť žiadnym spôsobom kopírovaná bez písomného povolenia spoločnosťou Toshiba. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k použitiu informácií...
 • Page 222: Informácie Fcc (Federálny Komunikačný Úrad Usa)

  (USB 3.0), portom USB Type-C™ a konektorom pre slúchadlá/mikrofón na zariadení dynaEdge sa musia používať tienené káble. Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou TOSHIBA alebo stranami autorizovanými spoločnosťou TOSHIBA, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.
 • Page 223: Varovanie Podľa Návrhu Č. 65 V Kalifornii

  ■ ■ Ďalšie regulačné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia dynaEdge. Ak naďalej neviete vyriešiť svoj problém a máte podozrenie, že súvisí s hardvérom, prečítajte si sprievodný záručný list alebo navštívte stránku technickej podpory spoločnosti TOSHIBA na internete: (pre USA) www.support.toshiba.com (pre Európu) http://pc-support.toshiba.eu (pre Áziu) https://pc.toshiba-asia.com/support.php Používateľská...
 • Page 225 Vodič za uporabnika AR100 Viewer...
 • Page 227 Zavrnitev odgovornosti .....................9 Blagovne znamke ....................9 Izjava o skladnosti EU ....................10 Informacije FCC .....................10 Opozorilo California Prop 65 ..................11 Informacije o razredu B agencije VCCI (samo za Japonsko) ........11 Kanadsko Opozorilo ....................11 Podpora družbe TOSHIBA ..................12 Vodič za uporabnika SL-1...
 • Page 228: Uvod

  TOSHIBA pomeni družbo Toshiba Corporation in/ali njena pridružena podjetja, kot je Toshiba Client Solutions Co., Ltd., kadar je ustrezno. Ikone za varnostne informacije Ikone za varnostne informacije se v tem priročniku uporabljajo za posredovanje pomembnih informacij.
 • Page 229 ■ ■ Če je okvir deformiran ali povzroča kakršno koli neudobje med nošenjem, ga takoj prenehajte uporabljati in se za morebitni pregled ali popravilo obrnite na pooblaščenega ponudnika servisnih storitev družbe Toshiba. Vodič za uporabnika SL-3...
 • Page 230: Predstavitev

  AR100 Viewer Predstavitev Na spodnjih slikah so prikazani osnovni deli naprave AR100 Viewer. Predstavitev naprave AR100 Viewer 1. Gumb A 9. Bliskavica 2. Gumb B 10. Lučka kamere 3. Gumb C 11. Zaslon 4. Gumb D 12. Mikrofon 5. Sledilna ploščica 13.
 • Page 231 Sestavljanje okvirja Uporabniki običajno izberejo stran dominantnega očesa za izboljšanje udobja. Naprava AR100 Viewer je zato zasnovana za uporabo z levim ali desnim očesom. Napravo AR100 Viewer lahko sestavite na levi ali desni strani okvirja.
 • Page 232: Priključitev Na Napravo Dynaedge

  AR100 Viewer Priključitev na napravo dynaEdge ■ ■ Ta postopek upoštevajte po pritrditvi naprave AR100 Viewer na okvir. ■ ■ Naprava AR100 Viewer se napaja iz naprave dynaEdge. Pred priključitvijo napolnite napravo dynaEdge. Priključitev na napravo dynaEdge: 1. En konec kabla USB priključite na vrata USB Type-C™ na napravi AR100 Viewer.
 • Page 233: Nastavljanje Položaja In Kota

  AR100 Viewer Nastavljanje položaja in kota Ko napravo AR100 Viewer pritrdite na okvir, lahko nastavite položaj in kot. Nastavljanje naprave AR100 Viewer Če želite nastaviti udoben položaj in kot, napravo AR100 Viewer nastavljajte počasi v smeri puščice, kot je prikazano na spodnji sliki.
 • Page 234: Odpravljanje Težav

  AR100 Viewer Odpravljanje težav Če v malo verjetnem primeru naprava AR100 Viewer ne deluje po pričakovanjih, si oglejte spodnje primere in predlagane rešitve. Dodatne informacije in navodila za napravo dynaEdge najdete v spletnem uporabniškem priročniku. Napajanje Težava Postopek Naprava AR100 Viewer...
 • Page 235: Tehnični Podatki

  © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Vse pravice pridržane. Po zakonu o avtorskih pravicah je prepovedano razmnoževanje tega priročnika v kakršni koli obliki in brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja TOSHIBA. Za uporabo informacij v tem priročniku si ne lastimo nobenih patentnih pravic. Prva izdaja: december 2017 Zavrnitev odgovornosti Ta priročnik je bil pregledan v smislu veljavnosti in točnosti podatkov.
 • Page 236: Izjava O Skladnosti Eu

  Za oznako CE je odgovorna družba TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemčija. Celotno in uradno izjavo EU o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani podjetja TOSHIBA http://epps.toshiba-teg.com . Ta izdelek ima oznako CE v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami veljavnih evropskih direktiv, predvsem z Direktivo...
 • Page 237: Opozorilo California Prop 65

  1. Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. 2. Naprava mora pravilno delovati ne glede na morebitne motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje naprave. Stik Naslov: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, USA, 92617 Telefon: (949) 583-3000 Informacije se nanašajo le na države/regije, v katerih so predpisane.
 • Page 238: Podpora Družbe Toshiba

  ■ ■ Dodatne informacije o predpisih najdete v uporabniškem priročniku za dynaEdge. Če težave še vedno ne morete odpraviti in menite, da je povezana s strojno opremo, preberite priloženi garancijski list ali obiščite spletno mesto za tehnično podporo podjetja TOSHIBA: (v ZDA) www.support.toshiba.com (v Evropi) http://pc-support.toshiba.eu (v Aziji) https://pc.toshiba-asia.com/support.php SL-12 Vodič...
 • Page 239 Guía de información del usuario Visor AR100...
 • Page 241 Declaración de conformidad de la UE ..............10 Información relativa a la FCC ................10 Advertencia - California Prop 65 ................11 Información sobre la clase B de VCCI (solo Japón) ..........11 Aviso para Canadá ....................11 Soporte técnico de TOSHIBA .................12 Guía de información del usuario SP-1...
 • Page 242: Introducción

  Visor AR100 Introducción Gracias por la compra del Visor AR100 de Toshiba. Al conectar a este producto el dispositivo informático móvil dynaEdge serie DE-100 (al que en lo sucesivo nos referiremos como «dynaEdge»), el sistema y las aplicaciones instaladas en el dynaEdge se muestran en la pantalla.
 • Page 243 ■ ■ Si la montura está deformada o provoca incomodidad al llevarla puesta, deje de utilizarla de inmediato y póngase en contacto con un proveedor de servicio autorizado por Toshiba para que la inspeccione o repare. Guía de información del usuario...
 • Page 244: Descripción General

  Visor AR100 Descripción general Las siguientes figuras muestran los componentes básicos del visor AR100. Descripción general del visor AR100 1. Botón A 9. Linterna 2. Botón B 10. LED de cámara 3. Botón C 11. Pantalla 4. Botón D 12. Micrófono 5.
 • Page 245: Montaje De La Montura

  Por lo general, los usuarios eligen el lado de su ojo dominante para mayor comodidad. Por este motivo, el visor AR100 está diseñado para ser utilizado con el ojo izquierdo o derecho. Puede montar el visor AR100 en el lado izquierdo o derecho de la montura.
 • Page 246: Conexión Con El Dynaedge

  Visor AR100 Conexión con el dynaEdge ■ ■ Realice esta operación después de fijar el visor AR100 a la montura. ■ ■ El visor AR100 suministra energía al dynaEdge. Cargue el dynaEdge antes de conectarlo. Para conectar el dynaEdge: 1. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB Type-C™ del visor AR100.
 • Page 247: Ajuste De La Posición Y El Ángulo

  Visor AR100 Ajuste de la posición y el ángulo Tras fijar el visor AR100 a la montura, puede ajustar la posición y el ángulo. Ajuste del visor AR100 Para establecer una posición y un ángulo cómodos, ajuste el visor AR100 lentamente en la dirección de la flecha indicada en la siguiente figura.
 • Page 248: Solución De Problemas

  Visor AR100 Solución de problemas En el caso improbable de que el visor AR100 no funcione de la forma esperada, consulte los siguientes escenarios y soluciones sugeridas. Consulte el manual del usuario en línea para obtener información e instrucciones detalladas para el dynaEdge.
 • Page 249: Especificaciones

  TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre el visor AR100 y el manual. Marcas comerciales USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
 • Page 250: Declaración De Conformidad De La Ue

  Solo se pueden conectar a este equipo periféricos que cumplan los límites de la FCC para la clase B. Su utilización con periféricos que no cumplan estas normas o con periféricos no recomendados por TOSHIBA es probable que provoque interferencias en la recepción de radio y TV.
 • Page 251: Advertencia - California Prop 65

  1. Este equipo no puede provocar interferencias nocivas. 2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Contacto Dirección: TOSHIBA America Information Systems, Inc. 5241 California Avenue, Suite 100 Irvine, California, EE.UU., 92617 Teléfono: (949) 583-3000 Esta información solo es aplicable a los países/regiones en los que es...
 • Page 252: Soporte Técnico De Toshiba

  Si todavía no ha podido resolver el problema y sospecha que está relacionado con el hardware, lea el folleto de garantía adjunto o visite el sitio web del centro de asistencia técnica de TOSHIBA: (para EE.UU.) www.support.toshiba.com (para Europa) http://pc-support.toshiba.eu (para Asia) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 253 Priručnik sa korisničkim informacijama AR100 Viewer...
 • Page 255 Informacije FCC (Saveznog nadleštva za kontrolu javnih medija u Sjedinjenim Američkim Državama) ..............10 California Prop 65 Upozorenje ................11 Informacije o VCCI, klasa B (samo za Japan) ............11 Obaveštenje za Kanadu ..................11 Podrška za TOSHIBA .....................11 Priručnik sa korisničkim informacijama SR-1...
 • Page 256: Uvod

  AR100 Viewer Uvod Hvala Vam na kupovini proizvoda AR100 Viewer kompanije TOSHIBA. Kada se povezuje uređaj dynaEdge DE-100 serije sa tehnologijom „mobile edge computing“ (u daljem tekstu „dynaEdge“) na ovaj proizvod, sistem i aplikacije koje su instalirane na dynaEdge se prikazuju na ekranu.
 • Page 257 ■ ■ Nemojte jako pritiskati jastuče za nos na nos, jer to može dovesti do povrede nosa. ■ ■ Ako je okvir deformisan ili izaziva nelagodnost tokom nošenja, odmah prekinite sa korišćenjem i obratite se ovlašćenom serviseru kompanije Toshiba da bi ga pregledao ili popravio. Priručnik sa korisničkim informacijama SR-3...
 • Page 258: Detaljno Upoznavanje

  AR100 Viewer Detaljno upoznavanje Sledeće slike prikazuju osnovne komponente proizvoda AR100 Viewer. Detaljno upoznavanje AR100 Viewer 1. Dugme A 9. Baterijska lampa 2. Dugme B 10. LED indikator kamere 3. Dugme C 11. Ekran 4. Dugme D 12. Mikrofon 5. Dodirna pločica 13.
 • Page 259 U suštini korisnici će izabrati stranu dominantnog oka da bi maksimalno povećali udobnost. Zbog toga je AR100 Viewer projektovan da se koristi ili za levo ili desno oko. AR100 Viewer možete da sklopite ili za levu ili desnu stranu okvira.
 • Page 260 AR100 Viewer Povezivanje sa dynaEdge ■ ■ Izvršite ovaj postupak nakon fiksiranja AR100 Viewer-a na okvir. ■ ■ AR100 Viewer dobija napajanje od dynaEdge. Napunite dynaEdge pre povezivanja. Da biste povezali sa uređajem dynaEdge: 1. Uključite jedan kraj USB kabla u USB Type-C™ priključak AR100 Viewer-a.
 • Page 261: Podešavanje Položaja I Ugla

  AR100 Viewer Podešavanje položaja i ugla Nakon fiksiranja AR100 Viewer u okvir, možete da podesite položaj i ugao. Podešavanje uređaja AR100 Viewer Da biste namestili udoban položaj i ugao, polako podesite uređaj AR100 Viewer u smeru strelice, kao što je prikazano na sledećoj slici.
 • Page 262: Rešavanje Problema

  AR100 Viewer Rešavanje problema Ako se ipak desi, što je malo verovatno, da AR100 Viewer ne radi kako se očekuje pogledajte sledeća scenarija i predložena rešenja. Za detaljne informacije i uputstva u vezi dynaEdge pogledajte korisnički priručnik na internetu. Napajanje...
 • Page 263: Karakteristike

  Relativna vlažnost: 20% do 80% (bez kondenzacije) Autorska prava © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Sva prava zadržana. U skladu sa zakonima o autorskim pravima, zabranjeno je reprodukovanje ovog priručnika u bilo kom vidu bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije TOSHIBA.
 • Page 264: Informacije Fcc (Saveznog Nadleštva Za Kontrolu Javnih Medija U Sjedinjenim Američkim Državama)

  (USB 3.0) uređaja dynaEdge, USB Type-C™ priključka i utičnice za slušalice/mikrofon. Izmene ili modifikacije izvršene na opremi, koje kompanija TOSHIBA, ili treće strane koje je ovlastila kompanija TOSHIBA, nisu izričito odobrile, mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovu opremu. FCC uslovi Ovaj uređaj je usaglašen sa odredbama odeljka 15 FCC Pravilnika.
 • Page 265: California Prop 65 Upozorenje

  Ukoliko i dalje ne možete da rešite problem i sumnjate da je povezan sa hardverom, pročitajte priloženu knjižicu sa garancijom ili posetite Tehnička podrška za TOSHIBA na Veb lokaciji: (za SAD) www.support.toshiba.com (za Evropu) http://pc-support.toshiba.eu (za Aziju) https://pc.toshiba-asia.com/support.php Priručnik sa korisničkim informacijama...
 • Page 267 Användarhandbok AR100 Viewer...
 • Page 269 AR100 Viewer Innehållsförteckning Inledning ........................2 Säkerhetssymboler ....................2 Instruktioner för säkerhet och komfort ..............2 Beskrivning av datorn ....................4 Montering av ramen ....................5 Ansluta till en dynaEdge ..................6 Justera position och vinkel ..................7 Felsökning ........................8 Specifikationer ......................9 Upphovsrätt ......................9 Ansvarsfriskrivning ....................9 Varumärken ......................9 EU-försäkran om överensstämmelse ...............9...
 • Page 270: Inledning

  AR100 Viewer Inledning Tack för att du har köpt en AR100 Viewer från TOSHIBA. När du ansluter en dynaEdge DE-100 series mobil edgeberäkningsenhet (hädanefter kallad “dynaEdge”) till den här produkten visas de system och program som är installerade på dynaEdge på bildskärmen. Du kan även använda programmet med pekplattan eller knapparna och ta bilder/spela...
 • Page 271 ■ Tryck inte nässkydden mot näsan då det kan leda till skador ■ på näsan. ■ ■ Om bågarna är deformerade eller orsakar obehag ska du genast sluta använda dem och kontakta en auktoriserad Toshiba- reparatör för inspektion och reparation. Användarhandbok SW-3...
 • Page 272: Beskrivning Av Datorn

  AR100 Viewer Beskrivning av datorn Följande bilder visar viktiga komponenter för AR100 Viewer. Beskrivning av AR100 Viewer 1. Knapp A 9. Ficklampa 2. Knapp B 10. LED-kamera 3. Knapp C 11. Visning 4. Knapp D 12. Mikrofon 5. Pekplatta 13. Monteringsspår 6.
 • Page 273: Montering Av Ramen

  Tryck monteringsspåret på AR100 Viewer sakta i pilens riktning, som visat i följande bild, för att montera på bågarna. När AR100 Viewer är monterad på bågarna kan du skjuta AR100 Viewer framåt eller bakåt för att hitta ett bekvämt läge.
 • Page 274: Ansluta Till En Dynaedge

  Ansluta till en dynaEdge ■ ■ Utför följande instruktioner efter att AR100 Viewer är monterad på bågarna. ■ ■ AR100 Viewer drar ström från dynaEdge. Ladda din dynaEdge innan du ansluter. Ansluta till en dynaEdge: 1. Koppla in ena änden av USB-kabeln till USB Type-C™-porten på...
 • Page 275: Justera Position Och Vinkel

  När AR100 Viewer sitter på bågarna kan du justera position och vinkel. Justera AR100 Viewer För att ställa in en bekväm position och vinkel skjuter du AR100 Viewer sakta i pilens riktning som visas i följande bild. Justera AR100 Viewer Justera kamera och bildskärmskomponent...
 • Page 276: Felsökning

  AR100 Viewer Felsökning I det osannolika fall att AR100 Viewer inte fungerar som förväntat kan du läsa om problem och möjliga lösningar nedan. Läs mer i användarhandboken för information och anvisningar gällande dynaEdge. Energi Problem Tillvägagångssätt AR100 Viewer Batteriet i din dynaEdge kan vara tomt.
 • Page 277: Specifikationer

  Relativ luftfuktighet: 20% till 80% (ej kondenserande) Upphovsrätt © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Med ensamrätt. Enligt lagen om upphovsrätt får handboken inte mångfaldigas i någon form utan ett på förhand inhämtat skriftligt tillstånd från TOSHIBA. Inga patentförpliktelser gäller för användandet av informationen som finns i denna handbok.
 • Page 278: Fcc-Information

  Skärmade kablar måste användas mellan externa enheter och dynaEdge USB 3.0-port, USB Type-C™-port och hörlurs-/mikrofonkombiuttaget. Ändringar eller ingrepp i denna utrustning som inte uttryckligen har godkänts av TOSHIBA, eller annan part godkänd av TOSHIBA, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
 • Page 279: Varning Enligt Proposition 65, Delstaten Kalifornien

  ■ ■ Mer information om bestämmelser finns i handboken till dynaEdge Om du fortfarande inte kan lösa problemet och misstänker att det har med maskinvaran att göra, ska du läsa garantibroschyren eller besöka TOSHIBA:s webbplats för teknisk support: (För U.S.A.) www.support.toshiba.com (För Europa) http://pc-support.toshiba.eu (För Asien) https://pc.toshiba-asia.com/support.php...
 • Page 281 Kullanıcı Bilgi Kılavuzu AR100 Görüntüleyici...
 • Page 283 AR100 Görüntüleyici İçindekiler Giriş ..........................2 Güvenlik Simgeleri ....................2 Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları ..............2 Genel Bakış ......................4 Çerçevenin montajı ....................5 dynaEdge cihazına bağlanması ................6 Konum ve açının ayarlanması .................7 Sorun Giderme ......................8 Teknik Özellikler .......................9 Telif Hakkı ........................9 Sorumluluk Reddi Beyanı ..................9 Ticari markalar ......................9...
 • Page 284: Giriş

  AR100 Görüntüleyici Giriş TOSHIBA AR100 Görüntüleyici satın aldığınız için teşekkürler. dynaEdge DE-100 serisi mobil edge bilgisayar cihazı (bundan böyle “dynaEdge” olarak anılacaktır) bu ürüne bağlandığında, dynaEdge üzerinde yüklü olan sistem ve uygulamalar ekranda görüntülenecektir. Uygulamayı touch pad veya düğmelerle de çalıştırabilir ve kamerayla fotoğraf/video çekebilirsiniz.
 • Page 285 ■ ■ Burun yastığını burnunuza oturturken zorlamayın. Aksi takdirde burnunuz yaralanabilir. ■ ■ Çerçevenin deforme olması veya takıldığında rahatsızlık vermesi durumunda derhal ürünü kullanmayı bırakın ve muhtemel inceleme veya onarım hizmeti için Toshiba yetkili servisine başvurun. Kullanıcı Bilgi Kılavuzu TR-3...
 • Page 286: Genel Bakış

  AR100 Görüntüleyici Genel Bakış Aşağıdaki şekiller AR100 Görüntüleyicinin temel bileşenlerini göstermektedir. AR100 Görüntüleyici Genel Bakış 1. Düğme A 9. Fener 2. Düğme B 10. Kamera LED Göstergesi 3. Düğme C 11. Ekran 4. Düğme D 12. Mikrofon 5. Touch Pad 13.
 • Page 287 önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Çerçevenin montajı Kişisel rahatlık için kullanıcı genellikle baskın gözün olduğu tarafı seçecektir. Bu nedenle AR100 Görüntüleyici sol veya sağ gözün her ikisiyle de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. AR100 Görüntüleyiciyi çerçevenin sol veya sağ tarafına monte edebilirsiniz.
 • Page 288: Dynaedge Cihazına Bağlanması

  AR100 Görüntüleyici dynaEdge cihazına bağlanması ■ ■ Bu işlemi AR100 Görüntüleyiciyi çerçeveye taktıktan sonra gerçekleştirin. ■ ■ AR100 Görüntüleyici güç kaynağı olarak dynaEdge’i kullanmaktadır. Lütfen bağlamadan önce dynaEdge’i şarj edin. dynaEdge’e bağlamak için: 1 USB kablosunun bir ucunu AR100 Görüntüleyicinin USB Tip-C™...
 • Page 289: Konum Ve Açının Ayarlanması

  Konum ve açının ayarlanması AR100 Görüntüleyiciyi çerçeveye taktıktan sonra konum ve açı ayarlaması yapabilirsiniz. AR100 Görüntüleyicinin ayarlanması Rahat bir konum ve açı ayarlamak için AR100 Görüntüleyiciyi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ok yönünde yavaşça ayarlayın. AR100 Görüntüleyicinin ayarlanması Kamera ve ekran bileşeninin ayarlanması...
 • Page 290: Sorun Giderme

  AR100 Görüntüleyici Sorun Giderme Düşük bir olasılık olsa da AR100 Görüntüleyicinin beklenildiği şekilde çalışmaması durumunda, lütfen aşağıdaki senaryo ve çözüm önerilerine başvurun. dynaEdge’in ile ilgili ayrıntılı bilgi ve talimatlar için çevrimiçi kullanıcı el kitabına başvurun. Güç Sorun Yapılacak İşlem AR100 çalışmaya dynaEdge’in pili tükenmiş...
 • Page 291: Teknik Özellikler

  Gereksinimler Bağıl nem: %20 - %80 (yoğunlaşmayan) Telif Hakkı © 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. Tüm Hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları uyarınca, bu el kitabı TOSHIBA’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgilerin kullanılması konusunda hiçbir patent yükümlülüğü kabul edilmemektedir.
 • Page 292: Fcc Bilgileri

  ■ ■ Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun. Bu ekipmana sadece FCC Sınıf B limitlerine uygun çevrebirim cihazları takılabilir. Ürün, uygun olmayan veya TOSHIBA tarafından önerilmeyen çevrebirim cihazlarıyla çalıştırıldığı takdirde radyo ve TV sinyallerinin alınmasında parazite neden olabilir. Harici cihazlarla dynaEdge’in Evrensel Seri Veri Yolu (USB 3.0) bağlantı...
 • Page 293: Kalforniya Prop 65 Uyarısı

  ■ ■ Mevzuata ilişkin daha fazla bilgi için lütfen dynaEdge Kullanıcı El Kitabına başvurun. Sorunu hâlâ çözemiyorsanız ve sorunun donanımdan kaynaklandığını düşünüyorsanız, ürünle birlikte verilen garanti kitapçığını okuyun veya TOSHIBA teknik destek internet sayfasını ziyaret edin: (ABD için) www.support.toshiba.com (Avrupa için) http://pc-support.toshiba.eu (Asya için) https://pc.toshiba-asia.com/support.php Kullanıcı...
 • Page 296 AR100 ‫عارض‬ 65 ‫تحذير بموجب قانون كاليفورنيا رقم‬ ‫يحتوي هذا المنتج على مواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص، المعروف بوالية كاليفورنيا بأنه ي ُسبب‬ .‫السرطان والتشوهات الخلقية أو غيرها من األضرار التناسلية.اغسل يديك بعد المناولة‬ )‫ (اليابان فقط‬VCCI Class B ‫معلومات‬ この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B ‫مالحظة للعمالء الكنديين‬ .‫ القياسي‬RSS ‫ ساب ق ً ا) ومعفى من ترخيص‬Industry Canada ( ISED ‫يمتثل هذا الجهاز لمعايير‬ ‫يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن‬ .‫يتقبل هذا الجهاز أي تداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز‬ Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : )1( l’appareil ne doit pas produire de brouillage,...
 • Page 297 AR100 ‫عارض‬ )‫ (لجنة االتصاالت الفيدرالية‬FCC ‫بيانات‬ ‫ والمتفقة مع‬B ‫تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقا مع الحدود المتعارف عليها لألجهزة الرقمية من الفئة‬ ‫. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد‬FCC ‫الجزء رقم 51 من أحكام لجنة‬ ‫التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علما بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبث‬ ‫طاقة موجات السلكية وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه حسب‬ ‫التعليمات. ومع ذلك فال يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز‬ ،‫في تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خالل تشغيل وإيقاف الجهاز‬ :‫فإنه يتم حث المستخدم على تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية‬ .‫تغيير اتجاه أو موضع هوائي االستقبال‬ ■   .‫زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال‬ ■   ‫توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن‬ ■   .‫الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال عليها‬ ‫استشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوى الخبرة بأجهزة الراديو أو‬ ■   .‫التلفزيون لطلب المساعدة‬ ‫ال يجوز توصيل أي أجهزة طرفية بهذا الجهاز سوى األجهزة الطرفية الخاضعة لحدود الفئة‬ ‫. وغالبا ما يؤدى تشغيل أجهزة طرفية غير مطابقة أو غير موصى بها من قبل‬FCC ‫ للجنة‬B ‫ إلى حدوث تداخل مع استقبال الراديو أو التلفزيون. يلزم استخدام كابالت معزولة عند‬TOSHIBA ،dynaEdge ‫) الخاص ب‬USB 3.0( ‫التوصيل بين األجهزة الخارجية ومنفذ الناقل التسلسلي العام‬ ‫ ومقبس سماعات الرأس/الميكروفون. التغييرات أو التعديالت التي يتم‬USB Type-C™ ‫ومنفذ‬ ‫ أو من أطراف أخرى‬TOSHIBA ‫إدخالها على هذا الجهاز والتي تكون غير معتمدة صراحة من‬ .‫، يمكن أن ينجم عنها إلغاء حق المستخدم في تشغيل الجهاز‬TOSHIBA ‫مخولة بذلك من قبل‬ FCC ‫شروط‬ ‫. يخضع تشغيل هذا الجهاز‬FCC ‫هذا الجهاز متوافق مع متطلبات الجزء الخامس عشر من قواعد‬...
 • Page 298 AR100 ‫عارض‬ ‫المواصفات‬ ‫ 49.02 (ارتفاع) ملم‬x )‫ 38.06 (عمق‬x )‫941 (عرض‬ ‫الحجم‬ )‫(ال تشمل األجزاء الممتدة خارج الجسم الرئيسي‬ ‫درجة الحرارة المحيطة: 5 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) إلى‬ ‫المتطلبات البيئية‬ )‫53 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت‬ )‫الرطوبة النسبية: من %02 إلى %08 (غير مكثفة‬ ‫حقوق النشر‬ ‫ وال يجوز‬Toshiba Client Solutions Co., Ltd. 2017 © ‫جميع الحقوق محفوظة لشركة‬ ‫وفقا لقوانين حقوق النشر، استنساخ هذا الدليل بأي شكل من األشكال دون موافقة كتابية مسبقة من‬ .‫. وال تقع عليها أدنى مسؤولية قانونية تتعلق باستخدام المعلومات الواردة به‬TOSHIBA 2017 ‫الطبعة األولى ديسمبر‬ ‫إخالء المسؤولية‬ ‫تم اعتماد هذا الدليل ومراجعته للتأكد من دقته. وتعتبر التعليمات والبيانات الواردة فيه صحيحة بالنسبة‬ ‫لهذا المنتج وقت ظهور هذا الدليل. مع األخذ في االعتبار أن المنتجات وأدلة المستخدم التي تظهر الح ق ً ا قد‬ ‫ أدنى مسؤولية عن األضرار المباشرة أو غير‬TOSHIBA ‫تخضع للتغيير دون إخطار مسبق. وال تتحمل‬ .‫ والدليل‬AR100 ‫المباشرة التي قد تنشأ عن الخطأ أو السهو أو االختالف بين عارض‬ ‫العالمات التجارية‬ .USB ‫ هما عالمتان تجاريتنا لمنتدى منفذي‬USB-C™‫، و‬USB Type-C™ ‫قد تكون جميع أسماء الشركات األخرى وأسماء المنتجات وأسماء الخدمات الواردة هنا عالمات تجارية‬ .‫تخص مالكيها‬ ‫بيان التطابق مع مواصفات االتحاد األوروبي‬...
 • Page 299 AR100 ‫عارض‬ ‫حل المشاكل‬ ‫ ال يعمل كما هو متوقع، ف ي ُرجى الرجوع‬AR100 ‫وإذا حدث، وإن كان هذا أمر مستبعد، ووجدت عارض‬ ‫إلى السيناريوهات التالية والقرارات المقترحة. ي ُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على اإلنترنت للحصول‬ .dynaEdge ‫على معلومات وتعليمات مفصلة حول‬ ‫الطاقة‬ ‫اإلجراء‬ ‫المشكلة‬ .‫ الخاص بك‬dynaEdge ‫قد يتم تفريغ بطارية‬ AR100 ‫يتم تشغيل عارض‬ dynaEdge ‫قم بتوصيل سلك/محول الطاقة الخاص ب‬ ‫ولكن يتوقف عن العمل بعد فترة‬ ■   .‫وجيزة، تلقائ ي ًا‬ .‫لشحنه‬ ‫ بأخرى‬dynaEdge ‫قم باستبدال حزمة بطاريات‬ ‫ال يمكن تشغيل عارض‬ ■   .‫مشحونة‬ .AR100 dynaEdge ‫قد وصلت درجة الحرارة الداخلية ل‬ ‫إلى مستوى عال ٍ غير مقبول، ولمنع تعرضه للتلف، فإن‬ .‫ يغلق تلقائ ي ًا‬dynaEdge ‫ متوق ف ً ا إلى أن تصل درجة‬dynaEdge ‫قم بترك‬...
 • Page 300 AR100 ‫عارض‬ ‫ضبط الموضع والزاوية‬ .‫ إلى اإلطار، يمكنك ضبط الموضع والزاوية‬AR100 ‫بعد تثبيت عارض‬ AR100 ‫ضبط عارض‬ ‫ ببطء في اتجاه السهم، كما هو موضح في‬AR100 ‫لتعيين موضع وزاوية مريحة، اضبط عارض‬ .‫الشكل التالي‬ AR100 ‫ضبط عارض‬ ‫ضبط الكاميرا ومكون العرض‬ .‫يمكنك ضبط الكاميرا ومكون العرض ببطء في اتجاه السهم، كما هو مبين في الشكل التالي‬ ‫ضبط الكاميرا ومكون العرض‬ ‫دليل معلومات المستخد م‬...
 • Page 301 AR100 ‫عارض‬ dynaEdge ‫التوصيل ب‬ .‫ باإلطار‬AR100 ‫قم بإجراء هذه العملية بعد تثبيت عارض‬ ■   .‫ قبل التوصيل‬dynaEdge ‫. ي ُرجى شحن‬dynaEdge ‫ الطاقة من‬AR100 ‫يستمد عارض‬ ■   :dynaEdge ‫للتوصيل ب‬ .AR100 ‫ لعارض‬C™ ‫ من النوع‬USB ‫ في منفذ‬USB ‫ قم بإدخال أحد أطراف كبل‬ .dynaEdge ‫ الخاص ب‬C™ ‫ من النوع‬USB ‫ في منفذ‬USB ‫ أدخل الطرف اآلخر لكبل‬ dynaEdge ‫التوصيل ب‬ .dynaEdge ‫ تشغيل‬ .dynaEdge ‫ الخاص بك للعمل على‬dynaEdge ‫راجع دليل المستخدم ل‬ ■   ‫ من عرقلة الطريق أثناء العمل، ي ُنصح بإرفاقه بالطوق الخاص بك باستخدام‬USB ‫لمنع كبل‬ ■   .‫مشبك الكبل المقدم مع بعض النماذج‬ ‫دليل معلومات المستخدم‬...
 • Page 302 AR100 ‫عارض‬ ‫ ولوحة اللمس على التطبيق المستخدم. راجع تعليمات‬D ‫ وحتى‬A ‫يعتمد التشغيل على األزرار من‬ ■   .‫التطبيق ذات الصلة للحصول علی التفاصيل‬ .‫ال تحجب جهاز استشعار الضوء المحيط وإال فقد ال يعمل بشكل صحيح‬ ■   .‫ أثناء التقاط الصور/مقاطع الفيديو‬LED ‫تضيء كاميرا‬ ■   ‫جميع مواصفات المنتج وأوضاع التهيئة واألسعار والنظام/المكونات/الخيارات المتوفرة قابلة كلها‬ ■   .‫للتغيير دون إشعار‬ ‫تجميع اإلطار‬ ‫غال ب ًا ما سيختار المستخدمون جانب من العين السائدة لتحقيق أقصى قدر من الراحة الشخصية. ولهذا‬ ‫ إما الستخدام العين اليسرى أو اليمنى. يمكنك تجميع عارض‬AR100 ‫السبب، تم تصميم عارض‬ .‫ إما على الجانب األيسر وإما على الجانب األيمن من اإلطار‬AR100 ،‫ ببطء في اتجاه السهم، كما هو مبين في الشكل التالي‬AR100 ‫اضغط على قضيب تركيب عارض‬ ‫ إلى اإلطار بشكل صحيح، يمكنك تحريك عارض‬AR100 ‫لتثبيته في اإلطار. بعد أن ثبت عارض‬ .‫ ذها ب ًا وإيا ب ًا لضبط الموضع المريح‬AR100 ‫تجميع اإلطار‬ .‫ من اإلطار، اعكس اإلجراء سالف الذكر‬AR100 ‫إلزالة عارض‬ .‫ قبل توصيله باإلطار‬AR100 ‫تأكد من إزالة جميع الكابالت المتصلة بعارض‬ ■   .‫يمكن وضع هذا اإلطار بشكل مريح أمام عيني المستخدم حتى أثناء استخدام النظارات الطبية‬ ■   ‫دليل معلومات المستخد م‬...
 • Page 303 AR100 ‫عارض‬ ‫الجولة الكبرى‬ .AR100 ‫تظهر الرسوم التوضيحية التالية المكونات األساسية لعارض‬ AR100 ‫الجولة الكبرى لعارض‬ ‫9. كشاف‬ A ‫1. الزر‬ LED ‫01. كاميرا‬ B ‫2. الزر‬ ‫11. العرض‬ C ‫3. الزر‬ ‫21. ميكروفون‬ D ‫4. الزر‬ ‫31. قضبان التركيب‬ ‫5. لوحة باللمس‬ ‫41. السماعة‬ ‫6. ميكروفون‬ Type-C™ USB ‫51. منفذ‬ ‫7. جهاز استشعار الضوء المحيط‬ ‫61. اإلطار‬ ‫8. الكاميرا‬ .‫يتوقف شكل المنتج على الموديل الذي قمت بشرائه‬ ‫دليل معلومات المستخدم‬...
 • Page 304 AR100 ‫عارض‬ ‫تعليمات االستخدام العام‬ ■   .‫تعامل مع المنتج بحرص. ال تهز المنتج بشكل متكرر أو بالقوة‬ ■   .‫ال تستخدم المنتج تحت ظروف اإلضاءة القوية، مثل تحت أشعة الشمس المباشرة‬ ■   ‫في ظروف اإلضاءة الخافتة، قد تظهر شاشة العرض ساطعة للغاية مما يجعل من الصعب‬ ■   .‫رؤية البيئة المحيطة بوضوح. لسالمتك، انتبه جي د ً ا للبيئة المحيطة بك‬ ‫عند استخدام المنتج في مكان ضيق أو مزدحم، ي ُرجى االنتباه جي د ً ا للعوائق وغيرها من‬ ■   .‫األفراد لمنع وقوع حوادث‬ .‫عند وضع المنتج أو إزالته، ي ُرجى توخي الحذر من الحواف المدببة لإلطار‬ ■   ‫إذا شعرت بأي حكة أو تهيج للجلد بسبب مالمسة المنتج (مثل وجهك)، ف ي ُرجى التوقف فورً ا‬ ■   .‫عن استخدام المنتج واستشارة الطبيب‬ ‫إذا كنت تتصبب عر ق ً ا أثناء استخدام المنتج، ف ي ُرجى مسح العرق من على وجهك والمنتج‬...
 • Page 305 AR100 ‫عارض‬ ‫المقدمة‬ .TOSHIBA ‫ من‬AR100 ‫شكرً ا لشراء عارض‬ ‫ (المشار إليها فيما‬dynaEdge DE-100 ‫عند توصيل جهاز الحوسبة الطرفية المتنقلة المتسلسل‬ ‫ على‬dynaEdge ‫") بهذا المنتج، يتم عرض النظام والتطبيقات المثبتة على‬dynaEdge" ‫يلي باسم‬ ‫الشاشة. يمكنك أي ض ًا تشغيل التطبيق بلوحة اللمس أو األزرار، والتقاط الصور/مقاطع الفيديو بالكاميرا‬ .‫يرجى قراءة هذه المعلومات بعناية واالحتفاظ بها مع أدلة التعليمات للرجوع إليها مستقبال‬ ‫ و/أو الشركات التابعة لها مثل‬TOSHIBA ‫ تعني شركة‬TOSHIBA .‫، حيثما يكون ذلك مطب ق ً ا‬Toshiba Client Solutions Co., Ltd ‫أيقونات السالمة‬ ‫تستخدم أيقونات السالمة في هذا الدليل للفت انتباهك إلى معلومات هامة. ويتم تعريف كل نوع من الرسائل‬ .‫كما هو مبين أدناه‬ .‫يشير إلى وضع خطر محتمل قد يفضي إلى الموت أو إصابة جسيمة عند عدم اتباع التعليمات‬ ‫هناك تحذير يخبرك أن االستخدام الخاطئ للمعدة أو عدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو‬ .‫تلف المعدة و/أو قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة‬ .‫اقرأ من فضلك. المالحظة هي عبارة عن تلميح أو نصيحة تساعدك على االستفادة القصوى من المعدات‬ ‫تعليمات السالمة والراحة‬ ‫قد يؤدي عدم اتباع أي من هذه التعليمات إلى فقدان البيانات أو تلف المعدات و/أو قد يؤدي إلى إصابة‬ .‫بسيطة أو متوسطة‬ ‫ينبغي االمتثال للقوانين واللوائح المحلية المطبقة على استخدام األجهزة التي يمكن ارتداؤها‬ ■   ‫وملحقاتها أثناء القيادة أو المشي. قد تحظر بعض المناطق أو تقيد استخدام األجهزة التي يمكن‬ .‫ارتداؤها، على سبيل المثال، ال يسمح إال باستخدام جهاز ً ا السلك ي ًا‬...
 • Page 306 AR100 ‫عارض‬ ‫جدول المحتويات‬ 2......................... ‫المقدمة‬ 2....................... ‫أيقونات السالمة‬ 2..................... ‫تعليمات السالمة والراحة‬ 4......................... ‫الجولة الكبرى‬ 5........................‫تجميع اإلطار‬ 6....................dynaEdge ‫التوصيل ب‬ 7.......................‫ضبط الموضع والزاوية‬ 8........................‫حل المشاكل‬ 9........................‫المواصفات‬ 9........................‫حقوق النشر‬ 9....................... ‫إخالء المسؤولية‬ 9......................‫العالمات التجارية‬ 9................‫بيان التطابق مع مواصفات االتحاد األوروبي‬ 10 ................)‫ (لجنة االتصاالت الفيدرالية‬FCC ‫بيانات‬ 11 .................. 65 ‫تحذير بموجب قانون كاليفورنيا رقم‬ 11 ................)‫ (اليابان فقط‬VCCI Class B ‫معلومات‬ 11 ....................‫مالحظة للعمالء الكنديين‬ 11 ........................‫دعم توشيبا‬ ‫دليل معلومات المستخد م‬...
 • Page 308 ‫دليل معلومات المستخدم‬ AR100 ‫عارض‬...
 • Page 310 *GMAA00572010* GMAA00572010...

Table of Contents