Honeywell PANORAMA Series Instructions Manual

Shot blast helmets
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
SHOT BLAST HELMETS
INSTRUCTIONS
‫تعليمات‬
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGSANVISNING
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
EN
GEBRUIKSAANWIJZING
AR
BRUKSANVISNINGEN
CZ
INSTRUKCJA
DE
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
DK
ИНСТРУКЦИЯ
ES
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
FI
BRUKSANVISNING
FR
TALİMATLAR
IT
1793681 – NU307-02 –10/13
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
TR

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell PANORAMA Series

  Summary of Contents for Honeywell PANORAMA Series

 • Page 1 1793681 – NU307-02 –10/13 SHOT BLAST HELMETS INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING ‫تعليمات‬ BRUKSANVISNINGEN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ИНСТРУКЦИЯ BRUGSANVISNING POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TALİMATLAR NOTICE D'UTILISATION LIBRETTO D'ISTRUZIONI...
 • Page 2 Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 No part of this document may reproduced and/or published by printing, photocopying, microfilm, audio tape or by any other means whatsoever without the prior written consent of the publisher.
 • Page 3 1. THE INFORMATION INCLUDED IN THIS MANUAL REFERS TO THE FOLLOWING PRODUCTS Fig. Part no. Product Description A133230 Shot blast helmet COMMANDER With bisonyl cape, hose, coupling, regulator, silencer and belt A133230-01 Shot blast helmet COMMANDER/VISOR A133230-02 Shot blast helmet COMMANDER AIRBLAST A133230-03 Shot blast helmet COMMANDER NOREXO A133130...
 • Page 4: Cleaning And Disinfection

  3. CLEANING AND DISINFECTION After each session, clean the air hood using Honeywell EPI U-S 19a cleaning and disinfecting agent (part number 1779065). Subsequently, rinse thoroughly with clean water (do not use solvents). The face collar or neck bib can be washed in a washing machine, using a mild detergent at 30°C.
 • Page 5: Spare Parts

  7. SPARE PARTS COMMANDER Shot blast helmet Part no. Short description Packaging unit A160123 Wire mesh screen A160761-25 Glass visor A160722 Polyester visor A160662 Visor gasket A001979 Cantilever window A160482 COMMANDER Airflow indicator A160210 Headband A160112-1 Neck seal A000308 Cape, Bisonyl, black A002495 Cape, leather A002550...
 • Page 6 11. GUARANTEE HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS will repair or, if necessary, replace the product free of charge in the event of a material or manufacturing defect within 12 months of the purchase date, provided that the product has only been subjected to normal usage in accordance with the user manual.
 • Page 7 ‫التالية‬ ‫تشير المعلومات الواردة في هذا الدليل إلى المنتجات‬ ‫الوصف‬ ‫المنتج‬ ‫رقم الجزء‬ ‫الشكل‬ 133331 ‫اقتران ومنظم وكاتم صوت وحزام‬ ‫مزودة بغطاء البيزونيل وخرطوم ووصلة‬ RENNAMMOC ‫خوذة السفع بالخردق‬ 133230-01A RENNAMMOC VISOR ‫خوذة السفع بالخردق‬ 133331 RENNAMMOC AIRBLAST ‫خوذة السفع بالخردق‬ 133331 RENNAMMOC NOREXO...
 • Page 8 ‫يمكن‬ ‫ال تستخدم مذيبات‬ 1339156 ‫رقم الجزء‬ ‫، وكيل التنظيف والتعقيم‬ ‫بعد كل جلسة عمل، نظف غطاء الهواء باستخدام‬ Honeywell EPI U-S 19a ‫ارجع إلى التعليمات‬ ‫قم بتنظيف األسطح الداخلية لغطاء الهواء‬ ‫مئوية‬ ‫خفيف في درجة حرارة‬ ‫مطهر منظف‬ ‫غسل طوق الوجه أو مريلة الرقبة في الغسالة، وذلك باستخدام‬...
 • Page 9 ‫قطع الغيار‬ RENNAMMOC ‫خوذة السفع بالخردق‬ ‫وحدة العبوة‬ ‫وصف قصير‬ ‫رقم الجزء‬ ‫رقم‬ ‫شاشة الشبكة السلكية‬ 151133 ‫قناع زجاجي‬ 151351 ‫قناع من البوليستر‬ 151333 ‫حشية القناع‬ 151553 ‫نافذة كابولية‬ 111939 RENNAMMOC ‫مؤشر تدفق هواء‬ 151103 ‫عصابة الرأس‬ 151311 ‫غطاء الرقبة‬ 15111 ‫غطاء،...
 • Page 10 ‫المواصفات الفنية‬ 3111 ‫عامل حماية ضئيل‬ ‫بار‬ ‫الحد األدنى من ضغط التشغيل‬ ‫دقيقة‬ ‫لترً ا‬ ‫مترً ا‬ ‫بار وطول الخرطوم‬ ‫الحد األدنى من تدفق الهواء بمنظم ضغط عمل قدره‬ ‫دقيقة‬ ‫لترً ا‬ ‫مترً ا‬ ‫بار وطول الخرطوم‬ ‫الحد األقصى من تدفق الهواء بمنظم ضغط عمل قدره‬ ‫درجة...
 • Page 11 1. INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ SE TÝKAJÍ NÁSLEDUJÍCÍCH VÝROBKŮ Číslo dílu Obr. Výrobek Popis S bisonylovou kápí, hadicí, spojkou, regulátorem, tlumičem a A133230 Tryskací kukla COMMANDER opaskem A133230-01 Tryskací kukla COMMANDER/VISOR A133230-02 Tryskací kukla COMMANDER AIRBLAST A133230-03 Tryskací...
 • Page 12: Čištění A Dezinfekce

  3. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE Po každém použití očistěte kuklu pomocí čisticího a dezinfekčního prostředku společnosti Honeywell EPI U-S 19a (číslo dílu 1779065). Poté důkladně opláchněte čistou vodou (nepoužívejte rozpouštědla). Obličejový límec nebo krční náprsenka se dá prát v pračce pomocí...
 • Page 13: Náhradní Díly

  7. NÁHRADNÍ DÍLY Tryskací kukla COMMANDER Číslo Číslo dílu Krátký popis Ks v balení Drátěný ochranný kryt hledí A160123 Skleněné hledí A160761-25 A160722 Polyesterové hledí Těsnění hledí A160662 A001979 Rám hledí Indikátor proudění COMMANDER A160482 Čelenka A160210 Těsnění kolem krku A160112-1 Kápě, bisonylová, černá...
 • Page 14 „osvědčením CE“, případně s uvedenou roční použitelností 11. ZÁRUKA Společnost HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS opraví, nebo, je-li třeba, vymění tento produkt zdarma, pokud se během 12 měsíců od data prodeje objeví poškození materiálu nebo výrobní vady, za předpokladu, že byl produkt používán běžným způsobem v souladu s uživatelskou příručkou.
 • Page 15 1. DIE INFORMATIONEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG BEZIEHEN SICH AUF FOLGENDE PRODUKTE Abb. Teil-Nr. Produkt Beschreibung A133230 COMMANDER Sandstrahlhelm Mit Bisonyl-Umhang, Schlauch, Verbindungsstück, Regler, Schalldämpfer und Gürtel A133230-01 COMMANDER/VISOR Sandstrahlhelm A133230-02 COMMANDER AIRBLAST Sandstrahlhelm A133230-03 COMMANDER NOREXO Sandstrahlhelm A133130 COMMANDER Sandstrahlhelm Mit Leder-Umhang, Schlauch, Verbindungsstück, Regler, Schalldämpfer und Gürtel A133730...
 • Page 16: Reinigen Und Desinfizieren

  Schmutz in die offenen Schlauchverbindungen gerät. 3. REINIGEN UND DESINFIZIEREN Nach jeder Anwendung ist die Lufthaube mit Honeywell EPI U-S 19a Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Teilenummer 1779065) zu reinigen. Anschließend gründlich mit sauberem Wasser abspülen (keine Lösungsmittel verwenden). Der Dichtkragen oder die Halskrause können mit einem milden Waschmittel bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
 • Page 17 5. HÄUFIGKEIT DER WARTUNGEN Freigabe für Inbetriebnahme: Funktions- und Leckageprüfung. Vor dem Gebrauch: Leistungsprüfung für den Benutzer, Kontrolle des Steuerventils. Nach dem Gebrauch: Reinigung und Desinfektion des Atemschutzgeräts: Reinigung, Funktionsprüfung und Leckprüfung des gesamten Systems. Aller 6 Monate: Reinigung und Desinfektion des Atemschutzgeräts: Reinigung, Funktionsprüfung und Leckprüfung des gesamten Systems.
 • Page 18: Technische Daten

  Auftrag durchgeführt worden sind. Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Geschäfte. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern und behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Angaben ohne vorherige Mitteilung zu ändern.
 • Page 19 1. OPLYSNINGERNE I DENNE HÅNDBOG HENVISER TIL FØLGENDE PRODUKTER Fig. Del nr. Produkt Beskrivelse A133230 COMMANDER sprængningshjelm Med bisonyl-kappe, slange, sammenkobling, regulator, lyddæmper og bælte A133230-01 COMMANDER/VISOR sprængningshjelm A133230-02 COMMANDER AIRBLAST sprængningshjelm A133230-03 COMMANDER NOREXO sprængningshjelm A133130 COMMANDER sprængningshjelm læderkappe, slange, sammenkobling, regulator,...
 • Page 20: Rengøring Og Desinficering

  3. RENGØRING OG DESINFICERING Efter hver session rengøres lufthætten med Honeywell EPI U-S 19a rengørings- og desinficerende middel (varenummer 1779065). Derefter spules grundigt med rent vand (undgå brug af opløsningsmidler). Ansigtskraven eller halssmækken kan vaskes i vaskemaskine med et mildt rengøringsmiddel ved 30°C. Brug EPI U-S 19a-desinfektionsmiddel til rengøring af de indvendige overflader i lufthætten. Se instruktionerne fra producenten.
 • Page 21: Tekniske Specifikationer

  7. RESERVEDELE COMMANDER sprængningshjelm Del nr. Kort beskrivelse Indpakningsenhed A160123 Trådnetskærm A160761-25 Glasvisir A160722 Polyester visir A160662 Visirpakning A001979 Udliggervisir A160482 COMMANDER luftstrømindikator A160210 Pandebånd A160112-1 Halssmæk A000308 Kappe, Bisonyl, sort A002495 Kappe, læder A002550 Hætte, bomuld A000233 Hætte, læder A160695 Livrem A001976...
 • Page 22 Vore generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle transaktioner. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS bestræber sig på at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i denne håndbog uden forudgående varsel.
 • Page 23 1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL SE REFIERE A LOS PRODUCTOS SIGUIENTES Fig. Pieza N° Producto Descripción A133230 Casco para chorreado de arena Provisto de capa bisonyl, manguera, conector, regulador, COMMANDER silenciador y correa A133230-01 Casco para chorreado de arena COMMANDER/VISOR A133230-02 Casco para chorreado de arena...
 • Page 24: Limpieza Y Desinfección

  3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Limpiar el capuz de aire después de cada sesión, utilizando el agente Honeywell de limpieza y desinfección EPI U-S 19a (referencia número 1779065). Aclarar bien con agua limpia (no utilizar disolventes). La mascarilla o el peto se pueden lavar a máquina a 30°C con detergente suave.
 • Page 25: Piezas De Repuesto

  Comprobar fugas en el sistema de mangueras: mangueras de suministro de aire y conectores, comprobación manual con fuerza de tracción. Conectar el capuz de aire al sistema de filtrado de aire comprimido y ajustar la presión suministrada; el sistema d e filtrado y la manguera de suministro de aire no deben mostrar fugas audibles.
 • Page 26: Especificaciones Técnicas

  11. GARANTÍA HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS reparará o, de ser necesario, sustituirá el producto de manera gratuita, en caso de presentarse defectos de fabricación o del material dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra, siempre y cuan do el producto se halla sometido únicamente a condiciones normales de utilización, de acuerdo con el manual de instrucciones.
 • Page 27 1. TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT VIITTAAVAT SEURAAVIIN TUOTTEISIIN Kuva Osa nro Tuote Kuvaus A133230 COMMANDER-hiekkapuhaltajan kypärä Mukana Bisonyl-materiaalia oleva hartiasuoja, hengitysletku, liitin, säädin, äänenvaimennin ja vyö A133230-01 COMMANDER/VISOR hiekkapuhaltajan kypärä A133230-02 COMMANDER-AIRBLAST hiekkapuhaltajan kypärä A133230-03 COMMANDER-NOREXO hiekkapuhaltajan kypärä A133130 COMMANDER-hiekkapuhaltajan kypärä Mukana nahkainen hartiasuoja, hengitysletku, liitin, säädin, äänenvaimennin ja vyö...
 • Page 28: Puhdistus Ja Desinfiointi

  3. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Puhdista ilmahuppu jokaisen käyttöjakson jälkeen Honeywell EPI U-S 19a -puhdistus- ja desinfiointiaineella (osanumero 1779065). Huuhtele se sitten huolellisesti puhtaalla vedellä (älä käytä liuottimia). Kasvo- ja niskasuojukset voidaan pestä pesukoneessa miedolla pesuaineella 30°C:ssa.
 • Page 29 6. VARASTOINTI Käytön ja puhdistuksen jälkeen koko järjestelmää on säilytettävä viileässä, kuivassa ja pimeässä tilassa. Estä osia pääsemästä kosketuksiin öljyjen, rasvojen, liuottimien, happojen ja muiden kemikaalien kanssa.7. 7. VARAOSAT COMMANDER-hiekkapuhaltajan kypärä Osa nro Lyhyt kuvaus Pakkausyksikkö A160123 Metallilankainen suojaverkko A160761-25 Lasivisiiri A160722 Polyesterivisiiri...
 • Page 30 CE 0194 10. YLEISTÄ HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ei voi, yleisesti, hyväksyä vastuuta sellaisista vaurioista, jotka omistaja, käyttäjä tai muut turvalaitetta käyttävät henkilöt tai kolmannet osapuolet ovat aiheuttaneet, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti turvalaitteen virheellisestä käytöstä ja/tai kunnossapidosta, mukaan lukien tuotteen käyttö mihin tahansa muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se toimitettiin ja/tai tässä...
 • Page 31 1. LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CE MANUEL SE RÉFÈRENT AUX PRODUITS SUIVANTS Fig. Réf. Produit Description A133230 Casque de grenaillage COMMANDER Avec cape en bisonyle, tuyau, manchon, régulateur, silencieux et ceinture A133230-01 Casque de grenaillage COMMANDER/ VISOR A133230-02 Casque de grenaillage COMMANDER- AIRBLAST A133230-03 Casque de grenaillage COMMANDER-...
 • Page 32: Nettoyage Et Désinfection

  3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION Après chaque session, nettoyez la cagoule à adduction d'air à l'aide de l'agent nettoyant et désinfectant Honeywell EPI U-S 19a (référence 1779065). Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire (ne pas utiliser de solvants). Le col facial ou la bavette pe uvent être lavés en machine, à...
 • Page 33: Pieces Detachees

  5. FRÉQUENCE D'ENTRETIEN Feu vert pour l'utilisation : vérification du fonctionnement et des fuites. Avant l'utilisation : vérification de la performance pour l'utilisateur, vérification de la soupape de commande. Après utilisation : nettoyage et désinfection de l'appareil de protection respiratoire : nettoyage, vérification fonctionnelle et vérification des fuites pour l'ensemble du système.
 • Page 34: Specifications Techniques

  11. GARANTIE HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS s'engage à réparer ou, le cas échéant, remplacer le produit sans frais en cas de défaut matériel ou de fabrication dans les 12 mois suivant la date d'achat, à condition que le produit n'ait été soumis qu'à des conditions d'utilisation normales, conformes au manuel de l'utilisateur.
 • Page 35 1. LE INFORMAZIONI INCLUSE NEL PRESENTE MANUALE SI RIFERISCONO AI SEGUENTI PRODOTTI Fig. Codice art. Prodotto Descrizione A133230 Casco per sabbiatura COMMANDER Con cappuccio in bysonil, tubo, raccordo, regolatore, silenziatore e cinghia A133230-01 Casco per sabbiatura COMMANDER/ VISOR A133230-02 Casco per sabbiatura COMMANDER- AIRBLAST A133230-03 Casco per sabbiatura COMMANDER-...
 • Page 36: Pulizia E Disinfezione

   Dopo uno sforzo fisico estremo, può verificarsi una pressione negativa temporanea nel casco, che si traduce in un fattore ridotto di protezione del sistema.  Le velocità dell'aria superiori a 2 m/s possono influire negativamente sul fattore di protezione dell'apparato nel suo complesso. ...
 • Page 37: Parti Di Ricambio

  Verificare la presenza di perdite nel sistema di tubazione: tubi di alimentazione aria e raccordi, test manuale con forza di trazione. Collegare il casco al sistema filtrante ad aria compressa e regolare la pressione di alimentazione; il sistema filtrante e il tubo di alimentazione dell'aria non devono mostrare perdite udibili.
 • Page 38: Specifiche Tecniche

  Le nostre condizioni generali di Vendita e Fornitura si applicano a tutte le transazioni. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS è...
 • Page 39 1. DE INFORMATIE UIT DEZE HANDLEIDING HEEFT BETREKKING OP DE VOLGENDE PRODUCTEN Afb. Onderdeelnr. Product Beschrijving A133230 COMMANDER Gritstraalhelm Met kap in bisonyl, slang, koppeling, regelaar, geluidsdemper en riem A133230-01 COMMANDER/VISOR Gritstraalhelm A133230-02 COMMANDE:R-AIRBLAST COMMANDER-NOREXO Gritstraalhelm A133230-03 A133130 COMMANDER Gritstraalhelm Met kap in leer, slang, koppeling, regelaar, geluidsdemper en riem A133730...
 • Page 40: Onderhoud En Inspectie

  3. REINIGEN EN ONTSMETTEN Reinig na elk gebruik de luchtkap met behulp van reinigings- en ontsmettingsmiddel EPI U-S 19a van Honeywell (onderdeelnummer 1779065). Spoel daarna grondig met zuiver water (gebruik geen solventen). De gezichtskraag of nekslab mag met een mild wasmiddel op 30°C in de wasmachine gewassen worden.
 • Page 41 Om de 6 maanden: Reiniging en ontsmetting van het ademhalingstoestel: reiniging, werkingscontrole en lektest van het volledige systeem. Gebruiksduur van filters Vloeistoffen zullen voortdurend afgevoerd worden door het filterelement. Drukverlies wordt veroorzaakt door deeltjes op het oppervlak en in het microporeuze medium van het filterelement. We raden aan de filters te vervangen wanneer er zich een drukverschil van 0,6 bar voordoet.
 • Page 42: Technische Specificaties

  "EG-goedkeuring", en mogelijkerwijs aangevuld met een jaar van toepasselijkheid 11. GARANTIE HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS zal dit product kosteloos herstellen of, indien nodig, vervangen in het geval van een defect aan het materiaal of een productiefout binnen 12 maanden na de aankoopdatum en enkel wanneer het product normaal gebruikt werd in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
 • Page 43 1. INFORMASJONEN I DENNE HÅNDBOKEN OMFATTER FØLGENDE PRODUKTER Fig. Delnr. Produkt Beskrivelse A133230 COMMANDER Skytebashjelm Med bisonyl overstykke, slange, kobling, regulator, lyddemper og belte A133230-01 COMMANDER/VISOR Skytebashjelm A133230-02 COMMANDER-AIRBLAST Skytebashjelm A133230-03 COMMANDER-NOREXO Skytebashjelm A133130 COMMANDER Skytebashjelm Med læroverstykke, slange, kobling, regulator, lyddemper og belte A133730 COMMANDER Skytebashjelm...
 • Page 44: Rengjøring Og Desinfisering

  3. RENGJØRING OG DESINFISERING Etter hver bruk må lufthetten rengjøres med Honeywell EPI U-S 19a rengjøringsmiddel (Delenr. 1779065). Skyll deretter grundig med rent vann (ikke bruk løsemidler). Ansiktsmuffen og halsbufferen kan vaskes i en vaskemaskin, ved bruk av et mildt vaskemiddel ved 30°C.
 • Page 45 6. OPPBEVARING Etter bruk og rengjøring skal hele systemet oppbevares på et kaldt, tørt og mørkt sted. Ta forholdsregler for å hindre at systemets komponenter kommer i kontakt med olje, fett, løsemidler, syre eller andre kjemikalier. 7. RESERVEDELER COMMANDER Skytebashjelm Delnr.
 • Page 46: Tekniske Spesifikasjoner

  11. GARANTI Honeywell Respiratory Safety Products vil reparere eller, hvis nødvendig, skifte ut dette produktet gratis i tilfelle materiell- eller fabrikasjonsfeil innen 12 måneder etter kjøpsdato, gitt at produktet har vært gjenstand for vanlig bruk i henhold til bru ksanvisningen.
 • Page 47 1. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW Nr części Produkt Opis COMMANDER Hełm do obróbki Z narzutką z bisonylu, wężem, złączem, regulatorem, A133230 strumieniowo ściernej tłumikiem dźwięków i pasem COMMANDER/VISOR Hełm do obróbki A133230-01 strumieniowo ściernej COMMANDER-AIRBLAST Hełm do obróbki A133230-02 strumieniowo ściernej COMMANDER-NOREXO Hełm do obróbki...
 • Page 48: Czyszczenie I Dezynfekcja

  3. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA Po każdym zastosowaniu należy wyczyścić kaptur powietrzny Honeywell EPI U-S 19a za pomocą środka czyszczącego i dezynfekującego (nr części 1779065). Następnie należy dokładnie wypłukać urządzenie za pomocą czystej wody (bez użycia rozpuszczalników).
 • Page 49: Częstotliwość Konserwacji

  znacznik kontrolny przepływu powietrza wskazuje niewystarczającą ilość powietrza w kapturze powietrznym, mimo że ciśnienie jest ustawione prawidłowo, może to oznaczać zablokowanie układu filtracyjnego, przewodu sprężonego powietrza, złącza lub tłumika dźwięków. Podczas tej kontroli należy trzymać kaptur powietrzny w pozycji pionowej (normalnej roboczej). Kontrola nieszczelności w zespole przewodu: przewód doprowadzający powietrze, złącza, ręczne sprawdzenie przez pociągnięcie.
 • Page 50: Specyfikacje Techniczne

  Nasze ogólne warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie względem wszystkich transakcji. Firma HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS stale dokłada starań w celu ulepszenia własnych produktów i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyszczególnionych w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Page 51 1. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL CONCERNEM OS SEGUINTES PRODUTOS Fig. Ref. Produto Descrição A133230 COMMANDER Capacete Jacto abrasivo Com capa em bisonyl, tubo, acoplamento, regulador, silenciador e correia A133230-01 COMMANDER/VISOR Capacete Jacto abrasivo A133230-02 COMMANDER-AIRBLAST Capacete Jacto abrasivo A133230-03 COMMANDER-NOREXO Capacete Jacto abrasivo A133130...
 • Page 52: Limpeza E Desinfecção

  3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO Após cada sessão, limpar o capuz de ar utilizando o produto de limpeza e desinfecção EPI U-S 19a da Honeywell (referência 1779065). Seguidamente, enxaguar com água limpa (não usar nenhum solvente). O colar facial ou a pala do pescoço podem ser lavados numa máquina de lavar roupa, utilizando um detergente suave a 30°C.
 • Page 53: Frequência De Manutenção

  5. FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO Autorização de início de Inspecção do funcionamento e de fugas. uso: Antes de usar: Controlo de desempenho para o utilizador, verificação da válvula de controlo. Após a utilização: Limpeza e desinfecção do respirador: limpeza, controlo funcional e teste de fugas do sistema completo. A cada 6 meses: Limpeza e desinfecção do respirador: limpeza, controlo funcional e teste de fugas do sistema completo.
 • Page 54: Especificações Técnicas

  CE 0194 10. GENERALIDADES A HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS não poderá, em termos gerais, ser responsabilizada por danos sofridos pelo proprietário, utilizador, outras pessoas que utilizarem o produto de segurança ou terceiros, que resultem directa ou indirect amente do uso e/ou da manutenção incorrectos do produto de segurança, incluindo o uso do produto para qualquer fim diferente daquele para o qual foi fornecido e/ou do incumprimento ou do cumprimento incompleto das instruções contidas neste manual do utilizador e/ou em...
 • Page 55 1. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ Рис Деталь № Изделие Описание Защитный шлем COMMANDER для с капюшоном из материала шлангом, A133230 bisonyl, дробеструйной обработки соединением, регулятором, глушителем шума и ремнем Защитный шлем COMMANDER/VISOR A133230-01 для дробеструйной обработки Защитный...
 • Page 56: Очистка И Дезинфекция

  Каждый раз после завершения работы необходимо очищать воздушный колпак с помощью очищающего и дезинфицирующего средства Honeywell EPI U-S 19a (№ по каталогу 1779065). Далее тщательно промойте устройство чистой водой (без применения растворителей). Воротник и нагрудник можно стирать в стиральной машине с помощью мягкодействующего моющего средства...
 • Page 57: Периодичность Технического Обслуживания

  4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА Защитный шлем для дробеструйной обработки Установка одноразовых экранов: откройте рамку окна в шлеме COMMANDER и прикрепите один одноразовый экран (рис. 9). В шлемах PANORAMA прикрепите один или несколько защитных экранов в качестве защиты для предохранительного стекла (рис.
 • Page 58: Технические Характеристики

  CE 0194 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА Компания HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS не может, в общем случае, взять на себя ответственность за повреждение, нанесенное владельцем, пользователем, другими лицами или третьей стороной, пользовавшимися изделием безопасности, которое прямо или непрямо стало следствием неправильного использования и/или технического обслуживания...
 • Page 59: Гарантийные Обязательства

  с возможным указанием срока пригодности 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Компания HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS отремонтирует или, если это необходимо, заменит это изделие бесплатно в случае обнаружения дефекта материала или изготовления в пределах 12 месяцев с даты приобретения при условии, что изделие использовалось в обычном режиме в соответствии с руководством по эксплуатации. Настоящие...
 • Page 60 1. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE SA VZŤAHUJÚ NA NASLEDOVNÉ VÝROBKY Číslo dielu Obr. Výrobok Popis Prilba na abrazívne čistenie COMMANDER S plášťom z bisonylu, hadicou, prípojkou, regulátorom, A133230 tlmičom a remeňom Prilba na abrazívne čistenie COMMANDER/ A133230-01 VISOR Prilba na abrazívne čistenie COMMANDER- A133230-02 AIRBLAST Prilba na abrazívne čistenie COMMANDER-...
 • Page 61 3. ČISTENIE A DEZINFEKCIA Po každom použití očistite vzduchovú kuklu pomocou čistiaceho a dezinfekčného prostriedku Honeywell EPI U-S 19a (č. dielu 1779065). Následne ju dôkladne opláchnite čistou vodou (nepoužívajte riedidlá). Tvárový lem alebo tesnenie na krk sa môžu prať v pračke s miernym čistiacim prostriedkom pri teplote 30°C.
 • Page 62: Náhradné Diely

  Doba používania filtrov Kvapaliny sa budú odstraňovať neustále pomocou filtračného prvku. Pokles tlaku spôsobujú čiastočky na povrchu a mikropórovité médium filtračného prvku. Filtre sa odporúča vymeniť v prípade, ak dôjde k tlakovému rozdielu 0,6 baru. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča filter s aktívnym uhlíkom vymeniť minimálne raz za 6 mesiacov alebo spolu s hrubým filtrom. 6.
 • Page 63: Technické Špecifikácie

  Naše všeobecné podmienky predaja a podpory platia pre všetky transakcie. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS neustále pracuje na vylepšení svojich výrobkov a vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií uvedených v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Page 64 1. INFORMATIONEN I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN AVSER FÖLJANDE PRODUKTER Fig. Delnr. Produkt Beskrivning A133230 COMMANDER Blästerhjälm Med kåpa av bisonyl, slang, koppling, regulator, ljuddämpare och bälte A133230-01 COMMANDER/VISOR Blästerhjälm A133230-02 COMMANDER-AIRBLAST Blästerhjälm A133230-03 COMMANDER-NOREXO Blästerhjälm A133130 COMMANDER Blästerhjälm Med kåpa av läder, slang, koppling, regulator, ljuddämpare och bälte A133730 COMMANDER Blästerhjälm...
 • Page 65: Rengöring Och Desinfektion

  öppna slangkopplingarna. 3. RENGÖRING OCH DESINFEKTION Rengör blästerhjälmen efter varje användning med Honeywell EPI U-S 19a rengörings- och desinficeringsmedel (delnummer 1779065). Skölj därefter noggrant med rent vatten (använd inte lösningsmedel). Ansikts- eller nackskyddet kan tvättas i tvättmaskin med ett milt tvättmedel i 30°C.
 • Page 66: Tekniska Specifikationer

  7. RESERVDELAR 7.1 COMMANDER Blästerhjälm Delnr. Kort beskrivning Förpackning A160123 Trådnät A160761-25 Glasruta A160722 Polyesterruta A160662 Packning till ruta A001979 Hängande ruta A160482 COMMANDER Luftflödesindikering A160210 Huvudrem A160112-1 Nacktätning A000308 Kåpa, Bisonyl, svart A002495 Kåpa, läder A002550 Jacka, bomull A000233 Jacka, läder A160695 Livrem...
 • Page 67 CE 0194 10. ALLMÄNT HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS kan inte, i generella termer, ta ansvar för skador som har förorsakats av ägaren, användaren eller andra personer vid användning av säkerhetsprodukt eller tredje part vilket är ett resultat, antingen direkt eller indirekt, av felaktig användning och/eller underhåll av säkerhetsprodukten, inklusive användning av produkten för något annat syfte än det för...
 • Page 68 1. BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİLER AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İLE İLGİLİDİR. Şekil Tanım Parça no. Ürün COMMANDER Kumlama kaskı A133230 Bisonyl pelerinli, hortumlu, kaplinli, regülatörlü, susturuculu ve kemerli COMMANDER/VISOR Kumlama kaskı A133230-01 COMMANDER-AIRBLAST Kumlama kaskı A133230-02 COMMANDER-NOREXO Kumlama kaskı A133230-03 COMMANDER Kumlama kaskı A133130 Deri pelerinli, hortumlu, kaplinli, regülatörlü, susturuculu ve kemerli...
 • Page 69 3. TEMİZLEME VE DEZENFEKTE ETME Her kullanımdan sonra, hava başlığını su ve sabun karışımı veya Honeywell EPI U-S 19a temizlik ve dezenfeksiyon maddesi (parça no. 1779065) ile temizleyin. Daha sonra, temiz su ile iyice durulayın (herhangi bir solvent kullanmayın). Ön kelepçe veya boğazlı tulum 30°C'de yumuşak bir deterjanla çamaşır makinesinde yıkanabilir.
 • Page 70: Yedek Parçalar

  7. YEDEK PARÇALAR COMMANDER Kumlama kaskı Kısa açıklama Parça no. Paket adedi Tel ızgara A160123 A160761-25 Cam vizör A160722 Polyester vizör Vizör contası A160662 A001979 Dirsekli pencere COMMANDER Hava akış göstergesi A160482 Kafa bandı A160210 A160112-1 Boyun keçesi A000308 Pelerin, Bisonyl, siyah A002495 Pelerin, deri A002550...
 • Page 71 "CE onayı" ile tanınabilir. 11. GARANTİ HONEYWELL RESPİRATORY SAFETY PRODUCTS ürünün satın alınma tarihinden itibaren 12 aylık bir süre zarfında bir malzeme veya üretim hatasının ortaya çıkması durumunda, ürünün sadece kullanım kılavuzuna uygun olarak ve normal şekilde kullanılmış olması...
 • Page 72: After Sales Services

  AFTER SALES SERVICES HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS 58, AVENUE DE LA FERTE MILON BP 98 - 02600 VILLERS COTTERETS - FRANCE Tel: +33 (0)3 23 96 50 81 Fax: +33 (0)3 23 72 68 78 CERTIFICATION EUROPEENNE : Directive 89/686/CE...