Download  Print this page

Philips SBCVL1205/05 Instructions For Use Manual

Wireless tv link.
Hide thumbs

Advertisement

Εγγύηση
VL1 205
VL1 205
χρόνσς
εγγύηση
SBC
SBC
SBC VL1205
Instructions for use
Instructions pour l'utilisation
Modo de empleo
Bedienungsanleitung
Ημερομηνία αγοράς
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
lnstruções de uso
Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Vejledning
Bruksanvisning
Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη
Käyttöohje
Ελληνικά ............... σελίδα 44
0682
vl1205Foldoutnew.p65
1
23/11/2001, 13:05

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips SBCVL1205/05

   Summary of Contents for Philips SBCVL1205/05

 • Page 1 Εγγύηση VL1 205 VL1 205 χρόνσς εγγύηση SBC VL1205 Instructions for use Instructions pour l’utilisation Modo de empleo Bedienungsanleitung Ημερομηνία αγοράς Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l’uso lnstruções de uso Οδηγίες χρήσης Bruksanvisning Vejledning Bruksanvisning Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη Käyttöohje Ελληνικά...
 • Page 2 Wireless TV Link in another location. You can, for example, use the Philips SBC VL1200 Wireless TV Link in your living room to watch a program on a second TV in your bedroom. This Philips Wireless TV Link Receiver VL1205 allows you to watch the same transmitted video signal in another location (e.g.
 • Page 3 Congratulations The Philips W Philips Wi r i r i r i r i reless TV Link Receiver SBC VL1205 Philips W Philips W Philips W eless TV Link Receiver SBC VL1205 eless TV Link Receiver SBC VL1205 eless TV Link Receiver SBC VL1205 you have just purchased is eless TV Link Receiver SBC VL1205 manufactured to the highest standards and will give you years of trouble-free use.
 • Page 4 Note Note Note Note The VCR must be connected to the cable TV network and to the Philips Wireless TV Link. Testing You should now see the video signal you selected on your third TV. It may be necessary to reposition the Receiver unit, centimetre by centimetre, to make sure the built-in antenna gives the best quality picture.
 • Page 5: Troubleshooting

  The Wireless TV Link complies with the standards that are defined for it. The Philips Wireless TV Link has an operating range of up 100 metres in open air. Walls, ceilings and other large objects may limit the useable operating range to about 30 metres in house.
 • Page 6 Récepteurs que vous ayez. Le Récepteur pour Liaison TV sans fil Philips est basé sur la technologie RF sans fil qui vous offre confort et liberté de mouvement. Ce système étant sans fil, il est plus sensible aux interférences extérieures que, par exemple, les signaux câblés.
 • Page 7 • Commandez la source vidéo à l’aide de la télécommande de source vidéo (ou une télécommande universelle Philips) en la pointant sur le Récepteur. Comment regarder des programmes câblés sur votre troisième téléviseur sans câble • Allumez votre magnétoscope.
 • Page 8 La Liaison TV sans fil répond aux normes définies pour cet appareil. La Liaison TV sans fil Philips a une portée utile de 100 mètres à l’air libre. Les murs, plafonds et autres objets de grande taille peuvent réduire la portée utile à environ 30 mètres à...
 • Page 9 SBCVL1200 instalado en otro lugar. Por ejemplo, podrá usar la conexión inalámbrica de televisión Philips SBC VL1200 en el salón para ver un programa en una segunda televisión colocada en su dormitorio. Este receptor VL1205 le permite ver la misma señal de vídeo transmitida en otra habitación (por ej., la televisión de su salón en su televisión del cuarto...
 • Page 10 • Accione la fuente de vídeo con el mando a distancia de la fuente de vídeo (para mayor comodidad, use un mando a distancia universal de Philips) orientando el mando hacia el receptor Para mirar y controlar programas en su tercera televisión sin conectar un cable: •...
 • Page 11 Radioondas: Cuando su conexión inalámbrica de televisión esté encendida, emitirá y recibirá radioondas. Su conexión inalámbrica de televisión cumple las normas pertinentes. La conexión inalámbrica de televisión Philips tiene un alcance eficaz de 100 en el exterior. Paredes, techos y otros objetos voluminosos pueden limitar esta distancia a 30 metros dentro de la vivienda.
 • Page 12 Ein AC-Netzadapter 230V AC, 50 Hz; Ausgangsspannung 9V DC, 300mA • Diese Bedienungsanleitung Anforderungen Ein Philips SBC VL1200 kabelloser TV-Link, der sich aus einer Sende- und einer Empfangsstation zusammensetzt, und ein SCART-Anschluss am Fernsehgerät, an den der Empfänger angeschlossen wird. ICHERHEITSVORKEHRUNGEN •...
 • Page 13 Hinweis Hinweis Hinweis Hinweis Der Videorecorder muss an das Kabelnetzwerk des Fernsehgerätes und an den Philips kabellosen TV-Link angeschlossen sein. Test Sie sollten nun das Videosignal sehen können, das Sie an Ihrem dritten Fernsehgerät gewählt haben. Unter Umständen müssen Sie die Empfangsstation Zentimeter für Zentimeter umstellen, damit die integrierte Antenne die beste Bildwiedergabe gewährleisten kann.
 • Page 14 Gerät Radiowellen. Der kabellose TV-Link entspricht den für Geräte seiner Gattung vorgeschriebenen Richtlinien. Der Philips kabellose TV-Link hat einen Übertragungsbereich von bis zu 100 Metern im Freien. Wände, Decken und andere große Gegenstände können den wirksamen Übertragungsbereich unter Umständen auf bis zu 30 Meter im Haus reduzieren.
 • Page 15 (bijv. via de TV in uw studeerkamer), ongeacht hoeveel andere ontvangers u hebt. De ontvanger voor de draadloze TV-verbinding van Philips is gebaseerd op draadloze RF- technologie voor optimale bewegingsvrijheid en gebruiksgemak. Omdat hij draadloos is, is hij gevoeliger voor storingen van buitenaf dan signalen die via een kabel verzonden worden.
 • Page 16 (enter weg) • Bestuur de videobron met de afstandsbediening van de videobron (of met een universele afstandsbediening van Philips) door de afstandsbediening op de ontvanger te richten. Kabel-TV op uw derde TV bekijken zonder een kabel aan te leggen •...
 • Page 17 De draadloze TV-verbinding voldoet aan alle normen die daarop van toepassing zijn. De draadloze TV-verbinding van Philips heeft een ontvangstbereik van max. 100 meter in de open lucht. Muren, plafonds en andere grote objecten kunnen het effectieve bereik binnenshuis tot zo’n 30 meter beperken.
 • Page 18: Contenuto Della Confezione

  SBC VL1205 appena acquistato è prodotto seguendo SBC VL1205 SBC VL1205 gli standard più rigidi al fine di garantire un lungo utilizzo senza problemi. Il Philips W TV Link Receiver è stato appositamente studiato per essere collegato ad un Philips TV Link Receiver...
 • Page 19 • Controllare la sorgente video tramite il relativo telecomando (o utilizzare un telecomando universale Philips) puntandolo sull’unità di ricezione. Per guardare programmi via cavo sulla terza TV senza utilizzare il cavo • Accendere il videoregistratore (VCR).
 • Page 20 Il Wireless TV Link viene incontro alle norme che disciplinano questa materia. Il Philips Wireless TV Link ha un raggio d’azione fino a 100 metri all’aperto. Pareti, soffitti ed altri ostacoli voluminosi possono limitare il campo operativo dell’apparecchio fino a circa 30 metri fra le pareti domestiche.
 • Page 21 Ligação de TV Sem Fios da Philips de outro local. A título de exemplo, pode usar o Receptor de TV Sem Fios SBC VL1205 da Philips na sala de jantar para ver um programa numa segunda TV, localizada no seu quarto. Este Receptor de TV Sem Fios da Philips VL1205 permite-lhe assistir ao mesmo sinal vídeo transmitido de outro local...
 • Page 22 TV). • Controle a fonte de vídeo usando o controlo remoto da fonte de vídeo (ou use um controlo remoto Universal da Philips) apontando o controlo remoto para a unidade Receptora. Como assistir a pr Como assistir a pr...
 • Page 23 A Ligação de TV Sem Fios cumpre os padrões que estão definidos para tal. A Ligação de TV Sem Fios da Philips tem um alcance operacional de até 100 metros em espaço aberto. Paredes, tetos e outros objectos de grandes dimensões poderão limitar o alcance operacional utilizável para cerca de 30 metros dentro de casa.
 • Page 24 απ’ όσο π.χ. ένα σύστημα καλωδίων. Τέτοιες παρεμβολές μπορεί να προέρχονται από πηγές όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή άλλες ζεύξεις τηλεόρασης στο κοντινό περιβάλλον. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, ο δέκτης ασύρματης ζεύξης τηλεόρασης Philips διαθέτει έναν επιλογέα καναλιών που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το κανάλι που...
 • Page 25 οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης) . • Μπορείτε να χειριστείτε την πηγή εικόνας με το τηλεχειριστήριο της πηγής εικόνας (ή με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips), σημαδεύοντας τον δέκτη με το τηλεχειριστήριο. Πώς να παρακολουθήσετε καλωδιακά προγράμματα στην τρίτη τηλεόρασή σας χωρίς...
 • Page 26 και τον τύπο). Αν προτιμάτε να αφήσετε τα αρχικά τηλεχειριστήρια κοντά στις αντίστοιχες πηγές εικόνας, η Philips διαθέτει μια πλήρη σειρά από τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης που καλύπτουν όλο τον εξοπλισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανεξάρτητα από τη μάρκα ή τον...
 • Page 27 Med Philips mottagarenhet för trådlös TV-länk kan du ta emot den videosignal som en av Philips trådlösa TV-länkar på annan plats sänder ut. Du kan till exempel använda Philips trådlösa TV-länk SBC VL 1200 i vardagsrummet för att se på ett program på TV:n i sängkammaren.
 • Page 28 Använd signalvalknapparna (figur C-14) för att välja antingen ingång 1 eller ingång 2. • Om du vill kan du ta med dig videokällans fjärrkontroll till tredje-TV:n för styrning av videokällan (ännu bekvämare blir det om du använder en av Philips universella fjärrkontroller). Tredje-TV:n (TV3): •...
 • Page 29 Vissa inbyggda videobandspelare (TV/videokombinationer) kan inte användas med den trådlösa TV-länkens sändarenhet (beroende på märke och typ). Om du vill ha kvar fjärrkontrollerna vid de olika videokällorna så erbjuder Philips ett komplett sortiment universella fjärrkontroller, som kan användas till all den utrustning du vill styra, oavsett märke och ålder.
 • Page 30 Til Lykke Den Philips Wireless TV Link Receiver SBC VL1205 du lige har købt er fremstillet til at leve op til en meget høj standard, og du vil ikke få besvær med at bruge den. Denne Philips Wireless TV Link Receiver er beregnet til brug sammen med et Philips Wireless TV Link, typenummer SBC VL1200.
 • Page 31 Bemærk Bemærk Bemærk Videomaskinen skal være tilsluttet kabel-tv nettet og Philips Wireless TV Link. Test Nu skulle du kunne se det videosignal, du har valgt på dit 3. tv. Det kan muligvis være nødvendigt at justere på receiverenheden, en centimeter ad gangen, for at få den indbyggede antenne til at give det bedste billede.
 • Page 32 Det trådløse TV Link opfylder de standarder, der er fastsat for det. Philips trådløse TV Link har en funktionsrækkevidde på op til 100 meter i fri luft. Vægge, lofter og andre store genstande kan begrænse den brugbare funktionsrækkevidde til cirka 30 meter inden døre.
 • Page 33 Philips Trådløs TV-linkmottaker SBC VL1205 som du nettopp har kjøpt, er produsert i henhold til de høyeste standarder og vil gi deg problemfri bruk i årevis. Philips Trådløs TV-linkmottaker er utformet for å brukes i tillegg til en Philips Trådløs TV-link, typenummer SBC VL1200.
 • Page 34 Bruk inngangsvalgknappene (figur C-14) til å velge inngang 1 eller inngang 2. • Du kan eventuelt ta med deg fjernkontrollen for videokilden til det tredje TV-apparatet for å kontrollere videokilden (eller bruk en Philips universal fjernkontroll, for å gjøre det enda mer behagelig). Tredje TV-apparat (TV3): •...
 • Page 35 Radiobølgesikkerhet: Når Trådløs TV-link er slått på, sender og mottar den radiobølger. Trådløs TV-link oppfyller standardene som er definert for det. Philips Trådløs TV-link har en bruksrekkevidde på opptil 100 meter i friluft. Vegger, tak og andre store gjenstander kan begrense bruksrekkevidden til om lag 30 meter innendørs.
 • Page 36 • Älä käytä tätä laitetta kosteissa tiloissa tai veden läheisyydessä. • Älä altista tätä laitetta liialle kuumuudelle. • Älä avaa laitteen koteloa. Jos siihen tulee jokin vika, vie se huollettavaksi Philips- jälleenmyyjälle. • Älä peitä tätä laitetta. • Liitä verkkovirtamuunnin ainoastaan vaihtovirtaliitäntään 220-240 V / 50Hz.
 • Page 37 Käyttö Kuvalähde: • Kytke kuvalähde päälle. • Kytke lähetinyksikkö päälle (kuva C-10). • Valitse kuvasignaalin valintapainikkeilla (kuva C-14) joko input 1 tai input 2. • Halutessasi voit ottaa kuvalähteen oman kaukosäätimen mukaan kolmannen television ääreen, jotta voit ohjata kuvalähdettä (vielä kätevämmin tämä käy Philipsin yleiskaukosäätimellä).
 • Page 38 Vianetsintä Tarkista ensimmäiseksi, että kaikki kaapelit ovat kunnolla paikoillaan. Varmista myös, että VL1200 -laite toimii kunnolla. Ongelma Ratkaisu • Varmista että lähetinyksikkö ja lisävastaanotinyksikkö on kytketty päälle (kuva A-5 ja Kolmanteen televisioon C-11 vihreät merkkivalot palavat). ei tule kuvaa • Valitse kolmannesta televisiosta EXT. tai AV-kanava. •...

This manual is also suitable for:

Sbcvl1205/19Sbcvl1205/16Sbcvl1205/00Sbc vl1205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: