Black & Decker GPC900 Manual
Black & Decker GPC900 Manual

Black & Decker GPC900 Manual

Cordless pole scrubber
Hide thumbs Also See for GPC900:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
3
5
4
1
2
6
7
8
Ελληνικά
5
11
18
25
32
39
46
53
59
65
71
00

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Black & Decker GPC900

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Italiano Nederlands Español Português Svenska Norsk Dansk Suomi Ελληνικά...
 • Page 2 15 14 12...
 • Page 5: English

  ENGLISH Intended use 3. Personal safety a. Stay alert, watch what you are doing and use common Your Black & Decker cordless pole scrubber has been sense when operating a power tool. Do not use a designed for light cleaning and scrubbing surfaces. power tool while you are tired or under the influence This tool is intended for consumer use only.
 • Page 6 ENGLISH e. Maintain power tools. Check for misalignment or Do not use the tool for purposes not intended, for example, do binding of moving parts, breakage of parts and any not use a circular saw to cut tree limbs or logs. other condition that may affect the power tools operation.
 • Page 7 ENGLISH Warning! Never attempt to replace the charger unit with Electrocution hazard. Keep at least 10 m away from  a regular mains plug. overhead lines. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the  manufacturer or an authorised Black & Decker Service R ecommended for use on most painted surfaces.
 • Page 8 ENGLISH Extending the brush head (fig. F) Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 4 °C or above 40 °C. Recommended charging The maximum reach can be achieved by fitting the extension temperature: approx. 24 °C. tubes between the the brush head (3) and the handle (2). 8 hour charger Fitting one extension tube To charge the battery (17), remove it from the tool and...
 • Page 9: Troubleshooting

   authorised repair agent or a local recycling station. If the tool does not operate correctly, check the following. Technical data Fault Possible cause Action GPC900 Tool will not Battery not installed properly. Check the battery Voltage start. installation. No-load speed Battery discharged.
 • Page 10: Ec Declaration Of Conformity

  ENGLISH EC declaration of conformity Black & Decker declares that these products conform to: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335 & EN 61000 Kevin Hewitt Director of Consumer Engineering Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom 1-11-2006 Guarantee Black & Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee.
 • Page 11: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Ihr Black & Decker Akku-Stielschrubber wurde für leichte e. Wenn Sie mit einem Gerät im Freien arbeiten, Reinigungs- und Schrubbarbeiten konzipiert. verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
 • Page 12 DEUTSCH 4. Gebrauch und Pflege von Geräten d. Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von a. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben Arbeit das dafür bestimmte Gerät. oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
 • Page 13 DEUTSCH Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Akkus und Stielschrubber Ladegeräte Überprüfen Sie die Bürste und befreien Sie sie vor dem  Gebrauch von Fremdkörpern. Akkus Schrubben Sie nicht mit Lösungsmitteln, Säuren, Versuchen Sie auf keinen Fall, eine Batterie zu öffnen. ...
 • Page 14 DEUTSCH Falls das Netzkabel beschädigt ist, so ist es vom Hersteller Lassen Sie die Bürstenverbindung los.   oder einem autorisierten Black & Decker Service Center Verlängern des Bürstenkopfes (Abb. F) auszutauschen, um Gefahren vorzubeugen. Die maximale Reichweite läßt sich erzielen, wenn die Merkmale Verlängerungsrohre zwischen dem Bürstenkopf (3) und dem 1.
 • Page 15 DEUTSCH Laden des Akkus (Abb. B) Der Bürstenkopf kann in jedem Winkel innerhalb der 80°-Drehung arretiert werden. Der Akku ist zu laden, bevor Sie das Akku-Gerät zum ersten Ziehen Sie den Sicherungsclip (5) heraus. Mal benutzen sowie wenn die Leistung des Akku-Geräts ...
 • Page 16 Beachten Sie die Start- Recycling-Station in Ihrer Nähe. wurde nicht betätigt. Reihenfolge. Die Polverbindungen Prüfen Sie die Technische Daten sind nicht richtig Verbindungen. GPC900 angezogen. Spannung Der Akku wird nicht Der Akku ist nicht Prüfen Sie die Leerlaufdrehzahl aufgeladen. richtig angebracht.
 • Page 17 DEUTSCH Garantie Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA.
 • Page 18: Français

  FRANÇAIS Utilisation prévue d. Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, notamment Votre brosseuse télescopique Black & Decker sans fil a été pour porter l'outil, l'accrocher voire le débrancher de conçue pour les applications de nettoyage et brossage légers la prise de courant.
 • Page 19 FRANÇAIS 4. Utilisation des outils électroportatifs et précautions c. N'utilisez les outils électroportatifs qu'avec les a. Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil batteries spécifiquement conçues pour eux. électroportatif approprié pour le travail à effectuer. L'utilisation d'autres batteries peut comporter un risque Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez de blessures ou d'incendie.
 • Page 20 FRANÇAIS Instructions de sécurité supplémentaires pour Instructions de sécurité supplémentaires pour brosseuses télescopiques les batteries et chargeurs Avant usage, nettoyez la brosse et vérifiez qu'elle ne  comporte pas de débris piégés. Batteries Ne brossez pas avec des produits solvants, acides, Ne tentez jamais d’ouvrir pour quelque raison que ce soit.
 • Page 21 FRANÇAIS Attention ! Ne tentez jamais de remplacer le chargeur par Pour retirer la brosse, tirez-la hors de la tête de brosse.   une prise au secteur normale. Relâchez le connecteur de brosse.  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être ...
 • Page 22 FRANÇAIS Chargement de la batterie (fig. B) Pour le mode fixe, tournez le clip à 180° sur le symbole  de blocage. La batterie a besoin d'être chargée avant la première Poussez le clip pour l’enclencher. utilisation et à chaque fois qu'elle ne produit pas une ...
 • Page 23 à votre réparateur agréé ou à un centre de recyclage local. démarre pas. de la batterie. Batterie déchargée. Installez une batterie Caractéristiques techniques (complètement) GPC900 chargée. Bouton de blocage non Observez la Voltage actionné. procédure de mise Vitesse à vide en marche.
 • Page 24 FRANÇAIS Des réparations ont été tentées par des techniciens ne  faisant pas partie du service technique de Black & Decker. Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé...
 • Page 25: Italiano

  ITALIANO Uso previsto e. Se l'elettroutensile viene adoperato all'aperto, usare esclusivamente prolunghe omologate per l'impiego La spazzola a batteria Black & Decker è stata progettata per all'esterno. pulizie leggere e per strofinare superfici. Un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse L'utensile é...
 • Page 26 ITALIANO b. Non utilizzare elettroutensili con interruttori difettosi. e. In condizioni di sovraccarico, le batterie possono Un elettroutensile che non può essere controllato perdere liquido: evitare di toccarlo. In caso di contatto mediante l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. accidentale, sciacquare con acqua.
 • Page 27 ITALIANO Usare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori originali. Sostituire immediatamente i cavi difettosi.   Non sostare mai direttamente sotto l'area che si sta pulendo. Non esporre il caricabatterie all'acqua.   Non utilizzare l'elettrodomestico su una scala o su un Non aprire il caricabatterie.
 • Page 28 ITALIANO Inserimento di due tubi di prolunga 14. Indicatore di carica 15. Indicatore fine carica Inserire il primo tubo come descritto sopra.  Allineare la scanalatura sull’esterno dell’estremità  Montaggio di accoppiamento del tubo di prolunga (7) con la linguetta Attenzione! Prima di montaggio, rimuovere presente all’interno dell’estremità...
 • Page 29 ITALIANO Caricabatterie da 1 ora Il caricabatteria non richiede alcun tipo di manutenzione oltre Per caricare la batteria (17), rimuoverla dall'utensile ed a una regolare pulizia.  inserirla nel caricatore (12). La batteria s'inserisce in un Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione solo verso nel caricabatteria.
 • Page 30 Dati tecnici Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla GPC900 sede Black & Decker locale, presso il recapito indicato nel Tensione presente manuale. Altrimenti un elenco completo di tutti i Velocità...
 • Page 31 ITALIANO I clienti che desiderano registrare il nuovo prodotto Black & Decker e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le offerte speciali, sono invitati a visitare il sito Web (www.blackanddecker.it). Ulteriori informazioni sul marchio e la gamma di prodotti Black & Decker sono disponibili all'indirizzo www.blackanddecker.it...
 • Page 32: Nederlands

  NEDERLANDS Gebruik volgens bestemming Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico van een elektrische schok. Uw Black & Decker snoerloze borstel met lange handgreep is e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap ontwikkeld voor het licht schoonmaken en borstelen van werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die oppervlakken.
 • Page 33 NEDERLANDS 4. Gebruik en onderhoud van elektrische b. Laad accu's alleen op in opladers die door de gereedschappen fabrikant zijn gespecificeerd. a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw Voor een oplader die voor een bepaald type accu geschikt toepassing het daarvoor bestemde elektrische is, bestaat brandgevaar wanneer hij met andere accu's gereedschap.
 • Page 34 NEDERLANDS Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor accu’s Defecte onderdelen dienen door een erkend servicecentrum en opladers te worden gerepareerd of vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren. Accu’s Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor borstels Probeer nooit een accu te openen.  met lange handgreep Stel de accu niet aan water bloot.
 • Page 35 NEDERLANDS Onderdelen De borstelkop verlengen (fig. F) Het maximale bereik kan worden bereikt door de 1. Aan/uit-schakelaar verlengbuizen tussen de borstelkop (3) en de handgreep (2) 2. Hoofdhandgreep aan te brengen. 3. Borstelkop 4. Borstel Aanbrengen van één verlengbuis 5. Vergrendelingsclip borstelkop Breng de groef aan de buitenzijde van de koppeling van 6.
 • Page 36 NEDERLANDS Opladen van de accu (fig. B) Voor de vaste modus draait u de clip 180° naar het  vergrendelingssymbool. De accu moet worden opgeladen voor het eerste gebruik Duw de clip terug tot deze op de plaats vergrendelt. alsmede zodra hij niet meer genoeg energie levert voor ...
 • Page 37 NEDERLANDS Technische gegevens Storing Mogelijke oorzaak Maatregel GPC900 Apparaat Accu niet goed geïnstalleerd. Controleer de installatie Spanning start niet. van de accu. Onbelast toerental Accu ontladen. Plaats een (volledig) Maximale lengte handgreep opgeladen accu. Ontgrendelingsknop niet Neem de startprocedure Gewicht (zonder accu) kg 3,25 bediend.
 • Page 38 NEDERLANDS U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende Internet- adres: www.2helpU.com Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black &...
 • Page 39: Español

  ESPAÑOL Finalidad Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. El estropajo telescópico sin cable Black & Decker se ha Los cables de red dañados o enredados pueden provocar diseñado para la limpieza ligera y el fregado de superficies. una descarga eléctrica.
 • Page 40 ESPAÑOL 4. Uso y cuidado de herramientas eléctricas d. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada a. No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. clavos, tornillos, o cualquier otro objeto metálico pequeño que pueda dar lugar a una conexión entre Con la herramienta eléctrica adecuada podrá...
 • Page 41 ESPAÑOL Instrucciones de seguridad adicionales para Instrucciones de seguridad adicionales estropajos telescópicos para baterías y cargadores Antes del uso, limpie e inspeccione el cepillo para  comprobar si hay residuos atrapados. Baterías No friegue con disolventes, ácidos, productos cáusticos, Nunca, por ningún motivo, trate de abrir las pilas. ...
 • Page 42 ESPAÑOL Si el cable eléctrico está estropeado, debe ser sustituido Para retirar el cepillo, saque el cepillo del cabezal del cepillo.   por el fabricante o un servicio técnico autorizado Suelte el conector del cepillo.  de Black & Decker con el fin de evitar accidentes. Extensión del cabezal del cepillo (fig.
 • Page 43 ESPAÑOL Siempre que le sea posible, mantenga la batería conectada El cabezal del cepillo puede fijarse en cualquier ángulo dentro  al cargador y el cargador enchufado mientras no esté de 80° de rotación. usando la herramienta. Saque la pinza de bloqueo (5). ...
 • Page 44 Las conexiones de los polos Compruebe las Características técnicas no están correctamente conexiones. GPC900 apretadas. Voltaje La batería no La batería no se ha Compruebe la Velocidad sin carga carga. instalado correctamente. instalación de la Máxima longitud de palo telescópico...
 • Page 45 ESPAÑOL Garantía Black & Decker confía plenamente en la calidad de sus productos y ofrece una garantía extraordinaria. Esta declaración de garantía es una añadido, y en ningún caso un perjuicio para sus derechos estatutarios. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y de los de la Zona Europea de Libre Comercio.
 • Page 46: Português

  PORTUGUÊS Utilização Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento da ferramenta. A sua escova telescópica sem fios Black & Decker foi Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de concebida para limpeza leve e para esfregar superfícies. choques eléctricos.
 • Page 47 PORTUGUÊS 4. Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica c. Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as baterias a. Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Use para especificamente designadas. o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. A utilização de outro tipo de bateria pode causar o risco A ferramenta correcta realizará...
 • Page 48 PORTUGUÊS Instruções adicionais de segurança para escovas Instruções adicionais de segurança para baterias telescópicas e carregadores Antes de utilizar, limpe e inspeccione a escova quanto  à presença de resíduos. Baterias Não escove com solventes, ácidos, soluções cáusticas, Nunca tente abrir a bateria seja qual for a razão. ...
 • Page 49 PORTUGUÊS Extensão da cabeça da escova (fig. F) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser  substituído pelo fabricante ou por um Centro de O alcance máximo pode ser obtido encaixando os tubos Assistência autorizado pela Black & Decker, de modo de extensão entre a cabeça da escova (e) e o punho (2).
 • Page 50 PORTUGUÊS Carregar a bateria (fig. B) Puxe o grampo de bloqueio (5) para fora.  Para o modo rotativo, rode o grampo 180° até ao símbolo A bateria precisa ser carregada antes da primeira utilização  de desbloqueio. e sempre que falhe em produzir potência suficiente para realizar trabalhos que antes eram facilmente realizados.
 • Page 51 (completamente) estação de reciclagem local. carregada. Botão de travamento não Cumpra o procedimento Dados técnicos accionado. de arranque. GPC900 Ligações dos pólos Verifique as ligações. Voltagem incorrectamente apertadas. Velocidade sem carga A bateria Bateria não instalada Verifique a instalação Comprimento máximo do tubo telescópico...
 • Page 52 PORTUGUÊS Caso algum produto da Black & Decker apresente avarias devido a defeitos de material, mão-de-obra ou ausência de conformidade no prazo de 24 meses a partir da data de compra, a Black & Decker garantirá a substituição das peças defeituosas, a reparação dos produtos que foram submetidos a uso adequado e remoção ou substituição dos mesmos para assegurar o mínimo de inconvenientes ao cliente a menos que:...
 • Page 53: Svenska

  SVENSKA Användningsområde 3. Personlig säkerhet a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd Den här uppladdningsbara skaftborsten från Black & Decker elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när är avsedd för lätt rengöring och skurning av ytor. du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
 • Page 54 SVENSKA d. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt inte Verktyget utför arbetet bättre och säkrare i den takt det är elverktyget användas av personer som inte är avsett för. Överbelasta inte verktyget. Använd inte verktyget förtrogna med dess användning eller inte läst denna i annat än avsett syfte.
 • Page 55 SVENSKA Elsäkerhet Utsätt inte batteriet för eld. Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således överflödig. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med typskylten. Risk för livsfarliga elstötar. Håll minst 10 m avstånd till luftledningar. Varning! Försök aldrig att ersätta laddningsenheten med  en vanlig nätkontakt.
 • Page 56 SVENSKA Laddning av batteriet (fig. B) Montering och avlägsnande av borsthuvudet (fig. E) Batteriet måste laddas innan det används första gången och Varning! Ta bort batteriet från verktyget vid montering och alltid när verktyget inte längre fungerar effektivt. När batteriet avlägsnande av borstar.
 • Page 57  inköpsstället eller den lokala återvinningsstationen. Fault Möjlig orsak Handling Tekniska data Verktyget Batteriet fel placerat. Kontrollera GPC900 startar inte. batteriets placering. Spänning Batteriet urladdat. Placera ett (helt) Obelastad hastighet laddat batteri. Max. skaftlängd Spärrknappen ej intryckt. Starta verktyget...
 • Page 58 SVENSKA För information om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta Batteri det lokala Black & Decker kontoret på den adress som är Spänning angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade Kapacitet Ah 1,5 verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt på Vikt kg 0,9 Internet, adress: www.2helpU.com Laddare...
 • Page 59: Norsk

  NORSK Bruksområder e. Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til Din Black & Decker trådløse stangskrubb er beregnet til lett utendørs bruk. rengjøring og skrubbing. Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
 • Page 60 NORSK c. Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører 6. Service innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler a. Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert eller legger elektroverktøyet bort. personell og kun med originale reservedeler. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet start av Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
 • Page 61 NORSK Les instruksjonshåndboken før bruk. Hold andre personer på avstand. Elektrisk sikkerhet Bruk vernebriller. Laderen er dobbeltisolert. Derfor er ikke jording nødvendig. Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Batteriet må ikke brennes. Advarsel! Du må aldri forsøke å bytte laderen ut med et ...
 • Page 62 NORSK Montere og fjerne børstehodet (fig. E) Om mulig bør batteriet være koplet til laderen og laderen  koplet til strøm når verktøyet ikke er i bruk. Advarsel! Fjern batteriet fra verktøyet når du setter på eller tar av børster. Lading av batteriet (fig.
 • Page 63 NORSK Bruke verktøyet i svingmodus Polene har ikke skikkelig Kontroller koblingene. Hold verktøyet som vist i fig. J & K. kontakt.  Batteriet vil Batteriet er ikke riktig installert. Sjekk batteriets Bruke verktøyet i fastmodus ikke lade. installasjon. Hold verktøyet som vist i fig. L. ...
 • Page 64 NORSK Tekniske data at produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander, GPC900  emner eller ved et uhell Spenning Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er beregnet på Hastighet ubelastet industriell/profesjonell/yrkesmessig bruk, men til hus- og Maks. stanglengde hjemmebruk.
 • Page 65: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde 3. Personlig sikkerhed a. Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med, Din Black & Decker trådløse stang skrubbe er designet for let hvad man laver og bruge el-værktøjet fornuftigt. rengøring og skrubning af overflader. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
 • Page 66 DANSK Yderligere sikkerhedsinstruktioner d. Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige Det formål, som dette værktøj er beregnet til, er beskrevet med el-værktøj, eller som ikke har gennemlæst disse i denne brugsanvisning. Tving ikke elværktøj til at udføre instrukser, benytte maskinen.
 • Page 67 DANSK Bær beskyttelsesbriller. Læs brugsanvisningen, før du tager værktøjet i brug. El-sikkerhed Brænd ikke batteriet. Din oplader er dobbelt isoleret. Derfor er jordledning ikke nødvendig. Før brug skal det kontrolleres, Fare for alvorlig elektricitetsulykke. Hold mindst at netspændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet.
 • Page 68 DANSK Montering og afmontering af børstehovedet (fig. E) Opladning af batteriet (fig. B) Advarsel! Fjern batteriet fra værktøjet, når der monteres og Batteriet skal oplades, før det tages i brug for første gang, og afmonteres børster. derefter skal der genoplades når maskinen virker træg og ikke Skub børstesamlingen (20) mod børstehovedet (3).
 • Page 69 DANSK For den fastlåste tilstand, rotere da klipsen 180° til låse Fejl Mulig årsag Afhjælpning  symbolet. Værktøjet Batteriet er ikke korrekt Kontroller, at batteriet Skub klipsen tilbage indtil den låses på plads. starter ikke. installeret. er installeret korrekt.  Batteriet er afladt.
 • Page 70 DANSK Tekniske data Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket GPC900 i forbindelse med: Spænding normal slitage  Ubelastet hastighed uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet  Maksimal stang længde overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug ...
 • Page 71: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Black & Decker langaton harja on tarkoitettu kevyeen pintojen Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää puhdistamiseen ja hankaukseen. sähköiskun vaaraa. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön. Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän työkalun mukana 3.
 • Page 72 SUOMI d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, 6. Huolto kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden a. Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. alkuperäisiä...
 • Page 73 SUOMI Kun ympäristön lämpötila kohoaa liian korkeaksi, laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tällöin laturi ei toimi. Laturi on irrotettava verkkovirrasta Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. ja vietävä valtuutettuun huoltokeskukseen korjattavaksi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä sivulliset loitolla. Sähköturvallisuus Laturi on kaksoiseristetty; siksi erillistä maadoitusta Käytä...
 • Page 74 SUOMI Akun kannen kiinnittäminen (kuva D) Pidä akku liitettynä laturiin ja laturi kytkettynä  Varoitus! Kiinnitä kansi (19) akkuun (17) kuljetusta ja säilytystä virtalähteeseen aina, kun kone ei ole käytössä. varten. Akun lataaminen (kuva B) Harjan pään kiinnitys ja poisto (kuva E) Akku tulee ladata ennen ensimmäistä...
 • Page 75 SUOMI Laitteen käyttö lukitussa tilassa Vianmääritys Pidä konetta kuten kuvassa L. Jos työkalu ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat.  Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi Vika Mahdollinen syy Toimenpide Käytä vapaata tilaa epätasaisen pinnan ja isojen alueiden Työkalu ei Akkua ei ole asennettu oikein. Tarkista akun ...
 • Page 76 Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja Euroop an vapaakauppa-alueella (EFTA). Tekniset tiedot Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai GPC900 valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi Jännite 24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen Kuormittamaton nopeus ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen Max.
 • Page 77 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ενδεδειγμένη χρήση d. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να Ο ασύρματος τριβέας σας Black & Decker έχει σχεδιαστεί για μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το τον ελαφρό καθαρισμό και τριβή επιφανειών. εργαλείο...
 • Page 78 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α f. Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μη φοράτε g. Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα τα εξαρτήματα και τα άκρα των εργαλείων κλπ ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα σύμφωνα...
 • Page 79 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποιητικά σύμβολα Η ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση αναφέρεται σε αυτές τις Πάνω στο εργαλείο υπάρχουν τα ακόλουθα προειδοποιητικά οδηγίες χρήσεως. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία χαμηλής σύμβολα: ισχύος ή προσθήκες για βαριές εργασίες. Το εργαλείο σας θα λειτουργήσει...
 • Page 80 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Εικ. Β Μην ανοίγετε το φορτιστή.  Μην επιχειρήσετε να διερευνήσετε το εσωτερικό του 12. Φορτιστής  φορτιστή. 13. Υποδοχή φορτιστή 14. Ενδειξη φόρτισης Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε 15. Ενδειξη τέλους φόρτισης εσωτερικούς...
 • Page 81 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ευθυγραμμίστε το αυλάκι στο εξωτερικό του άκρου Η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτισή της. Αυτό  διασύνδεσης του σωλήνα επέκτασης (6) με την γλώσσα είναι φυσιολογικό και δεν είναι ενδεικτικό κάποιου στο...
 • Page 82 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Αντιμετώπιση προβλημάτων Σπρώξτε πίσω το κλιπ μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.  Αν το εργαλείο δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα ακόλουθα: Χρήση του εργαλείου σε κατάσταση περιστροφής. Κρατήστε το εργαλείο όπως απεικονίζεται στην εικ. J & K. ...
 • Page 83  παραμεληθεί Το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από άλλα αντικείμενα, από Τεχνικά χαρακτηριστικά  ουσίες ή λόγω ατυχήματος GPC900 Εχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη Τάση  εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ή από προσωπικό Ταχύτητα άφορτου κίνησης που δεν ανήκει στο προσωπικό της Black & Decker Μέγιστο...
 • Page 86 Australia Black & Decker (Australia) Pty. Ltd. Tel. 03-8720 5100 20 Fletcher Road, Mooroolbark, Victoria, 3138 03-9727 5940 België/Belgique Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 16 68 91 00 Nieuwlandlaan 321 016 68 91 11 3200 Aarschot Danmark Black & Decker Tel.
 • Page 88 90511128 11/06...

Table of Contents