Download Print this page

Svenska - Black & Decker GPC900 Manual

Cordless pole scrubber
Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde
Den här uppladdningsbara skaftborsten från Black & Decker
är avsedd för lätt rengöring och skurning av ytor.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för laddning av
Black & Decker-batterier av den typ som medföljer verktyget.
Allmänna säkerhetsregler
Varning! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår till
följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elchock,
brand och/eller allvarliga kroppsskador. Nedan använt
begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med
nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETSANVISNINGARNA.
1. Arbetsområde
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde
kan leda till olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm.
Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller
gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd.
Om du störs av obehöriga personer kan du förlora
kontrollen över elverktyget.
2. Elektrisk säkerhet
a. Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag
reducerar risken för elchock.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns en större risk för elchock om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elchock.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd inte sladden för
att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för
att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elchock.
e. Använd när du arbetar med ett elverktyg utomhus
endast förlängningssladdar som är godkända för
utomhusbruk.
Om en avsedd förlängningssladd för utomhusbruk
används minskar risken för elchock.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner.
Under användning av elverktyg kan även en kort
ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon.
Den personliga skyddsutrustningen som t. ex.
dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller
hörselskydd - med beaktande av elverktygets modell och
driftsätt - reducerar risken för kroppsskada.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du kopplar
elverktyget till nätet.
Det kan vara mycket farligt att bära ett elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller koppla det till nätet med
strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan
medföra kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans.
På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade
situationer.
f. Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan
från rörliga delar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in
av roterande delar.
g. Vid elverktyg med dammutsugnings- och -
uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna
är rätt monterade och används på korrekt sätt.
Dessa anordningar reducerar riskerna i samband med
damm.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för
det aktuella arbetet.
Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.
b. Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte
användas.
Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller från är farligt
och måste repareras.
c. Dra stickproppen ur vägguttaget innan inställningar
utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget ställs
undan.
Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av
elverktyget.

SVENSKA

53

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GPC900