Download Print this page

Philips HU4816 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 041 62222
HU4816
EN User manual
1
KK
Қолданушының нұсқасы
BG Ръководство за потребителя
14
NL
Gebruiksaanwijzing
CS
Příručka pro uživatele
30
NO Brukerhåndbok
DA Brugervejledning
43
PL
Instrukcja obsługi
DE Benutzerhandbuch
56
RO Manual de utilizare
ES
Manual del usuario
70
RU Руководство пользователя
FI
Käyttöopas
84
SK
Príručka užívateľa
Mode d'emploi
98
Användarhandbok
FR
SV
HU Felhasználói kézikönyv
112
UK Посібник користувача
IT
Manuale utente
126
140
154
168
181
195
209
225
238
250

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Philips HU4816

 • Page 1 DA Brugervejledning Instrukcja obsługi DE Benutzerhandbuch RO Manual de utilizare Manual del usuario RU Руководство пользователя Käyttöopas Príručka užívateľa Mode d’emploi Användarhandbok © 2019 Koninklijke Philips N.V. HU Felhasználói kézikönyv UK Посібник користувача All rights reserved. Manuale utente 3000 041 62222...
 • Page 2 1 hour...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 9 Notices 1 Important Electromagnetic fields (EMF) Safety Recycling 2 Your humidifier What’s in the box 3 Getting started Prepare for humidification 4 Using the humidifier Understanding the humidity indication Understanding the healthy air protect alert and lock Switching the humidifier on and Changing the fan speed Setting the timer Setting the humidity level...
 • Page 4: Important

  Important • If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly Safety qualified persons in order Read this user manual carefully before to avoid a hazard. you use the humidifier, and save it for •...
 • Page 5 • Only use the original • Do not use the humidifier Philips filter specially in a room with major intended for this humidifier. temperature changes, Do not use any other filter. as this may cause •...
 • Page 6 • When the humidifier is • If you do not use the not used for a long time, humidifier for a long time, bacteria and mold may clean the water tank and grow on the filters. Check dry the humidification filter. •...
 • Page 7: Your Humidifier

  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! Prepare for humidification To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Hold by both sides of the upper unit www.philips.com/welcome. and lift it up (fig b). The Philips humidifier brings fresh,...
 • Page 8: Using The Humidifier

  4 Using the The healthy air protect lock always ensures that your humidifier does not humidifier work without water in the tank. When the water tank is empty and needs to be refilled, the healthy air protect lock shuts off the humidifier after 30 minutes and a red indicator lights up.
 • Page 9: Changing The Fan Speed

  Changing the fan speed Setting the timer With the timer function, you can let the humidifier operate for a set number of Manual hours. When the set time has elapsed, the humidifier automatically switches You can manually select the desired fan off.
 • Page 10: Water Level

  Refilling water Note • If no preset humidity level is selected, Water level can be observed through the humidity indication light will be off. the transparent water tank window. Switch off the humidifier and unplug Water level Remove the upper unit by holding it at both sides (fig.
 • Page 11: Cleaning Your Humidifier

  5 Cleaning your Empty the water tank into a sink. Put the humidification filter and the humidifier filter support back into the water tank. Note Cleaning the • Always unplug the humidifier before you humidification filter clean it. • When pouring water from the water Clean the humidification filter every tank, make sure to pour water from the opposite side of the air inlets.
 • Page 12: Replacing The Humidification Filter

  Consumer Care Center. Note • Use only Philips original humidification filter FY2402. • Always unplug the humidifier before you replace the humidification filter. • Register your product at www.philips.com for further information...
 • Page 13: Troubleshooting

  Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the humidifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • Make sure that there is power supply to the humidifier. The humidifier does •...
 • Page 14 Problem Possible solution • The deposit is a natural effect of the wick material, and it The filter discolors after some time. has no impact on humidification performance. Clean the humidification filter frequently to remove the scale, and replace the humidification filter every 6 months. •...
 • Page 15: Notices

  If regarding exposure to electromagnetic there is no Consumer Care Centre in fields. your country, go to your local Philips dealer. Recycling Order parts or accessories If you have to replace a part or want...
 • Page 16 Съдържание 6 Смяна на филтъра за 1 Важно овлажняване Безопасност 7 Отстраняване на 2 Вашият овлажнител неизправности Какво има в кутията 8 Гаранция и сервиз 3 Как да започнете Поръчка на части или Подготовка за овлажняване принадлежности 4 Използване на 9 Бележки...
 • Page 17: Важно

  Преди да използвате овлажнителя, трябва да бъде сменен прочетете внимателно това от Philips, оторизиран ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще. от Philips сервиз или квалифициран техник. Опасност • Не използвайте • Не пръскайте запалими овлажнителя, материали, като...
 • Page 18 правилно, за да осигури или пред тях. добра и безопасна производителност. Внимание • Използвайте само оригинален филтър • Ако захранващият Philips, предназначен контакт, използван специално за този за захранване на овлажнител. Не овлажнителя, не използвайте никакъв е свързан добре, друг филтър.
 • Page 19 • Не използвайте температурни овлажнителя, когато колебания, тъй като сте употребили стайни това може да образува препарати против кондензация във насекоми на димна вътрешността му. • Когато овлажнителят основа или на места с остатъци от масло, не се използва дълго горящи...
 • Page 20 • Просто напълнете • Поддържайте сензора водния резервоар за влажност сух. Ако със студена чешмяна сензорът се намокри, вода. Не използвайте може да изчисли грешно подпочвена или гореща нивото на влажност вода. и овлажнителят може • Не слагайте вещества, да спре да работи различни...
 • Page 21: Вашият Овлажнител

  Какво има в кутията овлажнител Проверете и установете какво съдържа пакетът (фиг. a): Поздравяваме ви за покупката и Горен модул добре дошли във Philips! Филтър за овлажняване (FY2402) За да се възползвате напълно от Опора на филтъра предлаганата от Philips поддръжка, Поплавък...
 • Page 22: Как Да Започнете

  3 Как да 4 Използване на започнете овлажнителя Подготовка за Разбиране на овлажняване индикацията за влажност Придържайте от двете страни на горния модул и го повдигнете Овлажнителят разполага с (фиг. b). вграден интелигентен сензор за Махнете опаковъчните контролиране на влажността. материали...
 • Page 23: Разбиране На Предупреждение И Заключване За Защита За Здравословен Въздух

  Разбиране на Включване и изключване предупреждение и на овлажнителя заключване за защита за Включете щепсела на здравословен въздух овлажнителя в електрическия контакт. Предупреждението за защита Натиснете бутона за за здравословен въздух ви дава захранване , за да включите навременно предупреждение, овлажнителя...
 • Page 24: Промяна На Оборотите На Вентилатора

  Промяна на оборотите Забележка на вентилатора • Спящият режим работи само при скорост • В спящ режим червеният индикатор Ръчно не премигва, но остава включен, когато нивото на водата е ниско. • В спящ режим можете само да Можете ръчно да изберете настройвате...
 • Page 25: Задаване На Нивото На Влажността

  Задаване на нивото на Ниво на водата влажността Когато няма достатъчно вода във водния резервоар, уредът ще работи по следните начини. Забележка • Нивото на водата спада • Уверете се, че водният резервоар и червеният светлинен е напълнен с вода, за да може индикатор...
 • Page 26: Допълване С Вода

  5 Почистване Допълване с вода на вашия Нивото на водата може да се наблюдава през прозрачния овлажнител прозорец на водния резервоар. Изключете овлажнителя и извадете щепсела от контакта. Забележка Свалете горния модул, като го придържате от двете страни • Винаги изключвайте овлажнителя (фиг.
 • Page 27: Почистване На Водния Резервоар

  Почистване на водния Забележка резервоар • Моля, използвайте неагресивен препарат или такъв на киселинна Почиствайте водния резервоар основа (24 г лимонена киселина с 4 л вода). всяка седмица, за да поддържате хигиената му. Изплакнете филтъра за Извадете филтъра за овлажняване под слаба овлажняване...
 • Page 28: Смяна На Филтъра За Овлажняване

  Philips. • Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да заменяте филтъра за овлажняване. Съвет • Регистрирайте продукта си на www.philips.com за допълнителна информация относно смяната на филтъра. Извадете филтъра за овлажняване и опората на филтъра от водния резервоар (фиг. n).
 • Page 29: Отстраняване На Неизправности

  Отстраняване на неизправности В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на овлажнителя. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. Проблем...
 • Page 30 Проблем Възможно решение • Белите отлагания се наричат котлен камък и са Има бели отлагания върху филтъра за съставени от минерали от водата. Котленият овлажняване. камък върху филтъра за овлажняване засяга производителността при овлажняване, но не е опасен за здравето. Моля, следвайте инструкциите за...
 • Page 31: Гаранция И Сервиз

  Ако се нуждаете от информация или имате проблем, моля, полета (EMF) посетете уебсайта на Philips на www.philips.com или се обърнете Този уред на Philips е в към Центъра за обслужване на съответствие с нормативната потребители на Philips във вашата уредба и всички действащи...
 • Page 32 Obsah 9 Oznámení 1 Důležité informace Elektromagnetická pole (EMP) Bezpečnost Recyklace 2 Váš zvlhčovač Obsah balení 3 Začínáme Příprava na zvlhčování 4 Použití zvlhčovače Jak funguje údaj o vlhkosti Jak funguje zámek a upozornění na ochranu zdravého vzduchu Zapnutí a vypnutí zvlhčovače Změna rychlosti ventilátoru Nastavení...
 • Page 33: Důležité Informace

  Důležité Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo informace obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. • Pokud objevíte závadu Bezpečnost na zástrčce, napájecím kabelu nebo samotném Před použitím zvlhčovače si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a zvlhčovači, nepoužívejte uschovejte ji pro budoucí použití.
 • Page 34 • Zvlhčovač řádně umístěte, sestavit. aby ho nemohly převrátit • Používejte pouze originální děti. filtr značky Philips • Nepoužívejte zvlhčovač určený přímo pro tento v místnosti s velkými zvlhčovač. Žádný jiný filtr změnami teploty, mohlo nepoužívejte.
 • Page 35 • Pokud se zvlhčovač • Pokud zvlhčovač dlouhou dlouhou dobu nepoužívá, dobu nepoužíváte, může ve filtrech dojít vyčistěte nádržku na vodu k množení bakterií či a vysušte zvlhčovací filtr. • Pokud potřebujete plísně. Zkontrolujte filtry, než začnete zvlhčovač zvlhčovač přesunout, znovu používat.
 • Page 36: Váš Zvlhčovač

  (obr. b). zaregistrujte svůj výrobek na stránkách Sundejte z nového zvlhčovacího www.philips.com/welcome. filtru obalový materiál (obr. c). Zvlhčovač Philips přináší do vašeho domu čerstvý a zvlhčený vzduch a Poznámka zajišťuje tak zdraví vaší rodiny. Nabízí pokročilý odpařovací systém •...
 • Page 37: Použití Zvlhčovače

  4 Použití Zámek ochrany zdravého vzduchu vždy zajistí, aby zvlhčovač bez vody v nádržce zvlhčovače nefungoval. Když je nádržka na vodu prázdná a je nutné ji doplnit, zámek ochrany zdravého vzduchu zvlhčovač po 30 minutách vypne a rozsvítí se červená kontrolka. Po řádném doplnění Jak funguje údaj o vlhkosti vody do nádržky se zvlhčovač...
 • Page 38: Změna Rychlosti Ventilátoru

  Změna rychlosti ventilátoru Poznámka • Režim spánku funguje pouze při rychlosti Manuální • V úsporném režimu červená kontrolka nebliká, ale zůstane rozsvícená, až Požadovanou rychlost ventilátoru je klesne hladina vody. možné vybrat ručně. • V režimu spánku lze nastavit pouze časovač, nikoli úroveň...
 • Page 39: Nastavení Úrovně Vlhkosti

  Nastavení úrovně vlhkosti Hladina vody Když v nádržce není dostatek vody, Poznámka bude přístroj fungovat následujícími způsoby. • Dbejte na to, aby byla nádržka před • Hladina vody klesne a začne blikat použitím zvlhčovače naplněná vodou červená kontrolka (obr. h). (viz kapitola „Začínáme“, část „Příprava •...
 • Page 40: Doplnění Vody

  5 Čištění Doplnění vody zvlhčovače Hladinu vody je možné sledovat přes průhledné okno nádržky. Vypněte zvlhčovač a odpojte jej ze Poznámka sítě. • Před čištěním zvlhčovač vždy odpojte Uchopte horní jednotku z obou ze sítě. stran a sundejte ji (obr. b). •...
 • Page 41: Čištění Zvlhčovacího Filtru

  (obr. o). Zvlhčovací filtr ponořte na jednu Poznámka hodinu do čisticího prostředku • Používejte pouze originální zvlhčovací (např. zředěného roztoku kyseliny filtr Philips FY2402. citrónové) (obr. p). • Před výměnou zvlhčovacího filtru zvlhčovač vždy odpojte z elektrické sítě. Poznámka Upozornění...
 • Page 42: Odstraňování Problémů

  Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u zvlhčovače setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení • Zkontrolujte, zda je zvlhčovač připojen k napájení. Zvlhčovač...
 • Page 43 Problém Možná řešení • Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu naplněná vodou. Ze zvlhčovače vychází • Vyčistěte zvlhčovací filtr (viz kapitola „Čištění zvlhčovacího nepříjemný zápach. filtru“). • Zapojte zástrčku zvlhčovače do síťové zásuvky a zapněte Z výstupu vzduchu nevychází žádný zvlhčovač.
 • Page 44: Oznámení

  (EMP) společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své Tento přístroj Philips odpovídá všem zemi (příslušné telefonní číslo naleznete platným normám a předpisům týkajícím na letáčku s celosvětovou zárukou).
 • Page 45 Indhold 9 Meddelelser 1 Vigtigt Elektromagnetiske felter (EMF) Sikkerhed Genbrug 2 Din luftfugter Pakkens indhold 3 Kom godt i gang Forberedelse til befugtning 4 Sådan bruges luftfugteren Sådan virker luftfugtighedsindikatoren Sådan virker beskyttelsesalarmen og -låsen til sund luft Sådan tændes og slukkes for luftfugteren Ændring af blæserhastighed Indstilling af timer...
 • Page 46: Vigtigt

  Vigtigt • Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en Sikkerhed tilsvarende kvalificeret Læs denne brugsvejledning fagmand for at undgå omhyggeligt igennem, inden enhver risiko. luftfugteren tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
 • Page 47 • Placer luftfugteren sikkert et godt og sikkert resultat. for at forhindre børn i at • Brug kun det originale vælte den. filter fra Philips, der er • Brug ikke luftfugteren særligt beregnet til denne i rum med store luftfugter. Anvend ikke et temperatursvingninger, da andet filter.
 • Page 48 • Når luftfugteren ikke har vand, mineralvand, enhver været i brug i længere slags vand på flaske). • Hvis du ikke bruger tid, kan der gro bakterier og skimmel på filtrene. luftfugteren i længere Kontrollér filtrene, inden tid, skal du rengøre du begynder at bruge vandbeholderen og tørre luftfugteren igen.
 • Page 49: Din Luftfugter

  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Forberedelse til befugtning For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit Hold fast i begge sider af den produkt på www.philips.com/welcome. øverste enhed, og løft den op Luftfugteren fra Philips sender frisk, (fig.
 • Page 50: Sådan Bruges Luftfugteren

  4 Sådan bruges Beskyttelseslåsen til sund luft sørger altid for, at luftfugteren ikke virker uden luftfugteren vand i beholderen. Når vandbeholderen er tom og skal genopfyldes, slukker beskyttelseslåsen til sund luft for luftfugteren efter 30 minutter, og en rød indikator lyser. Når du genopfylder Sådan virker vandbeholderen korrekt, tænder luftfugtighedsindikatoren...
 • Page 51: Ændring Af Blæserhastighed

  Ændring af Bemærk blæserhastighed • Sleep-tilstand fungerer kun ved hastigheden • I sleep-tilstand blinker den røde Manuelt indikator ikke, men forbliver tændt, når vandstanden bliver lav. • I sleep-tilstand, kan du kun indstille Du kan vælge den ønskede timeren. Luftfugtighedsniveauet kan ikke blæserhastighed manuelt.
 • Page 52: Vandstand

  » Fugtighedsindikatoren Genopfyldning af vand lyser rødt, hvis det ønskede luftfugtighedsniveau ikke nås. Vandstanden kan iagttages gennem det Indikatoren lyser blåt, når det gennemsigtige vindue i vandtank. ønskede luftfugtighedsniveau er Sluk for luftfugteren, og tag stikket nået. ud af stikkontakten. Afmonter den øverste enhed ved at holde fast i begge sider af den •...
 • Page 53: Rengøring Af Luftfugteren

  5 Rengøring af Rengøring af vandtanken luftfugteren Rengør vandbeholderen hver uge for at holde den hygiejnisk. Tag befugtningsfilteret og Bemærk filterholderen ud. • Tag altid stikket ud af stikkontakten, Fyld vandbeholderen 1/3 med vand. inden luftfugteren rengøres. Tilsæt et mildt opvaskemiddel i •...
 • Page 54: Udskiftning Af Befugtningsfilteret

  (fig. e). gang om året. Anbring den øverste enhed på Bemærk vandbeholderen igen (fig. g). • Brug kun det originale Philips befugtningsfilter FY2402. Bemærk • Tag altid stikket ud af stikkontakten, • Klem eller vrid ikke filteret. Det inden du udskifter befugtningsfilteret.
 • Page 55: Fejlfinding

  øverste enhed og/eller vandtanken for at genopfylde den. • Sørg for, at vandbeholderen sidder korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Philips’ kundecenter i dit land. • Sørg for, at du har samlet befugtningsfilteret omkring Jeg kan ikke se den aktuelle ændring i...
 • Page 56 Problem Mulig løsning • Sørg for, at vandbeholderen er fyldt med vand. Der kommer en • Rengør befugtningsfilteret (se kapitlet "Rengøring af ubehagelig lugt ud af luftfugteren. befugtningsfilter"). • Sæt luftfugterens stik i stikkontakten, og tænd for den. Der kommer ingen luft ud af luftudtaget.
 • Page 57: Garanti Og Service

  (EMF) du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte dit Dette Philips-apparat overholder lokale Philips Kundecenter (du kan finde alle branchens gældende standarder telefonnummeret i folderen World- og regler angående eksponering for Wide Guarantee). Hvis der ikke findes elektromagnetiske felter.
 • Page 58 Inhalt 7 Fehlerbehebung 1 Wichtig! Sicherheit 8 Garantie und Kundendienst 2 Der Luftbefeuchter Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen Verpackungsinhalt 9 Hinweise 3 Erste Schritte Elektromagnetische Felder Vorbereitungen zur (EMF) Luftbefeuchtung Recycling 4 Verwenden des Luftbefeuchters Informationen zur Luftfeuchtigkeitsanzeige Informationen zur Alarmfunktion und Sicherung für die Erhaltung gesunder Luft 62 Ein-/Ausschalten des...
 • Page 59: Wichtig

  Wichtig! • Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service- Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt Sicherheit oder einer ähnlich qualifizierten Person durch Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Luftbefeuchters ein Original-Ersatzkabel aufmerksam durch, und bewahren Sie ausgetauscht werden, sie für eine spätere Verwendung auf.
 • Page 60 Leistung ist es wichtig, Lufteinlass. dass der Luftbefeuchter ordnungsgemäß Vorsicht zusammengesetzt ist. • Verwenden Sie nur den • Wenn die zum Betrieb Originalfilter von Philips, des Luftbefeuchters der speziell für diesen verwendete Steckdose Luftbefeuchter geeignet nicht ordnungsgemäß ist. Verwenden Sie keine angeschlossen ist, anderen Filter.
 • Page 61 Ölrückstände oder Sie die Filter, bevor Sie chemische Dämpfe den Luftbefeuchter erneut vorhanden sind bzw. verwenden. Wenn der Filter Räucherstäbchen sehr schmutzig ist und verbrannt werden. dunkle Flecken aufweist, • Verwenden Sie den sollte er ausgewechselt Luftbefeuchter nicht in der werden (siehe Kapitel Nähe von gasbetriebenen "Auswechseln des...
 • Page 62: Der Luftbefeuchter

  • Wenn Sie den und willkommen bei Philips! Luftbefeuchter lange Zeit Um das Kundendienstangebot von nicht verwenden, reinigen Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt hier registrieren: Sie den Wasserbehälter, www.philips.com/welcome. und trocknen Sie den Der Philips Luftbefeuchter versorgt Ihr Luftbefeuchterfilter.
 • Page 63: Erste Schritte

  3 Erste Schritte 4 Verwenden des Luftbefeuchters Vorbereitungen zur Luftbefeuchtung Informationen zur Luftfeuchtigkeitsanzeige Fassen Sie die obere Einheit an beiden Seiten an, um sie hochzuheben (Abb. b). Der Luftbefeuchter ist mit einem integrierten Luftfeuchtigkeitssensor Entfernen Sie das ausgestattet. Sie können die Verpackungsmaterial vom neuen Zielluftfeuchtigkeit auf 40 % RH, Luftbefeuchterfilter (Abb.
 • Page 64: Informationen Zur Alarmfunktion Und Sicherung Für Die Erhaltung Gesunder Luft

  Informationen zur Ein-/Ausschalten des Alarmfunktion und Luftbefeuchters Sicherung für die Erhaltung Stecken Sie den Stecker des gesunder Luft Luftbefeuchters in die Steckdose. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Die Alarmfunktion zur Erhaltung , um den Luftbefeuchter gesunder Luft zeigt Ihnen rechtzeitig an, einzuschalten (Abb.
 • Page 65: Einstellen Des Timers

  Tipp Einstellen des Timers • Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit Mit der Timer-Funktion können Sie den erreicht ist, können Sie eine geringere Luftbefeuchter eine bestimmte Anzahl Lüftergeschwindigkeit auswählen. an Stunden laufen lassen. Nach Ablauf Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit der eingestellten Zeit schaltet sich der jedoch nicht erreicht wird, können Sie eine höhere Lüftergeschwindigkeit Luftbefeuchter automatisch aus.
 • Page 66: Wasserstand

  Tipp Wasser nachfüllen • Eine angenehme Luftfeuchtigkeit Der Wasserstand kann durch reicht von 40 % RH bis 60 % RH. Sie das transparente Fenster des können die gewünschte Luftfeuchtigkeit auf 40 % RH, 50 % RH oder 60 % RH Wasserbehälters eingesehen werden.
 • Page 67: Reinigen Des Luftbefeuchters

  5 Reinigen des Wasserbehälter reinigen Luftbefeuchters Reinigen Sie den Wasserbehälter aus Hygienegründen wöchentlich. Nehmen Sie den Hinweis Luftbefeuchterfilter und die Filterhalterung heraus. • Ziehen Sie vor dem Reinigen des Luftbefeuchters stets den Netzstecker Füllen Sie den Wasserbehälter zu aus der Steckdose. einem Drittel mit Wasser.
 • Page 68: Auswechseln Des Luftbefeuchterfilters

  Luftbefeuchterfilter mindestens einmal pro Jahr auswechseln. Setzen Sie die obere Einheit wieder auf den Wasserbehälter (Abb. g). Hinweis • Verwenden Sie nur Philips Original- Hinweis Luftbefeuchterfilter FY2402. • Ziehen Sie stets den Netzstecker • Drücken Sie den Filter nicht zusammen, aus der Steckdose, bevor Sie den und wringen Sie ihn nicht aus.
 • Page 69: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Luftbefeuchters auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service- Center in Ihrem Land. Problem Mögliche Lösung...
 • Page 70 Problem Mögliche Lösung • Bei den weißen Ablagerungen handelt es sich Auf dem Luftbefeuchterfilter um Kalkpartikel, die sich aus Mineralien aus dem befinden sich einige Wasser zusammensetzen. Kalkablagerungen weiße Ablagerungen. am Luftbefeuchterfilter beeinträchtigen zwar die Leistungsfähigkeit des Luftbefeuchters, stellen jedoch kein Risiko für die Gesundheit dar.
 • Page 71: Garantie Und Kundendienst

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie (EMF) die Philips Website www.philips.com oder wenden Sie sich an ein Philips Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Service-Center in Ihrem Land (Sie Normen und Regelungen bezüglich finden die Telefonnummer in der der Exposition in elektromagnetischen internationalen Garantieschrift).
 • Page 72 Contenido 8 Garantía y servicio 1 Importante Solicitud de piezas y accesorios Seguridad 9 Avisos 2 Su humidificador Campos electromagnéticos Contenido del paquete (CEM) Reciclaje 3 Introducción Preparación para la humidificación 4 Uso del humidificador Explicación de la indicación del nivel de humedad Explicación de la alerta y el bloqueo de protección de aire...
 • Page 73: Importante

  Importante autorizado por Philips u otro personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro. • Si la clavija, el cable Seguridad de alimentación o el humidificador están Antes de usar el humidificador, lea detenidamente este manual de dañados, no utilice el usuario y consérvelo por si necesitara...
 • Page 74 • Coloque el humidificador para que su rendimiento correctamente para evitar sea seguro y correcto. que los niños lo golpeen. • Utilice únicamente el filtro Philips original diseñado para este humidificador. No utilice otros filtros.
 • Page 75 • No utilice el humidificador subterráneas ni agua en habitaciones con caliente. • No introduzca ninguna grandes cambios de temperatura, ya que sustancia que no sea agua esto podría producir en el depósito de agua. condensación dentro del No añada fragancias ni humidificador.
 • Page 76: Su Humidificador

  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. humidificación Para poder beneficiarse por completo Sujete ambos lados de la de la asistencia que ofrece Philips, unidad superior para levantarla registre el producto en (imagen b). www.philips.com/welcome.
 • Page 77: Uso Del Humidificador

  4 Uso del Explicación de la alerta y el humidificador bloqueo de protección de aire saludable La alerta de protección de aire saludable le avisa de forma oportuna Explicación de la cuando es necesario rellenar el indicación del nivel de depósito de agua.
 • Page 78: Encendido Y Apagado Del Humidificador

  Consejo Encendido y apagado del humidificador • Si se alcanza el nivel de humedad deseado, puede seleccionar una velocidad del ventilador inferior. Sin Conecte el enchufe del embargo, si no se alcanza el nivel de humidificador a una toma de humedad deseado, puede seleccionar corriente.
 • Page 79: Ajuste Del Temporizador

  » El piloto indicador de humedad Ajuste del temporizador se ilumina en rojo si no se alcanza el nivel de humedad Con la función de temporizador, deseado. El piloto se ilumina en puede dejar que el humidificador azul cuando se alcanza el nivel funcione durante un número de horas de humedad deseado.
 • Page 80: Llenado Del Depósito De Agua

  5 Limpieza del Llenado del depósito de agua humidificador El nivel de agua se puede observar a través de la ventanilla transparente del Nota: depósito de agua. • Desenchufe siempre el humidificador Apague el humidificador y antes de limpiarlo. desenchúfelo. •...
 • Page 81: Limpieza Del Filtro De Humidificación

  Añada un poco de detergente Vuelva a colocar la unidad líquido suave al agua del depósito. superior sobre el depósito de agua (imagen g). Limpie el interior del depósito de agua con un paño limpio y suave. Nota: Vacíe el depósito de agua en un fregadero.
 • Page 82: Sustitución Del Filtro De Humidificación

  • Desenchufe siempre el humidificador antes de sustituir el filtro de humidificación. Consejo • Registre el producto en www.philips.com para obtener más información sobre cómo sustituir el filtro. Extraiga el filtro de humidificación y el soporte del filtro del depósito de agua (imagen n).
 • Page 83: Solución De Problemas

  Solución de problemas En este capítulo se resumen los problemas más comunes que podría tener con el humidificador. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país. Problema Solución posible •...
 • Page 84 Problema Solución posible • El depósito es un efecto natural del material afelpado y no El filtro se decolora al cabo de un tiempo. afecta al rendimiento de la humidificación. Limpie el filtro de humidificación con frecuencia para eliminar la cal y sustitúyalo cada 6 meses.
 • Page 85: Garantía Y Servicio

  8 Garantía y 9 Avisos servicio Campos electromagnéticos Si necesita información o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips, (CEM) en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Este aparato de Philips cumple Cliente de Philips en su país (encontrará...
 • Page 86 Sisältö 8 Takuu ja huolto 1 Tärkeää Osien tai tarvikkeiden tilaaminen 97 Turvallisuus 9 Huomautukset 2 Ilmankostutin Sähkömagneettiset kentät (EMF) 97 Pakkauksen sisältö Kierrätys 3 Aloittaminen Ilmankostutuksen valmistelu 4 Ilmankostuttimen käyttö Kosteusilmaisimen toiminta Automaattisen suojavaroituksen ja -lukituksen toiminta Ilmankostuttimen virran kytkeminen ja katkaiseminen Tuulettimen nopeuden muuttaminen...
 • Page 87: Tärkeää

  Tärkeää • Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai Turvallisuus muulla ammattitaitoisella Lue tämä käyttöopas huolellisesti korjaajalla. ennen ilmankostuttimen käyttöä ja • Älä käytä ilmankostutinta, säilytä se myöhempää tarvetta varten. jos pistoke, johto tai itse Vaara laite on vaurioitunut.
 • Page 88 • Älä lisää vettä • Käytä vain alkuperäistä, ilmankostuttimen tälle ilmankostuttimelle yläosassa olevien tarkoitettua Philips- ilmanpoistoaukkojen suodatinta. Älä käytä muita kautta. suodattimia. • Sijoita ilmankostutin niin, • Älä kolhi ilmankostutinta etteivät lapset tönäise sitä...
 • Page 89 • Älä käytä ilmankostutinta • Lisää vesisäiliöön vain huoneessa, jossa on suuria kylmää vesijohtovettä. lämpötilanvaihteluita, Älä käytä kaivovettä tai koska tällöin kuumaa vettä. • Älä lisää vesisäiliöön ilmankostuttimen sisään voi kertyä kosteutta. mitään muuta kuin • Jos ilmankostutinta vettä. Älä lisää veteen ei käytetä...
 • Page 90: Ilmankostutin

  Philipsin laitteen. Ilmankostutuksen Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi valmistelu tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Nosta yläosa molemmilta puolilta Philips-ilmankostutin tuottaa kotiisi kiinni pitäen (kuva b). puhdasta, kostutettua ilmaa, jota on Poista pakkausmateriaalit uudesta terveellistä hengittää. kostutussuodattimesta (kuva c). Sen edistynyt haihdutusjärjestelmä...
 • Page 91: Ilmankostuttimen Käyttö

  4 Ilmankostutti- Automaattisen men käyttö suojavaroituksen ja -lukituksen toiminta Automaattinen suojavaroitus ilmoittaa, kun vesisäiliö on täytettävä. Kun Kosteusilmaisimen vesisäiliössä oleva vesi käy vähiin, toiminta ohjauspaneelissa alkaa vilkkua punainen merkkivalo sen merkiksi, että Ilmankostuttimessa on älykäs sisäinen säiliöön on lisättävä vettä (kuva h). kosteudensäätötunnistin.
 • Page 92: Ilmankostuttimen Virran Kytkeminen Ja Katkaiseminen

  Ilmankostuttimen Tuulettimen nopeuden virran kytkeminen ja muuttaminen katkaiseminen Manuaalinen Kytke ilmankostuttimen pistoke pistorasiaan. Voit valita halutun tuulettimen Käynnistä ilmankostutin painamalla nopeuden manuaalisesti. virtapainiketta (kuva i). • Valitse haluttu tuulettimen nopeus » Nykyinen kosteustaso ja painamalla nopeuspainiketta tuulettimen nopeus näkyvät vähintään kerran ( [matala] tai näytössä.
 • Page 93: Ajastimen Asettaminen

  Vinkki Ajastimen asettaminen • 40–60 prosentin suhteellinen Ajastintoiminnon avulla voit säätää ilmankosteus (RH) tuntuu miellyttävältä. ilmankostuttimen toimimaan tietyn Voit valita halutuksi suhteellisen ajan. Kun asetettu aika on kulunut, kosteuden tasoksi 40 % RH, 50 % RH tai ilmankostuttimen virta katkeaa 60 % RH.
 • Page 94: Veden Lisääminen

  5 Ilmankostutti- Veden lisääminen men puhdista- Vesimäärän voi tarkistaa vesisäiliössä olevasta läpinäkyvästä ikkunasta. minen Katkaise ilmankostuttimesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota yläosa nostamalla sitä Huomautus molemmilta puolilta (kuva b). • Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen Täytä vesisäiliö kylmällä ilmankostuttimen puhdistamista. vesijohtovedellä...
 • Page 95: Vesisäiliön Puhdistaminen

  Aseta kostutussuodatin Vesisäiliön puhdistaminen suodatinpidikkeen ympärille (kuva d). Puhdista vesisäiliö viikoittain, jotta se Aseta kostutussuodatin ja pysyy hygieenisenä. suodatinpidike paikoilleen Irrota kostutussuodatin ja vesisäiliöön (kuva e). suodatinpidike. Aseta yläosa takaisin vesisäiliön Täytä 1/3 vesisäiliöstä vedellä. päälle (kuva g). Lisää veteen hieman mietoa Huomautus astianpesuainetta.
 • Page 96: Kostutussuodattimen Vaihtaminen

  Jos suodatin on hyvässä kunnossa, sitä voi käyttää pidempään. Vaihda kostutussuodatin vähintään kerran vuodessa. Huomautus • Käytä vain alkuperäistä Philips- kostutussuodatinta FY2402. • Irrota ilmankostuttimen pistoke pistorasiasta aina ennen kostutussuodattimen vaihtamista. Vinkki • Rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com saat lisäohjeita...
 • Page 97: Vianmääritys

  Vianmääritys Tässä osiossa kuvataan lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi ilmankostutinta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Ongelma Mahdollinen ratkaisu Ilmankostutin ei toimi. • Varmista, että ilmankostutin saa virtaa. • Varmista, että vesisäiliössä on vettä ja että yläosa on kunnolla paikallaan vesisäiliön päällä.
 • Page 98 Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Kertymät ovat ominaisia kostutuslevyssä käytetylle Suodattimen väri muuttuu jonkin ajan materiaalille. Ne eivät heikennä kostutustehoa. kuluttua. Poista kostutussuodattimesta kalkki puhdistamalla se säännöllisesti ja vaihda kostutussuodatin kuuden kuukauden välein. • Tarkista, että vesisäiliössä on vettä. Ilmankostutin haisee •...
 • Page 99: Takuu Ja Huolto

  Philips-jälleenmyyjään. Kierrätys Osien tai tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa vaihto- tai lisäosia Philips- jälleenmyyjältä tai osoitteesta Tämä merkki tarkoittaa, että tätä www.philips.com/support. tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Jos et löydä varaosia, ota yhteyttä...
 • Page 100 Contenu 8 Garantie et service 1 Important Commande de pièces ou Sécurité d'accessoires 2 Votre humidificateur 9 Mentions légales Contenu de l'emballage Champs électromagnétiques (CEM) 3 Guide de démarrage Recyclage Préparation de l'humidification 4 Utilisation de l'humidificateur Signification de l'indication d'humidité...
 • Page 101: Important

  Important Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident. • N'utilisez jamais l'humidificateur si la prise, Sécurité le cordon d'alimentation ou Lisez attentivement ce mode d'emploi l'humidificateur lui-même avant d'utiliser l'humidificateur et est endommagé. conservez-le pour un usage ultérieur.
 • Page 102 • Utilisez exclusivement en plaçant des objets sur la sortie d'air ou devant le filtre d'origine Philips l'entrée d'air). spécialement conçu pour cet humidificateur. Attention N'utilisez aucun autre filtre. • Évitez de heurter • Si la prise secteur l'humidificateur (l'entrée et utilisée pour alimenter...
 • Page 103 • Ne versez pas l'eau lave-vaisselle car il serait dans les sorties d'air déformé. • Cet humidificateur est situées sur le dessus de l'humidificateur. destiné uniquement à • Placez l'humidificateur un usage domestique correctement afin d'éviter dans des conditions de que les enfants le fonctionnement normales.
 • Page 104: Votre Humidificateur

  Ensuite, Félicitations pour votre achat et videz le réservoir d'eau bienvenue dans le monde de Philips ! et portez l'humidificateur Pour profiter pleinement de l'assistance horizontalement. Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.
 • Page 105: Guide De Démarrage

  3 Guide de 4 Utilisation de démarrage l'humidificateur Préparation de Signification de l'indication l'humidification d'humidité Pour soulever l'unité supérieure, L'humidificateur est équipé d'un tenez-la par ses deux côtés capteur intelligent intégré de contrôle (Fig. b). d'humidité. Vous pouvez régler le taux d'humidité...
 • Page 106: Mise Sous Et Hors Tension De

  Grâce au verrouillage de protection Modification de la vitesse de l'air sain, votre humidificateur ne du ventilateur fonctionnera jamais sans eau dans le réservoir. Lorsque le réservoir d'eau est vide et doit être rempli, le verrouillage Manuellement de protection de l'air sain arrête l'humidificateur au bout de 30 minutes Vous pouvez sélectionner et un voyant rouge s'allume.
 • Page 107: Réglage Du Programmateur

  Appuyez sur le bouton d'humidité Remarque une ou plusieurs fois pour régler l'humidité de l'air sur 40 % HR, • Le mode veille fonctionne uniquement à 50 % HR ou 60 % HR (Fig. m). la vitesse • En mode veille, le voyant rouge ne »...
 • Page 108: Remplissage D'eau

  5 Nettoyage Remarque de votre • Si le réservoir d'eau est vide lorsque l'humidificateur est branché et allumé, humidificateur le voyant rouge clignote pendant 2 minutes, puis reste allumé tant que le réservoir d'eau n'est pas rempli. • Il est normal que le réservoir contienne encore un peu d'eau.
 • Page 109: Nettoyage Du Réservoir D'eau

  Rincez le filtre d'humidification sous Nettoyage du réservoir un petit filet d'eau du robinet. Ne d'eau pressez pas et ne tordez pas le filtre lors de son nettoyage (Fig. q) . Nettoyez le réservoir d'eau toutes les Laissez l'excès d'eau s'égoutter du semaines pour le garder propre.
 • Page 110: Remplacement Du Filtre D'humidification

  • Débranchez toujours l'humidificateur avant de remplacer le filtre d'humidification. Conseil • Enregistrez votre produit sur www.philips.com pour obtenir de plus amples informations sur le remplacement du filtre. Retirez le filtre d'humidification et le support du filtre du réservoir d'eau (Fig.
 • Page 111: Dépannage

  Dépannage Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre humidificateur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays. Problème Solution possible •...
 • Page 112 Problème Solution possible • Les dépôts blancs sont du calcaire et sont constitués Il y a des dépôts blancs sur le filtre par les minéraux de l'eau. Les dépôts de calcaire sur d'humidification. le filtre d'humidification affectent les performances d'humidification, mais ils ne sont pas dangereux pour votre santé.
 • Page 113: Garantie Et Service

  Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des Champs informations, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse électromagnétiques (CEM) www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre Cet appareil Philips est conforme pays. (Vous trouverez son numéro de à...
 • Page 114 Tartalom 9. Nyilatkozatok 1. Fontos! Elektromágneses mezők (EMF) Biztonság Újrahasznosítás 2 A párásító ismertetése A doboz tartalma 3 Bevezetés Felkészülés a párásításra 4 A párásító használata A páratartalom-kijelzés ismertetése Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés és zárolás ismertetése A párásító be- és kikapcsolása A ventilátorsebesség módosítása Az időzítő...
 • Page 115: Fontos

  • Ne zárja el a párásító alján feltüntetett levegőbemeneti és a feszültség azonos-e a helyi levegőkimeneti nyílásokat, hálózati feszültséggel. • Ha a hálózati kábel például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti meghibásodott, a nyílásra vagy a kockázatok elkerülése levegőbemeneti nyílás elé. érdekében Philips szakszervizben vagy...
 • Page 116 érdekében a párásítónak levegőkimeneti nyílásokon megfelelő módon kell át végezze. összeszerelve lennie. • Megfelelő módon helyezze • Kizárólag az ehhez a el a párásítót, hogy párásítóhoz való, eredeti gyermekek ne boríthassák Philips szűrőt használja. fel. Semmilyen más szűrőt ne használjon. 114 HU...
 • Page 117 • Ne használja a párásítót • Vízen kívül ne töltsön más olyan helyiségben, ahol anyagot a víztartályba. nagy hőmérséklet- Ne adjon a vízhez ingadozások vannak, illatanyagokat és vegyi mivel páralecsapódás anyagokat. Kizárólag vizet keletkezhet a párásítóban. használjon (csapvizet, • Ha a párásítót hosszabb tisztított vizet, ásványvizet, időn keresztül nem illetve bármilyen ivóvizet).
 • Page 118: Párásító Ismertetése

  2 A párásító 3 Bevezetés ismertetése Felkészülés a párásításra Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips Fogja meg a felső egység mindkét világában! oldalát, és emelje fel (b ábra). A Philips által biztosított támogatás Távolítsa el a csomagolóanyagot az teljes körű...
 • Page 119: Párásító Használata

  4 A párásító Az egészséges levegővel használata kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés és zárolás ismertetése Az egészséges levegővel kapcsolatos A páratartalom-kijelzés biztonsági figyelmeztetés időben adott ismertetése figyelmeztetést biztosít, ha a víztartály feltöltésre szorul. Ha a tartályban lévő A párásító beépített, intelligens víz szintje kezd alacsonyra csökkenni, páratartalom-szabályozó...
 • Page 120: A Párásító Be- És Kikapcsolása

  Tipp: A párásító be- és kikapcsolása • Akívánt páratartalom elérése után kiválaszthat egy alacsonyabb ventilátorsebességet. Ugyanakkor ha Csatlakoztassa a párásító hálózati a párásító még nem érte el a kívánt dugóját a hálózati aljzatba. páratartalmat, a levegő gyorsabb A be-/kikapcsoló gomb párásítása érdekében kiválaszthat egy megnyomásával kapcsolja be a magasabb ventilátorsebességet.
 • Page 121: Az Időzítő Beállítása

  Tipp: Az időzítő beállítása • A kellemes páratartalom szintje 40%RH Az időzítő funkcióval a párásító és 60%RH közötti. A páratartalom kívánt beállított számú órán át működtethető. értékét 40%RH, 50%RH és 60%RH érték Ha a beállított idő letelt, a párásító közül választhatja ki. automatikusan kikapcsol.
 • Page 122: Víz Feltöltése

  5 A párásító Víz feltöltése tisztítása A víz szintje a víztartály átlátszó ablakán át ellenőrizhető. Kapcsolja ki a párásítót, és húzza ki Megjegyzés a fali aljzatból. • Tisztítás előtt mindig húzza ki a párásító Távolítsa el a felső egységet úgy, hálózati dugóját a fali aljzatból.
 • Page 123: A Víztartály Tisztítása

  Engedje a felesleges vizet A víztartály tisztítása lecsepegni a párásítószűrőről. Helyezze rá a párásítószűrőt a A higiénikusan tartás érdekében szűrőtartóra ( d ábra). hetente végezze el a víztartály Helyezze vissza a víztartályba a tisztítását. párásítószűrőt és a szűrőtartót Távolítsa el a párásítószűrőt és a ( e ábra).
 • Page 124: A Párásítószűrő Cseréje

  Ha a szűrő jó állapotban van, hosszabb ideig is használható. Legalább évente egyszer mindenképpen cserélje ki a párásítószűrőt. Megjegyzés • Kizárólag eredeti Philips párásítószűrőt (FY2402) használjon. • Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból a párásítót, mielőtt kicserélné a párásítószűrőt. Tipp: •...
 • Page 125: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás Ez a fejezet a párásítóval kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémák összefoglalását tartalmazza. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás • Ellenőrizze, hogy a párásító kap-e áramot. A párásító nem • Ügyeljen arra, hogy a víztartály vízzel legyen megtöltve, és működik.
 • Page 126 Probléma Lehetséges megoldás • A lerakódás a bélésanyag természetes velejárója, és A szűrő egy idő után elszíneződik. nincsen hatással a párásítási teljesítményre. A vízkő eltávolítása érdekében gyakran végezze el a párásítószűrő tisztítását, és 6 havonta cserélje ki a párásítószűrőt. • Ügyeljen arra, hogy a víztartály legyen vízzel megtöltve. Kellemetlen szag árad •...
 • Page 127: Nyilatkozatok

  9. Nyilatkozatok szerviz Elektromágneses mezők Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, (EMF) látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az Ez a Philips készülék az adott ország Philips vevőszolgálatához elektromágneses mezőkre érvényes (a telefonszámot megtalálja a összes vonatkozó...
 • Page 128 Indice 8 Garanzia e assistenza 1 Importante Come ordinare parti o accessori 139 Sicurezza 9 Note 2 Umidificatore Campi elettromagnetici (EMF) Contenuto della confezione Riciclaggio 3 Guida introduttiva Preparazione per l'umidificazione 4 Utilizzo dell'umidificatore Funzionamento dell'indicazione dell'umidità Funzionamento dell'avviso e del blocco di protezione di aria salutare Accensione e spegnimento...
 • Page 129: Importante

  Importante un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni. • Non utilizzate Sicurezza l'umidificatore se la spina, il cavo di alimentazione o Prima di utilizzare l'umidificatore, leggere attentamente il presente l'umidificatore stesso sono manuale dell'utente e conservarlo per danneggiati.
 • Page 130 • Posizionare l'umidificatore prestazioni sicure e in modo che non possa ottimali. essere rovesciato. • Utilizzare solo il filtro • Non utilizzare originale Philips studiato l'umidificatore in stanze appositamente per con notevoli cambiamenti questo umidificatore. Non di temperatura poiché utilizzare altri filtri.
 • Page 131 condensa all'interno rubinetto, filtrata, minerale, dell'apparecchio. qualunque tipo di acqua • Se non si utilizza potabile). • Pulire il serbatoio l'umidificatore per un lungo periodo, è dell'acqua e il filtro di possibile che nei filtri si umidificazione se non si sviluppino batteri e muffe.
 • Page 132: Guida Introduttiva

  2 Umidificatore 3 Guida introduttiva Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dall'assistenza Philips, effettuare la Preparazione per registrazione del prodotto su l'umidificazione www.philips.com/welcome. L'umidificatore Philips rinfresca Sollevare l'unità superiore e e umidifica l'aria della casa per il afferrarla da entrambi i lati (fig b).
 • Page 133: Utilizzo Dell'umidificatore

  4 Utilizzo dell'u- Funzionamento dell'avviso midificatore e del blocco di protezione di aria salutare L'avviso di protezione di aria salutare entra in funzione per avvisare quando Funzionamento il serbatoio dell'acqua deve essere dell'indicazione riempito. Quando il livello dell'acqua dell'umidità nel serbatoio inizia ad abbassarsi, sul pannello di controllo inizia a lampeggiare la spia rossa, avvisando L'umidificatore contiene un sensore...
 • Page 134: Accensione E Spegnimento

  Suggerimento Accensione e spegnimento dell'umidificatore • ISe viene raggiunto il livello di umidità desiderato, è possibile selezionare una velocità della ventola inferiore. Se invece Collegare la spina dell'umidificatore il livello di umidità desiderato non viene alla presa di corrente. raggiunto, è possibile selezionare una Premere il pulsante di velocità...
 • Page 135: Impostazione Del Timer

  Suggerimento Impostazione del timer • Il livello di umidità ideale è compreso tra Con la funzione timer, è possibile 40 RH% e 60 RH%. È possibile impostare impostare l'umidificatore affinché il livello di umidità preferita a 40% RH, rimanga in funzione per un determinato 50% RH o 60% RH.
 • Page 136: Riempimento Del Serbatoio

  5 Pulizia dell'umi- Riempimento del serbatoio dificatore È possibile osservare il livello dell'acqua attraverso la finestrella trasparente del serbatoio. Nota Spegnere l'umidificatore e staccare la spina. • Scollegare sempre la spina dell'umidificatore prima di pulirlo. Rimuovere l'unità superiore • Assicurarsi di versare l'acqua dal lato afferrandola da entrambi i lati opposto delle prese di aria quando si (fig.
 • Page 137: Pulizia Del Serbatoio Dell'acqua

  Risciacquare il filtro di Pulizia del serbatoio umidificazione sotto l'acqua dell'acqua corrente. Durante la pulizia, non schiacciare né piegare il filtro Per garantire la massima igiene, pulire il (fig. q) . serbatoio dell'acqua tutte le settimane. Lasciare scolare l'acqua in eccesso Estrarre il filtro di umidificazione e il dal filtro di umidificazione.
 • Page 138: Sostituzione Del Filtro Di Umidificazione

  Suggerimento • Registrare il prodotto sul sito www.philips.com per avere maggiori informazioni su come sostituire il filtro. Estrarre il filtro di umidificazione e il supporto del filtro dal serbatoio dell'acqua (fig. n).
 • Page 139: Risoluzione Dei Problemi

  Risoluzione dei problemi In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'umidificatore. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. Problema Possibile soluzione • Assicurarsi che l'umidificatore sia collegato L'umidificatore non funziona.
 • Page 140 Problema Possibile soluzione • I depositi bianchi sono dovuti al calcare e sono formati Sul filtro di umidificazione sono da minerali presenti nell'acqua. Il calcare sul filtro di umidificazione riduce la capacità di umidificazione, ma presenti dei depositi bianchi. non è dannoso per la salute. Seguire le istruzioni di pulizia nel manuale dell'utente.
 • Page 141: Garanzia E Assistenza

  1. Quando acquistate un prodotto contattare il centro assistenza clienti nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore. Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). 2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti...
 • Page 142 Мазмұны 1 Маңызды ақпарат 9 Ескертулер Қауіпсіздік    Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)    152 Өңдеу    2 Ылғалдандырғыш Қораптағы заттар    3 Іске қосу Ылғалдандыру үшін дайындау    4 Ылғалдандырғышты пайдалану 145 Ылғалдылық көрсеткішінің мағынасы   145 Таза ауаны сақтау сигналы мен  құлпын түсіну    Ылғалдандырғышты қосу және өшіру    1 45 Желдеткіш жылдамдығын өзгерту    146 Таймерді орнату    Ылғалдылық деңгейін орнату    Су деңгейі    Су толтыру    5 Ылғалдандырғышты тазарту Ылғалдандырғыштың корпусын  тазалау    Су ыдысын тазалау    Ылғалдандыру сүзгісін тазалау    6 Ылғалдандыру сүзгісін ауыстыру 7 Ақауларды жою 8 Кепілдік және қызмет көрсету 152 Бөлшектерге және қосалқы ...
 • Page 143: 1 Маңызды Ақпарат

  • Тазалау және пайдаланушының  ыдысын босатқанда суды  қызмет көрсету жұмысын  құбырға төгіңіз. балалар бақылаусыз  Ескерту орындамауы керек. • Ауа кіріс жері мен ауа шығыс  • Ылғалдандырғышты қосар  жерін бітеп тастамаңыз,   алдында,   ылғалдандырғыштың  мәселен ауа шығатын жерге  төменгі жағында көрсетілген  немесе ауа кіретін жердің  кернеу жергілікті қуат  алдына зат қоймаңыз. кернеуіне сәйкес келетінін  тексеріңіз. Ескерту • Егер қуат сымы зақымдалған  • Егер ылғалдандырғышқа  болса,   қауіптің алдын алу үшін,   қуат беру үшін  оны тек Philips компаниясына,   пайдаланылатын розетканың  Philips рұқсат берген қызмет  қосылымдары нашар болса,   көрсету орталығына немесе ...
 • Page 144 • Ылғалдандырғышты  алғаннан кейін ылғалдандырғыш  дұрыс жиналғанын/қосылғанын  пайдаланудан кейін және  тексеріңіз.   Жақсы және  тазалау алдында міндетті  қауіпсіз жұмыс істеуі үшін  түрде әрқашан розеткадан  ылғалдандырғышты дұрыстап  суырыңыз. • Ылғалдандырғыштың жоғарғы  жинау керек. • Тек осы ылғалдандырғышқа  жағындағы ауа шығыстары  арналған түпнұсқалық Philips  арқылы су толтырмаңыз. • Балалардың аударып  сүзгісін пайдаланыңыз.   Басқа  ешбір сүзгіні пайдаланбаңыз. жіберуін болдырмау үшін  • Ылғалдандырғышқа қатты  ылғалдандырғышты дұрыстап  заттарды соғып алудан  қойыңыз. • Ылғалдандырғышты  сақтаңыз (әсіресе ауа кірісін  және ауа шығысын). температурасы тым тұрақсыз  • Жарақат алуды немесе ...
 • Page 145 • Ылғалдандырғыш ұзақ уақыт  • Ылғалдандырғышты ұзақ  бойы пайдаланылмаса,   уақыт бойы пайдаланбасаңыз,   сүзгілерде бактериялар мен  су ыдысын тазалаңыз және  зең пайда болуы мүмкін.   ылғалдандыру сүзгісін  Ылғалдандырғышты қайта  кептіріңіз. • Ылғалдандырғышты жылжыту  пайдаланбас бұрын,   сүзгілерді  тексеріңіз.   Егер сүзгі тым лас  керек болса,   алдымен қуат  және онда қара дақтар пайда  көзінен ылғалдандырғышты  болған болса,   оны ауыстыру  ажыратыңыз.   Одан кейін су  қажет («Ылғалдандыру сүзгісін  ыдысын босатыңыз және  ауыстыру» тарауын қараңыз). ылғалдандырғышты көлденең  • Сүзгіні кір жуғыш машинада  күйде алып жүріңіз.
 • Page 146: Ылғалдандырғыш

  2 Ылғалдандырғыш 3 Іске қосу Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips  компаниясына қош келдіңіз! Ылғалдандыру үшін дайындау Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану  үшін өніміңізді www.philips.com/welcome  Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап,   торабында тіркеңіз. жоғары көтеріңіз (b-сур.). Philips ылғалдандырғышы сіздің және  Жаңа ылғалдандыру сүзгісінің орауыш  отбасыңыздың денсаулығы үшін таза,   материалын алып тастаңыз (c-сур.). ылғалдандырылған ауаны береді.   Ол NanoCloud технологиясы қолданылған  Ескертпе булануды бақылаудың үздік жүйесін  • Ылғалдаудың ең қолайлы нәтижесін алу үшін,   ұсынады.   Құрылғыда құрғақ ауаға H2O  қолдану алдында сүзгіні 30 минут бойы суда  молекулаларын қосып,   таза ылғал ауа түзетін  жібітіңіз. және суды буландырмайтын сүзгі орнатылған.   Ылғалдандыру сүзгісі бактериялар,   кальций  Ылғалдандыру сүзгісін сүзгі тірегіне ...
 • Page 147: Ылғалдандырғышты Пайдалану

  4 Ылғалдандырғышты Таза ауаны сақтау құлпы ылғалдандырғыштың  сусыз жұмыс істемеуін қадағалайды.   Су  пайдалану ыдысы босаған соң 30 минуттан кейін таза  ауаны сақтау құлпы ылғалдандырғышты  өшіріп,   қызыл түсті көрсеткішті іске қосады.   Су ыдысы тиісінше толтырылған соң  ылғалдандырғыш қайта іске қосылады. Ылғалдылық көрсеткішінің мағынасы Ескертпе Ылғалдандырғыш кірістірілген смарт  • Ұйқы режимде қызыл түсті көрсеткіш  жыпылықтамайды,   ол су деңгейі төмендеген  ылғалдылықты басқару сенсорымен  кезде жанады. жабдықталған.   Мақсатты салыстырмалы  ылғалдылық деңгейін 40%,   50% және 60%  мәніне орнатуға болады.   Ылғалдылық  деңгейі қажетті деңгейге жеткенде,   Ылғалдандырғышты қосу ылғалдылық көрсеткішінің шамы көк түсті  және өшіру болады.
 • Page 148: Желдеткіш Жылдамдығын Өзгерту

  Желдеткіш жылдамдығын Ескертпе өзгерту • Түнгі режим тек мына   жылдамдықта  қосылады. • Түнгі режимде қызыл түсті көрсеткіш  Қолмен жыпылықтамайды,   ол су деңгейі төмендеген  кезде жанады. • Түнгі режимде тек таймерді орната аласыз;   Қажетті желдеткіш жылдамдығын таңдауға  ылғалдылық деңгейін орнату мүмкін емес,   болады. ылғалдылық шамы өшеді. •  жылдамдық түймесін бір немесе  бірнеше рет басып қажет желдеткіш  жылдамдығын (  (төмен) немесе    Таймерді орнату (қалыпты) таңдаңыз ) ( j-сур.). Таймер функциясы арқылы  Таңдалған желдеткіш жылдамдығының шамы   ылғалдандырғышты бірнеше сағат бойы  жанады. жұмыс істетуге болады.   Орнатылған уақыт  аяқталған соң ылғалдандырғыш автоматты  Кеңес түрде өшеді. •...
 • Page 149: Су Деңгейі

  » Ылғалдылық қажетті деңгейге  Су толтыру жетпесе,   ылғалдылық көрсеткішінің  шамы қызыл түсті болады.   Су деңгейін су ыдысындағы мөлдір терезе  Ылғалдылық қажетті деңгейге  арқылы бақылап отыруға болады. жеткенде шам көк түске айналады.   Ылғалдандырғышты өшіріп,   қуат көзінен  Кеңес ажыратыңыз.   Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап алып  • Ылғалдылықтың ең ыңғайлы деңгейі 40%-60%  тастаңыз ( b-сур.). RH арасында.   Қажетті ылқалдылықтың 40%RH,   50%RH немесе 60%RH деңгейін таңдауға  Су ыдысын ең жоғары деңгей белгісіне  болады. дейін салқын сумен толтырыңыз  ( f-сур.). Ескертпе Ескертпе • Ешқандай алдын ала орнатылған ылғалдылық  деңгейі таңдалмаса,   ылғалдылық көрсеткішінің  • Су ыдысын толтырған кезде ең жоғары  шамы өшірулі болады.
 • Page 150: Ылғалдандырғышты Тазарту

  5 Ылғалдандырғышты Су ыдысындағы суды раковинаға төгіңіз. Ылғалдандыру сүзгісін және сүзгі  тазарту ұстағышын су ыдысына қайта қойыңыз. Ылғалдандыру сүзгісін тазалау Ескертпе • Тазарту алдында ылғалдандырғышты міндетті  Таза ұстау үшін,   ылғалдандыру сүзгісін апта  түрде розеткадан ажырату керек. сайын тазалаңыз. • Су ыдысындағы суды ауа кіру жолдарына  қарама-қарсы жақтан төгу керек. Су ыдысынан ылғалдандыру сүзгісі мен  • Ылғалдандырғыштың кез келген бөлігін  сүзгі тірегін шығарып тастаңыз ( n-сур.). тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь  Сүзгі тірегінен ылғалдандыру сүзгісін  сияқты абразивті,   агрессивті немесе тұтанғыш  алып тастаңыз ( o-сур,). тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз. • Құралды шамалы     уақыт пайдаланғаннан кейін  Ылғалдау сүзгіні тазалау дәрісіне  үстіңгі бөлігінде шаң болады.   Пайдаланушы өзі  (мысалы,   сұйылтыған лимон қышқылының  тазалай алмайды.
 • Page 151: Ылғалдандыру Сүзгісін Ауыстыру

  6 Ылғалдандыру сүзгісін ауыстыру Ылғалдандыру сүзгісін оңтайлы жұмыс істеу  үшін әрбір 6 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.   Егер сүзгі жақсы күйде болса,   оны ұзағырақ  уақыт пайдалана аласыз.   Ылғалдандыру  сүзгісін кемінде жылына бір рет ауыстырыңыз. Ескертпе • Тек FY2402 Phillips түпнұсқа ылғалдандыру  сүзгісін пайдаланыңыз. • Ылғалдандыру сүзгісін ауыстырмай тұрып  ылғалдандырғышты розеткадан ажыратыңыз. Кеңес • Сүзгіні ауыстыру туралы қосымша ақпарат алу  үшін өнімді www.philips.com сайтына тіркеу  қажет. Су ыдысынан ылғалдандыру сүзгісі мен  сүзгі тірегін шығарып тастаңыз ( n-сур.). Сүзгі тірегінен ылғалдандыру сүзгісін  алып тастаңыз.. Пайдаланылған сүзгіні  тастаңыз ( r-сур.). Жаңа ылғалдандыру сүзгісіндегі орауыш  материалдарын алып тастаңыз ( c-сур.). Ылғалдандыру сүзгісін сүзгі тірегіне  орнатыңыз ( d-сур.). Сүзгіні және сүзгі тірегін су ыдысына  қайта қойыңыз ( e-сур.). Жоғарғы бөлікті су ыдысына қайта  қойыңыз ( g-сур.). Кеңес...
 • Page 152: 7 Ақауларды Жою

  7 Ақауларды жою Бұл тарауда ылғалдандырғышта орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған.   Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса,   еліңіздегі тұтынушыларды қолдау  орталығына хабарласыңыз. Мәселе Мүмкін шешімі • Ылғалдандырғышқа ток келіп тұрғанын тексеріңіз. Ылғалдандырғыш жұмыс  істемейді. • Су ыдысы сумен толтырылғанын және жоғарғы блок су ыдысына  дұрыстап қойылғанын тексеріңіз. • Су ыдысы сумен толтырылғанын және жоғарғы блок су ыдысына  Ауаны  ылғалдандырмайды. дұрыстап қойылғанын тексеріңіз. • Ағымдағы ылғалдылық деңгейі 70% көрсеткішке жеткен соң  ылғалдандырғыш жұмысы тоқтайды.   Ауадағы ылғалдылық деңгейі  70%-дан артып кетсе,   пайдаланушылар өздерін жайсыз сезінуі  мүмкін,   сондықтан,   ылғалдылықтың оңтайлы деңгейін сақтау үшін,   ылғалдандырғыш автоматты түрде жұмысын тоқтатады.. Су ыдысынан су ағады. • Ылғалдандырғышқа артық су құйылмағанын тексеріңіз. •...
 • Page 153 Мәселе Мүмкін шешімі Біраз уақыттан кейін сүзгі  • Қалдықтар тампон материалының табиғи ізі болып табылады,   түсі өзгереді. олар ылғалдандыру сапасына әсер етпейді.   Қақты жою үшін  ылғалдандыру сүзгісін жиі тазарту керек және ылғалдандыру  сүзгісін 6 ай сайын ауыстыру керек. Ылғалдандырғыштан  • Су ыдысы сумен толтырылғанын тексеріңіз.   жағымсыз иіс шығады. • Ылғалдандыру сүзгісін тазалаңыз («Ылғалдандыру сүзгісін тазалау»  тарауын қараңыз). • Ылғалдандырғыш ашасын қуат розеткасына жалғап,   Ауа шығысынан ауа  шықпайды. ылғалдандырғышты іске қосыңыз. Ылғалдандырғыштан  • Бу өте таза болса,   ол көзге көрінбейді.   Ылғалдандырғышта су  бу шығып жатқанын  буын түзбей шығатын саңылау аумағынан пайдалы ылғалды ауаны  көрмеймін.   Ол жұмыс  шығаратын NanoCloud ылғалдандыру технологиясы бар.   Сол  істеп жатыр ма? себепті,  ...
 • Page 154: Ескертулер

  8 Кепілдік және 9 Ескертулер қызмет көрсету Электромагниттік өрістер Ақпарат керек болса не болмаса  мәселе туындаса,   Philips компаниясының  (ЭМӨ) www.philips.com веб-сайтына кіріңіз немесе  еліңіздегі Philips тұтынушыларға қызмет  Осы Philips құрылғысы электромагниттік  көрсету орталығына хабарласыңыз (телефон  өрістерге қатысты барлық қолданыстағы  нөмірі дүниежүзілік кепілдік парақшасында  стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. болады).   Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау  көрсету орталығы болмаса,   онда жергілікті  Philips компаниясының дилеріне барыңыз. Өңдеу Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық  Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе  қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді  не қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз  (2012/19/EU). келсе,   Philips сатушысына барыңыз не  Электр және электрондық өнімдердің  www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз. қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің  Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер ...
 • Page 155      Ауа ылғалдандырғыш HU4816 220-240V~ 50/60Hz 19W  Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В. ” ,   Туссендиепен 4,   9206 АД,   Драхтен,   Нидерланды Ресей және Кедендік Одақ территориясына  импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ,   Ресей Федерациясы,   123022 Мәскеу қаласы,   Сергей Макеев  көшесі,   13-үй,   тел.   +7 495 961-1111 Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған Қытайда жасалған  Сақтау шарттары,   пайдалану Температура:   0°C - 35°C Салыстырмалы ылғалдылық:  ...
 • Page 156 Inhoud 8 Garantie en service 1 Belangrijk Onderdelen of accessoires Veiligheid bestellen 2 Uw luchtbevochtiger 9 Kennisgevingen Wat zit er in de doos? Elektromagnetische velden (EMV) 3 Aan de slag Recycling Bevochtiging voorbereiden 4 De luchtbevochtiger gebruiken De luchtvochtigheidsindicatie begrijpen HealthyAir Protect Alert en Lock 160 De luchtbevochtiger in- en uitschakelen...
 • Page 157: Belangrijk

  Belangrijk • Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd Veiligheid servicecentrum of Lees deze gebruiksaanwijzing personen met vergelijkbare zorgvuldig door voordat u de kwalificaties om gevaar te luchtbevochtiger gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze voorkomen.
 • Page 158 • Gebruik alleen het geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op originele Philips-filter dat de luchtuitlaat of voor de voor deze luchtbevochtiger luchtinlaat. is bedoeld. Gebruik geen andere filters. Let op •...
 • Page 159 • Haal altijd de stekker uit bevochtigingsfilter het stopcontact als u de vervangen'). • Was het filter niet in een luchtbevochtiger niet meer gebruikt en voordat u deze wasmachine of vaatwasser gaat schoonmaken. om vervorming van het • Vul het waterreservoir filter te voorkomen.
 • Page 160: Uw Luchtbevochtiger

  Gefeliciteerd met uw aankoop en verplaatst. Leeg vervolgens welkom bij Philips! het waterreservoir en Wilt u volledig profiteren van de houd de luchtbevochtiger ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op horizontaal tijdens het www.philips.com/welcome. verplaatsen. De Philips-luchtbevochtiger brengt frisse, •...
 • Page 161: Aan De Slag

  3 Aan de slag 4 De luchtbe- vochtiger ge- bruiken Bevochtiging voorbereiden Houd het apparaat aan beide zijden van de bovenkant vast en til het omhoog (afb. b). luchtvochtigheidsindicatie Verwijder het verpakkingsmateriaal van het nieuwe bevochtigingsfilter begrijpen (afb. c). De luchtbevochtiger is uitgerust Opmerking met een ingebouwde slimme luchtvochtigheidssensor.
 • Page 162: Healthyair Protect Alert En Lock

  » De actuele vochtigheidsgraad HealthyAir Protect Alert en en de ventilatiesnelheid worden Lock weergegeven op het scherm. Druk op de aan-uitknop om de Het HealthyAir Protect Alert geeft u een luchtbevochtiger uit te schakelen. tijdige waarschuwing wanneer u het waterreservoir moet bijvullen. Wanneer Opmerking het water in het reservoir bijna op is, gaat er een rood lampje knipperen...
 • Page 163: De Timer Instellen

  Slaapstand De luchtvochtigheidsgraad instellen In de slaapstand werkt de luchtbevochtiger stil met gedimd licht voor een ongestoorde nachtrust Opmerking (afb. k). • Zorg ervoor dat het waterreservoir Druk één of meerdere keren op de is gevuld met water voordat u de snelheidsknop om de slaapstand luchtbevochtiger in gebruik neemt (zie...
 • Page 164: Waterniveau

  Waterniveau Opmerking • Vul niet meer water bij dan tot het Als er niet genoeg water in het maximale waterniveau, want anders kan waterreservoir zit, werkt het apparaat als er water lekken uit de luchtinlaten. volgt. • Schud het waterreservoir niet wanneer u •...
 • Page 165: Uw Luchtbevochtiger Reinigen

  5 Uw luchtbe- Het waterreservoir vochtiger reini- schoonmaken Reinig het waterreservoir elke week om het hygiënisch te houden. Demonteer het bevochtigingsfilter en de filterhouder. Opmerking Vul het waterreservoir voor 1/3 met • Haal altijd de stekker uit het stopcontact water. voordat u de luchtbevochtiger Voeg een mild afwasmiddel aan het schoonmaakt.
 • Page 166: Het Bevochtigingsfilter Vervangen

  Plaats de bovenkant weer op het Opmerking waterreservoir (afb. g). • Gebruik alleen het originele bevochtigingsfilter FY2402 van Philips. • Haal altijd de stekker uit het stopcontact Opmerking voordat u het bevochtigingsfilter vervangt. • Knijp of wring het filter niet uit. Dit kan het filter beschadigen en de bevochtigingsprestaties beïnvloeden.
 • Page 167: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw luchtbevochtiger. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 168 Probleem Mogelijke oplossing • De aanslag is een natuurlijk gevolg van het katoenen Het filter verkleurt na verloop van tijd. materiaal en heeft geen invloed op de bevochtiging. Reinig het bevochtigingsfilter regelmatig om de kalk te verwijderen en vervang het bevochtigingsfilter elke 6 maanden.
 • Page 169: Garantie En Service

  Als u hulp of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, ga dan naar (EMV) de Philips-website: www.philips.com of neem contact op met het Philips Dit Philips-apparaat voldoet aan Consumer Care Centre in uw land. alle normen en voorschriften met...
 • Page 170 Innhold 1 Viktig Sikkerhet 2 Luftfukteren din Eskens innhold 3 Komme i gang Klargjøre damptilførsel 4 Bruke luftfukteren Forstå fuktighetsindikatoren Forstå beskyttelsesvarselet og -låsen for sunn luft Slå luftfukteren av eller på Endre viftehastigheten Stille inn timeren Stille inn fuktighetsnivå Vannivå...
 • Page 171: Viktig

  Viktig et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner. Sikkerhet • Luftfukteren må ikke Les denne brukerveiledningen nøye før brukes hvis det er skade på du bruker luftfukteren, og ta vare på den støpselet, ledningen eller...
 • Page 172 • Plasser luftfukteren på • Bruk bare det originale riktig måte for å hindre at filteret fra Philips tiltenkt barn velter den. denne luftfukteren. Ikke • Du må ikke bruke bruk andre filter. luftfukteren i rom der •...
 • Page 173 • Hvis ikke luftfukteren • Hvis du ikke bruker brukes på lang tid, kan luftfukteren på lang bakterier og mugg samle tid, må du rengjøre seg på filtrene. Sjekk vannbeholderen og tørke filtrene før du begynner å fuktighetsfilteret. • Hvis du må flytte bruke luftfukteren igjen.
 • Page 174: Luftfukteren Din

  Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Klargjøre damptilførsel Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet Hold på begge sidene av den øvre ditt på www.philips.com/welcome. enheten, og løft den opp (fig. b).
 • Page 175: Bruke Luftfukteren

  4 Bruke Beskyttelseslåsen for sunn luft sørger alltid for at luftfukteren slutter å fungere luftfukteren når vannbeholderen er tom for vann. Når vannbeholderen er tom og må fylles, slår beskyttelseslåsen for sunn luft av luftfukteren etter 30 minutter, og en rød indikator lyser. Når du fyller Forstå...
 • Page 176: Endre Viftehastigheten

  Endre viftehastigheten Stille inn timeren Med timerfunksjonen kan du velge hvor lenge luftfukteren skal være slått på. Når Brukerhåndbok den forhåndsinnstilte tiden er ute, slås luftfukteren av automatisk. Du kan velge ønsket viftehastighet manuelt. Trykk på timerknappen for å • Trykk på...
 • Page 177: Vannivå

  Fylle på vann Merk • Hvis det ikke er valgt et Du kan se vannivået i det forhåndsinnstilt luftfuktighetsnivå, er gjennomsiktige vinduet på luftfuktighetsindikatorlampen av. vannbeholderen. Slå luftfukteren av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. Vannivå Fjern den øvre enheten ved å holde i den på...
 • Page 178: Rengjøre Luftfukteren

  5 Rengjøre Tøm vannet i vannbeholderen i vasken. luftfukteren Sett fuktighetsfilteret og filterstøtten tilbake i vannbeholderen. Merk Rengjøre fuktighetsfilteret • Du må alltid koble fra luftfukteren før du rengjør den. • Når du heller vann fra vannbeholderen, Rengjør fuktighetsfilteret hver uke for å må...
 • Page 179: Bytte Fuktighetsfilteret

  FY2402 fra Philips. • Koble alltid luftfukteren fra strømnettet før du skifter fuktighetsfilteret. Tips • Du kan registrere produktet på www.philips.com for å få ytterligere informasjon om hvordan du bytter filter. Fjern fuktighetsfilteret og filterstøtten fra vannbeholderen (fig. n). Fjern fuktighetsfilteret fra filterstøtten.
 • Page 180: Feilsøking

  Feilsøking Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med luftfukteren. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor. Problem Mulig løsning • Kontroller at luftfukteren er koblet til et strømnett. Luftfukteren virker •...
 • Page 181 Problem Mulig løsning • Kontroller at vannbeholderen er fylt med vann. Luftfukteren avgir en • Rengjør fuktighetsfilteret (se avsnittet Rengjøre ubehagelig lukt. fuktighetsfilteret). • Sett støpselet til luftfukteren i stikkontakten, og slå på Det kommer ikke luft ut av luftuttaket. luftfukteren.
 • Page 182: Garanti Og Service

  8 Garanti og 9 Merknader service Elektromagnetiske felt Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har problemer, kan du gå til Philips' (EMF) nettsted på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte Dette Philips apparatet overholder alle i landet du bor i (du finner aktuelle standarder og forskrifter for telefonnummeret i garantiheftet).
 • Page 183 Spis treści 9 Uwagi 1 Ważne Pola elektromagnetyczne (EMF) 194 Bezpieczeństwo Ochrona środowiska 2 Nawilżacz powietrza Co znajduje się w zestawie 3 Czynności wstępne Przygotowanie do nawilżania 4 Korzystanie z nawilżacza powietrza Wskazania poziomu wilgotności 186 Działanie alarmu i blokady utrzymania zdrowego powietrza Włączanie i wyłączanie...
 • Page 184: Ważne

  Ważne centrum serwisowym firmy Philips lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. • Nie używaj nawilżacza, jeśli Bezpieczeństwo uszkodzona jest wtyczka przewodu zasilającego, Przed rozpoczęciem korzystania z nawilżacza zapoznaj się dokładnie z sam przewód lub jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto nawilżacz.
 • Page 185 • Aby zapobiec przewróceniu złożony. nawilżacza przez dzieci, • Używaj tylko oryginalnych stawiaj go zawsze na filtrów firmy Philips równej powierzchni. przeznaczonych dla tego • Nie używaj nawilżacza nawilżacza. Nie używaj w pomieszczeniach innych filtrów. narażonych na duże •...
 • Page 186 • Jeśli nawilżacz nie jest • Jeśli nie zamierzasz długo używany, na używać nawilżacza przez filtrze mogą pojawić się dłuższy czas, wyczyść bakterie lub pleśń. Przed zbiornik wody i wysusz filtr ponownym użyciem nawilżający. • Jeśli zamierzasz przestawić nawilżacza sprawdź stan filtra.
 • Page 187: Nawilżacz Powietrza

  świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie Przytrzymaj obie strony części www.philips.com/welcome. górnej i unieś ją (rys. b). Nawilżacz firmy Philips odświeża i Usuń opakowanie z nowego filtra nawilża powietrze w Twoim domu, nawilżającego (rys. c). korzystnie wpływając na zdrowie jego mieszkańców.
 • Page 188: Korzystanie Z Nawilżacza Powietrza

  4 Korzystanie Działanie alarmu i blokady z nawilżacza utrzymania zdrowego powietrza powietrza Alarm utrzymania zdrowego powietrza ostrzega o konieczności uzupełnienia zbiornika wody. Gdy poziom wody w zbiorniku jest niski, na panelu Wskazania poziomu sterowania miga czerwony wskaźnik, wilgotności sygnalizując, że należy napełnić zbiornik (rys.
 • Page 189: Włączanie I Wyłączanie Nawilżacza

  Włączanie i wyłączanie Zmiana prędkości nawilżacza wentylatora Włóż wtyczkę nawilżacza do gniazda elektrycznego. Tryb ręczny Naciśnij przycisk zasilania , aby Żądaną prędkość wentylatora można włączyć nawilżacz (rys. i). ustawić ręcznie. » Na wyświetlaczu pojawi się • Naciśnij przycisk prędkości jeden poziom wilgotności i wskaźnik lub kilka razy, aby wybrać...
 • Page 190: Ustawianie Zegara

  Wskazówka Ustawianie zegara • Komfortowy poziom wilgotności mieści Dzięki funkcji zegara można ustawić się w przedziale od 40 do 60% RH. liczbę godzin, w ciągu których Docelowo wilgotność można ustawić nawilżacz będzie działał. Po upływie na 40%, 50% lub 60% wilgotności ustawionego czasu nawilżacz wyłączy względnej.
 • Page 191: Napełnianie Zbiornika

  5 Czyszczenie Napełnianie zbiornika nawilżacza Poziom wody można obserwować przez przezroczyste okienko zbiornika. Wyłącz nawilżacz i wyjmij wtyczkę z Uwaga gniazda elektrycznego. • Każdorazowo przed rozpoczęciem Zdejmij część górną, przytrzymując czyszczenia nawilżacza wyjmuj wtyczkę ją z obu stron (rys. b). z gniazda elektrycznego.
 • Page 192: Czyszczenie Zbiornika Wody

  Pozwól, aby woda ściekła z filtra. Czyszczenie zbiornika Załóż filtr nawilżający wokół wody podstawy filtra (rys. d). Ponownie zainstaluj filtr nawilżający Aby utrzymać higienę zbiornika, czyść i jego podstawę w zbiorniku go co tydzień. (rys. e). Wyjmij filtr nawilżający i jego Umieść...
 • Page 193: Wymiana Filtra Nawilżającego

  Filtr nawilżający należy wymieniać co najmniej raz do roku. Uwaga • Używaj wyłącznie oryginalnego filtra nawilżającego firmy Philips FY2402. • Przed wymianą filtra zawsze wyjmuj wtyczkę nawilżacza z gniazda elektrycznego. Wskazówka • Zarejestruj produkt na stronie www.philips.com, aby uzyskać...
 • Page 194: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z nawilżacza. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie • Sprawdź, czy nawilżacz jest podłączony do zasilania. Nawilżacz nie działa.
 • Page 195 Problem Możliwe rozwiązanie • Osad to naturalny efekt występujący na materiale. Nie Z czasem filtr ulega przebarwieniom. ma on wpływu na nawilżanie. Regularnie usuwaj kamień z filtra nawilżającego. Co sześć miesięcy wymieniaj filtr na nowy. • Upewnij się, że zbiornik wody jest pełny. Z nawilżacza •...
 • Page 196: Uwagi

  W razie pytań lub problemów prosimy odwiedzić stronę firmy Philips (EMF) pod adresem www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum To urządzenie firmy Philips spełnia Obsługi Klienta firmy Philips (numer wszystkie normy i jest zgodne z telefonu znajduje się w ulotce wszystkimi przepisami dotyczącymi gwarancyjnej).
 • Page 197 Cuprins 8 Garanţie şi service 1 Important Comandarea pieselor sau a Siguranţa accesoriilor 2 Umidificatorul tău 9 Menţiuni Ce se află în cutie Câmpuri electromagnetice (EMF) 3 Primii paşi Reciclarea Pregătirea pentru umidificare 4 Utilizarea umidificatorului Înţelegerea indicatorului de umiditate Înţelegerea alertei şi a blocării de protecţie pentru aer sănătos...
 • Page 198: Important

  Important de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident. Siguranţa • Nu folosi umidificatorul dacă ştecherul, cablul Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi de alimentare sau umidificatorul şi păstrează-l pentru...
 • Page 199 şi sigură. deasupra umidificatorului. • Foloseşte doar filtrul • Aşază umidificatorul în original Philips creat mod corespunzător pentru special pentru acest a evita dărâmarea acestuia umidificator. Nu folosi de către copii.
 • Page 200 • Nu utiliza umidificatorul • Nu introdu nicio altă într-o cameră cu variaţii substanţă în afară de mari de temperatură, apă în rezervorul de apă. deoarece acest lucru Nu adăuga arome sau poate produce condens în substanţe chimice în apă. interiorul umidificatorului.
 • Page 201: Umidificatorul Tău

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! umidificare Pentru a beneficia pe deplin Ţine de ambele laturi ale unităţii de asistenţa oferită de Philips, superioare şi ridic-o (fig. b). înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome. Îndepărtează materialele de ambalare ale noului filtru de Umidificatorul Philips aduce aer umidificare (fig.
 • Page 202: Utilizarea Umidificatorului

  4 Utilizarea Înţelegerea alertei şi a umidificatorului blocării de protecţie pentru aer sănătos Alerta de protecţie pentru aer sănătos emite o avertizare promptă atunci când Înţelegerea indicatorului rezervorul de apă necesită reumplere. de umiditate Când apa din rezervor începe să scadă, un indicator roşu de pe panoul de Umidificatorul este echipat cu un control începe să...
 • Page 203: Pornirea Şi Oprirea Umidificatorului

  Sfat Pornirea şi oprirea umidificatorului • Dacăeste atins nivelul dorit de umiditate, poţi selecta o turaţie inferioară a ventilatorului. Totuşi, dacă Introdu ştecherul umidificatorului în nivelul dorit de umiditate nu este atins, priză. poţi selecta o turaţie superioară a Apasă butonul de alimentare ventilatorului pentru a umidifica mai pentru a porni umidificatorul rapid aerul.
 • Page 204: Setarea Temporizatorului

  Sfat Setarea temporizatorului • Un nivel confortabil de umiditate este Cu ajutorul funcţiei de temporizare, cuprins între 40 % RH şi 60 % RH. Poţi poţi lăsa umidificatorul să funcţioneze seta nivelul preferat de umiditate la un anumit număr de ore setat. După 40 % RH, 50 % RH sau 60 % RH.
 • Page 205: Reumplerea Cu Apă

  5 Curăţarea Reumplerea cu apă umidificatorului Nivelul apei poate fi observat prin fereastra transparentă a rezervorului de apă. Notă Opreşte umidificatorul şi scoate ştecherul din priză. • Scoate întotdeauna umidificatorul din priză înainte de curăţare. Scoate unitatea superioară • Când goleşti apa din rezervorul de apă, apucând-o de ambele părţi laterale asigură-te că...
 • Page 206: Curăţarea Rezervorului De Apă

  Clăteşte filtrul de umidificare sub un Curăţarea rezervorului de jet delicat de apă de la robinet. Nu apă strânge şi nu stoarce filtrul atunci când îl cureţi (fig. q) . Curăţă rezervorul de apă în fiecare Lasă apa în exces să se scurgă din săptămână...
 • Page 207: Înlocuirea Filtrului De Umidificare

  • Deconectează întotdeauna umidificatorul înainte de a înlocui filtrul de umidificare. Sfat • Înregistrează-ţi produsul pe www.philips.com pentru mai multe informaţii privind înlocuirea filtrului. Scoate filtrul de umidificare şi suportul filtrului din rezervorul de apă (fig. n). Scoate filtrul de umidificare din suportul filtrului.
 • Page 208: Depanarea

  Depanarea Acest capitol descrie pe scurt cele mai frecvente probleme pe care le poţi avea la utilizarea umidificatorului. Dacă nu poţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactează centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara ta. Problemă Soluţie posibilă •...
 • Page 209 Problemă Soluţie posibilă • Acestea sunt depuneri de calcar şi sunt alcătuite din Există depuneri de culoare albă pe filtrul mineralele din apă. Depunerile de calcar de pe filtrul de de umidificare. umidificare afectează performanţele de umidificare, însă nu sunt dăunătoare pentru sănătate. Te rugăm să urmezi instrucţiunile pentru curăţare din manualul de utilizare.
 • Page 210: Garanţie Şi Service

  (EMF) la www.philips.com sau contactează centrul de asistenţă pentru clienţi Acest aparat Philips respectă toate Philips din ţara ta (poţi găsi numărul standardele şi reglementările aplicabile de telefon în broşura de garanţie privind expunerea la câmpuri internaţională). Dacă în ţara ta nu există...
 • Page 211 Содержание 7 Устранение неполадок 1 Важная информация Безопасность 8 Гарантия и обслуживание 223 2 Ваш увлажнитель воздуха 214 Заказ запчастей и аксессуаров Комплектация 9 Примечания 3 Начало работы Электромагнитные поля Подготовка к увлажнению (ЭМП) воздуха Утилизация 4 Использование увлажнителя воздуха Значение...
 • Page 212: Важная Информация

  Опасно! обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, • Запрещается распылять заменяйте шнур только легковоспламеняющиеся в авторизованном вещества, такие как сервисном центре Philips инсектициды или духи, или в сервисном центре с вблизи увлажнителя персоналом аналогичной воздуха. квалификации. • Вода в резервуаре для • Запрещено пользоваться...
 • Page 213 этими отверстиями. увлажнителя воздуха является правильная Предупреждение. сборка всех деталей. • Используйте только • В случае если оригинальные фильтры подключение сетевой Philips, разработанные розетки проведено для данной модели неправильно, увлажнителя воздуха. сетевая вилка Использование других увлажнителя воздуха фильтров запрещено. будет нагреваться.
 • Page 214 • Во избежание травм чтобы дети не могли и повреждения перевернуть его. • Не используйте увлажнителя воздуха не вставляйте пальцы увлажнитель воздуха и другие предметы в в помещениях с отверстия для выхода и резкими перепадами входа воздуха. температуры, так как •...
 • Page 215 • Еженедельно очищайте • Датчик влажности резервуар для должен оставаться сухим. воды и промывайте Если на датчик попала увлажняющий фильтр. влага, он может неверно • Наполняйте резервуар определить уровень для воды только влажности, в результате холодной водопроводной чего перестанет работать водой.
 • Page 216: Ваш Увлажнитель Воздуха

  Проверьте комплектацию устройства (рис. a): воздуха Верхний блок Увлажняющий фильтр (FY2402) Поздравляем с покупкой, и добро Держатель фильтра пожаловать в клуб Philips! Поплавок Чтобы воспользоваться всеми Резервуар для воды преимуществами поддержки Philips, Инструкция по эксплуатации зарегистрируйте продукт на веб- Гарантийный талон...
 • Page 217: Начало Работы

  3 Начало работы 4 Использование увлажнителя воздуха Подготовка к увлажнению воздуха Снимите верхний блок, Значение сигналов удерживая его с двух сторон индикатора влажности (рис. b). Снимите с нового увлажняющего Увлажнитель оснащен встроенным фильтра упаковочный материал интеллектуальным датчиком (рис. c). влажности. Можно выбрать уровень относительной...
 • Page 218: Оповещения И Блокировки

  Значение сигналов Включение и выключение оповещения и увлажнителя воздуха блокировки системы Подключите увлажнитель к контроля качества розетке электросети. воздуха Нажмите кнопку питания чтобы включить увлажнитель Система контроля качества воздуха (рис. i). заблаговременно предупреждает » На дисплее появится о необходимости наполнения индикация...
 • Page 219: Установка Таймера

  Совет Установка таймера • IПо достижении нужного уровня С помощью таймера можно задать влажности можно выбрать меньшую длительность работы увлажнителя скорость работы вентилятора. воздуха в часах. По истечении Однако если заданный уровень установленного периода времени влажности не достигнут, для быстрого увлажнения...
 • Page 220: Уровень Воды

  Совет Наполнение водой • Комфортный уровень относительной Уровень воды можно посмотреть влажности составляет от 40 до 60 %. через прозрачное окошко Можно выбрать предпочитаемое значение уровня относительной резервуара для воды. влажности: 40 %, 50 % или 60 %. Выключите увлажнитель воздуха и...
 • Page 221: Очистка Увлажнителя Воздуха

  5 Очистка Очистка резервуара для увлажнителя воды воздуха Для поддержания гигиеничности прибора резервуар для воды необходимо очищать хотя бы раз в несколько недель. Примечание. Извлеките увлажняющий фильтр • Перед очисткой увлажнителя и держатель фильтра. воздуха всегда отсоединяйте его от Наполните резервуар для воды электросети.
 • Page 222: Замена Увлажняющего Фильтра

  Примечание. Соедините увлажняющий фильтр и держатель фильтра (рис. d). • Используйте только оригинальный Установите увлажняющий фильтр увлажняющий фильтр Philips FY2402. • Перед заменой увлажняющего и держатель фильтра обратно в фильтра всегда отключайте резервуар для воды (рис. e). увлажнитель от источника питания.
 • Page 223: Устранение Неполадок

  Устранение неполадок В данной главе описаны наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя воздуха. Если приведенные ниже сведения не помогают устранить проблему, обратитесь в центр поддержки покупателей в вашей стране. Проблема Возможное решение • Убедитесь, что увлажнитель воздуха подключен к Увлажнитель...
 • Page 224 Проблема Возможное решение • Белый налет — это накипь, которая оседает на На увлажняющем фильтре поверхности в виде солей. Минеральные отложения на увлажняющем фильтре влияют на качество присутствует белый налет. увлажнения, но безопасны для здоровья. Следуйте приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям...
 • Page 225: Гарантия И Обслуживание

  информации зайдите на веб- сайт Philips: www.philips.com или Этот прибор Philips соответствует свяжитесь с центром поддержки всем применимым стандартам потребителей Philips в вашей стране и нормам по воздействию (номер телефона центра указан на электромагнитных полей. гарантийном талоне). Если в вашей...
 • Page 226 Увлажнитель воздуха HU4816 220-240V~ 50/60Hz Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В. ” , Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111 Для...
 • Page 227 Obsah 9 Upozornenia 1 Dôležité Elektromagnetické polia (EMF) Bezpečnosť Recyklácia 2 Váš zvlhčovač Obsah škatule 3 Začíname Príprava na zvlhčovanie 4 Používanie zvlhčovača Význam indikácie vlhkosti Význam upozornenia na ochranu zdravého vzduchu a blokovania Zapnutie a vypnutie zvlhčovača 230 Zmena otáčok ventilátora Nastavenie časovača Nastavenie úrovne vlhkosti Hladina vody...
 • Page 228: Dôležité

  Dôležité Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii. • Zvlhčovač nepoužívajte, Bezpečnosť ak je poškodená sieťová Skôr, ako začnete zvlhčovač používať, zástrčka, sieťový kábel pozorne si prečítajte tento návod na alebo samotný zvlhčovač. používanie a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
 • Page 229 časti. zostavený. • Zvlhčovač správne • Používajte iba originálne umiestnite tak, aby ho filtre značky Philips určené nemohli prevrátiť deti. pre tento zvlhčovač. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
 • Page 230 • Zvlhčovač nepoužívajte • Do nádoby na vodu v miestnosti s výraznými nenalievajte iné látky teplotnými zmenami, okrem vody. Do vody pretože by mohli nepridávajte vône ani zapríčiniť kondenzáciu pár chemické látky. Používajte v zariadení. iba vodu (z vodovodu, • Ak zvlhčovač dlhší čas vyčistenú, minerálnu, nepoužívate, vo filtroch sa akýkoľvek druh pitnej...
 • Page 231: Váš Zvlhčovač

  Vrchnú jednotku uchopte za obidve zaregistrujte svoj produkt na stránke strany a vytiahnite ju (obr. b). www.philips.com/welcome. Odstráňte z nového zvlhčovacieho Zvlhčovač Philips vnesie do vašej filtra obalový materiál (obr. c). domácnosti čerstvý a zvlhčený vzduch prospešný pre zdravie vašej rodiny. Poznámka Ponúka pokročilý...
 • Page 232: Používanie Zvlhčovača

  4 Používanie Blokovanie na ochranu zdravého vzduchu neustále zabezpečuje, aby sa zvlhčovača zvlhčovač nepoužíval, keď v nádobe na vodu nie je žiadna voda. Keď je nádoba na vodu prázdna a je nutné ju naplniť, blokovanie na ochranu zdravého vzduchu po 30 minútach zvlhčovač Význam indikácie vlhkosti zablokuje a rozsvieti sa červený...
 • Page 233: Zmena Otáčok Ventilátora

  Zmena otáčok ventilátora Poznámka • Režim spánku funguje iba pri otáčkach Manuálna • Keď v režime spánku hladina poklesne na nízku úroveň, červený indikátor Požadované otáčky ventilátora môžete nebliká, no zostane svietiť. nastaviť manuálne. • V režime spánku je možné nastaviť iba časovač, pričom nie je možné...
 • Page 234: Hladina Vody

  » Rozsvieti sa svetelný indikátor Poznámka úrovne vlhkosti (40, 50 alebo 60). • Ak je nádoba na vodu prázdna, keď je zvlhčovač pripojený k napájaniu a je » Svetelný indikátor vlhkosti svieti zapnutý, červený svetelný indikátor načerveno, kým sa nedosiahne 2 minúty bliká...
 • Page 235: Čistenie Zvlhčovača

  5 Čistenie Obsah nádoby na vodu vylejte do výlevky. zvlhčovača Zvlhčovací filter a stojan filtra vložte späť do nádoby na vodu. Poznámka Čistenie zvlhčovacieho filtra • Pred čistením zvlhčovač vždy odpojte zo siete. Zvlhčovací filter každý týždeň očistite, • Pri vylievaní vody z nádoby na vodu aby zostal hygienicky čistý.
 • Page 236: Výmena Zvlhčovacieho Filtra

  Dbajte, aby ste zvlhčovací filter vymenili aspoň raz za rok. Poznámka • Používajte iba originálny zvlhčovací filter Philips FY2402. • Pred výmenou zvlhčovacieho filtra zvlhčovač vždy odpojte zo siete. • Podrobnejšie informácie o tom, ako filter vymeniť, získate po registrácii na lokalite www.philips.com.
 • Page 237: Riešenie Problémov

  Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní zvlhčovača mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie • Skontrolujte, či je zvlhčovač pripojený k zdroju napájania. Zvlhčovač...
 • Page 238 Problém Možné riešenie • Usadeniny na tkanom materiáli vznikajú prirodzene Filter po čase zmení farbu. a nemajú žiadny vplyv na účinnosť zvlhčovania. Zvlhčovací filter pravidelne čistite, aby ste z neho odstránili vodný kameň. Zvlhčovací filter zároveň každých 6 mesiacov vymeňte. •...
 • Page 239: Upozornenia

  8 Záruka a servis 9 Upozornenia Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú Elektromagnetické polia stránku spoločnosti Philips na adrese (EMF) www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine Tento spotrebič značky Philips (telefónne číslo do tohto strediska...
 • Page 240 Innehåll 1 Viktigt Säkerhet 2 Din luftfuktare Detta innehåller lådan 3 Komma igång Förbered för befuktning 4 Använda luftfuktaren Förstå angivelsen av luftfuktighet Förstå skyddsvarningen och skyddslåset för hälsosam luft Slå på och av luftfuktaren Ändra fläkthastigheten Ställa in timern Ställa in luftfuktighetsnivån Vattennivån Fylla på...
 • Page 241: Viktigt

  är dåligt • Om nätsladden är anslutet blir luftfuktarens skadad måste den alltid kontakt varm. Se till att bytas ut av Philips, ett ansluta luftfuktarens av Philips auktoriserade kontakt till ett ordentligt serviceombud eller anslutet eluttag.
 • Page 242 • Använd endast Philips kondens på luftfuktarens originalfilter som är särskilt insida. • När luftfuktaren inte avsett för denna luftfuktare. Använd inte några andra används under en längre...
 • Page 243: Din Luftfuktare

  Vi tycker att det är roligt att du har köpt rena. en Philips-produkt! • Fyll vattentanken endast Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på med kallt kranvatten. www.philips.com/welcome. Använd inte grundvatten Philips luftfuktare gör luften i huset frisk...
 • Page 244: Komma Igång

  3 Komma igång 4 Använda luftfuktaren Förbered för befuktning Förstå angivelsen av Håll i bägge sidorna på den övre enheten för att lyfta upp den luftfuktighet (bild b). Ta bort förpackningsmaterialet från Luftfuktaren är utrustad med en det nya befuktningsfiltret (bild c). inbyggd smart sensor för kontroll av luftfuktighet.
 • Page 245: Slå På Och Av Luftfuktaren

  Skyddslåset för hälsosam luft ser alltid Ändra fläkthastigheten till att luftfuktaren inte körs utan vatten i tanken. När vattentanken är tom och behöver fyllas på stänger skyddslåset Manuellt för hälsosam luft av luftfuktaren efter 30 minuter, och en röd indikator tänds. Du kan välja önskad fläkthastighet När du fyller på...
 • Page 246: Ställa In Timern

  Ställa in timern Obs! • Om ingen förinställd luftfuktighetsnivå Med timerfunktionen kan luftfuktaren väljs förblir fuktindikatorlampan släckt. köras under ett bestämt antal timmar. När den inställda tiden har gått stängs luftfuktaren automatiskt av. Tryck på timerknappen för att Vattennivån aktivera timerfunktionen (bild l). »...
 • Page 247: Rengöra Luftfuktaren

  5 Rengöra Obs! luftfuktaren • Överskrid inte den maximala vattennivån när du fyller på vatten för att undvika att vatten läcker från luftintagen. • Undvik att skaka vattentanken när du Obs! lyfter den, annars kan vatten läcka från luftintagen. • Koppla alltid ur luftfuktaren innan du •...
 • Page 248: Rengöra Befuktningsfiltret

  (bild p). Tips! Obs! • Registrera din produkt på • Använd milt eller surt rengöringsmedel www.philips.com för mer information om (24 g citronsyra med 4 l vatten). hur man byter ut befuktningsfiltret. Skölj befuktningsfiltret under Ta ur befuktningsfiltret och långsamt rinnande kranvatten.
 • Page 249: Felsökning

  Felsökning I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med luftfuktaren. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten. Problem Möjlig lösning • Se till att det finns strömförsörjning till luftfuktaren. Luftfuktaren fungerar •...
 • Page 250 Problem Möjlig lösning • Kontrollera att vattentanken är fylld med vatten. Luftfuktaren avger en • Rengör befuktningsfiltret (se kapitlet ”Rengöra obehaglig lukt. befuktningsfiltret”). • Anslut luftfuktarens kontakt till strömuttaget och slå på Det kommer ingen luft från luftutloppet. luftfuktaren. • Väldigt fin dimma är osynlig. Den här luftfuktaren har Jag ser ingen synlig dimma från en NanoCloud-befuktningsteknik som producerar...
 • Page 251: Garanti Och Service

  8 Garanti och 9 Meddelanden service Elektromagnetiska fält För information eller om du har ett problem kan du gå till Philips (EMF) webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst Den här Philips-produkten uppfyller i ditt land (telefonnumret finns i alla tillämpliga standarder och garantibroschyren).
 • Page 252 Зміст 8 Гарантія та 1 Важлива інформація обслуговування Безпека Замовлення частин та аксесуарів 2 Ваш зволожувач Комплектація упаковки 9 Повідомлення Електромагнітні поля (ЕМП) 3 Початок роботи Утилізація Підготовка до зволоження 4 Використання зволожувача Пояснення щодо індикації вологості Пояснення про попередження про здорове...
 • Page 253: Важлива Інформація

  пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно Безпека замінити, звернувшись до сервісного центру, Перед тим як користуватися зволожувачем, уважно прочитайте уповноваженого Philips, цей посібник користувача та або фахівців із належною зберігайте його для майбутньої кваліфікацією. довідки. • Не використовуйте Небезпечно зволожувач, якщо...
 • Page 254 бути зібрано належним вихідний отвори для чином. • Використовуйте лише повітря, наприклад, розмістивши предмети оригінальний фільтр на вихідному отворі чи Philips, призначений для перед вхідним отвором. цього зволожувача. Не використовуйте інший Увага! фільтр. • Оберігайте зволожувач • У разі ненадійного...
 • Page 255 • Не використовуйте • Не мийте фільтр зволожувач біля камінів, у пральній чи обігрівачів чи газових посудомийній машинах. пристроїв. В іншому випадку він • Завжди від’єднуйте деформується. • Зволожувач призначено зволожувач від мережі після використання або виключно для побутового перед чищенням. використання...
 • Page 256: Ваш Зволожувач

  зволожувач зволожувачем тривалий час, почистіть резервуар Вітаємо вас із покупкою та ласкаво для води та висушіть просимо до клубу Philips! фільтр для зволоження. Щоб у повній мірі користуватися • Якщо потрібно підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті...
 • Page 257: Початок Роботи

  3 Початок 4 Використання роботи зволожувача Підготовка до Пояснення щодо зволоження індикації вологості Тримаючи верхній блок із двох Зволожувач обладнано вбудованим боків, підніміть його (мал. b). розумним датчиком вологості. Можна налаштувати цільовий рівень Зніміть упаковку з нового фільтра відносної вологості – 40%, 50% та для...
 • Page 258: Увімкнення Та Вимкнення

  Завдяки функції блокування для Зміна швидкості збереження повітря здоровим вентилятора зволожувач не працює без води в резервуарі. Коли резервуар для води порожній і його потрібно Вручну наповнити, функція блокування для збереження повітря здоровим Можна вибрати потрібну швидкість вимикає зволожувач через 30 хвилин вентилятора...
 • Page 259: Налаштування Таймера

  Натисніть кнопку вологості Примітка один чи більше разів, щоб встановити бажану вологість • Сплячий режим працює лише за повітря 40%RH, 50%RH або швидкості • У сплячому режимі червоний 60%RH (мал. m). індикатор не блимає, але продовжує » Засвітиться індикатор рівня світитися, коли...
 • Page 260: Наповнення Водою

  5 Чищення Примітка зволожувача • Якщо резервуар для води порожній, коли зволожувач під’єднано до мережі та ввімкнено, червоний індикатор блимає протягом Примітка 2 хвилин і продовжує світитися, поки резервуар для води не буде • Перед чищенням завжди виймайте наповнено. штекер зволожувача з розетки. •...
 • Page 261: Чищення Резервуара Для

  Чищення резервуара для Примітка води • Використовуйте кислотний або помірний очищувач (24 г лимонної Чистіть резервуар для води щотижня кислоти на 4 л води). для належного гігієнічного стану. Сполощіть фільтр для зволоження Вийміть фільтр для зволоження і під слабким струменем води тримач...
 • Page 262: Заміна Фільтра Для

  нашого Центру обслуговування зволоження щонайменше один раз клієнтів. на рік. Примітка • Використовуйте лише оригінальний фільтр для зволоження Philips FY2402. • Перед тим як заміняти фільтр для зволоження, від’єднуйте зволожувач від електромережі. Підказка • Для отримання детальнішої інформації про заміну фільтра...
 • Page 263: Усунення Несправностей

  Усунення несправностей У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання зволожувача. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Проблема Можливе рішення • Перевірте, чи подається живлення до зволожувача. Зволожувач...
 • Page 264 Проблема Можливе рішення • Білі відкладення – це накип, який являє собою На фільтрі для зволоження є білі мінерали, які містяться у воді. Накип на фільтрі для відкладення. зволоження впливає на ефективність зволоження, однак не впливає на здоров’я. Дотримуйтеся інструкцій з...
 • Page 265: Гарантія Та Обслуговування

  проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або Цей пристрій Philips відповідає усім зверніться до Центру обслуговування чинним стандартам та правовим клієнтів компанії Philips у своїй країні нормам, що стосуються впливу (номер телефону можна знайти у електромагнітних полів. гарантійному талоні). Якщо у Вашій...