Download Print this page

Hitachi M12V2 Handling Instructions Manual

Router
Hide thumbs

Advertisement

Handöverfräs
Overfræser
Håndoverfres
Yläjyrsin
Router
M 12V2
M 12SA2
M12V2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi M12V2

 • Page 1 Yläjyrsin Router M 12V2 M 12SA2 • M12V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Låspinne Låsetap Låsepinne Nyckel Nøgle Nøkkel Lossa Løsne Løsn Dra åt Spænde Stram Anslagslinjal Anslagsstang Stoppstang Skala Skala Skala Snabbjusteringsspak Hurtigjusteringslås Hurtigjusteringshåndtak Skärdjupsindikator Dybdeindikator Dybdeindikator Låsratt spärrstången Stanglåseknap Stoppestangknapp Anslagsblock Stopperblockke Stoppblokk Riktning moturs I retning mod uret Mot klokken Friställ låsspaken Løsn udløserknappen...
 • Page 6 Suomi English Lukitussauva Lock pin Avain Wrench Löysää Loosen Kiristä Tighten Säätörajoitin Stopper pole Mittakaava Scale Pikasäätövipu Quick adjustment lever Syvyysosoitin Depth indicator Rajoittimen lukitusnuppi Pole lock knob Vastinkappale Stopper block Vastapäivään Counter-clockwise direction Avaa lukituskahva Loosen the lock lever Nuppi Knob Hienosäätönuppi...
 • Page 7 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes symboler, som anvendes for som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å maskinen. Vær sikker på, at Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 8 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 9: Tekniska Data

  När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll Vidrör den aldrig med bara händer. för barn och bräckliga personer. TEKNISKA DATA Modell M12V2 M12SA2 Spanning (i förbruksländer)* (110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ineffekt* 2000 W 1700 W Spännhylsa...
 • Page 10: Före Användning

  Svenska Din handöverfräs låter dig finjustera skärdjupet. FÖRE ANVÄNDNING (1) Fäst ratten till fininställningsratten. (2) Vrid snabbinställningsspaken medurs tills spaken 1. Strömkälla stannar mot stoppskruven. (Bild 5) Se till att den använda strömkällan har samma Om snabbjusteringsspaken inte stannar vid spänning som den angiven på...
 • Page 11 (1) Lossa de fyra skruvarna i sockeln och ta bort sockeln. Reparationer, modifieringar och inspektioner av (2) Lossa stoppbulten och ta bort den så att fjädern kan Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi tas bort. (Bild 17) auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 12 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 13 Få Deres elektriske værktøj repareret af kvalificeret teknikere, der kun bruger originale reservedele. Derved sikres det, at sikkerheden ikke kompromitteres. SPECIFICATIONER Model M12V2 M12SA2 Spænding (per område)* (110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V) Optaget effekt*...
 • Page 14: Før Ibrugtagning

  Dansk (3) Hjulanslag (Fig. 20) HVORDAN OVERFRÆSEREN SKAL ANVENDES (4) Modelanslagsadapter (B) For produktet af Trend. 1. Justering af skæredybden. (Fig. 2) Ret til ændringer i ekstra tilbehør forbeholdes. (1) Placer værktøjet på en jævn træflade. (2) Drej hurtigjusteringslåsen i retning mod uret indtil at hurtigjusteringsgrebet stopper.
 • Page 15: Eftersyn Og Vedligeholdelse

  Af hensyn til din sikkerhed og for at beskytte dig mod M12V2) elektrisk stød må inspektion og udskiftning af M12V2 er udstyret med et elektronisk kontrolsystem, kulbørsterne på dette værktøj KUN udføres af et der tillader trinløs hastighedsregulering. autoriseret Hitachi service-center.
 • Page 16 Som et resultat heraf kan nogle dele (f.ex. kodenumre og/eller design) ændres uden varsel. BEMÆRK Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldta specifikationer ændres uden forudgående varsel. Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871.
 • Page 17 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 18 Dette vil forsikre at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes. SPECIFIKASJONER Modell M12V2 M12SA2 Spenning (etter områder)* (110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V) Opptatt effekt* 2000 W 1700 W Chukkapasitet 12 mm eller 1/2"...
 • Page 19 Norsk (3) Trimmefører (Fig. 20) (4) Løsne låsearmen og press verktøyet til fresen akkurat (4) Bormal – leder (B) berører den flate overflaten. Fest låsearmen. (Fig. 4) Et Trend produkt. (5) Fest låseknappen. Still inn dybeindikatoren med ”0” Tilleggsutstyret kan endresuten varsel. gradering av skalaen.
 • Page 20 For å opprettholde sikkerheten og beskyttelsen mot M12V2) elektrisk støt, skal kontroll og utskifting av kullbørstene Modell M12V2 har et elektroisk kontrollsystem som kun foretas av et Hitachi autorisert serviceverksted. tillater en trinnløs endreing av omdreiningshastigheten 5. Skifte ut strømkabelen (opm).
 • Page 21 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. M12V2 Målt A-vektet lydeffektnivå: 96 dB(A) Målt A-vektet lydtrykknivå: 83dB(A) Usikkerhet KpA: 3 dB(A) Typisk veiet rot betyr kvadratisk akselerasjonsverdi: 1,0 m/s M12SA2 Målt A-vektet lydeffektnivå: 97 dB(A)
 • Page 22 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 23: Tekniset Tiedot

  Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa laitteen lähettyviltä. Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä poissa lasten ja mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden ulottuvilta. TEKNISET TIEDOT Modell M12V2 M12SA2 Jännite (eroja maasta riippuen)* (110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ottoteho* 2000 W...
 • Page 24 Suomi (5) Kiristä rajoittimen lukitusnuppi. Aseta syvyysosoitin ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON mittakaava- asteikon asentoon “0”. (6) Löysennä rajoittimen lukitusnuppi ja nosta, kunnes 1. Virtalähde osoitin asettuu asteikolla haluttuun leikkaussyvyyteen. Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa tuotteen Kiristä rajoittimen lukitusnuppi. tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia. (7) Löysennä...
 • Page 25 öljyyn tai poistoaukkoon. veteen. 4. Pyörintänopeuden säätö (vain modell M12V2). 4. Hiiliharjojen tarkastaminen Modell M12V2 on elektroninen säätöjärjestelmä, jonka Jotta saavutetaan jatkuva turvallisuus ja suoja avulla on mahdollista portaaton kierrosluvun säätö.
 • Page 26 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. H12V2 Mitattu A-painotteinen äänitehoarvo: 96 dB(A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 83 dB(A) KpA-toleranssi: 3 dB(A) Tyypillinen painollisen juuren keskineliön kiihdytysarvo: 1,0 m/s H12SA2 Mitattu A-painotteinen äänitehoarvo: 97 dB(A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 84 dB(A) KpA-toleranssi: 3 dB(A) Tyypillinen painollisen juuren keskineliön kiihdytysarvo:...
 • Page 27: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 28: Specifications

  Ensure that both handles are gripped firmly during operation. The bit is very hot immediately after operation. Avoid bare hand contact with the bit for any reason. SPECIFICATIONS Model M12V2 M12SA2 Voltage (by areas)* (110V, 120V, 220V, 230V, 240V) Power Input* 2000 W 1700 W Collet Chuck Capacity 12 mm or 1/2"...
 • Page 29: Prior To Operation

  English (4) Loosen the lock lever and press the tool body until PRIOR TO OPERATION the bit just touches the flat surface. Tighten the lock lever at this point. (Fig. 4) 1. Power source (5) Tighten pole lock knob. Align the depth indicator Ensure that the power source to be utilized conforms with the “0”...
 • Page 30: Using The Optional Accessories

  As shown in Fig. 16, dial position “1” is for minimum on this tool should ONLY be performed by a HITACHI speed, and position “6” for maximum speed. AUTHORIZED SERVICE CENTER.
 • Page 31 English NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice. Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN 60745 and declared in accordance with ISO 4871.
 • Page 35 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 36 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/ EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 1. 2009 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

M 12sa2M 12v2M 8v2M 8sa2