Download Print this page

Sony ICF-S10MK2 Marketing Operating Instructions

Radio walkman: am/fm mini pocket radio
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

3-858-197-41(1)
FM/AM Radio
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
(a hátoldalon)
Работни инструкции
(Обратна страна)
Инструкция по эксплуатации
(Обратная сторона)
ICF-S10MK2
Sony Corporation © 2001 Printed in China
Power switch/VOL
(volume) control
Przełącznik zasilania/
regulator głośności
(VOL)
Hlavní vypínač/
Telescopic
ovladač VOL
antenna
(hlasitost)
Antena
teleskopowa
Teleskopická
anténa
TUNE
TUNING
@
BAND
Rear
Tył
Zadní strana
R6(AA) 2
English
Installing the Batteries
1
Open the battery compartment lid at the
rear of the radio.
2
Insert two R6 (AA) batteries with the '
and ' marks aligned correctly.
3
Close the battery compartment lid.
When to change the batteries
Change the batteries when the sound becomes weak
or distorted. Remove both of the old batteries and
insert new ones.
Notes on the batteries
• Align batteries correctly.
• Do not mix new and used batteries.
• The batteries cannot be charged.
• To avoid damage from possible battery leakage,
remove the batteries when unit will not be used
for a long time.

Listening to the Radio

1
Turn the Power switch/VOL (volume)
control to turn on the power and adjust the
volume.
When you have finished listening, turn the
control down to turn off the power.
2
Set the BAND selector to select FM or AM.
3
Turn the TUNING control to select a
station.
The TUNE indicator lights when a station
is received.
To turn off the radio
Turn the Power switch/VOL (volume) control
downward to OFF until a click is heard.
To listen with earphones
Connect optional earphones to the @ jack.
The speaker does not emit sound when earphones
are connected.
To improve reception
FM: Extend the telescopic antenna and adjust the
angle for the best reception.
AM: Rotate the unit horizontally for optimum
reception. A ferrite bar antenna is built in the
unit.
Precautions
• Operate the unit only on 3 V DC.
• Do not leave the unit in a location near heat
sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust, or mechanical shock.
• When the case becomes soiled clean it with a soft
cloth dampened with a mild detergent solution.
Never use abrasive cleansers or chemical solvents,
as they may mar the case.
• Do not leave magnetic bank cards, magnetic train
passes, or other cards containing magnetic
information near the speaker. The information on
the card may be erased by the magnetism inside
the speaker.
If you have any questions or problem concerning
your unit, please consult the nearest Sony dealer.

Specifications

Frequency range
FM: 87.5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Speaker
Approx. 5.7 cm dia., 8 ohms
Power output
100 mW (at 10% harmonic distortion)
Output
@ jack (minijack)
Power requirements
3V DC, two R6 (size AA) batteries
Battery life
Using Sony SUM-3 (NS) batteries
FM: Approx. 40 hours
AM: Approx. 45 hours
Dimensions
Approx. 71
118.5
30 mm (w/h/d)
(2
/
4
/
/
in)
7
3
3
8
4
16
Mass
Approx. 202 g (7 oz.) incl. batteries
Design and specifications are subject to change
without notice.
Polski
Zakładanie baterii
1
Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii z
tyłu urządzenia.
2
Włóż dwie baterie R6 (AA), prawidłowo
umieszczając bieguny ' i '.
3
Zamknij pokrywę pomieszczenia baterii.
Kiedy wymieniać baterie
Wymień baterie gdy dźwięk osłabnie lub stanie się
zniekształcony. Wyjmij obie stare baterie i zastąp je
nowymi.
Uwagi o bateriach
• Prawidłowo umieść bieguny baterii.
• Nie mieszaj nowych i starych baterii.
• Nie możesz ładować baterii.
• Aby uniknąć wycieku z baterii, wyjmuj je gdy nie
zamierzasz używać zestawu przez dłuższy czas.
Odbiór radiowy
1
Aby włączyć zasilanie i wyregulować
głośność obróć Przełącznik zasilania/
regulator głośności (VOL).
Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć
regulator z powrotem.
2
Selektorem BAND wybierz pasmo FM lub
AM.
3
Aby nastroić stację, obracaj regulator
TUNING.
Gdy nastroisz stację, zapali się wskaźnik
TUNE.
Aby wyłączyć radio
Aby wyłączyć zasilanie, obróć Przełącznik
zasilania/regulator głośności (VOL) w dół do
pozycji OFF, aż usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie.
Aby słuchać przez słuchawki
Podłącz znajdujące się w wyposażeniu dodatkowym
słuchawki do gniazda @. Gdy podłączysz
słuchawki, dźwięk z głośnika zostanie odcięty.
Aby polepszyć odbiór
FM: Do uzyskania najlepszego odbioru, wyciągnij
antenę teleskopową i wyreguluj jej kąt.
AM: Do uzyskania najlepszego odbioru, obracaj
zestaw poziomo. Antena o rdzeniu ferrytowym
wbudowana jest w niniejszy odbiornik.
Środki ostrożności
• Zasilaj zestaw tylko prądem stałym o napięciu
3 V.
• Nie pozostawiaj zestawu w miejscach
znajdujących się w pobliżu źródeł ciepła, w
miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, nadmiernie zakurzonych ani nie
poddawaj go wstrząsom mechanicznym.
• Gdy obudowa zabrudzi się, wytrzyj ją ściereczką
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nigdy
nie używaj ściernych środków czyszczących, ani
rozcieńczalników chemicznych, gdyż mogą one
uszkodzić obudowę.
• Nie pozostawiaj w pobliżu głośników
magnetycznych kart bankowych, magnetycznych
kart kolejowych ani żadnych innych kart
zawierających dane w kodzie magnetycznym.
Informacje zapisane na tych kartach mogą ulec
skasowaniu polem magnetycznym panującym
wewnątrz głośnika.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące Twojego zestawu, prosimy, abyś
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.
Dane techniczne
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Głośnik
W przybl. 5,7 cm śr. 8 ohm
Moc wyjściowa
100 mW (przy zniekształceniu harmonicznym
10%)
Wyjście
Gniazdo @ (mini)
Pobór mocy
3 V prądu stałego, dwie baterie R6 (AA)
Żywotność baterii
Używając baterii Sony SUM-3 (NS)
FM: W przybl. 40 godzin
AM: W przybl. 45 godzin
Wymiary
W przybl. 71 x 118,5 x 30 mm (szer./wys./głęb.)
Masa
W przybl. 202 g włącz. baterie
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.
Česky
Vložení baterií
1
Otevřete kryt bateriového prostoru na
zadní straně rádia.
2
Vložte dvě baterie R6 (AA) podle
vyznačené polarity ' a '.
3
Zavřete kryt bateriového prostoru.
Kdy vyměnit baterie
Vyměňte baterie když je zvuk slabý nebo
zkreslený. Vyberte obě staré baterie a vložte nové.
Poznámky k bateriím
• Vložte baterie správně.
• Nemíchejte staré a nové baterie.
• Baterie nemohou být opětovně nabity.
• Pro zabránění poškození způsobeného vytečením
baterií jej vyberte pokud přístroj nebude používán
delší dobu.
Poslech rádia
1
Otočte vypínačem Hlavní vypínač/
ovladač VOL (hlasitost) k zapnutí
přístroje a nastavení hlasitosti.
Když skončíte poslech, otočte vypínačem
zpět a vypněte přístroj.
2
Nastavte přepínač BAND (pásmo) k
vyběru FM nebo AM pásma.
3
Otočte ovladačem TUNING (ladění) a
nala te stanici.
Při vyladění stanice svítí indikátor TUNE.
K vypnutí rádia
Otáčejte vypínačem Hlavní vypínač/ovladač VOL
(hlasitost) směrem k OFF dokud nebudete slyšet
kliknutí.
K poslechu přes sluchátka
Připojte sluchátka, která nejsou ve vybavení, ke
zdířce @.
Pokud jsou sluchátka připojena, není slyšet zvuk z
reproduktoru.
Ke zlepšení příjmu
FM: Vytáhněte teleskopickou anténu a natočte ji
tak, aby byl příjem nejlepší.
AM: Otáčejte přístrojem ve vodorovné poloze,
dokud není příjem nejlepší. V přístroji je
zabudována feritová anténa.
Upozornění
• Provozujte přístroj jenom na 3V baterie.
• Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla,
nebo na místa vystavená přímému slunečnímu
světlu, prachu, nebo mechanickým nárazům.
• Po zašpinění jej vyčistěte jemnou tkaninou
navlhčenou v čistícím roztoku.
Nikdy nepoužívejte drsných materiálů nebo
chemických roztoků, protože tyto mohou
poškodit povrch.
• Nepokládejte magnetické bankové karty,
magetické jízdenky, nebo jiné karty s
magnetickými údaji do blízkosti reproduktoru.
Informace na kartě může být vymazána
magnetem reproduktoru.
Když máte nějaké dotazy nebo problémy s Vaším
přístrojem, obra te sa na nejbližšího prodejce Sony.
Technické parametry
Frekvenční rozsah
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Reproduktor
Přibližně 5,7 cm průměr, 8 ohmů
Výstupní výkon
100 mW (při 10% harmonickém zkreslení)
Výstup
@ zdířka (minizdířka)
Napájení
stejnosměrný proud 3V, dvě baterie R6 (velikost
AA)
Životnost baterií
Při použití Sony SUM-3 (NS)
FM: Přibl. 40 hodin
AM: Přibl. 45 hodin
Rozměry
Přibl. 71
118,5
30 mm (š/v/h)
Hmotnost
Přibl. 202 g včetně baterií.
Vzhled a technické parametry se můžou změnit bez
oznámení.

Advertisement

loading

  Also See for Sony ICF-S10MK2 Marketing

  Related Manuals for Sony ICF-S10MK2 Marketing

  Summary of Contents for Sony ICF-S10MK2 Marketing

  • Page 1: Listening To The Radio

    The information on the card may be erased by the magnetism inside the speaker. R6(AA) 2 If you have any questions or problem concerning your unit, please consult the nearest Sony dealer. Specifications Frequency range Speaker Power output...
  • Page 2 @ csatlakozó (minijack) Размери 3 V egyenáram, két R6 (AA) – ceruza – elem Приблизително 71 височина Sony SUM-3 (NS) elem használata esetén Тегло FM: kb. 40 óra Приблизително 202 грама с батериите. AM: kb. 45 óra Дизайнът и спесификациите могат да се...