Download Print this page
Hide thumbs Also See for L300:

Advertisement

Quick Links

Start Here

EN
TC
เริ ่ ม ต้ น ที ่ น ี ่
TH
© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX
อ่ า นตรงนี ้ ก ่ อ น
Read This First/
/
This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not
come off.
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ต ้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการจั ด การหมึ ก เนื ่ อ งจากหมึ ก อาจกระเด็ น ขณะใส่ ต ลั บ หมึ ก หรื อ เติ ม หมึ ก หมึ ก จะไม่ ส ามารถล้ า งออกได้ หากเลอะบนสิ ่ ง ของหรื อ เสื ้ อ ผ้ า
1
การแกะหี บ ห่ อ
Unpacking/
/
L110
Q
L300
Do not open the initial setup ink bottle package or the refill ink bottle package until you are ready to fill the
ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.
อย่ า เปิ ด ห่ อ ขวดหมึ ก สำหรั บ การตั ้ ง ค่ า เริ ่ ม ต้ น หรื อ ห่ อ ขวดหมึ ก สำหรั บ เติ ม จนกว่ า ท่ า นพร้ อ มที ่ จ ะติ ด ตั ้ ง ลงในตลั บ หมึ ก ขวดหมึ ก
จะถู ก บรรจุ อ ยู ่ ใ นห่ อ สู ญ ญากาศเพื ่ อ รั ก ษาสภาพ
For initial setup
For refilling
สำหรั บ การตั ้ ง ค่ า เริ ่ ม ต้ น
สำหรั บ การเติ ม หมึ ก
2
Filling Ink/
/
การเติ ม หมึ ก
A�
B�
Check position.
Unhook.
ตรวจสอบตำแหน่ ง
ปลดออกจากที ่ ย ึ ด
K�
L�
Turn on.
Press for 3 seconds until P starts
flashing. Charging ink is started.
เปิ ด เครื ่ อ ง
กดไว้ 3 วิ น าที จ นกว่ า
เริ ่ ม กะพริ บ
P
การเติ ม หมึ ก จะเริ ่ ม ต้ น ขึ ้ น
3
Connecting to the Computer/
Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
อย่ า ต่ อ สาย USB จนกว่ า จะได้ ร ั บ คำแนะนำให้ ต ่ อ
If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
หากมี ข ้ อ ความเตื อ นจากไฟร์ ว อลล์ ให้ อ นุ ญ าตการเข้ า ถึ ง สำหรั บ แอพพลิ เ คชั ่ น ของ Epson
A�
Windows
Mac
Insert.
ใส่ แ ผ่ น
A
Windows
Select and follow the instructions.
เลื อ กและปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำ
Q
Windows 7/Vista: AutoPlay
window.
Windows 7/Vista: หน้ า ต่ า ง
AutoPlay
c
Important; must be observed to avoid damage to your equipment.
ข้ อ มู ล สำคั ญ ; ต้ อ งระวั ง เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งความเสี ย หายต่ อ อุ ป กรณ์
Remove all protective materials.
แกะวั ส ดุ ก ั น กระเทื อ นออกทั ้ ง หมด
C�
Q
Do not pull the tubes.
อย่ า ดึ ง ท่ อ
Open and remove.
เปิ ด และดึ ง ออก
M�
Charging ink takes about 20 minutes.
Wait until the light turns on.
การเติ ม หมึ ก ใหม่ จ ะใช้ เ วลาประมาณ 20 นาที
ให้ ร อจนกว่ า ไฟจะสว่ า งขึ ้ น
/
กำลั ง เชื ่ อ มต่ อ กั บ คอมพิ ว เตอร์
B�
Check and proceed.
ตรวจสอบและดำเนิ น การต่ อ
B
Mac
Select and follow the instructions.
เลื อ กและปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำ
Q
Only the software with a selected check box is installed. Epson Online Guides
contain important information such as troubleshooting. Install them if necessary.
ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ เ ลื อ กไว้ เ ท่ า นั ้ น ที ่ จ ะถู ก ติ ด ตั ้ ง คู ่ ม ื อ ออนไลน์ Epson บรรจุ ข ้ อ มู ล ที ่ ส ำคั ญ เช่ น
การแก้ ไ ขปั ญ หา ติ ด ตั ้ ง คู ่ ม ื อ หากจำเป็ น
c
O
Use the ink bottles that came with your product.
Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.
O
O
Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's
warranties.
O
O
O
ใช้ ข วดหมึ ก ที ่ ม าพร้ อ มกั บ เครื ่ อ งนี ้
O
แม้ ว ่ า ขวดหมึ ก บางขวดจะมี ร อยบุ บ แต่ ร ั บ ประกั น ถึ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณของหมึ ก และสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภั ย
O
Epson ไม่ ข อรั บ ประกั น คุ ณ ภาพของหมึ ก ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ข องแท้ การใช้ ห มึ ก ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ข องแท้ อ าจทำให้ เ ครื ่ อ งเสี ย หาย ซึ ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม อยู ่ ใ นการรั บ ประกั น ของ Epson
O
D�
Snap off, remove, and then install.
หั ก ออก ถอด แล้ ว ติ ด ตั ้ ง
F�
Install securely.
ติ ด ตั ้ ง ให้ เ ข้ า ที ่
c
Before printing, be sure to hook the ink tank unit onto the product. Do not lay
the ink tank unit down, or position the unit higher or lower than the product.
ก่ อ นพิ ม พ์ ควรแน่ ใ จว่ า ได้ ย ึ ด ชุ ด ตลั บ หมึ ก กลั บ เข้ า ที ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว อย่ า วางตลั บ หมึ ก นอนลง
หรื อ อย่ า ให้ ต ำแหน่ ง ของชุ ด ตลั บ หมึ ก สู ง หรื อ ต่ ำ กว่ า ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
Loading Paper/
A�
c
Do not load paper above H mark inside the edge guide.
O
O
Load paper with its printable side face up.
O
O
อย่ า ใส่ ก ระดาษเกิ น เครื ่ อ งหมาย
O
ใส่ ก ระดาษโดยหั น ด้ า นสำหรั บ พิ ม พ์ ข ึ ้ น
O
Transporting/
/
การขนย้ า ย
A�
A
Windows
B
Mac
Secure print head.
ยึ ด หั ว พิ ม พ์ ใ ห้ แ น่ น
c
Keep the product level as you transport it. Otherwise, ink
may leak.
Be sure to keep the ink bottle upright when tightening
the cap, and take measures to prevent ink from leaking
as you transport it.
รั ก ษาแนวระดั บ ของตั ว เครื ่ อ งขณะขนย้ า ย มิ ฉ ะนั ้ น หมึ ก อาจรั ่ ว ได้
ควรแน่ ใ จว่ า ได้ เ ก็ บ ขวดหมึ ก ในตำแหน่ ง ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ ปิ ด ฝาขวด
แน่ น ดี แ ล้ ว และใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เพื ่ อ ป้ อ งกั น การรั ่ ว ไหลของ
หมึ ก ขณะขนย้ า ย
E�
c
Install the ink bottle cap tightly;
otherwise ink may leak.
ให้ แ น่ น สนิ ท
ติ ด ตั ้ ง ฝาปิ ด ของขวดหมึ ก
มิ ฉ ะนั ้ น หมึ ก อาจรั ่ ว ได้
Match the ink color with the tank, and
then fill with
all of the
ใส่ ห มึ ก สี ใ ห้ ต รงกั บ ตลั บ แล้ ว เติ ม
ทั ้ ง หมด
G�
H�
Close.
Repeat steps C to F for each ink
bottle.
ปิ ด
ทำซ้ ำ ขั ้ น ตอนที ่
ถึ ง
สำหรั บ ขวดหมึ ก
C
F
แต่ ล ะขวด
การใส่ ก ระดาษ
/
B�
C�
Q
The illustrations in this guide may vary depending on the product.
本使用說明中的圖例根據印表機而有不同。
ภาพประกอบในคู ่ ม ื อ นี ้ อ าจแตกต่ า งกั น ไป ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภายในตั ว กั ้ น ขอบ
H
B�
C�
D�
Set transportation lock.
Install securely.
ตั ้ ง การล็ อ กระหว่ า งขนย้ า ย
ติ ด ตั ้ ง ให้ เ ข้ า ที ่
c
After you move it, remove the tape securing the
print head and the covers of ink tanks, then set the
transportation lock to the unlocked position. If you
notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or
align the print head.
หลั ง จากเคลื ่ อ นย้ า ย ให้ แ กะเทปป้ อ งกั น หั ว พิ ม พ์ แ ละฝาครอบ
ตลั บ หมึ ก ออก และตั ้ ง การล็ อ กระหว่ า งขนย้ า ยไปที ่ ต ำแหน่ ง
ปลดล็ อ ก หากท่ า นสั ง เกตเห็ น คุ ณ ภาพการพิ ม พ์ ท ี ่ แ ย่ ล ง ให้ ท ำ
ความสะอาดหรื อ ปรั บ แนวหั ว พิ ม พ์
Q
Install.
ติ ด ตั ้ ง
ink.
หมึ ก
I�
Hook onto.
ยึ ด กลั บ เข้ า ที ่
J�
Connect and plug in.
เชื ่ อ มต่ อ และเสี ย บปลั ๊ ก
E�
Make sure to hook on.
Without ink bottles, set in
original or similar box.
ตรวจสอบว่ า ได้ ย ึ ด เข้ า ที ่ แ ล้ ว
ใส่ ไ ว้ ใ นกล่ อ งบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ดิ ม หรื อ
เหมื อ นเดิ ม โดยไม่ ม ี ข วดหมึ ก อยู ่
Q
Store the covers at the side of the
product.
เก็ บ ฝาครอบไว้ ท ี ่ ด ้ า นข้ า งตั ว เครื ่ อ ง

Advertisement

loading

Summary of Contents for Epson L300

  • Page 1: Start Here

    ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ เ ลื อ กไว้ เ ท่ า นั ้ น ที ่ จ ะถู ก ติ ด ตั ้ ง คู ่ ม ื อ ออนไลน์ Epson บรรจุ ข ้ อ มู ล ที ่...
  • Page 2 ของ Epson ดู ต ารางหมายเลขชิ ้ น ส่ ว นของขวดหมึ ก ในหั ว ข้ อ “การเติ ม หมึ ก ” ในการยื น ยั น ระดั บ หมึ ก คงเหลื อ ตามจริ ง ให้ ต รวจสอบระดั บ หมึ ก ในตลั บ หมึ...

This manual is also suitable for:

L110