Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Component AV Cable SAVK 2000 A1
Component AV Cable
Operating instructions
Component-AV-kabel
Bruksanvisning
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SAVK 2000 A1-05/11-V2
IAN: 66885

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAVK 2000 A1

 • Page 1 Component AV Cable SAVK 2000 A1 Component AV Cable Operating instructions Component-AV-kabel Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SAVK 2000 A1-05/11-V2 IAN: 66885...
 • Page 2 SAVK 2000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Importer ..........13 SAVK 2000 A1...
 • Page 4: Introduction

  Information regarding these operating instructions These operating instructions are a component of the Composite AV cable with mains adapter SAVK 2000 A1 (subsequently designated as the device or product) and provides you with important informa- tion regarding proper use, safety, connections as well as operation of the device.
 • Page 5: Intended Use

  Please be advised that use of this accessory with an iPod, iPhone or iPad can aff ect the performance of wireless communication. SAVK 2000 A1...
 • Page 6: Warnings

  A notice signifi es additional information that assists in the handling of the device. Items supplied and transport inspection The device is delivered with the following components as standard: ▯ Mains adapter ▯ Component AV Cable ▯ These operating instructions SAVK 2000 A1...
 • Page 7: Safety

  fi lled objects, such as vases or open drink containers, in the vicinity of the device. ■ Do not place any objects, furniture or similar on the connection cable and make sure that the cable is not trapped. SAVK 2000 A1...
 • Page 8 Therefore the device should be disconnected from the mains power supply when not in use. To completely disconnect from the mains power supply, i.e. in the event of an emergency, the device must be pulled from the mains power socket. SAVK 2000 A1...
 • Page 9: Device Description

  2. Connect the white cinch plug and the red cinch plug the left and right analogue audio inputs on your television set or stereo receiver. 3. Connect the iPod/iPhone/iPad Dock Connector to your iPod and/or iPhone or iPad. SAVK 2000 A1...
 • Page 10 USB port on the mains adapter 6. Plug the mains adapter into an approved mains power socket installation. The LED operating indicator lights up. Video (yellow) Audio left (white) Audio right (red) Illustration: connection schematic SAVK 2000 A1...
 • Page 11: Cleaning/Storage

  Storage If you do not intend to use the device for an extended period of time disconnect the mains adapter from the mains power supply and store it in a clean, dry location away from direct sunlight. SAVK 2000 A1...
 • Page 12: Disposal

  Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Dispose of all packaging materials in an environmen- tally friendly manner. SAVK 2000 A1...
 • Page 13: Appendix

  Operating temperature 15°C – 35°C Dimensions approx. 5.5 x 7.9 x 7.8 cm Weight approx. 75 g AV cable 1 x Video (yellow) Cinch plug 2 x Audio (red/white) Length approx. 180 cm Weight approx. 93 g SAVK 2000 A1...
 • Page 14: Warranty

  Any damages or defi ciencies found on purchase must be reported as soon as possible after unpacking or, at the latest, two days after purchase. On expiry of the warranty, all repairs carried out are subject to payment. SAVK 2000 A1...
 • Page 15: Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 66885 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66885 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAVK 2000 A1...
 • Page 17 Importör ..........27 SAVK 2000 A1...
 • Page 18: Introduktion

  Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av komposit AV-kabeln med nätadapter SAVK 2000 A1 (hädanefter kallad pro- dukten) och den innehåller viktig information om föreskriven använd- ning, säkerhet, anslutning och hantering av produkten. Bruksanvis- ningen måste alltid förvaras i närheten av produkten.
 • Page 19: Föreskriven Användning

  Apples krav på prestanda. Apple ansvarar inte för driften av den här produkten eller för att den håller säkerhets- och regleringsstandard. Observera att den trådlösa kommunikationen kan påverkas när detta tillbehör används med en iPod, iPhone eller iPad. SAVK 2000 A1...
 • Page 20: Varningar

  Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika materialskador. OBSERVERA ► Under Observera fi nns extra information som ska hjälpa dig att hantera produkten. Leveransens innehåll och transportinspektion Produkten levereras med följande delar som standard: ▯ Nätadapter ▯ Component-AV-kabel ▯ Denna bruksanvisning SAVK 2000 A1...
 • Page 21: Säkerhet

  Utsätt inte produkten för stänkande eller droppande vatten och ställ inga vätskefyllda kärl, som vaser och dricksglas, intill den. ■ Ställ inga föremål, möbler o dyl på anslutningskablarna och akta så att de inte kläms fast någonstans. SAVK 2000 A1...
 • Page 22 Produkten tar upp ström även om ingen apparat som ska laddas anslutits. Därför bör strömförsörjningen brytas till produkten när den inte används. För att bryta strömtillförseln helt och hållet och i nödfall måste produkten dras ut ur eluttaget. SAVK 2000 A1...
 • Page 23: Beskrivning

  1. Koppla den gula cinchkontakten till tevens videoingång. 2. Anslut den vita cinchkontakten och den röda cinchkontakten till den vänstra och högra analoga audioingången på din TV eller stereomottagare. 3. Koppla iPod-/iPhone-/iPad dockkontakten till din iPod, iPhone eller iPad. SAVK 2000 A1...
 • Page 24 5. Om du vill ladda upp batteriet i din iPod, iPhone eller iPad sätter du USB-kontakten i USB-anslutningen på nätadaptern 6. Sätt adaptern i ett godkänt eluttag. Driftvisningen börjar lysa. Video (gul) Audio vänster (vit) Audio höger (röd) Bild av anslutningsschema SAVK 2000 A1...
 • Page 25: Rengöring/Förvaring

  Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel som kan skada produktens plastytor. Förvaring Om du inte ska använda produkten under en längre tid drar du ut adaptern ur uttaget och förvarar produkten på ett rent och torrt ställe utan direkt solljus. SAVK 2000 A1...
 • Page 26: Kassering

  Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om kasserade apparater av den här typen eller till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten. Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning. SAVK 2000 A1...
 • Page 27: Bilaga

  Skyddsklass II / Drifttemperatur 15°C – 35°C Mått ca 5,5 x 7,9 x 7,8 cm Vikt ca 75 g AV-kabel 1 x video (gul) Cinchkontakt 2 x audio (röd/vit) Längd ca 180 cm Vikt ca 93 g SAVK 2000 A1...
 • Page 28: Garanti

  Det gäller även för utbytta eller reparerade delar. Eventuella skador och brister måste rapporteras så snart apparaten packats upp, dock senast två dagar efter köpet. När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. SAVK 2000 A1...
 • Page 29: Service

  Bilaga Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 66885 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 66885 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAVK 2000 A1...

Table of Contents