Download Print this page

Honeywell HT900E User Instructions

Turbo fan 220–240 v-50hz 35w
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

TURBO FAN
GB
User Instructions
VENTILÁTOR TURBO
CZ
Návod k obsluze
TURBO-VENTILATOR
DE
Bedienungsanleitung
TURBOVIFTE
DK
Brugsvejledning
VENTILADOR TURBO
ES
Instrucciones de usuario
TURBO-TUULETIN
FI
Käyttäjän opas
VENTILATEUR TURBO
FR
Mode d' e mploi
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ TURBO
GR
Οδηγίες χρήστη
TURBÓVENTILLÁTOR
HU
Felhasználói útmutató
VENTILATORE TURBO
IT
Istruzioni per l'uso
TURBO VENTILATOR
NL
Gebruikersinstructies
TURBOVIFTE
NO
Bruksanvisninger
TURBOWENTYLATOR
PL
Instrukcja użytkownika
VENTOÍNHA "TURBO"
PT
Instruções de Utilização
TURBO
SA
TURBO VENTILATOR
SE
Bruksanvisning
TURBO VANTİLATÖR
TR
Kullanıcı Talimatları
HT900E
220–240 V~
50Hz 35W

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT900E

  Summary of Contents for Honeywell HT900E

 • Page 1 VENTILÁTOR TURBO Návod k obsluze TURBO-VENTILATOR Bedienungsanleitung TURBOVIFTE Brugsvejledning VENTILADOR TURBO Instrucciones de usuario TURBO-TUULETIN Käyttäjän opas VENTILATEUR TURBO Mode d’ e mploi ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ TURBO Οδηγίες χρήστη HT900E TURBÓVENTILLÁTOR Felhasználói útmutató 220–240 V~ VENTILATORE TURBO 50Hz 35W Istruzioni per l’uso TURBO VENTILATOR Gebruikersinstructies TURBOVIFTE Bruksanvisninger TURBOWENTYLATOR Instrukcja użytkownika VENTOÍNHA “TURBO” Instruções de Utilização...
 • Page 2 HT900E ENGLISH CONTENTS ČESKY OBSAH DEUTSCH INHALTSVERZEICHNIS DANSK INDHOLD ESPAÑOL INDICE SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS SOMMAIRE EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO INDICE NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI PORTUGUÊSE CONTEÚDO SVENSKA INNEHÅLL TÜRKÇE FÍHÍRST...
 • Page 3 HT900E HT900E COMPONENTS Fig. 1 Fig. 2...
 • Page 4: Operation

  ENGLISH ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS OPERATION DISPOSAL 1. Please read all the instructions before using this fan. 1. Place your fan on a level and dry surface. Please do not dispose of this product in the household waste at the end of its useful life. 2. This appliance is not intended for use by persons 2. Plug the fan into the electricity supply. Disposal can take place at your local retailer or (including children) with reduced physical, sensory or 3. Turn the control knob to the desired fan speed: at appropriate collection points provided.This mental capabilities, or lack of experience and knowledge, (HIGH III), (MEDIUM II), (LOW I). regulation is valid only in EU member states. unless they have been given supervision or 4. Adjust the fan to the desired angle (Fig 1). instruction concerning use of the appliance by a person CONDITION OF PURCHASE 5. To move the fan, turn the fan OFF and pick it up by the responsible for their safety. Children should be super- concealed handle, located at the rear of the fan above As condition of purchase the purchaser assumes respon- vised to ensure that they do not play with the appliance. the control knob (Fig 2). sibility for the correct use and care of this Kaz product 3. Only connect the appliance to a single phase a.c. supply according to these user instructions. The purchaser or of the voltage specified on the rating plate. WALL MOUNTING user must himself or herself decide when and for how 4. R emove the plug from the electricity supply before long this Kaz product is in use.
 • Page 5 ČESKY ČESKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZ LIKVIDACE 1. Před použitím ventilátoru si přečtěte všechny instrukce. 1. Umístěte ventilátor na suchý a rovný povrch. Prosím, nevyhazujte výrobek do domovního odpadu na konci doby životnosti. Likvidaci lze 2. Tento přístroj není navržen pro používání osobami 2. Připojte jej ke zdroji elektrického proudu. provést u místního prodejce nebo ve vhodných (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými 3. Nastavte otočnym ovládacím knoflíkem požadovanou sběrnách ve vaší zemi. nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem rychlost ventilátoru (VYSOKÁ III), (STREDNÍ II), (NÍZKÁ I). zkušeností a znalostí bez dozoru, nebo pokynů o použití Toto nařízení se týká pouze členských států EU. 4. Nastavte směr proudu vzduchu z ventilátoru přístroje osobou, zodpovídající za jejich zdraví. požadovaným směrem (obr. 1). PODMÍNKY NÁKUPU Dohlížejte na děti a dbejte, aby si se zařízením nehrály. 5. Před přenášením ventilátor vypněte a uchopte jej za Podmínkou zakoupení je, že kupující nese odpovědnost za 3. Připojte spotřebič výhradně ke zdroji jednofázového skrytou rukojet’ , která se nachází v jeho zadní části nad správné používání a péči o produkt společnosti KAZ podle střídavého proudu o napětí, které je uvedeno na štítku s ovládacím knoflíkem (obr. 2). pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Kupující nebo technickými parametry výrobku. uživatel sám o sobě se musí rozhodnout kdy a jak dlouho 4. Odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu před PŘRIPEVŇENÍ...
 • Page 6: Betrieb

  DEUTSCH DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BETRIEB ENTSORGUNG 1. Vor dem Gebrauch dieses Ventilators alle Anweisungen 1. Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene und Bitte das Produkt am Ende seiner Nutzungs- durchlesen. trockene Unterlage. dauer nicht in den Haushaltsmüll geben. Eine Entsorgung kann durch Ihren lokalen Händler 2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen 2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. oder bei geeigneten Sammelstellen in Ihrer (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, 3. Zum Einschalten des Ventilators drehen Sie den Gemeinde erfolgen. sensoriellen oder mentalen Fähigkeiten oder man Geschwindigkeitsknopf auf die gewünschte gelnder Erfahrung und Kenntnis gedacht, außer wenn Diese Verordnung gilt nur für EU-Mitgliedsta- Stufe: HOCH (III), Mittel (II) oder NIEDRIG(I). ihnen Überwachung oder Beistand hinsichtlich der aten. 4. Neigen Sie den Ventilator in den gewünschten Winkel Benutzung dieses Gerätes gegeben wird durch eine (Fig 1). KAUFBEDINGUNGEN Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder 5. Benutzen Sie für den Transport des Ventilators den sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Als Kaufbedingung übernimmt der Käufer Verantwortung versenkten Tragegriff auf der Rückseite über dem diese nicht mit der Einrichtung spielen. für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege dieses Geschwindigkeitsschalter. Drehen Sie den Schalter aber KAZ-Produkts gemäß dieser Benutzeranleitung. Der Käufer 3. Das Gerät darf nur an eine einphasige Steckdose vorher auf AUS und ziehen Sie den Netzstecker (Fig 2).
 • Page 7 DANSK DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DRIFT BORTSKAFFELSE 1. Læs alle instruktioner igennem, inden viften anvendes 1. Stil viften på en flad og tør overflade. Lad være med at kassere dette produkt som husholdningsaffald når produktet er udtjent. 2. Dette anlæg er ikke beregnet til anvendelse af personer 2. Sæt stikket ind i den elektriske kontakt. Borstskafning kan finde sted hos din lokale (herunder børn) med reducerede fysiske, sanselige eller 3. Drej kontrolknappen til den ønskede viftehastighed: forhandler eller på passende afleveringssteder. mentale evner eller manglende erfaring og viden, KRAFTIG (HIGH III), MEDIUM (MEDIUM II), LAV (LOW I). medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning Denne bestemmelse er kun gældende i EU- 4. Justér viften til den ønskede retning for luftstrømmen vedrørende anvendelse af anlægget af en person, der er medlemslande. (fig. 1). ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under 5. Hvis viften flyttes, skal den slukkes (OFF), og løftes op i KØBSBETINGELSE opsyn for at sikre at de ikke leger med anlægget. det skjulte håndtag, der findes bagpå viften over Som betingelse for købet påtager køber sig ansvaret for 3. Apparatet må udelukkende tilsluttes enfaset kontrolknappen (fig. 2). korrekt brug og vedligeholdelse af dette KAZ-produkt i vekselstrøm i den spænding, der er specificeret overensstemmelse med brugsvejledningen. Køber eller på mærkepladen. VÆGMONTERING bruger kan selv bestemme hvornår og hvor længe dette 4. Tag stikket ud af den elektriske kontakt inden 1. Lokaliser og angiv positionen på væggen, hvor produkt benyttes.
 • Page 8 ESPAÑOL ESPAÑOL IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD FUNCIONAMIENTO DESECHO 1. Lea todas las instrucciones antes de hacer uso del 1. Situe su ventilador en un sitio bien nivelado y con una Rogamos no se deshaga del producto como un ventilador. superficie seca. residuo doméstico al final de su vida útil. Su eliminación se puede realizar en su distribuidor 2. Este ventilador no está diseñado para que los usen 2. Conecte el ventilador en un enchufe con la corriente local o en puntos de recogida adecuados de los personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, indicada. que disponga su país. sensoriales o mentales mermadas, ni personas con falta 3. Gire el selector circular hasta la velocidad deseada: de experiencia o conocimiento, salvo que se les haya Esta normativa sólo tiene validez para los Alta (III), Media (II), o Baja (I). supervisado o instruido respecto a su empleo por parte países miembros de la UE. 4. Ajuste el ventilador con la inclinación deseada de salida de una persona responsable de su seguridad. Los niños de aire (Fig. 1). CONDICIÓN DE COMPRA deben tener supervisión para estar seguros de que no 5. Para mover el ventilador, situe el selector en la posición juegan con el aparato. Como condición de compra, el comprador asume toda la OFF y coja el aparato por el asa oculta de la parte responsabilidad respecto a la utilización y cuidado correcto 3. Conecte el aparato, exclusivamente, a unatoma de trasera, situada encima del selector. (Fig. 2).
 • Page 9 SUOMI SUOMI TÄRKEITÄ TURVATIETOJA KÄYTTÖ HÄVITTÄMINEN 1. Lue kaikki ohjeet ennen puhaltimen käyttöä. 1. Aseta puhallin kuivalla vaakapinnalle. Älä laita laitetta käyttöiän päättyessä sekajät- teeseen. Tuote voidaan hävittää toimittamalla 2. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten hen- 2. Kytke pistoke virtakoskettimeen. se paikalliselle jälleenmyyjälle tai asianmukai- kilöiden käyttöön, jotka eivät pysty sitä fyysisten, 3. Kierrä säätönuppi halutulle nopeudelle: seen keräyspisteeseen. henkisten tai aistirajoitustensa tai kokemuksen ja tiedon (HIGH - nopea III), (MEDIUM - keski II), (LOW - hidas I). puutteen vuoksi käyttämään, ellei käyttöä valvota tai el- Säännöt koskevat vain EU-jäsenvaltioita. 4. Säädä puhaltimen kulma haluttua ilman virtaussuuntaa lei asianomaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaava vastaavaksi (Kuva 1). MYYNTIEHDOT taho ei ole opastanut laitteen käyttöön. Lapsia tulee 5. Siirrä puhallinta kytkemällä ensin virta poispäältä ja valvoa, etteivät he leiki laitteella. Myynnin ehtona on, että ostaja myöntää vastuunsa tarttumalla sitten säätönupin yläpuolella, puhaltimen tämän KAZ -tuotteen oikeasta käytöstä ja hoidosta näiden 3. Kytke puhallin ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtako takaosassa olevaan piilotettuun kahvaan (Kuva 2). käyttöohjeiden mukaisesti. Ostajan tai käyttäjän tulee skettimeen, jonka jännite vastaa puhaltimen itse päättää, koska ja kuinka pitkään tämä KAZ –tuote on nimikilvessä olevaa jännitettä. ASENNUS SEINÄÄN käytössä. 4. Irrota pistoke virtakoskettimesta aina ennenasennusta, 1. Merkitse seinään kohta, johon tuuletin asennetaan.
 • Page 10: Fixation Murale

  FRANÇAIS FRANÇAIS IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE FONCTIONNEMENT DEPOSE 1. Lire attentivement toutes les instructions avant 1. Placer le ventilateur sur une surface plane et sèche. Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures d’utiliser le ventilateur. ménagères lorsqu’il est arrivé en fin de vie 2. Brancher le ventilateur à la prise électrique. d’utilisation. Le recyclage peut être fait auprès 2. Cet apppareil ne doit pas être utilisé par des personnes 3. Tourner la manette de contrôle et la placer sur la de votre service de ramassage local ou dans (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, position désirée: MAXI (III), MOYEN (II) OU MINI (I). l’un des points de décharge fournis dans votre sensorielles ou mentales réduites, ou ayant peu 4. Orienter le ventilateur selon la direction d’air désirée pays. d’ e xpérience, à moins d’avoir été aidées ou instruites (Fig1). concernant l’utilisation de cet appareil par une personne Cette règlementation s’applique uniquement 5. Pour déplacer le ventilateur, placer la manette en responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être aux Etats membres de l’Union Européenne. position ARRET (O) et prendre le ventilateur par la surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec CONDITION D’ACHAT poignée renforcée située à l’arrière de l’appareil, au- l’appareil. dessus de la manette de contrôle. (Fig 2). En terme de condition d’achat, l’acheteur assume sa 3. N e brancher l’appareil que sur une alimentation en responsabilité concernant l’utilisation correcte et le soin...
 • Page 11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΌΡΡΙΨΗ 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν να ξεκινήσετε τη χρήση 1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σας σε επίπεδη και στεγνή Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα οικιακά του ανεμιστήρα. επιφάνεια. απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η απόρριψη μπορεί πραγματοποιηθεί στο 2. Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα 2. Plug the fan into the electricity supply. τοπικό κατάστημα λιανικής ή σε κατάλληλα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 3. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου στην επιθυμητή ταχύτητα σημεία συγκομιδής που παρέχονται στη χώρα 3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ανεμιστήρα: σας. (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, (ΥΨΗΛΗ III), (ΜΕΣΑΙΑ II), (ΧΑΜΗΛΗ I). Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο σε κράτη μέλη πνευματικές ικανότητες και ικανότητες αντίληψης και 4. Προσαρμόστε τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία της ΕΕ. αισθήσεων, ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός αν (Εικ. 1). τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά 5. Για να μετακινήσετε τον ανεμιστήρα, απενεργοποιήστε ΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την τον ανεμιστήρα στη θέση OFF και σηκώστε τον από την Ως όρος αγοράς ο αγοραστής αναλαμβάνει ευθύνη για ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να κρυμμένη χειρολαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 • Page 12 MAGYAR MAGYAR FONTOS BIZTONSÁGIELÕÍRÁSOK HASZNÁLAT ELTÁVOLÍTÁS 1. A ventilátor használata elõtt olvasson el minden 1. Helyezze el a ventilátort egy száraz, vízszintes helyen. Kérjük, hasznos élettartama végén ne távolítsa használati utasítást. el a terméket a háztartási hulladékkal együtt. 2. Dugja be a hálózati csatlakozót az elektromos aljzatba. Az eltávolítás történhet a helyi kereskedőnél 2. A berendezést nem használhatják olyan személyek 3. Forgassa a szabályozó gombot a kívánt sebességre vagy a rendelkezésre álló megfelelő (sem gyerekek), akiknek fizikai, érzékelési és szellemi (HIGH III GYORS, MEDIUM II KÖZEPES, LOW I LASSÚ) hulladékgyűjtő helyeken. képességük csökkent, nem rendelkeznek a megfelelő 4. Állítsa be a ventilátort a légáramlás kívánt szögébe tapasztalattal és tudással, kivéve, ha ezt egy olyan Ezen szabályozás kizárólag az EU államaiban (ld. 1 ábrát). személy felügyelete alatt és utasításai szerint teszik, érvényes. 5. Ha a ventilátort át kell helyeznie, elõször kapcsolja azt aki felelősséget vállal a berendezés biztonságáért. A OFF (kikapcsolt) helyzetbe, majd a ventilátor hátulján VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK gyermekeket ellenőrizni kell, ügyelve arra, hogy ne a szabályozó gomb felett elrejtett fogantyúnál játsszanak a készülékkel. A vásárlás feltétele, hogy a vevő elfogadja, felelősséggel megfogva tegye azt máshová (ld. 2. ábrát). tartozik e KAZ-termék szabályos használatért és ápolásáért 3. A készüléket csakis egyfázisú, elõírt váltakozó jelen felhasználói utasításoknak megfelelően. A vásárló...
 • Page 13 ITALIANO ITALIANO IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA COLLEGAMENTO SMALTIMENTO 1. Prima di usare questo ventilatore, leggete tutte le 1. Posizionare il ventilatore su una base piana e asciutta. Se il prodotto non è più utilizzabile non get- istruzioni. tarlo nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento, 2. Inserire la spina nella presa della corrente.3. Ruotare rivolgersi al rivenditore o portarlo presso punti 2. Questo apparecchio non può essere usato da persone l’interruttore sulla velocita’ desiderta: VELOCE (III), di raccolta appropriati. (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o MEDIO (II) o LENTO (I). mentali ridotte, o mancanti dell’ e sperienza o della Questo regolamento è valido solo per i paesi 4. Regolare l’angolo di inclinazione del venti-latore nella conoscenza necessarie, a meno che una persona membri dell’UE. posizione desiderata (Fig.1). responsabile della loro sicurezza non garantisca la 5. Per spostare il ventilatore, spegnerlo e muoverlo CONDIZIONI DI ACQUISTO supervisione o abbia loro fornito le necessarie istruzioni utilizzando l’apposita maniglia posta sul retro per l’uso. I bambini devono essere sorvegliati, per Come condizione d’acquisto, l’acquirente si assume la re- dell’apparecchio (Fig.2). accertarsi che non giochino con l’apparecchiatura. sponsabilità di usare e mantenere in modo corretto questo prodotto KAZ in base alle presenti istruzioni per l’uso.
 • Page 14 NEDERLANDS NEDERLANDS BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN BEDIENING VERWIJDERING 1. Lees alle aanwijzingen voordat udeze ventilator 1. Zet de ventilator op een vlakke, drogeondergrond. Gelieve dit product niet weg te gooien bij het gebruikt. normale huishoudelijke afval aan het eind van 2. Steek de stekker in het stopcontact. de levensduur. U kunt het product weggooien 2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen 3. Om de ventilator aan te zetten, draait u deregelknop bij uw plaatselijke distributeur of een geschikt (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, naar de gewenste ventilatorsnelheidHOOG (III), verzamelpunt in uw land. sensorisch of geestelijk vermogen of een gebrek aan GEMIDDELD (II) of LAAG (I). ervaring en kennis tenzij ze onder supervisie staan of Deze regelgeving is alleen geldig in EU-lid- 4. Stel de ventilatorkop op de gewenste hoek af (Fig. 1). instructies hebben gekregen ten aanzien van het gebruik staten 5. Gebruik voor het verplaatsen van de ventilator het van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk uitklapbare handvat aan deachterkant van de VOORWAARDEN VOOR AANKOOP is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder ventilator boven deregelknop. Zet voor het verplaatsen toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het Als voorwaarde van de aankoop gaat de koper accoord met deregelknop altijd eerst op UIT en trek de stekker uit apparaat spelen. zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik en on- het stopcontact (Fig. 2). derhoud van dit KAZ-product volgens deze gebruiksinstruc- 3. S luit het apparaat uitsluitend aanop een enkelfasige ties. De koper of gebruiker dient zelf te bepalen wanneer en...
 • Page 15 NORSK NORSK VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON BRUK AVHENDING 1. Les gjennom alle anvisningene før viften tas i bruk. 1. Sett viften på et flatt og tørt underlag. Produktet må ikke kastes i husholdningsavfall ved slutten av sin brukbare levetid. Avhend- 2. Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer 2. Sett støpselet til viften i en stikkontakt. ing kan finne sted hos din lokale forhandler (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske 3. Vri kontrollbryteren til aktuell hastighet: eller på passende innsamlingssteder satt opp i eller mentale kapabiliteter, eller mangel på erfaring (HIGH III), (MEDIUM II), (LOW I). landet ditt. og kunnskap, om de ikke har blitt gitt oppsyn eller 4. Juster vinkelen på viften slik at luften føres iden aktuelle instruksjon angående bruken av innretningen av en Denne reguleringen er kun gyldig i EU retningen (fig. 1). person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal medlemsstater. 5. Hvis du skal flytte viften, skal den først slås AV. være under oppsyn for å forsikre at de ikke leker med Deretter bærer du den i det skjulte håndtaket over KJØPSBETINGELSER innretningen. kontrollbryteren på baksiden av viften (fig. 2). Som en kjøpsbetingelse påtar kjøperen seg ansvaret for 3. Apparatet skal kun kobles til énfaset strømkilde for riktig bruk og behandling av dette KAZ produktet i henhold vekselstrøm i henhold til spenningen som er angitt MONTERING TIL VEGG til disse brukerinstruksjonene. Kjøpren eller brukeren be- på klassifiseringsplaten.
 • Page 16 POLSKI POLSKI WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEMENTY zob. str 4. LIKWIDACJA URZĄDZENIA 1. Przed użyciem wiatraka prosimy przeczytać instrukcję 1. Krata osłony Prosimy nie wyrzucać produktu do przydo- obsługi. mowego śmietnika po zakończeniu okresu 2. Podstawa użytkowania. Zużyty produkt można oddać 2. N iniejsze urządzenie nie jest przewidziane do 3. Kabel Zasilający u lokalnego sprzedawcy detalicznego lub w użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których 4. Pokrętło regulacji odpowiednim punkcie zbiorczym w swoim cechy fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, oraz brak kraju. doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne DZIAŁANIE użytkowanie urządzenia, chyba, że osoby te znajdują Przepis ten obowiązuje wyłącznie w krajach Unii 1. Umieścić wiatrak na płaskiej i suchej powierzchni. się pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do Europejskiej. 2. Włączyć wiatrak do gniazda zasilania. użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich WARUNKI ZAKUPU bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci aby upewnić 3. Ustawić regulator szybkości obrotów na pożądaną Jako warunek zakupu, nabywca przyjmuje na siebie się, że nie bawią się urządzeniem.
 • Page 17 PORTUGUÊSE PORTUGUÊSE CONSIDERACOES IMPORTANTES SOBRE SEGURANCA FUNCIONAMENTO ELIMINAÇÃO 1. Leia todas as instruções antes de utilizar a ventoinha. 1. Coloque a ventoinha numa superficie equilbrada e seca. Quando o produto atingir o fim da vida útil, não o elimine junto com o lixo doméstico. A 2. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas 2. Lique a ficha da ventoinha à corrente. eliminação pode ser feita entregando o produto (incluindo crianças) com capacidades mentais, 3. Rode o botão de controlo para a velocidade desejada da na loja ou em pontos de recolha adequados sensoriais ou físicas limitadas ou falta de experiência e ventoinha: ALTA (III), MÉDIA (II), ou BAIXA (I). disponíveis. conhecimento, a não ser que uma pessoa responsável 4. Ajuste o ângulo de saída do ar da ventoinha para a pela segurança destas providencie supervisão ou Esta legislação só é válida nos estados mem- posição desejada (Fig.1). instruções relativas à sua utilização. As crianças devem bros da UE. 5. Para mudar a ventoinha de lugar, desliquea ventoinha ser supervisionadas para se ter a certeza de que não e segure-a pela pega embutida na parte posterior da CONDIÇÕES DE COMPRA brincam com o aparelho. ventoinha acima do botão de controlo (Fig. 2). Como condição de compra, o comprador responsabiliza- 3. Ligue o aparelho apenas a uma tomada de corrente se pelo uso e manutenção correctos deste produto KAZ, monofásica, de voltagem correspondente à especificada MONTAGEM NA PAREDE de acordo com as presentes instruções de utilização. O na placa das características.
 • Page 19 SVENSKA SVENSKA VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR DRIFT KASSERING 1. Innan du använder denna fläkt ska du läsa alla 1. Placera fläkten på en plan och torr yta. Denna produkt får inte kasseras bland hush- anvisningar ållsavfall i slutet av dess livstid. Kassering kan 2. Anslut fläkten till eluttaget. ske hos din lokala återförsäljare eller på ett 2. D enna apparat är inte avsedd för användning av 3. Vrid kontrollratten till önskad fläkthastighet:(HÖG III), lämpligt uppsamlingsställe. personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, (MEDEL II), (LÅG I). sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på Denna reglering är endast giltig i EU:s 4. Justera fläkten till önskad vinkel för luftutmatningens erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn medlemsstater. riktning (figur 1). eller handledning i hur man använder apparaten av en 5. Flytta fläkten genom att först stänga AV fläkten och KÖPVILLKOR säkerhetsansvarig bland personalen. Barn ska övervakas sedan lyfta upp den i det dolda handtag som finns på för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Som villkor för köpet antar köparen ansvaret för rätt fläktens baksida ovanför kontrollratten (figur 2). användning och skötsel av denna KAZ produkt i överens- 3. Denna apparat ska endast anslutas till ett enkelfasigt stämmelse med denna bruksanvisning. Köparen eller uttag med den spänning som anges på märkplåten VÄGGMONTERING användaren måste själv besluta när och hur länge denna 4. Ta ut kontakten ur eluttaget före installationoch 1. Ta reda på och markera den plats på väggen där fläkten...
 • Page 20 TÜRKÇE TÜRKÇE ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÇALIŞTIRMA ATMA 1. Vantilatörü kullanmadan önce bütün talimatları 1. Vantilatörü düz ve kuru bir yere koyunuz. Lütfen bu ürünü, faydalı ömrünün sonunda, okuyunuz. evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünün 2. Vantilatörü elektrik prizine takınız. atılması işlemini yerel perakendeciniz ya da 2. Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu bir kimse, 3. Kontrol düğmesini istenilen hıza [(HIZLI III),(ORTAII), ülkenizde sunulan uygun toplama noktaları kendilerine cihazın kullanımına ilişkin gözetim ve talimat (YAVAŞ I)] ayarlayınız. gerçekleştirebilir. vermediği sürece (çocuklar dahil) fiziksel, duyusal veya 4. Havanın çıkmasını istediğiniz açıya ayarlayınız. (Şekil 1) zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim ve bilgi İşbu yönetmelik, sadece AB üye devletlerinde 5. Vantilatörü taşımak için önce KAPATINIZ, arka tarafında, eksiklikleri olan kişilerin kullanmasına yönelik değildir. geçerlidir. kontrol düğmesinin üst tarafında bulunan, önden Cihazla oynamamalarını sağlamak için, çocuklara görülmeyen tutacak yerinden tutunuz. (Şekil 2) SATIN ALMA ŞARTI nezaret edilmelidir. Satın alma şartı olarak alıcı, bu KAZ ürününün işbu kullanıcı...
 • Page 21 Kaz Europe SA Place Chauderon 18 The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. CH - 1003 Lausanne under licence from Honeywell International Inc. Switzerland HT900E www.kaz.com P/N 31IM900E190...