Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

GB
Hair and Beard Clippers
PL
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
H
Haj- és szakállnyírógép
Машинка для підстригання волосся
UA
RUS Машинка для стрижки волос и бороды
‫ماكينة قص الشعر واللحية‬
AR
Haar- und Bart-
scHneidemascHine
Hsm/r 5614
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás
Інструкція з експлуатації
Руководство по
эксплуатации
41
48
55
62
68
78

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HSM/R 5614

 • Page 1 Instrukcja obsługi/Gwarancja Maszynka do strzyżenia włosów i brody Használati utasítás Haj- és szakállnyírógép Інструкція з експлуатації Машинка для підстригання волосся Руководство по RUS Машинка для стрижки волос и бороды эксплуатации ‫ماكينة قص الشعر واللحية‬ Haar- und Bart- scHneidemascHine Hsm/r 5614...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Location of Controls ........Page User manual..........Page 41 Technical Specifications ......Page 46 Disposal ............Page 47 Język polski Spis treści Lokalizacja kontrolek ....... Strona Instrukcja użytkowania ......Strona 48 Techniczne specyfikacje ......Strona 52 Ogólne warunki gwarancji ..... Strona 53 Usuwanie ...........
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen Lokalizacja kontrolek Situation des commandes A kezelőszervek elhelyezkedése Розташування органів керування Ubicación de los controles Расположение элементов Posizione dei comandi Location of Controls...
 • Page 4: User Manual

  English User manual Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance. Symbols in these Instructions for Use Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine: WARNING: This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.
 • Page 5: Location Of Controls

  English • Please observe the following “Special safety instructions”. Children and disabled persons • For the safety of your children, keep any packing parts (plastic bags, cartilage, Styro- foam etc.) out of their reach. WARNING! Don’t let small children play with foils for danger of suffocation! • This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physi- cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
 • Page 6 English 7 Cleaning brush 8 Power adapter 9 Charging station/stand Table: Cutting step versus cutting length Cutting step Cutting length approx. 5 mm approx. 8 mm approx. 11 mm approx. 14 mm approx. 17 mm approx. 20 mm approx. 23 mm Charging the Unit • Turn the unit off. “OFF” can be seen on the switch.
 • Page 7 English NOTE LIFETIME RECHARGEABLE BATTERY You can extent the lifetime of the rechargeable battery by following these steps: • Only charge after the battery is nearly exhausted. • Do not charge for more than 8 hours. • Charge the unit at temperatures between 0° and + 40°C. Adjust Cutting Length 1. Attach the cutting length comb. 2. Set the desired cutting length: • Increasing the cutting length? Press the bottom of the catch and pull out the cut- ting length comb.
 • Page 8 English Thinning function • Slide the button towards “ ”. The blade is partly covered. • Only the hairs which meet the blade first are cut. • Slide the button towards “ ” to turn off the function. Finish Operation • Switch off the appliance. “OFF” can be seen on the switch (6). Cleaning and Maintenance • Regular cleaning and maintenance ensures optimum results and long lifetime. • Turn the unit off and disconnect from mains power supply, if necessary. WARNING: • Do not submerge the unit in water. CAUTION: • Do not use a wire brush or other abrasives. • Do not use sharp or abrasive cleaning agents. • Use the cleaning brush to remove remaining hair after use. • Remove the attachment comb. Attach/Remove Clipper Head The clipper head is locked to the casing. 1. Slide the button towards “...
 • Page 9: Technical Specifications

  English Technical Specifications Model: ..........................HSM/R 5614 Net weight incl. adapter: ..................approx. 0.204 kg Power adapter Protection class: ............................II Power supply: ................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A max. Output: ....................DC 3.0 V, 600 mA, 1.8 W max. Rechargeable battery: ................2 x 1.2 V, 600 mAh NiMH Run time: ........................max.
 • Page 10: Disposal

  English Disposal Meaning of the “Wheelie Bin” Symbol Take care of our environment, do not dispose of electrical applicances via the household waste. Dispose of obsolete or defective electrical appliances via municipal collection points. Please help to avoid potential environmental and health impacts through improper waste disposal.
 • Page 11: Język Polski

  Język polski Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia spra- wi Państwu radość. Symbole użyte w tej instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Ko- niecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
 • Page 12 Język polski • Stosować wyłącznie części oryginalne. • Należy przestrzegać poniższych „Specjalnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa“. Dzieci i osoby niepełnosprawne • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem. OSTRZEŻENIE! Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia! • Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), które mają ograniczone możliwo- ści fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, chyba, że znajdują...
 • Page 13 Język polski 7 Pędzelek do czyszczenia 8 Adapter zasilania 9 Stacja ładowania/podstawka Tabela: etap cięcia a długość cięcia Etap cięcia Długość cięcia około 5 mm około 8 mm około 11 mm około 14 mm około 17 mm około 20 mm około 23 mm Ładowanie urządzenia • Wyłączyć urządzenie. Widoczne jest „OFF“ na przełączniku.
 • Page 14 Język polski Uwaga Okres Życia Baterii Wielokrotnego Ładowania Można wydłużyć okres życia akumulatorka w następujący sposób: • Ładować, gdy jest niemal całkowicie wyczerpany. • Nie ładować dłużej niż przez 8 godzin. • Ładować w temperaturze pomiędzy 0° i + 40°C. Regulacja długości cięcia 1. Zamocować grzebień długości cięcia. 2. Ustawić wybraną długość cięcia: • Zwiększanie długości cięcia? Docisnąć dolną część zatrzasku i wyjąć grzebień do ścinania z długości włosów. • Zmniejszenie długości cięcia? Docisnąć dolną część zatrzasku i włożyć z powrotem grzebień...
 • Page 15: Techniczne Specyfikacje

  5. Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne. 6. Założyć nasadkę z grzebieniem. Techniczne specyfikacje Model: ..........................HSM/R 5614 Waga netto włącznie z adapterem: ................ok. 0,204 kg Adapter zasilania Klasa bezpieczeństwa: ...........................II Napięcie zasilające: ..............AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
 • Page 16: Ogólne Warunki Gwarancji

  Język polski Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie cią- głego rozwoju produktu. Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma- gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa. Ogólne warunki gwarancji Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie.
 • Page 17: Usuwanie

  Język polski Usuwanie / Składowanie Baterii Wielokrotnego Ładowania To urządzenie jest wyposażone w akumulator niklowo-metalowo-wodorowy. Przed wyrzuceniem urządzenia, akumulator należy wyjąć. Jako klienci, są Państwo prawnie zobowiązani do zwrócenia zużytych baterii/akumulatorów. OSTRZEŻENIE: Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie należy odłączyć od sieci! • Zdjąć 4 śruby z dolnej części obudowy za pomocą małego śrubokrętu Philips. • Odseparować obie połówki obudowy. • Wyjąć akumulator. Dostarczyć akumulator do punktu zbiorczego baterii i/lub odpadów niebezpiecznych. O szczegóły należy pytać...
 • Page 18: Magyarul

  Magyarul Használati útmutató Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készü- léket. A használati útmutatóban található szim-bólumok Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü- lék károsodását: FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
 • Page 19: A Kezelőszervek Elhelyezkedése

  Magyarul • Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel. A veszé- lyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt a gyártónak, a szerviznek vagy más szakképzett szakembernek egy azzal egyenértékűre kell kicserélni. • Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. • Tartsa be a következő “Speciális biztonsági óvintézkedések” részben leírtakat. Gyermekek És Fogyatékkal Élő Személyek • A gyermekek biztonsága érdekében a csomagolóanyagokat (műanyag zacskó, karton, styrofoam stb.) ne hagyja általuk elérhető helyen. FIGYELMEZTETÉS! Vigyázzon, hogy a kisgyermekek ne játsszanak a fóliával, mert ez fulladásveszélyt jelenthet!
 • Page 20 Magyarul Tartozékok 4 Vágófej 5 Vágási hossz beállító fésű 6 Zár 7 Tisztítókefe 8 Tápadapter 9 Töltőállomás/állvány Táblázat: A vágási fokozat és a vágási hossz összefüggése Vágási fokozat Vágási hossz kb. 5 mm kb. 8 mm kb. 11 mm kb. 14 mm kb.
 • Page 21 Magyarul VIGYÁZAT: 8 órányi töltés után minden esetben csatlakoztassa le a hálózatról. MEGJEGYZÉS: ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK ÉLETTARTAMA Az újratölthető telep élettartamát a következő lépések betartásával lényegesen megnö- velheti: • Csak akkor végezzen újratöltést, amikor a telep szinte teljesen kimerült. • 8 óránál hosszabban soha se töltse a telepet. • A készüléket 0° és 40°C között töltse. A vágási hossz beállítása 1. Helyezze fel a vágási hossz beállító fésűt. 2.
 • Page 22 Magyarul Rövidebbre vágás funkció • Csúsztassa a gombot a “ ” jel irányába. A kés részlegesen takarásba kerül. • A készülék csak a hajszálak kést elérő végét vágja le. • A funkció kikapcsolásához csúsztassa a gombot a “ ” állás felé. Használat befejezése • Kapcsolja ki a készüléket. A “OFF” látható a kapcsolón (6). Tisztítás és karbantartás • A rendszeres tisztítás és karbantartás biztosítja az optimális teljesítményt és a hosszú élettartamot. • Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, ha szükséges. FIGYELMEZTETÉS: • Az egységet soha se merítse vízbe. VIGYÁZAT: • Ne használjon drótkefét vagy egyéb súrolószert. • Ne használjon karcoló hatású vagy szemcsés tisztítószert. • A használat után a kefével távolítsa el a hajmaradványokat. • Vegye le a vágásvezetőt. A vágófej felhelyezése/eltávolítása A vágófej a burkolathoz van rögzítve. 1. Csúsztassa a gombot a “...
 • Page 23: Műszaki Adatok

  Magyarul Műszaki adatok Modell: ..........................HSM/R 5614 Nettó tömeg adapterrel: ....................kb. 0,204 kg Tápadapter Védelmi osztály: ............................II Tápegység: ................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A max. Kimeneti teljesítmény: ...............DC 3,0 V, 600 mA, 1,8 W max. Újratölthető telep: ..................2 x 1,2 V, 600 mAh NiMH Működési idő: ........................
 • Page 24: Hulladékkezelés

  Magyarul Hulladékkezelés A “Kerekes Szeméttároló” Szimbólum Jelentése Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készüléke- ket. A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le. Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatá- sokat.
 • Page 25: Посібник Користувача

  Українська Посібник користувача Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можли- востями. Символи в цій інструкції з експлуатації Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок. ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
 • Page 26: Українська

  Українська самий кабель; заміну має виконувати виробник, служба підтримки споживачів чи інший кваліфікований спеціаліст. • Використовуйте лише оригінальні деталі. • Дотримуйтесь поданих далі у розділі про спеціальні вказівки з техніки безпеки. Діти і особи з особливим потребами • Задля безпеки ваших дітей зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, скоби, пінопласт тощо) у місцях, недоступних для дітей. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не дозволяйте малим дітям бавитися фольгою, існує небезпека задушення! • Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими...
 • Page 27 Українська Приладдя 4 Головка 5 Насадка-гребінець 6 Фіксатор 7 Щіточка для чищення 8 Адаптер живлення 9 Пристрій заряджання/підставка Таблиця: етапи стрижки відповідно до довжини Етапи Довжина стрижки стрижки прибл. 5 мм прибл. 8 мм прибл. 11 мм прибл. 14 мм прибл. 17 мм прибл.
 • Page 28 Українська ПРИМІТКА. • Після першого використання не заряджайте акумулятор безперервно довше 8 годин. • Якщо акумулятор розряджений, пристрій може працювати від розетки. Для цього під’єднайте адаптер безпосередньо до машинки. УВАГА. Через 8 годин заряджання завжди від’єднуйте пристрій від мережі. ПРИМІТКА ЩОДО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРА Термін служби акумулятора можна продовжити, виконуючи такі вказівки. • Заряджайте пристрій лише коли акумулятор майже розрядився. • Не заряджайте пристрій понад 8 годин. • Заряджайте пристрій за температури 0 i + 40°C.
 • Page 29 Українська • Вимкніть машинку за допомогою перемикача. • Зніміть насадку-гребінець для отримання відповідної довжини і знову увімкніть машинку. Функція філірування • Посуньте кнопку в напрямку позначки “ ” . Лезо частково сховається. • Підстригатимуться лише ті волосинки, які відповідають довжині леза. • Щоб вимкнути функцію, посуньте кнопку в напрямку позначки “ ” . Завершення • Вимкніть пристрій. На перемикачі (6) з’явиться позначка “OFF” . Чищення та обслуговування • Регулярне чищення і обслуговування гарантує оптимальні результати і тривалий термін служби пристрою. • Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі, якщо потрібно. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. • Не занурюйте пристрій у воду. УВАГА. • Не використовуйте дротяну щітку або інші предмети, що можуть подряпати пристрій. • Не використовуйте гострі або абразивні засоби для чищення. • Використовуйте щітку для чищення, щоб усунути волосся після використання...
 • Page 30: Технічні Характеристики

  Українська 5. Чистьте корпус злегка вологою ганчіркою, якщо потрібно. 6. Замініть насадку-гребінець. Технічні характеристики Модель: ........................HSM/R 5614 Вага нетто (включаючи адаптер): ..............прибл. 0,204 кг. Адаптер живлення Адаптер захисту: ........................II Адаптер живлення: ........100-240 В, змінного струму, 50/60 Гц, макс. 0,2 A Адаптер вихідного живлення: ....3,0 В, постійного струму, 600 мА, макс. 1,8 Вт Акумулятор: ................2 x 1,2 В, 600 мА/год. NiMH Час роботи: ......................макс. 40 хв.
 • Page 31 Русский Руководство по эксплуатации Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится. Символы применяемые в данном руководстве пользователя Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особен- ному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы. ВНИМАНИЕ: Указывает...
 • Page 32: Русский

  Русский • Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допуска- ется только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответ- ствующего квалифицированного специалиста. • Используйте только оригинальные запчасти. • Соблюдайте следующие “Специальные инструкции по технике безопасности” . Дети и люди с ограниченными возможностями • Для безопасности детей держите упаковочные материалы (полиэтиленовые...
 • Page 33: Расположение Элементов

  Русский Расположение элементов 1 Световой индикатор 2 Переключатель включения/выключения 3 Функция прореживания Принадлежности 4 Головка машинки 5 Насадка для заданной длины стрижки 6 Защелка 7 Щетка для чистки 8 Сетевой адаптер 9 Зарядная станция/подставка Таблица: Положение регулятора и длина стрижки Положение Длина регулятора стрижки прибл. 5 мм прибл.
 • Page 34 Русский • При первом использовании заряжайте устройство в течение 10 часов. ПРИМЕЧАНИЯ: • После первого использования не заряжайте батарею дольше 8 часов за один раз. • В случае разряда батареи прибор может работать от сети. Для этого подключи- те сетевой адаптер непосредственно к машинке. ВНИМАНИЕ: По истечении 8 часов всегда отключайте сетевой адаптер от сети. ЗАМЕЧАНИЕ О СРОКЕ СЛУЖБЫ БАТАРЕИ Вы можете продлить срок службы батареи, соблюдая следующее: • Заряжайте только почти разряженную батарею. • Не производите зарядку дольше 8 часов.
 • Page 35 Русский Оконтуривание и бритье шеи • Головка машинки позволяет точно очертить контур бороды, даже в труднодо- ступных местах, а также чисто побрить шею по контуру волос. • Выключите машину переключателем. • Снимите насадку для заданной длины стрижки и снова включите машинку. Функция прореживания • Переместите кнопку в направлении “ ” . Нож частично закроется. • Сначала состригаются только волосы, попадающие под нож. • Для выключения функции переместите кнопку в направлении “ “. Окончание работы • Выключите прибор. Положение “OFF” переключателя (6). Чистка и обслуживание • Регулярные чистка и обслуживание обеспечивают оптимальные результаты и продлевают...
 • Page 36 Русский Технические характеристики Модель: ........................HSM/R 5614 Чистый вес с адаптером: ................. прибл. 0,204 кг Сетевой адаптер Класс защиты: ..........................II Электропитание: ..............100-240 В~, 50/60 Гц, 0,2 A макс. Выход: ..................3,0 В=, 600 мА, 1,8 Вт макс. Перезаряжаемая батарея: ............ 1,2 В, 600 мА/ч, NiMH, 2 шт. Время работы: ....................макс. 40 минут...
 • Page 37 .‫5. نظف الجسم الخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة قليال ً ، إذا لزم األمر‬ .‫6. أعد تركيب ملحق المشط‬ ‫المعلومات التقنية‬ HSM/R 5614 ..................:‫الموديل‬ ‫الوزن الصافي يشمل المحول الرئيسي:............. تقري ب ًا 402.0 كجم‬ ‫المحول الرئيسي‬ II ...................... :‫فئة الحماية‬...
 • Page 38 ‫مالحظة بخصوص عمر البطارية القابلة للشحن‬ :‫يمكنك إطالة عمر البطارية القابلة للشحن باتباع الخطوات التالية‬ .‫اشحن البطارية فقط بعد أن تفرغ تما م ً ا‬ • .‫ال تشحن لمدة تزيد على 8 ساعات‬ • ‫اشحن الوحدة في درجة حرارة تتراوح بين 0 و 04+ درجة مئوية‬ •...
 • Page 39 ‫فرشاة التنظيف‬ ‫محول الطاقة‬ ‫محطة الشحن/حام‬ ‫جدول: خطوات القص حسب طول القص‬ ‫خطوة القص‬ ‫طول القص‬ ‫5 مم تقري ب ًا‬ ‫8 مم تقري ب ًا‬ ‫11 مم تقري ب ًا‬ ‫41 مم تقري ب ًا‬ ‫71 مم تقري ب ًا‬ ‫02 مم...
 • Page 40 .‫استخدم قطع الغيار األصلية فقط‬ • .‫يجب مراعاة "تعليمات السالمة الخاصة" التالية بحرص‬ • ‫األطفال واألشخاص الضعفاء‬ ‫لضمان سالمة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البالستيكية، والصناديق، والبوليسترين‬ • .‫وغيرها) بعيدا عن متناول أيديهم‬ !‫تحذير‬ !‫ال تدع األطفال الصغار يعبثون بالرقائق المعدنية خشية خطر االختناق‬ ‫ال...
 • Page 41 ‫دليل التعليمات‬ .‫شكر ً ا لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز‬ ‫رموز تعليمات االستخدام‬ ‫تم وضع عالمات على هذه المعلومات الهامة خصيصا للحفاظ على سالمتك. من الضروري االمتثال لهذه‬ :‫التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز‬ :‫تحذير‬...
 • Page 45 HSM/R 5614...

Table of Contents