Download Table of Contents Print this page

AEG HSM/R 5638 Instruction Manual

Hair and beard clippers

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
GB
Hair and Beard Clippers
PL
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
H
Haj- és szakállnyírógép
Машинка для підстригання волосся
UA
RUS Машинка для стрижки волос и бороды
‫ماكينة قص الشعر واللحية‬
AR
Haar- und Bart-
scHneidemascHine
Hsm/r 5638
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás Інструкція з
експлуатації Руководство по
эксплуатации
41
48
56
63
69
79

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HSM/R 5638

 • Page 1 Instrukcja obsługi/Gwarancja Maszynka do strzyżenia włosów i brody Használati utasítás Інструкція з Haj- és szakállnyírógép експлуатації Руководство по Машинка для підстригання волосся RUS Машинка для стрижки волос и бороды эксплуатации ‫ماكينة قص الشعر واللحية‬ Haar- und Bart- scHneidemascHine Hsm/r 5638...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Location of Controls ........Page User manual..........Page 41 Technical Specifications ......Page 46 Disposal ............Page 47 Język polski Spis treści Lokalizacja kontrolek ....... Strona Instrukcja użytkowania ......Strona 48 Techniczne specyfikacje ......Strona 53 Ogólne warunki gwarancji ..... Strona 53 Usuwanie ...........
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen Lokalizacja kontrolek Situation des commandes A kezelőszervek elhelyezkedése Розташування органів керування Ubicación de los controles Расположение элементов Posizione dei comandi Location of Controls...
 • Page 4: User Manual

  English User manual Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance. Symbols in these Instructions for Use Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine: WARNING: This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.
 • Page 5 English Special Safety Precautions RISK OF ELECTRIC SHOCK! • Do not use this unit in close proximity to water if the power adaptor is connected (e.g. bath tub, wash basin or other containers filled with water). • Use the power adapter provided. It generates low voltage for this unit. • Do not try to repair the appliance on your own. Al- ways contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
 • Page 6: Location Of Controls

  English • Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Do not operate the hair and beard clippers with wet hands. • Only cut dry hair with this unit. • Only use this unit to cut head hair and beard. • Do not press the clipper head too firmly onto the skin. Danger of injury. • Charge the unit in a cool and dry location. Location of Controls 1 On/Off switch 2 Indicator light 3 Housing 4 Charging station/stand 5 Power adapter plug 6 Clipper head 7 Cutting length combs (3, 6 and 9 mm)
 • Page 7 English NOTE: • The charge indicator does not indicate the state of charge of the rechargeable bat- tery. • Mere mains operation is not possible. • Charge the unit before first use for 12 hours. • After initial use, do not charge the battery for longer than 10 hours at one time. CAUTION: After 10 hours always disconnect from mains power supply. NOTE LIFEFIME RECHARGEABLE BATTERY You can extent the lifetime of the rechargeable battery by following these steps: • Only charge after the battery is nearly exhausted.
 • Page 8 English Finish Operation • Switch off the appliance. “OFF” can be seen on the switch. Cleaning and Maintenance • Regular cleaning and maintenance ensures optimum results and long lifetime. • Turn the unit off and disconnect from mains power supply, if necessary. WARNING: • Do not submerge the unit in water. • Disconnect the power adapter from the mains when cleaning. CAUTION: • Do not use a wire brush or other abrasives. • Do not use sharp or abrasive cleaning agents. • Use the cleaning brush to remove remaining hair after use. • Remove the attachment comb. • Clean the casing with a slightly damp cloth, if necessary. Attach / Remove Clipper Head The clipper head is locked to the housing. Please refer to fig. (a) on page 3. 1. Push back the clipper head with your thumb in order to release the catch. 2.
 • Page 9: Technical Specifications

  English Technical Specifications Model: ..........................HSM/R 5638 Net weight incl. adapter: ..................approx. 0.232 kg Power adapterl Protection class: ............................II Power supply: ..................... AC 220-240 V, 50 Hz, Output: ....................DC 3.0 V, 150 mA, 2 W max. Rechargeable battery: ................1 x 1.2 V, 1000 mAh NiMH Run time: ........................max.
 • Page 10: Disposal

  English Disposal Meaning of the “Wheelie Bin” Symbol Take care of our environment, do not dispose of electrical applicances via the household waste. Dispose of obsolete or defective electrical appliances via municipal collection points. Please help to avoid potential environmental and health impacts through improper waste disposal.
 • Page 11: Instrukcja Użytkowania

  Język polski Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia spra- wi Państwu radość. Symbole użyte w tej instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
 • Page 12 Język polski Specjalne Środki Ostrożności NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! • Nie używać urządzenia w bezpośredniej bliskości wody, jeśli zasilacz jest podłączony (np. wanna, umy- walka lub inny zbiornik z wodą). • Należy korzystać z dostarczonego zasilacza. Zasila on urządzenie prądem o niskim napięciu. • W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia same- mu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego spe- cjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ule- gnie uszkodzeniu, to powinien on być...
 • Page 13: Język Polski

  Język polski • Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. • Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykony- wane przez dzieci bez nadzoru. • Nie obsługiwać maszynki mokrymi dłońmi. • Należy strzyc wyłącznie suche włosy. • Stosować urządzenie wyłącznie do strzyżenia włosów i brody. • Nie dociskać głowicy maszynki do skóry zbyt mocno. Niebezpieczeństwo zranienia! • Ładować urządzenie w miejscu chłodnym i suchym. Lokalizacja kontrolek 1 Wyłącznik wł/wył 2 Wskaźnik świetlny 3 Obudowa 4 Stacja ładowania/podstawka...
 • Page 14 Język polski WSKAZÓWKA: • Wskaźnik ładowania nie wskazuje stanu naładowania akumulatorka. • Po podłączeniu do zasilania maszynki nie wolno używać. • Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 12 godzin. • Po pierwszym użytkowaniu nie ładować akumulatora jednorazowo przez ponad 10 godzin. UWAGA: Po upływie 10 godzin urządzenie należy odłączyć od sieci. UWAGA OKRES ŻYCIA BATERII WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA Można wydłużyć okres życia akumulatorka w następujący sposób: • Ładować, gdy jest niemal całkowicie wyczerpany.
 • Page 15 Język polski • Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika. • Zdjąć grzebień długości cięcia i ponownie włączyć maszynkę do włosów. Czynności Końcowe • Wyłączyć urządzenie. Widać „OFF“ na przełączniku. Czyszczenie i Konserwacja • Regularne czyszczenie i konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i długi czas życia. • Wyłączyć urządzenie i odłączyć go od sieci, jeśli to konieczne. OSTRZEŻENIE: • Nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilacz od źródła zasilania. Uwaga: • Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów. • Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących. • Aby usunąć pozostałości włosów, użyć szczotki do czyszczenia. • Zdjąć nasadkę z grzebieniem. • Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne. Zakładanie/zdejmowanie głowicy maszynki do strzyżenia Głowica maszynki do strzyżenia jest zablokowana na obudowie. Patrz rys. (a) na str. 3. 1. Przesuń do tyłu głowicę maszynki do strzyżenia kciukiem w celu zwolnienia zatrzasku. 2.
 • Page 16: Techniczne Specyfikacje

  Język polski Techniczne specyfikacje Model: ..........................HSM/R 5638 Waga netto włącznie z adapterem: ................ok. 0,232 kg Adapter zasilania Klasa bezpieczeństwa: ...........................II Napięcie zasilające: ..................... AC 220-240 V, 50 Hz Zasilacz wyjściowy:................DC 3,0 V, 150 mA, 2 W maks. Akumulator: ......................1 x 1,2 V, 1000 mAh Czas pracy: ........................maks.
 • Page 17 Język polski Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
 • Page 18: Usuwanie

  Język polski Usuwanie Znaczenie symbolu „kubła na kółkach“ Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki. Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.
 • Page 19: Magyarul

  Magyarul Használati útmutató Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készüéket. A használati útmutatóban található szim-bólumok Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü- lék károsodását: FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
 • Page 20 Magyarul Különös biztonsági utasítások ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! • Ne használja a készüléket víz közelében (pl. fürdő- kád, mosdókagyló, illetve egyéb vízzel töltött tar- tály), ha tápegység csatlakozik rá. • A mellékelt tápadaptert használja. Alacsony feszült- séget generál a készülék számára. • A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyár- tótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló...
 • Page 21: A Kezelőszervek Elhelyezkedése

  Magyarul • A tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik. • Ne használja a haj- és szakállnyírógépet nedves ke- zekkel. • A készülékkel csak száraz szőrzetet vágjon. • A készüléket csak haj és szakáll vágására használja. • A nyírógép vágófejét ne nyomja túl erősen a bőrre. Sérülésveszély. • A készüléket száraz, hűvös helyen töltse. A kezelőszervek elhelyezkedése 1 Be/Ki kapcsoló 2 Jelzőlámpa 3 Burkolat 4 Töltőállomás/állvány 5 Tápadapter csatlakozó 6 Vágófej 7 Különböző vágáshosszal rendelkező fésűk (3, 6 és 9 mm) Nem látható: Tisztítókefe A készülék töltése • Kapcsolja ki a készüléket. „OFF“ látható kapcsolón.
 • Page 22 Magyarul MEGJEGYZÉS: • A töltésjelző nem jelzi az újratölthető telep töltöttségi állapotát. • A készülék közvetlenül a hálózatról nem üzemeltethető. • Az első használatot megelőzően a készüléket 12 órán át töltse. • Az első használat után ne töltse az akkumulátort egyszerre 10 óránál hosszabb ideig. VIGYÁZAT: 10 órányi töltés után minden esetben csatlakoztassa le a hálózatról. MEGJEGYZÉS: ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK ÉLETTARTAMA Az újratölthető telep élettartamát a következő lépések betartásával lényegesen megnö- velheti: • Csak akkor végezzen újratöltést, amikor a telep szinte teljesen kimerült.
 • Page 23 Magyarul Használat befejezése • Kapcsolja ki a készüléket. A „OFF“ látható kapcsolón. Tisztítás és karbantartás • A rendszeres tisztítás és karbantartás biztosítja az optimális teljesítményt és a hosszú élettartamot. • Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, ha szükséges. FIGYELMEZTETÉS: • Az egységet soha se merítse vízbe. • Tisztításkor a tápadaptert válassza le az elektromos hálózatról. VIGYÁZAT: • Ne használjon drótkefét vagy egyéb súrolószert. • Ne használjon karcoló hatású vagy szemcsés tisztítószert. • A használat után a kefével távolítsa el a hajmaradványokat. • Vegye le a vágásvezetőt. • A burkolatot – szükség esetén – puha és száraz anyaggal tisztítsa. Vágófej felhelyezése / eltávolítása A vágófej a burkolathoz van rögzítve. Lásd az (a). ábrát a 3. oldalon. 1. A hüvelykujjával nyomja hátra a vágófejet, hogy kioldja a reteszt. 2.
 • Page 24: Műszaki Adatok

  Magyarul Műszaki adatok Modell: ..........................HSM/R 5638 Nettó tömeg adapterrel: ....................kb. 0,232 kg Tápadapter Védelmi osztály: ............................II Tápegység: ......................AC 220-240 V, 50 Hz Kimeneti teljesítmény: ................DC 3,0 V, 150 mA, 2 W max. Újratölthető telep: ................. 1 x 1,2 V, 1000 mAh NiMH Működési idő: ........................
 • Page 25: Hulladékkezelés

  Magyarul Hulladékkezelés A „Kerekes Szeméttároló“ Szimbólum Jelentése Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készüléke- ket. A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le. Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatá- sokat.
 • Page 26: Українська

  Українська Посібник користувача Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можли- востями. Символи в цій інструкції з експлуатації Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок. ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
 • Page 27 Українська Спеціальні заходи безпеки РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! • Не використовуйте пристрій надто близько до води, якщо під’єднано адаптер жив-лення (напри- клад, біля ванни, умивальника чи інших ємнос- тей, наповнених водою). • Використовуйте адаптер живлення, який до- дається. Він генерує низьку напругу для цього виробу. • Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авторизованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкоджений...
 • Page 28: Розташування Органів Керування

  Українська безпечний спосіб і усвідомлюють, яку небезпеку він може становити. • Діти не повинні гратися з пристроєм. • Чищення і обслуговування пристрою не повинні виконуватись дітьми без нагляду дорослих. • Не вмикайте машинку для підстригання волосся мокрими руками. • Підстригайте лише сухе волосся за допомогою цього пристрою. • Використовуйте цей пристрій лише для підстри- гання волосся на голові і бороді. • Не притискайте головку машинки надто сильно...
 • Page 29 Українська Заряджання пристрою • Вимкніть пристрій. На перемикачі з’явиться позначка “OFF“. • Під’єднайте адаптер живлення до одного з поданих далі роз’ємів. • Роз’єм знаходиться безпосередньо внизу пристрою. • Або ж встановіть пристрій у пристрій заряджання. Роз’єм знаходиться ззаду. • Під’єднайте адаптер живлення до розетки. • Під час заряджання індикатор світиться червоним. ПРИМІТКА: • Індикатор заряджання не вказує на стан заряджання акумулятора. • Пристрій не підтримує роботу безпосередньо від мережі. • Перед першим використанням заряджайте пристрій упродовж 12 годин. • Після першого використання не заряджайте акумулятор безперервно довше 10 годин. УВАГА. Через 10 годин заряджання завжди від’єднуйте пристрій від мережі. ПРИМІТКА ЩОДО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРА Термін служби акумулятора можна продовжити, виконуючи такі вказівки. • Заряджайте пристрій лише коли акумулятор майже розрядився.
 • Page 30 Українська ПРИМІТКА: Розпочинайте підстригання з використання насадки-гребінця для найбільшої до- вжини волосся і підстригайте волосся/бороду поступово до потрібної довжини. Наведення контурів і гоління шиї • Головка дозволяє виконати чітке наведення контурів бороди, навіть у важкодос- тупних місцях, а також акуратно поголити волосся на шиї. • Вимкніть машинку за допомогою перемикача. • Зніміть насадку-гребінець для отримання відповідної довжини і знову увімкніть машинку. Завершення...
 • Page 31: Технічні Характеристики

  3. Встановіть головку на місце після чищення, попередньо встановивши фіксатор у корпус. Тоді потисніть головку для підстригання до корпусу, поки вона не клацне на місці. Технічні характеристики Модель: ........................HSM/R 5638 Вага нетто (включаючи адаптер): ..............прибл. 0,232 кг. Адаптер живлення Адаптер захисту: ........................II Живлення: ...............
 • Page 32: Русский

  Русский Руководство по эксплуатации Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится. Символы применяемые в данном руководстве пользователя Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особен- ному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы. ВНИМАНИЕ: Указывает...
 • Page 33 Русский Специальные меры предосторожности РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! • При включенном в сеть адаптере питания не используйте это устройство в непосредствен- ной близости к воде (например, рядом с ванной, раковиной или другой емкостью, заполняемой водой). • Используйте имеющийся в комплекте сетевой адаптер. Он обеспечивает низкое напряжение для данного прибора. • Ни в коем случае не ремонтируйте прибор са- мостоятельно, а...
 • Page 34: Расположение Элементов

  Русский или не имеющие опыта или знаний, если они на- ходятся под надзором или проинструктированы в отношении безопасного пользования прибором и знают о связанных с этим опасностях. • Не позволяйте детям играть с прибором. • Чистка и уход за прибором не должны проводить- ся детьми без надзора. • Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос и...
 • Page 35 Русский Зарядка устройства • Выключите прибор. Положение “OFF” переключателя. • Вставьте соединитель сетевого адаптера в одно из следующих гнезд: • Гнездо непосредственно в нижнем конце устройства. • Поставьте устройство на зарядную станцию. Гнездо находится сзади. • Включите сетевой адаптер в стенную розетку. • Во время процесса зарядки индикатор светится красным светом. ПРИМЕЧАНИЯ: • Индикатор зарядки не показывает состояние перезаряжаемой батареи. • Работа напрямую от сети невозможна. • При первом использовании заряжайте устройство в течение 12 часов. • После первого использования не заряжайте батарею дольше 10 часов за один раз. ВНИМАНИЕ: По истечении 10 часов всегда отключайте сетевой адаптер от сети. ЗАМЕЧАНИЕ О СРОКЕ СЛУЖБЫ БАТАРЕИ Вы можете продлить срок службы батареи, соблюдая следующее: • Заряжайте только почти разряженную батарею.
 • Page 36 Русский ПРИМЕЧАНИЯ: Начинайте с насадки для установки максимальной длины стрижки и состригайте волосы (или бороду) шаг за шагом до получения желательной длины. Оконтуривание и бритье шеи • Головка машинки позволяет точно очертить контур бороды, даже в труднодо- ступных местах, а также чисто побрить шею по контуру волос. • Выключите машину переключателем. • Снимите насадку для заданной длины стрижки и снова включите машинку. Окончание работы • Выключите прибор. Положение “OFF” переключателя. Чистка и обслуживание • Регулярные чистка и обслуживание обеспечивают оптимальные результаты и...
 • Page 37 Русский Технические характеристики Модель: ........................HSM/R 5638 Чистый вес с адаптером: ................. прибл. 0,232 кг Сетевой адаптер Класс защиты: ..........................II Электропитание: ..................220-240 В~, 50 Гц Выход: ....................3,0 В=, 150 мА, 2 Вт макс. Перезаряжаемая батарея: ............1 x 1,2 В, 1000 мА/ч, NiMH Время работы: ....................макс. 60 минут Время зарядки:......................10 часов Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжа- ющейся разработки продукта.
 • Page 38 ‫3. استبدل رأس ماكينة الشعر بعد التنظيف باإلعداد األول للماسك في المبيت. ثم اضغط على منطقة‬ .‫القص في مقابل المبيت حتى تقفل في مكانها‬ ‫المعلومات التقنية‬ HSM/R 5638 ..................:‫الموديل‬ ‫الوزن الصافي يشمل المحول الرئيسي:............. تقري ب ًا 232.0 كجم‬ ‫المحول الرئيسي‬...
 • Page 39 .‫اشحن الوحدة أوال ً قبل االستخدام ألول مرة لمدة 21 ساعات‬ • .‫بعد االستخدام األولي، ال تشحن البطارية لمدة تزيد على 01 ساعات مرة واحدة‬ • :‫تنبيه‬ .‫بعد مرور 01 ساعات افصل الوحدة دائ م ً ا من مزود الطاقة الرئيسي‬ ‫مالحظة...
 • Page 40 ‫• يجب عدم قيام األطفال بالتنظيف وصيانة الجهاز دون‬ .‫اإلشراف عليهم‬ .‫• ال تشغل ماكينة قص الشعر واللحية ويديك مبللتين‬ .‫• استخدم هذه الوحدة فقط لقص الشعر الجاف‬ .‫• استخدم هذه الوحدة فقط لقص شعر الرأس واللحية‬ .‫• ال تضغط برأس ماكينة الحالقة بشدة على البشرة‬ .‫لتجنب...
 • Page 41 ‫احتياطات السالمة الخاصة‬ ‫!ةيئابرهك ةمدص ريذحت‬ ‫• ال تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الماء عند توصيل‬ ‫محول الطاقة (مثل حوض االستحمام، وحوض‬ .)‫الغسيل أو غيرها من األوعية المملوءة بالماء‬ ‫• استخدم محول الطاقة المزود. فهو يولد جه د ً ا‬ .‫منخفض...
 • Page 42 ‫دليل التعليمات‬ .‫شكر ً ا لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز‬ ‫رموز تعليمات االستخدام‬ ‫تم وضع عالمات على هذه المعلومات الهامة خصيصا للحفاظ على سالمتك. من الضروري االمتثال لهذه‬ :‫التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز‬ :‫تحذير‬...
 • Page 45 • • • HSM/R 5638 24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichia- razione di garanzia •...

Table of Contents