Download Print this page

Philips 4200 series Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick start guide
2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 1
2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 1
4200 series
6/11/2013 3:17:39 PM
6/11/2013 3:17:39 PM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips 4200 series

  Summary of Contents for Philips 4200 series

 • Page 1 4200 series Quick start guide 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 1 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 1 6/11/2013 3:17:39 PM 6/11/2013 3:17:39 PM...
 • Page 2 English Before using your product, read all accompanying safety information 使用产品前,请阅读所有随附的安全信息。 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ก่ อ นการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โปรดอ่ า นข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ทั ้ ง หมดที ่ ม าพร้ อ มผลิ ต ภั ณ ฑ Tiẽng Việt Trước khi sử...
 • Page 3 English What’s in the box 包装盒内物品 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย สิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ Tiẽng Việt Có gì trong hộp Bahasa Isi kemasan Indonesia ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ (AP) (/56) M4 x 12mm M4 x 14mm 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 3 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 3...
 • Page 4 English Mount the stand 安装支架 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ยึ ด ขาตั ้ ง Tiẽng Việt Gắn chân đế Bahasa Mount the stand Indonesia ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 4 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 4 6/11/2013 3:17:52 PM 6/11/2013 3:17:52 PM...
 • Page 5 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 5 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 5 6/11/2013 3:17:59 PM 6/11/2013 3:17:59 PM...
 • Page 6 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 6 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 6 6/11/2013 3:18:29 PM 6/11/2013 3:18:29 PM...
 • Page 7 English Connect 简体中文 连接 ภาษาไทย ภาษาไทย เชื ่ อ มต่ อ Tiẽng Việt Kết nối Bahasa Sambungan Indonesia ‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ AUDIO IN TV ANTENNA CVBS/Y NETWORK SERV.U DIGITAL AUDIO OUT 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 7 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 7 6/11/2013 3:18:37 PM 6/11/2013 3:18:37 PM...
 • Page 8 ANTENNA AC IN ~ TV ANTENNA 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 8 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 8 6/11/2013 3:19:06 PM 6/11/2013 3:19:06 PM...
 • Page 9 HDMI DIGITAL HDMI AUDIO OUT DIGITAL AUDIO IN HDMI HDMI CVBS/Y Pb CVBS/Y L VIDEO 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 9 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 9 6/11/2013 3:19:13 PM 6/11/2013 3:19:13 PM...
 • Page 10 HDMI ANTENNA HDMI ANTENNA HDMI AUDIO IN 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 10 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 10 6/11/2013 3:19:23 PM 6/11/2013 3:19:23 PM...
 • Page 11 English Connect Smart TV NETWORK 连接 Smart TV 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย เชื ่ อ มต่ อ Smart TV Kết nối TV Thông minh Tiẽng Việt Bahasa Sambungkan Smart TV Indonesia Smart TV ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 11 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 11...
 • Page 12 English Manage cables 布线 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย จั ด เก็ บ สายสั ญ ญาณ Tiẽng Việt Quản lý cáp Bahasa Atur kabel Indonesia ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 12 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 12 6/11/2013 3:19:37 PM 6/11/2013 3:19:37 PM...
 • Page 13 English Insert batteries 插入电池 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ใส่ แ บตเตอรี ่ Tiẽng Việt Quản lý cáp Bahasa Masukkan baterai Indonesia ‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 13 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 13 6/11/2013 3:19:42 PM 6/11/2013 3:19:42 PM...
 • Page 14: Select Your Language

  English Select your language and follow the onscreen instructions. 选择您的语言并按照屏幕说明操作。 简体中文 English Select your language ภาษาไทย ภาษาไทย เลื อ กภาษาของคุ ณ และทํ า ตามคํ า แนะนํ า บนหน้ า จอ Chọn ngôn ngữ và thực hiện theo hướng dẫn ไทย Tiẽng Việt trên màn hình.
 • Page 15 English To wall mount, purchase a suitable bracket. 要进行壁挂式安装,请购买适当的托架。 简体中文 81 cm / 32” 200 mm 100 mm 16 mm ภาษาไทย ภาษาไทย หากต้ อ งการยึ ด ที ว ี ก ั บ ผนั ง ให้ ซ ื ้ อ ตั ว ยึ ด ที ่ เ หมาะสม 99 cm / 39”...
 • Page 16 Để bảo quản lâu dài, hướng dẫn sử dụng không được in ra và có sẵn trong sản phẩm dưới dạng trợ giúp trên màn hình*. Bản hướng dẫn sử dụng có thể in cũng như các bản cập nhật của sản phẩm có sẵn trên trang web www.philips.com/ support.
 • Page 17 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 17 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 17 6/11/2013 3:21:07 PM 6/11/2013 3:21:07 PM...
 • Page 18 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 18 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 18 6/11/2013 3:21:11 PM 6/11/2013 3:21:11 PM...
 • Page 19 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 19 2k13_4200_ap_qsg_20130610.indd 19 6/11/2013 3:21:11 PM 6/11/2013 3:21:11 PM...
 • Page 20 All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifi cations are subject to change without notice. Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

This manual is also suitable for:

4200 series